forrige næste
DatoStedNr.Regest
1370. 14. januarS. Pietro i Rom392Pave Urban 5. udnævner Svend, provst i Vendsyssel, til biskop af Børglum.
1370. 14. januarS. Pietro i Rom393Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Børglum at vise biskop Svend lydighed og ærbødighed.
1370. 14. januarS. Pietro i Rom394Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Børglum stift at vise biskop Svend lydighed og ærbødighed.
1370. 14. januarS. Pietro i Rom395Pave Urban 5. pålægger menigheden i Børglum stift at vise biskop Svend lydighed og ærbødighed.
1370. 14. januarS. Pietro i Rom396Pave Urban 5. pålægger alle Børglumkirkens vasaller at vise biskop Svend troskab og yde ham den sædvanlige tjeneste.
1370. 14. januarS. Pietro i Rom397Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Svend af Børglum støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1370. 14. januarS. Pietro i Rom398Pave Urban 5. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at han har udnævnt Svend til biskop af Børglum.
[1370] 22. januar398MReg. Dan nr. *2745, også registreret Hans. UB. IV 137 nr. 333, de tyske købmænd i Brügge til Thorn om krænkelse af deres privilegier, udelades i Dipl. Dan., da det drejer sig om et internt hanseatisk anliggende.
1370. 25. januar399Johan v. Dortmund erkender at have modtaget 20 mark i skadeserstatning af rådet i Lübeck for gods, som var frarøvet ham og hans onkel i Malmø.
1370. 26. januar400Konrad Kannengeter giver rådet i Greifswald en fremstilling af forløbet af sagen mellem ham og Gerike Rubenow, Greifswalds tidligere foged i Falsterbo.
1370. 28. januarNeuenburg401Kong Valdemar 4. Atterdag tilstår de preussiske stæder Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Kønigsberg og Braunsberg et fed på Falsterbo.
1370. 30. januarS. Pietro i Rom402Pave Urban 5. giver Svend, udvalgt biskop af Børglum, tilladelse til at modtage indvielsen af den stiftsbiskop, han ønsker.
1370. 30. januarS. Pietro i Rom403Pave Urban 5. udnævner Henrik, provst i Bremen, til biskop af Slesvig.
1370. 30. januarS. Pietro i Rom404Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Slesvig at vise biskop Henrik lydighed og ærbødighed.
1370. 30. januarS. Pietro i Rom405Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Slesvig stift at vise biskop Henrik lydighed og ærbødighed.
1370. 30. januarS. Pietro i Rom406Pave Urban 5. pålægger menigheden i Slesvig stad og stift at vise biskop Henrik lydighed og ærbødighed.
1370. 30. januarS. Pietro i Rom407Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Henrik af Slesvig støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1370. 2. februarSkånes landsting408Tingsvidne af Skånes Landsting, at Josef Nielsen har skødet alt sit arvegods i Kårrstorp til Niels Erlandsen, kannik og kantor i Lund, som modtog det gennem sin befuldmægtigede Peder Larsen, forstander for helligåndshuset i Lund.
1370. 3. februarStralsund409Nicolaus Holst meddeler herr Jon Jul og Peder Larsen, at han har solgt tre bodesteder blandt pottemagernes grundstykker i Skanør til rådmændene i Stralsund og beder de samme om på hans vegne at afstå dem på bytinget.
1370. 3. februar og 1. aprilS. Pietro i Rom410Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Henrik af Slesvig har forpligtet sig til at betale sine og sine tre forgængeres servispenge.
1370. 9. februarRom411Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Jens af Ribe har forpligtet sig til at betale servispenge.
1370. 17. februarThorn412Kong Valdemar 4. Atterdag lover mod betaling af 500 gylden at give de preussiske stæder Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg og Braunsberg et nyt og mere udførligt brev på deres rettigheder i Falsterbo, dersom de på et møde i Stralsund den 1. maj stiller krav herom.
1370. 21. februarS. Pietro i Rom413Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Svend af Børglum har forpligtet sig til at betale sine egne og sin forgængers servispenge.
[1370] 24. februar414Rådmændene i Thorn meddeler rådmændene i Danzig en afskrift af et klagebrev fra Brügge om manglende overholdelse af de flanderske privilegier i Østersølandene [Hanserec. I nr. 518] samt lover på et forestående møde den 10. marts at forelægge dem det privilegium, de har fået af kong Valdemar.
1370. 25. februar415Hertug Henrik af Jylland pantsætter Øsby sogn til sin hustru Kunigunde for hendes morgengave på 500 mark sølv efter kølnsk vægt.
1370. 1. martsS. Pietro i Rom416Pave Urban 5. providerer Oluf Pedersen med ærkedegnedømmet ved kirken i Roskilde, der var blevet ledigt ved Niels' udnævnelse til biskop sammesteds.
1370. 1. martsS. Pietro i Rom417Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Pesaro og abbederne i Esrom og Sorø klostre at indføre Oluf Pedersen i ærkedegneembedet ved kirken i Roskilde.
1370. 2. martsS. Pietro i Rom418Optegnelse om, at dominikaneren Jakob Jensen er blevet antaget som pønitentiar for Danmarks, Norges og Sveriges riger og sprogområder.
1370. 2. martsRostock419Godeke Recklinghausen erklærer, at Johan Kahl, rådmand i Rostock, fuldt ud har betalt ham de 49 mark 4 skilling rostocksk, som rådmændene skyldte ham for 3 1/2, læster øl, leveret foran borgen København.
1370. 7. martsRostock420Henrik Linstow, væbner, kvitterer borgmestre og rådmænd i Rostock for 8 mark rostocksk, som de skyldte ham »for al den møje, jeg har udstået, alle de tab, jeg har lidt og alle de udgifter, jeg har haft på borgen i København i deres tjeneste mod de Danskes konge ..... Givet i Rostock i det Herrens år 1370 torsdagen næst efter søndagen Invocavit«.
1370. 9. martsGreifswald421Gerike Rubenow giver rådet i Greifswald sin fremstilling af sagen mellem ham og Konrad Kannengeter, indvåner i Skanør, (cf. nr. 400).
1370. 12. marts422Gerhard og Henrik Warendorp erklærer at have modtaget henholdsvis 50 mark og 20 mark lybsk i erstatning af rådmændene i staden Lübeck »for vort fangenskab i Helsingborg og ligeledes 24 mark for vort skib, der gik tabt sammesteds, på samme måde for alle tab, udgifter og alt andet ..... Givet i det Herrens år 1370 på selve pave St. Gregors dag«.
1370. 13. marts423Magistrater og rådet i Kampen bestemmer, at stadens borgere, der stævnes for deres foged i Skåne eller i Malmø, skal udrede den bøde, de måtte være idømt, og dertil en bøde på 40 pund, hvis de appellerer til deres hjemby.
1370. o. 24. marts424Tideman Grasmeyer, borger i Flensborg, kvitterer Johan Wartberg for et kompagniskab med hans brødre Lydeke og Manegold.
1370. 31. marts425Helene Olufsdatter, enke efter ridderen Kristoffer Eriksen, pantsætter en gård i Markeslev til væbneren Niels Basse for 5 mark sølv.
1370. 31. marts426Rådet i staden Rostock beder rådet i staden Lübeck om at foranledige, at Vendele, som er søster til den Vrome Hinrik, »som vides at være død i København i tjeneste hos Eders medborger Henrik Berensterd«, og hendes mand må få alt arvegods efter Vrome overdraget.
1370. 5. april427Ida Olufsdatter, enke efter Peder Falk, Bo, Peder og Eskild Falk skøder gods i Skåne til deres svoger Torkil Nielsen af Gladsax.
[1370] 5. april428Torkil Nielsen af Gladsax kvitterer herr Peder Falks arvinger for sin hustru Ida Pedersdatters arv.
1370. 6. april429Fikke Moltke til Divitz, ridder, kvitterer hertug Albrecht 2. af Mecklenburg for 400 lødige mark, som denne skyldte ham for Falster og Nykøbing.
1370. 8. aprilS. Pietro i Rom430Pave Urban 5. overdrager Anselm Lange det kanonikat og den præbende ved kirken i Lübeck, der var ledige ved Henriks udnævnelse til biskop af Slesvig.
1370. 21. aprilBolmså431Arvid Piik skøder alt sit gods i Brånnarp og Steninge til Absalon Rønning.
1370. 21. april432Moder Pedersdatter, enke efter Morten, pantsætter gods i Østra Alstad til Mogens Pedersen af Maglarp.
1370. 25. april433Tue Galen af Näsbyholm, ridder, afstår ridderne Karl Ulfsson af Ulvåsas og Erik Karlssons åbne brev til Trued Tuesen Has angående 40 mark sølv til herr Peter Porse og Tubbe Eriksson.
[1370]. 4. majWestminster434Kong Edvard 3. af England pålægger sheriffen i Oxford magister Robert de Sustede, doktor i lovkyndighed og sognepræst i Willingham, og John de Watlyngton, serjeant at arms, at yde William de Bodekysham, provincialprior for dominikanerne i England, støtte mod 17 dominikanermunke, hvoriblandt Egbert fra Danmark, der opholder sig i dominikanerkonventet ved universitetet i Oxford, og som har sat sig op imod ordenens anordninger og mod deres overordnede, og befaler sheriffen at fængsle alle, der med våben i hånd støtter de opsætsige, og indberette deres navne til det kongelige kancelli.
1370. 5. maj435Rådet i Lübeck anbefaler sine udsendinge til hansedagen i Stralsund.
1370. 5. majSpandau436Markgrev Otto af Brandenburg erklærer, at rådmændene i Königsberg har tilbagegivet ham alle klenodier og andet gods tilhørende kongen af Danmark, som han havde betroet dem.
1370. 5. majLübeck436SRådet i Lübeck anbefaler deres udsendinge til forsamlingen i Stralsund og tilføjer, at de har modtaget forsikring om pundtoldens rette bestyrelse.
1370. 7. maj437Erklæring om skifte mellem Hågen Hildebrandsens arvinger.
[1370] 10. maj438Rådet i Lübeck beder deres rådsudsendinge Jakob Pleskow, Segebod Crispin og Simon Swerting om at undersøge, om det er rigtigt, at Lübeck skal betale tre læster øl, som Everwin Stenbek oplyser, han har modtaget i Helsingborg af Arnold Wulf.
1370. 14. majMontefiascone439Pave Urban 5. overdrager Niels Pedersen, der af kapitlet i Slesvig blev valgt til biskop, men ikke opnåede stadfæstelse, et kanonikat ved kirken i Lübeck og giver ham ventebrev på en større præbende sammesteds.
1370. 14. majMontefiascone440Pave Urban 5. pålægger provsten ved kirken i Slesvig, dekanen ved St. Pierre i Avignon og ærkedegnen ved kirken i Roskilde at indføre Niels Pedersen i et kanonikat ved kirken i Lübeck.
1370. 18. majMontefiascone441Pave Urban 5. udnævner biskop Henrik af Slesvig til pavelig kollektor af treårstienden i Danmark, Norge og Sverige.
[1370. 18. maj]442Pave Urban 5. bemyndiger biskop Henrik (af Slesvig), det apostoliske sædes nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger, til at give 6 præstesønner dispensation for uægte fødsel.
[1370. 18. maj]443Pave Urban 5. bemyndiger biskop Henrik (af Slesvig), det apostoliske sædes nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger, til at ændre aflagte løfter om pilgrimsrejse til apostelen St. Jakobs grav til andre fromme gerninger.
[1370. 18. maj]444Pave Urban 5. bemyndiger biskop Henrik (af Slesvig), det apostoliske sædes nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger, til at give seks personer dispensation for bandlysning på grund af vold mod gejstlige.
[1370. 18. maj]445Pave Urban 5. bemyndiger biskop Henrik (af Slesvig), det apostoliske sædes nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger, til at høre skriftemål af 300 personer.
1370. 19. maj446Søster Edelheid, abbedisse i Roskilde Clara kloster, det menige konvent sammesteds og broder Henrik Koesfeld, forstander, overlader Jens Rødmersen for et vist tidsrum klostrets gods i Lundby.
1370. 19. maj447Jens Rødmersen erklærer, at han på visse betingelser har overladt sit gods i Lundby til Roskilde Clara kloster for 10 mark sølv.
1370. 20. majGuben448Kejser Karl 4. træffer sin afgørelse i striden mellem hertug Rudolf af Sachsen og staden Lübeck og pålægger staden at udrede rigsskatten for 1368 og 1369 til hertugen samt fremlægge kvittering for betaling af skatten for 1367 til kong Valdemar; fremlægges en sådan kvittering ikke, skal staden også betale rigsskatten for 1367 til hertug Rudolf.
1370. 24. majStralsund449Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, ærkebiskop Niels af Lund, biskop Erik af Odense, biskop Niels af Roskilde samt 27 verdslige råder gentager ordret den trufne overenskomst af 1369 30. november, nr. 372.
1370. 24. majStralsund450Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, ærkebiskop Niels af Lund, biskopperne Erik af Odense og Niels af Roskilde samt 27 verdslige råder gentager ordret den trufne overenskomst af 1369 30. november, nr. 369.
1370. 24. majStralsund451Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg, gentager sit forpligtelsesbrev af 1369 30. november, nr. 371.
1370. 24. majStralsund452Hansestædernes genbrev til nr. 449 og 450.
1370. 24. majStralsund453Hanseatisk udkast til et forpligtelsesbrev for 28 danske råder og slotshøvedsmænd om at godkende de trufne aftaler.
1370. 24. majStralsund454Hanseatisk udkast til kong Valdemar 4. Atterdags bekræftelse af nr. 449.
1370. 24. majStralsund455Hansestædernes rådmand lover kong Valdemar af Danmark frit lejde, hvis han inden mikkelsdag om et år med sit store segl vil besegle overenskomsten mellem Danmarks riges råd og stæderne.
1370. 24. majStralsund456Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, ærkebiskop Niels af Lund, biskop Erik af Odense, biskop Niels af Roskilde samt 27 verdslige råder slutter fred med Kampen og stadfæster stadens privilegier på Skånemarkederne overensstemmende med nr. 449.
1370. [e. 24. maj]Stralsund457Reces af hansedagen i Stralsund.
[1370] 30. majStralsund458Hansestædernes rådmand klager til hertug Albrecht 2. af Mecklenburg over, at mange købmænd er blevet udplyndret af hertugens mænd fra Stegeborg og Falster, og at borgerne fra Stralsund har mistet varer ved Helsingborg.
1370. 2. juniStralsund459Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og de danske råder anerkender, at Rostock på grund af dets forhold til hertug Albrecht af Mecklenburg har ret til at indtage en særstilling i visse tilfælde.
1370. 2. juniStralsund460Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og de danske råder anerkender, at Wismar på grund af dets forhold til hertug Albrecht af Mecklenburg har ret til at indtage en særstilling i visse tilfælde.
1370. 5. juni461Niels Klementsen, ridder, skøder sin datter Ingeborgs arv efter Jakob Nielsen, ridder, til fru Helene af Bjernede, enke efter herr Evert Moltke.
1370. 6. juniMontefiascone462Pave Urban 5. stadfæster kapitlet i Slesvigs valg af Jens Wannekesen til provst sammesteds.
1370. 7. juniHammershus463Ærkebiskop Niels af Lund eftergiver alle, der besøger Lunds kirke på en række festdage, samt drabsmænd og dem, der har ligget spædbørn ihjel, og som skænker gaver til kirkens vedligeholdelse og bygning, en halv karene og et halvt bodsår af den dem pålagte kirkebod.
1370. 24. juniBohus464Hansestæderne formulerer deres klager mod kongerne Magnus af Sverige og Håkon af Norge.
[1370. o. 24. juni]465Kong Håkon 6. af Norge fremsætter sit svar (exceptio) på hansestædernes klager.
[1370. o. 24. juni]466Hansestædernes replik til kong Håkon 6. af Norges gensvar (exceptio).
[1370. o. 24. juni]467Kong Håkon 6. af Norges duplik til hansestædernes replik.
1370. 26. juni468Testamente af Lambert Boyking, kaldet Reygher, borger i Lübeck.
1370. 27. juniKallies469Kong Valdemar 4. Atterdag beder borgmestre og rådmænd i de vendiske, preussiske, livlandske og nederlandske stæder om et andet lejdebrev end det, han har modtaget gennem Ertmar v. Hereke.
1370. 1. juliBohus470Kong Håkon 6. af Norge og Sverige slutter med det norske rigsråds samtykke våbenstilstand med hansestæderne indtil 1375 24. juni, således at hanseaterne i denne tid skal nyde deres handelsrettigheder i Norge.
1370. 11. juliMontefiascone471Bernardus, kardinalpresbyter af Basilica SS. Apostoli, pålægger alle abbeder, priorer, provster, dekaner, ærkedegne, skolemestre, skatmestre, kantorer og øvrige kanniker samt sognepræster, evige vikarer, klerke og offentlige notarer i stæderne og stifterne Kammin, Schwerin, Lübeck og Roskilde og iøvrigt overalt at tilstille den romerske kurie alle dokumenter, der vedrører de løbende strid mellem ærkebispen og kapitlet i Gnesen på den ene side og bispen og kapitlet i Kammin på den anden om denne kirkes frihed og stilling i det hele taget, da Kamminkirkens befuldmægtigede magister Henrik Werners under sagens behandling har klaget over, at visse dommere, officialer og offentlige notarer har tilbageholdt aktstykker og dokumenter, som har betydning for klarlæggelse af sagforholdet.
1370. 15. juliMontefiascone472Pave Urban 5. pålægger officialen i Orléans at overdrage Reynaldus de Culenborg det kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Bremen, som var ledige ved Henriks udnævnelse til biskop af Slesvig.
[1370] 21. juli472MReg. Dan. nr. *2760, se 1371 21. juli.
1370. 25. juli473Ove Skål, væbner pantsætter alt sit gods i Vejlby til væbneren Gumme Nielsen for 12 mark sølv.
1370. 27. juliPrag474Kejser Karl 4. af Tyskland bemyndiger markgreverne Frederik, Balthasar og Vilhelm af Meissen, hertug Bugislav af Stettin og grev Adolf 7. af Holsten til at stævne kong Valdemar 4. Atterdags oprørske undersåtter og domfælde dem samt lyse dem i det romerske riges akt.
1370. 27. juliPrag475Kejser Karl 4. af Tyskland beder alle fyrster og indbyggere i sit rige om at yde kong Valdemar 4. Atterdag og hans følge frit lejde, så ofte denne ønsker at rejse til og fra ham.
1370. 31. juli476Erik Karlsson, ridder, lover at overholde alt, hvad der blev aftalt i Stralsund mellem Gise v. Helpte, væbner, og herr Gregor Swerting, rådmand i Stralsund og høvedsmand på borgen Helsingborg.
1370. 2. augustHammershus477Ærkebiskop Niels af Lund tilstår kannikerne og de øvrige, der besidder beneficier ved kirken i Lund, at deres husstande skal svare dem i alle sager og forseelser, og at hans fogeder — specielt i Ljunits og Härrestads herreder — ikke må besvære dem med at kræve tjenesteydelser, beder eller tynger.
1370. 2. augustHammershus478Ærkebiskop Niels af Lund pålægger abbeder, priorer eller deres stedfortrædere, kanniker og andre, der beklæder en dignitet, samt sognepræsterne i sit stift at påminde alle, der har tilføjet hans kirke skade, plyndret dens gods, ærkebiskoppens hovedgård i Lund og borgen Åhus samt hærget klostre, om at erstatte de tilføjede tab, hvis de vil undgå bandlysning.
1370. 10. august479Rådet i Malmø beder borgmestre og rådmænd i staden Lübeck om at hjælpe Henrik v. Rintelns hustru Kristine, søster til Lars Herna, der døde i Rostock, til det gods, hun har arvet efter ham i Lübeck.
1370. 12. august480Reimar Bistiksee pantsætter alt sit gods i Vester-Vedsted sogn til Reimar Piksten for 40 mark lybsk.
1370. 14. augustMontefiascone481Pave Urban 5. overdrager Henrik Karlsson det kanonikat og den præbende ved kirken i Uppsala, der blev ledige ved den tidligere indehaver Henriks udnævnelse til biskop af Slesvig.
1370. 15. august482Jens Lange pantsætter gods i Svostrup til Knud Pedersen.
1370. 21. august482MRep. nr. 2901 se 1386 21. august.
1370. 26. augustHammershus483Ærkebiskop Niels af Lund erklærer, at det første års frugter af provstiet ved kirken i Lund, som pave Innocens 6. havde overdraget Niels Jakobsen, ikke overstiger 40 guldfloriner.
1370. 9. septemberRoskilde484Bertold Wusseke, præst, lover at betale 500 mark stralsundiske penge årligt for det gods og den rugtiende på Rügen, som han har forpagtet af bisp Niels af Roskilde.
1370. 21. september485Oluf Mogensen erkender at have forpagtet gods i Sønderstrup og Bukkerup for livstid af Arine, abbedisse, og af det menige konvent i Roskilde St. Klara kloster.
1370. 24. septemberBardowick486Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg afgiver som opmand en erklæring om de forhandlinger, som grev Henrik 2. af Holsten og hans råd på den ene side og ridderne Kristian Kule, Johan Hummersbüttel og Herman Tralow på egne og på kongen af Danmarks vegne på den anden har ført angående aftalerne om Ålholm og Ravnsborg.
[1370-81] 28. september487Tideke Rossche meddeler de herrer Jakob Pleskow og Simon Swerting, borgmestre i Lübeck, at hans forråd af mel og malt kun vil vare til mortensdag, at han mangler sild, og beder om nye forsyninger. Endvidere går rygtet, at danskerne og skåningene vil angribe borgen.
1370. 29. septemberStavern488Rådet i staden Stavern lover at ville overholde den fred, der er sluttet mellem dem og kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder.
1370. 29. september489Rådet i staden Kampen lover at ville overholde den fred, der er sluttet mellem dem og Kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder.
1370. 29. septemberZutphen490Rådet i staden Zutphen lover at ville overholde den fred, der er sluttet mellem dem og Kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder.
1370. 29. septemberHarderwijk491Rådet i staden Harderwijk lover at ville overholde den fred, der er sluttet mellem dem og kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder.
1370. 29. septemberStavern492Rådet i staden Stavern lover, at Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender skal blive givet tilbage til kong Valdemar 4. Atterdag og Danmarks rige efter 15 års forløb.
1370. 29. septemberZutphen493Rådet i staden Zutphen lover, at Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender skal blive givet tilbage til kong Valdemar 4. Atterdag og Danmarks rige efter 15 års forløb.
1370. 29. septemberHarderwijk494Rådet i staden Harderwijk lover, at Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender skal blive givet tilbage til kong Valdemar 4. Atterdag og Danmarks rige efter 15 års forløb.
1370. 29. septemberDeventer495Magistrater og rådmænd i staden Deventer lover, at Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender skal blive givet tilbage til kong Valdemar 4. Atterdag og Danmarks rige efter 15 års forløb.
1370. 6. oktober496Udgiftspost i staden Deventers regnskaber i forbindelse med forhandlingerne i Stralsund.
[1370] 8. oktoberKalundborg497Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges høvedsmand, beder kong Håkon 6. af Norge om at give møde i fuld styrke på det tidligere i København aftalte sted, hvor han vil give ham yderligere oplysninger om hertugen af Mecklenburgs hensigter.
1370. 15. oktober498Søster Katerine Klausdatter, priorinde, og det menige konvent i Roskilde St. Agnete kloster overlader Niels Pedersen, kaldet Snefugl, og hans hustru Gertrud en øde grund øst for gaden Snævresti i Roskilde på livstid uden afgift.
1370. 19. oktoberRostock499Henneke Kind, væbner, kvitterer borgmestre og rådmænd i Rostock for 28 mark lødigt, der er udbetalt ham som sold for tjeneste i krigen mod kong Valdemar.
1370. 21. oktoberLund500Mogens Nielsen, dekan i Lund og ærkebiskoppens stedfortræder i åndelige sager, erklærer, at Cecilie Gyntersdatter, enke efter Lytbert Bukhorn, har opladt et pantebrev på boder i Falsterbo og gods i Virke og Håstenslöv til sin søn herr Folkvin, kannik i Lund.
1370. 21. oktoberLund501Borgmestre og rådmænd i Lund bevidner, at fru Cecilie Gyntersdatter, enke efter Lytbert Bukhorn, har opladt et pantebrev til sin søn Folkvin, kannik i Lund.
1370. 31. oktober502Gødmar Abrahamsen skænker en gård i Lund til prædikebrødrene sammesteds.
1370 31. oktober502MReg. Dan. nr. *2765 er lig Reg. Dan. *2957 (1376 317. oktober).
1370. 22. novemberPrag503Kejser Karl 4. af Tyskland skænker kong Valdemar 4. Atterdag et hus ved borgen i Prag for livstid.
1370. 24. novemberPrag504Kejser Karl 4. af Tyskland anviser kong Valdemar 4. toldindtægter i Prag i stedet for den tidligere ydelse af Lübeck.
1370. 8. december505Jens Dyre, søn af Bonde Jensen, pantsætter sit gods i Kongsted til Jakob Skave af Hjelmsø for 16 mark sølv.
1379. 31. decemberStralsund506Folkvin Deinertsen, kannik ved kirken i Lund, sælger 22 bodegrunde i Falsterbo nær kirkegården til rådmændene i Stralsund.
1370Nyborg507Kong Valdemar 4. Atterdag tilstår Jens Gunnesen, som har tjent på Nyborg slot, samme kongelige frihed, som hans andre målsmænd nyder.
[1370]508Margrete, enke efter herr Erik (Sjællandsfar), oplader de rettigheder til gods i Høed og Hvalsø, som hun har arvet efter sin afdøde søn herr Kristoffer Eriksen, til Thomas Lambertsen, vikarpræst (i Roskilde domkirke).
1370509Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællandsfar, pantsætter Ufschouf til dominikanerne i Odense.
1370510Lydeke Preen og Tideman v. Grimmen lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Lydeke Kartlow, der var død i Nykøbing.
1370511Wikbern Stenhagen lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Henneke Bessin, der var afgået ved døden i Stevns herred.
1370512Lorenz Kuther dømmes fredløs i Stralsund for rovmord i Skåne.
1370513Niels Kagge, foged i Ravlunda, dømmes fredløs i Stralsund for udplyndring af Peter Krulle fra Magdeburg.
1370514Hamburgs kæmnerregnskab.
[1370?]515Rådet i Briel beder rådet i Lübeck om frigivelse af et beslaglagt skib, som har fisket ved Skåne.
[o. 1370] 4. oktoberFalsterbo516Nicolaus v. Wartberg, borger i Warburg, erklærer over for rådet i Stralsund, at han har deponeret forskellige varer hos Henrik Vieracker, borger i Stralsund, og beder dem påse, at de ikke bliver afhændet.
1370517Jakob Nielsen Halvegge pantsætter gods i (Gerlev, Tørslev, Tolstrup og Agerup) til Karl Jensen.
1370518Anders Pedersen af Sonnerup pantsætter sin hustrus gods i Sørup til kong Valdemar.
1370519Fru Adelheid, enke efter Peder Tordsen, skøder sit gods på Lolland og Falster til Dalum kloster.
1370520Niels Ribrig giver Absalon Kjeldsen brev på sit gods i Sønder- og Nørrehalland.
1370521Morten Svane skøder sit gods i Flamsted til Knud Jensen.
1370522Tingvidne om provsten i Børglums hævd på gården Kalmer.
1370523Peder Vollesen skøder sit gods i Vrå sogn til Børglum kloster.
1370524Brev på en gård i Ullerup.
1370525Herr Mogens Nielsens gavebrev til Vestervig kloster.
1370526Brev på gods i Topetorp.
1370527Skøde på gods i Gylling.
1370528Anders og Sakse Ågesen pantsætter deres gods i Skensved og Dalby til Johan Svinekule.
1370529Klaus Køge skøder sit gods i Lundtofte til Peder Jensen af Emdrup.
1370530Rettertingsbrev om Antvorskov klosters gods i Kirkerup.
1370531Låsebrev på gods i Søndersted.
1370532Jakob Nielsen af Vognserup erkender, at han havde Antvorskov klosters gods i Gislinge i pant.
1370533Peder Jensen Marsvin skøder en gård i Vestergade til Odense St. Knuds kloster.
1370534Johan Friis har haft gods i Harsyssel i pant af Albert Albertsen.
[1370]534MReg. Dan. nr. *2768, optegnelse om forholdsregler af Lübeck, Gotland og de livlændske stæder mod dem, der handler med russerne, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
[o. 1370]Lund535Udkast til en brevformular, affattet af ærkebiskop Niels af Lund og tilstillet bisperne Jakob af Viborg, Oluf af Århus og Svend af Børglum, hvorved der gives disse bisper fuldmagt til at give gejstlige, der i krigens tid har mistet deres brevskaber om deres gejstlige grader, erstatning for de tabte breve.
[1370-1408].536Anders Pedersens skødebrev på Svanholm og Gørløse.
1370Tre adkomstbreve om Strøbys adkomst til Almindevænge og Grubberholm.
forrige næste