forrige næste
DatoStedNr.Regest
1371 15. novemberemptyReg. Dan. nr. 2664*, se 13<6>1? 20. november, Dipl. Dan. 3. rk. VI nr. 108.
1371. 12. januar1Herlug Torbensen oplader sit gods i Skelby til herr Bent Byg.
1371. 13. januar2Henneke Moltke, Henneke Foged, Hartvig Tralow, Peder Beyer, Jakob Vind, Niels Degn og Niels Ebbesen erklærer, at Klaus Tysker kun har været i Danmark som købmand eller gæst og aldrig har været i hr. Everts tjeneste.
1371. 13. januarRostock3Henneke v. d. Lühe i Schwan, væbner, henlægger sin gård i Schwan med alle tilliggender som livgeding for sin hustru Gese, hvilket bekræftes af hertug Albrecht 2. af Mecklenburg. Blandt medloverne »Godskalk Skarpenberg, væbner«.
1371. 15. januarLübeck4Johan, provst ved St. Pauls kirke i Halberstadt og værneherre for alle gejstlige personer i Schwerin stift, overdrager værnet af disse til prælaterne i de omkringliggende stifter, bl.a. Roskilde stift.
1371. 17. januarAvignon5Pave Gregor 11. indsætter biskoppen af Slesvig, provsten i Litibeck og sakristanen ved St. Blasius i Braunschweig til værneherrer for ærkedegnen Georg Schulten i Hadeln.
1371. 18. januarLund6Tingsvidne af Skånes landsting, at fru Marina Jensdatter til Borrsjö, enke efter ridderen Niels Hak til Hyby, har skødet alt sit gods i Saxtorp til hr. Jens Sommer, kannik i Lund.
1371. 19. januarAvignon7Kardinalkollegiets kammermester Guillelmus, kardinalpresbyter af S. Stefano in Celiomonte, kvitterer biskop Niels af Roskilde for betaling af en del af hans servispenge til kardinalerne.
1371. 21. januar8Jakob Olufsen, ridder, erklærer at have fået Roskilde sankt Clara klosters gods i Ølby i leje for de næste fem år mod en afgift på seks pund korn årligt.
1371. 23 januarAvignon9Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, kvitterer biskop Niels af Roskilde for betaling af en del af hans servispenge til det apostoliske kammer.
1371. 25. januar9MActa Pont. I 313 nr. 679, kong Håkon og dronning Margrete af Norge må vælge skriftefader, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende norske forhold; brevet følger de gængse formler.
1371. 26. januar10Rådet i Nyborg bevidner, at Klaus Tysker under sit ophold der ikke har taget del i sildehandelen.
1371. 26. januarNyborg10SRådet i Nyborg til rådet i Lübeck angående Klaus Tyskes forhold under krigen.
1371. 28. januar10MActa Pont. VII 147 nr. 5506, pave Gregor 11. overdrager Johannes Tribuzes fra Stralsund et kanonikat i Stettin, uanset at han besidder et evigt kapellani i Putbus i Roskilde stift, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.
1371. 30. januarRibe11Hertug Henrik af Jylland pantsætter Vester-Vedsted sogn til Kristian Frellesen for 75 mark lybsk.
1371. 22. februar?11MReg. Dan. nr. *2772, se nr. 58.
[1371. 24. februar - 29. marts]Westminster12Det engelske underhus indgiver en petition til kong Edvard 3. om, at denne måtte ville intervenere til fordel for engelske købmænd i Skåne.
1371. 5. marts13Henrik Rommelin lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for den sikkerhed, de har stillet i et brev til rådet i Malmø for Didrik Stristorp.
1371. 8. martsAvignon14Pave Gregor 11. udnævner biskop Henrik af Slesvig til pavelig nuntius og kollektor i Danmark, Norge og Sverige og tilbagekalder alle tidligere udnævnte nuntier, kollektorer og underkollektorer.
[1371] 11. marts14MReg. Dan. nr. *2774, Kat. 226 nr. 320, Johann Scepenstede og Daniel von der Heyde, sendemænd fra Lübeck og Visby, meddeler Reval beslutningen om udførselsforbud mod russisk gods, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende et internt hanseatisk anliggende.
1371. 11. martsAvignon15Pave Gregor 11. reserverer et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg ved kirken i Lübeck for Johan Reventlow, klerk i Odense stift.
1371. 11. martsAvignon16Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Slesvig, abbeden i klostret Doberan og dekanen ved kirken St. Agricol i Avignon at indføre Johan Reventlow i et kirkeligt beneficium ved kirken i Lübeck.
1371. o. 16. martsLübeck17Odbert Witte erkender som befuldmægtiget for Kristine, borger i Malmø, at have oppebåret 49 mark af Johan Schoping, der bor i Lübeck, på hendes broders Lorenz Gerles vegne.
1371. 18. martsMorsø Nørre herredsting18Tingsvidne af Morsø Nørre herredsting om, at fru Mette, enke efter hr. Peder Nielsen af Smerup, skøder en gård i Tøving, Galtrup sogn, til Dueholm kloster.
1371. 26. marts19Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Erik Barnumsen, overdrager biskop Niels af Roskilde alt sit gods i Tuse og Års herreder som vederlag for det gods, han tilstod hende.
1371. 5. april20Bertold v. Stoves testamente.
1371. o. 6. april20MReg. Dan. nr. *2776, Johan Scepenstede fra Lübeck og Daniel van der Heyde fra Gotland fastsætter udførselsforbud for gods, når hansekøbmanden i Novgorod har fået sit gods belagt med arrest, udelades i Dipl Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1371. 9. april21Pantebrev på alt Kristian Vendelbos gods i Gern herred.
1371. 13. april22Herr Gunnar Jakobsen pantsætter Stånum med mere gods i Jylland til Peder Nielsen.
1371. 15. aprilEdsviken23Karl Ulfsson, kong Albrecht af Sveriges marsk, ni andre riddere, fem repræsentanter for staden Stockholm, Bo Jonsson og 16 andre væbnere slutter våbenstilstand med biskop Nils af Linköping, ti riddere og 18 væbnere, herunder Absalon Kjeldsen, for tiden indtil pinsedag og derefter i yderligere fire uger, i hvilket sidste tidsrum aftalen kan opsiges fra begge sider med åbent brev. I aftalen indgår bl.a. også, at der tilsikres den fangne kong Magnus god behandling, og at han ikke må føres bort fra Stockholm.
1371. 18. aprilAvignon24Pave Gregor 11. overdrager Folkvin Deinertsen det kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Lund, der var ledige ved Niels' udnævnelse til biskop af Roskilde.
1371. 18. aprilAvignon25Pave Gregor 11. pålægger abbeden i Allehelgens kloster ved Lund, provsten ved kirken i Lübeck og dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Folkvin Deinertsen i det kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Lund, som var ledige ved Niels' udnævnelse til biskop af Roskilde.
1371. 22. april26Jens Henzesen, kommendator i Antvorskov, og det menige konvent sammesteds forpligter kommendatoren for huset i Ribe til årligt at udbetale tre skilling sterling til kapellanen hr. Pilgrims årtid.
1371. 23. aprilAvignon27Pave Gregor 11. stadfæster biskop Erik af Odenses overdragelse af provstiet ved kirken i Odense til Johan Bützow efter Mogens Nielsens udnævnelse til dekan i Lund.
1371. 25. aprilPont-de-Sorgues28Pave Gregor 11. reserverer det kanonikat og den præbende ved kirken i Lübeck, som blev ledige ved Henriks udnævnelse til biskop af Slesvig, for Franciscus Iacobi de Poppleto, doktor i lovkyndighed.
1371. 1. maj29Jens Pele, høvedsmand på borgen Kalø, lejer jorder på Voer mark mod en årlig afgift på tre øre korn.
1371. 1. maj30Torkil Jensen pantsætter alt sit gods i Fandrup til Niels Jensen til Alsbjerg for otte mark sølv.
1371. 1. maj31Niels Jensen af Torp overgiver Peder Absalonsen af Härlöv det åbne brev, hvorved Ulf Ågesen af Ellinge pantsatte sit gods i Ellinge og Dammstorp.
[1371. f. 1. maj]32Notat om artikler, at behandle på hansedagen.
[1371. f. 1. maj]33Notat om artikler, at forhandle (med hertugen af Mecklenburg).
1371. [e.] 1. majLübeck34Reces af hansedagen i Lübeck.
[1371. e. 1. maj - f. 1380. 29. juni]35Broder Egbert, prior for dominikanerklostret i Helsingborg, Niels Lavesen, lektor sammesteds, Mikkel Pedersen, borgmester i Helsingborg, og Jens Skytte, borger, vidimerer Niels Jensen af Torps brev af 1371 1. maj, nr. 31.
[1371]. 6. majWestminster36Kong Edvard 3. af England opfordrer staden Rostock til at skaffe de engelske købmænd retslig fyldestgørelse for de hindringer, som nogle mænd fra Rostock har lagt i vejen for deres køb af sild på Skånemarkederne.
1371. 7. majAvignon37Pave Gregor 11. bemyndiger den apostoliske nuntius Johannes Mauberti, kantor ved kirken i Noyon, til at kvittere for de penge, som indsamlerne af kirkelige frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer i Ungarns og Danmarks riger, skal overgive i Brügge, og videregive dem til købmændene Matteo di Meto, brødrene Antonio og Simone Guardi og Philippe de Guardi fra Firenze.
1371. 7. majAvignon38Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, at opkræve den tiende af alle kirkelige indtægter i Danmark, Norge og Sverige, der blev pålagt af pave Urban 5.
1371. 7. majAvignon39Pave Gregor 11. bemyndiger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, til at anvende kirkens straf mod alle, der lægger hindringer i vejen for ham i egenskab af kollektor i Danmark, Sverige og Norge eller for hans underkollektorer.
1371. 7. majAvignon40Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, at tage den afdøde biskop Magnus af Västerås' efterladte gods i forvaring.
1371. 7. majAvignon41Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, at tage den afdøde biskop Hemming af Åbos efterladte gods i forvaring.
1371. 7. majAvignon42Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, at tage den afdøde biskop Johan af Åbos efterladte gods i forvaring.
1371. 7. majAvignon43Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, at tage den afdøde biskop Mogens af Ribes efterladte gods i forvaring.
1371. 7. majAvignon44Pave Gregor 11. bemyndiger faktorerne for købmændene Matteo di Meto, brødrene Simone og Antonio Guardi og Philippe de Guardi fra Firenze, der opholder sig i Brügge, til at modtage de penge, som kollektorerne i »Ungarns og Danmarks riger« indbetaler til det apostoliske sædes nuntius Johannes Mauberti, kantor ved kirken i Noyon.
1371. 14. maj45Bertold Pil, borger i Helsingborg, pantsætter en gård i Malmø til Svend Sakstorp, kannik i Lund.
1371. 16. maj46Herman Hermansen stiller sikkerhed for, at indtægterne af det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, som pave Urban 5. har givet ham ved provision, ikke overstiger 15 guldfloriner.
1371. 21. majPont-de-Sorgues47Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Riga, biskoppen af Slesvig og dekanen ved St. Pierre i Avignon at indføre Ludvig Tather i et kanonikat ved kirken i Lübeck.
1371. 25. majStralsund48Reces af hansedagen i Stralsund.
[1371] 25. majStralsund49Hansestædernes rådmænd, forsamlet i Stralsund, meddeler staden Riga, at kong Valdemar 4. Atterdag endnu ikke vil besegle de indgåede traktater mellem Danmarks riges råd og hansestæderne, beder Riga om at sende repræsentanter til nye forhandlinger i Stralsund 29. september og meddeler, hvad der er besluttet vedrørende pundtolden.
1371. 1. juniNyköping50Leek Ofradsson, ridder, pantsætter alt sit fædrene og mødrene gods i Västergötland til ridderen herr Erik Kättilsson, Sveriges riges marsk, for 200 lødige mark. – Brevet besegles af fem svenske riddere og seks væbnere, hvoriblandt som nr. 2 af væbnerne: Absalon Kjeldsen.
1371. 2. juniNyhus51Henneke Lasbek, kaldet Nypperney, væbner, erklærer, at hvis greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten betaler deres gæld til ham på 500 lybske mark, skal de være fri for gælden til Rudolf Skinkel. – Givet på Nyhus år 1371 efter Guds fødsel mandagen næst efter trinitatis.
1371. 23. juni52Biskop Henrik af Slesvig henlægger jomfru Maries, apostlene Peter, Andreas og Jakobs, Helligkors' og Katarinas altre i kirken i Haderslev til kapitelsamfundet sammesteds.
1371. 24. juni53Palle Nielsen skøder fru Kristine, enke efter herr Lars Hvas, to gårde i Simenstrup og to tofter i Sahl.
1371. [e. 29. juni]Lübeck54Hr. Godskalk Lange, vikar i Risby, erkender at have oppebåret alt, hvad hans moder har efterladt ved sin død.
1371. 4. juliFreienwalde55Markgrev Otto af Brandenburg lover kong Valdemar 4. Atterdag og på dennes vegne hertugerne af Bayern, at han efter en kendelse af markgrev Frederik af Meissen vil tilbagegive det gods, der blev frataget kongen i Oderberg.
1371. 13. juli56Mogens Pedersen af Maglarp kvitterer Veste Hågensen for 20 mark sølv.
1371. 13. el. 20. juliStettin57Kong Valdemar 4. Atterdag slutter forlig med ridderen hr. Ture Knudsen, efter at denne har betalt ham 200 mark lybske penge.
1371. [14.] juli58Ærkebiskop Niels af Lund pålægger gejstligheden i Lunds ærkestift at forkynde bandlysningen af munken Jens Krafse fra Esrom kloster, som har svigtet sit klosterløfte og afkastet munkekutten.
1371. 20. juliRörchen59Kong Valdemar 4. Atterdag og Frederik, hertug af Bayern, mægler forlig mellem markgrev Otto af Brandenburg og hertug Kasimir 4. af Stettin.
1371. 20. juliRörchen60Markgrev Otto af Brandenburg stadfæster for hertugerne Kasimir 4., Swantibor 3. og Bugislav 7. af Stettin alle de breve, som markgreverne Ludvig den ældre og Ludvig Romeren havde givet deres fader hertug Barnim 3. af Stettin. Blandt vidnerne den såre høje fyrste herr Valdemar, konge af Danmark.
[1371] 21. juliLübeck61Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck svarer kong Edvard 3. af England vedrørende dennes klage over de forhindringer, de engelske købmænd er udsat for i Skåne.
[1371] 5. august62Magistrater, rådmænd og borgere i Dordrecht akkrediterer deres foged Willem Eliwoldssen til rådet i Lubeck angående problemer vedrørende pundtolden i Skåne.
1371. 9. august63Broder Thomas og konventet i Ryd kloster skøder alt deres gods i Bylderup sogn, som afdøde Erik Skram har overdraget dem, til Niels Jensen til gengæld for Erik Skrams anpart i Haaldesgaard.
1371. 9. augustStockholm franciskanerkloster64Kong Albrecht af Sverige lover at imødegå den indre strid og mistro i sit rige, erklærer at ville støtte sig til sit rigsråd med de borge og lande, han sidder inde med, og med dem, som han indløser fra sin fader. Desuden lover han det alle de borge i Blekinge, Skåne og Halland og i Sverige, som han måtte erhverve, og endelig lover han dem, der besidder gods i Sverige, men bor i Danmark eller Norge, at de må beholde det mod at gøre sædvanlig tjeneste.
1371. 9. august65Absalon Rønning, væbner, oplader til Ebbe Piik det gods i Brännarp og Steninge, som han havde købt af Arvid Piik.
1371. 14. august66Kong Magnus af Sverige løslades af fangenskabet mod betaling af 12000 lødige mark, afståelse af hele sit rige tillige med al ret til Skåne.
1371. 18. august67Biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, stævner Johan Luman og herr Hartvig Wulf, vikarpræster i Kiel, samt Simon v. Stettin, kannik i Bordesholm kloster, til at give møde på bispens borg Svavsted den 25. august, fordi de har nægtet at påtage sig de hverv, han som apostolsk nuntius har pålagt dem.
[1371] 22. august67MReg. Dan. nr. *2787, rådmændene i Dorpat til rådmændene i Reval om Johan Scepesteden og Daniel von der Heide fra Visbys resultatløse sendefærd til Novgorod, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1371. 25. augustAnsgar kirkegård i Bremen68Notarialvidnesbyrd af Johan Sehusen, kejserlig notar, at Stefan, provst i Bordesholm kloster, har appelleret biskop Henrik af Slesvigs stævning 18. august, nr. 67, af Johan Luman og Simon v. Stettin til paven.
1371. 26. august69Herman Schonenbergs testamente.
[1371] 1. septemberGottorp70Grev Henrik 2. af Holsten meddeler kong Edvard 3. af England, at søstæderne har sluttet overenskomst med kong Valdemar uden om ham og hans broder, og at kongen nu befinder sig i kystegnene kun to dages sejlads fra sit rige; efter at have givet efterretninger om krigen mellem kejser Karl 4. på den ene side og markgreven af Brandenburg, hertugerne af Bayern og kongen af Ungarn på den anden, minder han kong Edvard om et tilgodehavende, som han har hårdt brug for til fremme af sine planer.
1371. 2. septemberVilleneuve71Pave Gregor 11. meddeler en række af sine nuntier, herunder biskop Henrik af Slesvig, at de, skønt det den 2. maj var bestemt, at de penge, de modtog i deres områder i løbet af et år, regnet fra 1371 23. maj, skulle indbetales til handelshuset Guardis faktorer i Brügge, nu skal sende 5000 floriner til handelshuset Alberti Antichis faktorer sammesteds og 5000 til Guardis, fordi dette hus ikke fuldtud kan klare sine forpligtelser over for kammeret.
1371. 2. septemberVilleneuve72Pave Gregor 11. bemyndiger handelshuset Alberti Antichis faktorer til at modtage og kvittere for de i forrige nr. omtalte pengesummer, der skulle indbetales af en række af pavens nuntier, heriblandt »biskopperne Johan af Augsburg og Henrik af Slesvig«.
1371. 2. septemberVilleneuve73Pave Gregor 11. meddeler handelshuset Albert Antichis faktorer, hvilke pengesummer en række kollektorer skal indbetale til dem, herunder at briskopperne »Johan af Augsburg og Henrik af Slesvig«, skal betale 5000 guldfloriner.
1371. 8. septemberSlesvig74Notarialvidnesbyrd af Markvard Ghodelant, kejserlig notar, om, at Stefan, provst i Bordesholm kloster, har overgivet biskop Henrik af Slesvig sin appel til paven, jf. nr. 68. »Men fornævnte herre biskop gav fornævnte herre provst den fastsatte frist på otte dage til at give og modtage appelbrev på Svavsted. Forhandlet i Slesvig i fornævnte herre biskops hus og bopæl år, indiktion, måned, dag, time, pontifikat og sted som ovenfor, i nærværelse af de gode og agtværdige mænd, de herrer Peder Buk, Johan Sidenlif og Herder, kanniker ved kirken i Slesvig«.
1371. 11. septemberVilleneuve75Pave Gregor 11. bemyndiger Johannes Mauberti, kannnik i Cambrai, det apostoliske sædes nuntius, til at kvittere for de pengesummer, som kollektorerne i rigerne »Ungarn, Krakow og Polen og Danmark, Sverige og Norge« indbetaler i Brügge.
1371. 17. september76Vilhelm v. Bokholt kvitterer rådmændene i staden Lübeck for den af ham i Helsingborg fortjente sold.
1371. 17. septemberVarde sysselting77Tingsvidne af Varde sysselting, at Bodil, enke efter Esger Eskilsen og søster til Niels Pallesen, har opladt alt sit gods i Skast herred til Thomas Ivarsen for fuld betaling.
1371. 21. septemberSchwerin78Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer rådet i Lübeck for rigsskatten for 1367.
1371. 27. septemberTuse herredsting79Tingsvidne af Tuse herredsting om, at fru Kristine af Bjergby har pantsat alt sit gods i Bjergby til sin datter Ingerd for 100 mark lybsk.
1371. 27. septemberTuse herredsting80Tingsvidne af Tuse herredsting om, at fru Kristine af Bjergby har bemyndiget ridderen hr. Bent Byg til at indløse alt hendes gods.
1371. 29. september81Jens Grubbe af Smerup skøder en gård i Høed til sin svoger Jakob Krage som sin søster Kristines fædrenearv.
1371. 29. september82Henze Kræmmer erklærer, at Niels Jensen af Lindholm har aflagt fyldestgørende regnskab for alt det gods i Vendsyssel, han har haft i forvaltning.
1371. 29. september83Jens Uffesen lejer en ålegård i Revn af priorinden søster Hildeborg og konventet i Ring kloster for livstid.
1371. 3. oktoberLüchow84Hertug Magnus af Braunschweig og Lüneburg pantsætter Lüchow til kong Valdemar.
1371. 3. oktober85Rådet i Oldendorp anmoder rådet i Lübeck om at lade det af den i lybsk tjeneste afdøde Johan v. Scherne efterladte gods i Danmark udlevere til afdødes broder Ludvig, kannik i Minden.
1371. 16. oktoberAvignon86Pave Gregor 11. overdrager Niels Jensen, søn af Jens Nielsen af Svenstorp, det kanonikat og den præbende ved kirken i Linképing, som blev ledige ved Lars' udnævnelse til biskop af Västerås.
1371. 16. oktoberAvignon87Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Växjö og dekanerne ved kirkerne i Lund og St. Agricol i Avignon at indføre Niels Jensen i det kanonikat og den præbende ved kirken i Linköping, der blev ledige ved Lars' udnævnelse til biskop af Västerås.
1371. 17. oktoberMalmø88Johan Knorre, tolder i Malmø, erklærer at have modtaget told af Herman Nyman og hans dragere, men ikke pundtold, fordi de er borgere.
[1371] 19. oktoberRostock89Wedekind vom Berge meddeler Henrik v. d. Möhlen, borgmester i Lüneburg, at kong Valdemar 4. Atterdag er redet fra Rostock til Gnoien for at mødes med greverne af Holsten.
[1371] 25. oktoberWestminster90Kong Edvard 3. af England takker grev Henrik 2. af Holsten for nyheder om kongen af Danmark og hans rige og beklager, at han ikke er i stand til i øjeblikket at udrede, hvad han skylder ham, fordi han har en stor hær i Frankrig under ledelse af sin søn John, hertug af Lancaster og konge af Kastilien og León.
[1371] 26. oktoberRibnitz91Hartvig v. d. Sülten meddeler Jakob Pleskow, borgmester i Lübeck, at grev Henrik 2. af Holsten ikke har sluttet overenskomst med kong Valdemar 4. Atterdag, og advarer ham på Lüneburgs vegne mod kongen.
[1371. f. 27. oktober]92Johan Wartberg anmoder Lübeck om, at hans skib, lastet med mel, som blev taget af danskerne i Øresund, men generobret af tyskerne, som fordelte lasten til gavn for hæren, må blive tilbagegivet ham.
1371. 27. oktoberStralsund93Kong Valdemar 4. Atterdag lover at overholde den fred, der 1370 24. maj er sluttet mellem Lübeck, Stralsund, Wismar, Greifswald og 32 andre stæder og Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, samt de øvrige danske råder.
1371. 27. oktoberStralsund94Kong Valdemar 4. Atterdag lover at overholde overenskomsten mellem Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald og 32 andre stæder og Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og de øvrige danske råder af 1370 24. maj angående pantsættelsen af Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo, dog med udeladelse af bestemmelsen om Varberg.
1371. 27. oktoberStralsund95Rådene i Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald og 32 andre stæder slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med stæderne som før krigen.
1371. 27. oktober96Rådet i staden Dorpat slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober97Rådet i staden Reval slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober98Rådene i stæderne Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Kønigsberg, Braunsberg og alle andre stæder under højmesteren i Preussen slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober99Rådet i staden Harderwijk slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober100Rådet i staden Kampen slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i detterige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober101Magistrater, borgmestre og råd i staden Middelburg slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober102Magistrater, borgmestre og råd i staden Zierikzee slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober103Rådet i staden Zutphen slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober104Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald og 32 andre stæder lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med stæderne som før krigen.
1371. 27. oktober105Rådet i staden Dorpat lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober106Rådet i staden Reval lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober107Rådet i staden Riga lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober108Rådene i stæderne Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Kønigsberg, Braunsberg og alle andre stæder under højmesteren i Preussen lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober109Rådet i staden Harderwijk lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober110Magistrater, borgmestre og råd i staden Middelburg lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober111Rådet i staden Stavern lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober112Magistrater, borgmestre og råd i staden Zierikzee lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober113Rådet i staden Zutphen lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktober114Rådet i staden Deventer lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 27. oktoberStralsund115Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald og 32 andre stæder lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. 27. oktober116Rådet i staden Dorpat lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. 27. oktober117Rådet i staden Reval lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
137[1]. 27. oktober118Rådet i staden Riga lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. 27. oktober119Rådene i stæderne Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Kønigsberg, Braunsberg og alle andre stæder under højmesteren i Preussen lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. 27. oktober120Rådet i staden Harderwijk lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. 27. oktober121Rådet i staden Kampen lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. 27. oktober122Magistrater, borgmestre og råd i staden Middelburg lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. 27. oktober123Rådet i staden Stavern lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. 27. oktober124Magistrater, borgmestre og råd i staden Zierikzee lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. [e.] 27. oktoberStralsund125Reces af hansedagen i Stralsund.
[1371. o. 27. oktober]126Overenskomst mellem hansestæderne og kong Valdemar 4. Atterdag om forvaltningen af borgene Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo i de 15 år.
[1371. o. 27. oktober]127Henning Podebusk, ridder og Danmarks riges høvedsmand, erklærer at have overtaget borgene Helsingborg, Skanør, Falsterbo og Malmø fra hansestæderne, at holde til deres tro hånd indtil 1374 25. juli.
1371. 28. oktoberStralsund128Rådene i stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin og Kolberg slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 28. oktoberStralsund129Rådene i stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin og Kolberg lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.
1371. 28. oktoberStralsund130Rådene i stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin og Kolberg lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.
1371. 30. oktober131Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hans søn hertug Henrik 3. har tilbagegivet ham de borge i Danmark, som de havde erobret, mod, at hans dattersøn hertug Albrecht, søn af hertug Henrik, skal arve Danmarks rige, hvis kongen dør uden mandlige arvinger.
1371. 1. novemberLinköping132Broder Efrike, guardian i Linköping franciskanerkloster, sælger en mark på tre spand korns udsæd i nærheden af Linköping til Jöns Djäkn. – »Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende den ærværdige broder, broder Niels, minister for Danmark, sammen med mit og konventet i Linköpings segl hængt under dette brev«.
1371. 14. november133Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg meddeler hertug Albrecht af Sachsen og Lüneburg, at han har været sammen med kong Valdemar 4. Atterdag og hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg og har aftalt med dem at give hertug Albrecht lejde fra Lüneburg til Boizenburg og tilbage igen.
1371 15. november133MReg. Dan. nr. 2664*, se 13<6>1? 20. november, Dipl. Dan. 3. rk. VI nr. 108.
1371. 19. november134Gunne Tjälvason oplader til abbed og konvent i Nydala kloster alt det gods, som herr Ulf havde skænket dem, med undtagelse af sin gård i Horja. – Til vidnesbyrd om, bestyrkelse og urokkelig vished om denne handling har jeg ladet segl tilhørende de velbyrdige og gode mænd, nemlig Arvid Piik, herr Atte af Värnamo, herr Abjörn af Berga, herr Peter af Fryele, Ulf Arvidsson, Erland Algotsson sammen med mit eget hænge under dette brev.
1371. 22. novemberSkånes landsting135Tingsvidne af Skånes landsting om, at magister Niels Knudsen, kannik i Lund, skøder en gård i Väggarp til kantoren Niels Erlandsen på kapitlets vegne mod, at dette afholder to årtider årligt for hans brødre Peder Knudsen og Trued Hase.
1371. 27. novemberAvignon136Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, om fornødent med hjælp og råd af ærkebiskoppen af Nidaros, at opkræve peterspenge, tiender, underhold og alle andre afgifter til den romerske kirke og kammeret i de lande, hvor han er apostolisk nuntius, og aflægge regnskab for, hvad han har modtaget, når han kommer til Rom.
1371. 1. decemberStralsund137Testamente af Frederik Grip, borger i Stralsund.
[1371] 3. decemberLüchow138Kong Valdemar 4. Atterdag beder de herrer Jacob Pleskow og Herman Osenbrugge om at udlevere hans segl og andre ejendele til hans kapellan hr. Bertold og gelejde denne sikkert til Schwerin.
[1371] 3. decemberLüchow139Kong Valdemar 4. Atterdag anbefaler sin kapellan Bertold Witte.
1371. 3. decemberAvignon140Pave Gregor 11. overdrager Niels Jensen et kanonikat ved kirken i Uppsala og giver ham ventebrev på en præbende og en dignitet sammesteds.
1371. 3. decemberAvignon141Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Linköping, abbeden i Allehelgens kloster i Lund og dekanen ved St. Pierre i Avignon at indføre Niels Jensen i et kanonikat ved kirken i Uppsala.
1371. 7. decemberAvignon142Pave Gregor 11. overdrager Niels Jensen det kanonikat og den præbende ved kirken i Roskilde, som var ledige efter Niels' udnævnelse til biskop af Roskilde.
1371. 7. decemberAvignon143Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Lübeck og dekanerne ved kirken i Lund og kirken St. Agricol i Avignon at indføre Niels Jensen i et kanonikat og en præbende ved kirken i Roskilde.
1371. 10. decemberAvignon144Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, at inddrive og modtage den afdøde ærkebiskop Arno af Nidaros' bo samt indtægterne af det ærkebiskoppelige bord, indtil sædet bliver besat ved provision.
1371. 12. decemberVilleneuve145Pave Gregor 11. pålægger efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag dekanerne ved kirkerne St. Andreas og St. Mauricius extra muros i Hildesheim og skatmesteren ved kirken i Verden at overdrage kongens kapellan Frederik Piper fra Hune et kanonikat og kældermesterembedet ved kirken i Verden og give ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1371. 21. decemberMassow146Biskop Filip af Kammin slutter forbund med markgrev Otto af Brandenburg om gensidig hjælp og aftaler at vælge en opmand til at bilægge fremtidige stridigheder imellem dem. »I denne forskrevne overenskomst indeslutter vi den allerhøjeste og mægtigste fyrste, vor herre kejseren, endvidere vor herre kongen af Danmark og vor herre hertug Bugislav, hertug Vartislav, de gamle, hertug Kasimir og hans brødre og hertug Vartislav og hertug Bugislav, de unge, hertuger af Stettin, for så vidt vi måtte få magt til på deres vegne at afsige en kendelse i mindelighed eller ad rettens vej«.
1371.147Hertug Henrik af Slesvig udvider Løgum klosters privilegier.
1371.148Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællandsfar, testamenterer næsten alt sit gods til franciskanerne i Odense og Nakskov.
1371149Hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, sælger sin gård i Malmø, Skagemans gård, til Gerike Nakenstorp, bymand i Malmø.
1371150Fikke v. Tempele og Nicolaus Grelle lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan v. Pöl, der var afgået ved døden i Køge.
1371151Wilken Winter og Lambert Weitendorp lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Peter Röggen, der var afgået ved døden i København.
1371152Nicolaus Ruge og Nicolaus v. Sathel lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter den afdøde Johan Treptow, der skal inddrives i København.
1371153Lambert Morrian, Herman Elmhorst og Lydeke v. Dortmund lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående Everhard Vullandens gods, der skal inddrives i Korckyn.
1371154Burchard Koseke og Gerhard v. d. Heyde lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegods i Ystad.
1371155Hamburgs kæmnerregnskab.
1371156Dalum kloster afstår gods på Lolland og Falster til herr Benedikt Ahlefeld.
1371157Peder Nielsen af Skjoldenæs oplader sit pant i Häckeberga til kong Valdemar.
1371158Fru Margrethe Jakobsdatter pantsætter en gård i Tørring til Peder Munk.
1371159Fru Ingerd af Skærsø pantsætter gods på Sjælland til biskop Niels af Roskilde.
1371160Peder Langsom under Lars Fins enke Margrete sin ret til nogle boder ved sankt Nikolaj kirkegård (i Slagelse).
1371161Vidisse af Antvorskov klosters pavelige benådningsbreve.
[o. 1371] 10. juli162Jakob Krage sælger sin del af en gård på een øre skyldjord tillige med tre penning skyldjord i Gerlev til sin frænde Jens Jensen.
1371 u. d.162MARep. nr. 2963, se nr. 58.
1162MBReg. Dan. nr. 2665; Rep. nr. 2964, se 13<96>.
1162MCReg. Dan. nr. 2808, se 1370 6. oktober, Dipl. Dan. 3. rk. VIII nr. 496
[1371]162MDReg. Dan. nr. 2809, se indledningen til nr. 125.
[1371]162MEReg. Dan. nr. *2810. Ærkebiskop Alexius af Novgorod m. fl. om en aftale mellem rådssendemændene Johan Schepenstede fra Lübeck og Daniel v. d. Heide fra Visby og Novgorod om de udenlandske gæsters handel, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
[1371]162MFReg. Dan. nr. *2811, optegnelse om en rejse af Johan Schepenstede fra Lübeck og Daniel v. d. Heide fra Gotland til Dorpat og om deres fornyelse af Novgorodskråen, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
[1371]162MGReg. Dan. nr. *2812, rådmændene i Lübeck til Jakob Pleskow og Herman Osenbrugge angående en kopi af et brev, der skal overgives Frederik de Smede, rådmand på Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Gotland.
forrige næste