forrige næste
DatoStedNr.Regest
1372. 4. januar163Peder Ebbesen af Ellinge forpligter sig til at pantsætte og afstå alt sit gods i Stigs-Bjergby og en gård i Mørkøv, hvilket han havde fået med sin hustru Ingerd, til hr. Bent Byg for 100 mark lybsk og 6 mark lødigt sølv.
1372. 5. januarØrkild164Esger Brok af Häckeberga erkender at have foretaget mageskifte og deling af sin fader Niels Broks efterladte gods med sin søster Johanne Nielsdatter, enke efter Anders Jensen af Estrup.
1372. 5. januarOdense165Ærkebiskop Niels af Lund, biskopperne Erik af Odense, Niels af Roskilde, Jens af Ribe, Oluf af Århus, Henrik af Slesvig og Svend af Børglum eftergiver hver især alle, der skænker gaver, rækker en hjælpende hånd til restaureringen af og besøger St, Jørgens kirke nær Svendborg på visse festdage 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1372. 7. januarAvignon166Pave Gregor 11. overdrager magister Johan de Grodkow, kong Valdemar 4. Atterdags læge, det kanonikat og den præbende ved kirken i Gnesen, som var ledige ved den pavelige kollektor Arnaldus de Chaussins død.
1372. 7. januarAvignon167Pave Gregor 11. pålægger dekanerne ved Helligkorskirken i Breslau og St. Agricol i Avignon samt skolemesteren ved kirken i Posen at indføre magister Johan de Grodkow, kong Valdemar 4. Atterdags læge, i det kanonikat og den præbende ved kirken i Gnesen, som var ledige ved den pavelige kollektor Arnaldus de Chaussins død.
1372. 24. januarAvignon168Pave Gregor 11. reserverer Jakob Nielsen, kannik i Roskilde, det kanonikat og den præbende ved kirken i Uppsala, som Mathias, udvalgt biskop af Västerås, besidder.
1372. 24. januarAvignon169Pave Gregor 11. pålægger provsten ved kirken i Västerås, dekanen ved St. Agricol i Avignon og ærkedegnen ved kirken i Linköping at indføre Jakob Nielsen, kannik i Roskilde, i det kanonikat og den præbende ved kirken i Uppsala, som bliver ledige, når Mathias, udvalgt biskop af Västerås, har opnået bispevielse.
1372. 26. januarRibe170Erland Kalv, ridder, og hans søn Jakob Kalv, erklærer, at greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten har overgivet dem borgen Ribe med tilliggender at forvalte på visse betingelser.
[1372] 26. januar171Reval erklærer som svar på et brev fra Henneke Moltke, at ingen af deres har truet ham eller hans venner, og at der intet er indført i stadsbogen om skibet og de ombordværende heste.
[1372. 30. januar-19. marts]172Lambert Witte, borgmester i Rostock, lader indføre, at efter hans død skal Herman, søn af hans tidligere tjenestepige Adelheid, nyde en række af hans indtægter for livstid, herunder indtægterne af to boder i Skanør, men efter Hermans død skal de tilfalde borgmesterens nærmeste arvinger.
1372. 2. februar173Bent Knudsen pantsætter alt sit gods i Halland og Sverige til Lars Bjørnsen for 425 nobler.
1372 8. februar173MAActa Pont. I nr. 694, se 1373 8. februar, nr. 270.
1372 15. februar173MBReg. Dan. nr. *2813; Rep. nr. 2970, se nr. 177.
1372. 2. marts174Ingemar Esbernsen af Store-Heddinge og Peder Nielsen meddeler, at fru Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnumsen, har gjort dem fyldest for alle breve, som Peder Kristiansen, bymand i Næstved, har fået af ridderen hr. Peder Grubbe af Stude, og for eet, som Niels Jensen Rothøse har fået af samme.
1372. 3. martsFriedland175Hertugerne Bugislav 5. den ældre og Kasimir 4. af Pommern slutter forbund med hertugerne Albrecht 2. og Johan 1. af Mecklenburg og Lorenz og Johan, herrer til Werle, mod markgrev Otto af Brandenburg og dennes hjælpere. »Fra dette forbund og fra denne overenskomst undtager vi den allerhøjeste herre, vor herre kejseren, og kong Valdemar af Danmark, mod hvem vi ikke slutter os sammen ...«
1372. 3. martsFriedland176Hertugerne Albrecht 2. og Johan 1. af Mecklenburgs og Lorenz og Johan, herrer til Werles genbrev til forrige brev.
1372. 7. marts177Biskop Henrik af Slesvig eftergiver alle, der yder sankt Johannes kloster i Slesvig hjælp til genopbygning af klosterkirken, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1372. 7. marts178Knud Stubbe af Brönneslöv sælger en gård sammesteds til Eskil Svendsen Ged.
1372. 12. marts179Testamente af Niels Erlandsen, kannik i Lund.
1372. 12. marts180Marina Jensdatter, enke efter Niels Hak, pantsætter to gårde i Lilla Harrie til Torkil Nielsen af Gladsax.
1372. 13. martsAvignon181Pave Gregor 11. beder kong Albrecht af Sverige om velvilligt at modtage »vor ærværdige broder biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius i de egne,« der sammen med andre af det apostoliske sædes folk skal opkræve og modtage indtægter og indkomster tilhørende kammeret, og yde ham frit lejde ved ind- og udrejse af hans rige.
[1372] 19. marts181MReg. Dan. *2817, nu også registreret Kat. 228 nr. 333, hansekøbmændene i Novgorods klage over forholdene sammesteds, hvori nævnes, at en lignende klage er sendt til Lübeck og Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
[1372. e. 20. marts - f. 8. maj]182Henrik Büschow og Werner Gildehus lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående de penge, der skal inddrives i Elbing og Thorn, og som stammede fra gods, der var bortført af Konrad Moltkes tjenere i Mönstersund.
1372. 29. martsAvignon183Pave Gregor 11. gentager den tilbagekaldelse, som han foretog ved biskop Henrik af Slesvigs udnævnelse til nuntius og kollektor i Sveriges, Danmarks og Norges riger, af alle underkollektorer, der var udnævnt af kollektoren Guido de Cruce, da nogle af disse endnu ikke har efterkommet den første tilbagekaldelse.
1372. 29. martsAvignon184Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, peremptorisk at stævne præsten Johan Bremer fra Bremen stift, der var udpeget til subkollektor af afdøde Guido de Cruce, »apostolisk kollektor i Danmarks rige«, til inden 80 dage at give møde for sig eller kammermesteren for at aflægge regnskab.
1372. o. 11. april185Johan Schiphorst, byldestikker, køber halvdelen af et bodested i Falsterbo af Johan Rumeschotelen.
1372. 15. aprilAvignon186Pave Gregor 11. pålægger en række ærkebiskopper og deres lydbiskopper, herunder ærkebiskoppen af Lund, at udskrive en eetårig tiende af alle kirkelige indtægter til fordel for romerkirkens kamp mod dens fjender, første halvdel at betale til allehelgensdag, sidste til påske. De indkomne midler skal overgives til kammerklerken Helias de Vodronio eller dem, han måtte udpege dertil i de pågældende lande.
1372. 15. aprilAvignon187Pave Gregor 11. bemyndiger sin kammerklerk Helias de Vodronio, kantor i Xanten og det apostoliske sædes nuntius, til at træffe aftale med og kvittere de gejstlige myndigheder, der skal yde eetårstiende af alle kirkelige indkomster i Tyskland og rigerne Böhmen, Ungarn og Polen, Sverige og Danmark og andre lande.
1372. 15. aprilAvignon188Pave Gregor 11. bemyndiger biskop Johan af Augsburg, kammerklerken Helias de Vodronio, kantor i Xanten, og Bernardus de Berne, kannik i Liège, det apostoliske sædes nuntier, til at træffe aftale med og kvittere de gejstlige myndigheder, der skal yde eetårstiende af alle kirkelige indkomster »i Tyskland og rigerne Ungarn, Böhmen, Polen, Sverige og Danmark og andre lande«.
1372. 15. aprilAvignon189Pave Gregor 11. bemyndiger kammerklerken Helias de Vodronio, det apostoliske sædes nuntius, til at eftergive eetårstienden af alle kirkelige indkomster »i Tyskland, Ungarn, Böhmen, Polen, Sverige, Danmark og andre lande« for dem, der ikke er i stand til at betale.
1372. 15. aprilAvignon190Pave Gregor 11. pålægger kammerklerken Helias de Vodronio, det apostoliske sædes nuntius, at indsamle eetårstiende af alle frugter og indkomster hos johannitterne og den tyske orden »i stæderne og stifterne og kirkeprovinserne ... Uppsala og Lund«.
1372. 28. aprilAvignon191Pave Gregor 11. bemyndiger den apostoliske nuntius kammerklerken Helas de Vodronio, der sendes »til Tysklands, Böhmens, Ungarns, Polens, Danmarks, Norges, Frislands og nogle andre lande«, til at pålægge gejstligheden i disse lande et subsidtum af en efter hans skøn passende størrelse, da romerkirken ikke alene kan bære udgifterne til kampen mod dens fjender, specielt i Italien.
[1372] 5. maj192Optegnelse om, at beneficierne fra pave Gregor 11.s første år i Polens, Ungarns, Danmarks, Norges og Sveriges riger er overgivet til Helias de Vodronio.
1372. 6. majAvignon193Pave Gregor 11. pålægger provsterne ved kirkerne i Nimes og Brandenburg og skatmesteren ved kirken i Lübeck at udføre de apostoliske auditører Hugo Fabris og Simon de Regios dom i sagen mellem biskop Henrik af Slesvig og greverne af Oldenburg og en række borgere i Bremen angående plyndring af de kirker og kapeller samt ødelæggelse af et hus, som biskop Henrik besad i Bremen, mens han var provst sammesteds.
(13)72. 10. majAvignon194Den pavelige kammermester Petrus, ærkebiskop af Bourges kvitterer biskop Niels af Roskilde for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse med resten til førstkommende juledag.
1372. 13. majAvignon195Kardinalkollegiets kammermester Guillelmus, kardinalpresbyter af S. Stefano in Celiomonte, kvitterer biskop Niels af Roskilde for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse med resten til førstkommende juledag.
1372. 15. majPont-de-Sorgues196Pave Gregor 11. tillader biskop Niels af Roskilde at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1372. 23. majPont-de-Sorgues197Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius at kræve og modtage alt rørligt gods, tilgodehavender og gæld tilhørende den afdøde ærkebiskop Olav af Nidaros og omgående sende det apostoliske kammer en af ham beseglet opgørelse herover.
1372. 25. majPont-de-Sorgues198Pave Gregor 11. anbefaler biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, og de af denne udpegede underkollektorer til kong Valdemar 4. Atterdag.
1372. 25. majPont-de-Sorgues199Pave Gregor 11. anbefaler, da han har pålagt »vor ærværdige broder Henrik, biskop af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius« at kræve og modtage afdøde ærkebiskop Olavs af Nidaros efterladte gods, biskoppen og hans underkollektorer til kong Håkon 6. af Norge.
[1372] 25. maj199MReg. Dan. nr. *2821, rådmændene i Lübeck til tre navngivne lybske rådmænd om et overfald på rådmanden Thomas Morkerke, der var på rejse til Femern, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne lybske forhold.
1372. 27. majPont-de-Sorgues200Pave Gregor 11. stadfæster biskop Niels af Roskildes overdragelse til Jens Hennekesen af det kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Roskilde, der blev ledige ved henholdsvis Lambert Olufsens og Jens Kappelgårds død.
1372. 29. majAvignon201Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, at stævne ærkebiskop Trond af Nidaros til retsmøde inden 6 måneder fra stævningsdagen, fordi han tilbageholder noget af sin afdøde forgænger, ærkebiskop Olavs gods, skønt det var forbeholdt paven.
1372. [e. 3. juni - f. 16. juli]202Gerhard Bokholt og Johan Kempe lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Godskalk Steltere, der var afgået ved døden i Helsingborg.
1372. 4. juniAvignon203Den pavelige kammermester ærkebiskop Petrus af Bourges pålægger efter ansøgning af alle gejstlige i Hamburg biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Danmarks og Sveriges riger, at undersøge den klage Hamburggejstligheden har rejst mod Konrad, skatmester ved kirken i Bremen angående betalingen af et af pave Urban 5. pålagt toårigt underhold og meddele resultatet til kammerklerken Helias de Vodronio.
1372. 5. juniPont-de-Sorgues204Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, også at opkræve den på alle kirkelige indtægter lagte tiende af alle beneficier, der ikke er takseret.
1372. 7. juni205Jens Henriksen, kannik i Lund, skøder en gård sammesteds til Jakob Pedersen.
1372. 24. juni206Hertug Henrik af Jylland pantsætter alle sine bønders gods i Skovby til Jens Tormundsen og hans arvinger for 100 mark lybske penge.
1372. 25. juni207Erland Kalv, ridder, erklærer, at Nicolaus van Rin, borger i Ribe, efter dom af borgmestre og hans egen foged sammesteds blev halshugget, fordi han havde tilført fjenderne på borgen Gram svovl og salpeter, kaldet bøssekrudt.
1372. 28. juni208Detmar Tidemansen og Erik Jensen, borgere i Ribe, erklærer, at de har skødet henholdsvis en broder- og en søsterpart i den gård, som denne bebor, til Kristian Frellesen.
1372. 6. juliSvendborg209Biskopperne Erik af Odense, Jens af Ribe, Jakob af Viborg og Oluf af Århus eftergiver alle, der skænker gaver til sankt Andreas kirke i Keldbymagle på Møn eller deltager i gudstjenstlige handlinger der, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1372. 6. juli210Bisperne Erik af Odense, Jakob af Viborg, Jens af Ribe og Oluf af Århus giver Nikolajkirken i Stenstrup et afladsbrev.
1372. 6. juliOdense211Biskopperne Erik af Odense, Jens af Ribe, Jakob af Viborg og Oluf af Århus giver Dreslette kirke et afladsbrev.
[1372] 6. juli212Bisperne Erik af Odense, Jens af Ribe, Jakob af Viborg og Oluf af Århus giver Kølstrup kirke et afladsbrev.
1372 7. juli212MReg. Dan. nr. *2824, se nr. 204.
1372. 8. juli213Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg tillige med staden Braunschweig og alle andre stæder, borge, lande og folk, der er hans undersåtter, slutter fred for tidsrummet 11. juli – 1. august med hertugerne Wenceslav og Albrecht af Sachsen-Wittenberg, stæderne Lüneburg og Hannover og alle andre stæder, borge, lande og folk, der er deres undersåtter, og lover skadeserstatning, hvis freden bliver brudt af ham eller hans folk. »Denne fred erklærer vi omfatter de højbårne fyrster og herrer, kongen af Danmark, kongen af Böhmen«, og desuden ærkebiskoppen af Bremen, biskopperne af Hildesheim og Halberstadt, markgreverne af Meissen, borggreven af Nürnberg, greverne af Hoya og en række tyske adelsmænd.
1372. 13. juliNäsbyholm214Engelbert v. Oyen, kannik i Lübeck og biskop Henrik af Slesvigs underkollektor, kvitterer hr. Niels, kannik ved kirken i Linköping, for 20 mark svensk, som denne betalte af det første års frugter fra sin præbende.
[1372] 16. juliWestminster215Kong Edward 3. af England og Frankrig beklager sig hos rådet i Lübeck over, at tre af hans købmænd har købt sild af Thomas Honstede, foged i Falsterbo, og Bernhard Møntmester, men at aftalen ikke er blevet overholdt.
1372. 22. juliGudme herredsting216Tingsvidne af Gudme herredsting, at fru Margrete Hagbardsdatter og hendes svigersøn Niels Urne har fået vidnesbyrd om, at hr. Hagbard Jensens efterladte gods i Rygård er blevet skiftet i god forståelse.
1372. 23. juli217Dekan og kapitel ved kirken i Zutphen vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1346 10. oktober.
[1372. o. 25. juli]218Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg pålægger alle prælater, mænd, stæder og borgere under Lüneburgs overhøjhed og alle de herrer, der »på vore vegne« har eller har haft den afdøde hertug Vilhelms borge og områder i deres varetægt, »og særlig gælder det kongen af Danmark, greverne af Hoya, biskoppen af Hildesheim, ham fra Homburg, rådmændene og borgerne i Braunschweig«, at holde sig til hertugerne Wenceslav og Albrecht af Sachsen, hvis disse fører bevis for, at herredømmet over Lüneburg er tilfaldet dem efter kejser Karl 4.s kendelse.
[1372. e. 25. juli].219Rådmændene i Hannover meddeler rådmændene i Lüneburg, at provsten af Wenningsen og andre var hos dem om mandagen og refererede, at hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg ikke vilde besegle det ham forelagte brev, nr. 218, bl.a., fordi kongen af Danmark i så fald skulde hylde hertugerne af Sachsen-Wittenberg.
1372. 29. juliRavnsborg220Ridderen hr. Johan Hummersbüttel kvitterer kong Valdemar 4. Atterdag for 890 mark 21 skilling lybsk.
(13)72. 11. augustNæstved221Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer de spedalske uden for Svendborg det gods i Sørup, der var skødet dem af Niels Brun på afdøde drost Lars Jonsens vegne.
1372. 11. augustAvignon222Johannes de Siluis, dekan ved St. Agricol i Avignon, pålægger alle gejstlige og notarer i Magdeburg, Bremen, Kammin, Lübeck, Schwerin, Ratzeburg, Havelberg og Roskilde stifter under trusel om kanonisk straf at sørge for, at præsten Johan Ilow kan nyde indtægterne af landsbyen Petersdorf, som er henlagt til sognekirken i Ribnitz, men som sankt Clara kloster i Ribnitz har søgt at forholde ham.
1372. 18. augustSunds herredsting223Tingsvidne af Sunds herredsting om, at Mogens Jensen, forstander for de spedalske uden for Svendborg, har godtgjort, at de i 40 år og mere havde besiddet det gods i Sørup, som Bodil, datter af Niels Kærv, har rejst krav om.
1372. 20. augustVilleneuve224Pave Gregor 11. bemyndiger sin nuntius kammerklerken Helias de Vodronzo til at modtage og om nødvendigt at inddrive hos ærkebiskopperne og biskopperne den eetårige tiende af alle kirkelige indtægter »i Tyskland og Ungarns, Böhmens, Polens, Sveriges og Danmarks riger og i andre lande«, som alle ærkebiskopper og biskopper, der var udpeget af paven som kollektorer, skulde opkræve, men som ikke var indgået så hurtigt, som romerkirkens tarv krævede det.
1372. 27. augustÅker kirke225Albrecht, af Guds nåde Sveernes og Goternes konge og herre over landet Skåne, tager Johan Pust under sin beskyttelse og fritager ham for alle kongelige krav.
1372. 2. septemberVilleneuve226Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, at overgive, hvad han i et år har eller får indsamlet af det apostoliske kammers tilgodehavender, til det florentinske handelshus Alberti Antichis faktorer i London eller Brügge samt lade udfærdige to offentlige dokumenter herom, hvoraf han selv skal beholde det ene, medens kammeret skal have det andet, da paven har bemyndiget faktorerne til at kvittere.
1372. 2. septemberFalsterbo227Peter Darzow bemyndiger herr Henrik Scheele, borgmester i Stralsund, Johan Parow og Meinhard Wedeken til at sælge sit hus i Stralsund og erhverve et andet grundstykke sammesteds. »Givet i Falsterbo i det Herrens år 1372 torsdagen efter sankt Johannes' halshuggelsesdag«.
1372. [e.] 8. septemberTønsberg228Reces af hansedagen i Tønsberg.
[1372] 14. septemberWallingford229Kong Edvard 3. af England pålægger havnefogderne i King's Lynn, Boston, Blakeney og London, trods det generelle handelsforbud at tillade nogle tyske købmænd at sejle til Skåne, købe varer dér og bringe dem til England.
1372. 22. septemberBorgen i Skanør230Kong Valdemar 4. Atterdag sælger staden Kolberg et fed i Skåne mellem Skanør og Falsterbo.
(13)72. 27. septemberMalmø231Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for anden gang de spedalske uden for Svendborg det gods i Sørup, der var skødet dem af Niels Brun på afdøde drost Lars Jonsens vegne.
1372. 28. september232Oluf Degn pantsætter sin gård i sankt Peders sogn i Roskilde til sin frænde Jakob Madsen for 16 mark sølv.
1372. 29. septemberRoskilde233Biskop Niels af Roskilde og kapitlet sammesteds anordner, at præsten hr. Thomas Lambertsen skal være forpligtet til hver uge at holde tre messer ved det alter, som ridderen hr. Kristoffer Eriksen havde indstiftet, hvis det doterede altergods bliver stillet til hans rådighed.
1372. 29. september234Vilhelm, præst i Fjellerup, sælger alt sit gods i Vejlby sogn til Lave Holk.
1372. 29. septemberSvavsted235Biskop Henrik af Slesvig pålægger dekan, kanniker og kapitel ved St. Donatians kirke i Brügge at anvise Johannes Sluter, kannik sammesteds og bispens underkollektor, indtægterne af dennes kanonikat og præbende med undtagelse af de daglige uddelinger, da han har forlænget hans tjeneste som underkollektor med yderligere et år.
1372. 1. oktoberTeje236Tue Galen af Turetorpsö, ridder, meddeler Brand og Eler Weseler, borgere i Stralsund, at kong Håkon 6. af Norge har indløst sine klenodier, som var pantsat til ridderen Anders Jakobsen og til ham, og beder de to borgere udlevere dem til kongen eller hans udsendinge efter betaling.
1372. 6. oktober237Peder Nielsen af Skjoldenæs oplader alt det gods i Skåne, som han havde i pant af Esger Brok af Häckeberga til kong Valdemar.
1372. [omkr. 6. oktober]Lindholm238Peder Nielsen af Skjoldenæs oplader kong Valdemar alle de breve, han har på det gods i Skåne, som han havde i pant af Esger Brok af Häckeberga.
1372. 27. november239Grev Adolf 7. af Holsten erkender at skylde væbneren Henneke Krummedige, kaldet Wittekop, 350 lødige mark.
1372. 13. decemberRostock240Testamente af Klaus Weitendorp, borger i Rostock.
1372. 16. december241Didrik Sukow, ridder, kvitterer hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hans søn hertug Henrik 3. for 50 lødige mark som afdrag på de 160 lødige mark, disse skyldte ham for borgen Nykøbing.
1372242Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1372243Peder Traveøl overlader to boder i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.
1372244Lars Rud skylder Næstved sankt Peders kloster en mark sølv årligt for jord i Lindebjerg.
1372245Hamburgs kæmnerregnskab.
1372?245MActa Pont. VI nr. 5161 og VII nr. 5546, se Dipl. Dan. 3. rk. VIII nr. 442-45.
1372246Herr Erland Kalv pantsætter sit gods i Vissing til Mikkel Nielsen.
1372247Kong Valdemars stadfæstelsesbrev på Lindegård.
1372248Henrik Pogwisch skøder Egholm til herr Peder Lykke.
1372249Hartvig Pogwisch skøder Egholm til herr Peder Lykke.
1372250Reimer, prior i Antvorskov kloster, bekender, at klosteret har en gård i Bildsø i pant.
1372251Niels Pedersen lejer to bol jord i Halkevad af Antvorskov kloster.
1372252Klement Sene skænker Antvorskov kloster en gård og et halvt bol jord i Pebringe.
1372253Knud Nielsen, borger i Slagelse, skænker en gård i Bredgade til underhold for præsten ved helligåndshuset i Slagelse.
1253MÆA. IV 288, se Dipl. Dan. 2. rk. II nr. 177.
1372Musse herredsting254Fru Kristine Tyges skøder sit gods i Fjelde til Absalon Mogensen i Krenkerup.
1372255Skødebrev på gods i Gyllerup.
[1372-73]256En unævnt (måske Sten Bosson) svarer Bo (Jonsson) angående sin søsters bryllup, at han ligesom brudgommen Gise (van Helpte) mener, at brylluppet af pladsmæssige grunde må holdes i Stockholm, og meddeler tillige, at kongen (Albrecht) om lørdagen for seks uger siden ankom til Borgholm, mens brevskriveren ikke var hjemme, men at han i dag for seks uger siden kom hjem og mødtes med Volrad v. Züle, Herbert Königsmark og Rudolf van der Dollen. Kongen lagde efter råd af biskop Godskalk (af Linköping) og Bo en skat på alle fæstebønder på Öland, som disse erklærede kun at ville udrede under tvang. 'Og da han var rede og ville ride ud efter denne skat, da var det ham vitterligt, at kongen af Danmark ....
[o. 1372-1404]257Johan Hermansens pantebrev på en gård ved siden af bispegården.
[o. 1372-1411]258Johan Hermansen Greverod skøder et stenhus i Ribe (til Jens Nielsen, præst i Vilslev.).
forrige næste