forrige næste
DatoStedNr.Regest
1373. 1. januarSønderborg259Hertuginde Regitse af Slesvig kårer kong Valdemar 4. Atterdag til formynder og værge for sig og sit livgeding.
1373. 2. januar260Jens Tormundsen meddeler, at han har opladt to pantebreve fra hertug Henrik af Jylland, hvert på 100 mark, for hvilke henholdsvis Kegnæsgård og alt bondegods i Skovby var pantsat, til kong Valdemar 4. Atterdag.
1373. 3. januarHenning Podebusk den yngre tilskøder Otto Kummerow landsbyen Strey.
1373. o. 6. januarLübeck261Eggert Rosenveld køber et bodested i Skanør af Johan v. d. Havene.
1373. 6. januarUppsala262Kong Albrecht af Sverige tager Niels Jensen Fed, kannik i Linköping, under sin beskyttelse og overlader ham alt det gods, han har arvet efter sin søster Kristines Søn.
1373. 10. januar263Lovhævd på en toft til Lindegård, som herr Jakob Troelsen gav til Øm kloster.
1373. 13. januarAvignon264Pave Gregor 11. beder en række konger, herunder kong Valdemar 4. Atterdag, om velvilligt at modtage abbederne i klostrene Citeaux og Clairvaux, som han har udsendt til forskellige dele af verden med henblik på den romerske kirkes og cistercienserordenens påtrængende sager, og støtte dem i deres hverv, når de kommer til eller rejser gennem deres lande.
1373. 20. januarAvignon265Pave Gregor 11. bemyndiger sin nuntius kammerklerken Helias de Vodronio til at modtage og kvittere for den eetårige tiende af alle kirkelige indtægter »i Tyskland og i rigerne Ungarn, Böhmen og Polen, Sverige og Danmarks lande og i andre lande«, som han har pålagt af hensyn til den romerske kirkes nødstilstand, men som ikke er indgået så hurtigt som ønskeligt, samt tvinge dem, der ikke har betalt, med bandlysning eller berøvelse af deres embeder.
1373. 24. januarFlensborg266Hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg mægler fred mellem kong Valdemar 4. Atterdag og greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten.
[o. 1373. 24. januar ?]267Henneke og Klaus Limbæk skøder det gods i Sønderjylland, som de havde fået af Henneke Skinkel, til herr Klaus Limbæk.
[o. 1373. 24. januar ?]268Kong Valdemar 4. Atterdag bortforlener gods i Stenderup.
1373. 7. februar269Sankt Peders sogn i Olsdorf i Utholm giver indbyggerne i Hamburg frit lejde i handelsøjemed.
1373. 8. februarAvignon270Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, ved beslaglæggelse, salg og afhændelse at tvinge præsten Johann Bremer fra Bremen stift, der var udpeget som underkollektor af afdøde Guido de Cruce, collectorem apostolicum in regno Dacie, til betaling af det, han skylder det apostoliske kammer, da han har siddet biskoppens stævning i samme sag overhørig.
1373. 10. februarAvignon271Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig at mane biskop Niels af Roskilde og provsten Jens ved kirken sammesteds om betaling af et skyldigt beløb.
1373. 10. februarAvignon272Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Lübeck at mane biskop Niels af Roskilde og provsten Jens ved kirken sammesteds til at give møde ved kurien for at gøre rede for visse beløb, som tilkommer det pavelige kammer.
1373. 10. februarAvignon273Pave Gregor 11. pålægger i cirkulærskrivelse til de apostoliske nuntier, bl.a. biskop Henrik af Slesvig, at indhente autoritative oplysninger om Johanniterklostrenes personel og deres økonomi og tilstille paven disse.
1373. 12. februarAvignon274Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Slesvig ved provision at overdrage Herman Probst, den svenske dronning Richardis huskapellan, et kanonikat ved kirken i Lübeck og give ham ventebrev på en større eller middelstor præbende, en dignitet eller et embede sammesteds.
1373. 12. februarLinköping275Efrike, guardian, og franciskanerklostret i Linköping sælger en mark til seks skæpper udsæd i Lilla Patastad til herr Nils, ærkedegn i Linköping, for 12 mark penge. Salget skete »i nærværelse af de ærværdige fædre, vore brødre Niels Basse, provincialminister, og Gregor, custos i Stockholm«.
[1373] 14. februar276Rådmændene i staden Lübeck meddeler Didrik Springintgud, borgmester i Lüneburg, at de efter hans ønske har sendt kejser Karl 4. af Tysklands brev om processen mod hertug Magnus af Braunschweig til Stralsund, og nævner samtidig, at kong Valdemar 4. Atterdag har erobret Flensborg.
[1373] 16. februarStockholm277Biskop Henrik af Slesvig, pavens nuntius, anmoder ærkedegnen Nils i Linköping og kannikerne sammesteds om at aflægge regnskab for de oppebårne pavelige tiender i Linköping stift til hans kapellan herr Henrik.
1373. 25. februarRibe278Oluf Jensen, ærkedegn i Ribe, løser Niels Pedersen Nanne fra Mjolden sogn af band, efter at denne i retten over for ham har tilstået, at han som foged for væbneren Niels Jensen Slet fra Gudumlund uretmæssigt har tilegnet sig Pughusets øde gods i Ottersbøl.
1373. 9. martsLemvig279Niels Eriksen, ridder, lover kong Valdemar Atterdag at genopføre borgen Aggersborg og dens ladegård i samme skikkelse som før branden.
[1373] 20. marts279MAReg. Dan. nr. *2841, købmændene i Novgorod til Lübeck om forbedring af deres skrå, hvis ordlyd tidligere var affattet af rådmændene i Lübeck og på Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1373. 20. marts279MBHarsyssels Dipl. 12, se 1376 20. marts, Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 23.
1373. 1. aprilÅlborg280Lydeke Arvesen Degn pantsætter gården Diernæs til kong Valdemar 4. Atterdag for 116 mark sølv.
1373. 1. aprilÅlborg281Lydeke Arvesen lover at betale sin gæld på 200 mark lybsk til kong Valdemar Atterdag med halvdelen til sankt Hans dag og den anden halvdel til mikkelsdag.
1373. 3. aprilÅlborg282Mogens Maltesen erklærer, at han og hans arvinger har forpligtet sig til at genopbygge den af ham nedbrudte gård Ørum samt at overlade den til kong Valdemar sammen med gods, som har tilhørt Jens Jensen af Toft.
1373. 8. aprilBraunschweig283Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg pantsætter borgene og stæderne Schnackenburg, Hitzacker og Bleckede med alle tilliggender til sin svigersøn hertug Erik 4. af Sachen-Lauenburg for 9921 mark lødigt sølv. Til gengæld herfor skal hertug Erik yde ham hjælp mod alle fjender. »Herfra undtager vor fornævnte søn det romerske rige, kongen af Danmark, hertug Erik af Sachsen, grev Adolf af Holsten, grev Erik af Hoya og dem fra Lübeck«.
1373. 8. aprilBraunschweig284Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburgs genbrev til forrige nr. (nr. 283). »Herfra undtager vi det romerske rige, kongen af Danmark, hertug Erik af Sachsen, grev Adolf af Holsten, grev Erik af Hoya og dem fra Lübeck«.
1373. 11. aprilSchwerin285Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg overgiver biskop Bertram af Lübeck som opmand en række klagepunkter mod Lübeck angående deres indbyrdes forhold under krigen mod kong Valdemar 4. Atterdag i 1368.
1373 1. maj285MReg. Dan. nr. *2846, rådmændene i søstæderne til hansekøbmændene i Novgorod om udsendelse af sendemænd fra Lübeck, Gotland og de livlandske stæder vedrørende alle klager, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1373. 1. maj286Abbed og menige konvent i Herrevad kloster mageskifter en gård i Grydby mod at få Bosjø klosters gård i Kärreberga.
1373. [e.] 1. majLübeck287Reces af hansedagen i Lübeck.
[o. 1373 1. maj]288Hansestæderne giver forholdsregler for Skånefarerne og Norgesfarerne.
1373. 4. majVisby289Ærkebiskop Birger af Uppsala erkender at skylde den ærværdige mand herr Jöns fra Burs, kannik ved kirkerne i Lund og Linköping samt provst over den sydlige trediedel på Gotland, 30 mark sølv i gutniske penge, at betale næstkommende påske.
[1373] 7. majLübeck290Rådmændene i de vendiske, preussiske og livlandske hansestæder anmoder ydmygst Valdemar Atterdag om at besegle freden i Stralsund med sit segl og fremfører samtidig en række klager over kongens fogeder og officialer.
[1373] 15. maj290MReg. Dan. nr. *2848, Lübeck til hansekøbmændene i Novgorod, at man vil rådføre sig med Visby angående en retssag og forholdet til russerne, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1373. 22. maj291Rådet i Lübeck overgiver biskop Bertram af Lübeck som opmand sit svar på hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs klager (af 11. april).
1373. o. 26. maj292Gotfred Giese og Herman Bonynghusen lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan Winman, der var død i Næstved.
1373. 27. majLübeck293Burchard Breyde og hans søn Bosseke Breyde, væbnere i Lübeck stift, sælger 10 mark evig afgift af landsbyen Damlos til Henrik v. Bülow, kannik, Meinhard Vredeland, Konrad Rorebrand, Bernhard Schepenstede og Johan Kromen, evige vikarer ved kirken i Lübeck og »eksekutorer af magister Bertold v. Brunsvigs testamente, salig ihukommelse, fordum ærkedegn i Ejdersted ved kirken i Slesvig«, for 100 mark lybsk.
[1373] 1. juniStockholm294Biskop Henrik af Slesvig beder Nils, ærkedegn i Linköping, om at foranledige en eftersøgning af hans syge søstersøn Henrik Hagenow og anmoder samtidig om indbetaling af visse pengebeløb.
1373. 6. juni .Fürstenberg a. O295Kejser Karl 4. af Tyskland slutter forbund med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg mod markgrev Otto af Brandenburg, hertug Stefan 2. den ældre af Bayern og hans sønner Stefan 3., Frederik og Johan 2. for at erhverve markgrevskabet Brandenburg, som han har forlenet til sin søn kong Wenceslav af Böhmen, og lover hertug Albrecht hjælp til generhvervelse af de borge, der er pantsat til Brandenburg. »Ligeledes skal og vil vi i ord og gerning trolig som en ven bistå og hjælpe den høje fyrste herr Albrecht, konge af Sverige og vor kære slægtning, og hans arvinger til, at de forbliver ved kongeriget Sverige, og på samme måde hertug Albrecht den yngre af Mecklenburg, kong Valdemar af Danmarks dattersøn, til, at han forbliver ved kongeriget Danmark, hvis den samme kong Valdemar dør og ikke efterlader sig lovlige arvinger af mandskøn« ...
1373. 6. juniFürstenberg a. O.296Wenceslav, konge af Böhmen, markgreve af Brandenburg og hertug af Schlesien, slutter med samtykke af kejser Karl 4. af Tyskland forbund med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg mod markgrev Otto af Brandenburg, hertug Stefan 2. den ældre af Bayern og hans sønner Stefan 3., Frederik og Johan 2. for at erhverve markgrevskabet Brandenburg og lover hertug Albrecht hjælp til generhvervelse af de borge, der er pantsat til Brandenburg. »Ligeledes skal og vil vi i ord og gerning trolig som en ven bistå og hjælpe den høje fyrste herr Albrecht, kongen af Sverige og vor kære slægtning, og hans arvinger til, at de forbliver ved kongeriget Sverige, og på samme måde hertug Albrecht den yngre af Mecklenburg, kong Valdemar af Danmarks dattersøn til, at han forbliver ved kongeriget Danmark, hvis den samme kong Valdemar dør og ikke efterlader sig lovlige arvinger af mandskøn« ...
[1373] 12. juni297De preussiske stæder meddeler rådmændene i søstæderne, at de vil rådføre sig med Kampen om tolden i Skåne, udtaler deres mening om forskellige interne hanseatiske forhold og ønsker oplyst, om kongen af Danmark har svaret.
1373. 22. juni298Lars Olufsen af Øse skøder Kalsgård i Skast herred til kronen.
1373. [o. 22. juni]Varde sysselting299Tingsvidne om, at Lars Olufsen af Øse har skødet Kalsgård i Skast herred til kong Valdemar.
1373. 28. juniAvignon300Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig at fremskynde afsendelsen af oplysninger om johanniterhusenes personer og midler i hans kollektorområde.
1373. [e.] 29. juniRostock301Reces af hansedagen i Rostock.
1373. 30. juniAvignon302Pave Gregor 11. pålægger ved en cirkulærskrivelse en række ærkebiskopper, herunder ærkebiskoppen af Lund, på ny at afholde provinskoncilier efter i forvejen at have pålagt deres lydbiskopper at afholde lokale synoder som forberedelse hertil.
1373. 2. juliAvignon303Pave Gregor 11. pålægger provsterne ved kirkerne i Nimes og Brandenburg og skatmesteren ved kirken i Lübeck i nærheden af Bremen at forkynde pavens brev med resultatet af processen mod de borgere i staden Bremen, som overfaldt gejstligheden og plyndrede kirkerne sammesteds, mens biskop Henrik af Slesvig var provst i denne by.
[1373 juli]304Optegnelse om, at der til det apostoliske kammer er indgået 500 floriner fra biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Sverige, Norge og Danmarks riger.
1373. 1. august305Marina Esgersdatter, enke efter Jakob Herlugsen, pantsætter Havegård i Egemarke, to gårde i Algestrup, en gård i Merløse og en gård i Borup til ridderen hr. Oluf Bjørnsen for 25 mark sølv.
1373. 10. august306Nicolaus Køller og Fikke v. Gribow, riddere, og Reimer v. Neuenkirchen og Michael Horn, væbnere, vidimerer kong Valdemar Atterdags brev af 1338 9. maj og kong Magnus af Sveriges af 1343 18. oktober.
1373. 14. augustLüchow307Hartvig Zabel og Heine Borstel meddeler kong Valdemar Atterdag, at de har overværet hans høvedsmænds opgørelse med borgerne i Lüchow, og beder kongen om at afregne 1864 mark penge og 6 skilling.
1373. o. 15. augustLübeck308Indførelse i Niederstadtbuch om, at den strid, der i 1367 har været mellem Arnold Vos, borger i Slagelse, og Henrik Schonenberg, Lambert v. Borke og Gerhard Koesfeld om penge, der blev afkrævet de fremmede på feddene i Skåne, er bragt til behørig afslutning.
1373. 23. augustVilleneuve309Pave Gregor 11. pålægger en række af sine nuntier, derunder biskop Henrik af Slesvig, at de af de efterladenskaber efter gejstlige, som paven har forbeholdt sig, ved overtagelsen skal betale de afdødes gæld og begravelse, og understreger, at forbeholdet ikke gælder de afdødes private erhvervelser, eller hvad de har henlagt til gavn for deres kirker eller beneficier.
1373. [o. 23. august?]Villeneuve310Pave Gregor 11. forbyder en række af sine nuntier, herunder biskop Henrik af Slesvig, at udlåne af de penge, de har indsamlet som kollektorer, og sælge de kostbarheder, som de har fået i hænde med det gods, der var reserveret efter afdøde gejstlige.
1373. 9. september311Johan Bojeneve, hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs foged i Schwerin, afholder udgifter til en sendemand til Flensborg.
1373. 14. septemberStockholm312Biskop Henrik af Slesvig, pavens nuntius og kollektor i Danmarks, Norges og Sveriges riger, kvitterer for modtagelsen af 875 mark 2 ørtug svenske penge af den sidst pålagte treårstiende af provst, dekan, ærkedegn, kanniker og præster ved kirken i Uppsala.
1373. 16. september313Rådet i staden Wismar beder rådet i staden Lübeck om at foranledige tilbagegivelse af 43 køer og 2 heste, som Henning Strömekendorp og Regner Gast, borgere i Wismar, havde købt i Flensborg og ladet føre til Klausdorf i Holsten, men som lybske borgere og slagtere havde frataget dem og ført til Lübeck.
[e. 1373. 17. september - f. 1374. 12. maj]314Johan Ratzeborg lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående gods, der var efterladt i Halmstad af den afdøde Didrik Grawedag.
1373 29. september314MReg. Dan. nr. *2855, sendemænd fra Lübeck og Gotland forhandler i Novgorod med russerne om røvet gods, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1373. 2. oktoberKatslösa315Anders Jakobsen af Tosterup, ridder, sælger gården Sövröd og Ormanäs til kong Valdemar 4. Atterdag.
1373. 8. oktoberRibe316Oluf Jensen, ærkedegn i Ribe, lover Bonde Jensen og Niels Lille i Ottersbøl, som har afgivet erklæring om at være Pughusets undergivne, at ville støtte dem i deres krav om tilbagegivelse af beslaglagt besætning på deres gårde.
1373. 13. oktoberNykøbing F.317Kalle Jensen fra Fuglse herred pantsætter med samtykke af sin hustru Helene sit gods i Tuse herred, Frølunde, godset på Hindsholm og alt sin hustrus gods i Danmark til kong Valdemar 4. Atterdag for 1000 mark lødigt sølv.
[o. 1373. 13. oktober ?]318Skødebrev på gods i Wbye.
1373 21. oktober318MReg. Dan. nr. *2856, kundgørelse, at der angående stridighederne i Novgorod kun kan appelleres til Lübeck, mod hvilket Gotland protesterede, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1373. 31. oktoberRoskilde319Biskop Niels af Roskilde vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1345 7. januar.
1373. 1. november320Johan v. Kuren pantsætter sit gods i Sivested og Skiffard til Godskalk Skarpenberg.
1373. 9. novemberDomkirken i Lübeck321Notarialvidne af Markvard Jensen, gejstlig i Slesvig stift, at han på befaling af Michael Hildesem, evig vikar ved St. Nikolaj kirke i Stralsund, har oplæst en pavelig stævning, udstedt af Petrus Villani, apostolisk auditør, rettet mod Johan Bukow, sognepræst i Neu-Bukow.
1373. 27. novemberAvignon322Pave Gregor 11. pålægger en række tyske ærkebiskopper, biskopper og tyske fyrster samt kong Valdemar 4. Atterdag at hjælpe johannitterordenen til at genvinde tabt gods og tabte rettigheder, så ordenen kan opfylde sine forpligtelser over for det hellige land.
1373. 5. decemberVor Frue kirke i Hamburg323Notarialvidne af Markvard v. Woldehorn, gejstlig i Bremen stift, om, at biskop Henrik af Slesvig bemyndiger Johan v. Zestersfleth, dekan, og Herman v. Rostock, Rembert v. Münchhausen og Konrad Schonecker, kanniker ved kirken i Bremen, til på hans vegne at indkræve de 716½ floriner, som gejstligheden i staden og stiftet Bremen ved kurien i Rom var dømt til at betale, fordi de havde vist sig ulydige mod de forordninger, som biskop Didrik af Brandenburg havde udstedt i sagen mellem biskop Henrik og rådmænd og borgere i Bremen.
1373.324Sankt Clara kloster i Roskilde giver Næstved sankt Peders kloster fuld rådighed over to grunde med slagterboder ved sankt Petri kirkegård i Næstved.
1373325Jens Tuesen sælger sine to gårde i Lundby og Tjæreby til Bo Pedersen.
1373.326Hamburgs kæmnerregnskab.
1373.327Bennike Vrygewunne dømmes fredløs i Stralsund for overfald på Herman Günter i Skåne.
1373.328Peder Friis pantsætter sit gods i Haderslev herred til kong Valdemar.
1373329Herr Erik Holk pantsætter Favrdal gård til Peder Brun.
1373330Peder Brun af Egeskov oplader Favrdal, 15 otting jord i Simmersted, Magstrup og Ringtved byer til kong Valdemar 4. Atterdag.
1373.331Skødebrev på Stovgård.
1373.332Brev om gods i Serridslev.
1373.333Marina Esgersdatter, enke efter Jakob Herlugsen, skøder sit gods i Kongsted og Tingerup til Jens Bondesen Due.
1373.334Herr Henning Podebusk den yngre skøder byen Streu på Rügen til Otto Kummerow.
1373.335Jens Assersen pantsætter sin gård i Oreby til Jens Rødmersen for otte mark sølv.
1373.336Katerine, Jens Poulsens enke, pantsætter en byggegrund i Rostrup til Mikkel Nielsen for tre mark sølv.
1336MÆA. I 166, se nr. 263.
[1373]?337Niels Pedersen af Døjringe skøder sit gods til kronen.
[o. 1373-75].338Hertug Henrik af Sønderjylland pantsætter forskelligt gods på Als til kong Valdemar.
[o. 1373?]339Rådet i Thorn opfordrer rådmændene i Danzig til at indsætte en foged i Skåne i indeværende år.
[o. 1373?]340Handelsbetjentene fra Elbing og Danzig klager til borgmestre og rådmænd i Danzig (og Elbing) over overgreb mod det preussiske fed i Skåne.
[1373 el. senere]341Optegnelse om, at ingen borger i Reval må sælge sild i Skåne, før han har saltet den.
forrige næste