forrige næste
DatoStedNr.Regest
1375. 1. januar434Hedenrik Lunow afstår til kong Valdemar 4. Atterdag det gods i Vendsyssel, der er pantsat til ham af ridderen hr. Ivar Nielsen for 100 mark lybsk, som kongen nu har betalt.
1375. 1. januar435Hedenrik Lunow oplader til kong Valdemar 4. Atterdag gården Næsfærge, Granslevholm, Hasager samt to gårde i Vrangstrup, der var pantsat til ham af Henneke og Timme Linbæk.
1375. 11. januarAvignon436Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Västerås og dekanen ved St. Agricol i Avignon at bandlyse og eventuelt belægge alle med interdikt, som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen af gejstligheden i staden og stiftet Uppsala samt i bortførelsen af kirkernes og de gejstlige stiftelsers gods og udsmykning.
1375. 12. januarAvignon437Pave Gregor 11. bemyndiger ærkebiskopperne af Lund og Uppsala samt biskoppen af Lübeck til at løse dem, de har ikendt bandlysningsstraffe for overgreb mod gejstligheden i Linköping stift, fra disse straffe under pålæggelse af passende bod i stedet for som bestemt i brevet af 1374 17. december, at de bandlyste skulle indfinde sig ved kurien i Rom.
1375. 23. januar438Rådet i staden Flensborg meddeler rådet i staden Lübeck, at deres medborger Jens Borkvardsen har overgivet Herman Hoppenrode noget engelsk klæde, således som det var pålagt ham af Tideman Klingenberg.
1375. 24. januarAvignon439Pave Gregor 11. udnævner franciskaneren magister Johan af Gudensberg til biskop af Slesvig.
1375. 24. januarAvignon440Pave Gregor 11. pålægger kapitlet ved kirken i Slesvig at vise den udvalgte biskop Johan lydighed og ærbødighed.
1375. 24. januarAvignon441Pave Gregor 11. pålægger gejstligheden i Slesvig stad og stift at vise den udvalgte biskop Johan lydighed og ærbødighed.
1375. 24. januarAvignon442Pave Gregor 11. pålægger menigheden i Slesvig stad og stift at vise den udvalgte biskop Johan lydighed og ærbødighed.
1375. 24. januarAvignon443Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde den udvalgte biskop Johan af Slesvig støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1375. 25. januarÅlborg444Gumme Nielsen afstår til kong Valdemar 4. Atterdag alt det gods i Vejlby sogn, som Ove Skål har pantsat til ham for 12 mark lødigt sølv.
1375. 1. februarSlesvig445Jens Wannekesen, provst, og Niels Pedersen, kantor ved kirken i Slesvig, lover, at hvis Niels Pedersen ved pavelig provision bliver biskop af Slesvig, vil han som gengæld for grev Klaus af Holstens støtte i denne sag være lige så hengiven mod greverne af Holsten, som hans forgængere var det mod hertugerne af Jylland.
1375. 2. februar445MReg. Dan. nr. 2682*; Rep. nr. 3051 se 1377 30. januar.
1375. 9. februarRendsborg446Grev Klaus af Holsten bevidner, at væbneren Nicolaus v. Wisch har solgt sit gods i Borgsted til grev Henrik 2. af Holsten.
1375. 16. februarÅrhus447Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer hr. Niels, kantor i Århus, det gods i Skejby, som Kalv Hovesen og Niels Tordsen uretmæssigt gør krav på.
1375. 16. februarAvignon448Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskopperne af Uppsala og Lund samt biskoppen af Avignon at bandlyse og eventuelt belægge alle med interdikt, som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen af gejstligheden i staden og stiftet Strängnäs samt i bortfjernelsen af kirkernes og de gejstlige stiftelsers gods og udsmykning.
1375. 16. februarAvignon449Pave Gregor 11. bemyndiger ærkebiskopperne af Lund og Uppsala samt biskoppen af Avignon til at løse dem, der har deltaget i udplyndringen og mishandlingen af gejstligheden i staden og stiftet Strängnäs, fra den bandlysning, de af denne grund er ifaldet, samt til at hæve et pålagt interdikt.
1375. 3. martsGedesbygård450Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg bevilger, at landsbyerne Gross- og Klewn-Molzahn, som Bertold v. Ritzerau og hans fader før ham har haft som len af hertugen, må overføres til kirkelig frihed som ønsket af faderen, og overdrager dem med al sin ret til kirken i Ratzeburg. 'Givet og handlet i Danmark i Gedser distrikt på gården Gedesby i det Herrens år 1375 lørdagen før den søndag, hvor man synger Esto mihi'.
1375. 12. marts451Anders Svendsen af Svejstrup pantsætter alt sit gods i Svejstrup til den velbyrdige mand Erik Nielsen af Hørsholm for 16 mark sølv.
1375. 14. martsAvignon452Pave Gregor 11. pålægger dekanen ved kirken i Lund ved provision at overdrage Mogens Pedersen et kanonikat ved kirken i Roskilde og give ham ventebrev på en mindre præbende sammesteds.
1375. 14. martsAvignon453Pave Gregor 11. giver Niels Gæsling, præst i Lunds stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse ved hans død.
1375. 20. martsRibe byting454Tingsvidne af Ribe byting, at byens rådmænd har tildømt hr. Esger Skjalmsen, sognepræst i Lem, nogle jorder i Ribe uden for porten, om hvilke han lå i proces med magister Gerlav Smed.
(13)75. 21. marts455Købmænd fra Lübeck, Rostock, Wismar og andre stæder, som plejer at ligge i Malmø, klager til borgmester og råd i Lübeck over Burchard Blome, Henning Podebusks foged i Malmø, som lægger uretmæssig vogntold på de varer, de fører fra Malmø til Lund.
1375. 22. martsAvignon456Kardinalkollegiets kammermester Guillelmus, kardinalpresbyter af S. Stefano in Celiomonte, kvitterer biskop Jens af Ribe for indbetaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til førstkommende mikkelsdag med resten.
1375. 23. martsLübeck457Bertram, biskop, Johan, provst, Johan, dekan, og hele kapitlet ved kirken i Lübeck indstifter i overensstemmelse med den afdøde kannik Albert Stralendorps testamente et evigt vikardømme ved kirken i Lübeck med landsbyerne Bujendorf og Redingsdorf og gården Korlyn, som var erhvervet med gods, efterladt af den afdøde ridder Stig Andersen.
1375. 28. martsAvignon458Den pavelige kammermester ærkebiskop Petrus af Arles kvitterer biskop Jens af Ribe for indbetaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til førstkommende mikkelsdag med resten.
1375. [e. 2. april - før 21. maj].459Tideke Dulmenhorst køber et slagterbodested i Falsterbo af Kristian Berg og hans hustru Tibbe.
1375. 6. april460Bertram, biskop, Johan, provst, Johan, dekan, og hele kapitlet ved kirken i Lübeck indstifter i overensstemmelse med den afdøde kannik Albert Stralendorps testamente et evigt vikardømme ved kirken i Lübeck med 10 mark årlige afgifter i landsbyen Deventze i Giekau sogn og af 200 mark lybske penge fra den afdøde ridder Stig Andersen, hvilke var deponeret hos dennes executores testamenti med et sådant formål for øje.
(13)75. 9. aprilAvignon461Den pavelige kammermester ærkebiskop Petrus af Arles kvitterer biskop Henrik af Øsel, tidligere Slesvig, for betaling af en del af hans servispenge for Slesvig og giver ham udsættelse til de to følgende mikkelsdage med resten.
(13)75. 9. april462Biskop Henrik af Øsel, tidligere Slesvig, lover at betale de resterende servispenge for Slesvig stift.
1375. 13. aprilStockholm463Herman Probst, kannik i Lübeck og Grtistrow, »underkollektor hos den ærværdige fader herr Henrik Biskop, af Guds nåde biskop af Slesvig, det apostoliske kammers hovedkollektor i Sveriges rige«, kvitterer biskop Nils af Skara for 13 af de 25 mark lødigt sølv, som denne skyldte nævnte herre af Slesvig som følge af en kaution for afdøde kong Magnus af Sverige.
1375. 13. aprilAvignon464Den pavelige kammermester ærkebiskop Petrus af Arles, der har erfaret, at kapitlet i Le Puy har overtaget alt gods tilhørende den afdøde Petrus Geruasii, »som først havde været kollektor i rigerne Danmark, Norge og Sverige og sidst i bispedømmet Le Puy og visse andre apostoliske bispedømmer«, beder kapitlet om at overgive det til det apostoliske kammer, da den afdøde skyldte kammeret store pengesummer.
1375. 14. aprilAvignon465Johannes de Siluis, dekan ved kirken St. Agricol i Avignon, pålægger som særligt udpeget dommer ærkebisperne af Lund, Uppsala, Riga, Nidaros og Bremen samt bisperne af Lübeck, Kammin og Schwerin og den samlede gejstlighed i disse kirkeprovinser og stifter i henhold til pave Gregor 11.s bulle af 1375 11. januar, hvis ordlyd han transsumerer, og i medfør af klager fra gejstligheden i Uppsala stift at bandlyse alle dem, der har begået voldshandlinger i stiftet Uppsala, og lyse interdikt over de områder og steder, hvor ugerningerne har fundet sted.
(13)75. 16. aprilAvignon466Den pavelige skatmester Petrus, biskop af Maguelonne, kvitterer biskop Henrik af Øsel, det apostoliske sædes kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger, for indbetaling af 500 guldfloriner.
1375. 19. el. 26. april467Bo Leigel sælger hovedgården Stenalt samt Kallesgård og andet gods i Voer sogn til Jens Mus for 100 mark sølv.
1375. 4. majLund468Ærkebiskop Niels af Lund stadfæster sine forgængeres privilegium, at manddrabsbøderne i Lunds stift overlades til fordeling i koret mellem de kanniker ved kirken i Lund, som søger koret.
1375. 10. majAvignon469Den pavelige skatmester ærkebiskop Petrus af Maguelonne kvitterer »Henrik, fordum biskop af Slesvig, nu af Øsel, det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger«, for indbetaling af 10 guldfloriner i kammervægt, som han uden for sit kollektorområde havde modtaget af Nicolaus Kedernere som annat af sankt Laurentius alter i kirken på Øsel.
1375. 25. maj470Niels Knudsen pantsætter sin gård i Jetsmark sogn til Peder Autesen Jernkæft for fire mark lødigt sølv.
1375. 25. maj el. 1. juniØrkild471Anders Uffesen, ridder, erklærer, at kong Valdemar 4. Atterdag har betalt ham 250 lødige mark for borgen Tordrup og frigør ridderne herr Henning Podebusk og herr Holger Gregersen for deres borgen i denne anledning.
1375. [o. 25. maj el. 1. juni]472Herr Anders Uffesen kvitterer kong Valdemar for 260 mark for Tordrup.
1375. 30. maj473Heine Pose Brockdorf pantsætter sit gods i Rødby til Absalon Mogensen af Krenkerup.
1375. 30. maj474Peder Sture og Sigvard Jensen pantsætter Lundergård i Vennebjerg herred, jord på Gjurup mark og et fiskevand i Liver å til Jens Strangesen for otte mark lødigt sølv.
(13)75. 31. majSvendborg475Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler indbyggerne i Skåne, at han for anden gang pålægger arvingerne efter hr. Josef Nielsen, fordum ærkedegn i Lund, inden ti dage at betale de penge, som han skyldte Lunds kirkes bygningsfond.
[1375] 2. juni476Biskop Johan af Slesvig lover at betale sine og sine forgængeres servispenge.
1375. 19. juni477Johan af Exen betaler Jens Dårsvend, foged i Slagelse, tre mark sølv i rede penge for sine forseelser.
1375. 24. juni478Jens Povlsen skøder Niels Gagge fire gårde i Oppmanna, tre gårde i Fjälkinge og een gård i Österslöv.
1375. 24. juniLübeck479Hansestædernes rådmænd meddeler kong Valdemar 4. Atterdag som svar på dennes brev, at de efter kongens behag er rede til forhandlinger enten i Tyskland eller i Skåne.
[o. 1375 24. juni]480Hansestædernes instruks for udsendingene, der skal forhandle med kong Valdemar 4. Atterdag.
[1375. o. 24. juni]481Hansestæderne beslutter at udelukke Braunschweig af hansen, således at ingen købmand »i Flandern, i England, i Danmark, i Norge, i Novgorod eller i nogen stad eller på noget andet sted, hvor hansekøbmandens ret gælder« under tab af sit gods må pleje samkvem med eller føre gods til eller fra Braunschweig.
[1375] 24. juni481MReg. Dan. nr. 2891, hansestædernes råder, forsamlet i Lübeck, til rådmændene i Visby angående denne bys stridigheder med de livlandske stæder, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1375. [e.] 24. juniLübeck482Reces af hansedagen i Lübeck.
1375. e. 24. juniRostock483Staden Rostock sælger Henrik v. Demen og hans hustru 32 mark afgift på livstid for 320 mark, »som blev givet den berømmelige fyrste hertug Albrecht af Mecklenburg til hans togt mod Danmark«.
[1375] 4. juli483MReg. Dan. nr. *2895, se [1374] 4. juli, nr. 383.
1375. 5. juliAvignon484Kardinalkollegiets kammermester Guillelmus, kardinalpresbyter af S. Stefano in Celiomonte, kvitterer biskop Jens af Ribe for indbetaling af resten af hans Servispenge.
1375. 6. juliStockholm485Kong Albrecht af Sverige slutter forbund med ordensmesteren og den tyske orden i Lzvland. »Ligeledes vil vi og afgiver vi løfte om at overholde hele det venskab og al den endrægtighed, som fredeligt og til fuldkommenhed fandtes i gamle dage i den højbårne fyrste kong Magnus og hans forfædres tid mellem riget Sverige og hans andre magtområder og herrerne af Livland, deres magtområde og deres forgængere og ligeledes også i kong Valdemar af Danmarks og hans forfædres tid, da de besad landet Estland«.
1375 7. juli485MReg. Dan. nr. 2684, se nr. 488.
(13)75. 11. juliAvignon486Den pavelige skatmester biskop Petrus af Maguelonne kvitterer biskop Jens af Ribe for indbetaling af resten af hans servispenge.
1375. 13. juliBrügge487Fire kanniker fra St. Donatians kapitel i Brügge med Johannes de Hertsberghe som ordfører anmoder biskop Henrik af Slesvig om en udtalelse om deres medkannik Johannes Sluters forhold.
1375 13. el. 20. juli487MReg. Dan. nr. *2897, vedrører Femern og Holsten og udelades af Dipl. Dan.
1375. 14. juliRibe488Kong Valdemar 4. Atterdag og hertug Henrik af Jylland bekræfter det forlig, som er indgået mellem abbed Thomas i Løgumkloster og Niels Vind angående ejendomsretten til de huse, som er opført på klostrets tofter i Harreby mark.
1375. [e.] 15. juliRostock489Reces af hansedagen i Rostock.
[1375. o. 15. juli]490Aftale om afregning mellem Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar for udgifter i årene 1372-74, hvilke delvis skal dækkes af tolden i Skåne.
1375 17. juli490MReg. Dan. nr. *2900, vedrører Gotland og udelades derfor af Dipl. Dan.
1375. 19. juli491Tre pantebreve på Svejstrup i Sabro herred.
1375. 24. juli492Anders Nielsen Is skøder en hovedgård i Kabusa med mere gods til Torkil Nielsen af Gladsax.
1375. 25. juli493Jens Holgersen af Ugerup sælger sin hustru Kristine Absalonsdatters fædrene og mødrene arvegods på Sjælland og Falster til den velbyrdige mand Peder Absalonsen af Härlöv.
1375. o. 3. augustLübeck494Johan Schoping og Henrik Heydem lover på Johan v. Münsters vegne rådet i Lübeck at svare på de krav, der måtte rejses over for rådet som følge af det anbefalingsbrev, der er givet ham til Danmarks konge.
1375. 4. augustStralsund495Henrik Eggenhagens testamente.
1375. 9. augustVilleneuve496Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Roskilde og Odense at undersøge og træffe afgørelse i kong Valdemar 4. Atterdags klage over, at nogle personer i forskellige stæder og stifter i hans rige har brudt deres troskabsed.
1375. 14. augustHjortholm497Biskop Niels af Roskilde henlægger efter ansøgning af dekan og kapitel ved kirken i København denne kirkes dedikationsdag til søndagen umiddelbart efter Kristi legemsdag og eftergiver dem, der overværer kirkelige handlinger på denne dag, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1375. 19. augustEldena498Abbed og menige konvent i klostret Eldena forpligter sig til at optage herr Borante von Podebusk og herr Henning, hans søn, ridder, og dennes hustru Gisla samt deres forfædre, slægtninge og efterkommere i deres broderskab og bede for dem.
1375. 23. augustVilleneuve499Pave Gregor 11. takker kong Valdemar 4. Atterdag for de ved dennes sendebud Jens Rud overrakte gaver, omtaler gensidig udveksling af signeter, lover at underrette om mulig kanonisation af pave Urban 5. og medgiver sendebudet et brev om forholdsregler mod nogle prælater, som kongen har klaget over.
1375. [e. 25. august - før 12. november]500Henrik Burmester og Reimer Krønevitze lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Henneke Manhagen, der var død i Ystad.
1375. 26. august - 29. oktober501Hartvig, rådsnotar, redegør for, hvad han i søstædernes navn har oppebåret af told in Malmøe.
1375. 27. augustVilleneuve502Pave Gregor 11. giver lægmanden Mikkel Jensen i de fattiges hospital i Slagelse tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1375. 1. septemberPutbus503Henning Podebusk den yngre, ridder, søn af afdøde herr Henning, erklærer, at han, der har rejst arvekrav på gården Bartvan, som abbeden og menige konvent i Eldena kloster i sin tid havde købt af Markvard Ede, borger i Greifswald, efter mægling af fætteren Henning Podebusk den ældre, søn af afdøde herr Borante, er gået ind på sammen med sin broder Valdemar, sin fætter Henning og ridderen Fikke Moltke af Divitz at give klostret brev på ukæret besiddelse af gården og at give afkald på alle fremtidige krav. – 'Dette er dagtinget og sket, og dette brev er også givet i Putbus år 1375 efter Guds fødsel på sankt Egidius' dag under mit segl og segl tilhørende mine her ovenfor anførte venner, nemlig herr Valdemar, min broder, herr Henning, min fætter, herr Fikke Moltke af Divitz, som er hængt under dette brev. Vidner til alle disse fornævnte stykker og ting er herr Kristian Sellentin, herr Nicolaus Knochenhauer, herr Herman van Loten til Brandshagen, herr Gødmer til Lancken, præster og vore kapellaner, Fikke Moltke, Slaveke Dubbertitz, væbnere, herr Lydeke v. Kulpe, herr Johan Bokholt og mange andre gode mænd'.
1375. 2. septemberVilleneuve504Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund og hans lydbiskopper at forhindre afholdelse af torv og markeder på søn- og helligdage.
1375. 2. septemberVilleneuve505Pave Gregor 11. udnævner dekanen ved kirken i Lübeck, kantoren ved kirken i Ribe og skatmesteren ved kirken i Hamburg til værneherrer for provst og kapitel ved kirken i Slesvig.
[1375]. 5. september506Niels Pedersen, kantor ved kirken i Slesvig, der er udpeget til at undersøge biskop Henrik af Øsels handlinger, mens han var kollektor i Danmark, afgiver løfte og ed.
1375. 25. septemberKalundborg507Hertuginde Kunigunde af Slesvig og Sønderjylland kvitterer kong Valdemar 4. Atterdag for 100 mark lybsk.
1375. 30. septemberLund508Ærkebiskop Niels af Lund skænker med kapitlets samtykke abbed Mikkel og det menige konvent i Sorø kirken i Tvååker med alle tilliggender.
(13)75. 7. oktoberLund509Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler Skånes indvånere, at han for 3. gang har pålagt arvingerne efter hr. Josef Nielsen, fordum ærkedegn i Lund, inden 5 dage at betale de penge, som Josef Nielsen skyldte Lunds kirkes bygningsfond.
1375. [f. 22. oktober]510Biskop Erik, prior Jens Jul og kapitlet i Odense sælger Tolderlund ved Næsbyhoved til kong Valdemar.
1375. 22. oktoberAvignon511Pave Gregor 11. udnævner Valdemar, ærkedegn i Demmin, til biskop af Odense.
1375. 22. oktoberAvignon512Pave Gregor 11. pålægger kapitlet ved kirken i Odense at vise den udvalgte biskop Valdemar lydighed og ærbødighed.
1375. 22. oktoberAvignon513Pave Gregor 11. pålægger kapitlet ved kirken i Odense at vise den udvalgte biskop Valdemar lydighed og ærbødighed.
1375. 22. oktoberAvignon514Pave Gregor 11. pålægger menigheden i Odense stad og stift at vise den udvalgte biskop Valdemar lydighed og ærbødighed.
1375. 22. oktoberAvignon515Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde den udvalgte biskop Valdemar af Odense støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1375. [f. 24. oktober]516Herr Jens Mus oplader alt det gods på Langeland, som han har i pant af herr Anders Uffesen, til kong Valdemar.
[1375. f. 24. oktober]517Markvard Rolstorp pantsætter Mellet til kong Valdemar.
1375. [f. 24. oktober]518Bosse Paris giver kong Valdemar fuldmagt til at indløse alt hans og hans hustrus gods på Fyn.
1375. [f. 24. oktober]Gurre519Kong Valdemar forlener Henneke Preen og hans hustru fru Beke med Dronningholm.
[f. 1375. 24. oktober]520Kong Valdemar 4. Atterdag giver brev om mageskifte mellem Øm kloster og Jøde Brynjulusen.
[f. 1375. 24. oktober]521Bent Jonsens skødebrev til kong Valdemar 4. Atterdag på sit gods.
[f. 1375. 24. oktober]522Ugyldige forleningsbreve af kong Valdemar 4. Atterdag.
[f. 1375. 24 oktober]523Kong Valdemar 4. Atterdags dombrev på gods i Fussing og Bjerregrav.
1375. 25. oktoberSkanør524Henning Podebusk den ældre slutter overenskomst med hansestæderne om halvdelen af lenet Helsingborg, halvdelen af staden Malmø samt borgene Skanør og Falsterbo, som han skal holde til deres hånd indtil førstkommende 25. juli mod et vederlag på 1000 mark stralsundsk.
1375. o. 28. oktoberGurre525Kong Valdemar 4. Atterdags testamente.
1375. 31. oktoberWismar526Kejser Karl 4. af Tyskland stadfæster besiddelsen af tolden i Gottorp for greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten.
1375. [e.] 1. november527Beretning af Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismars udsendinge om deres og stædernes fogeders forhandlinger i Falsterbo med Henning Podebusk.
[1375. e. 1. november]528Udsendinge fra Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald og Kampen låner 500 mark i Stralsund på stædernes vegne og giver Henning Podebusk 200 mark som forskud på de 1000 mark, han skal have for at holde borgene i Skåne.
1375. 3. novemberAvignon529Pave Gregor 11. overdrager magister Hartwig v. Hamm, bacallaureus i teologi, det kanonikat og den præbende ved kirken i Kammin, som biskop Valdemar af Odense tidligere besad.
1375. 3. novemberAvignon530Pave Gregor 11. overdrager Henrik Werners, kannik ved kirken i Kammin, ærkedegneembedet i Demmin, som biskop Valdemar af Odense tidligere besad.
1375. 6. novemberPritzwalk531Kejser Karl 4. af Tyskland opfordrer alle gejstlige og verdslige stormænd i Danmarks rige til at vælge Albrecht, søn af hertug Henrik 3. af Mecklenburg og afdøde kong Valdemar 4. Atterdags datter Ingeborg, til konge, da han er ældste søn af den afdøde konges førstefødte datter.
[1375] 8. november531MReg. Dan. nr. *2579, Rep. udat. nr. 317, se [1366] 5. november, Dipl. Dan. 3. rk. VII nr. 448.
1375. 10. novemberKalundborg532Dronning Margrete overlader sin klerk herr Peder Jensen, kannik i Roskilde, alt sit gods i Ubby med alle tilliggender.
1375. 10. novemberAvignon533Pave Gregor 11. giver ridderen Henning Podebusk den ældre fra Roskilde stift lov til at lade holde messe for sig og sin husstand på steder, der er lyst interdikt over, når han blot ikke selv er skyld deri.
1375. 10. novemberAvignon534Pave Gregor 11. tillader ridderen Henning Podebusk den ældre fra Roskilde stift at have et rejsealter.
[1375] 12. november534MReg. Dan. nr. *2909, nu også registreret Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV nr. 1587, de edssvorne på Femern til Lübeck om betaling til rådet sammesteds af penge, der oprindelig skyldtes Johan Hummersbüttel, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende Femern.
1375. 13. novemberAvignon535Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskop Niels af Lund og biskop Valdemar af Odense at undersøge de vidnesbyrd, der er fremkommet om fru Birgitta, enke efter Ulf af Ulvåsa, ridder, efter hendes død og begravelse i Vadstena kloster.
1375. 19. novemberNyhus536Lyder Limbæk, ridder, og hans sønner Henneke, Blixe og Klaus Limbæk erklærer, at Søgård er greverne Henrik 2. og Klaus af Holstens åbne borg.
1375. o. 19. novemberLübeck537Gerhard Kræmmer fra Slesvig skylder Johan v. Ankem og Godeke Gamme 37 ½ mark, som skal tilbagebetales i løbet af tre år.
1375. 20. novemberRibe byting538Tingsvidne af Ribe byting, at Gertrud, Iohan Pladeslagers hustru, med fuldmagt fra sin mand har skødet deres fjerdepart i afdøde ærkedegn Jens Bondes gård i Ribe til Kristian Frellesen.
1375. 28. novemberBraunschweig539Henrik, abbed i sankt Egidius' kloster i Braunschweig og værneherre for cistercienserordenen, meddeler alle gejstlige myndigheder i en række kirkeprovinser og stifter, bl.a. i Lund, Slesvig, Ribe og Roskilde, at han har vidimeret pave Innocens 6.s bulle af 1364 4. februar om samme orden, og indskærper dens ordlyd.
[1375] 29. novemberWestminster540Kong Edvard 3. af England pålægger Michael Skillyng, klerken John de Uppyngham og Thomas Chelrey at påse at kapellanen Hanneke Hård fra Danmark får det gods tilbage, som var beslaglagt af kongens embedsmand, fordi denne anså Danmark for Englands fjende.
[1375] 3. december540MHans. UB. IV 214 nr. 522, se [1405] 3. december.
1375. 7. decemberSlagelse541Dronning Margrete skøder borgen Nebbe og pantsætter Sømme og Ramsø herreder samt kongens tre fjerdedele af Roskilde til biskop Niels af Roskilde som erstatning for de tab, som kong Valdemar 4. Atterdag havde påført Roskildekirken.
1375. 8. decemberSlagelse542Ærkebiskop Niels, biskopperne Jens af Ribe, Niels af Roskilde og Oluf af Århus giver Egense kirke et afladsbrev.
1375. 13. december543Fikke van Vitzen, ridder, sælger sit gods i Redebas til Konrad Moltke af Redebas for 500 stralsundske mark.
1375. 17. decemberBorgen Holbæk544Klaus og Erik Skepeles overdrager dronning Margrete borgen Holbæk med alle tilliggender.
1375. 17. decemberViborg byting545Rådmænd og borgere i Viborg vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1355 2. juli,
1375. 24. december546Hr. Henning Podebusk erklærer at have borgen Holbæk med Merløse herred og Orø i pant af dronning Margrete for 400 lødige mark.
1375. 25. december547Godeke Hennekesen Dotenberg, Henneke Godekesen Dotenberg og Godeke Henriksen Dotenberg, fætre, sælger gården Redebas til Konrad Moltke for 1150 stralsundske mark.
1375. 31. decemberOdense548En af drosten Henning Podebusk og hele Danmarks riges råd nedsat rettertingskommission tildømmer fru Cecilie, enke efter Peder Hvid, de 40 gårde, som kong Valdemar 4. Atterdag uretmæssigt havde frataget hende.
(13)75549Opgørelse over den rostockske rådsnotar Hartvigs udgifter »på en rejse til Malmø« over Warnemünde, til ti ugers ophold og til tilbagerejsen over København og Warnemünde.
[1375]550Engelske købmænd indgiver klage til kongen af Englands råd om overgreb mod dem i Dinant og på Skånemarkedet.
1375.551Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1375.552Oluf Næve pantsætter 1 ½ bol jord i Trælløse til hr. Bent Byg.
1375.553Oluf Næve sælger sit gods i Trælløse til hr. Bent Byg.
1375.554Jens Næve giver for sig og sine arvinger afkald på al ret til det gods, som biskop Oluf af Reval havde købt og skænket Næstved sankt Peders kloster.
1375555Biskop Niels af Roskilde forbyder, at nogensomhelst befatter sig med de to gårde i Trælløse.
1375.556Brødrene Jakob og Folmer Karse sælger deres gods i Kalkerup til Tyge Mogensen.
1375.557Hamburgs kæmnerregnskab.
[1375]558Biskop Johan af Slesvig stadfæster Haderslev kapitels statutter.
1375.559Jens Jensen af Tjæreby sælger sin part af Boholt og Tangå samt sit gods i Øksendrup til herr Evert Moltke.
1375.560Biskop Oluf af Århus mageskifter en gård i Javngyde for gods i Hadbjerg.
1375.561Petronilla Pedersdatter, enke efter Jens Råbuk, skøder gods i Næsby, Engelstofte, Nybølle og Ordrup til Jens Rødmersen.
1375.562Eskil Brødpenges andet brev til fru Ida på Jersie gods.
1378563Dronning Margretes beskyttelsesbrev for Antvorskov kloster.
1375.564Arnold Skelhorn skøder sin jord i Falsterbo til Antvorskov kloster og lover at forsvare klosterets gods sammesteds.
1378.565Tyge Nielsen(?) pantsætter to boder til Gerhard.
[1375-1377]566Dronning Margrete udsteder brev om Melby.
[1375-80]567Jon Bille oplader sit gods til dronning Margrete.
[1375-1412]568Niels Sture oplader sine rettigheder i Virrestad til dronning Margrete.
[1375-1412]569Breve om dronning Margretes rettighed i Skullerup.
[1375-1412]570Kvitteringer til dronning Margrete for indløst gods.
[1340-1412]571Kvitteringer til kronen i kong Valdemar 4. Atterdags og dronning Margretes tid.
c. 1571MSchlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV 969 nr. 1596, se [1358?], Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 174.
1370. 29. majStralsund572Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges høvedsmand, tiltræder med samtykke af Danmarks riges råder kong Valdemar 4. Atterdags overdragelse af et fed i Falsterbo til købmændene i de preussiske stæder.
1375Sild fra Skåne nævnes i engelsk kilde.
forrige næste