forrige næste
DatoStedNr.Regest
1376. 13. januar1Oldermænd, rådmænd og hele sognet Olsdorf fastsætter, at skibbrudent gods skal fordeles med 2/3 til den købmand, der ejer det, og 1/3 til den, der har bjerget det, forudsat at købmanden kommer til stede inden år og dag.
1376. 14. januar1MActa Pont. VII 169 nr. 5564, pave Gregor 11. udnævner tre værneherrer for klostret i Bergen, Roskildensis diocesis, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.
1376. 16. januarElbogen2Kejser Karl 4. af Tyskland opfordrer borgmester, råd og borgere i staden Lübeck til at hjælpe hertug Albrecht 4. af Mecklenburg til hans ret til Danmarks rige og ikke understøtte dronningen af Norge og hendes søn.
1376. 19. januarAvignon3Pave Gregor 11. udnævner biskoppen af Lübeck og dekanen og skatmesteren ved kirken i Hamburg til værneherrer for biskoppen af Slesvig.
1376. 20. januar4Søstædernes udsendinge anmoder stæderne i Preussen og ved Zuidersøen om at sende repræsentanter til forhandlinger i Lübeck 23. marts, da man skal afgive svar på, hvem man foretrækker som konge af Danmark.
1376. [e.] 20. januarWismar5Reces af hansedagen i Wismar.
1376. 21. januarGrevesmühlen6Kong Albrecht af Danmark, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg slutter forbund med greverne Henrik 2., Klaus og Adolf 7. af Holsten om at hjælpe disse til hertugdømmet Jylland med Als, Langeland og alle omliggende øer.
1376. 21. januarGrevesmühlen7Kong Albrecht af Danmark, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg overlader greverne Henrik 2., Klaus og Adolf 7. af Holsten hertugdømmet Jylland med Als, Langeland og alle øer samt Friserne.
1376. 21. januarGrevesmühlen8Kong Albrecht af Danmark, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg forpligter sig til at overholde det lejde og de aftaler, som greverne Henrik 2., Klaus og Adolf 7. af Holsten måtte slutte i krigen om Danmark.
1376. 21. januarGrevesmühlen9Kong Albrecht af Danmark, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg pantsætter Ålholm og Ravnsborg med hele Lolland, landet Sejerø, borgene Kolding og Ribe med deres fogedier samt kongens Frisere til greverne Henrik 2., Klaus og Adolf 7. af Holsten for 30000 lødige mark, indtil disse kan få Fyn i pant.
1376. o. 21. januarLübeck10Johan, kaldet v. Pape, borger i Münster, erkender som nærmeste arving at have modtaget 48 guldnobler og 5 mark lødigt sølv samt en kiste og klæder af Henrik Brandenburg, som denne havde i varetægt 'på Henrik Overbekens vegne, som druknede ved Hallands Väderö'.
1376. 22. januarGrevesmühlen11Henneke Limbæk, væbner, forpligter sig til at hjælpe kong Albrecht af Danmark og hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg med 50 væbnede mænd.
1376. 30. januar12Indførelse i Liber proscriptorum i Rostock om, at Herman, en løber fra Skåne, er lyst fredløs for et voldeligt overfald på Adelheid Harmaghet.
1376. 1. februar13Anna, enke efter ridderen hr. Åge Ingvarsen, erkender at skylde Roskilde sankt Agnete kloster syv mark lødigt sølv.
1376. 3. februar14Rådmændene i de preussiske stæder svarer Stralsund, at de har modtaget et brev og en afskrift af et brev, som dronning Margrete har sendt til Stralsund angående fredsslutning mellem kong Håkon 6. af Norge og hansestæderne og meddeler samtidig, at de ikke kan deltage i forhandlingerne 17. februar.
1376. 4. februar15Tingsvidne af Holbo herredsting, at hr. Åge Ingvarsen, ridder, har skødet kong Valdemar 4. Atterdag alt sit gods i Høbjerg, Lavø og Mønge.
1376. 14. februar16Kong Albrecht af Danmark, hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg pantsætter Vålse og Egense til ridderen hr. Mathias Ketelhot for 300 lødige mark.
1376. 19. februar17Lars Jensen Yxendaal erkender at have overladt hr. Niels Esgesen, ridder, alt sit gods for fuld betaling.
1376. 4. martsRoskilde18Ærkebiskop Niels af Lund, kapitlet sammesteds, abbeden i Allehelgens kloster, prioren i Dalby og en række riddere og væbnere meddeler bisper, riddere, riddermæssige mænd, væbnere, borgere og alle i Jylland, at de samtykker i og tilråder valget af junker Oluf til Danmarks konge.
1376. 4. martsÅlholm19Hertug Bugislav 6. af Pommern, fyrste af Rügen, forpligter sig over for kong Oluf, kong Håkon 6. af Norge og dronning Margrete til hjælp mod alle kongens fjender og erkender at have Rügen i len af kongen.
1376. 4. martsEger20Kejser Karl 4. af Tyskland og hertug Albrecht 2. af Mecklenburg slutter forbund på en række nærmere fastsatte betingelser, herunder bl.a., at hertug Magnus' datter skal ægte kejserens søn markgrev Johan, som desuden får de brandenburgske områder, der er pantsat til hertug Albrecht, og endelig lover kejseren: »Desuden skal vi ovennævnte kejser Karl og vore arvinger i troskab, så godt vi kan, uden al svig være den fornævnte hertug Albrecht af Mecklenburg og hans arvinger og også hans sønners arvinger og navnlig hertug Henrik af Mecklenburgs søn behjælpelige med at skaffe sig og erhverve kongeriget Danmark, så at de kan få og beholde det i uforstyrret besiddelse.«.
1376. 8. martsKalø21Peder Holk pantsætter gods i Holløse, Nørre-Jernløse og Søstrup til herr Jens Andersen.
1376. 12. marts22Broder Henrik van Zutphen, guardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Abels breve af 1251 24. og 25. september samt kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1362 21. august.
1376. 20. martsStubber kloster23Biskop Svend af Børglum, Jens, provst i Thy, Lars, provst i Harsyssel, Niels af Ryde, Jens af Sahl, præster, Peder Nielsen, Mogens Hase, Troels Blik og Esger Rytter, væbnere, vidimerer biskop Tyge af Ribes brev af 1274 6. februar.
1376. 21. marts24Jens Mus, høvedsmand på Langeland, meddeler alle riddere, riddermæssige mænd og alle indbyggere på land og i by i Jylland, at han samtykker i valget af junker Oluf til de Danskes konge.
1376. [e.] 23. martsStralsund25Reces af hansedagen i Stralsund.
1376. 24. martsSöderköping26Bo Jonsson, Sveriges drost og lagmand i Östergötland, tildømmer Gunne Assersons børn to otting land i Orlunda, som deres fader havde fået af sin broder Broder Asserson, fordi denne uretmæssigt havde solgt Gunnes halvdel af Asberg i Halland.
1376. 26. martsRalswiek27Biskop Niels af Roskilde henlægger det vikardømme, der er indstiftet af Bertold Quatz, sognepræst i Altenkirchen, til abbeden, konventet og klostrets bord i Hiddensee kloster.
1376. 31. marts28Erik Koppelow og Herman Selig, væbnere, meddeler, at hr. Jakob Olufsen har udsonet sig med dem angående Henneke Koppelow, som var blevet dræbt i Jylland.
(13)76. 1. aprilAvignon29Den pavelige kammermester Petrus, ærkebiskop af Arles, kvitterer biskop Henrik af Øsel for betaling af en del af hans servispenge for Øsel og Slesvig stifter og giver ham udsættelse med resten til førstkommende 15. august.
1376. 8. aprilStralsund30Hertugerne Vartislav 6. og Bugislav 6. af Pommern slutter forbund med Danmarks rige og med den konge, som bliver kåret til det af Danmarks riges råd.
1376. 14. aprilSlesvig31Henneke v. Treia, væbner i Slesvig stift, sælger fem bol i landsbyen Duvenstedt til Johan v. Hostede, sognepræst i Skovby på Fyn, for 72 mark lybsk.
1376. 23. aprilSjællands landsting32Tingsvidne af Sjællands landsting om, at fru Marina, enke efter Jakob Herlugsen, har skødet alt sit gods på Sjælland til ridderen hr. Oluf Bjørnsen.
1376. 25. april33Ærkebiskop Niels af Lund stadfæster bestemmelserne fra kirkemødet i Helsingborg 1345 9. maj.
1376. 25. april34Juliane Pedersdatter, enke efter Peder Absalonsen af Hårlöv, skøder to gårde i Skättilljunga i Västra Vram sogn, til Lundekirkens bygningsfond til afholdelse af hendes mands årtid.
1376. 26. aprilLübeck35Didrik, provst i Eidersted under kirken i Slesvig, undereksekutor for provst Hinze af Brandenburg i sagen mellem biskop Henrik af Øsel, tidligere provst i Bremen, og borgmestre, råd og borgere i staden Bremen, erklærer, at en række gejstlige, som er beskyldt for krænkelse af det over Bremen lyste interdikt, har bevist deres uskyld og lovet at overholde interdiktet, og at de derfor ikke er bundet af de domme, der er fældet mod dem.
1376. 29. april36Broder Henrik van Zutphen, guardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1362 21. august.
1376. 1. maj37Biskop Niels af Roskilde kvitterer Ebbe Jakobsen for afgiften af fogediet Østrup indtil dags dato.
1376. 1. majWeiden38Kejser Karl 4. af Tyskland og hans sønner Wenceslav, konge af Böhmen, Sigismund og Johan, markgrever af Brandenburg, lover hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og dennes sønnesøn at hjælpe dem til at erhverve kongeriget Danmark.
1376. 2. majWeiden39Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hans sønner Henrik 3. og Magnus, hertuger af Mecklenburgs genbrev til nr. 38.
1376. 3. majSlagelse40Kong Olufs håndfæstning.
1376. 4. majWeiden41Kejser Karl 4. af Tyskland udtaler, at den, der holder sig til Albrecht, søn af hertug Henrik 3. af Mecklenburg og nærmeste arving til kongeriget Danmark, stadig gør det rette.
1376. 6. majLübeck42Biskop Bertram af Lübeck stadfæster, at Goswin Borrentin, kannik i Lübeck, Konrad Rorebrand, evig vikar sammesteds, Jakob Pleskow, borgmester, Detlev Mane og Radike Dovendeghe, borgere sammesteds, som eksekutorer af Albert Stralendorps, provst i Eutins testamente har indstiftet en ny præbende ved kirken i Eutin af landsbyerne Redingsdorf og Bujendorf samt gården Corlyn i Süsel sogn, 'til bod og frelse for nævnte testators og afdøde Stig Andersens, ridders, og alle deres venners og forfædres sjæle'.
1376. 7. majSlagelse43Kong Oluf skøder borgen Nebbe og pantsætter Sømme og Ramsø herreder samt kongens part af Roskilde til biskop Niels af Roskilde som erstatning for de tab, Roskildekirken har lidt i kong Valdemar 4. Atterdags tid.
1376. 9. maj44Kong Oluf overlader hr. Niels Jakobsen, kaldet Ruser, kannik i Roskilde, Brøndbyvester, Ringebæk Leje og Vejlegårds mølle på livstid.
1376. 10. majRibe byting45Tingsvidne af Ribe byting, at hr. Herman Holst, sognepræst ved Vor Frue kirke, har skødet et stenhus i Grønnegade til Lave Degn til Jens Bærindeers hånd.
[1376]. 18. majStralsund46Søstædernes rådsudsendinge svarer [de preussiske stæder], at biskoppen af Roskilde og ridderen Anders Jakobsen på forsamlingen i Stralsund har meddelt, at Oluf er valgt til Danmarks konge, og beder om stædernes hjælp til værn af riget, og anmoder derfor om, at stæderne sender repræsentanter til nye forhandlinger i Stralsund og Vordingborg.
1376. [e.] 18. majStralsund47Reces af hansedagen i Stralsund.
1376. 22. maj48Peder Pedersen Grubbe sælger alt sit fædrene arvegods til Eskil Bosen Falk.
[1376] 24 maj48MReg. Dan. nr. *2930, de livlandske købmænd i Brügge aflægger regnskab for sig og dem fra Gotland til rådet i Reval for udgifter i 1370-75, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1376. 8. juniRostock49Hr. Fikke Moltke af Strietfeld erkender at skylde Konrad Moltke, høvedsmand på Vordingborg, 100 lødige mark.
[1376] 24. juniStralsund50Rådmændene i søstæderne meddeler rådmændene i Reval, 'at vi har udsendt vore rådsudsendinge fra os til Danmarks rige angående vore friheder og privilegier, der skal opnås og besegles af den herre kongen af Danmark' og til Norge for at slutte fred med kong Håkon, samt at man har besluttet at opkræve en pundtold til dækning af omkostningerne ved udsendingenes rejser og udrustningen af fredsskibe, og beder dem tage stilling hertil og meddele rådmændene i Lübeck, hvad de måtte beslutte.
1376. [e.] 24. juniStralsund51Reces af hansedagen i Stralsund.
1376. 29. juniDen lille borg i Reval52Notarialvidne om, at broder Henrik v. Eppenhusen, kommendator i Reval, vidimerer Sakse Ovesens brev af 1257 28. april.
[1376]. 7. juliStralsund53Jakob Pleskow og Herman v. Osenbrugge sender borgmestre og rådmænd i Lübeck recessen af 1376 [efter] 24. juni og meddeler, at udsendinge fra kong Håkon af Norge er kommet til Stralsund, at Johan Lange og Tideman Krudener skal opkræve tolden i Skåne, at de har modtaget 2000 mark lybsk til fredsskibene, s og at de nu er rede til at sejle til Vordingborg.
1376. 9. juliThysyssel bygdeting54En rettertingskommission, udpeget af Danmarks riges råder, tildømmer fru Elene af Jølby, enke efter ridderen hr. Ebbe Strangesen, det gods i Nebel, som var pantsat til den afdøde af hr. Peder Vendelbo.
1376. 11. juliAvignon55Pave Gregor 11. pålægger provsten ved kirken i Slesvig at undersøge og træffe afgørelse i en klage fra ærkedegn og kapitel i Ribe over Jakob Jensen, borger sammesteds.
[1376?] 13. juli56Rådet i Lübeck underretter rådet i Danzig om, at det sammen med nabobyerne har besluttet at udstede udførselsforbud for korn, malt, mel og humle til Danmark, Skåne, Sverige eller Norge samt forbud mod at salte sild i Skåne, da kongen af Sverige prøver at berøve stæderne deres privilegier, og beder om hjælp og støtte i denne anledning.
1376. 17. juliBarth57Biskop Melchior af Schwerin pålægger gejstligheden i sit stift i overensstemmelse med bestemmelser af biskop Johannes af Tusculum, 'fordum det apostoliske sædes legat i Tysklands, Böhmens, Danmarks og Sveriges lande og riger', under trusel om bandlysning at påminde hertugerne Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg om at tilbagegive kirken i Schwerin borgene Eikhof og Sülz med alle tilliggender.
1376. 25. juliRostock58Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg lover at holde Fikke Moltke af Strietfeld, ridder, og hans broder Johans børn skadesløse for de tab, de måtte lide i hans tjeneste i en krig mod Danmark.
[1376? e. 2. august]59Rådet i Danzig svarer rådet i Lübeck på dettes brev af 13. juli, nr. 56, at det først 2. august sammen med nabobyerne i Preussen har kunnet behandle de rejste spørgsmål, men at forbudet mod saltning af sild i Skåne er kommet for sent, da mange borgere og indbyggere iøvrigt allerede for længst er taget af sted, hvad man ikke må regne dem til last.
1376. 14. augustKorsør60Kong Oluf stadfæster med sine råders samtykke fredsslutningen af 1370 24. maj med hansestæderne.
1376. 14. augustKalundborg61Kong Håkon 6. af Norge slutter fred med hansestæderne og bekræfter deres privilegier 7 Norge. - Givet og forhandlet i Kalundborg år 1376 efter Herrens fødsel dagen før den strålende jomfru sankt Marias himmelfartsdag.
1376. 14. augustKalundborg62Hansestædernes udsendinge slutter fred med kong Håkon 6. af Norge og lover stædernes ratifikation. - Givet og forhandlet på borgen Kalundborg i det Herrens år 1376 dagen før den strålende jomfru sankt Marias himmelfartsdag.
1376. [o.] 14. augustKorsør63Reces af hansedagen i Korsør.
1376. [o.] 14. augustKalundborg64Reces af hansedagen i Kalundborg.
1376. 15. augustVisby65Borgmestre, rådmænd og borgere i staden Visby tager kong Oluf til arveherre og forpligter sig bl.a. til årligt at betale 60 mark sølv.
1376. 15. augustKalundborg66Kong Håkon 6. af Norge stadfæster Kampens privilegier i Norge.
1376. 16. augustKorsør67Kong Oluf stadfæster den overenskomst, der 1370 24. maj blev sluttet mellem det danske rigsråd og hansestæderne, og erklærer, at deres ældre breve og friheder fortsat er gyldige.
1376. 16. augustKorsør68Kong Oluf stadfæster den overenskomst om tolden og borgene i Skåne, der 1370 24. maj blev indgået mellem det danske rigsråd og hansestæderne, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1376 e. 16. august68MAReg. Dan. nr. *2944, se nr. 77.
1376 e. 16 august68MBReg. Dan. nr. *2945 se indledningen til 1377 13. april, ndf. nr. 225.
1376. 16. augustKalundborg69Dronning Margrete overlader ridderen hr. Niels Esgesen alt hans gods i Ars herred på betingelse af, at han med brev eller vidnesbyrd kan godtgøre, at det tilhører ham.
1376. 17. augustFalsterbo70Testamente af Henrik Sternberg, borger i Stralsund.
1376. 18. august71Cecilie Tyges i Øverup pantsætter fire ørtug skyldjord i Rejnstrup til Svend Jakobsen for seks mark lødigt sølv.
1376. 25. august72Albrecht, de Danskes og Venders konge, og hertug Henrik 3. af Mecklenburg overlader væbneren Gödeke v. Bülow og hans arvinger alt Tue Nielsens gods på Fyn mod, at han selvfjerde gør krigstjeneste for dem.
1376. 1. september73Henneke Klausen Limbæk tager Løgum kloster og dets besiddelser under sin beskyttelse i et år.
1376. 6. septemberLübeck74Rådet i staden Lübeck lover at overholde den fred, som hansestædernes udsendinge, 'forsamlede til forhandling i Kalundborg', havde sluttet med kong Håkon 6. af Norge.
1376. 7. septemberLübeck75Rådmændene i stæderne Lübeck og Stralsund lover på hansestædernes vegne kong Oluf, at hver enkelt af disse vil sende ham breve, hvori de lover at overholde de overenskomster, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
[1376.] 7. septemberLübeck76Rådmændene i staden Lübeck opfordrer under henvisning til forhandlingerne med kong Håkon 6. og kong Oluf stæderne i Livland til at fremsende bekræftelsesbreve inden Mikkelsdag om et år.
13[76. o. 7. september]77Udkast til bekræftelsesbrev fra de livlandske stæder på den fred, der er sluttet med kong Håkon 6. af Norge af hansestædernes repræsentanter, 'der var forsamlet i Kalundborg'.
1376. 8. septemberLübeck78Rådmændene i staden Lübeck lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1376. 8. septemberStralsund79Rådmændene i staden Stralsund lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af 5 punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1376. 8. septemberGreifswald80Rådmændene i staden Greifswald lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1376. 15. septemberHamburg81Rådmændene i staden Hamburg lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1376. 15. septemberHamburg82Rådmændene i staden Hamburg lover at overholde den fred, som hansestædernes udsendinge, 'forsamlede til forhandling i Kalundborg', havde sluttet med kong Håkon 6. af Norge.
1376. 21. septemberKøbenhavn83Hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg, ridderne Fikke Moltke, Johan Moltke, Nicolaus Alkun og Johan v. Plessen samt væbnerne Henneke Moltke, Reimar og Henrik Barnekow erklærer, at der er sluttet overenskomst mellem kong Oluf, dronning Margrete og Danmarks rige på den ene side og hr. Albrecht, hertug Henriks søn, på den anden angående dennes arvekrav på Danmarks rige.
1376. 21. septemberKøbenhavn84Biskop Valdemar af Odense, Evert Moltke, Markvard Groper, Jens Nielsen, riddere, Bosse Paris og Peder Beyer, væbnere, udsteder genbrev til nr. 83.
1376. 21. septemberKøbenhavn85Ridderne Tue Galens og Anders Jakobsens genbrev til nr. 83.
1376. 21. septemberKøbenhavn86Erik Nielsen af Hørsholms genbrev til nr. 83.
1376. 21. septemberKøbenhavn87Biskop Niels af Roskilde, Oluf Bjørnsen, Peder Grubbe og Jakob Olufsen, riddere, Konrad og Evert Moltke, væbnere, udsteder genbrev til nr. 83.
1376. o. 22. septemberLübeck88Fru Adelheid, hr. Lyder Limbæks hustru, erkender at have modtaget 183 mark og 12 skilling, som hr. Henning Meinerstorp havde overgivet til hr. Jakob Pleskow.
[1376] 24. septemberLübeck89Rådmændene i staden Lübeck meddeler de livlandske stæder som svar på et brev fra disse, at der er ført forhandlinger med rådmændene på Gotland, at Henning Podebusk skal have 1000 mark stralsundske penge for at føre tilsyn med borgene i Skåne, og anfører til slut resultatet af forhandlingerne i Brügge og i England.
1376. 29. september90Jon, sognepræst i Store-Fuglede, Peder Boie og Mikkel Boldesen, kirkeværger sammesteds, meddeler, at de har bortforpagtet kirkens gods i Flinterup til Peder Brand, bymand i Kalundborg, for livstid.
1376. 29. september91Rådmændene i stæderne Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg og Braunsberg lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1376. 29. septemberMarienburg92Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1376. 29. september93Rådmændene i stæderne Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg og Braunsberg lover at overholde den fred, som hansestædernes udsendinge, 'forsamlet til forhandling i Kalundborg', havde sluttet med kong Håkon 6. af Norge.
[1376. e. 29. september]94(Staden Elbing) meddeler (hr. Oluf Bjørnsen, høvedsmand på Gurre,) som svar på dennes brev, at borgmesteren Johan Volmesten som lovet har forelagt de preussiske stæder sagen om det drab, som disse stæder har fået skylden for, og at stæderne har godkendt Johan Volmesten, Henning Podebusk, borgmestrene Jakob Pleskow og Bertram Wulflam i Lübeck og Stralsund som mæglingsmænd i sagen.
[1376. e. 29. september]95Johan Volmesten meddeler Walraven, borgmester i Danzig, ordlyden af brevet til Oluf Bjørnsen af [1376 efter 29. september].
(13)76. 30. septemberAvignon96Den pavelige skatmester Petrus, biskop af Maguelonne, kvitterer biskop Henrik af Øsel, tidligere kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger, for indbetaling af 670 guldfloriner som afslutning på regnskabet.
[1376] 7. oktober96MReg. Dan. nr. *2967, se Dipl. Dan. 3. rk. VIII nr. 497.
1376. 14. oktoberLübeck97Rådet i Lübeck transsumerer kong Håkon 6. af Norges brev af 1376 14. august, nr. 61. - 'Givet i Lübeck i det Herrens år 1376 på martyren St. Kalixtus' dag.'
1376. 14. oktober.Lübeck98Rådmændene i staden Lübeck transsumerer kong Olufs brev af 1376 16. august (nr. 67).
1376. 16. oktober99Dronning Margrete skænker en monstrans af ædelsten og guld til kapitlet i Lund.
1376. 17. oktoberÅbenrå100Grev Klaus af Holsten og Stormarn, herre til Sønderjylland, stadfæster Abbed Thomas i Løgum klosters skødning af dettes gods på Skast og Branderup mark til fru Katerine, enke efter Niels Bramdrup, til gengæld for hendes skødning til klostret af gården Kogsted og alt hendes gods på Abterp mark.
1376. o. 25. oktoberLübeck101Telse, enke efter Herman Petrinelle, pantsætter sin ejendomsret til et hus i Smedegade i Lübeck til Bernhard Tusfeld og Henrik Schele, fordi disse stillede sikkerhed for den afdøde til Smale Hinze, borger i Odense.
1376. 26. oktoberRoskilde102Hertug Bugislav 6. af Pommern (-Wolgast), fyrste af Rügen, træder i tjeneste hos kong Oluf, kong Håkon 6. af Norge og dronning Margrete og lover dem hjælp mod deres fjender, herunder hertugen af Mecklenburg.
1376. 27. oktoberRoskilde103Ærkebiskop Niels af Lund eftergiver alle, der besøger Roskilde sankt Clara kloster og beder for de afdøde eller rækker klosterkirkens bygningsfond en hjælpende hånd, 40 dage af den dem pålagte kirkebod og stadfæster klostrets afladsbreve.
1376. 27. oktoberLübeck104Biskop Bertram af Lübeck stadfæster, at Goswin Borrentin, kannik i Lübeck, Konrad Rorebrand, evig vikar sammesteds, Jakob Pleskow, borgmester, Detlev Mane og Radike Dovendeghe, borgere sammesteds, som eksekutorer af den afdøde kannik Albert Stralendorps testamente har indstiftet et evigt vikardømme ved domkirken i Lübeck af afgifter fra landsbyen Deventze i Giekau sogn, erhvervet 'for gods, efterladt af herr Stig Andersen, ridder, Århus stift', samt af afgifter, erhvervet af borgmestre og råd i Neustadt.
[1376] 31. oktober.104MReg. Dan. nr. *2957, er identisk med [1370] 31. oktober, Reg. Dan. nr. *2765, som angår kongen af Norge.
1376. 1. novemberKalundborg105Kong Oluf, kong Håkon 6. af Norge, dronning Margrete og Danmarks rige slutter forbund med hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg og lover ham at betale 5500 lødige mark, hvoraf 3500 mark skal udredes af told og andre indkomster i Skanør og Falsterbo.
1376. 1. november106Kong Oluf og dronning Margrete erkender at skylde hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg 3500 lødige mark og pantsætter sjettedelen af told og bøder og andre indkomster, som indgår i Skanør og Falsterbo under Skånemarkedet.
1376. 4. novemberKampen107Magistrater og rådmænd i staden Kampen lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1376. 4. novemberLübeck108Biskop Bertram af Lübeck stadfæster, at Everhard v. Attendorn, kannik i Lübeck, har solgt tre mark årlig afgift af sin kannikegård i Lübeck til 'eksekutorerne af magister Bertold v. Brunswigs, ærkedegn i Ejdersteds testamente', til en evigt brændende lampe i kirken i Eutin.
1376. 5. novemberKalundborg109Kong Oluf tildømmer i overensstemmelse med sit rettertings afgørelse Ove Hase det til denne pantsatte gods i Nostrup som fri besiddelse, indtil det genindløses fra ham.
1376. 5. november110Brødrene Henrik og Vilhelm v. Dohna, borggrever af Gräfenstein, og Albrecht v. Hakeborn, herre til Priebus, erklærer, at hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hans søn Henrik 3. har betalt dem al sold og underhold, »som de skyldte os og vore fæller, med hvem vi har tjent dem mod Danmarks rige.«
1376. 8. novemberKalundborg111Kong Oluf tildømmer Henrik Skytte en gård i Sandby.
1376. 10. novemberRostock112Rådmændene i staden Rostock lover at ratificere den fred, som hansestædernes udsendinge, 'forsamlede til forhandling i Kalundborg', havde sluttet med kong Håkon 6. af Norge.
1376. [f. 11. november]113Martin Somerstorp og hans hustru Wendele lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående gods, indladet i København, som var blevet sejlet til Kolberg i stedet for til Stralsund.
1376. [f. 11. november]114Martin Somerstorp og hans hustru Wendele lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående gods, indladet i København, men sejlet til Kolberg i stedet for til Stralsund.
1376. [f. 11. november]115Johan Rockut og Johan Wulverstorp lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan Ohm, der var død i København.
1376. [f. 11. november]116Lytbert Vogelke lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Herman v. Vreden, der var død i Trelleborg.
1376. [f. 11. november]117Branto Rønnegarve, Gerlak Badyseren og Herman v. Büren lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det gods, der er efterladt i Ystad af den afdøde Johan v. Eltzen.
1376. [f. 11. november]118Nicolaus v. Boke og Henrik Ruyeman lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det gods, som Henrik Vøghedehagen, død i Simrishamn, havde i fællig med Tideman Witte.
1376. [f. 11. november]119Hr. Tideman v. Unna og Thomas Norttorp lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan Eghof, der var død i Ystad.
1376. [f. 11. november]120Rikwin Langendorp og Oltman Vøghe lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Ludolf Vanselow, der var død i Ystad.
1376. o. 11. november121Johan Sperling og Jakob Krakow lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det gods, som Tammeke guldsmed har haft i kompagniskab med afdøde Henrik Ezeel, og som skal inddrives i København.
1376. 11. november122Ærkebiskop Niels af Lund overdrager ved mageskifte Tyge Bay en øde gård i Elestorp tilhørende Lundekirkens bygningsfond mod to øde gårde i Norra Vallåkra.
1376. 11. november123Bodil Ingemarsdatter skøder sit gods i Kartofte til sin fætter Kåre Pedersen.
1376 11. november123M1376 11. november, Reg. Dan. nr. *2961, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Gotland.
[1376] 14. november124Notits i Rostocks liber proscriptorum, at bøddelen Peter Tunneke og hans hustru Gese er blevet dømt fredløse, fordi han er forsvundet med stadens nøgler, der var overgivet ham af Engelke, stadens bøddel, omved Skånefarten.
1376. 17. novemberKalundborg125Kong Oluf tildømmer for anden gang Henrik Skytte en gård i Sandby.
[1376] 20. novemberLübeck126Lübeck bekræfter overfor rådmændene i Kampen, at den har modtaget deres ratifikationsbreve til kongerne af Norge og Danmark og overladt borgmester Jakob Pleskow at overgive dem kongernes breve, og beder dem påse, at der opkræves pundtold i de hollandske og zeelandske stæder, og at disse hurtigst muligt sender ratifikationsbreve.
1376. 21. el. 28. novemberKalundborg127Kong Oluf tildømmer for tredie gang Henrik Skytte en gård i Sandby.
[1376] 24. novemberWestminster128Kong Edvard 3. af England pålægger sine toldopkrævere i Newcastle-upon-Tyne at frigive skibe tilhørende købmænd fra Zierikzee, der var lastet med hvidsild i Skåne, men som af storm var tvunget til at søge havn i byen, hvorefter man uretmæssigt havde pålagt dem told.
1376. 25. november129Ærkebiskop Niels af Lund skænker Mikkel Ingemarsen Degn en gård Lund.
1376. 25. november130Klaus Dankenhagen, borgmester i Malmø, og nogle borgere i Trelleborg pantsætter en gård i Fru Alstad til Veste Hågensen.
1376. o. 25. novemberLübeck131Bertold Nienborg erkender at have modtaget to ringe af Rothger van dem Kleye til sin tro hånd, hvilke denne forgæves havde forsøgt at overgive til Rothger Biskop, skolemester i Verden, for de 31 mark, som 'Følzeke fra Helsingborg' skulde have betalt til påske af en gæld på 50 mark.
1376. 29. novemberKalundborg132Kong Oluf bevidner, at frøken Elene, datter af Peder Brok, på rettertinget har skødet alt sit gods i Løve herred til dronning Margrete mod dennes gods i Nyrup og Kåstrup i Ars herred.
1376. 6. decemberNæstved133Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde Kindvig og Sandvig havne, halvdelen af dam, damsbånd og vandløb ved Mern og Sageby møller samt dam, damsbånd og vandløb ved Kyllebæk mølle.
1376. 6. december134Peder Jensen, kannik i Lund, skøder en gård i Malmø til Ivar Hågensen.
1376. 8. december135Dronning Margrete kvitterer ridderen Jakob Olufsen for det regnskab, han aflagde over indtægter og udgifter på Kalundborg.
1376. 13. decemberSlagelse136Kong Oluf tildømmer Niels Bosen, bymand i Slagelse, den til ham pantsatte Årslev mølle.
1376. 13. decemberSlagelse137Kong Oluf tildømmer Ingvar Nielsen af Næsby det grundstykke, hvorpå Skørpinge mølle er bygget.
1376. 13. decemberRostock138Fikke Moltke af Kronskamp, væbner, sælger alt sit gods i Krakow, Plennin og Bartelshagen til sin fætter Konrad Moltke af Redebas.
[1376] 19. december139Notits i Rostocks liber proscriptorum, at Albrecht Stoltenberg, Henrik Lowitz og Vrome Henrik er dømt fredløse, fordi de har dræbt Tideke v. Brinke i Malmø.
1376. 27. decemberHøjet140Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællandsfar, skøder halvdelen af sin arvelod i skoven Uskov i Odense herred til dominikanerklostret i Odense.
1376.141Frederik Krans, 70-årig præst fra Hamburg og i tjeneste hos grev Adolf 7. af Holsten(-Plön), afgiver et retsligt indlæg til fordel for grevens indløsning og erhvervelse af borgen og fogediet Haseldorf, der var pantsat til ærkebiskop Albrecht af Bremen, men som bl.a. kong Valdemar 4. Atterdag havde søgt at indløse for 6000 mark lybsk ved ridderen Henning Meinerstorp.
1376.142Navne fra et brev på dansk.
1376143Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1376.144Hamburgs kæmnerregnskab.
1376145Henrik Slenter anerkender, at Bertold Witte kan rejse sag efter lybsk ret vedrørende hans halve bod i Falsterbo.
1376.146Torkil Pedersens skøde på en halv otting toft.
1376.147Herr Niels Esgesen skøder Tangå, Tangå mølle samt en række gårde i Svindinge, Øksendrup og Frørup sogne til herr Evert Moltke.
1376.148Herman Henriksen skøder Næsbyhoved til herr Evert Moltke.
1376.149Eskil Falk af Vallø pantsætter sit gods på Falster og Møn til sin hustru.
[o. 1376].150Fikke Moltke af Kyse pantsætter Eskebjerg på Fyn til Eskil Falk af Vallø.
[o. 1376?]151Esger Nielsen pantsætter gods på Hindsholm til Eskil Falk af Vallø.
1376.152Biskop Oluf af Århus bevidner, at Niels Gødesen og hans hustru skødede al deres ret til Hårby mark til Øm kloster.
1376.153Niels Kirt skøder sine sønner Jakob og Palle Kirt Næs med tilliggende.
1376.154Skøde på gårde i Borup og Låstrup.
1376.155Kong Olufs vidisse af Tue Nielsens skøde til Peder Ivarsen på gods i Hårup.
1376.156Gavebrev på gods i Rested.
1376.157Et adkomstbrev på Ovstrup.
1376.158Tre breve om gods i Gørslev.
1376.159Kong Oluf tildømmer Torsten Kare et halvt bol jord i Førslev.
1376160Ærkebiskoppen af Lund vidimerer dronning Margretes dom på Pine mølle til Niels Drage.
1376161Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde Ulstrup med mere gods.
1376.162Kong Oluf tildømmer biskoppen af Roskilde to gårde i Årby.
1376.163Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde tre gårde i Eskebjerg.
1376164Konrad Moltkes genbrev til biskop Niels af Roskilde på gods i Haslev.
1376.165Arløg Ivarsdatter oplader sit gods på Lolland og Falster til Jens Mule.
1376.166Kong Olufs brev, at gods i Lumsås og Sonnerup tilhører kronen.
1376.167Kong Oluf tildømmer Ture Knudsen Everdrup.
[1376-77].168En ikke navngiven skriver til biskop Gerhard af Hildesheim om dem, der ansøger om johanniterprioratet Dacia.
[1376-85].169Jens Tuesen af Stårby skøder sin rettighed i Rønnebæk til Konrad Moltke.
[1376-85].170Kong Oluf tildømmer Arløg Ivarsdatter gods i Hyllested.
[1376-87].171Kong Oluf pantsætter Pederstrup til Rikman v.d. Lancken.
[1376-87].172Kong Oluf tillader herr Henrik Parow at indløse Pederstrup fra Rikman v. d. Lancken.
[1376-87].173Kong Oluf tager Niels Jonsen af Torstrup under sin beskyttelse.
[1376-87].174Kong Olufs dom på gods i Fakse herred.
forrige næste