forrige næste
DatoStedNr.Regest
1377. o. 6. januarLübeck175Johan Horborg og Eggert Rosenveld skylder Niels Smed fra Svendborg 106 mark penge, at betale førstkommende helligtrekongersdag.
1377. 7. januar176Indbyggerne i Bøking herred hylder greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn.
1377. 9. januarBorgen Schwerin177Notarialvidne af Johan Sternberg og Johan Kletzeke om, at hertug Albrecht 2. af Mecklenburg har erklæret over for biskop (Jens) af Ribe, dekanerne Mogens og Troels i Ribe og Lund, Evert Moltke og Jens Andersen, riddere, og Konrad Moltke, væbner, at de ikke rettidigt har overholdt en dagtingning.
1377. 25. januarStralsund178Hertug Vartislav 6. af Stettin, fyrste af Rügen, samt borgmestre og rådmænd i Stralsund vidimerer kong Albrecht af Sveriges brev af 1366 28. juli.
1377. 25. januarTommerup179Ærkebiskop Niels af Lund stadfæster sine forgængeres privilegier og friheder for Tommerup kloster og tilstår det tremarksbøderne af dets undergivne i Järrestads herred.
1377. 28. januarRingsted180Kong Oluf tildømmer Danmarks riges krone en række landsbyer og gårde i Merløse herred.
1377. 28. januarRingsted181Kong Oluf tildømmer Ebbe Jakobsen et bol jord i Skovlunde.
1377. 29. januar182Kong Oluf indskriver 14 ørtug skyldjord, som tilhører Peder Dyr i Valsømagle, i sit målsgods.
1377. 30. januarLyby kirke183Bo Høg, Jens Lykke, riddere, Jakob Nielsen, høvedsmand på Hald og Skive samt ti væbnere og indbyggerne i Salling syssel erklærer under ed i nærværelse af bl.a. biskop Jakob af Viborg at ville værne kirkens friheder og besiddelser.
1377. 2. februar184Peder Albertsen, ridder, pantsætter gården Ørnehoved og alt sit gods i Kristrup sogn til ridderen hr. Jens Andersen af Estrup for 500 mark lødigt sølv.
1377. 2. februarVadstena185Niels Knudsen pantsætter alt sit gods i Sønderhalland til Arvid Arvidsen for 30 mark svenske penge.
1377. 3. februar186Anton Krassow, væbner, sælger Henning Podebusk, kong Olufs drost, fem mark evig afgift af sin gård Samotitz på Rügen.
1377. 5. februar187Albert Andersen pantsætter sit gods i Rydhave og alt sit gods i Ginding herred til Åge Hedesen Puder for 100 mark lybsk.
1377. 5. februar188Hertug Erik 4. den yngre af Sachsen-Lauenburg slutter forbund om gensidig hjælp med hertug Bugislav af Pommern.
[1377?] 15. februar189Rådmændene i Riga meddeler rådmændene i staden Reval, at der er indløbet efterretning om fredsslutning mellem kong (Oluf) og hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, og at skibe, der vil sejle gennem Øresund derfor nu skal samles ved Hela i Preussen og ikke som tidligere besluttet i Gollwitz.
1377. 20. februarS. Pietro i Rom190Pave Gregor 11. stadfæster Viborg kapitels friheder og immuniteter.
1377. 23. februarRoskilde191Biskop Niels af Roskilde kvitterer sin tjener Ebbe Jakobsen for afgiften af fogediet Østrup indtil dato.
1377. 24. februar192Fikke v. Hitzacker, ridder, og Frederik Wanzeberg, væbner, og deres medlovere erkender at skylde en række borgere i Lübeck 4500 mark lybsk, som i følge hertug Erik 4.s brev skal tilbagebetales af sjettedelen af told og alle pengeindtægter i Skanør og Falsterbo.
1377. 24. februar193Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg meddeler kong Oluf, dronning Margrete og drosten Henning Podebusk, at han har overladt en række borgere i Lübeck 4500 mark lybsk af den sjettedel af told, bøder og andre indtægter i Skanør og Falsterbo, han har erhvervet, til dækning af en gæld, som to af hans embedsmænd står i til borgerne.
1377. 24. februarRoskilde194Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde fjerdedelen af staden Roskilde.
1377. 24 februarRoskilde195Biskop Niels af Roskilde vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1295 23. 2 oktober.
1377. 25. februarRoskilde196Kong Oluf tildømmer Roskilde sankt Agnete kloster nogle jorder, kaldet Kongshegnet, samt møllen Haraldsborg.
1377. 25. februarRoskilde197Kong Oluf tildømmer ridderen hr. Oluf Pedersen af Nyrup hans gods i Orebjerg og Dalby.
1377. 26. februarRoskilde198Kong Oluf tildømmer Hvid Jensen et bol og to ørtug jord i Høed i Tuse herred.
1377. 1. marts199Oluf Bjørnsen, ridder, høvedsmand på borgen Gurre, tildømmer på rettertinget i Slangerup Æbelholt kloster dets gods i Hammersholt, Børstingerød, Højsager, Tibberup og Toelt, som kong Valdemar 4. Atterdag havde frataget det.
1377. 1. martsSlangerup200Kong Oluf tildømmer Konrad Moltke af Bjernede 1 bol og 1 øre jord i Buddinge.
1377. 1. martsLübeck201Elisabeth, Hemming Pedersens hustru fra Malmø, erkender at have oppebåret den hende efter hendes afdøde broder Johan Berkowe tilkommende arv.
1377. 3. martsSvendborg202Jens Stolte, provst i Gamtofte, broder Anders, guardian i Svendborg, Amund, sognepræst i Bjerreby, og Jens Klot, borger i Svendborg, vidimerer Lars Jonsens brev af 1332 21. september, Jens Ulks af 1317 4. september, Niels Star m.fl.s af 1372 18. august og Kong Valdemar 4. Atterdags breve af 1372 11. august, 1372 27. september og 1374 3. juli.
1377. 3. martsBrunnby203Ærkebiskop Niels af Lund, hvem pave Gregor 11. har pålagt at drage til Vadstena for at undersøge underne der, indsætter biskop Valdemar af Odense som sin befuldmægtigede.
1377. 8. martsDorpat204Rådmændene i staden Dorpat lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1377. [o. 8. marts]Slagelse205Kong Oluf vidimerer to breve af Ølrik Skaft af [1345 eller før].
[1377. o. 8. marts?]206Sjællands landsting vidimerer et brev af kong Valdemar 4. Atterdag af [1345 eller senere] vedrørende Ølrik Skaft.
1377. 9. martsAmsterdam207Magistrater og råder i staden Amsterdam lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1377. 11. marts208Sjunde, søn af Niels Gylling af Strø, pantsætter 5 øre jord i Vangede og 11 ørtug skyldjord i Bilstorp til sin svoger Henrik Skytte for 10 mark sølv.
1377. 11. marts209Cecilie, enke efter Mogens Henriksen, giver ridderen Niels Esgesen fuldmagt til at indsætte undergivne på og oppebære indtægterne af alt hendes gods i Vendsyssel og i Thy, indtil hun tilbagekalder dette brev.
1377. 13. martsS. Pietro i Rom210Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskopperne af Lund, Uppsala og Nidaros at bandlyse og eventuelt belægge alle med interdikt, som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen af gejstligheden i staden og stiftet Skara samt i bortfjernelsen af kirkernes og de gejstlige stiftelsers gods og udsmykning.
[1377]. 14. martsStralsund211Rådmændene i stæderne Lübeck, Stralsund og Greifswald meddeler rådmændene i de preussiske stæder, at opkrævningen af pundtolden skal udskydes til 24. juni, at det befrygtes, at de mere end 200 mænd, der har samlet sig ved Fyn, vil overfalde hansekøbmændene, og at Langelow stadig vægrer sig ved et fredeligt forhold til stæderne.
1377. 14. martsRalswiek212Bertold Wusseke, biskop Niels af Roskildes official i landprovstiet på øen Rügen, vidimerer på opfordring af abbed Jakob i Hiddensee kloster pave Innocens 6.s bulle af 1353 21. maj, hvori tillige er optaget Clemens 6.s bulle af 1351 5. februar om værn af cistercienserordenen.
[1377]. 17. marts213Rådmændene i de preussiske stæder tilsender (Stralsund) et brev, beseglet med deres store segl, til viderebringning til kongen af Danmark og beder om underretning, når det er sket.
1377. 22. martsVadstena kloster214Jakob Olufsen, gejstlig i Odense stift og offentlig notar, vidimerer i form af et notarialvidne pave Gregor 11.s bulle af 1375 13. november og ærkebiskop Niels af Lunds brev af 1377 3. marts efter pålæg af biskop Valdemar af Odense.
1377. 26. martsRoskilde215Josef Jensen, præst i Lunde stift, meddeler, at han har overværet, at Niels Pedersen, kaldet Elling, fra Fåborg har gjort testamente.
1377. 30. martsVadstena kloster216Biskop Valdemar af Odense afgiver en erklæring om de undersøgelser, der er foretaget af, og de vidneudsagn, der er afgivet om den afdøde fru Birgittes levned samt om de undere, der er sket efter hendes død.
1377. 2. aprilVadstena kloster217Biskop Nils af Linköping, Niels Jönsson, dekan i Uppsala og kannik i Linköping, samt to kanniker sammesteds vidimerer pave Gregor 11.s bulle af 1375 13. november og ærkebiskop Niels af Lunds brev af 1377 3. marts.
1377. 3. april218Rådet i København anmoder rådet i Lübeck om at lade godset efter afdøde Lambert v. Osenbrugge, borger i Lübeck, udlevere til dennes frænder Helmeke, præst, og Reineke Svart, brødre.
1377. 3. aprilKøbenhavn218SRådet i København skriver til rådet i Lübeck angående en arvesag.
[1377]. 5. april219Peter fra Vadstena, fordum fru Birgittas skriftefader, aflægger beretning til ærkebiskop Birger af Uppsala om biskop Valdemar af Odenses undersøgelser om hendes levned, idet han samtidig transsumerer pave Gregor 11.s bulle af 1375 13. november.
[1377]. 8. aprilLübeck220Rådmændene i staden Lübeck meddeler de preussiske stæder, at omkring 400 mand har samlet sig i Jylland, Skåne og Fyn for at overfalde hansekøbmændene.
[f. 1377. 10. april]221Gejstligheden i Lunds stift anmoder pave Gregor 11. om hjælp mod den vedvarende formindskelse af deres indtægter bl.a. som følge af krigen mellem kong Albrecht af Sverige og stiftets indbyggere.
1377. 10. aprilS. Pietro i Rom222Pave Gregor 11. befaler biskopperne (Filip) af Kammin, (Nicolaus) af Lübeck og (Henrik) af Växjö at bandlyse og eventuelt belægge alle med interdikt, som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen af gejstligheden i staden og stiftet Lund, samt i bortfjernelsen af kirkernes og de gejstlige stiftelsers gods og udsmykning.
1377. 10. aprilS. Pietro i Rom223Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskopperne af Lund og Uppsala og biskoppen af Linköping at bandlyse og eventuelt belægge alle med interdikt, som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen af gejstligheden i staden og stiftet Växjö samt i bortfjernelsen af kirkernes og de gejstlige stiftelsers gods og udsmykning.
[1377]. 10. april224Oluf Bjørnsen, høvedsmand på borgen Gurre, meddeler rådmændene i Elbing, at han er villig til at fortsætte mæglingsbestræbelserne i den verserende strid mellem byen og brødrene Nicolaus og Thomas v. Hagen og foreslår forhandlingerne henlagt til det kommende rigsmøde i Nyborg.
1377. 13. aprilReval225Rådmændene i staden Reval lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1377. 15. aprilVarde sysselting226Tingsvidne af Varde sysselting om, at Knud Nielsen af Terp skøder alle huse og bygninger på Terpgård med deres toft til hr. Tue, kannik i Ribe og provst i Varde syssel, for fuld betaling og pantsætter gårdens tilliggender samt nogle jorder på Bramminge mark til samme for 12 mark sølv.
1377. 23. aprilLinköping227Niels Jensen, præst og kannik i Linköping, skænker alt det gods, han har arvet efter sin søstersøn Daniel Larsson, til underhold af dem, der holder gudstjeneste i Linköping, og til uddelinger på dagen for den årtid, der holdes for ham og hans søster Kristine Jensdatter og hendes mand Lars Dansson og deres søn Daniel.
[1377]. o. 24. aprilRostock228Peder Nielsen på sine tre søstres vegne, Peder Horn og Oluf Horn på egne og broderen Niels Horns vegne kvitterer Adelheid, enke efter Sorte Bernhard, og Bernhards testamentseksekutorer for deres arvelod efter den afdøde.
1377. 30. aprilLund229Kong Oluf tildømmer Lunde kirkes bygningsfond hele Katslésa med stenhuset sammesteds.
1377. 30. april230Kong Oluf giver fru Marina, Niels Haks enke, indførelsesbrev på Borrsjö.
[1377]. 30. aprilLund231Kong Oluf tildømmer Kristine, Niels Jensens datter, alt hendes fædrene gods i Göinge herred.
1377. [o. 30. april]232Kong Oluf tildømmer ærkebiskop Niels af Lund fjerdedelen af mønten sammesteds.
1377. 3. majBorgen Varberg233Mogens Hage pantsætter alt sit gods i Fjäre herred til Bosse Paris for 12 mark lødigt sølv.
1377. 14. majRom234Optegnelse om, at ærkebiskop Niels af Lund har betalt en del af sine servispenge.
1377. 16. majLund235Kong Oluf giver Mads Henzesen indførelsesbrev på en gård i Tängelsås.
1377. 20. majLund236Kong Oluf bevidner, at Jens Povlsen på rettertinget i en sag har fremlagt Jakob Holgersens breve af 1356 29. september og 1359 24. august samt Peder Holgersens brev af 1362 10. august som bevisligheder, medens modparten ikke gav møde eller meldte forfald.
1377. 24. majDanzig237Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.
1377. 25. maj238Troels Olufsens testamente.
[1377. 26. maj el. 1378. 15. juni?]239Kong Oluf tildømmer fru Marina, Niels Haks enke, Hyby gods og Hyby Sang.
1377. 28. majSta. Maria Maggiore i Rom240Pave Gregor 11. giver dronning Margrete af Norge og Sverige tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give hende fuld syndsforladelse i hendes dødsstund.
1377. 28. majPutbus241Henning Podebusk den ældre, ridder og Danmarks riges drost, oplader Kalverdanz til Eldena kloster.
1377. 29. majStralsund242Godeke Dotenberg, søn af Henrik Dotenberg, pantsætter to mark årlig afgift af en gård i Altenhagen til Konrad Moltke af Redebas for tyve stralsundske mark.
1377. 4. juni243Dronning Margrete oplader Årslev mølle til Niels Bosen, borger i Slagelse.
1377. 9. juniLund244Kong Oluf tildømmer Peder Nielsen tre gårde i Björka.
1377. 11. juniLund245Kong Oluf tildømmer Lunds kapitel gården Värpinge, en gård i Flackarp og gods i Brusathorp.
1377. 11. juni246Kong Olufs dombrev, at de breve, som Følzeke havde, var ugyldige.
1377. 11. juni247Kong Olufs dombrev til Niels Haks arvinger på Hyby og andet gods.
1377. 11. juni248Niels Verse, borger i Malmø, skøder en halv gård sammesteds, til Niels Hemmingsen Møller.
1377. 14. juniSlesvig249Jens Wannekesen, provst, og hele kapitlet ved kirken i Slesvig udlejer deres gods i Tranebøl til væbneren Segebod Krummedige i tre år for 10 ørtug korn.
1377. 14. juniAnagni250Pave Gregor 11. overdrager Folkvin Deinertsen det kanonikat og den præbende ved kirken i Uppsala, der blev ledige ved Nils' udnævnelse til biskop af Linköping.
1377. 14. juniAnagni251Pave Gregor 11. pålægger dekanerne ved kirkerne i Gap og Lund og ærkedegnen ved kirken i Linköping at indføre Folkvin Deinertsen i det kanonikat og den præbende ved kirken i Uppsala, der blev ledige ved Nils' udnævnelse til biskop af Linköping.
[1377. 17. juni]Zierikzee252Borgmestre og magistrater i staden Zierikzee lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
1377. 17. juniZierikzee253Borgmestre og magistrater i staden Zierikzee lover at ratificere den fred, som hansestædernes sendemænd, 'forsamlede til forhandling i Kalundborg', havde sluttet med kong Håkon 6. af Norge.
1377. 18. juni254Ærkebiskop Niels af Lund giver nonner 1 Bosjø kloster brev på, at de må råde over deres eget gods.
1377. o. 19. juniLübeck255Hr. Helmeke Swart, vikar i København, kvitterer Lambert v. Osenbrugges testamentseksekutorer for 25 mark.
1377. [e.] 24. juniLübeck256Reces af hansedagen i Lübeck.
1377. 1. juliNyborg257Kong Oluf, dronning Margrete, bisperne, 44 riddere og 88 væbnere forpligter sig til at opretholde den bestående retstilstand.
1377. 5. juliNyborg258Ærkebiskop Niels af Lund og biskopperne Jens af Ribe, Jakob af Viborg, Oluf af Århus, Svend af Børglum, Niels af Roskilde og Valdemar af Odense eftergiver alle, der i from hensigt besøger Vor Frue kirke i Skanør, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1377. 5., 6., 10. og 15. juliNyborg259Ærkebiskop Niels af Lund, bisperne Jens af Ribe, Jakob af Viborg, Oluf af Århus, Svend af Børglum, Niels af Roskilde og Valdemar af Odense eftergiver kirkebod for dem, der øver velgerninger mod Dalum, Åsum, Fraugde og Gerlev kirker.
1377. 6. juliNyborg260Ærkebiskop Niels af Lund, bisperne Jens af Ribe, Jakob af Viborg, Oluf af Århus, Niels af Roskilde, Svend af Børglum og Valdemar af Odense eftergiver alle, der besøger Vor Frue kirke i Sigtuna, rækker dens bygningsfond en hjælpende hånd og beder for Danmarks og Sveriges riger, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1377. 6. juliNyborg261Ærkebiskop Niels af Lund og biskopperne Jens af Ribe, Oluf af Århus, Jakob af Viborg, Niels af Roskilde, Svend af Børglum og Valdemar af Odense eftergiver alle, der besøger sankt Laurentius' kirke i Undløse i from hensigt, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1377. 7. juliAnagni262Pave Gregor 11. pålægger dekanen ved kirken i Lund ved provision at overdrage Henneke Godskalksen et kanonikat ved kirken i Roskilde og give ham ventebrev på en større præbende, en dignitet, et personat eller officium sammesteds.
1377. 13. juliPutbus263Albrecht Westfal og hans søn Henrik, væbnere, sælger 4 mark årlig afgift i deres gård Dolgemost til hr. Henning Podebusk, Danmarks riges drost.
1377. 15. juliNyborg264Albert Andersen erkender at have borgen Rugtved i pant af dronning Margrethe for 400 mark lybsk.
1377. 15. juliNyborg265Johan Wittekop erkender at have al hertuginde Kunigunde af Slesvigs ret i borgen Haderslev i pant for 400 lødige mark, og at pantet kun må indløses af kong Oluf eller dennes arvinger.
1377. 17. juliNyborg266Kong Oluf erklærer, at hr. Jakob Olufsen af Højstrup, ridder, og Niels Sivertsen af Lolland i anledning af sagerne dem imellem om fru Elene af Havnelevs gods i Stevnsherred på rettertinget har ladet undersøge, om dette gods var skødet til kong Valdemar 4. Atterdag.
1377. 20. juliNyborg267Jakob Olufsen, ridder, erkender, at dronning Margrete har indløst borgen Holbæk med tilhørende len fra ham, og at han og hans arvinger har modtaget 18 borg og len til dronningens hånd.
1377. 22. juliNyborg268Biskop Jens af Ribe tildømmer sankt Knuds kloster i Odense sankt Nikolaj kirke i Rise på Ærø, som i mange år var annekteret klostret, men som Markvard Bulle, præst i Bremen stift, uretmæssigt havde besiddet i tre år.
1377. 23. juli269Prioren for dominikanerne i Lübeck og menige konvent sammesteds vidimerer kong Olufs brev af 1376 16. august.
137[7]. 23. juliStevns herredsting270Tingsvidne af Stevns herredsting om, at fru Elene Nielsdatter har skødet gods i Havnelev til hr. Jakob Nielsen.
1377. 25. juli271Fire rådmænd og tre borgere i Stockholm lover at ville holde en række borgere i Lübeck skadesløse for en kaution, som disse har givet rådet i Lübeck vedrørende noget gods, som blev efterladt på Bornholm.
1377. 28. juli272Rådmændene i staden Lübeck erklærer, at de til gavn for søstæderne opbevarer hertug Henrik af Slesvigs brev af 1366 24. marts.
[1377? f. 29. juli]272MRep. udat. nr. 372, se 1377 23. juli, nr. 270.
1377. [e. 29. juli – f. 13. november]273Fikke Moltke af Strietfeld, ridder, mægler mellem Bernhard Both, hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs sendemand til Danmark, og Lyder Randow, Rostocks foged i Warnemünde, i en strid om en dansk fange.
1377. 4. augustWismar274Tue Galen og Anders Jakobsen, riddere, lover at ville hjælpe hertug Albrecht 4. af Mecklenburg, kong Valdemar 4. Atterdags dattersøn, til kongeriget Danmark.
1377. 7. augustAnagni275Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund ved provision at udnævne munken Mikkel Jensen til abbed i Sorø.
1377. 9. augustRoskilde276Erik Nielsen af Hørsholm lover dronning Margretes befuldmægtigede, ridderen Peder Grubbe og notaren Elder Aldenborg, at Ivar Nielsens brev af 1356 21. februar på godset i Melby og dronningens brev på samme gods i tilfælde af hans død skal oplades til dronningen eller hendes arvinger.
1377. 9. august277Biskop Niels af Roskilde forbyder abbedissen og nonnerne i Roskilde sankt Clara kloster at udleje, pantsætte eller på nogen måde afhænde klostrets gods uden hans samtykke.
1377. 9. augustAnagni278Optegnelse om, at hr. Niels Pedersen, kantor ved kirken i Slesvig, har indbetalt 50 franker, som han har modtaget af underkollektorerne hos biskop Henrik af Øsel, tidligere af Slesvig.
1377. 9. august279Biskop Johan af Slesvig, stedfortræder for ærkebiskop Albrecht af Bremen i åndelige anliggender, erklærer, at den af ham i 1376 foretagne indvielse af et hus i Rendsborg ikke skal blive til skade for sognekirken sammesteds.
1377. 10. august280Jakob Olufsen, ridder, lejer alt Roskilde sankt Clara klosters gods på Møn i 6 år.
[1377] 11. august.Lübeck281Rådmændene i staden Lübeck giver hr. Johan (rådmand i Elbing) et referat af notaren Albrecht Rodenborgs gesandtskabsindberetning fra forhandlingerne i Danmark.
1377. 14. augustArneburg282Konrad Moltke, væbner, høvedsmand i Vordingborg, lover på sin søn Evert Moltkes og egne vegne hertugerne Albrecht 2. og Albrecht 4. at rejse til Danmark og forhandle med rigets råd om hertug Albrecht 4.s arvekrav.
1377. 24. august283Jens Semundsen skænker Æbelholt kloster alt sit gods i Hesselbjerg til bod for sin og sin hustru Katerines sjæle.
1377. 29. august284Broder Peder, abbed i Ås kloster, og menige konvent sammesteds erkender at have fået en forgyldt tavle med deri indesluttede relikvier af dronning Margrete, for hvilken de forpligter sig til at holde en evig messe og en årtid for kong Valdemar 4. Atterdag og dronning Helvig samt optage kong Valdemar i ordenens forbønner.
1377. 31. august285Bertold Brothagen får brev af Danzig, hvorved han kan afkræve fogeden på Bornholm sin afdøde broders gods i Gudhjem.
1377. 9. septemberAnagni286Rådmændene i staden Ribe kvitterer Kristian Frellesen for det regnskab, han har aflagt for det fogedi, som dronning Margrete havde overladt dem.
[1377] 6. septemberWestminster287Kong Richard 2. af England befaler borgmesteren og fogederne i Kingston-upon-Hull ufortøvet at frigive de skibe fra Kampen og Preussen, der var beslaglagt i havnen, og lade 'dem frit og uden hindring afgå til landet Skåne'.
1377. 8. september.Lund288Jakob Mus og hans arvinger ugyldiggør dronning Margretes brev, i hvilket hun pantsatte ham Elfsborg for 200 lødige mark.
1377. 9. septemberAnagni289Pave Gregor 11. overdrager præsten Godskalk Jensen landprovstiet Vendsyssel, der blev ledigt efter Svends udnævnelse til biskop af Børglum.
1377. 9. septemberAnagni290Pave Gregor 11. pålægger abbeden i Sorø, dekanen ved kirken i Lübeck og kantoren ved kirken i Slesvig at indføre præsten Godskalk Jensen i landprovstiet Vendsyssel, som blev ledigt efter Svends udnævnelse til biskop af Børglum.
1377. 10. septemberAnagni291Pave Gregor 11. giver kong Oluf og dronning Margrete tilladelse til at flytte kong Valdemar 4. Atterdags og dronning Helvigs afsjælede legemer til Sorø kloster fra henholdsvis kapellet på borgen Vordingborg og Esrom kloster.
1377. 10. septemberVadstena292Biskop Nils af Linkoping afgiver efter behørig undersøgelse indberetning til pave Gregor 11. og kardinalkollegiet om nogle først nu kendte undergerninger af den hellige Birgitta, hvis undergerninger ellers var 'nedskrevet af den ærværdige fader herr Valdemar, biskop af Odense, på Eders befaling, hellige fader'.
1377. 12. septemberTangermünde293Kejser Karl 4. af Tyskland pålægger efter anmodning af hertug Albrecht 2. af Mecklenburg som formynder for sønnesønnen Albrecht en række navngivne danske høvedsmænd på øerne under frit lejde at give møde for sig eller en hofdommer, fordi de ulovligt holder borgene besat.
1377. 12. septemberTangermünde294Kejser Karl 4. af Tyskland pålægger efter anmodning af hertug Albrecht 2. af Mecklenburg som formynder for sønnesønnen Albrecht en række navngivne danske høvedsmænd på øerne under frit lejde at give møde for sig eller en hofdommer, fordi de ulovligt holder borgene besat.
1377. 12. septemberTangermünde295Kejser Karl 4. af Tyskland pålægger efter anmodning af hertug Albrecht 2. af Mecklenburg som formynder for sønnesønnen Albrecht en række navngivne 18 danske høvedsmænd i Sønder- og Nørrejylland under frit lejde at give møde for sig eller en hofdommer, fordi de ulovligt holder borgene besat.
1377. 14. septemberSankt Godehards våbenhus i Lund296Ærkebiskop Niels af Lund bevidner, at broder Tyge Olufsen fra helligåndshuset sammesteds har skænket alt sit fædrene gods i Västra Äspinge til Lunde kirkes bygningsfond.
[1377] 15. september297Jens Uf, høvedsmand på landet Bornholm, sender noget dårlig mønt, som to Danzigborgere har sat i omløb på øen, til prøvelse i Danzig.
1377. 16. septemberAnagni298Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at den pavelige viceskatmester har modtaget 71 kammerfloriner 27 skilling 4 penning i Avignonmønt som delvis betaling af biskop Nils af Linköpings servispenge »ved Niels Jensens hånd, kannik ved kirken i Linköping«.
(13)77. 1. oktoberMarienburg299Rådmændene i de preussiske stæder meddeler Lübeck som svar på stadens skrivelse om Oluf Bjørnsens klager over drab på hans tjenere, at de ingen skyldige kender i denne sag, og at opklaringen af affæren må tilkomme hansestæderne i fællesskab.
(13)77. 5. oktober300Rådmændene i staden Danzig svarer Jens Uf, foged på Hammershus angående den indsendte mønt, cf. nr. 297.
1377. 14. oktober301Godskalk Hemmingsen giver den velbyrdige mand Erik (Pileman) 2 ½ bol jord i Højby og 2 gårde i Gudmindrup samt en gård i Brændt som medgift med sin datter Kristine.
[1377]. 16. oktober302Rådmændene i staden Lübeck meddeler (de preussiske stæder), at sørøverne har taget meget gods og ført det til Ny Lindholm ved Fyn, og beder om forslag til forholdsregler mod dem.
1377. 31. oktoberKøbenhavn303Reinhold Goldbek overdrager alt sit gods i København til dekanatets bord sammesteds mod afholdelse af fire ugentlige messer og senere af hans årtid i koret.
1377. 31. oktoberBiskops-Arnö304Ærkebiskop Birger af Uppsala stadfæster ærkebiskop Niels af Lunds samt seks danske biskoppers brev af 1377 6. juli, nr. 260.
1377. 4. novemberSäckestad305Biskop Nils af Skara bemyndiger hr. Hartvig, ærkedegn i Uppsala, til at tilbagekræve 25 mark sølv af Herman Probst, som denne havde oppebåret af den svenske konges gæld 'post reuocationem subcollectorie, per dominum Slesuicen sem sibi factam, sicut idem dominus Slesuicensis domino archiepiscopo Upsalensi et nobis scripserat'.
1377. 7. novemberRibe byting306Tingsvidne af Ribe byting, at borgerne Erik Jensen og Godskalk Rode har afstået deres lodder i den gård, som Herman Minne tidligere beboede, til Kristian Frellesen.
1377. 15. novemberÅhus307Uffe Olufsen af Lyngby skænker kapitlet i Lund sin gård i Lyngsjö til afholdelse af en årtid for sin afdøde broder Troels Olufsen.
1377 25. november308MReg. Dan. nr. *3000, nu også trykt Mekl. UB. XIX 264 nr. 11060, udelades i Dipl. Dan. som kun vedrørende en række klostre i nordtyske stifter, samt klostret Hiddensee, .... Roschildensis diocesium.
1377. 25. november308SAbbed Hartwig af Reinfeld kvitterer som indsamler af bidragene i Tysklands, Danmarks, Sveriges og Norges riger abbeden i Scharnebeck for bidrag for årene 1376 og 1377.
1377. 29. novemberLübeck308Jakob Pleskow, borgmester i Lübeck, overgiver ridderen hr. Henrik v. Bülows svende en række guld- og sølvarbejder hvoriblandt en guldrose forhen tilhørende den afdøde konge af Danmark.
[1377] 3. decemberHelsingborg309Mathias Wiese og Wilhelm v. Herne, borgere i Thorn, meddeler borgmestre og rådmænd sammesteds, at de har forhandlet med hr. Henning Podebusk om tilbagegivelse af gods fra et strandet skib, og tilføjer, at de har indskibet en del af det mod at betale en tiendedel af det strandede gods.
1377. 3. decemberS. Pietro i Rom310Pave Gregor 11. udnævner biskop (Niels) af Roskilde, provsten ved kirken i Slesvig og dekanen ved kirken i Lübeck til værneherrer for biskoppen af Ribe.
1377. 8. decemberKøge311Kong Oluf tildømmer Køneke Skrædder en gård i Køge.
1377. 9. december312Brødrene Mogens og Niels Saksesen og deres svoger Niels Jensen skøder deres gods i Jersie til fru Ida, enke efter herr Peder Falk.
[1377] 28. decemberDanzig313Henrik van Alen, storskaffer hos højmesteren for den tyske orden, meddeler rådmændene i Thorn som svar på deres brev, at han anser det for rimeligt, at man gennem udsendinge stiller krav om det gods, der bjergedes i Helsingborg, og at kravet fremføres på hansedagen i Stralsund under forhandlingerne.
1377.314Niels, prior i Dalum, overdrager nonnen Helene Hesten og Didrik Hesten noget gods på livstid.
1377.315Låsebrev på Næstved sankt Peders klosters gods i Freerslev, Kannefelle og Leergrauæ holt.
1377.316Indførelsesbrev på Næstved sankt Peders Klosters gods i Freerslev, Kannefelle og Leergraue holt samt to gårde i Trælløse.
1377.317Bent Byg lejer to gårde i Trælløse og en gård i Holløse af Næstved sankt Peders kloster.
1376.Ringsted318Bent Byg tilbagegiver de ovennævnte gårde i Trælløse til Næstved sankt Peders kloster.
1377.319Rettertingskendelse om, at de ovennævnte gårde i Trælløse tilhører Næstved sankt Peders kloster med rette.Herlufsholm. Næstved St. Petri kl. reg. (1528) p. 228 T 60.
1377.320Låsebrev på ovennævnte gårde.
1377.321Henneke Reberg og hans sønner sælger deres gods i Boderup til Jens Nielsen Skriver, kannik i Roskilde.
1377.322Jens Skriver, kannik i Roskilde, testamenterer det nævnte gods i Boderup til Næstved sankt Peders kloster.
1377.323Jens Hind og Jens Båd sælger deres gods i Vridsløse til Vilgrib Gunnarsen.
1377.Roskilde324Kong Oluf tildømmer Sorø kloster en gård i Roskilde.
[1377?]325Skrædderne i Falsterbo bekræfter, at det er forbudt kræmmerne at sælge nogen form for lærred eller klæde i alenmål i boderne.
1377.326Hamburgs kæmnerregnskab.
1377.327Prior Albrecht i Antvorskov kloster pantsætter dets gods i Kostræde og i syv andre landsbyer til Konrad Moltke.
[1377.]328Konrad Moltke af Redebas låner Antvorskov kloster 100 mark sølv mod pant.
1377.329Kong Oluf tildømmer kronen en gård i Over-Dråby.
1377329MÆA. IV 11 se 1347 3. oktober, Dipl. Dan. 3. rk. II nr. 396.
1377.330Jens Degn, foged i Odden, overdrager abbed Niels al sin ret i Mesing.
1377.331Ilvid Andersens skøde på gods i Fensten.
1377.332Mogens Nielsens gavebrev på Rested.
1377.333Niels Tønnesens skøde på gods i Holeby.
1377.334Herr Herman Jura skøder sin rettighed i Saltø til grev Ernst af Gleichen.
1377.335Grev Ernst af Gleichen erklærer overfor dronning Margrete, at hun er nærmest til at overtage Saltø ved en mulig afhændelse.
1377.336Fru Petronilla, enke efter Jens Råbuk, giver Henrik Duendick fuldmagt til at skøde gods til Jens Rødmersen.
1377.337Brev om gårde i Hyllested, som herr Ture Knudsen skulde have indløst.
1377.338Tyre Torvardsdatter pantsætter gods i Fensmark til Jens Rødmersen.
1377.339Landstingsvidne om Jutta Hammers pantebrev til Peder Bæger.
1377.339MÆA. III 348 nr. 2, se nr. 181.
1377.340Petronilla Pedersdatter sælger sit gods i Lille-Skensved til Jens Rødmersen.
1377.341Torben Gunnarsen pantsætter sin gård ved stranden til biskop Niels.
1377.342Evert Moltke af Hegnede mageskifter en gård i Gladsakse til sin broder Konrad Moltke.
1377.343Kong Olufs dom om gods i Blistrup.
1377.344Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde gods i Merløse herred.
1377.345Markvard Detlevsen, borger i Slagelse, pantsætter ½ bol jord i Førslev til Torsten Kare for to mark.
1377.346Kong Oluf stadfæster Jens Henriksens skøde til Arnold Skelhorn på en gård i Falsterbo.
1377.347Kong Oluf skøder fire gårde i Falsterbo til Antvorskov kloster.
1377.348Indførelsesbrev på fire boder i Falsterbo.
[1377?]349Kong Oluf stadfæster, at Arnold Skelhorn har skødet Skinderboderne i Falsterbo til Antvorskov kloster.
1377.350Kong Oluf befaler indbyggerne i Falsterbo, at Antvorskov kloster skal have fem boder der.
1377.351Troels Skrædder pantsætter en gård i Slagelse til Oluf Krum.
[o. 1377?]352Niels Josefsen af Gumlösa skænker Lunde domkapitel en række gårde for sin og sin hustrus årtid.
[1377-80]353Jens Mogensen af Kvanløse skøder gods i Vorchtorp til Erik Pileman.
[1377-97]354Henning Olufsens skødebrev på gods i Vålse.
1277. 28. martsLund288Abbed Anders i Allehelgens kloster i Lund og ærkedegnen Erik vidimerer pave Alexander 4.s bulle af 1257 20. februar (Dipl. Dan. II 1 nr. 213).
forrige næste