forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1378] 5. januarStralsund355Hartvig Půl, (rådmand i Thorn), underretter rådmændene i Thorn om sine forhandlinger i Helsingborg med Henning Podebusk om det i brevet af [1377] 3. december omtalte reddede gods og om sin rejse til Stralsund sammen med Henning Podebusk.
1378. 16. januar356Bonde Tagesen, væbner, erklærer at have opladt Anders Lavesens gældsbrev på 140 mark sølv til den afdøde kong Valdemar, for hvilket denne havde gjort ham fyldest.
1378. 20. januar357Mogens Ingvarsen, Mogens Lang, Jakob Skrædder og Thomas Hvid, borgere i Roskilde, meddeler kong Oluf, at de har indført Roskilde Sankt Agnete kloster i besiddelsen af nogle jorder, kaldet Kongshegnet, og møllen Haraldsborg.
1378. 21. januar358Niels Veise, bymand i Malmø, sælger en gård sammesteds til Niels Hemmingsen.
1378. 25. januarStralsund359Søstædernes rådmænd meddeler (de preussiske stæder), at de har besluttet at udruste fredsskibe mod sørøverne og indbyder til forhandlinger i Stralsund 30. maj bl.a. om de til dem pantsatte borge i Danmark.
1378. [e.] 25. januarStralsund360Reces af hansedagen i Stralsund.
1378. 27. januar361Herr Nicolaus Brockdorfs arvinger skøder en hovedgård i Hessel og mere gods på Lolland til Niels Thomsen, høvedsmand på Ålholm.
1378. 2. februar362Peder Albertsen, ridder, pantsætter gården Ørnehoved og alt sit gods i Kristrup sogn til ridderen hr. Jens Andersen af Estrup for 500 mark lybsk.
1378. 2. februar363Tue Galen, ridder, gælker i Skåne, pantsætter sit gods på Sjælland til ridderen hr. Oluf Bjørnsen for 34 mark sølv.
1378. 14. februar364Bo Karse, væbner, erklærer, at han og hans børn for livstid har lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Snesere.
1378. 16. februar365Lars Valdemarsen pantsætter sit gods i Nørhø til hr. Tue, kannik i Ribe, for 6 mark lybsk.
[1378. f. 21. februar]366De engelske købmænds klager over hansekøbmændene, særlig over deres optræden over for dem i Skåne.
1378. 22. februar367Otto Bondesens Snafs, væbner, skøder vor Frue alter i Emmerlev kirke sin gård syd for kirken som erstatning for Kærgård, som han havde erhvervet fra alteret.
1378. 22. februar368Rådmænd, edinge og hele Frisland slutter overenskomst med biskoppen af Slesvig om betalingen af afgiften til sankt Peter for forrige og indeværende år.
1378. 25. februarRoskilde369Kong Oluf giver Roskilde sankt Agnete kloster låsebrev på nogle jorder, kaldet Kongshegnet, og møllen Haraldsborg.
[1378. e. 26. februar]370En preussisk udsending forelægger hr. Henning Podebusk Johan Lifholts og Johan Schaffenrodes vidneforklaring for rådet i Stralsund om, hvad der blev bjerget fra Kristian Rudigers skib, der strandede ved Helsingborg i 1377, minder om hans løfte om erstatning for tab og beder om svar til stædernes møde i Stralsund søndag før pinse.
1378. 3. martsRingsted landsting371Tingsvidne af Ringsted landsting om, at Niels Jensen af Grandløse skøder to gårde i Alkestrup til Erik Pilemans befuldmægtigede Torsten Karl.
1378. 12. marts372Biskop Johan af Slesvig erklærer, at grev Henrik 2. af Holsten og Stormarn, der har pantsat halvdelen af landsbyen Ramsted til ham for 200 mark penge, har ret til at genindløse den for samme sum.
1378. 13. marts373Johan Hagedorn, sognepræst i Mildsted, kvitterer greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten for 200 mark lybsk.
1378. 26. martsSvavsted374Biskop Johan af Slesvig henlægger ti mark afgift til et vikardømme ved kirken i Svavsted som erstatning for 200 mark lybsk, som greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten skyldte Johan Hagedorn, sognepræst i Mildsted og evig vikar ved kirken i Svavsted, for hvilke de har pantsat halvdelen af Ramsted til bispen på præstens vegne.
[1378]. o. 2. april375Fru Adelheid, enke efter Henrik Skriver, og hendes søster Geseke henholdsvis sælger og pantsætter hver for sig halvanden grund til slagterboder i Skanør til Herman Witte og Nicolaus Rike.
1378. 3. aprilEsrom376Broder Sveder, abbed i Esrom, og menige konvent sammesteds, erklærer, at de har modtaget 50 mark penge af ridderen hr. Oluf Bjørnsen, eksekutor af kong Valdemar 4. Atterdags testamente.
[1378. o. 3. april – 6. maj]377Vidnesbyrd om, at kong Valdemar 4. Atterdag har skænket kirken i Slesvig et håndskrift med Johannes' åbenbaring og et bæger af guld.
1378. 10. april378Bertold Wusseke, præst, erklærer at skylde biskop Niels af Roskilde 200 mark stralsundisk, for hvis betaling Suhm den ældre af Jasmund, Gerlak Schmatzhagen, Anton v. d. Buge og Herman v. Jasmund går i borgen.
1378. 14. aprilStralsund379Hartvig v. Pul, Mathias Wiese, rådmænd, og Vilhelm v. Horn, borger i Thorn, erklærer at have modtaget 13 pakker klæde, et fad med klæde fra Arras, et fad med klæder og krydderier, to fade med ris og mandler og 76 piber olie af drosten hr. Henning Podebusk fra Kristian Rudigers skib, der strandede ved Helsingborg omkring mikkelsdag.
[1378. 18. april – 1389. 15. oktober]379MActa Pont. II 1 nr. 760, se [1384 omkr. 9. februar].
1378. 21. aprilRibe380Kristian Luggi, væbner, pantsætter Svendstrup og alt sit andet gods i Ginding herred og Harsyssel til biskop Jens af Ribe for 80 mark sølv.
1378. 24. april381Bertold Wusseke, præst, erkender at skylde biskop Niels af Roskilde 200 mark stralsundisk, for hvis betaling Henning v. Kahlden, Dargeslav v. Barnekow, riddere, Nicolaus Suhm den ældre og Henrik v. d. Lancken går i borgen.
1378. 24. april382Bertold Wusseke, præst, erklærer at skylde biskop Niels af Roskilde 200 mark stralsundisk, for hvis betaling Nicolaus og Henrik v. Rode, Stefan Sessow og Hartman Segebode går i borgen.
1378. 25. april382MRep. nr. 3215, se nr. 496.
1378. 25. april383Indførelsesbrev for Herlug Brimle i Snertinge og Ring.
1378. 30. april384Evert Moltke, ridder og marsk, pantsætter sit gods i Øksendrup, Svindinge og Frørup sogne til sin svend Otto Strangesen for 70 mark sølv.
1378. 2. majRostock385Jakob Absalonsen, væbner, erkender at have fået Gärds herred i pant af hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg for 400 lødige mark, for hvilke han lover at tjene kong Albrecht, kong Valdemar 4. Atterdags dattersøn, med 20 væbnede mænd.
1378. 2. majRostock386Peder Due, væbner, erkender at have fået Järrestads herred, Simrishamn og Tommerup i pant af hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg for 400 lødige mark, for hvilke han lover at tjene kong Albrecht, kong Valdemar 4. Atterdags dattersøn.
1378. 2. majRostock387Jens Due, væbner, erkender at have fået Göinge herred i pant af hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg for 500 lødige mark, for hvilke han lover at tjene kong Albrecht, kong Valdemar 4. Atterdags dattersøn, med 50 væbnede mænd.
1378. [f. 6. maj]388Didrik v. Dorpen og Henrik v. Unna, rådmænd, lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev til Erik Pileman angående visse sildemængder, der var blevet frataget, men senere tilbagegivet Johan Klinkrode fra Dorpat samt Lambert Kerkhof og Heineman v. Wurd, borgere i Stralsund.
1378. [f. 6. maj]389Hr. Johan Schulow lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Edelheid v. Zynderen, der var efterladt i København.
390Hr. Didrik v. Dorpen lover holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres løfte til Erik Pileman, som havde frataget og erstattet Lambert Kerkhof fire læster og een tønde sild.
1378. [f. 6. maj]391Henze Gildehus lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres løfte til Erik Pileman, som havde frataget og erstattet Johan Klinkrode, borger i Dorpat, 11 læster sild.
1378. [f. 6. maj]392Henrik Rudinghusen lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres løfte til Erik Pileman, som havde frataget og erstattet Heineman v. Wurd 28 tønder sild.
1378. 6. maj393Broder Troels, abbed i Skovkloster i Næstved, og menige konvent sammesteds erklærer, at de har modtaget 60 mark penge af ridderen hr. Oluf Bjørnsen, eksekutor af kong Valdemar 4. Atterdags testamente.
1378. 6. maj394Broder Jens, udvalgt abbed i Ringsted kloster, og menige konvent sammesteds erklærer, at de har modtaget 60 mark penge af ridderen hr. Oluf Bjørnsen, eksekutor af kong Valdemar 4. Atterdags testamente.
[1378]. 6. majBrügge395Oldermændene og de tyske hansekøbmænd i Brügge meddeler [Lübeck], at forhandlingerne med greven af Flandern og hans stæder er blevet forlænget til den 7. maj, at mænd fra Normandiet i mellemtiden har kapret 13 skibe på Zwijn, ladet med gods fra Preussen, 'hvorfor vi beder Eder venligt og indstændigt om, at I vil skrive disse tidender, så snart I kan og formår, til alle de stæder, som har sæde hos Eder og som hører til købmandens ret, og også til fredeskibene, hvis der ligger nogen i Øresund, at de skal advare folk mod at sejle gennem Sundet', og at de under affattelsen af brevet har modtaget sikre efterretninger om, at normannerne yderligere har kapret 10 skibe og blokerer både Zwijn og Maas.
1378. 7. maj396Bernhard v. Schauenburg, provst ved kirken i Hamburg, stadfæster efter opfordring af greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og med samtykke af herr Johan, sognepræst i Rendsborg, det vikardømme ved kirken i Rendsborg, som St. Gertrudspræstegildet har indstiftet sammesteds 'af gods og afgifter på nedenforanførte steder: For det første i landsbyen Rade et trediedels bol, fremdeles i Borgstedt tre bol, fremdeles et halvt bol tillige med et område i Håbek, fremdeles to områder i Hassmoor, fremdeles et bol i landsbyen Jevenstedt, fremdeles et bol i landsbyen Jermerstorppe, fremdeles et bol i marken uden for landsbyen Rade tillige med en lille sø, som kaldes Trentze, og med brænde i Schalkeborch'.
1378. 7. majS. Pietro i Rom397Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Güstrow at undersøge den klage, som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod to væbnere og fem andre lægmænd fra samme stift, som efterstræber ham på liv og gods, så han ikke tør mødes med dem i Roskilde stad eller stift.
1378. 8. majSlesvig398Notarialvidne af Torsten Nielsen, gejstlig i Slesvig stift, at Jens, provst i Slesvig og værneherre for provst, dekan, prælater og kapitel i Schwerin, pålægger alle gejstlige myndigheder at kundgøre, at han har annulleret de forholdsregler, som biskop Melchior af Schwerin og hans officialer Vilhelm Pokelenten, Nicolaus Scherer, Jakob Plotze og Henrik Buwman og Henrik Mauricii, ærkedegn i Rostock, dennes official Johan Rumescotelen samt Johan Cletzeken, offentlig notar, har taget imod hinanden i en strid om den gejstlige jurisdiktion, og befaler de opsætsige at give møde i Slesvig med henblik på bilæggelse af stridighederne, idet han agter at anmode det apostoliske sæde om at medvirke hertil.
(13)78. 13. majNæstved399Kong Oluf tildømmer Torkil Nielsen alt det gods i Gärds herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.
1378. 25. maj400Erik Nielsen af Hørsholm, høvedsmand på Søborg, slutter overenskomst med hr. Ludvig Andersen om gods i Skåne samt om øen Hven, som var pantsat til dennes fader hr. Anders Pedersen af Alnarp af kong Kristoffer 2. for 340 mark lødigt sølv.
1378. [e. 27. maj]401Hr. Didrik v. Unna lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev til Erik Pileman angående lidt under 12 læster sild, som Rolev v. Wilde agter at afkræve denne.
1378. [e.] 30. majStralsund402Reces af hansedagen i Stralsund.
[1378. e. 30. maj]403Hansestædernes instrukser for Gregor Swerting og Nicolaus Segefrid, der udnævntes til høvedsmænd i Skåne.
1378. 31. majSimrishamn404Ærkebiskop Niels af Lund vidimerer og stadfæster ærkebiskop Esgers brev af 1322 27. oktober og erklærer, at Tommerup kloster ligeledes skal oppebære sildetienden af landsbyen og sognet Simrishamn.
1378. 4. juniVordingborg405Kong Oluf tildømmer for anden gang Torkil Nielsen alt det gods i Gärds herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.
1378. 6. juni406Broder Peder, abbed i Ås, præsterne Niels Gæsling, Peder og Niels vidimerer kong Magnus' brev af 1362 4. juni.
1378. 12. juniSlagelse407Låsebrev for Herlug Brimle på gods i Snertinge og Ring.
1378. 24. juni408Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnumsen, pantsætter to gårde i Svinninge til den velbyrdige mand Erik Pileman for ti mark sølv.
[1378]. 24. juniStralsund409Henning Podebusk, ridder, kong Olufs drost, meddeler den tyske ordens højmester Winrich v. Kniprode, hvorledes han har ordnet bjergningen af det skibbrudne gods ved Helsingborg og lover at skrive til Thorn, hvad hans foged måtte berette om yderligere bjergninger.
1378. 27. juniGottorp410Detlev Stamp, ridder, kvitterer grev Henrik 2. af Holsten og Stormarn for 560 mark penge, som greven skyldte Hartvig Brøger mod pant i Haderslev, men som denne atter skyldte Detlev Stamp.
1378. 2. juliÖresten411Ridderen Ebbe Piik oplader gården Ørathorp i Örby sogn til Tyge Puder.
1378. 6. juli412Fikke Moltke, Jakob Halvegge, Lars og Jens Rud meddeler kong Oluf, at de har indført hr. Ture Knudsen, ridder, i gods i Forlev.
1378. 10. juli413Anders Jensen af Havnelev, væbner, erkender at have skiftet alt arvegodset efter Peder Basse og overgiver Barnum Eriksen, ridder, alt det gods, der tilfaldt dennes hustru Edle.
1378. 22. juli414Henneke Pedersen kvitterer Esbern Nielsens arvinger for al dennes gæld til ham mod, at de som erstatning overlader ham den afdødes to gårde i Ølstykke og Udlejre for fire år.
[1378. f. 1. august]415Oluf Bjørnsen fremfører sine klager mod de preussiske stæder.
[1378. f. 1. august]416Nicolaus og Thomas v. Hagen indgiver på ny klage til rådmændene i Lübeck og Stralsund samt fogeden fra Kampen over de preussiske stæder for henrettelsen af deres broder Fredebern v. Hagen på Bornholm.
[1378]. 1. augustLübeck417Rådmændene i Lübeck meddeler (de preussiske stæder), hvad deres rådssendemænd har indberettet om forhandlingerne i Rostock mellem hertugen af Mecklenburg og Danmarks riges råder.
1378. 13. augustLondon418Borgmester og rådmænd i staden London svarer købmændene fra søstæderne i Tyskland, at det kongelige parlament, forsamlet i Westminster, har standset stadfæstelsen af købmændenes privilegier i England 'på grund af de mangfoldige voldshandlinger og uretfærdigheder, der er begået mod dets folk i Skåne og i mange andre områder under Eders herredømme', og fordi der blev begået mangfoldige misbrug af privilegierne til skade for den engelske konges undersåtter.
1378. 13. augustLondon419Borgmester og rådmænd i staden London svarer Winrich v. Kniprode, højmester for den tyske orden, at det kongelige parlament, forsamlet i Westmanster, har standset stadfæstelsen af privilegierne for hansekøbmændene i England 'på grund af de mangfoldige voldshandlinger og uretfærdigheder, der er begået mod dets folk i Skåne og i mange andre områder under Eders herredømme', og fordi der blev begået mangfoldige misbrug af privilegierne til skade for den engelske konges undersåtter.
[1378. o. 13. august]420Danzig(?) transsumerer Lübecks brev af [1378] 1. august.
[1378]. 14. august421Rådmændene i Elbing beder Danzig om at skrive til de preussiske stæders foged i Skåne, at han skal underrette Oluf Bjørnsen om, at de mænd, han har rejst klage imod, ikke er hjemme, men at de vil høre deres udsagn, såsnart de er vendt tilbage.
[1378. o. 14. august]422Rådmændene i Elbing beder Danzig om at skrive til de preussiske stæders foged i Skåne, at han skal anmode Nicolaus og Thomas v. Hagen om at lade den sag, hvorom de har rejst klage, hvile indtil videre, da den skal behandles, når stæderne mødes igen.
1378. 19. augustLübeck423Notarialvidne af de offentlige notarer Markvard Jensen af Hedeby og Otto v. Osten, gejstlige i Slesvig og Lübeck, om, at kanniken Regner Flemhude, prokurator for Bordesholm kloster, og Johan Nabith, sognepræst i Nortorf, har overladt Henrik Tzorbendorp, provst ved Vor Frue kirke i Stettin, som klostrets værneherre at bilægge deres stridigheder.
1378. 19. augustRoskilde424Kong Oluf tildømmer for tredie gang Torkil Nielsen alt det gods i Gärds herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.
1378. 31. august425Witke af Rügenwalde og Elisabeth Jensdatter skøder en fjerdedel af en klædebod i Skanør til Johan v. Merle.
1378. 1. september426Bytingsvidne om, at Henrik, borger i Skanør, skøder fjerdedelen af en klædebod sammesteds til Johan Merle.
1378. 8. septemberSchwerin427Hertugerne Wenceslav og Albrecht af Sachsen og Lüneburg slutter forbund med hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg og lover at give Albrecht, kong Valdemar 4. Atterdags dattersøn, hertug Albrechts datter Elisabeth til ægte. Hvis hertug Albrecht kommer i besiddelse af kongeriget Danmark, skal han udlægge hende livgeding i dette rige i stedet for det, der nu skal udlægges til hende i hertugdømmet Mecklenburg.
1378. 9. septemberNæsby428Kong Oluf tildømmer for fjerde gang Torkil Nielsen alt det gods i Gärds herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.
1378. 15. septemberVarde429Jakob Esbernsen, Thomas Ivarsen, Niels Maltesen, Ivar Thomsen, Esger Lille, Esger Holst, Esger Olufsen og Ulf Lavesen erklærer som voldgiftsmænd i en strid mellem kanniken hr. Troels Nielsen i Ribe og Henneke Limbæk, høvedsmand på borgen Ribe, at det gods i Guldager sogn, på hvilket Jon Lille bor, tilhører kirken i Ribe.
1378. 15. september430Åge Vestesen skøder en fjerdedel af en gård i Skanør til Johan Merle.
1378. 17. septemberS. Crisogono i Rom431Notarialvidne om, at den pavelige auditør Nicolaus de Cremona, dr. decretorum, kundgør for gejstligheden i kirkeprovinserne og stifterne Bremen, Riga, Magdeburg, Schwerin, Lübeck, Ratzeburg, Roskilde og Kammin, at han har løst Arnold Kröpelin, borgmester, Lambert Rode, Gerhard Rode og Ludolf Gothland, rådmænd i Rostock, fra den bandlysning, de var ifaldet i forbindelse med en retssag om forfølgelse af Michael Hildensem, evig vikar ved Helligkorsklostret i Rostock.
1378. 29. septemberSta. Maria in Trastevere i Rom432Pave Urban 6. kundgør for gejstligheden i Tyskland, Danmark, Norge og Sverige, at han har udsendt Pileus de Prata, kardinalpresbyter af Sta. Prassede, som nuntius til kejser Karl 4. af Tyskland og de nævnte riger, og pålægger den at udrede 25 gylden om dagen til hans underhold.
1378. 29. september433Jens Gyrstinge af Ås erkender at have lejet Roskilde Sankt Agnete klosters gods i Hjelmsølille på livstid mod en årlig afgift på tre pund korn og et svin.
1378. 1. oktoberOdense434Broder Anders, biskop Valdemar af Odenses generalofficial, bandlyser efter anklage af prior Niels i Dalum Henrik Spek og medskyldige for overgreb mod Dalum kloster.
1378. 8. oktoberRibe435Henneke Limbæk, høvedsmand på borgen Ribe, lover ikke at ville befatte sig med det gods i landsbyen Hjerting i Guldager sogn, som tilhører kirken i Ribe, og som kanniken hr. Troels besidder.
[1378]. 9. oktober436Rådmændene i staden Lübeck sender de preussiske stæder kopier af de breve, som er indløbet fra kongen af Frankrig, greven af Flandern, London, hansekøbmændene i London og Brügge som svar på søstædernes breve, og meddeler, at 'vi har fastsat en termin eller dag til forhandlinger, venskabeligt at holde i Lübeck af hansestæderne sammen med os, nemlig på den førstkommende hellige jomfru Katarinas dag, særlig for at fogederne eller rådsudsendingene fra Zuidersøen, der nu er til stede i Skåne, kan deltage i samme forhandlinger sammen med os førend deres hjemvenden fra Lübeck', hvorfor de beder dem om at sende udsendinge med fuldmagt til dette møde.
1378. 14. oktober437Alle Katesen, kannik i Lund, Bertold Wirten, Henzeke Tidsel, præster, Jens Hennekesen, Jens Tuesen og Troels Pedersen, rådmænd i Lund, vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1360 23. december.
1378. 17. oktober438Klaus Krummedige erklærer, at hertug Henrik 3. af Mecklenburg har godtgjort ham og hans venner alle de skader og udgifter, de har pådraget sig i dennes tjeneste, og kvitterer ham derfor.
1378. [f. 18. oktober]Lübeck439Brødrene Henning og Otto Meinerstorp, riddere, og Henrik Meinerstorp, væbner, sælger med samtykke af grev Adolf 7. af Holsten 125 mark årlig afgift af gods i en række landsbyer på Femern til Jakob Krumbeke, ærkedegn i Tribsees og kannik i Lübeck, for 1250 mark lybsk.
1378. 18. oktoberBysta440Boghel v. Hoo overdrager til frelse for sin og sin hustrus sjæle forskellige besiddelser i Sverige til Julita kloster, hvor han vælger at blive begravet, 'dog på denne forud fastsatte betingelse, at hvor de end hører, jeg er død i de tre riger, nemlig Sverige, Norge og Danmark, skal de på egen bekostning føre mig til fornævnte kloster og under afholdelse af bisættelse begrave mig på hæderfuld måde sammesteds'.
[1378. 27. oktober-16. november]441Det engelske parlament udleverer stadfæstelsesbrevet på hansestædernes privilegier i England til disse på den udtrykkelige betingelse, at de inden næste sankt Mikkelsdag skal afgive beseglet brev på, at de engelske købmænd frit kan drive handel, hvor de vil i 'Preussen, Danmark, Norge og iøvrigt', og at hansekøbmændene vil yde dem al mulig støtte.
1378. 28. oktoberHammershus442Ærkebiskop Niels af Lund. tilstår og stadfæster forskellige rettigheder for de købmænd, som plejer at besøge Rønne, og som har stiftet et gilde sammesteds.
1378. 4. novemberGården Gedser443Henning Podebusk den Yngre, ridder, erkender at have modtaget gården og landet Gedser i pant af hertug Erik 4. den Yngre af Sachsen-Lauenburg for 600 mark lybsk og lover at forsvare det mod kong Oluf og Danmarks rige.
1378. 12. novemberNæsby444Kong Oluf giver Peder Haraldsen af Skyttsiehage låsebrev på gods i landsbyen Skyttsiehage.
1378. 15. novemberAvignon445Pave Clemens 7. overdrager Arnaldus de Halla, gejstlig 7 Liége stift, magister artium og licentiat i lægekunsten, 'eksaminator for kirkeprovinserne Tyskland, Böhmen, Polen, Ungarn, Danmark og Norge med henblik på en almindelig nåedesbevisning fra Eder, samme hellige fader', et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil biskoppen af Liège har overdragelsesretten.
1378. 24. novemberHammershus446Ærkebiskop Niels af Lund skænker sit gods i Gørthalykke til Lunde kirkes bygningsfond mod afholdelse af en højtidelig fest for martyrerne Sankt Georg og Sankt Laurentius og overdrager ærkebispebordet sit gods i Löddeköpinge mod en årlig afholdelse af hans årtid.
[1378]. 25. novemberLübeck447Søstædernes rådmænd meddeler de preussiske stæder, at de har besluttet at udskyde afgørelsen af sagen mellem disse og Langelow og brødrene v. Hagen til næste hansedag.
1378. [e.] 25. novemberLübeck448Reces af hansedagen i Lübeck.
1378. 28. november449Hertuginde Kunigunde af Slesvig og Jylland erklærer med tak alle forhandlinger med dronning Margrete for afsluttet.
1378. 5. december450Ivar Nielsen, bymand i Malmø, erklærer at have modtaget 80 mark sølv af dekanen hr. Mogens Nielsen for det gods og den gård i Malmø, som han har solgt til Lunde kirkes bygningsfond.
1378. 13. decemberMalmø ting451Tingsvidne af Malmø ting om, at Ivar Nielsen dels har givet og testamenteret, dels solgt sin gård i Malmø med stenhus og alle tilliggender til Lunde kirkes bygningsfond.
1378. 13. december452Ivar Nielsen, bymand i Malmø, forpligter sig til at hjemle Lunde kirkes bygningsfond sin gård i Malmø med stenhus og alle tilligender.
[f. 1378. 21. december]453Peder Snubbe, Niels Bakke, Svend Pedersen og Svend Mogensens skødebrev på gods i Bagsværd.
[f. 1378. 21. december]454Erik Nielsens testamente.
1378. 21. december455Dronning Margrete erkender, at broder Mikkel abbed i Sorø kloster, har tilbageleveret et brevkar, hvori bl.a. opbevaredes Erik Nielsens brev af 1377 9. august, hvilket hun overgav abbeden at opbevare, før hun rejste til Norge.
1378. 21. december456Hemming Kristiansen takker dronning Margrete, fordi hun efter hans venners forbøn har ladet ham beholde sin hånd, som han havde forbrudt, da han havde såret en anden på Kalundborg.
[1378]. 31. december457Rådmændene i Thorn meddeler borgmestre og rådmænd i Danzig, at de gennem sendemænd agter at anmode om udlevering af den resterende del af det skibbrudne gods fra Kristian Rudigers skib, der forliste ved Helsingborg, og beder om, at det meddeles de Danzigborgere, der har interesse deri.
1378457MReg. Dan. nr. *3032, se nr. 439.
[1378].458Hansestædernes afregning vedrørende anvendelsen af den oppebårne told i Skåne i Skanør, Falsterbo og Malmø.
1378458MReg. Dan. nr. *3034, se 1379 16. juni, nr. 506.
1378.459Testamente af Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællandsfar.
1378.460Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1378.461Jens Skriver lod sit gods i Boderup skøde til Næstved sankt Peders kloster på Falsters landsting.
1378.Roskilde462Kong Oluf tildømmer Sorø kloster landsbyen Fjenneslevlille med undtagelse af præstegården.
1378.463Gerike Nakenstorp sælger Skagemans gård i Malmø til Radike Parkentin.
1378.464Uffe Pedersen Degn erkender at have oppebåret de 250 mark af formynderne for Otto v. Mönes børn, som Otto v. Möne skyldte ham.
1378.465Hertug Vartislav 6. af Pommern indløser for 700 mark stralsundsk alt det gods på Jasmund, som Nicolaus Vellin havde pantsat til forskellige personer og institutioner, herunder 'til herr Henning Podebusk den ældre 18 mark'.
1378.466Gregor dømmes fredløs efter lybsk ret i Falsterbo for tyveri fra Johan Strelow.
1378.466MÆA. IV 26, XX, 16, vedrører Strand ved Edsholm i Värmland og udelades i Dipl. Dan. som svensk brev
1378.467Troels Andersen skøder gods i Skellerup til herr Jens Andersen.
1378.468Tingsvidne om gods Kyse.
1378.469Henrik Duendick pantsætter gods i Rejnstrup og Ebbeskov til Jens Rød mersen.
1378.470Fru Petronilla Pedersdatter pantsætter gods i Fakse herred til Henrik Duendick.
1378.470MÆA. III 339 G 7, se nr. 412.
1378.471Fru Idas brev til fru Gese, Klaus Bolsendals datter, på tre gårde i Jersie.
1378.472Olluff Adtzerszenn borger i Slawelsze pandtsatte Peder Finnckenow sit guodtz i Børstrup. ♦ 1378.
1378.473Josef Nielsens genbrev på en gård i Falsterbo, som han har i leje af Antvorskov kloster.
[o. 1378?]. 11. november474Jens Jensen af Tjæreby pantsætter sin gård i Holev til Margrete Jensdatter for fem mark sølv.
[o. 1378?].475Peder Nielsen Beyer frafalder krav på ret til gods på Hindsholm tilhørende sankt Knuds kloster i Odense.
forrige næste