forrige næste
DatoStedNr.Regest
1380. 5. januarHolbæk1Dronning Margrete afstår al sin ret til det gods i Hjembæk, som kong Valdemar 4. Atterdag havde erhvervet fra Jens Skytte, til Henneke Olufsen.
1380. 11. januarSjællands landsting2Erklæring om, at Erik Pilemans breve er vidimeret på Sjællands landsting.
1380. 19. januarLunde byting3Tingsvidne af Lunde byting om, at Gerike Sergensen, borger i Lund, har solgt to handelsboder i Lille Vor Frue sogn i Lund til Lundekirkens bygningsfond.
1380. 20. januar4Tingsvidne om, at kirkeværgerne ved sankt Peders kirke i Malmø sælger en bod sammesteds til Niels Gunnarsen.
1380. o. 20. januarLübeck5Gerike Kræmmer fra Eckernførde, som bor i Slesvig, skylder Henrik Kentseler 110 mark, at afdrage i løbet af otte år.
1380. 21. januar6Peder Jensen af Algestrup foretager med samtykke af sin moder fru Katerine sammen med sin broder Niels Jensen af Udstolpe skifte af deres mødrenearv.
1380. 11. februar7Kong Oluf giver Bent Byg, ridder, låsebrev på det gods i Vangede og Måløv, som denne havde arvet efter Jakob Nielsen af Magleby, ridder.
1380. 25. februar7MReg. Dan. nr. *3052, Erik Karlsson om gods i Skänninge, der ejedes af Herman Wardhberg på Gotland, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende svenske forhold.
1380. 7. marts8Henning Podebusk, Danmarks riges drost, og hustru Gisla lejer Roskilde sankt Clara klosters gods i Gershøj for seks år.
1380. 11. martsRoskilde9Biskop Niels af Roskilde overgiver dronning Margrete og Konrad Moltke, høvedsmand på Vordingborg, den sydlige del af staden Roskilde i seks år.
1380. 11. marts10Dronning Margrete og Konrad Moltkes genbrev til forrige nr.
1380. 11. marts10MRep. nr. 3284, se 1382 23. marts, nr. 224.
1380. 22. marts11Biskop Niels af Roskilde erklærer Henneke Olufsen og hans hustru fru Ingeborg, arvinger efter Erik Nielsen, fri for al gæld, som den afdøde stod i til bispen vedrørende afgiften af fogediet Avderød.
1380. 26. marts12Niels Jensen fra Klæstruplund pantsætter i tre år tre bol i Djørup til Peder Andersen Munk for tre mark lødigt sølv.
1380. 1. april13Godskalk Hemmingsen Degn pantsætter til biskop Niels af Roskilde to gårde i Svinninge og en gård i Hønsinge, som fru Gertrud havde pantsat til ham, for 10 mark sølv.
1380. 2. aprilAlvastra14Broder Johannes de Chassignolliis, beskikket udsending fra abbeden af Clairvaux til Danmarks, Sveriges og Norges riger og kollektor af de af generalkapitlet pålagte afgifter, kvitterer abbeden af Julita for 2½ florin.
1380. 4. april15Ridderen hr. Erik Holm sælger møllestedet i Rårup til Segebod Krummedige.
1380. 4. aprilGüstrow16Kong Albrecht af Sverige, Filip, biskop af Kammin, Melchior, biskop af Schwerin, hertugerne Johan 1., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg, Vartislav 7. og Bugislaw 8., hertuger af Stettin, Svantibor 1. og Bugislav 7., hertuger af Pommern-Stettin, Vartislav 6. og Bugislav 6., hertuger af Pommern-Wolgast, og Lorenz, Bernhard 2. og Johan 6., herrer til Werle, slutter en treårig landefred. Heri indgår denne bestemmelse: 'Fremdeles skal denne nærværende landefred ikke være til skade eller hindring for de høje fyrster og herrer Vartislav og Bugislav i nogen slags sager, som de har med Danmarks rige.'
1380. 4. april17Anton Krassow, væbner, sælger Henning Podebusk, kong Olufs drost, to mark afgift af sin gård Samotitz på Rügen.
1380. 4. april18Hartvig Krummedige, kaldet Brøger, og Blixe Krummedige, brødre, sælger ejendomsretten over 6½ bol i Hohenwestedt, tienden i Peissen og Silzen og retten over 3½ bol i Hennstedt til Segebod Krummedige.
[1380]. 9. april19Rådet i Thorn meddeler borgmestre og rådmænd i Danzig, at det har indbudt til forhandling i Marienburg 19. april om Henning Podebusk, pundtolden, tolden i Skåne og andre sager, og beder dem sende befuldmægtigede tillige med stædernes foged i Skåne.
1380. 9. aprilKøbenhavns byting20Tingsvidne af Københavns byting om, at Georg Hinsch sælger sin grund nær Oluf Redesvends gård til præsten hr. Markvard.
1380. 18. aprilSjællands landsting21Fru Kristine Pedersdatter, enke efter Jon Nielsen af Solbjerg, sælger gods i Saltofte og Ejby til hr. Peder Lykke, kannik i Roskilde.
1380. 18. aprilStralsund22Klaus Stenhagens testamente.
[1380] 25. april22MReg. Dan. nr. *3055, borgmestre og rådmænd i Visby til rådmændene i Reval, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende hanseatiske forhold.
1380. 26. aprilS. Pietro i Rom23Pave Urban 6. pålægger råd og borgere i Bremen i løbet af et halvt år at sende det pengebeløb, som de var dømt til at betale biskop Henrik af Øsel, tidligere Slesvig, da denne endnu skylder størstedelen af sine servispenge fra Øsel og Slesvig stifter samt en del af de penge, han havde indsamlet som kollektor i Sveriges, Danmarks og Norges riger.
1380. 3. majWismar24Henneke Limbæk, væbner, kvitterer kong Albrecht af Danmark og dennes fader hertug Henrik 3. af Mecklenburg for 1000 lybske mark som afdrag på de 2000 mark, for hvilke Skanderborg skulde sættes i pant.
1380. o. 3. majLübeck25Henrik Wachholt, Johan v. Münster, Johan v. Kiel og Ludvig v. Rode erkender, at de har modtaget 50 mark penge af Johan Gerstede på Henneke Limbæks vegne af de 100 mark, som denne skulde betale for det gods, han havde frataget dem.
1380. 5. majNær Stigsnæs26Henning Podebusk, ridder og Danmarks riges drost, bevidner, at Kristian Frellesen alene mødte for ham og andre af rigets bedste mænd angående en sag mellem denne og Jakob Jensen, som sidstnævnte derfor dømmes til at have tabt, medmindre han beviser, at han har været forhindret i at give møde.
[1380] 6 maj26MReg. Dan. nr. *3066, borgmestre og rådmænd i Visby til borgmestre og rådmænd i Reval, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende hanseatiske forhold.
1380. o. 13. maj27Lave, sognepræst i Sønder-Hygum, bevidner, at Niels Vind fra Sønder-Hygum sogn på sit dødsleje har overdraget munkene i Løgum kloster alt sit gods på Arrild mark og i Høm og afstået det gods, han havde lejet af dem i Frøs herred, samt sin ret til Fladsbro mølle.
1380. 15. majS. Pietro i Rom28Pave Urban 6. pålægger biskop Nils af Linköping og alle det apostoliske sædes nuntier i Danmark, Sverige og Norge at indbetale alle penge, som de som kollektorer har modtaget i det apostoliske kammers navn, til handelshuset Guinigi fra Lucca, det være sig i London eller i Brügge, eller til deres faktorer, og hvert år sende kammeret kopier af deres regnskaber.
1380. 15. majS. Pietro i Rom29Pave Urban 6. giver handelshuset Guinigi fra Lucca og dets faktorer i London fuldmagt til at modtage de penge, som indbetales af biskop Nils af Linköping, det apostoliske sædes nuntius og kollektor af frugter, afkastelser og oppebørsler, der tilkommer det apostoliske kammer i Danmarks, Sveriges og Norges riger.
1380. 15. majS. Pietro i Rom30Pave Urban 6. giver handelshuset Guinigi fra Lucca og dets faktorer i Brügge fuldmagt til at modtage de penge, som indbetales af biskop Nils af Linköping, det apostoliske sædes nuntius og kollektor af frugter, afkastelser og oppebørsler, der tilkommer det apostoliske kammer i Danmarks, Sveriges og Norges riger.
1380. o. 20. majLübeck31Didrik Delmenhorst, borger i Stralsund, oplader halvdelen af en slagterbod i Falsterbo til Detmar Wittenborg og Werner v. Ülsen.
1380. 31. majRom32Biskop Johan af Slesvig skænker med samtykke af kapitlet kanniken Torsten Nielsen bispetienden af Vor Frue kapel i Havetofte.
1380. 8. juni33Brødrene Johan, ridder, og Hartvig Hummersbüttel pantsætter alt deres gods i Vindinge og Gudme herreder til hr. Evert Moltke, ridder, Danmarks riges marsk.
1380. 11. juniKirkegården i Brenderup34Margrete Madsdatter skøder alle sine jorder til præstegården i Brenderup.
1380 22. juni34MReg. Dan. nr. *3057, hr. Jöns, provst over søndre trediedel af Gotland, skænker penge til en præbende i Linköping, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende svenske forhold.
1380. 24. juniGreifswald35Ærkebiskop Mogens af Lund stadfæster sin forgænger ærkebiskop Niels' brev til købmændene, der besøger Rønne.
1380. 29. juni36David Tygesen, bymand i Helsingborg, sælger Niels Vinter, borger i Lund, en gård i Lund, som han havde arvet efter Mikkel Pedersen, borgmester i Helsingborg, for seks mark lødigt sølv.
1380. 29. juni37Hemming og Niels Tuesen, brødre, og Ebbe Jakobsen af Østrup bemyndiger Bille Jakobsen af Sasserup til at indløse deres gods i Merløse herred, tilfaldet dem efter Katerine Pedersdatters død, samt til at rejse tiltale angående andet gods, tilfaldet dem efter hendes død, men uretmæssigt i andres besiddelse.
[1380. Sommer]38Kong Richard 2. af England opfordrer hansekøbmændene til at tage vel imod de engelske købmænd, der i handelsøjemed agter at besøge Skånemarkedet.
[1380. Sommer]39Kong Richard 2. af England opfordrer borgmestre, magistrater og rådmænd i Lübeck til at tage vel imod de engelske købmænd, der i handelsøjemed agter at besøge Skånemarkedet.
1380. 1. juli40Fru Edle Nielsdatter, enke efter Lunge Nielsen, skøder Hillerødsholm til herr Jens Andersen af Estrup.
[1380] 4. juli40MReg. Dan. nr. *3067, borgmestre og rådmænd i Stockholm til Visby om byens del i udgifterne til Flandern, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende hanseatiske forhold.
1380. 12. juliStralsund41Testamente af Herbord Kruse, borger i Stralsund.
[1380. f. 13. juli]Rostock42Rådene i stæderne Lübeck, Wismar og Rostock svarer de preussiske stæder, at pundtolden er beregnet til fredeskibe, udrustet af Lübeck og Stralsund, at der i Lübeck er aflagt regnskab for Skånetolden, at der skal forhandles med Danmarks riges råd i Stralsund før Skånetid, og beder dem meddele, om de kan deltage i forhandling med Flandern 29. september eller 14 dage senere.
1380. 13. juliThorn43De preussiske hansestæder svarer rådet i staden Lübeck, at det foreslåede tidspunkt 29. september eller 14 dage senere for forhandlinger med Flandern er udmærket, beder det meddele, hvad det agter at skrive dertil herom og om forholdet til englænderne, lover afregning for pundtolden og anmoder om, at forholdet mellem den preussiske og den lybske foged i Skåne ordnes på venskabelig måde.
1380. 15. juliLübeck44Didrik Wibrand fra Nykøbing erklærer Nicolaus v. Gemede fri for den anklage, han har rejst mod denne over for oldermænd og købmændene i Bergen, og som disse har henskudt til rådet i Lübeck.
[1380] 23. juli44MReg. Dan. nr. *3068, borgmestre og rådmænd i Visby til borgmestre og rådmænd i Reval om Flandern, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende hanseatiske forhold.
1380. [f. 25. juli]45Henneke Tzules lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det gods, som Rothger Rynbeke har efterladt i Ystad ved sin død.
1380. [f. 25. juli)46Herman Holtorp og Didrik Top lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående 55 mark stralsundsk, som skal inddrives i Helsingborg af den afdøde Johan Klotzows gods.
1380. [f. 25. juli)47Arnold Stubbekøbing og Johan Mutzekow lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående 31 mark stralsundsk, som den i Helsingborg afdøde Henning Klotzow skyldte sidstnævnte.
1380. [f. 25. juli)48Nicolaus Heghere og Johan Ruper lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan Duchgerowe, der var afgået ved døden i Nyhus i Lister.
1380. [f. 25. juli]49Henning Rode og Gerhard Vos lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Klaus Stenhagen, der var død i Trelleborg.
1380. 25. juliGreifswald50Klaus, Rikwin og Lydeke Plotze, brødre, og syv andre pommerske væbnere overantvorder borgene Böken og Quarkenburg, som hertug Vartislav 5. af Pommern(-Wolgast) vil fratage dem, til hertugerne Vartislav 6. og Bugislav 6., sønner af hertug Barnim 4., og erkender at have forpligtet sig til at holde dem til hertugernes hånd, hvilket de lover over for hertugerne og på disses vegne til tro hånd over for de ærlige og strenge riddere og væbnere, herr Henning Podebusk den ældre, herr Henning Podebusk den yngre, herr Henning v. Pentz, herr Wedege Buggenhagen, marsk, herr Dargeslav v. Barnekow, herr Henrik v. Jasmund, herr Gottan Mörder, herr Johan v. Plotz, herr Fikke Krakevitz, herr Henning Lepel, riddere, Konrad Moltke og Fikke, hans søn, Albrecht v. Helpte, Fikke Behr, Tideke von dem Borne, Henrik Klotzow, Henneke Kos og Henrik Lussow, Mathias Köller, væbnere.
1380. o. 25. juli51Lambert Weytendorp og Johan Woltman lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående et tilgodehavende på fem mark lødigt, der skal oppebæres hos rådmændene i Malmø.
1380. o. 25. juli52Johan Påskedag og Johan v. Büren lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres breve angående arvegodset efter Jakob Bowerstorp, der var død i Ystad.
1380. 18. augustStralsund53Henning Podebusk den ældre, hr. Borantes søn, Henning Podebusk den yngre, gamle hr. Hennings søn, Hans og Predbjørn, sønner af hr. Henning den ældre, slutter forbund med staden Stralsund.
1380. 18. augustStralsund54Staden Stralsunds genbrev til forrige nr.
1380. 24. august55Lucie Ågesdatter skænker en gård i Öllsjö til Bosjø kloster.
1380. 31. augustNürnberg56Pileus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede og pave Urban 6.s nuntius til kejser Karl 4. af Tyskland og til de nordiske riger, pålægger bispen af Ribe og gejstligheden i Ribe stift at udrede 150 gylden til bestridelse af hans underhold i seks dage.
1380. 31. augustNürnberg57Pileus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede og pave Urban 6.s nuntius til kejser Karl 4. af Tyskland og til de nordiske riger, pålægger ærkebispen af Uppsala og gejstligheden i Uppsala stift at udrede 300 gylden til bestridelse af hans underhold i 12 dage.
1380. 11. september57MAReg. Dan. nr. *3061, stadfæstelse med samtykke af Lübeck og Gotland vedrørende handelen med falsk hårværk, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende hanseatiske forhold.
1380. 14. september57MBReg. Dan. nr. 2736, se 1379 14. september, Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 529.
1380. [o. 15. september]Dijon58Broder Stephanus, abbed i Clairvaux, pålægger abbederne af Esrom og Varnhem at undersøge de klager, som broder Johannes de Chassignolliis, der havde visiteret klostrene i Danmark, Sverige og Frisland, havde rejst mod abbeden i Alvastra, som havde fordrevet ham fra klostret.
1380. 18. septemberDijon59Broder Stephanus, abbed i Clairvaux, meddeler abbederne i Nydala, Alvastra, Tuterøy, Hovedøy, Lyse og Klaarkamp klostre samt abbedissen i Essen i Frisland, at han har bemyndiget hr. Peder, abbed i Esrom kloster, til at visitere deres klostre for et år.
1380. 21. september60Jakob Olufsen, ridder, lejer alt Roskilde Sankt Clara klosters gods i Allerslev og Tjørnehoved i seks år for otte skilling grot årligt.
1380. 26. september61Godskalk Hemmingsen overdrager hr. Niels Uffesen, evig vikar ved det nordlige Vor Frue alter i Lunds domkirke, tre grunde i Travestræde i Skanør for en årtid for kong Valdemar 4. Atterdag, sig selv og sin hustru Cecilie.
1380. 29. september62Lucie Ågesdatter, enke efter Konstantin, skøder gods i Näsby og Norra Skrävlinge til sin svigersøn Lars Pedersen.
1380. 29. september63Johan Quatz, bymand i København, pantsætter alt sit gods i Roskilde sankt Mikkels sogn til Mogens Lang, borger i Roskilde, for 20 mark sølv.
1380. e. 21. oktoberWismar64Reces af hansedagen i Wismar.
1380. o. 28. oktoberLübeck65Robert Rikardsen fra Odense kvitterer på egne og sin hustru Kristines vegne Didrik v. Lübeck og Vilhelm Berewold for 47 mark penge, efterladt af hustruens fader Nicolaus Stut.
1380. 7. november66Jakob Pedersen, borger i Lund, skøder en gård sammesteds til Gunne Torstensen.
1380. 10. novemberLund67Ærkebiskop Mogens af Lund, Tue Galen, gælker i Skåne, fire riddere og 43 væbnere forpligter sig til at overholde en landefred og værne alle gejstlige og læge i Lunde Stift.
1380. 11. november68Gyncelin Gyncekesen af Falkendal sælger alt sit gods i Ågerup til hr. Jakob Torstensen Falster, kannik i Roskilde.
1380. 12. november69Niels Esgersen Westfal skøder sit gods i Ettehave til Mogens Pedersen.
1380. 14. november70Biskop Niels af Roskilde kvitterer Ebbe Jakobsen for afgiften af sit fogedi Østrup indtil førstkommende mikkelsdag.
1380 2. december70MReg. Dan. nr. 2738 se 1389 3. december.
1380. o. 8. decemberLübeck71Johan Hebel fra Bargteheide tillige med sine formyndere og Johan Kobel, Telse Jens Mortensen fra Eckernfördes ægtefælle, kvitterer som nærmeste arvinger efter Ida, afdøde Johan v. Hildesheims hustru, for den dem tilfaldne arv.
1380. 13. december72Bent Byg af Gunderslevholm, ridder, sælger hr. Niels Ruser, kannik i Roskilde, sin gård sammesteds for fuld betaling.
1380. o. 25. december73Wilken Kræmmer og Martin Grunehove lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående de tilgodehavender, som den afdøde Johan Grunehove har efterladt i København.
1380. 27. decemberBohus74Ragnvald Erengislesson og Peter Ragnvaldsson pantsætter Fastarp i Tvååker sogn til Abraham Brodersen for 20 lødige mark.
[1379-80]74MReg. Dan. nr. *3065, beretning om forhandlinger i Flandern bl.a. om striden mellem Gotland og Livland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende hanseatiske forhold.
138075Hamburgs kæmnerregnskab.
138076Herlug Brimle skøder sit gods i Rønnebæk til Konrad Moltke.
1380Slagelse77Henneke Preen og hans hustru fru Beke sælger deres rettighed i Dronningholm til herr Henning Podebusk.
1380Slagelse78Kong Olufs brev om, at Henneke Preen på rettertinget har skødet sin rettighed i Dronningholm til Henning Podebusk.
138079Torben Nielsens skødebrev på gods i Herrestads herred.
138080Palle Jensen, præst, og Jens Jensen skøder den ret i Hårby mark, som er tilfaldet dem efter Ingerd, Niels Gødesens hustru.
138081Niels Slet, væbner, skøder en gård i Klejtrup til bispedømmet i Viborg.
138082Ludvig Ivarsen pantsætter gården Mejlsted til Børglum kloster.
138083Jens Andersen skøder gården Stade til Børglum kloster.
138084Marina Jensdatters gavebrev på gården Ulsted.
1380 (1319 og 1385)85Breve om gods i Skellerup og i Alsted.
[f. 1380]86Erik Pileman skøder Sigersholm til dronning Margrete.
138087Biskop Niels af Roskilde indføres i Sigersholm og Vinstrup.
138088Kong Oluf giver biskop Niels af Roskilde låsebrev på gods i Sigersholm og Vinstrup.
138089Fru Petronilla Pedersdatter overlader Jens Rødmersen at indløse hendes gods på Sjælland.
138090Fru Petronilla Pedersdatter giver Eskil Falk af Vallø fuldmagt til at indløse hendes gods på Sjælland.
138091Fru Petronilla Pedersdatter giver Ove Steg fuldmagt til at sælge hendes gods på Sjælland til Jens Rødmersen.
138092Fru Petronilla Pedersdatter skøder alt sit gods på Sjælland til Jens Rødmersen.
138093Fru Petronilla Pedersdatter skøder sit gods på Sjælland til Jens Rødmersen.
138094Landstingsvidisse af Anders Pedersens skøde på Nebbe og Quindenes til biskop Niels af Roskilde.
138095Vidisse angående Nebbe, som Anders Pedersen af Svanholm har skødet til bispen af Roskilde.
[1380]96Anders Pedersen af Svanholms endelige skødebrev på Nebbe til biskop Niels af Roskilde.
[1380]97Bo Porse oplader to breve til Ture Knudsen.
138098Jakob Svendsen tilsiger sin frænke fru Marina sit gods i Østrup.
1380?98MÆA. IV 235 se Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 349.
138099Cecilie Arnoldsdatter skøder en gård i Slagelse til Oluf Krum.
1380100Jens Hennekesen, borgmester i Odense, giver dominikanerne i Odense 3 agre i Dageløkke mod afholdelse af 12 årlige messer for ham og hans kone.
1380101Dronning Margretes privilegium for sankt Jørgens hospital i Svendborg.
[o. 1380]101MARep. udat. nr. 341, se [Før 1377. 10. april], Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 221.
[o. 1380]101MBDe københavnske rådmænds ed, som skal aflægges over for biskoppen af Roskilde, trykt SRD VII 99 og Danmarks Gl. Købstadlovgivning III 54 nr. 18, udelades i Dipl. Dan., da den ikke har diploms form.
[o. 1380?]102Skiftebrev mellem Niels Jensen af Udstolpe og nogle børn om Havgård.
[o. 1380-90?]103Leiden forordner, at dens borgere ikke må sælge klæde på Skånemarkederne, medmindre det er farvet og forseglet i Leiden.
forrige næste