forrige næste
DatoStedNr.Regest
1381. 7. januarViborg byting104Borgmestre, rådmænd og borgere i Viborg bevidner, at Jakob Jensen har solgt sin arvelod i en gård vest for sankt Hans kirkegård samt i løsøret til Peder Jensen for fuld betaling.
1381. 11. januarAkershus105Dronning Margrete stadfæster på egne og sin søn kong Olufs vegne alle privilegier, der er tilstået Mariekirken i Oslo.
1381. 15. januarLund106Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Esger Brok af Häckeberga, væbner, skøder sin gård i Tranarp i Søndre Åsbo herred til Lundekirkens bygningsfond mod afholdelse af en årtid for hans afdøde hustru fru Cecilie.
1381. 18. januar107Brødrene Daniel og Nicolaus v. Loppenitze, væbnere, pantsætter tre mark afgift af fire hageplove sædeland i deres gård Wostevitz til hr. Henning Podebusk, kong Olufs drost, for 30 mark stralsundsk.
1381. 19. januarSlagelse108Kong Oluf erklærer, at Anders Jensen af Særslev og Niels Bryde af Føllenslev som tinghøringe på kongens retterting har forsikret, at stokkenævnet på Skippinge herredsting havde bevidnet, at det gods i Skippinge, som hr. Barnum Eriksen og Hartvig Bryske stredes om, fuldt ud tilhørte sidstnævnte som arv efter hr. Niels Stigsen, der havde pantsat det til hr. Erik Barnumsen for 10 mark sølv, men at hr. Barnum Eriksen skulde have ret til at afkræve arvingerne de 10 mark.
1381. o. 21. januarLübeck109Johan Rotermunt, borger i Eckernförde, skylder Reineke Schutte 700 stykker træ.
1381. 25. januar110Hildebrand af Erle pantsætter en gård i Bjergbygade (i Slagelse), pantsat til ham af Henneke Albertsen for 12 mark sølv, til Henze Finke for samme beløb.
1381. 25. januar111Otto Schacht, væbner, pantsætter alt sit gods i Bjergby og Mørkøv samt alt andet gods, som han har eller i fremtiden måtte erhverve, til ridderen Bent Byg for 200 mark lødigt sølv.
[1381 (?) e. 2. februar]112Bonde Pedersen sælger som værge for Kristine Madsdatter alt hendes gods i Himmersyssel til Jakob Kirt.
1381. 4. februar113Jakob Madsen, kaldet Kristian, borger i Næstved, pantsætter sit stenhus til Oluf Trave.
1381. 10. februarSta. Maria Maggiore i Rom114Petrus Barratis, kannik ved Sta. Maria Maggiore i Rom kvitterer grev Henrik 2. af Holsten og hans fem medlovere, hvoriblandt Detlev Tinhuus, Henrik Redder, Witte Marschalk, væbnere fra Verden, Ratzeburg og Slesvig stift, for indbetaling af 465 gylden.
[1381] 12. februarWestminster115Kong Richard 2. af England pålægger skatmesteren og barons of the Exchequer at undlade at indkræve den sikkerhed, der er stillet for den skotske købmand Finalaus Vssher, som havde lastet et skib fra Zeeland i landet Skåne med 16 læster og 3 tønder sild og to kister tillige med det klæde, der er i samme kister, og hans rustninger for at føre det til Flandern, men som i stedet var blevet forslået til Humber og beslaglagt af admiralen Thomas Percy, da godset er blevet givet tilbage til købmanden, efter at han har godtgjort sin ejendomsret, uden at nogen har gjort indsigelse.
1381. 20. februarHårby116Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Peder Tubbesen af Söderto har skænket alt sit gods sammesteds til Lundekirkens bygningsfond til bod for sin og sin hustrus Sjæle.
1381. 2. marts117Katerine Eriksdatter, enke efter Erik Rind, pantsætter Urnegård og Mørkholt til sin frænde Kristian Åstredsen for 10 mark lødigt sølv.
1381. 9. martsGüstrow118Meinhard v. Hachede, provst ved kirken i Güstrow og apostolisk delegeret dommer, pålægger sognepræster, vikarer, alterpræster og alle andre gejstlige i stæderne og stifterne Kammin, Schwerin, Lübeck og Roskilde at forkynde den bandlysningsdom, han har fældet mod Henneke Kather, Henneke Delevitz, Bertram Nipritz og Henneke Czegher for ulydighed, idet de har gjort fælles sag med Kristian Makup, Martin Schlawitz og Nicolaus Ziegenbart, som er bandlyst på opfordring af Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, og som hver for sig har undladt til den fastsatte frist at betale 11 skilling stralsundsk til ham.
1381. 22. martsS. Pietro i Rom119Pave Urban 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund med anledning i en ansøgning fra Roskilde sankt Agnete kloster, der har klaget over, at Edle Jessikes har tilegnet sig en gård med en mølle i Roskilde stift, tilhørende klostret, at stævne alle, som ulovligt har tilegnet sig dettes gods, og tilbagekalde alt det gods, der uretmæssigt er afhændet fra klostret.
1381. 31. martsSkänninge120Kong Albrecht af Sverige og ærkebiskop Mogens af Lund, Tue Galen, gælker, Holger Gregersen, ridder, Torkil Nielsen og Absalon Kjeldsen, væbnere, og hele befolkningen i Skåne slutter fred indtil 16. marts 1382 og fastsætter forholdsregler vedrørende fredsbrydere, røvere og ildgerningsmænd. Kong Albrecht må endvidere støtte hertugerne af Mecklenburg i deres krig mod Danmark vest for Øresund, og Skåne og Halland må støtte kong Oluf mod alle undtagen Sverige.
1381. 31. martsKorsør121Gisla Podebusk, Henning Podebusks hustru, henlægger med sin mands samtykke 30 mark indtægt af gården Kabelow til indstiftelse af et evigt vikardømme ved kapellet i Putbus.
1381. 4. aprilSkänninge122Jakob Jensen oplader alt det gods i Sverige, han har arvet efter sin broder hr. Niels Fed og sin søster, til Bo Jonsson, drost i Sverige.
1381. 6. aprilGüstrow123Meinhard v. Hachede, provst ved kirken i Güstrow og apostolisk delegeret dommer, pålægger sognepræster, vikarer, alterpræster og alle andre gejstlige 'i stæderne og stifterne Kammin, Schwerin, Lübeck og Roskilde' at forkynde den store bandlysningsdom, han har fældet mod Henrik Dudesche, Henrik Drammendorp, Bertram Nipritz og Everhard van dem Orde, lægmænd i 'Roskilde stift', som har trodset en bandlysningsdom, han har fældet mod dem på opfordring af 'Konrad Popelvitz, gejstlig i nævnte Roskilde stift.
1381. 7. aprilAlvastra124Abbederne Peder i Esrom og Tideman i Varnhem klostre transsumerer to breve af abbed Stephanus i Clairvaux af 1380 [omkr. 15. september] og 18. september og erklærer, at de efter at have begivet sig til Alvastra kloster for at undersøge klagerne mod dettes abbed Mads Knop har afsat denne og stævnet ham for cistercienserordenens generalkapitel.
1381. 11. aprilRoskilde125Kong Oluf giver arvingerne efter Mikkel Pedersen, bymand i Helsingborg, låsebrev på en gård i Lund.
1381. 12. april126Mogens Jensen forpligter sig til at overholde aftalerne med Kristian Vendelbo om gården Trudsholm.
1381. 15. aprilUppsala127Henrik, dekan, og de øvrige kanniker ved kirken i Uppsala opfordrer på ærkebiskop Birger af Uppsalas vegne abbedissen i sankt Clara kloster nær Stockholm til at udrede ⅓ af den afgift, der er pålagt klostret, i medfør af et brev fra Pileus, kardinal med titel af Sta. Prassede, 'beskikket nuntius til Tysklands områder og til rigerne Sverige, Danmark og Norge', med pålæg om, at der førstkommende 1. maj skal indbetales 300 gylden i Lübeck som afgift af alle beneficier og alle klostre til kardinalens underhold.
1381 16. april127MReg. Dan. nr. *3073, norsk brev, hvori kong Håkon omtales som Noregs Swia ok Dana konongs, udelades i Dipl. Dan.
(13)81. 25. aprilStralsund128Rådsudsendingene fra Lübeck, Rostock, Wismar og Stralsund meddeler de preussiske stæder, at de har ført forhandlinger med Henning Podebusk og Konrad Moltke om hjælp mod sørøverne, men at der skal føres nye forhandlinger 24. juni.
1381. [e.] 25. aprilStralsund129Reces af hansedagen i Stralsund.
1381. 26. aprilLund130Ærkebiskop Mogens af Lund overdrager brødrene i de spedalskes hus nær Lund alle ærkebispetiender af deres ladegårde, bryder og landboer.
1381. 29. aprilLund131Ærkebiskop Mogens af Lund pålægger alle i Lunds stift to gange om året at betale almisse til de spedalskes hus nær Lund.
1381. 29. april132Vidnesbyrd om Jakob Pedersens salg af en gård i Lund til Gunne Torstensen.
1381. 6. maj133Otto Schacht, væbner, sælger alt sit gods i Bjergby og Mørkøv til Bent Byg, ridder.
[1381] 9. majLübeck134Rådet i staden Lübeck meddeler rådet i staden Reval, at den i et tidligere brev bebudede hansedag i Lübeck den 24. juni er flyttet til Stralsund af hensyn til Danmarks riges råder, og beder det om at sende dets udsendinge dertil og lade dem medføre de pundpenge, som efter hansestædernes bestemmelse på ny opkræves til udrustning af fredeskibe mod sørøverne, tillige med de pundpenge, som det sidder inde med fra tidligere år.
1381. 13. majLunds byting135Tingsvidne af Lunds byting om, at David Tygesen, bymand i Helsingborg, har skødet Niels Pedersen Vinter, borger i Lund, en gård i sankt Clemens sogn i Lund.
1381. 24. majLübeck136Johan Clendenst, dekan ved kirken i Lübeck, og Johan v. Ghysenheim, generalvikarer i åndelige og timelige anliggender for biskop Konrad af Lübeck, indstifter på anmodning af eksekutorerne af – salig ihukommelse — magister Bertold v. Brunswigs, ærkedegn i Ejdersted under kirken i Slesvigs, testamente eller sidste vilje, et evigt vikardømme ved kirken i Eutin i overensstemmelse med bestemmelserne i dennes testamente.
1381. 24. majBarth137Hertug Vartislav 6. af Pommern-Wolgast lover hertugerne Albrecht 4., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg ikke at ville slutte fred med kong Oluf, dronning Margrete, Danmarks riges råd eller indbyggerne i Danmark uden hertugernes samtykke.
1381. 14. - 20. juniAlvastra138Abbed Svend i Varnhem kloster vidimerer abbederne Peder i Esrom og Tideman i Varnhem klostres brev af 1381 7. april.
1381. 20. juniAvignon139Pave Clemens 7. pålægger Laurentius de Barbuto, kannik i Coïmbra og pavelig kapellan, Anton v. Plessen, kannik i Lübeck, og Herman v. d. Mölen, kannik i Slesvig, at indføre Johan Ricquardi, gejstlig i Ratzeburg stift, i et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Schwerin, provsten, dekanen, kapitlet og kannikerne enkeltvis sammesteds har overdragelsesretten.
1381. 22. juniHamburg140Notarialvidne om, at Werner, dekan i Hamburg, forkynder for gejstligheden i stifterne Bremen, Lübeck, Schwerin, Ratzeburg, Kammin og Slesvig, at han har stævnet Didrik, præst ved sankt Jakobs kirke i Rostock, og fire andre præster for sig, fordi de ikke på tilbørlig måde har udført hans befalinger.
1381. 23. juni141Anders Pedersen, borgmester i Malmø, skøder sin gård i Malmø til sin hustru Ingerd Jensdatter.
1381. 23. juniMainz142Pileus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede, indsætter Johan Lange, købmand fra Nürnberg, boende i Lübeck, og Heine Verwer, borger sammesteds, som sine befuldmægtigede til at modtage og kvittere for de penge, han modtager til sit underhold fra Danmark, Sverige og Norge.
1381. 24. juni143Peder Andersen, sognepræst i Næstelsø, bevidner, at Anders Ingvarsen på sit dødsleje har overdraget alt sit gods på Lolland til Tårs kirke og dens præst.
1381. 24. juni144Cecilie Pedersdatter overdrager Hillerødsholm til herr Jens Andersen.
1381. [e.] 24. juniLübeck145Reces af hansedagen i Lübeck.
[1381. e. 24. juni]145MReg. Dan. nr. *3080, Reval stadfæster et gældsbrev, udstedt bl.a. af rådmændene på Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende hanseatiske forhold.
1381. 25. juniLübeck146Johan Pleskow, skatmester ved kirken i Lübeck og apostolisk udpeget dommer, kundgør for gejstligheden i stifterne Bremen, Verden, Minden, Osnabrück, Sleswicensem, Schwerin og Lübeck, at han har stævnet vidnerne i Hamburgs proces mod ærkebiskop Albrecht af Bremen om dennes strandhugst til at give møde for sig i Lübeck den 9. juli.
1381. 26. juni147Tingsvidne om, at Bent Mogensen skænker en gård i Höör til Bosjø kloster.
1381. [o. 26. juni]148Bent Mogensens arvinger skøder en gård i Höör til Bosjø kloster.
1381. 2. juliLund149Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at væbneren Peder Due af Sjörup overdrager sankt Laurentius' alter i domkirken i Lund og dets præst alt sit gods i Vemmerlöv mod en sjælemesse ved altret og en årtid i koret.
1381. 10. juli150Kristine, enke efter Mogens Jensen, tillader Henneke Moltke af Torbenfeld at indløse en hovedgård i Stigs-Bjergby, pantsat til Bent Byg for 100 mark lybsk, og pantsætter den til ham for 50 mark sølv i sterlinger og lybske penge.
1381. 22. juli151Jens, provst, Oluf, ærkedegn, og Albert, kantor ved kirken i Roskilde, vidimerer tingsvidnet af Lille herredsting 1349 5. oktober.
1381. 26. juli152Peder Sommer, kustos for franciskanerne, skøder en gård i Lund til Jens Nielsen.
1381. 28. juliVarberg153Dronning Margrete overlader Svarteskåning som len alt det gods, der tidligere tilhørte Mogens Porse og Torkil Barun i Fjäre herred.
1381. 29. juliTrondheim154Kong Oluf tager Jämtland under sin beskyttelse og lover det samme ret som Norge.
[e. 1381. 29. juli - f. 1383. 11. august]155Kong Oluf pålægger efter klage af Vinald, provst ved Apostelkirken (i Bergen), de mænd på Voss, som har nægtet at yde udfareleding, at svare det skyldige i løbet af fem dage.
1381. 31. juli156Hartvig Hummersbüttel, søn af afdøde Hartvig Hummersbüttel, skøder gården Lykkesholm, også kaldet Magelund, til Fikke Moltke af Kyse, ridder.
1381. 1. august157Esbern Gjordsen i Mullerup pantsætter en gård i Skellingsted til Jakob Nielsen af Vognserup.
1381. 6. augustTrondheim158Kong Oluf stadfæster sin farfader kong Magnus' gavebrev af 1362 2. september til Skjeldolv Botolvsson på Kungsnäs i Jämtland.
1381. 7. augustTrondheim159Kong Oluf stadfæster kong Håkon 6.s brev af 1370 20. marts til skomagerne i Bergen og giver dem yderligere privilegier.
1381. 10. august160Henneke Albertsen, bymand i Slagelse, pantsætter sin gård i Bjergbygade til Henze Finke for 28 mark sølv.
1381. 10. augustLübeck161Herman Bikketut og Henrik Luderode køber en klædeskærerbod i Falsterbo af Herman v. Kamen.
1381. 10. august162Danzig giver Johan Schermers hustru og børn anbefalingsbrev til at inddrive hans gods på Bornholm.
1381. 27. augustSt. Peders kirke i Lübeck163Notaren Markvard Jensen fra Hedeby, gejstlig i Slesvig stift, bevidner efter opfordring af Heine Verwer, borger i Lübeck, at denne som kollektor og befuldmægtiget for hr. Pileus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede har kvitteret Niels Krog og Eskil Feddersen, kanniker i Ribe, for 151 gylden og 57 skilling lybsk, som de på biskop Jens af Ribes, kapitlets og gejstlighedens vegne har betalt som underhold til kardinalpresbyteren.
[1381] 28. augustHomborgsund164Biskop Jon af Oslo, Ogmund Finssen, Norges konges drost, Vinald, provst ved apostelkirken i Bergen, Henrik, provst ved Vor Frue kirke i Oslo og Norges kansler, Håkon Jonsson, Gaute Eiriksson, Bent Nielsen, Henrik Mikkelstorp, Adolf Haraldsen, Jens Mertensen, Jon Darre og Ogmund Bolt meddeler hansestæderne, at de har bemyndiget dronning Margrete til at forhandle med stæderne om fred og privilegier, indtil kong Oluf bliver myndig.
1381 9. september164MReg. Dan. nr. *3083, Revals optegnelser om udgifter for den gotland-livlandske trediedel i Flandern, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende hanseatiske forhold.
1381. e. 15. septemberSkåne165Reces af hansedagen i Skåne.
1381. 19. septemberHubbrechting166Johan Wulvesbrok sælger med samtykke af sin broder Otto alt sit gods i Rantrum, Ostenfeld og Svesing til vikarerne i Slesvig til brug for sankt Trinitatis gilde.
1381. 9. oktoberOslo167Kong Oluf overdrager med samtykke af drosten hr. Ogmund Finssen sine tjenere Tideke Skytte og Gudbrand Erlingsson al den ret, som tilkommer ham og kongedømmet fra Torbjørn Koll for drabet på Hallvard Jonsson og hans to svende Orm og Øystein.
1381. o. 18. oktoberLübeck168Hr. Nicolaus Duzekop, sognepræst i Tønder, kvitterer Adelheid, enke efter Lambert v. Kampen, for den arv, han har modtaget efter den afdøde, der var hans farbroder.
1381. 21. oktober169Gunnur Ingemarsdatter, enke efter Niels Dus, oplader halvdelen af en hovedgård samt tre gårde til Ingemar Grubbe.
1381. 24. oktober170Everhard Nienstede har inddrevet Heine Munters arvegods på Bornholm.
1381. 4. novemberMalmø byting171Tingsvidne af Malmø byting om, at borgmester Anders Pedersen har skødet sin hovedgård til sin hustru Ingerd Jensdatter.
1381. 13. november172Oluf Lunge af Musse, ridder, og Jens Falster, væbner, erklærer, at de sammen med Niels Manderup har skiftet det gods, der tilfaldt denne, deres hustruer Marina og Johanne og disses søster fru Kristine efter fru Gertruds død, enke efter Niels Manderup, og opregner Niels Manderups lod.
1381. 23. novemberGottorp173Johan v. Thienen, ridder, hertugdømmet Slesvigs justitiar, erklærer, at fru Anna, enke efter væbneren Eler Stampe, har solgt alt sit gods i Flekkeby, Gøteby og Holmelen til grev Henrik 2. af Holsten og Stormarn for 350 mark lybsk.
[1381] 28. november174Kong Richard 2. af England stadfæster kong Athelstans privilegier for Malmesbury, som denne havde givet, fordi borgerne havde hjulpet ham i kampen mod danskerne, cf. Dipl. Dan. 1. rk. I nr. 297 .
1381. 29. november175Danzig giver Cecilie, Bertold Huxers hustru, anbefalingsbrev til at inddrive den afdøde ægtefælles gods på Bornholm.
[1381] 30. november176Rådet i staden Lübeck beder borgmestre og rådmænd i Danzig svare, om de er indforstået med tidspunktet for forhandlinger i Nykøbing, således som det er blevet foreslået af dronning Margrete under forhandlingerne i Skåne i september.
1381. 30. november177Oluf Nielsen Korrebonde, bymand i Malmø, sælger to gårde i Billinge til væbneren Werneke Konradsen for fyldestgørende betaling.
1381. 6. december178Sulislav v. d. Lancken pantsætter 4 mark og 4 skilling afgift i stralsundsk mønt i sin gård Wostevitz på Rügen til ridderen Henning Podebusk, Danmarks riges drost, for 42 1/2 mark stralsundsk.
1381. 11. decemberRingsted179Kong Oluf pålægger Jens Buk, Ture Tostesen, Werner og Strange Pedersen at indføre Torkil Nielsen i det gods i Gärds herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.
[1381]. o. 20. december180Geseke Kolzackes sælger halvandet bodested i Skanør til Johan v. Hagen.
(13)81181Mathias Mertenstorp og syv andre skippere klager til de preussiske stæder over Nicolaus Segefrid, høvedsmand på Helsingborg, som skyldes for at have støttet sørøverne, medens fredeskibene lå i Stralsund, og skildrer derefter deres kamp med sørøverføreren Rambow.
1381182Herr Knud, prior, og herr Niels Knudsen, vikar, bevidner fru Lucia Ågesdatters gavebrev angående gården Ormatofta.
1381183Niels Wæmundsson skænker sin hustru Rangfrid Ketilsdotter 40 mark penge i morgengave og pantsætter alt sit gods i Ulås i Voxtorps sogn herfor. – 'Skrevet i det Herrens år 1381 under segl tilhørende de gode mænd Arvid Piik, Nils Svensson og Erland Algotsson'
1381184Jens Gødekesen af Gødstrup testamenterer sin gård i Gødstrup til Næstved sankt Peders kloster.
1381185Næstved sankt Peders kloster har i mere end 16 år haft en bod i Brogade i Næstved i ukæret besiddelse.
[1381]186Biskoppen af Roskilde stadfæster, at en bod ved sankt Peders kirkegård i Næstved er skænket til Næstved sankt Peders kloster og tillagt vikaren ved sankt Peders kirke.
1381187Hamburgs kæmnerregnskab.
1381188Jens Porse skøder gods i Gylling sogn til Ove Krabbe.
1381189Oluf og Anders Kluk skøder gods i Dalby til Konrad Moltke.
1381190Tyre Torvardsdatter og Jens Nielsen Hviding skøder deres gods i Tybjerg herred til Jens Rødmersen.
[1381]191Sune Sunesen den yngre udsteder orfejdebrev til biskop Niels af Roskilde.
[1381]192Erik Pileman pantsætter sin gård i Ørsted til Konrad Moltke.
1381193Kong Oluf stadfæster indløsningen af Ramløse.
1381194Henrik Staverskov Gøye, Mogens Gøye af Krenkerup, Peder Tå, Mads Jensen i Bellinge og Otto Jensen af Saltø sælger gods til Absalon Andersen Gøye af Kærstrup.
[1381-87]195Kong Oluf stadfæster de friheder, som hans fader kong Håkon 6. havde givet sin tjener Jon Bassat, dennes hustru Gudrid Torsteinsdatter, deres børn, tjenere og gods.
[1381-87]196Kong Oluf skænker med samtykke af drosten Ogmund Finssen Torbjørn Asgrimsson Øvre Hjalparegård i Oslo mod, at han udreder, hvad der tilkommer kongen fra gården.
forrige næste