forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1382]. 6. januar197Rådet i staden Lübeck beder Danzig tage stilling til et brev fra den tyske købmand i Brügge og anmoder desuden om, at man, da Lübeck har erfaret fra Stralsund, at Danzig vil deltage i forhandlingerne i Nykøbing, vil sende rådsudsendinge til Lübeck til forudgående gennemgang af de punkter, der skal behandles i Danmark.
1382. o. 6. januarLübeck198Johan Horborg sælger sin bod i Falsterbo til Heine v. Stade under forbehold af tilbagekøbsret.
1382. 12. januarLund199Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at fru Margrete Nielsdatter af Börringe kloster skænker og skøder alt det gods, der tilhørte hendes broder væbneren Peder Nielsen i Fru Alstad, til Lundekirkens bygningsfond.
1382. 15. januar200Kong Olufs brev om Kelstrup i Ods herred.
1382. 16. januar201Barnum Eriksen af Skarresholm, ridder, skænker og skøder en gård i Bennebo til Vor Frue kirke i Bjergsteds bygningsfond.
[1382]. 20. januar202Rådet i Thorn indbyder rådet i Danzig til forhandlinger i Marienburg bl.a. om det kommende møde i Nykøbing med dronning Margrete og Danmarks riges råd.
1382. 24. januarStralsund203Brødrene Sulislav, Nicolaus og Tetze v. d. Lancken, væbnere, sælger Lipsitz, Ramitz og Zilatitze på Rügen til ridderen Henning Podebusk, Danmarks riges drost.
1382. 1. februarPlön204Grev Adolf 7. af Holsten skænker landsbyen Gross Timmendorf, som Henrik Witte, afdød borger i Lübeck, under påberåbelse af bl.a. et brev af domini Hinrici Aduocati, canonici ecclesie Sleswicensis, m.fl. af 1351 7. juli, Dipl. Dan. 3. rk. III nr. 455, havde testamenteret – omend med urette – til indstiftelse af et vikardømme, til sin notar, præsten Eler Bunstorp, men kun under den forudsætning, at bispen og kapitlet i Lübeck anerkender ham til beneficiet.
1382 2. februar204MReg. Dan. nr. *3095, nu også trykt C. Nyrop, Danmarks gilde- og lavsskraaer I 536 nr. 89, udelades i Dipl. Dan. som skrå.
[1382. o. 2. februar]205Udkast tilde preussiske stæders svar på et brev fra en hansestad, at de ikke som tidligere meddelt nu kan deltage i de kommende forhandlinger med dronning Margrete i Nykøbing, men må nøjes med at tilkendegive deres vilje pr. brev.
1382. 3. februar206Ture Knudsen, ridder, skøder sin hovedgård Hørby og en række gårde i Hørby sogn til Hartvig Bryske af Kragerup, væbner.
[e. 1382. 3. februar - 1408]207Hartvig Bryske erkender, at hans søn herr Ivan Bryske har indløst det gods i Hørby, som han pantsatte til Zabel Kerkendorp, for 20 lødige mark.
[1382]. 4. februarWestminster208Kong Richard 2. af England befaler Thomas Holand, earl af Kent, eller hans fogeder i Lowestoft og Kirkley at frigive sild og klæde tilhørende to hansekøbmænd og indkøbt i Skåne, men som var blevet beslaglagt i havnen i Kirkley.
1382. 6. februarOslo209Kong Oluf stadfæster med drostens samtykke kong Magnus af Sveriges stadfæstelse af kong Håkon 5.s privilegier for kongens kapel Mariekirken i Oslo for tiden, indtil han bliver myndig.
[1382]. 10. februarWestminster210Kong Richard 2. af England befaler Thomas Holand, earl af Kent, eller hans fogeder i Lowestoft eller Kirkley at frigive sild og klæde tilhørende to hansekøbmænd og indkøbt i Skåne, men beslaglagt i havnen i Kirkley, da de har bevist deres ejendomsret.
1382. 15. februarLund211Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Jens Mikkelsen har skødet ærkebiskoppens tjener Mathias Larsen to gårde i Ormastorp.
1382. 15. februar212Ærkebiskop Mogens bevidner Lars Skottes skødebrev på en gård i Malmø til herr Svend Sakstorp, dekan i Lund.
1382. 21. februar213Henneke Limbæk, høvedsmand på borgen Ribe, kvitterer sin foged Kristian Frellesen for alt, hvad denne har oppebåret og udbetalt i hans navn vedrørende Ribe og de områder, der ligger til Ribe.
1382. 23. februar el. 20. september214Jakob Olufsen, ridder, erkender at have opladt det gods, som han arvede i Hegnede, Nørre-Dalby og Assendrup, til fru Helene af Bjernede, enke efter hr. Evert Moltke, og Konrad, Henneke og Evert Moltke.
1382. 23. februar el. 20. september215Folmer Jakobsen skøder det gods i Hegnede, Nørre-Dalby og Assendrup, der var tilskødet ham af fru Ingeborg, enke efter Albert Albertsen, til fru Helene af Bjernede, enke efter hr. Evert Moltke, og Konrad, Henneke og Evert Moltke.
1382. 24. februar216Ingemar Nielsen, borger i Lund, sælger en halv gård sammesteds til sin medborger Niels Mortensen.
1382. 5. marts217Jakob Skave overlader Konrad Moltke af Farebæksholm al sin ret til det gods i Ladager og Salby, der i sin tid var pantsat til ham for 20 mark sølv.
(13)82. 9. martsWismar218Søstædernes rådsudsendinge meddeler de preussiske stæder, at de har modtaget et brev med klager fra den tyske købmand i Brügge, som skal behandles på et møde den 24. juni i Lübeck, og foreslår derfor, at svaret vedrørende borgene i Skåne udsættes dertil, hvilket er pålagt udsendingene til mødet i Nykøbing.
1382. 9. marts219Bent Byg, ridder, skøder alt det gods, som Erik Nielsen af Hørsholm havde testamenteret til indstiftelse af et vikardømme ved kirken i Roskilde, til dette vikardømme og forpligter sig til at bygge et alter.
1382. 9. marts220Oluf Trave sælger sit pant i Jakob Madsens stenhus i Næstved til sin medborger Herman Røbeke.
[1382. o. 16. marts]221Hansestæderne slutter våbenstilstand med sørøverne under formidling af Henning Podebusk, drost, Degenhard Buggenhagen og Konrad Moltke den ældre.
1382. 17. martsS. Pietro i Rom222Pave Urban 6. udnævner biskop Johan af Slesvig til kollektor i Danmarks rige.
1382. 19. martsS. Pietro i Rom223Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Gistrow at undersøge den klage, som 'Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift', har indgivet over Adam Hilgeman, sognepræst ved kirken i Rambin i samme stift, som på fejlagtigt grundlag har fået abbeden i Eldena kloster til at retsforfølge Konrad angående gods, som denne uretmæssigt skulde have forholdt sognekirken i Rambin, hvilket har medført, at han frygter, at han 'ikke i sikkerhed kan færdes i staden eller stiftet Roskilde'.
1382. 23. martsLund224Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at hans forgænger har skænket en gård i Lund til Mikkel Ingemarsen Degn.
1382. 23. martsS. Pietro i Rom225Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Güstrow at undersøge den klage, som 'Konrad Poppelvitz, gejstlig i Roskilde stift' har indgivet over, at abbed Johan i Eldena kloster på opfordring af Adam Hilgeman, sognepræst ved kirken i Rambin i 'nævnte Roskilde stift', har erklæret ham for bandlyst, skønt han ikke er ramt af bandlysningsdom, hvilket har medført, at han frygter, at han ikke i sikkerhed kan færdes i staden eller stiftet Roskilde.
1382. 31. martsSvavsted226Hr. Markvard Værkmester, sognepræst i Gettorf, hr. Konrad Massov, sognepræst i Broager, og Sigfred Dosenrode, væbner, erkender, at Frederik v. Sondershausen, præst ved Vor Frue kirke i Gotha og generalbefuldmægtiget i Slesvig stift, på biskop Johans vegne har overladt dem borgen Svavsted og hele Slesvig stift i forvaring.
1382. 20. aprilTønsberg227Kong Oluf tillader med samtykke af drosten Ogmund Finssen almuen i Slagens og Våle skibrede at bygge et 20 alen langt skib til landeværn til erstatning for et ældre og påbyder det færdigt i løbet af tre år.
1382. 20. aprilWismar228Søstædernes rådsudsendinge, forsamlet i Wismar, underretter de preussiske stæder om forløbet af forhandlingerne i Nykøbing med dronningen af Norge og Danmarks riges råd.
1382. 25. aprilS. Pietro i Rom229Pave Urban 6. beder borgmestre og borgere i Wismar om som hidtil at udelukke alle skismatikere og fjender af kirken, hvilket hans nuntius biskop Johan af Slesvig vil drøfte med dem.
1382. 28. aprilS. Pietro i Rom230Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Güstrow efter anmodning af 'Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift', at tvinge Johan Giskow, præst i Kammin stift, hvem Konrad i sin tid havde overfaldet med voldelig hånd, til at overholde det forlig i sagen, som de af begge parter godkendte mæglingsmænd havde bragt i stand.
1382. 14. majLandstinget i Ringsted231Oluf Grubbe skænker to brydegårde i Vedskølle til Sorø kloster som sjælegave for sig og sin hustru Margrete.
1382. 18. majRom232Pave Urban 6. pålægger biskop Johan af Slesvig, det apostoliske kammers kollektor i Danmark, at fratage alle tilhængere af modpaven Clemens 7. i hans kollektorområde deres kirkelige beneficier, beslaglægge indtægterne heraf og oversende dem til kammeret.
[f. 1382. 31. maj)233Rådet i Lübeck meddeler Danzig, at det er blevet advaret om, at sørøverne vil gøre havet usikkert, at omkring 400 vil komme fra Skåne og Halland, og at Lydeke Skinkel og Eler Rantzau har opsagt deres våbenstilstand med hansestæderne over for hr. Henning Podebusk, drost.
[1382]. 31. majDanzig234Rådet i Danzig meddeler rådet i Thorn ordlyden af Lübecks brev af [Før 1382 31. maj].
1382. 31. maj235Peder Basse af Tybjerg, væbner, skøder alt sit gods i Rislev til Grib Gunnarsen af Rislev.
1382. 1. juniLund236Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at fru Signe, enke efter Regnvald Degn, borger i Lund, skænker sin gård i Bredegade til Lundekirkens bygningsfond mod at bo frit på livstid og mod en årtid i koret efter hendes død for hendes og hendes mands sjæle samt skøder de 4 boder i Skanør, som hendes broder kanniken Niels Ågesen havde testamenteret til fonden.
1382. 3. juniTirsted kirke237Jens Hinderberg, sognepræst i Toreby, biskop Valdemar af Odenses generalofficial på Lolland, erklærer, at en række sognefolk fra Tirsted på et landemode har skænket Rubbeløkke til Tirsted kirkes præstebord.
1382. 4. juniSjællands landsting238Tingsvidne af Sjællands landsting om, at fru Gertrud, enke efter Erik Barnumsen, ridder, har skødet alt sit gods i Tuse herred til væbneren Oluf Grubbe.
1382. 5. juni239Gerborg, enke efter Jakob Madsen, kaldet Kristian, pantsætter sit stenhus i Næstved til Herman Røbeke.
[1382]. 7. juni240Rådene i de preussiske stæder meddeler (Lübeck), at de ikke længere anser det for nødvendigt at deltage i forhandlingerne i Lübeck 24. juni med henblik på forholdene i Flandern, godkender forhandlingerne i Nykøbing og sender den mand, der var fængslet i von Hagen-sagen, men nu frikendt i Elbing, til Lübeck, for at man kan hjælpe ham til hans ret.
1382. 12. juni241Klaus Tun, Gerlav Tun og Henrik Tun pantsætter alt deres gods i Skast herred til Godskalk Porsfeld for 100 mark lybsk.
1382. 16. juniBergen242Kong Oluf stadfæster sammen med sin drost Ogmund Finssen de privilegier, som kongerne Magnus og Håkon 6. havde givet gårdbonden og dem, der bor på Audunargård ved Bergen, som tilhører Mariekirken i Oslo.
1382. 19. juniS. Pietro i Rom243Pave Urban 6. pålægger biskop Johan af Slesvig, det apostoliske kammers kollektor i Danmarks rige, at indlede undersøgelse mod de brødre af forskellige tiggermunkeordener i hans kollektorområde, der skulde prædike mod skismatikere og kættere og indsamle penge til kampen mod disse, men som har misbrugt deres tilladelse hertil og aldrig har aflagt regnskab til kammeret.
1382. 23. juniBergen244Kong Oluf pålægger Erland Filipsson, skatmester i Bergen, og lovmanden sammesteds at pådømme en sag mellem Magnhild Thorolfsdatter og søsteren Helgas sønner Peter og Arnbjørn om Søndre Vignes i Finnøy i Ryfylke.
1382. 23. juni245Vidnesbyrd om, at Peder Larsen fremviste fuldmagt fra, Josef Erlandsen til at bortskøde en gård i sankt Johannes sogn (i Lund).
1382. 24. juniS. Pietro i Rom246Pave Urban 6. meddeler biskop Johan af Slesvig, at han har pålagt en afgift på en tyvendedel af et års indtægt af alle kirkelige beneficier, og befaler ham at opkræve den i sit kollektorområde.
[1382. o.] 24. juni247Henrik Franke, klædeskærer, skylder Henrik Sachtleben 227 mark stralsundsk, hvoraf 100 skal betales under indeværende Skånefart.
1382. [e.] 24. juniLübeck248Reces af hansedagen i Lübeck.
1382. 25. juniBergen249Kong Oluf stadfæster sine forgængeres privilegier og breve for Munkeliv kloster i Bergen for tiden, indtil han bliver myndig.
[1382]. o. 27. juni250Henrik v. Ø og Didrik Holtik lover at holde staden Rostock skadesløs angående den sikkerhed, der er stillet over for rådet i Malmø vedrørende arvegodset efter Didrik Luchten.
1382. o. 4. juliLübeck251Indførelse i Niederstadtbuch om, at de afgifter, som borgmester Jakob Pleskow ejede i Stralsund, Rostock og Wismar, er skiftet mellem hans seks børn, således at sønnen herr Vilhelm som sin arvelod får 142 mark stralsundsk i afgift af Jakob Swertslipers hus i Stralsund, 'fremdeles 16 mark stralsundsk i afgift i herr Henning Podebusks hus' samt 12 mark afgift i Wismar.
1382. 5. juliS. Pietro i Rom252Pave Urban 6. stadfæster Esrom klosters privilegier.
[1382]. 8. juli253Rådet i staden Lübeck meddeler (de preussiske stæder), at søstædernes rådssendemænd har behandlet en række artikler, hvoraf de sender kopier, og beder dem deltage i de kommende forhandlinger i Stralsund for bl.a. at tilkendegive deres vilje vedrørende borgene i Skåne.
1382. 24. juli254Klaus Spliet Mosegård, væbner, afgiver som opmand i en strid mellem Johan Bokholt, provst i Neumünster-Bordesholm, og Otto Rumor Reme, væbner, erklæring om skellet mellem Gross-Flintbeks mark og nogle enge ved Ejderen op til Voorde.
1382. 13. augustOslo255Kong Oluf giver Eivind Lodvesson, som havde dræbt Peter Torsteinsson, fred mod, at han inden 12 måneder udreder bøder til kongen og til den dræbtes arvinger.
1382. 13. augustOslo256Kong Oluf giver Tormod Alfsson, som havde dræbt Gunne Eivindsson, fred mod, at han inden 12 måneder udreder bøder til kongen og til den dræbtes arvinger.
1382. o. 16. augustLübeck257Herman, søn af Herman Plads fra Viborg, erkender at have oppebåret 22 1/2 mark og 15 1/2 penning af Herbert Kule.
1382. 29. august258Peder Herlugsen, bymand i Falsterbo, sælger et grundstykke i Falsterbo nær de nye grumboder til Wikbold Overhagen, Preussens foged.
1382. 7. september259Ærkebiskop Mogens af Lund vidimerer Godskalk Hemmingsens brev af 1380 26. september.
1382. 14. september260Herr Peder Grib, præst, tre riddere og to væbnere bevidner, at fru Cecilie Pedersdatter er eneste retmæssige arving efter hendes broder Jens Pedersen af Hillerødsholm.
1382. 18. septemberLund261Ærkebiskop Mogens af Lund pålægger gejstligheden på Rügen at ophøre med at forkynde bandlysningsdommen mod Bertold Wusseke og hans fæller, da han har erklæret den ugyldig.
[1382]. 26. septemberWestminster262Kong Richard 2. af England pålægger sine toldopkrævere i Londons havn foreløbig kun at kræve den fra ældre tid fastsatte told på 12 pence af hver læst sild, efter at hansekøbmændene havde indgivet klage over, at de var blevet afkrævet 15 pence, da de fornylig havde købt visse læster sild i Skånes land og havde ladet den sild føre til fornævnte stad for at sælge den sammesteds.
1382. [e.] 29. septemberStralsund263Reces af hansedagen i Stralsund.
[1382. e. 29. september]264Søstædernes rådssendemænd meddeler dronning Margrete, at man forgæves har ventet hendes sendebud til forhandlingerne i Stralsund og beder hende enten komme selv eller sende befuldmægtigede til nye forhandlinger i Lübeck 1383 5. april.
1382. 2. oktober265Rådet i staden Bremen bevidner, at eksekutorerne af vikaren Kristian von Nortledes testamente har skænket beginerne i husene sankt Nicolai og sankt Katharina i Bremen 50 foriner hver til indløsning af deres pantsatte grundstykker mod, at hvert hus af de årlige indtægter herfra skal købe en tønde sild til fordeling mellem beginerne, og disse sild skal være fra Skåne, på folkesproget kaldet Skånesild.
1382. 9. oktoberSkepparslöv266Jens Buk, Ture Tostesen, Werneke og Strange Pedersen meddeler, at de har indført Torkil Nielsen i besiddelse af det gods i Gärds herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.
1382. 10. oktoberRom267Anthonius de Ponto, kannik i Aachen, stedfortræder for det apostoliske kammers generalauditør, pålægger biskop Peder af Växjö under trussel om bandlysning at udrede syv guldgylden i erstatning til Henrik Karlsson, kannik i Uppsala, efter at denne er blevet sat på fri fod i en strid mellem bispen og ham om 500 mark svensk.
1382. 23. oktoberLübeck268Fru Margrete, enke efter hr. Lyder Limbæk, erkender, at Detlev Mane har overgivet hende sin afdøde mands panter, efter at hun har indløst dem for 65 mark.
1382. 25. oktober269Markvard Poiseke erkender, at Niels Thomsen, høvedsmand på Ålholm, har indløst gods i Lille-Musse.
1382. 27. oktoberBergen270Kong Oluf påbyder alle islandsfarere, som sejler til Bergen, at svare told sammesteds, således som de har gjort i kong Magnus' tid.
[f. 1382. 31. oktober]271Torkil Nielsen af Gladsax oplader Simrishamn og Abrahamstrup til dronning Margrete.
1382. 31. oktober272Henrik Wardenberg og Påskedag, væbnere, erklærer, at de fuldt ud har oppebåret de 400 mark sølv, for hvilke de havde borgen Abrahamstrup i pant, og derefter har fået borgen overdraget til deres tro hånd.
1382 4. november272MReg. Dan. nr. *3115, nu også trykt Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 294 nr. 442, grev Adolf 7. af Holsten og herre over Femern, Otthoniensis diocesis, sælger gods sammesteds til Jakob v. Krumbeke, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Femern.
1382. 5. novemberSjællands landsting273Tingsvidne af Sjællands landsting om, at magister Peder Lykke, kannik i Roskilde, har fremlagt tre åbne breve af dronning Margrete om pantsættelsen af Ods herred til biskoppen af Roskilde for 800 mark sølv og dets genindløsning samt et kvitteringsbrev fra Henrik Wardenberg og Påskedag angående Abrahamstrup, der var pantsat og genindløst for 400 mark sølv.
[f. 1382. 8. november]274Biskop Nils af Linköping svarer ærkebiskop Birger af Uppsala, at han er villig til at besegle det stadfæstelsesbrev, som ærkebispen agter at give Vaastena kloster på en penningafgift til den hellige Birgitta, og tilføjer til sidst, 'at herr Olav Brand er blevet biskop at Hamar og en herr Niels Ruser er blevet ærkebiskop af Nidaros'.
1382. 8. november275Ærkebiskop Niels af Nidaros oplader Brøndbyvester, Ringebæks leje og Vejlegårds mølle til dronning Margrete.
1382. 11. november276Strange Pedersen sælger gods i Harjagers og Färs herreder til, Jens Povlsen.
1382. 12. novemberKøbenhavn277Esbern, dekan i København, pålægger alle gejstlige på Rügen at forkynde bandlysning over alle, der har tilknytning til Bertold Wusseke og hans medlovere, da disse holder stand mod den over dem fældede bandlysningsdom.
1382. 19. november278Markvard Rorland og Arnold v. d. Wisch, brødre, væbnere, erklærer, at de 30 mark afgift i Store-Vabs, som fru Wigerd, enke efter ridderen Henrik v. d. Wisch, og fru Lutgard, priorinde i klostret i Slesvig, sidder inde med, samt den halve skov i Bokenæs efter fruernes død skal gå i arv til Rike Henneke Breyde med 2/3 og til dem selv med 1/3.
1382. 19. novemberBorgen Åhus279Gøtstav Matsson erkender at have modtaget fuld betaling af sin måg Jöns Francens for det gods i Mo, Eldslösa og Sya skov, som han har overdraget ham. – Skrevet og handlet på borgen Åhus i det Herrens år 1382 onsdagen næst før den glorrige jomfru sankt Katarinas dag.
1382. [f. 24. november]280Herman Krudener og Herman Sachtleben lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Henrik Sachtleben, der var død i Ronneby.
1382. [f. 24. november]281Hr. Johan Schulow og Gerlak Badiseren lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det gods, der var efterladt i Trelleborg af den afdøde Gerhard Klokow.
1382. 24. november282Lambert Weytendorp lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det arvegods, der var efterladt i Ystad af den afdøde Peter Posenow, kaldet Poserin.
1382. 25. november283Abraham Brodersen skænker sin hustru fru Margrete Pedersen 211 mark lødigt sølv som morgengave med sikkerhed i den del af borgen Kungsbacka, der er pantsat til ham af dronning Margrete, og desuden 80 mark lødigt sølv, for hvilke Sten Lalesen har pantsat sit gods i Faurås herred til ham.
1382. 6. december284Bo Pedersen Skytte, bymand i Malmø, pantsætter sin gård sammesteds til Jakob Svendsen Lang for 6 mark sølv.
1382. 6. december285Kristine, datter af hr. Peder Karlsen af Bjergby og enke efter Mogens Jensen, pantsætter alt sit gods i Mørkøv og Nøkkentved til Henneke Moltke af Torbenfeld for 10 mark lødigt sølv.
1382. 7. december286Niels Bosen og Jens Assersen Sadelvirker, borgere i Slagelse, mageskifter en gård i Smedegade til Sorø kloster mod klosterets gård i Bredegade.
1382. 12. december287Niels Smalstede pantsætter alt sit gods i Sindbjerg sogn til væbneren Niels Myg for 24 mark lødigt sølv.
1382. 14. decemberTommerup288Ærkebiskop Mogens af Lund vidimerer sine forgængere ærkebiskopperne Esger og Niels' privilegier for Tommerup kloster.
1382. 21. december289Peder Skytte, borger i Malmø, skøder en bod sammesteds til byfogeden Niels Gunnarsen.
1382. 31. decemberStralsund290Notarialvidne om, at Esbern, dekan ved kirken i København, har opfordret Bertold Quatz, sognepræst i Altenkirchen, samt fire andre præster på Rügen til at udføre den skærpede dom over Bertold Wusseke, men at disse har afslået under henvisning til, at ærkebiskoppen af Lund har kendt dommen ugyldig.
1382290MReg. Dan. nr. *3119, vedrører interne forhold på Gotland og udelades derfor i Dipl. Dan.
1382.291Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1382.292Oluf Grubbe af Eskilstrup overdrager fire øre jord til Næstved sankt Peders kloster; han havde gods i Nybølle og Eggeslevlille i leje af klostret.
1382.293Anders Nielsen skænker et landbosted i Tømmerup til Sorø kloster for sit og sin hustrus gravsted.
1382.294Hamburgs kæmnerregnskab.
[1382] (?)294ADronning Margrete udsteder stadfæstelsesbrev sammen med Norges riges råd, førend kong Oluf nåede myndighedsalder.
1382.295Skøde på gods til sankt Nikolai alter i Sennels.
1382.296Niels Jakobsen Bille og Cecilie Olufsdatter skøder en gård i Sigersholm til biskop Niels af Roskilde.
1382.297Jens Pedersen pantsætter sit gods i Sønderup til Peder Lang.
[1382]298Biskoppens official Bertold Wusseke giver Sune Sunesen tre læster rug efter dekanen herr Esberns befaling.
1382.299Anders Olufsen af Tystofte pantsætter gods til Oluf Bækkeskov for 45 mark sølv.
1382.300Vidisse af Jens Hasenbergs testamente af 1346.
1382.301Kong Oluf vidimerer Peder Lykkes testamente af 1348.
1382.302Jens Pedersen Dårsvend pantsætter en gård i Oreby til sin broder Bo for otte mark sølv.
1382.303Konrad v. Braunsberg begærer, at Johan på livstid forlenes med noget gods i Skørpinge.
1382.304Prioren for helligåndshuset i Slagelse lejer alt klostrets gods i Slagstrup til Anders Gris.
[1382-89]305Pave Urban 6. tilstår Frederik v. .., sognepræst ved kirken i Gotha, Mainz stift, hvem han tidligere ved brev af 1378 12. maj havde overdraget et andet kirkeligt beneficium, at denne provision skal stå ved magt, selv om det ikke var blevet omtalt, at Frederik, der tillige sad inde med et kanonikat og en præbende ved kirken i Bremen, også havde fået overdraget et kanonikat med ventebrev på en præbende og en dignitet ved kirken i Naumburg samt et kanonikat med ventebrev på en præbende ved sankt Peters kirke i Fritzlar, dog på betingelse af, at så snart han har opnået ukæret besiddelse af kanonikat, præbende og dignitet i Naumburg og det ovennævnte beneficium, skal han afstå sognekirken i Gotha samt kanonikat og præbende ved kirken i Slesvig, således som han har erklæret sig villig til, og at provisionen på kanonikatet ved sankt Peters kirke erklæres for ugyldig.
[1382-1413]306Didrik Høken, ridder, meddeler borgmestre og rådmænd i Hamburg, at han under sit seneste ophold i Flensborg har truffet Peter Slef, som fremførte beskyldninger mod dem, og tilbyder sin mægling.
forrige næste