forrige næste
DatoStedNr.Regest
13[8]3. 2. januarKalundborg307Kong Oluf tildømmer Tyge Puder det gods i Illerup, der ved arv var tilfaldet ham og hans hustru.
1383. e. 6. januar308Kong Oluf tildømmer Valdemar Skinkel gods.
1383. 22. januar309Kong Oluf erklærer, at alle, der ønsker at rejse sag mod biskoppen af Roskildes undergivne, skal rejse den for dennes ting.
1383. 25. januar310Helene af Bjernede, Konrad og Evert Moltke, brødre, skifter gods med Henneke Moltke, som får hovedgården Bavelse, Regerup, gods i Gunderslevlille, to gårde i Trælløse samt Strids mølle.
1383. [o. 25. januar]311Skiftebrev mellem fru Helene af Bjernede, Henneke og Evert Moltke på den ene side og Konrad Moltke af Farebæksholm på den anden.
1383. o. 4. februar312Johan Bölting og Peter Sansebur lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Lambert v. Dingen, der var død i Ystad.
1383. o. 4. februar313Peter og Andreas Bodendik lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan Fikkesen, der var død i Simrishamn.
1383. 5. februar314Heine Buk sælger fem mark stralsundsk i årlig afgift af sin gård Vogevitz til ridderen Henning Podebusk, Danmarks riges drost.
[1383. 9. februar-3. april]315Elisabeth, enke efter Kristian Grelle fra Skagen, nu gift med Henneke van der Aa, erkender som nærmeste arving efter sin første mand, hvilket bevidnes af biskop Svend af Børglum og kapitlet sammesteds, at have fået fuld afregning for det efterladte gods og skænker det oppebårne til sin anden mand som medgift.
1383. 13. februarStralsund316Notarialvidne om, at Esbern, dekan ved kirken i København, har appelleret Bertold Wussekes appel til ærkebiskop Mogens af Lund til det apostoliske sæde.
1383. 13. februarS. Pietro i Rom317Pave Urban 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund at kundgøre i de danske stifter, at han bevilger alle, der deltager i kampen mod modpaven Clemens 7. og dennes tilhængere, samme aflad som dem, der drager til undsætning for det hellige land.
1383. 14. februarSkånes landsting318Tingsvidne af Skånes landsting om, at Jakob Turesen Havre har afhændet to gårde i Nöbbelöv til væbneren Werneke Konradsen for fuld betaling.
1383. 17. februarSlagelse319Hr. Henning Podebusk, drost, giver afkald på gods i Ude-Sundby.
1383. 19. februarRibe320Detmar Tidemansen, borger i Ribe, lejer af ærkedegn og hele kapitlet i Ribe to otting jord på Mejlby og Farup marker samt de jorder på Mejlby mark, som de har erhvervet af Henneke Spandow, for seks skilling sterling i årlig afgift.
1383. 19. februarLübeck321Biskop Johan af Slesvig eftergiver alle, der i from hensigt hver lørdag overværer messen for Vor Frue ved apostlene Filips og Jakobs samt sankt Laurentius' alter i Vor Frue kirke i Lübeck, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1383. 20. februarS. Pietro i Rom322Pave Urban 6. meddeler biskop Johan af Slesvig, det apostoliske kammers kollektor i Danmark, at han har pålagt en afgift på en tyvendedel af et års indtægt af alle kirkelige beneficier, og befaler ham at opkræve den i sit kollektorområde.
1383. [e.] 1. martsDanzig323Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.
1383. 2. martsTønder324Grev Adolf 7. af Holsten og Stormarn stadfæster Løgum klosters privilegier.
1383. 4. martsRoskilde325Kong Oluf giver Torkil Nielsen af Gladsax låsebrev på det gods i Gärds herred, som han havde arvet efter sin fader Niels Birgersen.
[1383] 6. marts325MReg. Dan. nr. *3122, Købmændene i Novgorod til Reval bl.a. om lån, hvortil svar kræves fra Lübeck og Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1383. 15. marts326Jens Absalonsen og Anders Sjundesen af Kærstrup, væbnere, erklærer, at de har skiftet alt det gods på Fyn og i Skåne, som var tilfaldet dem som arv efter afdøde Absalon Jakobsen og hans hustru Cecilie Jensdatter.
1383 17. marts326MActa Pont. II 17 nr. 777, se nr. 222.
1383. 18. martsLandstinget i Ringsted327Tue Galen, ridder og gælker i Skåne, sælger med samtykke af sin søn Anders Galen alt sit gods i Løve, Bårse og Tybjerg herreder til Konrad Moltke af Redebas, høvedsmand på Vordingborg og Stegeborg.
1383. 20. martsBremen328Biskop Johan af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, bemyndiger dekan og domkapitel i Bremen til at inddrive 70 floriner, som skyldes ham som underhold af gejstligheden i stiftet.
1383 20. marts328MSuhm XIV 130, er fejl for 1381 21. april, Sv. RA.s Perg.bref I 490 nr. 1573, og 6 Skaanske er fejl for 6 mark swænska, hvorfor det udelades i Dipl. Dan. som svensk brev.
1383. o. 22. martsLübeck329Optegnelse om forhandlinger mellem rådmænd og borgere i Slagelse på den ene side og Lyder Lützow, ridder, på den anden med to lybske borgere som opmænd om betaling af en tvangsskat, som Slagelse skulde udrede til afdøde hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og Lyder Lützow.
1[3]83. 22. marts330Herman Kerndorp og Elisabeth, hans hustru, pantsætter et grundstykke i København nær havet til Herman Kruse for 6 mark lødigt sølv.
1383. 26. martsLund331Ærkebiskop Mogens af Lund vidimerer Josef Nielsens brev af 1365 30. marts og Margrete Nielsdatters af 1366 18. juni.
1383. 4. april332Herman Røbeke sælger et stenhus i Næstved til præsten Bennike Albertsen.
1383. [e.] 5. aprilLübeck333Reces af hansedagen i Lübeck.
[o. 1383. 5. april]334Søstædernes rådsudsendinge meddeler dronning Margrete, at de har bedt Stralsund varetage forhandlingerne med hendes og Danmarks riges råds befuldmægtigede, som ventes til denne by.
[o. 1383. 5. april]335Søstædernes rådsudsendinge svarer de preussiske stæder, at man vil holde nye forhandlinger 31. maj i Lübeck, og forventer preussisk deltagelse til drøftelse af forholdet til Flandern samt om borgene i Skåne; endvidere har man overtalt Thomas v. Hagen tilat modtage 80 gylden som afslutning på sagen mellem ham og de preussiske stæder.
[1383. e. 5. april]336De preussiske stæder besvarer brevet fra søstædernes rådsudsendinge, nr. 335, og godkender afgørelsen af sagen med Thomas v. Hagen og beder om, at man forholder sig som hidtil vedrørende borgene i Skåne.
[1383. e. 5. april-f. 4. september]337Hr. Henrik v. Unna lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan Frundenberg, der var død i Ronneby.
1383. 17. aprilLund338Ærkebiskop Mogens af Lund pålægger Folkvin Deinertsen, provst, Svend Sakstorp, dekan, Peder Simonsen, Peder Jensen og Peder Nielsen, kanniker ved kirken i Lund, at begive sig til Fulltofta for at finde den hellige Magnhild af Fulltoftas levninger og overføre dem til domkirken i Lund og eftergiver desuden alle, der deltager i denne handling, et halvt år og 20 dage af den dem pålagte kirkebod.
1383. 18. aprilLund339Ærkebiskop Mogens af Lund dømmer i en sag mellem domkirkens bygningsfond og arvingerne efter præsten hr. Svend af Löderup, at denne havde testamenteret bygningsfonden en gård i Kvarnby.
1383. 19. april340Anders Mortensen Pep, ridder, sælger sit gods Bjergegård samt gods i Karlslunde og Strøby til Eskil Bosen Falk.
1383. 23. april341Benådningsbrev, udstedt af ærkebiskop Mogens af Lund og seks biskopper til dem, der medvirker til oprettelse af et alter i sankt Mikkels kirke i Lund.
1383. 25. aprilMalmø342Ærkebiskop Mogens af Lund meddeler biskopperne af Ribe, Viborg, Århus, Roskilde, Børglum, Odense, Reval og Slesvig de beslutninger, der er truffet på kirkemødet i Malmø.
1383. 25. aprilMalmø343Ærkebiskop Mogens af Lund giver Fraugde kirke privilegier og indsætter en præst sammesteds.
1383. 26. april344Ærkebiskop Mogens af Lund og flere andre biskopper eftergiver dem, der besøger sankt Nikolai kirke i Bosjø kloster, kirkebod.
1383. 29. april345Peder Saksesen i Frøslev erkender at skylde Knud Lille i Arnøje to mark sølv og lover at betale to pund byg i årlig afgift herfor.
1383. 30. aprilLund346Ærkebiskop Mogens af Lund, biskopperne Jens af Ribe, broder Jakob af Viborg, Oluf af Århus og Svend af Børglum eftergiver alle, der besøger sankt Johannes kirke i de spedalskes hus nær Lund eller rækker dens bygningsfond en hjælpende hånd, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1383. 7. majAvignon347Pave Clemens 7. pålægger biskop Milo af Beauvais, Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, og kantoren i Paris efter passende undersøgelser at tillade prioren og munkene i karmeliterklostret i Paris med henblik på udvidelse af deres kloster at købe det hus i nærheden, som magistrene og de studerende fra Danmark i sin tid havde fået overdraget af Ste.-Genevièveklostret, men som de gerne vil afstå, fordi huset trues af forfald.
1383. f. 10. maj348Henrik Franke, klædeskærer, skylder Daniel Frankenberg 200 mark stralsundsk, hvoraf 100 mark skal betales i Skåne under førstkommende Skånefart.
1383. 15. majS. Pietro i Rom349Pave Urban 6. pålægger skolemesteren ved kirken i Güstrow at undersøge den klage, som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod præsten Bernhard Kemerer og syv lægmænd fra samme stift, som efterstræber ham på liv og gods, så han ikke tør mødes med dem i Roskilde stad eller stift.
1383. 15. majS. Pietro i Rom350Pave Urban 6. pålægger skolemesteren ved kirken i Güstrow at undersøge og træffe afgørelse om den klage, som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod Nicolaus Burow og Jens Mikkelsen samt fire kvinder fra Schwerin stift angående penge og jordegods.
1383. 16. majKøbenhavn351Notarialvidne om, at Esbern, dekan ved kirken i København, har ladet appellen af 1383 13. februar læse i Vor Frue kirke sammesteds.
1383. 25. maj352Jens Henriksen, kannik i Lund, sælger Skagemands ladegård i Malmø til hr. Peder Nielsen, kannik i Lund, for fuld betaling.
1383. 25. maj353Johan Wulvesbrok, sælger 4 1/2 mark gulds jord i Geel til fru Lutgard v. d. Wisch, priorinde i sankt Johannes kloster ved Slesvig, og det menige konvent sammesteds for 12 mark.
1383. 26. majRibe byting354Tingsvidne af Ribe byting om, at fru Marina Piksten sælger et grundstykke med et stenhus og alle sine jorder i Sudergade til præsten hr. Niels Jensen, kaldet Kallesen.
[e. 1383. 26. maj-f. 1417. 2. august]355Herr Niels Jensen, kaldet Kallesen, skøder en gård i Ribe til domkapitlet i Ribe.
1383. [e.] 31. majLübeck356Reces af hansedagen i Lübeck.
1383. 11. juni357Peder Henriksen og Albert Hennekesen overlader deres ret til en gård i sankt Nikolai sogn i Roskilde til Sorø kloster.
1383. 12. juni358Herman Welsogh pantsætter det gods, han fik med sin hustru Kristine Abjørnsdatter, til Niels Jensen Svarteskåning for 16 lødige mark.
1383. 13. juniKalundborg359Låsebrev til Torkil Nielsen på hans pant i Ingelstads og Oxie herreder.
1383. 17. juniS. Pietro i Rom360Pave Urban 6. bemyndiger abbeden i Esrom kloster til at opkræve den overordentlige skat af cistercienserklostrene i Danmark, Sverige, Norge, Skotland, Ruthenien, Pommern og Polen, som ordenens generalkapitel har besluttet at lade klostrene yde til kirken i Rom.
1383. 17. juni360MNielsen, Cod. Esrom. 37 nr. 27, Acta Pont. II 19 nr. 779, Urban 6.s brev om fritagelse for tiendeydelse udelades i Dipl. Dan. som almen bulle for cistercienserordenen.
1383. 29. juni361Kong Oluf tildømmer dominikanerne (i Odense) gods.
1383. 23. juliLund362Ærkebiskop Mogens af Lund stadfæster biskop Jens af Slesvigs brev af 1319 16. november.
1383. 23. juliLund363Ærkebiskop Mogens af Lund stadfæster biskop Hellembert af Slesvigs brev af 1339 2. februar.
1383. 23. juliLund364Ærkebiskop Mogens af Lund stadfæster biskop Johan af Slesvigs brev af 1380 31. maj.
1383. 29. juliStralsund365Notarialvidne om, at Bertold Wusseke, præst og kannik i Roskilde, tidligere biskoppen af Roskildes official på Rügen, offentligt har erkendt, at den gæld, som han og hans medlovere står i til biskoppen af Roskilde, er ret og rimelig.
1383. 29. juli366Karl Nielsen, væbner, skænker sin hustru Margrete Røzdatter 100 mark i svensk mønt, for hvilke han pantsætter gods i Kinds herred og gården Svenstorp med vandmølle og to gårde i Västra Derome i Halland.
1383. [29. juli]-1384. [28. juli]Bergen367Kong Oluf giver i sit tredie regeringsår Trond Lodensson benådningsbrev i en lejermålssag.
1383. [29. juli]-1384. [28. juli]368Kong Oluf stadfæster biskop Jon af Oslos dom om Haug kirkes ejendomsret til landet oven og neden for Møndalsfossen.
1383. o. 29. juli369Folmer Jakobsen mageskifter en brydegård og to gårdsædegårde i Højelse til sin broder hr. Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, og får til gengæld tilsvarende i Vester-Broby.
1383. 2. augustLübeck370Broder Michael, biskop af Scala, anordner på opfordring af broder Raymundus, dominikanernes ordensgeneral, som tidligere efter opfordring af dominikanerne i ordensprovinsen Danmark har forbudt dominikanerne i ordensprovinsen Sachsen at besøge ordensprovinsen Danmark, at to brødre fra konventet i Lübeck og to fra konventet i Stralsund må tage til Skånemarkederne og holde messe og tigge blandt dem, der kommer fra provinsen Sachsen.
1383. 3. augustLunds byting371Tingsvidne af Lunds byting om, at Jens Tuesen, rådmand i Lund, og Povl Degn af Barsebäck, værger for den afdøde borger Peder Nielsens børn, sælger en hjørnegård i sankt Jakobs sogn i Lund til ærkebiskop Mogens af Lund, som samme dag skøder den til kapitlet til afholdelse af en årtid for den afdøde ærkebiskop Niels.
1383. 5. august372Biskop Valdemar af Odense stadfæster overdragelsen af Rubbeløkke til Tirsted kirkes præstebord.
[1383] 9. august372MReg. Dan. nr. *3135-3136, rådmændene i Riga til rådmændene i Reval og Dorpat om penge, som Gotland skal betale, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende hanseatiske forhold.
1383. 9. august373Åge Konstantinsen sælger sin mødrenearv i Gärds herred til sin svoger Lars Pedersen af Vismarlöv.
1383. 13. augustLund374Ærkebiskop Mogens af Lund vidimerer Ivar Nielsens brev af 1359 31. august og Jens Henriksens brev af 1383 25. maj.
1383. 19. augustValmontone375Pave Urban 6. pålægger Ludvig af Bamberg, 'det apostoliske sædes nuntius i Tysklands, Böhmens, Danmarks, Sveriges og Norges riger og lande', at opkræve en tyvendedel af alle kirkelige indtægter og indkomster 'i Tysklands, Bøhmens, Danmarks og Norges lande' til brug for kampen mod skismatikerne og den romerske kirkes fjender og særlig mod modpaven Clemens 7.
1383. 26. augustTønsberg376Kong Oluf forordner, at ingen må sejle på købmandsfærd uden at eje værdier til 15 mark eller bygge købmandsskibe, hvis han ikke har formue; endvidere skal der svares sækkegæld af det gods, der landes fra Island.
[f. 1383. 26. august]377Kjeld Pedersen skøder en gård i Bred til Odense sankt Knud kloster.
[o. 1383. 26. august]378Kong Olufs dombrev på en gård i Bred.
1383. 26. august379Kong Oluf tildømmer Anders Stigsen gods i Nørreby.
1383. 29. augustTønsberg380Kong Oluf stadfæster kongerne Håkon 5.s, Magnus og Håkon 6.s privilegier for almuen i Sandsvær.
1383. 31. augustNeuenkamp381Abbed Henrik af Neuenkamp kloster kundgør for gejstligheden i bispedømmerne Schwerin, Lübeck, Brandenburg, Havelberg, Verden, Slesvig og Kammin, at han har modtaget pave Urban 6.s brev af 1383 12. januar, rettet mod Michael Hildesheim, evig vikar i Stralsund, og pålægger dem at forkynde denne som bandlyst.
1383. 5. september382Kong Olufs indførelsesbrev for Mikkel Degn i en gård i Lund.
1383. 8. septemberLund383Ærkebiskop Mogens af Lund eftergiver alle, der besøger sankt Johannes kloster i Slesvig eller rækker en hjælpende hånd til forøgelse af dets indtægter, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1383. 9. septemberGüstrow384Bertold Rudolfs, skolemester ved kirken i Güstrow, pålægger under henvisning til pave Urban 6.s bulle af 1383 15. maj, nr. 349, alle sognepræster, vikarer, alterpræster, offentlige notarer og alle andre gejstlige i stæderne og stifterne Roskilde, Schwerin, Lübeck og Kammin peremptorisk at stævne Mathias Bandelvitz og Gotfred Mosike til at give møde for ham i Güstrow for at svare til Konrad Popelvitz' klage.
1383. 9. septemberGüstrow385Bertold Rudolfs, skolemester ved kirken i Güstrow, pålægger alle sognepræster, vikarer, alterpræster og alle andre gejstlige i stæderne og stifterne Roskilde, Kammin, Lübeck og Schwerin peremptorisk at stævne Henrik Otte og hans hustru Taleke til at give møde for ham, fordi de har opretholdt samkvem med Kristian Makup, som sammen med fem andre lægmænd fra Roskilde stift tidligere var blevet bandlyst af den afdøde provst Meinhard v. Hachede af Güstrow, fordi de havde lagt voldelig hånd på Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift.
1383. 14. septemberLund386Kong Oluf giver Mikkel Ingemarsen Degn låsebrev på en gård i Lille Vor Frue sogn i Lund.
1383. 15. septemberLøgum kloster387Grev Klaus af Holsten og Stormarn stadfæster den skødning, hvorved fru Helene, datter af ridderen Jens Hviding, har overdraget hr. Thomas, abbed i Løgum kloster, og menige konvent sammesteds alt sit fædrene gods i Højer herred.
1383 18. september387Mse 1380 18. september, nr. 59
1383. 20. septemberRoskilde388Biskop Johan af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, kvitterer biskop Niels af Roskilde, kapitlet sammesteds og gejstligheden i stiftet med undtagelse af klostrene for 60 guldfloriner som deres andel af det underhold, der skyldtes ham.
1383. 25. september389Kong Oluf pålægger Josef Nielsens arvinger at udrede, hvad denne skyldte Lunde domkirke.
1383 29. september389MRep. nr. 3420, se 1383 6. december, nr. 401.
1383. o. 29. september390Ingemar Star kvitterer Johan Skytte for al skyldig gæld og for, hvad der ellers er dem imellem 'til vidnesbyrd de gode og forstandige mænd, som var til stede, som var Arvid Piik, herr Håkon, sognepræst i Annerstad, Karl Guse, Sasser Ingeson, Anund Hemmingson og Trotte Atteson. Til vidnesbyrd om denne kvittering og erklæring er nogle segl tilhørende fornævnte mænd, nemlig Arvid Piik, herr Håkon og Sasser Ingeson hængt under. Skrevet i det Herrens år 1383 på tidspunktet for ærkeenglen Michael'.
[1383. o. 4. oktober]391Søstædernes rådsudsendinge erklærer over for dronning Margrete, at de er rede til at deltage i forhandlinger i Nykøbing eller Vordingborg 14 dage efter påske.
1383. [e.] 4. oktoberLübeck392Reces af hansedagen i Lübeck.
1383. 23. oktoberBergen393Kong Oluf stadfæster med samtykke af drosten hr. Ogmund Finssen Botolv Eindridessons besiddelse af halvdelen af gården Gyltan i Bergen.
1383. 25. oktober394Peder Sten af Huseby, væbner, forpligter sig til som leje at yde værgerne for sankt Lucius' kirke i Roskilde og Mogens Lang, borgmester i Roskilde, eller hans søn Jens Mogensen, evig vikar sammesteds, tre pund korn årligt af det gods, de besidder i Snostrup på Jens Læges arvingers vegne.
1383. 28. oktoberRoskilde395Dronning Margrete afstår Ørken i Villands herred til Absalon Kjeldsen.
[1383 31. oktober-1384 30. oktober]395MActa Pont. II 19 nr. 780, se nr. 510.
[1383. 10. november-15. december]Napoli396Pave Urban 6. pålægger en gejstlig at stadfæste kapitlet i Slesvigs valg af kanniken Herder Jensen til ærkedegn sammesteds efter ærkedegnen Niels Pedersen Klechs død.
1383. 11. november397Margrete Troelsdatter, priorinde i Vor Frue kloster i Roskilde, og menige konvent sammesteds pantsætter med samtykke af deres overordnede abbed Mikkel i Sorø det gods i Sæby, Volborg herred, der var testamenteret dem af Erik Nielsen af Hørsholm, til Klement Hage for 14 mark sølv.
1383. o. 18. novemberLübeck398Kristian Bosel, skipper, erkender at have oppebåret 30 mark lybsk af magister Jakob v. Köln, kirurg, som betaling for sit skib, som han krævede af Jens Rud og dennes hustru.
1383. 20. novemberStralsund399Vi herr Henning Podebusk, Danmarks riges drost, herr Henrik van Jasmund, riddere, Herr Mathias Zollwede, præst i Stralsund, herr Bertram Wulflam, herr Lydeke v. Kulpe, borgmestre i Stralsund, herr Konrad Weren, borgmester, og herr Vincentius Wachholt, rådmand i Greifswald, mægler forlig mellem hertug Vartislav 6. af Pommern, borgmestre, rådmænd og borgere i Barth på den ene side og Wedege Buggenhagen og hans venner og tjenere på den anden.
1383. 6. december400Peder Basse af Tybjerg afstår til Konrad Moltke af Farebæksholm alt det gods i Vridsløselille, der var pantsat til hans fader Sten Basse af Jens Skytte i Høm.
1383. 6. december401Anders Pedersen af Svanholm, væbner, pantsætter Bjergegård og alt sit gods i Karlslunde til Eskil Falk af Vallø for 20 mark sølv.
[1383]. 9. decemberWestminster402Kong Richard 2. af England pålægger borgmester og fogederne i Southampton efter ansøgning af to hansekøbmænd, der 'havde ført et skib, på hvilket Johan Benynghens er skipper, til nævnte havn Southampton – det er for nylig ladet med sild i Skåne' – og havde betalt tilbørlig told, at frigive deres last, således at de kan føre den til Bordeaux for at købe vin der og føre den til England.
1383. 11. decemberVor Frue Kirkes kor i Riga403Notaren Burchard Wesendal fra Brandenburg stift, bevidner, at Meynardus de Sandbocheim, Arnoldus Placgal og Wulfhardus de Stadis, der er udpeget til dommere af ærkebiskoppen af Riga, provsten sammesteds og ordensmesteren i Livland i en strid mellem provst og kapitel i Riga og staden Riga om bymarkens grænser, fastsætter tidspunktet for domsafsigelsen, der skal foregå i begge parters nærværelse. Vidner er Lambert Prutzen, Wloclawek sift, og Peder de Urbe, Slesvig stift, lægmænd.
1383. 13. december404Rike Henneke og Markvard Breyde, brødre, sønner af hr. Markvard, og Hartvig Breyde, søn af hr. Helrik, skænker 50 mark afgift i Store-Vaabs til sankt Johannes kloster ved Slesvig, hvoraf de 20 mark først er til rådighed, når fru Wigerd, enke efter Henrik v.d. Wisch, og priorinden i klostret er afgået ved døden.
1383. 22. december405Anders Pedersen af Svanholm, væbner, forpligter sig til at hjemle Roskilde sankt Agnete kloster det gods i Ishøj, som hans bedstemoder Cecilie overdrog klostret som medgift til hans søstre Edle og Marina, mod en årtid for hans forældre.
1383 Dag?405MARep. nr. 3427 se 138<5> omkr. 1. februar, ndf. nr. 548.
1383405MBReg. Dan. nr. 2763 se 1384 1. august, ndf. nr. 483.
1383Slesvig406Halvdelen af det hus, som Detlev Smiter, kannik i Slesvig, ejede sammesteds, afstås til vikarernes trefoldighedsgilde.
1383407Hamburgs kæmnerregnskab.
1383408Fru Adelheid Vos sælger halvdelen af sine fire boder i Skåne til Didrik Wardow.
1383Slagelse409Kong Olufs rettertingsbrev om, at Jens Tuesen af Tersløse har lovet at overdrage sit gods 1 Osved og Kregme til herr Henning Podebusk.
1383Roskilde410Herr Peder Pedersen sælger gods i Horns herred til Hemming Jensen af Kyndby.
1383411Dronning Margrete fritager en mand i Torslunde for al kongelig tynge.
1383412Niels Svej pantsætter en gård i Pebringe.
1383412MÆA. III 343 J 20, se nr. 311.
1383413Peder Grubbe skøder sin hovedgård Tolstrup til Jens Rødmersen.
1383414Jens Pallesen pantsætter sit gods i Sandby til Ture Knudsen.
1383415Elene af Helsinge pantsætter en gård i Bøstrup til Peder Finkenoge.
1383416Klaus v.d. Lancken og hans hustru lejer Antvorskov klosters gods i Bakkendrup og en gård i Ulstrup.
1383417Jens Jensen Sosadel af Gerlev lejer et møllested på Gerlev mark af Antvorskov kloster.
1383418Herr Henning Podebusk eftergiver Slagelse hospital den trætte, han havde haft med det om noget gods i Valby Vester.
1383419Klaus sælger en bod i Slagelse til Siger.
1383419MÆA. IV 254, året er fejl for 1385, cf. ndf. nr. 548.
1383420Jakob Nielsen i Vognserup kvitterer Esbern Gjordsen for brev på en gård i Skellingsted.
1383421Henning Ottenhusen besegler brev.
1383422Jens Due besegler brev.
[o. 1383?]423Fiskerne af saltfisk i Cromer og Blakeney beder den engelske konge om at give dem frihed til at drage på fiskeri ved Danmarks og Norges kyster under henvisning til, at fiskesæsonen er langt fremskredet, fordi kongens embedsmænd trods kongens løfter hindrer dem i at udøve deres erhverv, og at det tager indtil et halvt år at sejle til og fra fiskepladserne.
[1383-84]424Henneke Tzules og Arnold v. Verden lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående alt det gods, der var efterladt i Ystad af den afdøde Henning Tzules.
[1383-84]425Hr. Tideman v. Buren og hans søn Johan lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående alt det gods, der var efterladt i Ystad af den afdøde Nicolaus Rügenwalde.
[1383-84]426Mathias Leneke og Lydeke Sasse lover at holde de herrer rådmænd i Stralsund skadesløse for deres brev angående tre skibe, der var gået i arv til enken efter Johan Paris, der blev dræbt i Dragør, og deres børn.
forrige næste