forrige næste
DatoStedNr.Regest
1384. 6. januarRingsted427Kong Oluf tildømmer for fjerde gang Henrik Skytte en gård i Sandby.
[1384. e. 8. januar-f. 27. maj]428Henrik v. Dortmund pantsætter to boder i Skanør til Gese, enke efter Goswin v. Hameln for 36 mark.
1384. 13. januar429Reces af de preussiske stæders dag.
(13)84. 13. januar430Udkast til et brev af de preussiske stæder, hvori de underretter om resultatet af deres indbyrdes forhandlinger vedrørende deltagelse i de kommende forhandlinger i Nykøbing med dronning Margrete.
[1384]. 17. januar431Rådet i staden Elbing meddeler rådet i Danzig, at højmesteren har samtykket i resultatet af forhandlingerne i Marienburg 13. januar, og beder dem undskylde de preussiske stæder i et brev til Lübeck og afsende sendemænd til forhandlingerne med dronning Margrete i Nykøbing.
1384. 23. januarFyns landsting432Fyns landsting bevidner, at Peder Ottosen, borger i Svendborg, har fået et tingsvidne om, at bymænd, der dyrker agerjord uden for deres sogns grænser, ikke i høsttiden på lovlig vis kan bringe optagne husdyr til deres hjemby, men skal indrette kvægfolde for disse dyr ude på marken. Endvidere fastslås, at optagning af husdyr – bortset fra geder – ikke kan finde sted i deres inddigede smålodder (abildgårde, kålgårde og toftegårde).
1384. 23. januarSlagelse433Kong Oluf tildømmer for anden gang Tyge Puder det gods i Illerup, der ved arv var tilfaldet ham og hans hustru.
1384. 7. februarSorø434Ærkebiskop Mogens af Lund forbyder priorinden for Roskilde sankt Agnete kloster i fremtiden at afhænde eller udleje klostrets gods, som han efter pave Urban 6.s pålæg har tilbagekaldt fra uretmæssige besiddere.
1384. 9. februarNæsby435Kong Oluf tildømmer for tredie gang Tyge Puder det gods i Illerup, der ved arv var tilfaldet ham og hans hustru.
1384. 9. februarDomkirken i Napoli436Pave Urban 6. pålægger abbeden i Neuenkamp kloster at bringe striden mellem biskop Niels af Roskilde og nogle borgere i Roskilde og Schwerin om nogle pengesummer til behørig afslutning.
[1384. o. 9. februar?]437Pave Urban 6. pålægger biskopperne af Lübeck, Kammin og Ribe at skride ind mod dem, der øver uret mod kirken i Roskilde og biskop Niels.
[1384. o. 9. februar?]438Pave Urban 6. pålægger abbeden i Neuenkamp at tilbagekalde det gods, der ulovligt var frataget kirken i Roskilde.
1384. 10. februar439Jens Ulfsen, bymand i Malmø, skøder kapitlet i Lund, der i forvejen besidder den ene halvdel af hans gård, den anden halvdel mod afholdelse af en årtid for hans hustru og hendes afdøde første mand og en anden for ham selv, medens der skal afholdes en årlig messe for dem af kannikerne, så længe de lever. Endvidere skal de bo frit i gården på livstid.
1384. o. 16. februarLübeck440Johan Horborg erkender at have modtaget 60 mark penge af magister Jakob v. Köln på Jens Rud og hans hustrus vegne som erstatning for sild, der var frataget ham af dennes tjenere.
1384. 20. februarGottorp441Detlev Rantzau, kaldet Struve, kvitterer på egne og broderen Lyder Rantzaus vegne greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten for de 900 mark, som disse skyldte deres fader. Brevet er beseglet 'på Gottorp'.
1384. 26. februarNæsby442Kong Oluf pålægger Niels Jakobsen Bille af Æbeltved, Jakob Nielsen af Vognserup, Jakob Mogensen af Ellinge og Klaus v. Hagen at indføre Henrik Skytte i en gård i Sandby, Tuse herred.
1384. 28. februar443Matheus Runtinger, købmand i Nürnberg, sender sin svend (Ulrik) Füirtter på handelsrejse til Prag, Frankfurt a. d. Oder eller Stettin eller til Øresund.
1384. [e.] 28. februarLübeck444Reces af hansedagen i Lübeck.
1384. 29. februarNæsby445Kong Oluf tildømmer for fjerde gang Tyge Puder det gods i Illerup, der ved arv var tilfaldet ham og hans hustru.
1384. 2. martsSjællands landsting446Jens Troelsen, landstingsdommer på Sjælland, og seks gejstlige og verdslige erklærer, at Konrad Moltke af Farebæksholm har ladet Anders Ovesens brev af 1341 27. maj, Henneke Sylows af 1344 27. september, Lydeke Sunesens af 1357 24. juni, Henneke Andersen Skyttes af 1365 6. maj og Jakob Skaves af 1382 5. marts vidimere på Sjællands landsting.
1384. 2. martsSjællands landsting447Jens Troelsen, landstingsdommer på Sjælland, og seks gejstlige og verdslige erklærer, at Konrad Moltke af Farebæksholm har ladet Niels Stigsen af Ris' brev af 1367 16. Juni vidimere på Sjællands landsting.
[e. 1384. 2.-5. marts]448Folkvin Kummerow lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det gods, som hans svend Heise Pukenberg skal inddrive fra Peder Nielsen af Skjoldenæs.
[e. 1384 2.-5. marts]449Indførelse i Stralsund om, at sagen mod Heine Kardian, der dræbte Lorenz v. Halle i Falsterbo, er afsluttet med venskabeligt forlig mellem drabsmanden og den dræbtes arvinger.
[1384]. 14. martsPutbus450Henning Podebusk, Danmarks riges drost, meddeler Bertram Wulflam, Johan Ruge og Didrik Krudener, borgmestre i Stralsund, at han har erfaret, at de preussiske stæder ikke agter at deltage i forhandlingerne i Nykøbing, og beder dem meddele dem, at dronning Margrete kommer til Stralsund, og at det derfor vil være af betydning, at de preussiske stæders udsendinge vil komme dertil.
[1384] 15. marts451Rådet i staden Stralsund sender de preussiske stæder Henning Podebusks brev af 14. marts og indbyder dem til forhandlinger med dronning Margrete i Stralsund omkring 3. april og understreger, at det vil være til største skade, hvis de ikke kommer.
1384. 27. martsNæsby452Kong Oluf pålægger Herlug Brimle, Johan van See, Hannes Drilleben og Niels Degn af Tygestrup at indføre Tyge Puder i det gods i Illerup, som er tildømt ham ved fire kongebreve.
1384. 28. marts453Henrik Stenkop, foged i Malmø, og seks borgmestre og rådmænd bevidner et arveforlig.
1384. 30. martsMarienburg454Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1384. 30. martsRingsted455Kong Oluf tildømmer Ove Steg af Bøgede 16 ørtug skyldjord i Uglestrup, som denne i en strid med Anders Pedersen af Svanholm hævdede at have krav på som arving efter ridderen Niels Knudsen.
1384. 30. martsStralsund456Testamente af Henrik Büschow, borger i Stralsund.
1384 3. april457Folmer Jakobsen erkender at have lejet Svalmstrup, Avnstrup, Agerup og Tågerup af fru Edelheid, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, og menige konvent sammesteds.
1384. 7. april458Sognene Meldorf, Wesselburen og Büsum samt slægten Vogdemanne i Ditmarsken slutter overenskomst med stæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Stade, Buxtehude og Itzehoe om skibbrud og strandingsgods, bl.a. når skibe »vil sejle op eller ned ad Elben og Ejderen«.
1384. 7. april459Staden Hamburgs genbrev til nr. 458 på de deri nævnte stæders vegne.
1384. 9. april460Biskop Niels af Roskilde skøder dele af sit gods i Ods, Merløse ok Skippinge herreder til bispebordet som vederlag for det biskoppelige fogedi Kappelgård, bispetienderne af Stevns herred og det årlige cathedraticum af kirkerne i Stevns og Fakse herreder, som han har henlagt til det alter, han har stiftet og doteret i Roskilde domkirke.
1384. 16. aprilVadstena kloster461Testamente af Bo Jonsson, Sveriges drost.
1384. 20. aprilBjernede462Kong Oluf erklærer, at Jens Gyrstinge har ladet Anders Ovesens brev af 1341 27. maj, Henneke Sylows af 1344 27. september, Lydeke Sunesens af 1357 24. juni, Henneke Andersen Skyttes af 1365 6. maj og Jakob Skaves af 1382 5. marts vidimere på rettertinget.
1384. 20. aprilBjernede463Kong Oluf erklærer, at Jens Gyrstinge har ladet Niels Stigsen af Ris' brev af 1367 16. juni vidimere på rettertinget.
1384. [e.] 24. aprilStralsund464Reces af hansedagen i Stralsund.
1384. 2. majNæsby465Kong Oluf giver Tyge Puder låsebrev på det gods i Illerup, der ved arv var tilfaldet ham og hans hustru.
1384. o. 15. majLübeck466Fru Margrete, Godskalk Porsfelds hustru, fordum enke efter hr. Lyder Limbæk, erkender at have modtaget de panter og kostbarheder, som hun havde pantsat til den afdøde Detlev Mane.
1384 20. maj466MRep. nr. 3447, se nr. 470.
1384. 26. maj467Jakob Esbernsen, væbner, pantsætter alt sit gods i Gørding herred og gods i Skast herred i Fåborg og Jerne sogne til hr. Tue, ærkedegn i Ribe, for 23 mark lybsk.
1384. 28. maj468Biskop Peder (Jensen Lodehat) af Växjö mageskifter med kapitlets samtykke bispebordets gods i Alingsås med væbneren Lars Olovssons gods på Bolmsö, i Österås og Husaby.
1384. 31. maj469Jakob Olufsen, ridder, erklærer, at alt det gods, som Roskilde sankt Clara kloster har pantsat til ham, er indløst med undtagelse af det gods, han har lejet.
1384. 5. juni471Hertug Vartislav 6. af Pommern(-Barth) vidimerer hertug Bugislav 5.s brev af 1342 29. september (= Kausche nr. 250). Blandt vidnerne »vore tro rådgivere og vore tro mænd herr Henning den ældre og herr Henning den yngre, fætre, kaldet Podebusk«.
1384. 10. juni470Lave Degn pantsætter sin og sin hustrus lodder i gården Emmerlev til Oluf Ivarsen Sten for 20 pund sterling.
1384. o. 15. juniLübeck472Johan Horborg pantsætter sin klædeskærerbod i Falsterbo til Tideman Nienborg for 160 mark.
1384. 16. juni473Jakob Olufsen, ridder, ugyldiggør alle breve fra Roskilde sankt Clara kloster til ham om pantsættelser og lejemål.
1384. 22. juni474Fru Gunnur, enke efter Niels Dus, skøder seks gårde i Gloslunde til Anders Sjundesen af Kærstrup.
1384. 23. juniBergen475Kong Oluf udsteder med samtykke af Norges drost og rigets råder en forordning om aflønning af håndværkere i købstæderne og arbejdsfolk på landet.
1384. 24. juni476Henrik Parow, ridder, og Jakob Mus, høvedsmand på Lindholm og i Ystad, opfordrer under stadfæstelse af alle tidligere rettigheder borgmestre, rådmænd og borgere i Danzig til at besøge Ystad og drive sildefiskeri om efteråret som hidtil.
1384. 25. juniRoskilde477Mads Elavsen, Roskildebispens official, erklærer, at Cecilie, datter af Jens Skydebjerg, indsætter Bennike Hennekesen, kannik i Roskilde, som sin befuldmægtigede angående sit fædrene og mødrene gods.
1384. 28. juni478Folmer Jakobsen af Magleby skænker en brydegård og to gårdsædegårde i Vester-Broby til Sorø kloster.
1384. 29. juniReinfeld479Nicolaus, abbed i Reinfeld kloster, lader den offentlige notar Johan Reventlow af Tielenburg, gejstlig i Odense stift, udstede et notarialvidne, hvori han efter opfordring af Lyder, prior i Ratzeburg præmonstratenserkloster, transsumerer kejser Karl 4. af Tysklands brev af 1375 26. oktober til biskop og domkapitlet i Ratzeburg.
1384. 29. juni480Rådmænd og indbyggere på Pellworm tilsikrer borgmestre, rådmænd og borgere i Hamburg fred til at drive handel hos dem.
(13)84. 20. juliMarienburg481Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[1384-1410] 31. juli482Lambert Schape meddeler sin onkel herr Herman Yborg, rådmand i Lübeck, at han ikke kan komme til Lübeck før påske, fordi det ikke var muligt at rejse over land dertil fra Flandern eller at få skibslejlighed til Hamburg. Derfor »er jeg kommet gennem Øresund til Gotland«.
1384. 1. august483Lave Kring sælger sit gods i Tved til vikarerne ved kirken i Slesvig for 18 mark lybsk.
1384. 3. augustRoskilde byting484Borgmestre, rådmænd og borgere i Roskilde vidimerer Mads Elavsens brev af 1384 25. juni og bevidner, at hr. Bennike Hennekesen, kannik i Roskilde, som værge for Cecilie Jensdatter har skødet en gård i sankt Laurentius' sogn sønden for torvet til Roskilde sankt Clara kloster.
1384. o. 15. august485Predbjørn Podebusk skylder Elisabeth, datter af Jakob Rogge, 100 mark stralsundsk.
1384. 19. augustBergen486Kong Oluf udsteder en forordning om handelen i Nordnorge.
1384. 22. augustTønsberg487Kong Oluf stadfæster et dombrev og et dermed forbundet gavebrev af Berg, lovmand, og forbyder desuden Jørund Tholfsson at befatte sig med Ogmund Gautesøns gård Haathweit.
1384. 22. august488Margrete, datter af Evert Hennekesen og enke efter Tyge, borger i Slagelse, skænker et stenhus i sankt Mikkels sogn i Slagelse til Sorø kloster til sjælebod for sig og sin afdøde mand.
1384. 22. augustDjurs Nørre herredsting489Vidisse af et låsebrev på Stokkebrogård.
1384. 26. augustParis490Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, den franske konges råd og pavelig auditør, pålægger i henhold til pave Clemens 7.s brev af 1383 7. maj, nr. 347, visse offentlige notarer at stævne abbeden i Ste.-Genevièveklostret, klosterprioren sammesteds, sognepræsten ved St. Etienne i Paris samt magister og studerende fra Danmarks rige til at give møde i St. Nicolas de Chardonnet kirke i Paris i sagen om de danskes hus i Paris.
1384. 1. septemberParis491Johannes Coustelli, gejstlig i Reims stift, offentlig notar, bekræfter over for Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, den franske konges råd og pavelig auditør, at han i henhold til dennes brev af 26. august, nr. 490, har stævnet abbeden i Ste.-Genevièveklostret, klosterprioren sammesteds, magister Jacobus Mangon, sognepræst ved St. Etienne i Paris og magister Jens fra Danmark til at give møde i St. Nicolas de Chardonnet kirke i Paris i sagen om de danskes hus i Paris.
1384. 5. septemberMalmø byting492Henrik Stenkop, byfoged i Malmø, Ludvig Andersen af Barsebäck, ridder, og otte rådmænd i Malmø vidimerer ærkebiskop Jakob af Lunds brev af 1360 1. maj.
[1384. 6. september-1386. 2. februar]493Staden Hamburg beder væbnerne Wilken og Woler Lappe om gennem hr. Heine Vorrad at fremsende de penge, som tilhører Vor Frue kirke i Ribe, og som hr. Jens Helt, præst, har afkrævet dem i denne kirkes navn.
1384. 8. septemberSkåne494Reces af hansedagen i Skåne.
[1384. e. 8. september]495Rådet i Elbing tilsender rådmændene i Danzig en kopi af recessen fra hansedagen i Skåne.
1384. 29. september496Niels Andersen af Ørby og hans hustru Kristine Nielsdatter skøder deres gods i Ørby til Æbelholt kloster til bod for deres og deres forfædres sjæle.
1384. 1. oktoberParis497Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, den franske konges råd og pavelig auditør, pålægger i henhold til pave Clemens 7.s brev af 1383 7. maj, nr. 347, visse offentlige notarer på ny at stævne abbeden i Ste.-Genevièveklostret, klosterprioren sammesteds, sognepræsten ved St. Etienne i Paris samt magister og studerende fra Danmarks rige til at give møde i dekanens hus i sagen om de danskes hus i Paris.
1384. 1. oktoberParis498Johannes Coustelli, gejstlig i Reims stift, offentlig notar, bekræfter over for Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, den franske konges råd og pavelig auditør, at han i henhold til dennes brev af 1. oktober, nr. 497, på ny har stævnet abbeden i Ste.-Genevièveklostret, klosterprioren sammesteds, magister Jacobus Mangon, sognepræst ved St. Etienne i Paris og magister Jens fra Danmark til at give møde i dekanens hus i Paris i sagen om de danskes hus i Paris.
1384. 9. (?) oktober499Broder Åge, dominikanerprior i Åhus, og Åstred, vikar i Åhus for provsten i Lund, vidimerer den udvalgte ærkebiskop Mogens af Lunds brev af 1379 1. juni.
1384. 9. oktober500Torkil Nielsen af Gladsax, væbner, testamenterer Lundekirkens bygningsfond en række gårde og gårdsædesteder i Lilla Harrie, Hammarlunda og Satsarp mod afholdelse af tre årlige messer og en årtid for hans sjæl.
[1384] 9. oktoberFalsterbo501Hansestædernes rådsudsendinge meddeler Reval (og Riga), at man i Falsterbo har besluttet at holde nye forhandlinger i Lübeck 5. marts om borgene i Skåne og de øvrige spørgsmål, der blev behandlet på Hansedagen i Falsterbo.
1384. [e.] 9. oktoberFalsterbo502Reces af hansedagen i Falsterbo.
1384. 12. oktober503Jakob Ohm, klerk, pantsætter en lod i sine boder i Travegade i Skanør til Werner Zoltman for 50 mark.
1384. 15. oktoberParis504Notaren Johannes Coustelli bevidner, at Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, doktor både i kanonisk og romersk ret, pavelig auditør og den franske konges råd, efter undersøgelser i henhold til pave Clemens 7.s brev af 1383 7. maj, nr. 347, har tilladt prioren og konventet i Vor Frue kloster af Karmels bjerg i Paris at erhverve det forfaldne hus i nabolaget i Rue de Ste.-Geneviève-la-Grant, som tilhørte magistre og studerende fra Danmarks rige, for 24 parisiske pund i årlig indtægt, for hvilke disse kan leje sig et passende herberge andetsteds i Paris, idet han samtidig pålægger prioren og konventet at yde abbeden og Ste.-Genevièveklostret samt sognepræsten ved St. Etienne du Mont vederlag for deres ret til afgifter af de danske studerendes hus.
1384. 16. oktoberLübeck505Biskop Johan af Slesvig transsumerer efter anmodning af Dronethus, ordensmester i antonitterklostret i Tempzin, otte pavelige privilegiebreve for antonitterordenen.
1384. 25. oktoberNørre-Åby506Gunnur Juls skøder sine jorder på Brenderup mark til præstebordet.
(13)84. 25. oktoberLucera507Riccardus Caracciolo, stormester for johanniterordenen, tillader sin kapellan, johannitermunken Johan Sternberg at studere kanonisk ret ved et anerkendt universitet og derefter vende tilbage til lydigheden under prioren af Dacia.
1384. 28. oktober508Niels Hemmingsen Møller skøder en del af en gård i Malmø til Henneke Ågesen.
1384. 31. oktoberMalmø byting509Tingsvidne af Malmø byting om, at arvingerne efter afdøde borgmester Anders Pedersen har skiftet det efterladte gods med hans enke Ingerd Jensdatter.
[1384. 31. oktober-1385. 30. oktober]510Pave Clemens 7. tilstår biskop Jöns af Strängnäs en række fuldmagter gældende for Danmarks, Norges og Sveriges riger.
[1384] 1. november511Rådet istaden Lübeck sender rådene i de preussiske stæder recessen af 1384 9. oktober fra mødet i Skåne og beder dem sende befuldmægtigede til forhandlinger i Lübeck førstkommende 5. marts, da pantsættelsen af borgene i Skåne snart udløber.
1384. 1. november512Ridderen Niels Glob af Todbøls skødebrev på gods i Salling til biskop Jakob af Viborg (og vidissen heraf 1386).
1384. 2. novemberGüstrow513Bertold Rudolfs, skolemester ved kirken i Güstrow, pålægger under henvisning til pave Urban 6.s bulle af 1383 15. maj. nr. 350, alle sognepræster, vikarer, alterpræster, offentlige notarer og alle andre gejstlige 'i stæderne og stifterne Roskilde, Schwerin, Lübeck og Kammin' peremptorisk at stævne, Jens Mikkelsen til at give møde for sig i Güstrow for at svare til Konrad Popelvitz' klage.
1384. 13. november514Konrad Moltke af Redebas erkender at have oppebåret otte mark lødigt sølv af Niels Ivarsen for Niels Brokenhus' pantebrev til ham på gods i Strøby.
1384. 14. novemberKøbenhavns rådhus515Rådet i København anmoder borgmestre og rådmænd i Danzig om at være Niels Mortensen, der er befuldmægtiget for sin hustru Bodil og dennes søster Ingerd, behjælpelig med at oppebære arven efter Klaus Dene, fordum borger i Danzig.
1384. 18. november516Rådet i Ribe anmoder rådet i Lübeck om at udvirke, at Detmar Tidemansen får de 66 mark lybsk, for hvilke han i sin søn Frederiks navn, kannik i Ribe og Roskilde, har solgt 55 stykker kvæg til Henrik Trwernich, borger i Lübeck.
1384. 18. november516SDitmar Tidemansen skriver på vegne af sin søn, kanniken Frederik, til rådet i Lübeck for at få udbetalt, hvad afdøde Heinrich Truernith var denne skyldig.
1384. 21. november517Svend Sakstorp, dekan, og Peder Jensen, kanniker, værger for bygningsfonden ved kirken i Lund, forpligter sig til at afholde tre ugentlige messer samt en årtid for Torkil Nielsen af det gods i Lilla Harrie, Hammarlunda og Satsarp, som denne havde testamenteret fonden.
[1384] 24. novemberWestminster518Kong Richard 2. af England pålægger sine tro mænd Donald Heselrigg, Thomas Boynton, John Aske, John Lokton, Thomas Threlkild, James Toncotes og John Percy fra Kildale at undersøge en ansøgning fra otte købmænd fra York, som har forklaret, at da disse for nylig havde fragtet et skib tilhørende Robert Bisset fra Hull med sild i Skåne i Danmark for at føre det til nævnte by Hull, led det skibbrud ved Rawcliffe, og godset blev kastet op på kysten, hvor det blev beslaglagt, selvom de selv også nåede i land, og skaffe dem tilbørlig erstatning, hvis godset er uerholdeligt.
1384. 26. novemberJönköping519Henrik Andersen, væbner, erkender, at borgen Laholm, som han har i pant af kong Albrecht af Sverige for 100 lødige mark, dog skal være dennes åbne borg, og forpligter sig til, når den er indløst, at overgive den til ham sammen med 56 lødige mark i forråd.
1384. 6. decemberAkershus520Kong Oluf påbyder alle nordmænd og udlændinge, der står i gæld til eller ikke har betalt landskyld til korsbrødrene ved Vor Frue kapel i Oslo, at udrede alt i løbet af seks måneder.
1384 6. december521Arine Knudsdatter af Savnsø skøder sit gods i Reersø til sin frænde Absalon Mogensen af Krenkerup.
1384. 13. decemberWismar522Hertug Albrecht 4. af Mecklenburg, 'ret arving til Danmarks rige', tager biskop Ludolf af Ratzeburg og domkapitlet sammesteds under sin beskyttelse.
1384. o. 13. decemberLübeck523Katerine, Johan v. Hornes steddatter, kvitterer eksekutorerne af Smale Henzes testamente for ti mark og sengeklæder, som den afdøde havde testamenteret hende.
1384. [e.] 18. decemberMarienburg524Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1384. SommerNyborg525Kong Oluf afsiger rettertingsdom.
1384526Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1384527Hamburgs kæmnerregnskab.
(1)384528Henrik Franke skylder Godeke v. Bremen 266 mark stralsundsk, som skal betales i Skåne.
1384529Oluf Nielsen, borger i Malmø, skøder sit gods i Hauringe til Eskil Brahe af Falkenberg.
1384530Ilvid Andersen skøder Thomas Wusteni en række gårde i Oldrup, Sondrup, Møldrup, Natved, Astruplund, Fensten, Smederup, Bovlstrup og Bjerager.
1384531Seltaris købes af biskoppen i Viborg for 40 mark sølv.
1384532Edle Andersdatter af Spanager pantsætter sit gods i Lundforlund til Henrik Langebænk.
1384533Jon Nielsen solgte en gård i Herstedøster til Mogens Lang, borger i Roskilde.
1384534Dronning Margrete pantsætter gods i Gudmindrup til Hartvig Bryske.
1384535Gødeke Stenweks brev på to stykker jord i København.
1384536Niels Jonsen af Strø stadfæster et skøde på Sigersholm til biskop Niels af Roskilde.
[1384]537Hildebrand sælger en bod i Slagelse til Siger Grøneberg.
1384538Hildebrand skøder den samme bod til Siger Grøneberg.
1384539Knud Piik skøder Gunne Siggesen to gårde i Vinberg og een gård i Okome sogn.
forrige næste