forrige næste
DatoStedNr.Regest
1385. 14. januarOslo540Dronning Margrete giver biskop Jon af Oslo fritagelse angående hans landbo på Folkestad i Vätte herred for leding og andre skatter samt told, men med undtagelse af bøder og ubodemål.
1385. 15. januarOslo541Tord Bonde giver sin toft Spaken i Oslo til Magdalena, enke efter Arnald Bager. Og til yderligere sikkerhed herfor da har jeg bedt disse ærlige mænd, herr Parow, ridder, min herre konge Olufs hofmester, Georg Jork, Stig Pedersen, og Lydeke Gerst om at hænge deres segl sammen med mit under dette brev, som var udstedt i Oslo søndagen næst efter Brettivas messe i min ærværdige herre herr Oluf, af Guds nåde Norges, de Danskes og Goters konges fjerde regeringsår.
1385. 19. januarSkatelöv542Nils Stolpe pantsætter en gård i Littelhult og en gård i Skulatorp til Werneke Konradsen for 40 mark svensk.
1385. 20. januarSchwan543Hertug Albrecht 4. af Mecklenburg, 'ret arving til Danmarks rige', overlader Johan van der Aa, borgmester i Rostock, halvdelen af landsbyen Lütten-Klein.
1385. 23. januarSlagelse544Kong Oluf erklærer, at abbed Mikkel i Sorø kloster har ladet hertug Henrik af Jyllands brev af 1370 25. februar vidimere på rettertinget.
1385. 26. januarNæsby545Kong Oluf dømmer fru Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnumsen, fri for alle krav fra Peder Sten, hvis hun kan godtgøre, at hun har tilbudt ham fuld værdi og passende betaling for de forseelser, som denne har sagsøgt hende for.
1385. 1. februar546Magistrater og råd i Kampen erklærer den borger eller gæst, som dræber en anden borger, for fredløs både i byen og på dens fed i Skåne.
1385. 1. februar547Mageskifte mellem Sorø kloster og helligåndshuset i Slagelse, således at klostret får en gård i Huse-Herrestrup og helligåndshuset får klostrets gods i Bildsø.
[1385.] [o. 1. februar]548Abbeden i Sorø kloster mageskifter en gård i Bildsø til prioren for helligåndshuset i Slagelse mod gods i Slagelse herred.
1385. 3. februarBergen549Herman Steffen i Bergen på Rügen pantsætter en klædeskærerbod i København til Esbern Jakobsen, dekan ved kirken sammesteds og official på Rügen, for 20 mark sølv.
[1385] 8. februarWestminster550Kong Richard 2. af England pålægger borgmestrene og fogederne i byerne Southampton, Plymouth og Dartmouth at beslaglægge skibe fra Flandern med gods til en værdi af 200 mark som gengældelse i overensstemmelse med en ansøgning fra John Polymond fra Southampton, da denne på tidspunktet for denne våbenstilstand, der er indgået og bekræftet mellem os og dem fra Frankrig, i Skåne havde lastet et skib fra Estland med forskelligt gods og købmandsvarer til en værdi af 200 mark gennem sine tjenere John Eek og William Eurnham for at føre det til vort rige England; men da skibet af det oprørte hav var drevet ind til Sluys, var mændene blevet sat i fængsel og godset beslaglagt.
[1385. e. 22. februar]551Johan Wulf og Johan Makes regnskab over den af dem i Rostock opkrævede pundtold samt over de af dem afholdte udgifter.
1385. 25. februar552Optegnelse om udgift for staden Deventer ved et besøg af en junker fra Danmark.
1385. 1. marts553Optegnelse om udbetaling til dækning af rejseudgifter for Johannes Rode, dekan ved sankt Ludgers kirke i Münster, som sendes til Norge og Danmark af pave Clemens 7.
1385. o. 5. martsLübeck554Gerhard Hamburg pantsætter ejendomsretten til sit hus i Lübeck samt en kræmmerbod i Falsterbo til sin søns værger for 150 mark lybsk.
[1385] 12. martsLübeck555Søstædernes rådsudsendinge meddeler dronning Margrete, at den af hende foreslåede forhandling i Helsingborg 11. maj ikke passer dem og foreslår i stedet forhandlinger i Stralsund.
[1385. o. 12. marts]556Hansestædernes afregning af pundtolden hjemme og i Skåne samt modregning af udgifter ved rejser til forskellige lokaliteter i Danmark.
1385. [e.] 12. martsLübeck557Reces af hansedagen i Lübeck.
1385. 14. marts el. 21. februar558Margrete, priorinde i sankt Peders kloster Lund skøder en gård sammesteds til Jens Nielsen Brun.
1385. 14. marts el. 21. februar559Klerken Uffe Troelsen skøder en gård i Lund til Niels Brun.
1385 23. marts559MRep. nr. 3468, se Dipl. Dan. 3. rk. II nr. 136.
1385. 26. marts el. 1386. 15. april560Marina Jensdatter, enke efter Niels Hak, skøder sit gods i Måsheddinge og Önsvala til Jens Lund af Torreberga.
1385 2. april560MReg. Dan. nr. *3177, cf. også Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 391 nr. 575, skrå for slagterlavet i Lübeck, udelades i Dipl. Dan.
1385. 5. april561Niels Jensen af Klæstruplund pantsætter Klæstruplund og alt sit gods i Hornum herred til Munk af Hedegård for 30 mark sølv.
[1385] 9. aprilHalland562Dronning Margrete meddeler borgmestre og rådmænd i Stralsund, at hun i Varberg har modtaget stædernes brev af 12. marts, nr. 555, som hun ikke kan besvare, før hun har talt med Danmarks riges råd, men fremhæver, at hun og rådene i Danmark og Norge tidligere havde aftalt forhandlinger i Helsingborg Kristi himmelfartsdag, og agter da at læse brevet der.
[1385. e. 9. april]563Rådet i Stralsund sender rådet i Danzig en kopi af dronning Margretes brev af [1385] 9. april.
1385. 12. aprilMarienburg564Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1385. o. 16. aprilLübeck565Hr. Jakob Plotze, søn af hr. Burchard Plotze, rådmand i Stralsund, erkender som ærkebiskoppen af Lunds befuldmægtigede at have oppebåret dennes penge og indtægter, der beroede hos rådet i Lübeck, samt de panter og kostbarheder, han havde pantsat til den afdøde Bertold Nienborg.
1385. o. 16. aprilLübeck566Bertold Nienborgs testamentseksekutorer erkender, at de gennem Jakob Plotze har oppebåret alt, hvad ærkebiskoppen af Lund skyldte den afdøde.
1385. 19. april567Svend Sakstorp, dekan, og Peder Jensen, kannik i Lund, vidimerer et påbud om, at prædikebrødrene ikke må drage til fremmede lande for at tigge.
1385. 20. april568Fru Marina Jensdatter, enke efter hr. Niels Hak, pantsætter forskelligt gods i Skåne til Jakob Mus.
1385. 24. aprilHviding herredsting569Tingsvidne af Hviding herredsting om, at fru Margrete, enke efter Ove Esbernsen, har pantsat Abildgård i Vester-Vedsted sogn til Kristian Frellesen for 200 mark lybsk.
1385. 24. aprilHviding herredsting570Hviding herred bevidner, at fru Margrete, enke efter Ove Esbernsen, har pantsat Abildgård i Vester-Vedsted sogn til Kristian Frellesen for 200 mark lybsk, og at gården er blevet tildømt ham, efter at den havde været lovbudt til indløsning.
1385. 26. aprilLollands landsting571Landstingsbrev om, at fru Arine Knudsdatter af Savnsø skøder sit gods i Reersø til Absalon Mogensen af Krenkerup.
1385. [f. 2. maj]572Prioren i Antvorskov indføres i gods i Egerup i Slagelse herred.
1385. 2. majNæsby573Kong Oluf giver prioren og brødrene i Antvorskov kloster låsebrev på gods i Egerup.
1385. 4. majSlagelse herredsting574Henning Podebusk, ridder, drost, og seks gejstlige og verdslige erklærer, at Jens Skriver, prior i Antvorskov, har ladet kong Olufs brev af 1385 2. maj vidimere på Slagelse herredsting.
1385. 11. majHelsingborg575Kong Oluf, dronning Margrete, Henning Podebusk, drost, ærkebiskop Mogens af Lund, Bent Byg, kammermester, Degenhard Buggenhagen, hofmester, Jens Rud og Konrad Moltke, høvedsmænd på Kalundborg og Vordingborg, Danmarks riges råder, kundgør, at borgene i Skåne, som i 15 år har været i hansestædernes værge, er tilbageleveret i henhold til overenskomsten, og lover derefter, om ønskes, at forny stædernes privilegier.
[1385] 19. maj576Rådet i staden Danzig sender rådet i staden Thorn Stralsunds brev af [1385 efter 9. april].
1385. o. 21. majLübeck577Johan Horborg pantsætter sin klædeskærerbod i Falsterbo til Heineke v. Hachede den yngre for 106 mark lybsk.
1385. o. 21. majLübeck578Johan Horborg og Heineke v. Hachede den yngre erkender at skylde Tideke Nienborg 106 mark lybsk, den sum, for hvilken Johan Horborg pantsatte sin bod i Falsterbo.
[1385] 22. majHelsingborg579Dronning Margrete kundgør for borgmestre og rådmænd i Stralsund, at hendes søn kong Oluf selv vil besvare stædernes brev fra Lübeck og tilbyder mægling.
[1385] 23. majHelsingborg580Kong Oluf kundgør for borgmestre og rådmænd i staden Stralsund, at han 11. maj i Helsingborg sammen med sine råder fra Danmark og Norge forgæves krævede borgene i Skåne i henhold til overenskomsten i 1370, og truer med at forelægge sagen for paven og kejseren, hvis de ikke bliver tilbageleveret.
[1385] 23. majHelsingborg581Henning Podebusk, Danmarks riges og konges drost, kundgør for rådet i Stralsund, at man ikke ønskede at holde forhandlinger med stæderne på andet tidspunkt end i Helsingborg den 11. maj, omtaler den ikke stedfundne overgivelse af borgene i Skåne og understreger det retmæssige i kravet om tilbagegivelsen.
1385. 1. juniStralsund582Testamente af Gerhard Baggendorp, borger i Stralsund.
[1385] 2. juni583Rådet i Thorn beder rådet i Danzig om som svar på modtagelsen af nogle kopier vedrørende borgene i Skåne at sende befuldmægtigede til forhandlinger i Marienburg 13. juni.
1385. 7. juniMalmø584Ærkebiskop Mogens af Lund forbyder almuen i Skåne at benytte den vej, der hedder Pramdraget.
1385. 13. juniMarienburg585Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1385. 16. juniNyhus586Biskop Johan af Slesvig overdrager ved mageskifte patronatsretten til Vor Frue kapel i Kalleby til grev Klaus af Holsten til gengæld for patronatsretten til sognekirken i Broager.
1385. 16. juniNyhus587Grev Klaus af Holsten, ret arving til hertugdømmet Jylland, overfører patronatsretten til Vor Frue kapel i Kalleby til sankt Johannes kloster ved Slesvig.
1385. 16. juni588Detmar van Gatmer, kaldet Blå, skøder Kristian Frellesen alt sit gods i og uden for Ribe med undtagelse af den gård, han bebor.
1385. 23. juni589Henrik Spyllenrump og hans hustru Heilike overdrager Jens Munk, borger i København, et grundstykke i Tyskmannegade for 20 år mod en årlig afgift på to lette gylden, som skal betales i Deventer.
1385. [e.] 24. juniStralsund590Reces af hansedagen i Stralsund.
1385. 24. juni591Niels Larsen, bymand i Roskilde, testamenterer sankt Marie alter i Nykøge kirke to boder i Køge.
1385. 26. juni592Anders Jakobsen af Törringe, væbner, skøder sin gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård til hr. Peder Nielsen, kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde.
1385. 26. juni593Fin Nielsen Skriver af Sandager oplader sin farbroder Fin Ovesen af Løjtved gården Bremholm i Tullebølle sogn, som Lars Mus havde pantsat til ham.
1385. 29. juni594Algot Magnusson, høvedsmand på Öresten, og Knud Eriksen, sognepræst i Fjärås og dekan, vidimerer Nils Erlandssons brev til herr Ebbe Piik af 1365 21. september.
1385. 2. juliSønderborg595Detlev Stampe, væbner, sværger grev Klaus og junker Gerhard af Holsten orfejde.
1385. e. 10. juli596Herman v. Grimme, Johan Stekeling og Johan Schivelbeen lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Konrad v. Rügen, der var død i Nyhus i Blekinge.
1385. e. 10. juli597Albrecht og Johan v. Lange og Andreas v. Barth lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Katerine, Johan Emekesens søster, der var død i Næstved.
1385. 13. juli598Magister Jens Basse fra Danmark og rektoren og universitetet i Paris afgiver indlæg for den franske konges hofret i deres indbyrdes retssag om forvaltningen af og adkomsten til de danske skolarers hus i Paris, kaldet 'Danmarks hus'
1385. 14. juliParis599Kong Karl 6. af Frankrig kundgør, at hans hofret i en retssag mellem magister Jens Basse fra Danmarks rige og rektor for universitetet i Paris om et hus, som en doktor fra Danmark havde skænket til skolarerne fra Danmark som opholdssted under studierne, har anordnet, at det brøstfældige hus lægges i kongens hånd, at lejen af det anvendes til istandsættelse, og at to af kongens råder skal syne det.
1385. 7. augustKungsbacka600Niels Jensen Svarteskåning meddeler Lydeke Skinkel, Bertold Quatz og Tonnies, at han har solgt et skib til Nicolaus Zukow og ledsaget ham ind i Øresund, og beder dem vise sig velvillige mod denne.
1385. 13. augustHjortholm601Kong Oluf forbyder, at nogen som helst befatter sig med Æbelholt klosters gods uden abbedens vilje og samtykke.
1385. 13. augustHjortholm602Kong Oluf forbyder, at nogen som helst befatter sig med Æbelholt klosters bodested i Skanør, efter at han ved dom har bekræftet klostrets ejendomsret.
1385. 17. augustGurre603Kong Oluf tager provst, dekan, ærkedegn og kapitel i Lund under sin beskyttelse og stadfæster og øger deres privilegier.
1385. 30. august604Henrik Witte, købmand i Malmø, giver sin broder Johan Witte fri rådighed over de 200 mark rostocksk, som han har stående i dennes hus i Rostock.
1385. 20. september605Jens Helmekesen, bymand i Malmø, sælger en gård sammesteds til ærkebiskop Mogens af Lund.
[1385] 27. septemberVordingborg606Kong Oluf beder borgmestre og rådmænd i staden Lübeck hurtigst muligt svare, om hansestæderne er rede til forhandlinger førstkommende 29. juli, da han ikke som aftalt med Gregor Swerting og Henrik Westhof har fået svar herpå inden 29. september, og redegør desuden for trufne forholdsregler mod sørøverne.
1385. 1. oktober606MRep. nr. 3486-87, se nr. 586-87.
1385. 4. oktober607Jens Hvid og hans hustru Hille, enke efter Jakob Larsen, skøder en halv klædebod til Johan Merle.
[1385] 6. oktober608Rådet istaden Lübeck meddeler de preussiske stæder, at man antagelig bør overholde aftalen med kong Oluf om forhandlinger førstkommende 29. juli, og foreslår, at man forinden den 13. juli afholder forhandlinger mellem stæderne indbyrdes om de sager, der skal behandles i Danmark.
1385. 7. oktoberLund609Ærkebiskop Mogens af Lund lover Niels Mogensen af Fårarp og hans hustru Bodil, som har skænket deres gård til ærkebispebordet, at afholde deres årtid af indtægten fra gården.
1385. 9. oktober610Vidnesbyrd om, at Jens Hvid skøder en klædebod i Skanør til Johan Merle.
1385. 9. oktober611Esbern Gjordsen i Mullerup pantsætter en gård i Skellingsted til fru Margrete Henningsdatter.
[1385] 10. oktober612Rådet i staden Lübeck meddeler de preussiske stæder, at de har modtaget kong Olufs brev af 27. september, som de fremsender, og fremhæver, at de har søgt bekræftelse hos stæderne angående 29. juli som forhandlingsdag, og venter disses svar herpå.
1385. 10. oktoberRibe byting613Tingsvidne af Ribe byting om, at Detmar Blå, borger i Ribe, har skødet alt det gods, han fik med sin hustru Kristine, enke efter Erik Jensen, til Kristian Frellesen.
1385. 13. oktober614Klaus Kowal, Henrik Fredag og Jakob Arwersen erklærer, at fogeden i Dragør har bilagt en strid om et skib.
1385. 13. oktoberDragør614SKlaus Kowal, Henrik Fredag og Jakob Arwersen erklærer, at fogeden i Dragør har bilagt en strid om et skib.
1385. 18. oktober614MReg. Dan. nr. *3196, Kalmar til Lübeck vedrørende gods på Femern, udelades i Dipl. Dan.
1385. 18. oktoberRibe615Jakob Esbernsen, væbner, pantsætter sit gods i Bjerndrup, Ilsted, Jernved og Hunderup samt noget gods i Jerne til Tue, ærkedegn i Ribe, for 80 mark lybsk.
1385. 18. oktober616Jakob Absalonsen af Lillö pantsætter en gård i Malmø til Lydeke Finke.
1385. 20. oktoberSlesvig617Biskop Johan af Slesvig henlægger Vor Frue kapel i Kalleby til sankt Johannes kloster ved Slesvig.
1385. 29. oktober618Niels Hemmingsen Møllers skødebrev til Henneke Ågesen.
1385. 30. oktober619Vidnesbyrd om, at Niels Hemmingsen Møller skøder sin gård i Malmø til sin medborger Henneke Ågesen.
1385. 1. november620Anders og Jakob Jakobsen, brødre, kvitterer Jens Due for 100 lybske mark.
1385. 7. novemberGnoien621Fikke Moltke af Strietfeld, ridder, og hans sønner Frederik og Didrik foretager sammen med deres fætre Henneke, Otto, Fikke og Albrecht Moltke af Strietfeld en opgørelse af deres samlede gæld og deler den mellem sig. Blandt kreditorerne Henneke Limbæk 300 mark stralsundske penge.
1385. 9. november622Mathias Sakstorp tilbagegiver Åge Nielsen af Asmundtorp noget gods i Tängelsås.
1385. 11. novemberFyns landsting623Tingsvidne af Fyns landsting om, at Niels Butze har pantsat en gård i Emtekær til Otto Tinhuus og Otto Skinkel, for 8 mark lødigt sølv.
1385. 20. november624Gynceke af Falkendal, borger i Roskilde, sælger et grundstykke i Tyskmannegaden i København til Bertold Skønefeld, borger sammesteds.
[1385, 1386, 1391?] 23. november624MRep. udat. nr. 359, se 1386. 23. november.
1385. 2. decemberSlagelse625Kong Oluf tildømmer arvingerne efter afdøde hr. Oluf Pedersen af Nyrup, ridder, gods i Orebjerg og Dalby i Horns herred.
1385. 4. decemberOdense626Kong Oluf stadfæster Odense sankt Knuds klosters breve vedrørende sankt Nikolai kirke i Store-Rise på Ærø.
1385. 6. december627Biskop Oluf af Århus giver bandsretten tilbage til kapitlet sammesteds.
(13)85. 13. decemberMarienburg628Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1385629Niels, prior i Dalum, udlejer klostergods til lille Henze, borger i Odense.
1385630Kong Oluf pantsætter gods i Hads herred til hr. Erland Kalv.
1385. Dag?630MRep. nr. 3502s, se 1385. 16. juni, nr. 586.
1[3]85631Godskalk Hemmingsen Degn skøder sit gods i Ods herred til biskop Niels af Roskilde.
1385632Hamburgs kæmnerregnskab.
1385633Tingsvidne om, at Peder Vak, borger i Lund, har skænket en gård i Brönnestad til Bosjø kloster.
[1385?]634Anders Uffesen lover, at Torup skal stå kong Oluf åbent.
1385635Markvard Gesow pantsætter Kejrup med tre gårde til Niels Tågesen.
1385636Markvard Gesow pantsætter to gårde i Kølstrup og Ladby til Niels Tagesen.
1385Slagelse637Niels Sunesen af Kordel gør Ove Lange Hase nederfældig angående stridigheder dem imellem, og dennes gods bliver givet i kongens værge.
[1385]638De gode mænd i Skåne råder dronning Margrete til at overtage Helsingborg, Skanør og Falsterbo på kong Olufs vegne.
1385639Aslog Klat skøder to gårde til Voer kloster.
1385640Aslog Klats skødebrev.
1385641Povl Olufsen, præst i Århus, pantsætter en gård i Øster-Skiping som forvedspant.
1385642Lovhævd på Labing mølle.
1385643Povl Larsens skødebrev på gods i Falling.
1385644Skødebrev på en gård i Falling og en gård i Ålstrup.
1385645Kristian Peks hustru skøder gods i Skellerup til fru Kristine, herr Jens Andersens.
1385 (1319 og 1380)646Breve om gods i Skellerup og i Alsted.
[1385]647Kong Oluf tildømmer Jens Mule og Lave Urne gods i Flakkebjerg herred.
1385648Jens Mule og Lave Urne indføres i gods i Flakkebjerg herred.
1385649Jens Pedersen giver Peder Lang brev på Atterup.
1385650Kannikerne Jakob Hennekesen og Jens Jakobsen oplader deres præbendegods i Valby til biskop Niels i Roskilde mod afgift.
1385651Jens Pedersen Mule og Lave Urne skøder deres gods i Ods herred til biskop Niels af Roskilde.
1385652Kong Oluf pålægger fire mænd at indføre prioren i Antvorskov i Kirkerup.
1385653Peder Skyre solgte en gård i Stenstue gade (i Slagelse) til Jens Knudsen.
1385654Herluf Nielsen af Englerup pantsætter en gård i Slagelse, tilhørende Jakob Brages børn, til borgmester Niels Bosen sammesteds for 13 mark sølv.
[1385]655Kong Oluf giver helligåndshuset i Slagelse en gård i Kirkerup.
1385656Tyvelse, Åse og Sandby frifindes for lukning af Lynge skov.
o. 1385656MReg. Dan. nr. *3200, statuter for kapitlet og bispedømmet i Kammin, i hvilke bl.a. bestemmes, at ærkedegnene i Demmin og Stolp, provsten i Greifswald samt nonnerne i Crummin hver skal yde en tønde bone Schanici allecis, udelades i Dipl. Dan.
[o. 1385?]657Broder Simon, prior i Odense, overlader et grundstykke til Jens og hans hustru Margrete for livstid.
1[385-96] o. 22. juli658Peder Andersen Munk af Hedegård får overdraget Halkær og Skørbæk på livstid af biskop Jakob af Viborg.
1385-1493659Fire breve på Roskilde domkirkes gods i Reerslev.
forrige næste