forrige næste
DatoStedNr.Regest
1386. 5. januarKalundborg1Hr. Henning Meinerstorp, ridder, Henrik og Lydeke Skarpenberg kvitterer kong Oluf og dronning Margrete for 1500 mark lybsk, som disse havde betalt til hr. Reimer Breide, ridder.
1386. 6. januar2Johan van dem Horne erkender at skylde Reineke Ratelhande og Werneke Hop 100 mark lybsk på grund af sin sikkerhedsstillelse for Henneke Limbek.
[1386]. 11. januarWestminster3Kong Richard 2. af England pålægger borgmester og bailiffs i King's Lynn at lade Johannes de Gisorf, købmand fra Genova, frigive med sine varer fra det fangenskab, han havde pådraget sig der, da det skib fra Zeeland med Willem Stulf fra Zierikzee som kaptajn, hvori han havde indladet 50 læster sild, som han for nylig havde købt i Skåne, anløb havnen for at afvente bedre vejr.
[1386]. 11. januarWestminster4Kong Richard 2. af England pålægger sin tro mand John Lestraunge, der har ladet fængsle Willem Stulf fra Zierikzee, kaptajn på et skib fra Zeeland, som på sit skib havde indladet 50 læster sild, som Johannes de Gisorf, købmand fra Genova, for nylig havde købt i Skåne, da han anløb King's Lynn for at afvente bedre vejr, at føre den fangne for kongens kancelli, for at man der kan tage endelig stilling til anmodningen om løsladelse.
1386. 16. januarGl. Estrup5Kong Oluf bevidner, at hr. Peder Albertsen overdrager alt sit gods i Kristrup til ridderen hr. Jens Andersen.
1386. 18. januarKalundborg6Hr. Klaus Flemming erklærer dronning Margretes gældsbrev til ham skrevet på Bohus og lydende på 150 lødige mark i penge for ugyldigt, da hun nu har udstedt et andet, der lyder på 100 lødige mark i penge og 50 i klæde.
1386. 18. januarKalundborg7Hr. Klaus Flemming kvitterer dronning Margrete for betalingen af 50 lødige mark udaf de 150 mark, som hun var ham skyldig.
[1386]. 25. januarLübeck8Rådsudsendinge fra Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar, Lüneburg og Lübeck indbyder de preussiske stæder til forhandlinger i Lübeck vedrørende forholdene i Flandern og i Danmark.
[1386. februar-april]9Lüdeke v. d. Reke og Gødeke Recklinghausen garanterer at ville holde borgmestrene i Rostock skadesløse for det løfte, der er givet rådmændene og fogeden i Malmø angående arvegodset efter Johan Havercamp.
(13)86. 6. februarMarienburg10Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1386. 10. februarGenova11Pave Urban 6. meddeler biskop Johan af Slesvig, det apostoliske kammers kollektor, at han har pålagt en treårig tiende af alle kirkelige indtægter med undtagelse af dem, der tilfalder kardinalkollegiet, Johanniterordenen og Den tyske Orden, og befaler ham at opkræve den i Danmark.
[1386. 14. februar]12Kong Olufs dombrev til Niels Jensen på 3 gårde i Hørr, 2 gårde i Tågra og 1/3 gård i Röddinge.
1386. 14. februar13Indførselsbrev for Niels Jensen i noget gods i Skåne.
1386. 21. februar14Råd og borgerskab i Slesvig offentliggør en overenskomst med råd og borgerskab i Flensborg om gensidig fri handel for borgerne i Flensborg og Slesvig samt om de flensborgske borgeres retsforhold i Slesvig.
1386. 21. februar15Råd og borgerskab i Flensborg slutter overenskomst med råd og borgerskab i Slesvig om gensidig fri handel for borgerne i Slesvig og Flensborg i hverandres byer samt om de slesvigske borgeres retsbeskyttelse i Flensborg.
1386. [o. 24 februar]16Herman Plotze, søn af Herman Plotze fra Viborg, erkender, at Peter Bokens bestyrere har fyldestgjort ham for en sum penge, som denne skyldte hans fader.
1386. 12. marts17Hr. Lippolt van Osten af Sæby pantsætter sit gods i Majbølle til fru Margrete, enke efter Niels Madsen.
1386. 21. martsRoskilde18Kannik i Roskilde Sæmund Jensens testamente.
1386. 27. martsRibe byting19Tingsvidne af Ribe byting om, at Niels Jonsen, rådmand i Ribe, har solgt en grund i Skt. Nikolai sogn sammesteds til Thomas Kimer.
1386. 27. marts[Kannikeboligen i Viborg]20Dronning Margrete skøder alt sit gods i Skærvad til ridderen hr. Jens Andersen af Estrup.
1386. 27. martsKannikeboligen i Viborg21Kong Oluf bekendtgør, at hans moder dronning Margrete har skødet alt sit gods i Skærvad til ridderen hr. Jens Andersen af Estrup.
1386. 28. marts22Henrik Egbert og Albert Schreye erkender, at de og deres arvinger i fællesskab skylder Johan Wlne i Rendsborg 320 mark penge at betale til påske 1387, idet Johan Rode og Richard Greven, borgere i Hamburg, og borger i Rendsborg Johan Holsten har afgivet løfte om betalingen.
1386. 30. martsViborg (dom)kirke23Notaren Jens Jakobsen, gejstlig fra Ribe stift vidimerer på opfordring af biskopperne Jens af Ribe, broder Jakob af Viborg og Svend af Børglum de udfærdigelser af kong Olufs håndfæstning af 1376 3. maj og af sammes brev af 1377 1. juli, som befinder sig i Viborgkapitlets arkiver, til brug for kapitlet i Ribe.
1386. [o. 30. marts]Viborg (dom)kirke24Bisperne Jens af Ribe, broder Jakob af Viborg og Svend af Børglum erklærer, at væbneren Niels Slet af Gudumlund efter krav af hr. Niels Krook, kannik i Ribe og forstander for Puggård i Ribe, har udtalt, at godset Vestergård i Ottersbøl aldrig har tilhørt ham eller hans arvinger, men var skænket det af afdøde kannik Peder Nielsen Pusel.
[1386,. o. 1. april]25Hansestædernes sendemænd meddeler kong Oluf, at de er villige til at ændre tid og sted for forhandlinger til 25. juli i Vordingborg i stedet for den tidligere aftalte 29. juli i Nykøbing og beder ham indbyde råder og høvedsmænd fra Danmark og Norge.
1386. [e. 1. april]26Reces af hansedagen i Lübeck.
1386. 2. april27Tingsvidne (af Hads herredsting) om, at væbneren Niels Rastrup har ført vidnesbyrd om, at det grundstykke, hvorpå borgen Åkjær er bygget, tilhører ham og hans søskende.
1386. 4. april28Ærkebiskop Mogens af Lund overdrager den gård i Malmø, som han har købt af Jens Helmiksen, til kirken i Lund mod afholdelse af en procession med vekselsang og bønner hver lørdag efter aftenbønnen og eftergiver alle, der er til stede, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1386. 4. april29Brev udstedt efter kong Olufs befaling af væbnerne Strange Pedersen og Niels Madsen af Herrested, om at fru Marine, Niels Haks enke, skal besidde Balkåkra til evig tid.
1386. 6. aprilSakristiet i domkirken i Hamburg30Notaren Gheuehardus de Monte vidimerer på opfordring af Werner, dekan, og hele domkapitlet i Hamburg kejser Karl 4.s brev af 1359 13. oktober til brug for ærkedegn, kantor og øvrige domkapitel i Ribe, repræsenteret af kanniken Jens Nielsen Helt.
1386. 6. aprilLübeck31Biskop Johan af Slesvig eftergiver alle, der om torsdagen hører den sungne messe for højaltret i Skt. Jakobs kirke i Stralsund eller yder offer sammesteds, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1386. 9. aprilDjurs Nørreherredsting32Tingsvidne af Djurs Nørreherredsting om, at man har set og hørt dronning Margretes og kong Olufs breve om salget af Skærvad til ridderen hr. Jens Andersen af Estrup.
[1386. f. 10. april]33De preussiske stæders udsendinge forhandler med den engelske konge om erstatning for de tab, englænderne har tilføjet deres borgere og fremfører herunder som bilag en liste over tab fra de sidste 10 år. Deri nævnes, at omkring 1378 kom et skib under kaptajnen Konrad Westfal til Orwell, hvor det blev beslaglagt af en vis Cockenthorp fra Harwich og senere tildømt denne, fordi han i Danmarks rige var blevet berøvet sit gods og sine ejendele, hvor fornævnte Konrad var til stede med sit skib og var kommet derhen sammen med fornævnte Cockenthorp og næppe opnåede ved mange bønner og gaver, at han ikke også var blevet udplyndret sammesteds.
1386. 15. aprilOslo34Kong Oluf tager Ejvind i Ottsjø, hans hustru, børn, tjenestefolk og gods under sin beskyttelse og overlader ham og hans børn Ottsjø på livstid mod sædvanlig skat og tjeneste som af kongens andre thegner.
1386. 15. april, 29. april og 6. maj34MD. Kausche, Putbusser Regesten 138-139 nrr. 501 til 503, 15. april tillige registreret Roskildegårds reg. (omkr. 1570), trykt ÆA. III 347 K 30, Henning Podebusk den Yngres breve om afhændelse af gods på Rügen, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende indre forhold på Rügen.
1386. 16. aprilRoskilde35Biskop Niels af Roskilde bemyndiger abbed Henrik i Hiddensee kloster til selv eller ved en egnet præst at varetage sjælesorgen i det sogn, der hører til kapellet uden for klostrets port samt til at lade den præst, han udpeger til kapellet i Gellen, meddele sømænd og andre, der kommer dertil fra fremmede lande, kirkens sakramenter.
1386. 1. majMarienburg35M[1386 uel ante] 1. maj, Reg. Dan. nr. *3201, Bunge VI nr. 2912. Den omtalte dominum Woldemarum kan ikke være identisk med kong Valdemar 4. Atterdag, hvorfor brevet udelades i Dipl. Dan.
1386. 1. majMarienburg36De preussiske stæders rådssendebud svarer hansestæderne, at man endnu ikke kan sige, om man kan deltage i de kommende forhandlinger i Lübeck 13. juli og i Vordingborg 25. juli, bl.a. fordi højmesteren og de er optaget af forholdet til kongen af Litauen.
1386. 1. majVordingborg37Kong Oluf fritager Slesvig (dom)kapitels bryder, landboer og gårdsæder for leding, inne, stud, ombudsmandens krav og øvrige kongelige tynger samt giver kapitlet jurisdiktion over disse undergivne.
1386. 1. majGurre38Åge Eskilsen, væbner, kvitterer fru Ingeborg, datter af afdøde Sakse Pedersen, ridder, for 20 mark sølv, som den afdøde skyldte hans fader Eskil Pedersen.
1386. 2. majLund39Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Peder Munk af Bjårsjøholm og hans hustru fru Anna har skænket Lunds (dom)kirkes bygningsfond halvdelen af deres gods i V. Hoby til afholdelse af een årtid for ham og hans broder Ivar Munk og en anden for ham og hans hustru.
1386. 3. maj40Niels Duus oplader sit gods i Liberga og Svenstorp, som han havde fået af kong Magnus, til Niels Jensen Svarteskåning for 350 svenske mark.
1386. 4. maj40M1386. 4. maj, Reg. Dan. nr. *3211, Rep. II 285, se 1396. 14. april.
1386. 6. majLingen41Grev Otto 6. af Tecklenburg bemyndiger hertug Erik 3. af Sachsen-Lauenburg til at forhandle angående arven efter hans faders søster hertuginde Richardis af Slesvig.
1386. 9. majYstad42Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at fru Helene Ingemarsdatter har skødet en række gårde i Folkestorp, Degeberga, Gadderöd og Everöd til Tommerup kloster.
[e. 1386. 9. maj]43Henrik Jensens brev på en gård i Folkestorp, som han havde fra Tommerup kloster.
1386. 11. majGenova44Pave Urban 6. pålægger abbeden i Sorø at undersøge sognepræsten i Kalundborg Jens Kjeldsen Hvides klage over, at biskop Niels af Roskilde offentligt har erklæret ham for bandlyst, samt at træffe endelig afgørelse i sagen.
1386. 20. majSvavsted45Biskop Johan af Slesvig eftergiver alle, der om tirsdagen overværer messen ved det af ærkedegn i Schwerin og kannik i Lübeck Jakob Krumbek stiftede alter i domkirken i Lübeck eller som bidrager til kirkens bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1386. 21. maj46Niels Nielsen, kaldet Keldsen, borger i Roskilde, pantsætter sin bryggerkedel til kapitlet i Roskilde for 4 1/2 mark sølv.
1386. 24. (?) majSabro herredsting47Tingsvidne af Sabro herredsting om, at præsten hr. Niels i Lyngå og hans brødre Anders og Jon Mikkelsen har godtgjort, at de årligt havde fremført lovligt krav på det gods i Svejstrup, som den afdøde drost Klaus Limbek havde berøvet dem med bistand af Helene, enke efter deres moders onkel Sivert Nielsen.
1386. 4. juniHaverslev kirke48En af kong Oluf nedsat kommissionsdomstol under forsæde af biskop Svend af Børglum tildømmer på kongens vegne Peder Lille to gårde i Vester Hjortdal og Telling.
1386. [o. 4. juni el. 1396]49Kong Oluf eller kong Erik 7. af Pommern tildømmer Niels Ingvarsens arvinger en gård i Sønder Saltum.
1386. 23. juni50Kong Oluf stadfæster Margrete Jakobsdatters overdragelse af gods i Villestoft til dominikanerne (i Odense) samt væbnerne Ivar Kristensens og Ivar Knudsens gave til franciskanerne (sammesteds).
1386. 25. juniSognekirken i Rendsborg51Burchard v. Leze, sognepræst i Giekau, og borgmestre og råd i Rendsborg enes om at lade deres strid afgøre ved voldgiftsdom af kapitlet i Hamburg samt lader transsumere et brev af 1334 6. marts (Schlesw-Holst. Reg. u. Urk. III 478 nr. 838). Blandt vidnerne: Kristian Angelbo, sognepræst i Kampen i Slesvig stift.
1386. 26. juniBützow52Markvard Lowenbeke, sognepræst i Gelting, meddeler abbed Nicolaus af Reinfeld, at han har udført hans befaling i en sag mellem Gerhard Voghet, borger i Lübeck, og Gerhard Bengerstorp, provst i Güstrow.
1386. 28. juniVordingborg53Kong Oluf stadfæster på rettertinget en kendelse afsagt af 12 'odelbønder' og giver i overensstemmelse hermed kapitlet ved (dom)kirken i Lund låsebrev på en gård i Malmø, der uretmæssigt blev tilbageholdt af Niels Eskilsen Gedemand.
1386. 2. juliGenova54Kardinalkollegiets kammermester Nicolaus, kardinalprebyter af S. Ciriaco, kvitterer ærkebiskop Henrik af Uppsala for resten af hans servispenge, som han har betalt ved den ærværdige mand hr. Johan fra Dulmen, apostolisk auditør, og ved hr. Anders Mogensen, præst i Lunds stift.
1386. 2. juliGenova55Den pavelige kammermester Marinus, kardinaldiakon af Sta. Maria Nuova, kvitterer ærkebiskop Henrik af Uppsala for resten af hans servispenge, som han har indbetalt ved den ærværdige og omsigtsfulde mand hr. Johan fra Dulmen, vor herre pavens kapellan og apostolisk auditør, og ved den gode mand hr. Anders Mogensen, præst i Lunds stift.
1386. 2. juliRom56Vidnesbyrd udfærdiget af notaren Buzio Sanse, borger i Rom, at biskop Valdemar af Odense har kvitteret vekselereren Pietro Ugolini fra Lucca for udbetaling af 400 gulddukater i kraft af en veksel udstedt 21. april 1386 i Köln af Bonaiunta Dardagnini fra Lucca.
1386. 5. juliHeilsberg57Biskop Henrik af Ermland vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1370 17. februar.
1386. 7. juliDomkirken i Hamburg58Testamente af Nicolaus Brun, kaldet Dansker, præst i Odense stift.
[1386]. 13. juliLübeck59Hansestædernes udsendinge og rådmænd meddeler de preussiske stæder, at man på grund af disses fravær har udsat det aftalte møde med kong Oluf og dronning Margrete i Vordingborg fra den 25. juli til 15. september. Specielt ønskes der fra dansk side et klart svar, om Hansestæderne vil opgive deres retskrav til kong Oluf på grund af sørøveriet til gengæld for kongens gunst, eller om de vil henskyde sagen til voldgift.
[1386]. 13. juliLübeck60Hansestædernes råder og rådssendebud meddeler de preussiske stæder, at man har forhandlet med udsendinge fra hertugen af Burgund og stæderne og landene i Flandern og omsider er enedes med dem om nye forhandlinger i Køln 11. november, samt at Wulf Wulflam har krævet de penge, stæderne endnu skylder ham, og beder derfor om, at de udsendinge fra de preussiske stæder, som bliver sendt til Vordinghorg, også bliver bemyndiget til at afregne denne gæld.
1386. [e.] 13. juliLübeck61Reces af hansedagen i Lübeck.
1386. 15. juliNyborg62Ærkebiskopperne Mogens af Lund og Niels af Nidaros, biskopperne Jens af Ribe, Niels af Roskilde, broder Jakob af Viborg, Svend af Børglum og broder Henrik af Gardar eftergiver alle, der besøger Skt. Andreas' kirke i Snøde eller rækker dens bygningsfond en hjælpende hånd, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1386. [o. 15. juli - o. 15. august]Nyborg63Ærkebiskopperne Mogens af Lund og Niels af Nidaros samt biskopperne Henrik af Gardar og Johan af Slesvig giver dem, der besøger Løgum kloster, fritagelse for kirkebod. 25
(13)86. [e. 18. juli]64Ingeborg, enke efter Johan Mulsow fra Aalborg, kvitterer Johan Wulf, rådmand i Rostock, for 51 mark lybsk, med samtykke af hendes og hendes sønners værger, hvoriblandt Johan fra Aachen, borgmester i Aalborg.
[1386]. 20. juliNyborg65Ærkebiskopperne Mogens af Lund og Niels af Nidaros samt biskopperne Jens af Ribe, (Jakob af Viborg), Svend af Børglum og Henrik af Gardar eftergiver hver især alle, der besøger Mariakirken i Oslo eller rækker dens bygningsfond en hjælpende hånd, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1386. 24. juliNyborg65AKong Oluf meddeler indbyggerne i Ingelstads herred, at han har tildømt Anders Davidsens gods i Häckeberga til dennes arvinger, og at Trued Gudbjørnsens krav er blevet underkendt.
1386. 25. juliNyborg66Kong Oluf tildømmer fru Ingeborg, enke efter Tyge Puder, alt det gods, der var tilfaldet hende som arv efter hendes søn Niels Knudsen af Hovby.
1386. 25. juliNyborg67Jakob Split, væbner, overlader Niels Jensen Svarteskåning alt sit mødrene gods i Nørre- og Sønderhalland.
1386. 25. juliNyborg68Kong Oluf indskriver de otte mark sølvs jord, som Anders Poulsen har, i sit målgods i Båg herred.
1386. 26. juliNyborg69Ærkebiskopperne Mogens af Lund og Niels af Nidaros, biskopperne Jens af Ribe, Jakob af Viborg, Svend af Børglum, broder Henrik af Gardar og (i et tillæg til teksten) broder Johan af Slesvig eftergiver hver især alle, der yder hjælp til istandsættelse af Skt. Michaels kapel ved Puggård i Ribe, eller som besøger det på en række nærmere angivne festdage, 40 dage af den dem pålagte kirkebod. Ærkebiskop Mogens eftergiver endvidere for tre år drabsmænd og dem, der har ligget børn ihjel, en halv karene og et halvt bodsår af den dem pålagte kirkebod, hvis de yder hjælp til istandsættelsen.
1386. 26. juliNyborg70Ærkebiskopperne Mogens af Lund og Niels af Nidaros, biskopperne Jens af Ribe, Johan af Slesvig, Jakob af Viborg, Svend af Børglum og Henrik af Gardar eftergiver alle, der besøger Skt. Nikolaj kirke i Stenstrup, en del af den dem pålagte kirkebod.
1386. 27. juliNyborg71Ærkebiskopperne Mogens af Lund og Niels af Nidaros, biskopperne Jens af Ribe, broder Jakob af Viborg, Svend af Børglum og broder Henrik af Gardar eftergiver hver især alle, der yder hjælp til istandsættelse af domkirken i Ribe eller som besøger den på en række nærmere angivne festdage, 40 dage af den dem pålagte kirkebod. Ærkebiskop Mogens og i et tillæg til teksten biskop Johan af Slesvig eftergiver endvidere manddrabere og dem, der har ligget børn ihjel, en halv karene og et halvt bodsår af den dem pålagte kirkebod, hvis de yder hjælp, og tillader, at løfter om pilgrimsfærd ændres til en modsvarende ydelse til istandsættelsen.
1386. 28. juliNyborg72Ærkebiskop Niels af Nidaros og biskopperne Jens af Ribe, Niels af Roskilde, Jakob af Viborg, Svend af Børglum, Johan af Slesvig og Henrik af Gardar, eftergiver alle, der besøger Skt. Laurentius' kirke i Undløse i from hensigt, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1386. 29. juli72MRep. nr. 3541, se nr. 63.
1386. 29. juliMarienburg73Reces af de preussiske stæders møde i Marienburg.
1386. 29. juli74Niels Jensen Skydebjerg pantsætter tre stenboder i Roskilde med tilhørende grund til Gerhard Stenhals og hans hustru Inger for 20 mark lødigt sølv.
1386. 29. juli og kort e.75Ærkebiskopperne Mogens af Lund og Niels af Nidaros, biskopperne Jens af Ribe, Svend af Børglum, Jakob af Viborg, Johan af Slesvig og Henrik af Gardar eftergiver kirkebod for dem, der besøger Brænderup og Hårby kirker samt beder for riget og kongen.
(13)86. 30. juliMarienburg76De preussiske stæders rådssendebud beder rådmændene i Stralsund om at skaffe et skib, hvormed de sammen med Stralsunds repræsentanter kan rejse til Danmark til forhandling med kong Oluf og dronning Margrete.
1386. 1. august77Jesse Pedersen Fris erklærer at skylde Sorte Klaus, borger i København, 16 skilling grot.
1386. 5. august78Kong Oluf overlader Everhard v. Hereke al sildetran, der måtte fremkomme i Falsterbo og Skanør i årene 1388 og 1389, med al kongelig ret.
(13)86. 7. august79Den franske konges parlament anordner i sagen mellem rektor og universitetet i Paris på den ene side og forstanderen for de studerende i Danmarks kollegium på den anden, at de studerendes hus skal overdrages til karmeliterne i Paris for 24 pariserpund i 25 årlig afgift.
1386. 9. augustParis80Kong Karl 6. af Frankrig bekendtgør, at hans parlament har anordnet, at de danske studenters hus i Paris overdrages til Karmeliterne i Paris på betingelse af, at disse anviser til de danske studerende 24 pariserpund i årlig afgift, som de kun må afhænde i det tilfælde, at de i samråd med rektor og universitetet i Paris agter at købe et andet hus, og pålægger parlamentets retsbetjent at bringe brevets bestemmelser til udførelse.
1386. 10. august81Rådet i Lund anbefaler Anders Petersen Sadelmager til rådet i Lübeck, idet det bevidner hans gode omdømme og vandel, medens han boede i Lund, og bekræfter, at han er født sammesteds i lovligt ægteskab.
1386. 12. augustParis82Etienne Lefévre, retsbetjent ved den franske konges parlament, erklærer over for dette, at han i henhold til kong Karl 6.s brev af 1386 9. august har overdraget Danmarks hus i Paris til Karmeliterne sammesteds ved overgivelse af nøglerne til huset, og at Karmeliterne til gengæld har anvist magister Jens Basse på vegne af studenterne fra Danmarks rige 24 pariserpund i årlig afgift.
1386? 16. august82MReg. Dan. nr. *3237, se nr. 37.
1386. 18. august83Kong Oluf tilstår indbyggerne i Stubbekøbing det fiskerleje, som de har haft på Munkholm i 40 år.
1386. 20. augustSlagelse byting84Præsten Sevid Larsen sælger halvdelen af sin gård i *Keldebergsgade i Slagelse til Sorø kloster.
13[86]. 21. august85Notarialvidne af klerken Uffe Ghir, at hr. Herman Heyse af Johan Bützow, provst i Odense, har lejet gods og indtægter tilhørende Fraugde kirke.
[e. 1386, 23. august - f. 1390. 26. maj]86Hr. Anders Jakobsen af Skafterup pantsætter Brorup og Agerup til Kristine, Eskil Falks enke.
1386. 24. august87Biskop Niels af Roskilde eftergiver alle, der besøger højalteret i Skt. Jakobs kirke i Stralsund i from hensigt, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1386. 24. august87MRep. nr. 3547, se nr. 89.
(1386). 27. august88Rektor og universitetet i Paris, abbeden og munkene i Ste. Geneviéve-klostret og sognepræsten ved St. Etienne på den ene side samt på den anden side prioren og Karmeliterklostret i Paris afgiver indlæg og modindlæg for den franske konges parlament om de danske studenters hus i Paris, efter at det er overdraget til Karmeliterne.
1386. [27. - 31. august]89Peder Jensen Marsvin, borger i Odense, (overdrager) Mads Davidsen, forstander for (Johanniternes sygehus i Odense) og menige konvent sammesteds to gårde i Kærbyholm.
1386. 1. septemberRoskilde90Biskop Niels af Roskilde eftergiver alle, der besøger Roskilde sankt Agnete kloster, rækker dets bygningsfond en hjælpende hånd eller beder for Roskildekirken og hele Danmarks rige, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
(1386). 9. september91Danzig giver Johan Dissow og Johan Vos anbefalingsbrev til Ystad til på Gertrud v. Wyges vegne at inddrive arvegodset efter Arnold Karbom.
[f. 1386. 11. september]92Niels Olufsen af Gärsnäs skænker en gård i Nöbbelöv, V. Sallerup s., Harjagers herred, til domkapitlet i Lund mod afholdelse af hans årtid ved foranstaltning af provsten sammesteds.
(13)86. 11. september93Danzig giver Johan Dissow og Gertrud v. Wyge anbefalingsbrev til Ystad angående den afdøde Arnold Karboms gods.
1386. 11. septemberRoskilde94Kong Oluf bekendtgør, at Gyncelin Gyncekesen af Falkendal på rettertinget har skødet en brydegård i Ishøj til Jakob Hennekesen, kannik i Roskilde og provst i Østersyssel.
1386. 11. septemberRoskilde95Gyncelin Gyncekesens genbrev til nr. 94.
[1386. f. 22. september]96Fru Sofie, Niels Olufsens af Gärsnäs hustru, skænker en gård i Håstad mod afholdelse af hendes årtid ved provsten i Lund.
1386. 22. septemberLund97Ærkebiskop Mogens af Lund erklærer, at fru Sofie, enke efter væbneren Niels Olufsen af Gärsnäs, har skødet en gård i *Haneritæ og en gård i Nöbbelöv til provstiet i Lund mod afholdelse af en årtid for hendes afdøde mand og en for hendes forældre.
1386. 25. septemberLund98Ærkebiskop Mogens af Lund bekendtgør, at væbneren Jens Povlsen af Bosarp solgte sin gård i Håstenslöv, Norrvidinge sogn, til Lunde (dom)kirkes bygningsfond.
1386. 26. september el. 3. oktoberRoskilde byting99Tingsvidne af Roskilde byting om, at Jakob Skrædder, borger i Roskilde, har skødet til sakristan ved (dom)kirken i Roskilde hr. Thomas Lambertsen fire boder i Skt. Olufs sogn, som denne derefter har skænket til Skt. Katerines alter i domkirken.
1386. 28. septemberTønder100Grev Adolf 7. af Holsten og Stormarn vidimerer og stadfæster hertug Valdemars brev af 1354 11. juni.
1386. 28. septemberVordingborg101Optegnelse om, at der er sluttet våbenstilstand mellem Danmark og hansestæderne på den ene side og sørøverne på den anden.
[s.] 13[86]. 29. september102Jens Daaresvend af Fårdrup, væbner, overlader Klement Nielsen Krag alt sit gods i Jernbjerg med tilhørende skov i ti år mod en årlig afgift på en øre korn.
1386. 29. september103Peder Olufsen, borger i Roskilde, pantsætter en gård i Hersegade i Vor Frue sogn til Oluf Troelsen for 10 mark sølv.
1386. 29. septemberVordingborg104Kong Oluf stadfæster Nakskovs privilegier, som er givet byen af hans forgængere.
1386. 30. septemberStockholm105Kong Albrecht af Sverige og Hertug Albrecht 4. af Mecklenburg, ret arving til Danmarks rige, overdrager kirkelenet Vellahn til deres kammermester Volrad von Züle og dennes arvinger.
1386. 3. oktoberStralsund106Johan v. Gelyn og Johan Stolte meddeler de preussiske stæder, at man forgæves har forhandlet i Vordingborg med kong Oluf, dronning Margrete og Danmarks riges råd. Nye forhandlinger vil muligvis finde sted 29. september næste år, i hvilke Norges riges råd også skal deltage. Dog fik man sluttet våbenstilstand med sørøverne.
1386. 6. oktober107Evert Grubbe af Alslev, Jens Bentsen af Karise, Mogens Pedersen af Jonstrup og Herlug Nielsen af Englerup bevidner at have indført Ove Steg i faktisk besiddelse af en halv mark og 16 ørtug skyldjord i Uglestrup.
1386. 6. oktoberRibe byting108Tingsvidne af Ribe byting om, at Lars Degn, borger i Ribe, har solgt en grund med bygninger i Skt. Nikolai sogn øst for stenporten til Mads Friis, borger sammesteds, for fuld pris.
1386. 7. oktober109Anders Olufsen af Toksværd og Jens Olufsen, brødre, overdrager al deres ret til en halv mark skyldjord i Uglestrup til Ove Steg.
1386. 7. el. 14. oktoberRoskilde110Kong Olufs rettertingsbrev
1386. 8. oktoberRoskilde111Kong Oluf giver Ove Steg låsebrev på en halv mark og 16 ørtug skyldjord i Uglestrup.
1386. 8. oktoberStralsund112Biskop Poto af Schwerin stadfæster de fritagelser for kirkebod, der er tilstået højalteret i Skt. Jakobs kirke i Stralsund af biskopperne Konrad af Lübeck, Johan af Slesvig, Niels af Roskilde og Gerhard af Ratzeburg, og eftergiver selv 40 dages kirkebod.
1386. 16. oktober113Rådet i Flensborg meddeler borgmestre og rådmænd i Soest, at borger i Flensborg Johan Willerif er arving til sin i Soest afdøde søster Grete Helkemans, og beder modtagerne tillade ham at oppebære arven.
1386. 27. oktoberMarienburg114Reces af de preussiske stæders møde i Marienburg.
(13)86. 27. oktoberMarienburg115De preussiske stæders rådssendebud meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck, at man er villig til at akceptere forhandlinger med Danmark den 29. september 1387 som foreslået, hvis de øvrige hansestæder akcepterer.
[1386. 28. oktober]Lund116Kong Oluf stadfæster på rettertinget, at Niels Eskilsen Gedemand skøder alt sit gods og alle sine huse i Jon Kås' gård i Malmø til kapitlet i Lund.
[1386. o. 28. oktober]117Hansestæderne meddeler kong Oluf, at man ikke på indeværende tidspunkt kan afgive endeligt svar på, om de kan deltage i forhandlinger i Vordingborg førstkommende 29. september, da ikke alle stæder — blandt andre Kampen og stæderne ved Zuiderzee, der deltog i det foregående møde i Vordingborg — er repræsenteret på hansedagen (i Lübeck).
1386. [e.] 28. oktoberLübeck118Reces af hansedagen i Lübeck.
1386. 31. oktober119Gustav Pig pantsætter sin gård Stenstorp i Gällared sogn til Abraham Brodersen for 9 lødige mark.
[1386]. 1. novemberLübeck120Hansestædernes rådssendebud meddeler de livlandske stæder, at de har lovet Wulf Wulflam 1000 mark lybsk til dækning af hans udgifter vedrørende borgene i Skåne og fredsskibene, og beder dem opkræve pundtold til betaling af de 1000 mark lybsk og an dre udgifter, ligesom der vil blive opkrævet pundtold i Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og i de preussiske stæder. Flamlænderne har istedet for det aftalte møde 11. november i Køln foreslået et andet i Holland eller Zeeland, hvilket skal drøftes ide enkelte stæders råd. Forhandlingerne i Vordingborg med kong Oluf har fundet sted, beretning om mødet vil blive sendt til de livlandske stæder.
1386. 2. novemberGenova121Notaren Henrik Vrisak, gejstlig i Havelberg stift, bevidner, at biskop Peder af Århus erkender at have lånt 45 kammerfloriner i guld af magister Johannes Andreatis fra Rom, pavens portner, hvilke broder Peder Nielsen fra Danmark, pavens pønitentiar, lover at betale 14 dage senere mod sikkerhed i Århuskirkens indtægter.
[1386]. 10. november122Rådmændene i Reval sender borgmestre og rådmænd i Riga det lybske råds brev af [1386] 1. november og opfordrer dem til at skrive til de preussiske stæder, da man endnu ingen beretning har modtaget om forhandlingerne i (Lübeck og) Vordingborg; et tilsvarende brev er blevet sendt til Dorpat.
1386. 12. november123Detlev Buchwald, provst ved (dom)kirken i Slesvig, og hele kapitlet sammesteds bevidner, at væbneren Jens Thomsen med samtykke af sin hustru Katerina har skødet dennes fædrene arvegods i Tersnes, Goltoft, Brodersby og Kisby til Slesvig (dom)kirkes bygningsfond mod, at forstanderen for bygningsfonden, sålænge de lever, lader holde 60 messer årligt til bod for deres sjæle og efter deres død 30 messer dagligt i de to første dage, derefter en daglig messe i et år. Når den tid er gået, skal deres årtid med 30 messer holdes til evig tid.
1386. 16. november124Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Niels Ågesen af Jularp skøder en gård i Höör til Bosjø kloster.
1386. 23. november125Henrik Jensen, ridder, skøder en gård i Tåstrup til Store Heddinge kirkes bygningsfond mod, at præsten sammesteds afholder en ugentlig messe til bod for hans sjæl.
1386. 29. november126Ærkebiskop Mogens af Lund udsteder en række bestemmelser vedrørende kortjenesten i Lund.
1386. 29. novemberSjørup127Bertold Zitkow erklærer at have oppebåret 25 lødige mark af Simon Galen, der havde kautioneret for sin fætter Karl Nielsen, og bemyndiger ham til at kræve pengene af dennes arvinger.
[1386. 12. december]London128Johan Peterson fra Wismar, kaptajn på skibet le Marieknyght, der led skibbrud i Humber og blev kastet på land i dronning Anna af Englands herredømme Holderness med 40 læster og 4 tønder sild fra Skåne og to tønder olie og andre købmandsvarer, erklærer at have solgt sildene til dronningen til en pris af fire pund og ti shilling pr. læst og olien for 30 shilling samt de øvrige varer i skibet, samtidig med at hun skal godtgøre bjergningsomkostningerne, medens han skal betale tolden til kongen.
1386. 13. decemberSabro herredsting129Tingsvidne af Sabro herredsting om, at hr. Niels af Lyngå og hans brødre samt Stig Nielsen hver for sig har solgt deres lod i Svejstrup til Niels Jensen for fuld pris.
[1386]. 13. decemberWestminster130Kong Richard 2. af England pålægger Robert Hilton, sheriff i York, William Holme og John Frankyssh fra Holderness at undersøge den klage, som Johan Peterson fra Wismar, kaptajn på skibet Marieknyght fra Wismar, har rejst over, at alt hans gods er blevet beslaglagt, efter at hans skib, lastet og fragtet med sild fra Skåne, er strandet ved Humbers munding undervejs til Zeeland eller Holland.
1386. 16. decemberMarienburg131Reces af de preussiske stæders møde i Marienburg.
1386. 16. december [og kort e.]132Dronning Margrete skænker og skøder Turestorpsö til domkirken og kapitlet i Lund, hvilket stadfæstes af kong Oluf.
1386. 26. decemberRoskilde133Kong Oluf erklærer, at Margrete Troelsdatter på rettertinget har kvitteret Kristine, enke efter Jakob Troelsen Skrædder, for den arv, der tilkom hende som den afdødes søster.
1386. 26. decemberRoskilde133M1386. Dag ?, Rep. nr. 3570, se nr. 7.
1386Kalø134Kong Oluf vidimerer Peter Albertsens brev af 1377 2. februar.
1386135Anders Jensen af Særslev skøder sit gods i Skanør til Hannes Dondeman, borger i Kalundborg, og Peder Degn af Slagelse.
1386136Rådmændene i Malmø vidimerer Peder Skyttes brev af 1382 21. december.
1386Nyborg137Brev af ærkebiskop Mogens af Lund til fordel for Niels Krook, rettet mod Henneke Limbek, Jens Thomsen og Niels Pedersen.
1386138Brev af ærkebiskop Mogens af Lund mod Henneke Limbek og Jens Thomsen vedrørende Puggård (i Ribe).
1386139Abbed Niels af Ryd kloster bekendtgør en bandlysning (i en sag vedrørende Puggård i Ribe).
1386140Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1386141Henning Hermansen Skanør pantsætter sin gård i Næstved til Niels Sappi.
1386142Hamburgs kæmnerregnskab.
(13)86143Rikwin Langedorp og Johan Semlow lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det arvegods, der var efterladt i Ystad af den afdøde Didrik Soltman.
(13)86144Johan Sibrandshagen og Nicolaus Ulenvlucht lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter den afdøde Johan Roggen i Simrishamn, Ystad og Åhus.
1386Slagelse145Kong Oluf tildømmer Ove Steg gods i Rønnebæk.
1386146(Ærke)biskop Mogens af Lund tager Voer kloster under sin beskyttelse.
1386Ågård147Biskop Svend af Børglum og flere præster vidimerer ridderen herr Niels Globs brev af 1384 1. november.
1386148En af kong Oluf nedsat kommissionsdomstol under forsæde af biskop Svend af Børglum tildømmer Hundslund kloster Hassinggård og Skindbjerg.
1386149Kong Olufs brev, at hr. Iver Lykke skødede Egholm til dronning Margrete.
1386150Niels Mouridsens skøde på Gisselbæk.
1386151Knud Tygesen Friis skøder Jens Stigsen en gård på Gammeltorv i Århus.
1386152Markvard Pøiske af Berritsgård skøder en gård i Skibelund halvt til Gloslunde kirke, halvt til dens præstebord.
1386153Jens Eskilsen sælger gods til Peder Due.
(13)86 (og 1376)154Tre breve om gods i Gørslev.
1386155Greverne Ernst af Gleichen oplader Saltø til dronning Margrete.
1386156Peder Brand og Herman Dondeman skøder en gård i Kalundborg til Gerike Herdersen.
1386157Henrik Ivensen pantsætter sit gods i Rettestrup til Peder Basse.
1386158Volrad Skinkel og Erik Hågensen skifter det gods i Højrup, som de havde fået med deres hustruer.
1386159Arnold Skelhorn indføres på Antvorskov klosters vegne i en gård i Falsterbo.
[o. 1386?]160Transsumpt af kejser Karl 4.s privilegier.
[o. 1386-1388?]161Brev af domprovst i Slesvig Detlev v. Buchwald om præstegården i Slesvig.
1386 el. 1396162Kong Oluf eller Erik 7. af Pommern giver Hundslund kloster patronatsretten til Vadum kirke.
1386 el. 1396163Kong Olufs (?) stadfæstelsesbrev på Helligkildegård.
[1386 - 1411]164Hr. Folmer Jakobsen Lunge kautionerer for Peder Hvid, borger i Randers.
(13)88. [Efter 6. januar]326Johan v. Loon skylder hr. Albrecht Gildehus 25 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
[1386. februar-april]9Lüdeke v. d. Reke og Gødeke Recklinghausen garanterer at ville holde borgmestrene i Rostock skadesløse for det løfte, der er givet rådmændene og fogeden i Malmø angående arvegodset efter Johan Havercamp.
1386. 29. septemberVordingborg104Kong Oluf stadfæster Nakskovs privilegier, som er givet byen af hans forgængere.
1386. 13. decemberSabro herredsting129Tingsvidne af Sabro herredsting om, at hr. Niels af Lyngå og hans brødre samt Stig Nielsen hver for sig har solgt deres lod i Svejstrup til Niels Jensen for fuld pris.
forrige næste