forrige næste
DatoStedNr.Regest
1387. 15. januar165Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner Ingeborg Madsdatters skøde til Bosjø kloster på en gård i Holmby.
1387. 16. januarNæstved166Kong Oluf overdrager Saltø og alt sit gods i Saltø by med alle tilliggender til ridderen hr. Fikke Moltke på livstid som erstatning for Ringsted by og Ørslev, som denne har overdraget til kongen og dronning Margrete.
1387. 21. januar167Palle Strube overlader Jens Thorsen Røverskytte alle retskrav mod Simon Jonsen vedrørende dennes voldshandlinger mod ham.
1387. 22. januar168Søster Margrete, priorinde i Roskilde Vor Frue Kloster, udlejer alt dets gods i Tørslev til Mogens Lang og hans hustru Cecilie på livstid.
1387. 1. februarLucca169Kardinalkollegiets kammermester Franciscus, kardinaldiakon af S. Eustachio, kvitterer ærkebiskop Mogens af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til 15. august med resten.
1387. 2. februar170Broder Jens Holbæk, abbed i Sorø kloster, kvitterer Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, og Niels Bille, kannik sammesteds, for dette års afgift af det gods i Solbjerg, de har lejet af klostret.
1387. [24. februar - 2. marts]Lübeck171Johan Horborch oplader sin klædehandlerbod i Falsterbo til Nicolaus Span med den klausul, at han kan genkøbe den for 112 mark lybsk.
1387. 27. februarAltefähr ved Stralsund172Esbern, dekan i København og official på Rügen, pålægger præsterne i Zirkow, Lanken og Vilmnitz at bandlyse dem af deres sognebørn, der er i restance med bisperugen.
1387. 28. februarDragsholm173Biskop Niels af Roskilde stadfæster det af præsten og kirkeværgerne ved Store Fuglede kirke 1376 29. september udstedte brev til fordel for indbygger i Kalundborg Peder Brant.
1387. 3. martsMarienburg174Reces af de preussiske stæders møde i Marienburg.
1387. 5. martsGottorp175Brødrene Ditlev og Godschik Godendorp kvitterer grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard af Slesvig for betaling af 400 mark lybsk som afdrag på en gæld på 600 mark lybsk.
1387. 6. martsSkovby herredsting176Tingsvidne af Skovby herredsting om, at væbneren Niels Thomsen fik tingsvidne på, at væbneren Niels Mus i sin tid har pantsat en gård i Vedby for fem mark sølv til Henrik Thomsen for ikke at miste sin hals for voldtægt mod Trond Gundes.
1387. 13. martsOslo177Kong Oluf stævner Bjarne Grundessøn og Gudbrand Nikulassøn til at møde ved Berby 11.-13. juni for at svare til biskop Eystein af Oslos klage over, at de har bemægtiget sig dennes ålefiskeri ved Elgelid i Enningdalen.
1387. 19. marts178Folmer Jakobsen af Magleby, ridder, erkender at have lejet Roskilde Skt. Clare klosters gods i Kyndeløse og Torkilstrup for sin levetid mod en afgift på 9 pund korn årligt de første 10 år og derefter 12 pund korn årligt.
1387. 20. martsSjötorp179Ragnhild Jonsdatter overlader sin slægtning Ragnvald Frændeson sit gods i Bryne mod gods i Hoby og Himle (herred) og et stykke klæde.
1387. 23. marts180Befaling (udstedt af kongen af Frankrig) om, at de danske studenters hus i Paris indtil videre ikke skal udlejes til karmeliterne i Paris. Vil universitetet ikke reparere det, skal det udbydes offentligt, hvorefter parlamentet vil træffe afgørelse i sagen.
1387. 24. marts181Henneke og Bent Johansen Ahlefeldt oplader Kærstrup og Hørsholm til dronning Margrete.
1387. 24. marts182Oluf Lunge, borger i Nykøbing på Falster, skøder sin arv efter sin hustru Margrete til Anders Siundesen. Eline Gøyes jordebog.
[1387]. 26. martsWestminster183Kong Richard 2. af England pålægger William Brampton, borger i London, leder af (de engelske) købmænd i Middelburg, at undersøge, om Johannes Gisorf, købmand fra Genova, som forsikrer, at han for nylig har købt de 50 læster sild i Skåne, virkelig ejer dem, da han har rejst krav om at få dem udleveret, da de befandt sig i det beslaglagte skib tilhørende Willem Stulf af Zierikzee.
1387. 27. martsStockholm184Herbrecht v. Kønigsmark, foged på Stockholm, og Stockholms magistrat vidimerer væbner Henrik Andersens brev af 1384 26. november (Dipl. Dan. 4. rk. II nr. 519).
1387. 31. marts185Pantebrev på en grund i Granslev.
(1387). 15. april186Rektor og universitetet i Paris tilbyder under den verserende sag mellem dem, klostret Ste. Geneviéve og sognepræsten sammesteds på den ene side og på den anden karmeliterne og de danske studenter at lade Danmarks hus istandsætte og begærer tilsagnet ført til protokols.
1387. 19. aprilVeinge kirke187Henrik Andersen, væbner, lover i løbet af et halvt år at tilbagelevere slottet og landet Laholm, som han har i pant af kong Albrecht af Sverige for 100 lødige mark, enten til denne eller dennes befuldmægtigede.
1387. 23. april188Peder Ågesen pantsætter alt sit fædrene gods i Danmark til Niels Jensen Svarteskåning for 60 lødige mark.
1387 1. majempty1387 1. maj, Reg. Dan. nr. *3244; Ganse, Reg. Gotl., nr. 896, borgmestre og rådmænd i Visby til borgmestre og rådmænd i Reval vedrørende en arvesag, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Gotland.
1387. 9. majLucca189Pave Urban 6. udnævner Philippe d'Alençon, kardinalbiskop af Ostia, til apostolisk legat til rigerne Frankrig, Böhmen og Navarra, Danmark, Sverige og Norge samt til landene Tyskland, Flandern, Liége, Hainaut og Lorraine og til hertugdømmet Bar og tillader ham at give 100 dages aflad i 10 år til 30 kirker i hans legationsområde.
1387. 10. maj190Ejler Grimmildsen (Pallindrup) skøder sit gods i Pallerup og Torpe til Anders Siundesen af Kærstrup.
1387. 12. majLucca191Pave Urban 6. bemyndiger sin skatmester biskop Guillelmus af Ancona, det apostoliske sædes nuntius, til at tvinge kollektorer og underkollektorer i rigerne Frankrig, Bøhmen, Navarra, Danmark, Sverige og Norge og desuden i landene Tyskland, Lorraine, Flandern, Liège og Hainaut til at aflægge regnskab, til at inddrive til det apostoliske kammer de indsamlede pengesummer og til at give kvittering derfor.
1387. 12. majLucca192Pave Urban 6. pålægger sin skatmester biskop Guillelmus af Ancona, det apostoliske sædes nuntius, der sendes til rigerne Frankrig, Bøhmen, Navarra, Danmark, Sverige og Norge og desuden til landene Tyskland, Lorraine, Flandern, Liège og Hainaut, at indskærpe gejstligheden i disse områder at yde det apostoliske sæde hjælp.
1387. 15. majLucca193Pave Urban 6. pålægger med et års gyldighed alle gejstlige og verdslige myndigheder og personer at tage vel imod hans skatmester biskop Guillelmus af Ancona, der udsendes som nuntius til rigerne Frankrig, Bøhmen, Navarra, Danmark, Sverige og Norge og desuden til landene Tyskland, Lorraine, Flandern, Liège og Hainaut.
1387. 21. maj194Brødrene Henneke og Bjørn Olufsen, væbnere, overdrager på egne og deres arvingers vegne al den ret, der måtte tilkomme dem til domkirken i Roskildes Skt. Vincentii alters gods i Torslundemagle, Reerslev, Torkilstrup og Uglestrup, til altrets præst, evig vikar ved Roskilde (dom)kirke Peder Pedersen og dennes efterfølgere.
1387. 22. maj195Borgmestre og rådmænd i Wismar beslutter, at den rådmand eller borger, som på rådets vegne bliver foged i Skåne, ikke skal have hjælp til betaling af skat eller afgift.
1387. 24. majHeilsberg196Notaren Konrad Steynnebruch, gejstlig fra Ermland stift, bevidner, at biskop Heinrich af Ermland, specielt udpeget af det apostoliske sæde og som den eneste betroet nedenfor omtalte hverv, har sendt en skrivelse til ærkebispen af Køln og alle ærkebisper, bisper, abbeder, priorer, dekaner, kanniker, præster, notarer og klerke i Tyskland, Bohmen, Ungarn, Polen, Danmark, Sverige, Norge og hvorsomhelst iøvrigt. Broder Heinrich de Brunna af Den tyske Orden har den 17. januar 1387 fremlagt pave Alexander 4.s bulle af 1261 11. januar (Potthast nr. 18007), hvis tekst meddeles, og hvoraf det fremgår, at biskoppen af Ermland skal gribe ind over for dem, der forhindrer missionsarbejdet i Livland og Preussen. Broder Heinrich har klaget til biskop Heinrich af Ermland over, at polske myndigheder forhindrer pilgrimme i at rejse til Livland og Preussen for at kæmpe mod de vantro, hvorfor han beder biskop Heinrich sørge for, at Alexander 4.s bulle bliver overholdt. Biskop Heinrich pålægger derfor under trusel om bandlysning modtagerne at offentliggøre biskop Heinrichs brev, hvori indgår teksten til Alexander 4.s bulle. Alle verdslige myndigheder i de nævnte områder vil ifalde bandlysning, hvis de fortrædiger pilgrimme på gennemrejse til Livland og Preussen eller tolererer, at dette finder sted; der, hvor det alligevel sker, vil stedet blive underlagt interdikt. Biskop Heinrich beder modtagerne om at sende sig vidnesbyrd om eventuelle bandlysninger i dette anliggende. Visse bestemmelser om stævning, dom og afløsning af de kirkelige straffe er tilføjet 1387 24. maj.
1387. o. 26. maj197Bent Ebbesen Pig kvitterer sin fosterfader Abraham Brodersen for hans formynderskab og pantsætter ham alt sit fædrene gods i Fjäre herred og i Halland i det hele taget for 100 lødige mark.
1387. o. 26. maj198Abraham Brodersen kvitterer Lars Ulfsson for 100 mark penge.
[1387. 28. maj - 1388. 3. april]199(Henneke Limbek skøder og) forpligter sig til at afhænde (til Ribe domkapitel) en række ejendomme — 1 gård med laksegård og eng i Sneum, 1 gård i Jerne, 1 gård i (Vester) Nykirke sogne, alle i Skast herred, 4 gårde i Gørding, 3 gårde i Hunderup, 1 gård og 1 landbosted i Bramminge, 1 gård i Jernved sogn, alle i Gørding herred — som arvingerne efter afdøde hr. Tue, ærkedegn i Ribe, havde skødet til ham.
1387. 29. maj200Johan Mirislai, præst på Rügen, pantsætter alt sit gods i Ralswiek til biskop Niels af Roskilde for 10 mark sølv.
1387. 8. juni201Kendelse afsagt (af den franske konges parlament) i den verserende sag om Danmarks hus mellem rektor og universitetet i Paris og karmeliterne, at rektor og universitetet kan lade det istandsætte på egen bekostning; i modsat fald vil det blive udbudt til salg.
1387. 15. juniLübeck202Rådmændene i Lübeck giver deres medborgere Johan Krowel, Lydeke Horborch, Henrik Erpeshagen og Johan Brekewold samt disses fæller Johan Busow og Johan van dem Rode et kvitteringsbrev til kong Oluf og hans moder dronning Margrete for det skibbrudne gods, som de havde haft i Lubbert v.d. Bekes skib, der forliste ved Skagen i fasten før påske.
[e. 1387. 15. juni]203En ukendt meddeler Liffhard, at den samlede skade ved Lubbert v. d. Bekes forlis er 10800 nobler, men at dronning Margrete erklærer, at hun ikke har modtaget gods til en værdi af mere end 2430 nobler samt 600 mark lybsk for lybsk gods, hvilket sidste beløb hun har betalt.
1387. 26. juni204Nogle borgere i Lund lejer Bosjø klosters gods i Källby.
1387. 28. juni205Josef Erlandsen, væbner, overdrager kapitlet i Lunden gård, kaldet Jon Kå's eller Gedemands gård i henhold til testamentarisk bestemmelse af Josef Erlandsens afdøde broder, kannik i Lund Niels Erlandsen, mod at årtiden for denne også skal afholdes for Josef Erlandsen og hans hustru Cecilie.
1387. [e. 28. juni]206Indberetning fra hansestædernes rådsudsendinge om forhandlinger i Dordrecht, Antwerpen og Lübeck.
1387. 29. juni207Folmer Jakobsen Lunge, ridder, Niels Jakobsen Lunge, kannik i Roskilde, og Anders Jakobsen Lunge, væbner, skifter godset efter deres afdøde fader Jakob Olufsen Lunge.
1387. 29. juni208Rådet i Beckum anmoder rådet i Lübeck om at udlevere den i Malmø afdøde Konrad von Alens efterladte ejendele til afdødes broder Hinrich Grotekros, der optræder på egne og sin søsters vegne.
[1387]. 11. juli209Rådet i Lübeck meddeler rådet i Hamburg, at dets udsendte medlemmer på et møde i Oldesloe med de holstenske grever er enedes om at opfordre dronning Margrete til at mægle i deres strid inden 29. september ved et møde enten på Femern, Lolland eller Falster. Kan dronningen ikke påtage sig hvervet, vil man lade hertug Wentzlaf af Lüneburg udpege en anden fyrste som mægler.
1387. 18. juliValmundsö210Jeg, broder Johannes, prior i Visby af prædikebrødrenes orden, og den ærværdige fader, samme ordens provincialpriorens for Dacia, særligt beskikkede vikar for klostrene ved havet meddeler, at han har indgået forlig med Arvid Bengtsson, Jons Bengtsson og fru Bengta Bengtsdotter om afholdelse af en daglig messe af Vor Frue til evig tid i dominikanerkirken i Visby for deres, Magnus Kases, Bengt Nilssons, ridder, dennes hustru fru Ingeborgs og alle deres nulevende som døde slægtninges og venners sjæle. Til gengæld forpligter Arvid Bengtsson, Jons Bengtsson og Bengta Bengtsdotter sig til at betale 13 læster korn og 50 mark svensk (7 mark svensk regnet for en lødig mark) samt et fuldt ornat til en værdi af 100 mark svensk således, at der årligt omkring Allehelgens dag skal leveres 2 læster korn i Stockholm, indtil hele summen er betalt. Udstederen forpligter sig endvidere til at skaffe skriftlig garanti for overholdelse af aftalen under prioratets og klostrets segl.
1387. 22. juliDjurs Nørreherredsting211Tingsvidne, om at fru Elisabeth Buggesdatter, enke efter (Gotskalk) Skarpenberg, skøder Skærholm til Henrik Prip på hr. Jens Andersens vegne.
[1387]. 22. juli212Rådet i Lübeck erklærer på ny over for rådet i Hamburg, at det er villigt til at lade dronning Margrete mægle i striden med de holstenske grever ved et møde, der skal holdes inden den 29. september enten på Femern, Lolland eller Falster.
1387. 27. juliSkånes landsting213Tingsvidne af Skånes landsting om, at Tue Pedersen af Hardeberga, væbner, har skødet sin gård i Onnerup til kapitlet i Lund som magelæg for to gårde i Hardeberga.
1387. 27. juliViborg landsting214Timme Limbek, landsdommer (?) i Viborg, meddeler, at Kristian Vendelbo på tinge har påvist sin ret til borgen Trudsholm.
1387. 29. juliYstad215Kong Oluf giver borgerne i Ronneby privilegier i anledning af, at de ved ildebrand har mistet deres gamle skrevne privilegier.
[1387. 29. juli]216Helene Gudsærksdatter skænker sit gods i Hunneberga til Bosjø kloster.
[f. 1387. 30. juli]217Mads Mogensen (!) Taa pantsætter en gård i Vejleby til Peder Lindberg.
[f. 1387. 3. august]218Kong Oluf kvitterer Visby for betaling af den årlige byskat (på 60 lybske mark sølv).
1387. [f. 3. august]Kalvehave219Henrik Meinerstorp kvitterer kong Oluf for 3250 lybske mark for Ravnsborg.
[1387. f. 3. august - 1390. 23. august.]220Kronen indløser Ravnsborg.
1387. 5. augustKøbenhavns byting221Vidisse og stadfæstelse på Københavns byting af Herman Steffens brev af 1385 3. februar.
1387. 10. augustLund222Erklæring udstedt af ærkebiskop Vinald af Trondheim, biskop Peder af Århus, drosten Henning Podebusk, fem riddere og seks væbnere om, at dronning Margrete efter et møde i domkirken i Lund på landstinget ved Lund er blevet valgt og hyldet af ærkebisper (!), bisper, riddere, svende, prælater, købstadfolk og bønder og det menige folk fra flere af Danmarks lande som deres frue og husbonde samt Danmarks rigsforstander.
1387. [e. 10. august]223Dronning Margretes brev om gaver til Roskilde domkirkes bygningsfond og prydelser.
1387. 11. augustMarienburg224Reces af de preussiske stæders møde i Marienburg.
[1]387. 12. august225Dronning Margrete kvitterer Visby for betaling af den årlige byskat (på 60 lybske mark sølv).
1387. 15. august226Uffe Jensen, væbner og »familiaris« i Herrisvad kloster, overdrager Skt. Hans kirke i Kågeröd en gård i Vieröd med alle tilliggender.
1387. 16. august227Rådmændene i Bremen bevidner, at borgere sammesteds Friedrich von Walle og hans hustru Hillegunde har solgt beginerne i huset ved Skt. Nikolai kapel i Bremen en årlig ydelse på en tønde gode sild ..... på folkesproget kaldet skånske sild af deres halve jord med tilhørende gård i landsbyen Walle for 50 rhinske gylden med tilbagekøbsret.
1387. 18. august228Klaus Flemming kvitterer dronning Margrete for betaling af hendes gæld på 150 mark sølv.
1387. 21. augustRingsted229Erklæring udstedt af drosten Henning Podebusk, Jens Troelsen, landsdommer i Sjælland, tre riddere og tre væbnere om, at dronning Margrete efter et møde i Skt. Knuds kirke i Ringsted på Sjællands landsting er blevet valgt og hyldet af biskoppen af Roskilde, riddere og svende, prælater, bønder, købstadfolk og menigheden fra Sjælland og flere af Danmarks lande, herunder Møn og Lolland, som deres frue og husbonde samt Danmarks rigsforstander.
1387. 21. augustRoskilde byting230Mogens Saksesen, borger i Roskilde, meddeler, at han har solgt og skødet sin øde grund i Johannes Døberens sogn i Roskilde til sin medborger Jens Holbek.
1387. 21. augustRoskilde byting231Borgmestre, rådmænd og borgere i Roskilde bevidner, at deres medborger Mogens Saksesen på bytinget har skødet sin øde grund i Johannes Døberens sogn til deres medborger Jens Holbek.
1387. 22. august232Gotskalk Jensen, kannik i Ribe, opretter et evigt vikariat ved domkirken i Ribe og henlægger fem boder og 20 mark lødigt sølv dertil til afholdelse af en daglig messe efter sin død til bod for sin og sine forældres sjæle.
1387. 26. augustVedbygård233Notaren Henrik Vrisak, gejstlig af Havelberg stift, aflægger vidnesbyrd om, at dronning Margrete efter et møde i domkirken i Lund på landstinget sammesteds er blevet valgt og hyldet af ærkebisper (!), bisper, riddere, riddermændsmænd, prælater, bønder, købstadfolk og det menige folk i Skåne og andre af Danmarks egne som deres frue, fyrste og Danmarks rigsforstanderinde.
1387. 26. augustVedbygård234Notaren Henrik Vrisak, gejstlig af Havelberg stift, aflægger vidnesbyrd om, at dronning Margrete efter et møde i Skt. Knuds kloster i Ringsted på landstinget sammesteds er blevet valgt og hyldet af ærkebisper (!), bisper, prælater, riddere, riddermændsmænd, bønder, købstadfolk og det menige folk af Sjælland, Møn, Lolland og andre af Danmarks egne som deres frue, fyrste og Danmarks rigsforstanderinde.
1387. 26. augustFlyinge235Ærkebiskop Mogens af Lund meddeler, at der i hans nærværelse er foretaget skifte af det gods, som hr. Åge Ingvarsen efterlod sig, mellem hans søn Peder Ågesen og fru Anne, enke efter Åge Ingvarsen og nu gift med Peder Munk.
[o. 1387. 26. august]236Skifte mellem fru Anne, enke efter hr. Åge, og Aksel Karlsen.
1387. 27. augustFlyinge237Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner Elene Gudsærksdatters gave til Bosjø kloster på tre gårde i Hunneberga.
1387. 31. augustLinköping238Biskop Nils af Linköping pålægger hr. Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, at stævne arvingerne efter Eskil Falk og andre angående Gudhem klosters gods *Thylshamar, *Widheem og *Lindø samt andet gods på Sjælland og Møn, som de har lagt beslag på for at skaffe klarhed over, hvad der retmæssigt tilhører klostret, samt udvirke, at det bliver givet tilbage.
1387. 1. septemberLübeck239Biskop Valdemar af Odense eftergiver alle, der om tirsdagen overværer messen ved det af ærkedegn for landet Tribsees under (dom)kirken i Schwerin og kannik i Lübeck Jakob Krumbek stiftede alter i domkirken i Lübeck eller som bidrager til kirkens bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1387. 8. septemberVordingborg240Ærkebiskop Vinald af Trondheim kvitterer dronning Margrete og Danmarks rige for det gods, hans forgænger ærkebiskop Niels Rusere havde ført til Danmark, og som nu er blevet udleveret ham af hr. Jens Rud, høvedsmand på borgen Vordingborg, og lover at fremskaffe en kvittering fra domkapitlet i Trondheim.
1387. 18. septemberSkanør byting241Tingsvidne af Skanør byting om, at Margrete Nielsdatter, enke efter Mikkel Nielsen, indbygger sammesteds, har overdraget kapitlet i Lund sin bod i Travestræde i Skanør mod afholdelse af en årtid for sin og sin mands sjæle.
[1387]. 18. septemberRibe242Dronning Margrete meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck, at greverne af Holsten i Ribe har hyldet hende, ligesom de tidligere havde hyldet hendes søn. På grund af andre forpligtelser, herunder kong Olufs begravelse, kan hun hverken som foreslået af greverne rejse til Kiel for at deltage i mæglingsmøde mellem dem og Lübeck eller stå ved sit tidligere forslag om et mæglingsmøde på Lolland. Hun er derfor blevet enig med greverne om at foreslå et møde afholdt til førstkommende pinse på Lolland, Falster, i Vordingborg eller på Femern; i mellemtiden skal samfærdsel og handel være uhindret. Hvis mødet afholdes, vil Lübeck kunne indbyde andre stæder dertil, dronningen vil selv arbejde på, at det norske og det danske rigsråd kan være til stede.
1387. 19. september243Rådmændene i staden Stralsund meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling ved den højbårne fyrstinde Margrete, dronning af Norge, og stæderne Hamburg, Lüneburg, Rostock, Wismar og Stralsund blev aftalt for et forlig i striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.
1387. 19. september244Rådmændene i staden Wismar meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling ved den højbårne fyrstinde Margrete, dronning af Norge, og stæderne Hamburg, Ltineburg, Rostock, Stralsund og Wismar blev aftalt for et Jorlig 1 striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.
1387. 19. september244S1Rådmændene i staden Wismar meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling hos dronning Margrete og stæderne Hamburg, Lüneburg, Rostock, Stralsund og Wismar blev aftalt for et forlig i striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.
1387. 19. septemberStralsund244S2Rådmændene i staden Stralsund meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling hos dronning Margrete og stæderne Hamburg, Lüneburg, Rostock, Wismar og Stralsund blev aftalt for et forlig i striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.
1[3]87. 20. septemberRibe245Løfte aflagt af bl.a. Iver Lykke og Timme Limbek til hr. Jens Andersen (Brok) og dennes arvinger.
1387. 21. septemberRibe246Biskop Jens af Ribe forpligter sig og sine efterfølgere til at lade en evig messe afholde daglig for dronning Margretes og hendes forældres sjæle i domkirken i Ribe, giver hende del i de gode gerninger, der udføres i hele Ribe stift, og overlader hende for hendes levetid halvdelen af alt vrag i det til biskoppen af Ribe pantsatte Vandfuld herred.
1387. 21. septemberRostock247Rådmændene i staden Rostock meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling ved den højbårne fyrstinde fru Margrete, dronning af Norge, og stæderne Hamburg, Lüneburg, Stralsund, Wismar og Rostock blev aftalt for et forlig i striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.
1387. 21. septemberRostock247SRådmændene i staden Rostock meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling hos dronning Margrete og stæderne Hamburg, Lüneburg, Stralsund, Wismar og Rostock blev aftalt for et forlig i striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.
1387. 30. september248Peder Buk forpagter *Reffuinggelund af fru Else Olufsdatter på livstid.
1387. 5. oktoberSakristiet i Roskilde domkirke249Notarerne Jakob Jensen og Jakob Knudsen, gejstlige fra Roskilde stift, vidimerer kong Olufs brev af 1376 7. maj.
[s. 1387]. 9. oktober250Klaus Pabbe af Holløse pantsætter en gård i Ring til Henrik Bosendal.
1387. 16. oktober250MAReg. Dan. nr. *3261; Ganse, Reg. Gotl. nr. 901, udelades i Dipl. Dan. som kun vedrørende Gotland.
1387. 16. oktober250MBReg. Dan. 2800 (med datering 26. oktober); Rep. nr. 3610 (med forslag om rettelse til 26.oktober), se nr. 257.
1387. 18. oktober251Peder Bonde, væbner, sælger den lod i godserne Ölöv og Skivarp, der var tilfaldet ham efter hans afdøde hustru Helene, til Tue Pedersen af Hardeberga.
[1387]. 18. oktober252Henrik Bishorst og Hartvig v. Rellinge, præster, samt Heine Wrak og Henrik Egbert erkender over for rådet i Hamburg at have modtaget 60 gulddukater i hr. Nicolaus Brun, kaldet Danskers navn af Wemeke, enke efter hr. Albrecht Hoyer.
1387. 26. oktoberOdense253Erklæring udstedt af Henneke Olufsen, Berneke Skinkel og Henning Berg, høvedsmænd på henholdsvis Nyborg, Hindsgavl og Kærstrup, Otto Skinkel, landsdommer i Fyn, og fire væbnere om, at dronning Margrete efter et møde i Skt. Knuds kirke i Odense på Fyns landsting er blevet valgt og hyldet af prælater, riddere, riddermændsmænd, bønder, købstadfolk og det menige folk på Fyn, Langeland, Tåsinge og i andre af Danmarks egne som deres frue, fyrste og Danmarks rigsforstanderinde.
1387. 26. oktober253MReg. Dan. nr. 2800; Rep. nr. 3610 (under 16. oktober, men med forslag om datering til 26. oktober), se nr. 257.
1387. 27. oktober254Gerlak Skjalmsen, væbner, overdrager sin gård i Malmø til Skt. Laurentius' kirke i Lund efter sin død og træffer bestemmelse om, hvorledes indtægterne af den skal anvendes. A: tabt, registreret Lunde kap. reg. (1425), trykt ÆA. V 149 I 10 og 158 P 2 — Aa: Lundebogen p. 106 med overskriften De una curia Malmøgis que est sub ordinacione prepositi de qua est anniuersarium Gerlaci Skelmsson.
1387. 1. november255Margrete Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Konrad Milow, pantsætter sin ret i to gårde i Uglestrup til sin frænde Ove Steg for tre mark sølv.
1387. [1.-18. november]Lübeck256Mester Henrik v. Turcht, buntmager, skylder Everhard v. Hereke 150 mark lybsk for et skib, som han har købt i Falsterbo af Michael Stenvord, og pantsætter ham en ejendom i Lübeck som sikkerhed for betaling.
1387 11. november256MReg. Dan. nr. *3262; Ganse, Reg. Gotl. nr. 902, udelades i Dipl. Dan. som kun vedrørende Gotland.
[1387. 16. november]Odense257Notaren Henrik Vrisak, gejstlig af Havelberg stift, aflægger vidnesbyrd om, at dronning Margrete på landstinget i Odense er blevet valgt og hyldet af fornemme og mægtige mænd fra Fyn, Langeland og Tåsinge, riddere, væbnere, hirdmænd og hoffolk, bønder, købstadfolk og menigheden i Odenses land og andre af Danmarks egne som deres frue, fyrste og Danmarks rigsforstanderinde.
1387. 17. novemberRostock258Hertug Albrecht 4. af Mecklenburg, ret arving til Danmarks rige, tilkender i henhold til afgørelse af sit råd borger i Rostock Johan Göldenitz landsbyen Sievershagen, som borger i Rostock Lüdeke Pilgrim har overdraget ham.
1387. 17. novemberWismar259Albrecht, af Guds nåde ret arving til Danmarks rige, hertug af Mecklenburg, stadfæster Hinrik van Bülows salg (jf. Mekl. UB. XXI 150 nr. 11911, 1387 30. august) af godset Blankenberg med søen for 550 mark lybske penge til antoniterordenens præceptori i Tempzin.
1387. 23. novemberRibe260Rådmændene i Ribe vidimerer biskop Peder af Ribes brev af 24. marts 1350.
1387. 23. november261Ærkebiskop Mogens af Lund bandlyser Oluf Ivarsen Sten og medskyldige for uretfærdigheder, begået mod Løgum kloster.
1387. 25. november262Kristian Most, væbner, lejer Roskilde Skt. Clare klosters gods i Tøvelde på Møn på sin og sin hustrus livstid mod en årlig afgift af 8 tønder skånske sild og 4 tønder salt.
1387. 25. november263Anders Pedersen til Svanholm og Jens Pedersen til Højrup, brødre, pantsætter deres gods i Bredsten og Skibet sogne, herunder hovedgården Kjeldkær og Vingsted mølle, til Jakob Villesen for 50 mark sølv.
1387. 26. novemberLund264Ærkebiskop Mogens af Lund pålægger Jens Helt, ærkedegn i Ribe, og Niels Krook, kannik sammesteds, at undersøge en klage fra hr. Niels Brøns over, at arvingerne efter præsten hr. Peder Gummesen og andre i Børglum stift ikke vil holde ham skadesløs for penge, han har lånt dem.
1387. 4. decemberLübeck265Tideman Loos erkender at have stillet hr. Simon Swerting og Werner Gildehusen sikkerhed på Jesse Dues vegne med hensyn til betaling af 120 guldnobler, som denne skylder dem.
1387. 4. decemberLübeck266Henrik Remenhusen erkender at have stillet hr. Simon Swerting og Werner Gildehusen sikkerhed på Jesse Dues vegne med hensyn til betaling af 120 guldnobler, som denne skylder dem.
1387. 4. decemberLübeck267Johan Koning erkender at have stillet hr. Simon Swerting og Werner Gildehusen sikkerhed på Jesse Dues vegne med hensyn til betaling af 120 guldnobler, som denne skylder dem.
1387. 4. decemberLübeck268Henrik Kegeler erkender at have stillet hr. Simon Swerting og Werner Gildehusen sikkerhed på Jesse Dues vegne med hensyn til betaling af 120 guldnobler, som denne skylder dem.
1387. [4.-7. december]Lübeck269Wennemar Loos erkender at have stillet hr. Simon Swerting og Werner Gildehusen sikkerhed på Jesse Dues vegne med hensyn til betaling af 120 guldnobler, som denne skylder dem.
1387. [4.-7. december]Lübeck270Johan v. Utrecht erkender at have stillet hr. Simon Swerting og Werner Gildehusen sikkerhed på Jesse Dues vegne med hensyn til betaling af 120 guldnobler, som denne skylder dem.
1387. [4.-7. december]Lübeck271Herman Osenbrugge erkender at have stillet hr. Simon Swerting og Werner Gildehusen sikkerhed på Jesse Dues vegne med hensyn til betaling af 40 guldnobler, som denne skylder dem.
1387. 6. december272Anders Glob pantsætter åen Mejlå til Tyge Torbensen for to mark sølv.
1387. 6. december273Jakob Abildgaard pantsætter sin part af Løgismose og Bremme til Jens Pedersen af Højrup.
1387. 8. decemberSøborg274Hr. Henning Podebusk, ridder, Danmarks drost, giver sin hustru fru Gisla fuldmagt til at pantsætte eller sælge sit gods på Rügen.
1387. 12. decemberKøbenhavn275Tue Galen af Näsbyholm, ridder, pantsætter Tryde og Trydefang i Ingelstads herred og overdrager indløsningsretten til sit gods i Ramsåsa i Färs herred, Everöd og Tranås i Albo herred samt Sällshög i Ingelstads herred til sin svigersøn Jens Absalonsen for 120 mark sølv.
1387 14. december275MReg. Dan. nr. *3264, Jakob de Crumbekes testamente, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne nordtyske forhold, herunder Femern, Ottoniensis diocesis.
[1387. 14. december]276Pave Urban 6. befaler biskoppen i Växjö at tilbagekalde det gods, som med urette er kommet bort fra Bosjø kloster.
1387. 20. december277Wedege Buggenhagen, ridder, kvitterer dronning Margrete for tilbagebetaling af et lån på 250 mark.
1387. [21.-31. december]Lübeck278Henrik Skondelev, broder til biskoppen af Slesvig, kvitterer sin svigerfader Timme Ascheberg for sin hustru Hilles medgift på 600 mark lybsk og lover at efterlade hende 800 mark lybsk, hvis han dør uden at have fået en arving med hende.
1387. 31. december279Oluf Raaris i Vemmeløse og Didrik Skelle i Vindinge erklærer, at Harrested, Hagenskov, et halvt bol i Saltø By, to gårde i Bastrup med 13 1/2 ørtug skyldjord og et halvt bol i Raklev er tilfaldet Henrik Ivensen ved skiftet efter Iven Markmands afdøde hustru fru Ingerd.
1387. 31. december280Henrik Ivensen i Harrested og Didrik Skelle i Vindinge erklærer, at 20 ørtug skyldjord i Haldagerlille og 2 bol på nær 4 ørtug skyldjord i Raklev tillige med en pantsat halv hovedgård er tilfaldet Oluf Raaris på hans hustru fru Ingeborgs vegne ved skiftet efter Iven Markmands afdøde hustru fru Ingerd.
1387281Tingsvidne af Sjællands landsting om gods på Sjælland.
1387282Dekan i Roskilde domkapitel Oluf Pant skænker sit gods i Visby og Svogerslev til Roskilde domkirke.
1387283Kristine, enke efter Eskil Falk, bekendtgør, at han har testamenteret en gård i Her luf(magle) til Næstved Skt. Petri kloster mod afholdelse af en ugentlig messe.
(13)87284Johan v. Loon og Henrik Wilde lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det gods, der var efterladt i Trelleborg ved Nicolaus Butendiks død.
(13)87285Rikwin Langedorp og Johan Semlow lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Didrik Soltman, der var død i Ystad.
(13)87286Nicolaus v. Rügen, der bor i Trelleborg, og hans søster Mette giver deres samtykke til de bestemmelser, deres broder Henrik v. Rügen, borger i Stralsund, har truffet i sit testamente.
(13)87287Bernhard v. Zutphen og Bernhard Reklinghusen lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående alt det gods, som Bernhard Ulenvlucht har efterladt sig i Ystad ved sin død.
1387288Hamburgs kæmnerregnskab.
1387289Skødebrev til Roskilde domkirke på Svogerslev mølle.
1387290Ingefred Pedersdatter testamenterer fire gårde i Roalöv til Färlöv kirke.
1387291Timme Limbek kvitterer dronning Margrete for 600 mark sølv for Hald.
1387292Niels Iversen (og medarvinger?) pantsætter Melby til kronen eller kongen.
1387293Pantebrev på en gård i Stabrand.
1387294Jakob Pedersen pantsætter en gård i Hørup til Johan Salomonsen.
1387295Vidisse, at fru Else, enke efter hr. Niels Eriksen, sælger Balderseng til Børglum kloster.
1387296Eline Ellendatters skøde på Møllegård og Hvidbjerg mølle.
1387297Anders Jensen pantsætter en gård i Dalby til Henrik Andersen Lippel.
1387298Brev om gods i Kragevig.
1387299Skifte mellem Henrik, Evert og Konrad Moltke.
1387300Torben Gunnersen i Slagslunde sælger Harrestrup til biskop Niels af Roskilde.
1387?300MÆA. III 350, registraturens årstal 1437 er rigtigt; men bispens navn er forkert, cf. 1437 18. oktober, Rep. nr. 6900.
1387301Albert Andersen af Touskov sælger sit gods i Ramsø herred til Konrad Moltke.
[1387]302Tyge Mogensen pantsætter sit gods i Grevinge til biskop Niels i Roskilde.
1387303Ove Stegs brev til hr. Fikke Moltke på gods i Karlslunde.
1387304Knud Pilt skøder sit gods i Remkolde til Niels Ostredsen Munk.
1387305Henrik Olufsen af Søholm får fuldmagt til at indløse gods i Nybølle, Eggeslev og Bjerge tilhørende Antvorskov kloster.
1387306Jakob Skef skænker fem ørtug (skyld)jord i Sludstrup til Antvorskov kloster.
1387307Siger skænker alt sit gods (i Slagelse) til Antvorskov kloster.
1387308Otto Skinkel får tingsvidne om et afkald på Skam herredsting mellem ridderen hr. Hans Povlsen og Rikvard Føring.
[1387-95]309Niels Bille skænker sin gård i Fulden til domkirken i Århus.
[1387-1411]310Abbed Niels i Sorø kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge for betalingen for det gods, han har forpagtet af klosteret.
[1387-1412]311Afladsbrev til dronning Margrete.
[1387-1412]312Hertug Vartislav kvitterer dronning Margrete for 500 svenske mark.
[1387-1430]313Biskoppen af Slesvig kvitterer dronning Margrete eller Philippa for 1000 mark.
forrige næste