forrige næste
DatoStedNr.Regest
1388. 5. januarEkholm314Algot Magnusson erkender at have modtaget borgene Opensten og Öresten med lenene Mark og Kind af dronning Margrete på tro og love og forpligter sig og sine arvinger til ved hendes død at overdrage borgene og lenene til bisperne af Roskilde, Ribe og Århus, Danmarks drost og ridderne (Kristian) Vendelbo og Jens Andersen (Brok).
(13)88. [f. 6. januar]315Arnold Poleman skylder Albrecht Gildehus 50 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [f. 6. januar]316Godike v. Bremen skylder hr. Albrecht Gildehus 50 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [f. 6. januar]317Bernhard v. Zutphen skylder hr. Albrecht Gildehus 50 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [f. 6. januar]318Rotger Stenweg skylder hr. Albrecht Gildehus 50 nobler at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [f. 6. januar]319Henrik v. Edderen, kræmmer, skylder hr. Albrecht Gildehus 50 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [f. 6. januar]320Johan Strelow, slagter, skylder hr. Albrecht Gildehus 50 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [f. 6. januar]321Herman Elmhorst, overskærer, skylder hr. Albrecht Gildehus 50 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [f. 6. januar]322Johan Hogedorp skylder hr. Albrecht Gildehus 50 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [f. 6. januar]323Johan Schmidt skylder Henrik Rolekesen 24 halvtønder sild, at betale i Skåne til Jomfru Marias fødselsdag.
1388. 6. januar324Konrad Hennekesen, indbygger i Slagelse, og Peder Angel af Gimlinge pantsætter til fru Else af Vanløse, enke efter Bo Dåresvend, for tre mark sølv i penge fire ørtug skyldjord i Sørbylille, som Knud Rød havde pantsat til hendes mand for fire mark sølv på 60 år.
(13)88. [e. 6. januar]325Georg Gollwitz skylder hr. Albrecht Gildehus nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [e. 6. januar]326Johan v. Loon skylder hr. Albrecht Gildehus 25 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [e. 6. januar]327Bernhard Sasse skylder hr. Albrecht Gildehus 50 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
(13)88. [e. 6. januar]328Hr. Eler Burow skylder hr. Albrecht Gildehus 50 nobler, at betale i Skåne til Mikkelsdag.
1388. 7. januar329Peder Krag i Bringstrup kvitterer Peder Nielsen af Vollerup for 6 mark sølv i penge, hvorfor han har indløst pantsat gods i Skellingsted.
1388. 20. januarDjurs Nørre herreds ting330Jens Lavesen skøder Sostrup og Vibekær til Svend Udsen.
1388. 21. januarRoskilde331Dronning Margrete erklærer, at rettertinget har vidimeret kong Erik 6. Menveds brev af 1295 3. marts.
1388. 23. januarSlesvig domkirkes kor332Vidnesbyrd udstedt af kejserlig notar Torsten Nielsen fra Slesvig stift, at Otto Johansen, kannik i Slesvig og sognepræst til kapellet i Kalleby, har givet afkaldt på dette til fordel for Skt. Johannes' kloster på Holmen ved Slesvig.
1388. 26. januar333Hr. Åge, sognepræst i (Norra) Mellby skænker en gård i Brönnestad til Bosjø kloster.
(1388). 30. januar334Den franske konges parlament forlænger fristen for rektor og universitetet i Paris med hensyn til tilsagn om istandsættelse af Danmarks hus med yderligere 15 dage.
1388. 2. februarOslo335Ærkebiskop Vinald af Nidaros, biskopperne Øystein af Oslo, Olav af Stavanger, Sigvard af Hamar og Henrik af Grønland, Henrik Henriksen, provst ved Mariekirken i Oslo og Norges riges kansler, samt en række norske riddere og væbnere bekendtgør, at de har valgt dronning Margrete til deres frue og husbonde samt Norges rigsforstander, og at de har aflagt mands- og troskabsed til hende, samt at de og hun har givet hinanden løfter, der opregnes.
[1388. 2. februar-1389. 1. februar]336Dronning Margrete stadfæster kong Håkon 5.s gave af gods til Hovedøens kloster.
[1388. 2. februar-1389. 1. februar]337Dronning Margrete stadfæster fritagelsen for visøre og udfarleding af gods tilhørende Nonneseter kloster i Oslo.
1388. 7. februarOslo338Dronning Margrete og ærkebiskop Vinald af Nidaros stadfæster den dom, der er fældet i sagen om ålefiskeriet i Enningdalens å, og pålægger Bjarne Grundessøn og Gudbrand Nikulassøn at overholde den.
[1388]. 7. februarRibe339Henneke Limbek, høvedsmand i Ribe, meddeler borgmestre og rådmænd i staden Bremen, at det på et møde i Ribe mellem dronning Margrete, greverne af Holsten samt adskillige af deres og Danmarks riges råder er blevet fastsat, at stapelen som i gammel tid skal være i Ribe, og at de bremensiske købmænd frit kan rejse med deres varer til og fra byen mod at erlægge told, men at han ikke kan garantere deres sikkerhed andetsteds.
1388. 16. februarAkershus340Ærkebiskop Vinald af Trondhjem, biskopperne Øystein af Oslo, Olav af Stavanger, Sigurd af Hamar og Halgeir, Henrik provst i Oslo, og en række verdslige norske rigsråder beviser på dronning Margretes forespørgsel om hendes efterfølger, at hendes søsterdattersøn, hertug Vartislavs af Pommerns søn er ret arving til Norge efter hendes død, samt tillader hende at lade ham indtræde i regeringen endnu i hendes levetid.
1388. 16. februarPlön341Grev Adolf 7. af Holsten og Stormarn kvitterer dronning Margrete for 2000 mark, som han har modtaget gennem Jens Due.
1388. 18. februarAkershus342Ærkebiskop Vinald af Nidaros, biskopperne Olav af Stavanger og Sigurd af Hamar, Gaute Eriksen, Benedikt Nielsen, Håkon Stumpe, Jon Darre, Simon Thorgeirson og Finn Gjurdsen bevidner, at i dronning Margretes, deres og øvrige Norges riges råders nærværelse har Håkon Jonsen aflagt ed på aldrig at have stræbt efter at blive konge af Norge, idet han erklærede ingen ret at have dertil.
1388. 23. februarTurestorpsö343Ærkebiskop Mogens af Lund skænker Kvesarum til Arina Mogensdatter, enke efter Åge Jonsen, og hendes søn Lars.
[1388. 23. februar-1389. 20. november]344På grund af ærkebiskop Friedrich af Kølns fejdeerklæring til Dortmund undsiger byen en række fyrster, grever og herrer. Blandt ærkebispens hjælpere, der enten selv har sendt, eller som nævnes i befalingsmændenes fejdebreve, anføres Bernhard fra Slesvig.
1388. 24. februar345Rådet i Maastricht forordner, at borgere og borgersker i Maastricht, som selv salter sild i Skåne, skal have lov til at sælge dem uden at tage hensyn til fiskerlavet.
[f.] 13[88. 25. februar]346(Terkel Pe, væbner,) pantsætter gods i Hassing, Hassing herred, som han selv havde i pant, til Niels (Myg).
[f. 1388. 25. februar]347(Terkel Pe, væbner,) pantsætter gods, blandt andet en gård i *Graandam sogn, Hassing herred, til (Niels) Myg.
1388. 25. februar348Terkel Pe, væbner, pantsætter sine øde jorder i Ås til Niels Myg for 4 mark sølv i penge og de tilhørende bygninger for yderligere 2 mark sølv.
1388. 26. februarMarienburg349Reces af de preussiske stæders møde i Marienburg.
1388. 6. martsAkershus350Dronning Margrete giver med samtykke af det norske rigsråd Eikiar, Modum og Tværdalene med alle kronens og kongens indtægter undtagen orbodemål samt Koparvik i Drammen med skibstold og kongskøb til Bent Nielsen, hans hustru og børn til gengæld for hans tro tjeneste hos kongerne Håkon 6. og Oluf og som pant for 200 lødige mark.
1388. 6. martsOslo351Biskop Øystein af Oslo og (dom)kapitlet sammesteds bekendtgør, at dronning Margrete har skænket 100 lødige mark til opførelse af et alter i Skt. Hallvards kirke i Oslo og til underhold for altrets præst. Denne skal på hverdage læse en messe af Johannes Døberen, på helligdage af de helgener, der fejres den dag, men med kollekt af Johannes Døberen. Udstederne har tilladt dronning Margrete og hendes efterfølgere at præsentere præsten til altret, idet han dog skal være indenlandsk født og skal deltage i domkapitlets gudstjenester.
1388. 6. marts352Jon Jakobsen pantsætter en gård i Slemming til hr. Jens Andersen af Estrup for 60 mark.
1388. 8. marts353Jens Buk og Niels Elavsen, væbnere, sælger alt deres gods i Malt herred, som var tilfaldet deres hustruer som arv efter disses fader Torsten Jonsen og dennes afdøde sønner, til Knud Lavesen.
1388. 12. martsNæsby354Dronning Margrete dømmer, at hvis fru Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnumsen, beviser, at hun af vintervejret er blevet forhindret i personligt eller ved sin værge at møde på rettertinget, skal sagen udsættes til førstkommende palmesøndag, da den skal påkendes i Roskilde af biskop Niels af Roskilde.
1388. 12. marts355Jens Pape pantsætter Hvorslev gård og to andre gårde til Niels Madsen Fod.
1388. 12. marts356Klaus Pabbe af Holløse skøder en gård i Ring til Henrik Bosendal.
1388. 13. martsMariakirken i Oslo357Dronning Margrete stadfæster alle de privilegier, som hendes søn kong Oluf, hendes herre kong Håkon 6., hans fader kong Magnus og dennes morfader kong Håkon 5. havde givet Mariakirken i Oslo samt provsten og korbrødrene sammesteds og kirkens tjenere og undergivne.
1388. 14. marts358Indlæg og modindlæg af rektor og universitetet i Paris på den ene side og de studerende fra Danmark på den anden for den franske konges parlament til afgørelse af, om Danmarks hus er et kollegium under universitetet eller ikke, og om Jens Basse var berettiget til at overdrage det til Karmeliterne i Paris.
1388. 16. marts359Markvard Lang, guldsmed og borger i Sakskøbing, skøder til Anders Siundesen af Kærstrup sin hustru Kristine Olufsdatters ret til gods i Hillestolpe, Hillested, Stødby og Majbølle samt en gård i Flårup tilhørende ham selv.
1388. 22. marts360Otte riddere og tre væbnere, alle svenske, samt Knut Bosson kantor i Linköping, eksekutorer af Bo Jonssons testamente, antager dronning Margrete til Sveriges rigsforstander og overlader hende Bo Jonssons borge og fogedier i Finland og Sverige.
1388. 22. marts361Otte svenske riddere og tre væbnere samt Knut Bosson, kantor i Linköping, bemyndiger dronning Margrete til på deres, deres hjælperes og Sveriges riges vegne at forhandle med de holstenske grever og eventuelt stadfæste deres rettigheder angående Kopparberget, til at indgå aftale med Vicke van Vitzen og til eventuelt at bekræfte søstædernes privilegier.
1388. 22. marts362Dronning Margretes genbrev til nr. 360 samt hendes løfter om efter sin hylding i Sverige at respektere landets love og dets grænser.
1388. 23. martsDalaborg363Erik Ketilsson, ridder og marsk, erklærer som eksekutor af Bo Jonssons testamente at have overværet de øvrige eksekutorers forhandlinger med dronning Margrete, og at han samtykker i forhandlingsresultatet, hvis bestemmelser han lover at ville overholde.
1388. 26. marts364Hartvig Sehested kvitterer Erik Krummedige, Segebod Krummediges broder, for 100 mark lybsk, som Segebod Krummedige skyldte ham af hans hustrus medgift.
1388. 29. marts365Gyncelin Gyncekesen af Falkendal erkender at have solgt alt sit gods i Udlejre til Bo Porse for fuld betaling.
1388. 1. april366Jens Hennekesen, borger i Lund, skøder en gård sammesteds til sin medborger Johan Pedersen.
1388. 2. aprilMarienburg367Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[f. 1388. 3. april]368(Ridderen hr. Johan Limbek?) giver gods, blandt andet i Skast herred 4 gårde i Sneum og 1 gård i (Vester) Nykirke sogne, til Ribe (dom)kapitel (til afholdelse af sin årtid).
1388. 3. aprilKapitelhuset i Ribe369Henneke Limbek, søn af afdøde hr. Klaus Limbek, Danmarks riges drost, forpligter sig — til gengæld for afholdelse af en daglig messe for hans, hans hustru Juttas og hans forældres sjæle — til at hjemle Ribe (dom)kapitel det gods — 4 gårde i Sneum, 1 gård i (Vester) Nykirke, 1 gård i Næsbjerg, 5 gårde i Tjæreborg, I gård i Øse og I gård i Darum sogne — som ridderen hr. Johan Limbek havde henlagt til afholdelse af sin årtid og en daglig messe, og som den tidligere ærkedegn i Ribe, Tue, havde besiddet ubestridt sammen med andet gods, som Henneke Limbek havde henlagt til kapitlet. I tilfælde af at godset bliver fravundet kapitlet, udlægger Henneke Limbek til evigt eje for kapitlet en trediedel af det gods i Hviding og Lø herreder, som han retmæssigt har købt af væbneren Niels Slet.
[1388. 3. april][Kapitelhuset i Ribe]370Henneke Limbek, søn af afdøde hr. Klaus Limbek, Danmarks riges drost, giver — til gengæld for afholdelse af en daglig messe for hans faders, hans egen og alle hans slægtninges sjæle — til Ribe (dom)kapitel en række ejendomme, blandt andre 5 gårde i Sneum, 2 gårde i (Vester) Nykirke, 5 gårde i Tjæreborg, 1 gård i Jerne og øde (jorder i Brøndum) sogne, alle i Skast herred.
1388. 3. aprilKapitelhuset i Ribe371Jens, ærkedegn, og hele kapitlet ved (dom)kirken i Ribe meddeler, at i overværelse af biskop Jens af Ribe har Henneke Limbek, søn af afdøde hr. Klaus Limbek, Danmarks riges drost, indstiftet et alter til Vor Frue i (dom)kirken i Ribe og givet det 5 gårde i Sneum, 2 gårde i (Vester) Nykirke, 5 gårde i Tjæreborg, 1 gård i Jerne, 1 gård i Øse, og øde jorder i Brøndum sogne, alle i Skast herred, 4 gårde i Gørding, 3 gårde i Hunderup, 1 gård og 1 landbosæde i Bramminge, 1 gård i Jernved og 1 gård i Darum sogne i Gørding herred. Til gengæld forpligter kapitlet sig til at afholde en daglig messe ved alteret — på de store festdage for Vor Frue og om lørdagen en messe af Vor Frue og om fredagen en messe af det hellige kors — idet messen skal synges de nævnte dage og læses de øvrige dage. Kapitlet forpligter sig endvidere til at vedligeholde alterets udstyr samt til at holde årtid for drosten hr. Klaus Limbek, hans hustru Ide, hr. Johan Limbek, Henneke Limbek og hans frue Jutta efter sidstnævntes død med vigilier efter vesper på søndagen Quasimodo geniti og med 24 messer den følgende dag.
[e. 1388, 3. april]372Tingsvidne, at Henneke Limbek skødede alt sit gods i Sneum og Tjæreborg til Ribe kapitel.
[1388]. 6. aprilLübeck373De preussiske stæders udsendinge Gerhard v. Thorn og Henrik Hetvelt meddeler (de preussiske stæder), at de har underrettet rådet i Lübeck om, at de preussiske stæder er villige til at forhandle med dronning Margrete 29. september, og beretter om forgæves forhandlinger med Henneke Limbek om noget strandingsgods tilhørende borgere fra Toruń. Endelig har de hørt, at Lubbert v.d. Bekes skib er strandet ved Skagen.
1388. 16. aprilMarienburg374Reces af de preussiske stæders møde i Marienburg.
1388. 18. april375Fru Ingeborg skifter arven efter hr. Bugge med sine slægtninge.
1388. 23. aprilLödöse376Dronning Margrete opfordrer gejstlige, riddere, væbnere, købstadmænd, bønder, bokarle og almue i Östergötland, Tjust og Kind til at efterkomme ridderne Erik Ketilssons, Birger Ulfssons og Sten Bengtssons befalinger, givet på hendes vegne, indtil hun selv kan overtage styret i Sverige. 5
1388. 25. april377Niels Kvie pantsætter alt sit og sine søstres arvegods i Almindsyssel og Nybøl til Jakob Grumsen for 100 mark lybske penge.
[f. 1388. 1. maj]378Sagsfremstilling med bilag og instruks for de preussiske stæders gesandter vedrørende udlevering af eller erstatning for varer tilhørende hanseatiske købmænd og transporteret med Lubrecht van der Bekes og Peter Gerhardsens skibe, som i 1387 forliste i Danmark.
[1388. o. 1. maj]379Hansestædernes rådsudsendinge klager til dronning Margrete over den skade, der er blevet tilføjet og stadig tilføjes købmændene i Danmark, og beder om erstatning.
[1388. o. 1. maj]380Hansestædernes rådsudsendinge meddeler dronning Margrete, at de preussiske stæders repræsentanter har klaget over, at godset i Lubrecht v.d. Bekes skib, som strandede ved Skagen, ikke er blevet givet tilbage og beder dronningen udvirke dette samt give rådet i Lübeck besked derom. Videre meddeler de hende, at de preussiske stæders bod er blevet fjernet fra deres fed og hensat på borgen i Skanør, endvidere, at i Falsterbo er den lybske fogeds og andre boder blevet nedbrudt og købmændenes gods blevet fjernet. Rådsudsendingene beder dronningen sørge for, at godset bliver givet tilbage og at give brevets overbringer svar med til rådet i Stralsund.
[1388. o. 1. maj]381Hansestædernes rådsudsendinge meddeler Jens Due, foged (på Skånemarkedet), at de preussiske stæders boder er blevet fjernet fra deres fed og hensat på borgen i Skanør, endvidere, at i Falsterbo er den lybske fogeds og andre boder blevet nedbrudt og, købmændenes gods blevet fjernet. Rådsudsendingene beder fogeden sørge for, at godset bliver givet tilbage.
[1388. o. 1. maj]382Hansestædernes rådsudsendinge beder ærkebiskoppen af Lund om at løse hansekøbmændene i Malmø af det band, de er ifaldet, samt at ophøre med at kræve afgifter imodstrid med deres privilegier.
[1388. o. 1. maj]383Hansestædernes rådsudsendinge klager til rådet i Malmø over en række overgreb mod de hansekøbmænd, der ligger i byen, og beder om erstatning.
[1388. o. 1. maj]384Hansestædernes rådsudsendinge klager til fogeden i Malmø over en række overgreb mod de hansekøbmænd, der ligger i byen, og beder om erstatning.
[1388. o. 1. maj]385Hansestædernes rådsudsendinge henstiller til rådet i Ystad, at man ophører med overgrebene mod de i byen liggende hansekøbmænd, respekterer deres privilegier og yder erstatning. Endvidere beder man om, at rådets svar må blive sendt til rådet i Stralsund.
[1388. o. 1. maj]386Hansestædernes rådsudsendinge henstiller til fogeden i Ystad, at man ophører med overgrebene mod de i byen liggende hansekøbmænd, respekterer deres privilegier og yder erstatning.
[1388. o. 1. maj]387Hansestædernes rådsudsendinge henstiller til rådet i Simrishamn, at man yder erstatning for de overgreb, der er blevet begået mod de hansekøbmænd, som ligger i byen.
[1388. o. 1. maj]388Hansestædernes rådsudsendinge henstiller til fogeden i Simrishamn, at man yder erstatning for de overgreb, der er blevet begået mod de hansekøbmænd, som ligger i byen.
1388. [e. 1. maj]Lübeck389Reces af hansedagen i Lübeck.
1388. 3. og 30. maj390Jens Buk af Gringelstad skænker gården Stora Skeglinge til Bosjø kloster samt, på grund af hans søsters optagelse i klostret, Skeglingegårde.
1388. 4. majÅrhus391Biskop Peder af Århus udsteder med billigelse af hele kapitlet sammesteds en række statutter for kannikerne sammesteds.
1388. 4. maj[Århus]392Biskop Peder af Århus udsteder efter råd af kapitlet sammesteds en række statutter for korvikarerne ved domkirken i Århus.
1388. 5. maj393Biskop Peder af Århus udnævner hr. Niels Ravn, der beklæder vinens og brødets embede ved Århus domkirke, til kannik og henlægger Skt. Peters og Skt. Paulus' alter samt Vor Frue alter til embedet, som for fremtiden skal beklædes af en kannik.
[1388] 8 maj393MAReg. Dan. nr. *3280; Ganse, Reg. Gotl. nr. 906, Stockholm til rådet i Reval ang. handelsforbud på Rusland, som Stockholm ikke vil iagttage, før Visbys gesandter har aflagt beretning om hansedagen i Lübeck, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende svensk-hanseatiske forhold.
[1388] 8 maj393MBReg. Dan. nr. *3281; Ganse, Reg. Gotl. nr. 905, de preussiske udsendinge i Lübeck til de preussiske stæder, hvori nævnes delegerede fra Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1388. 11. majRanders byting394Simon Jonsen erklærer at have oppebåret fuld bøde og erstatning af Jens Tordsen (Skyt), som dræbte hans fader Jon Pedersen, og sælger sin gård i Skt. Mortens sogn i Randers sammen med en grund tilhørende nonneklostret til Jens Tordsen for fuld pris.
1388. 11. maj395Vidnesbyrd udstedt af Gøde Bentsen, foged i Skåne'), Niels Truedsen, vicefoged i Malmø og Malmøs magistrat, at Niels Gunnarsens enke skøder to boder i Malmø til Simon Kirkewitz.
1388. 16. majSkånes landsting396Tingsvidne af Skånes landsting om, at væbneren Jakob Absalonsen af Sjørup har skænket og skødet sin gård i Malmø til bygningsfondet ved (dom)kirken i Lund mod afholdelse af årtider for ham selv og hans hustru Margrete.
1388. 16. majWestminster397Kongen har modtaget en klage fra sine undersåtter, købmændene i Colchester John Nevard, John Rokel, John Plymmer og Thomas Wardhouse over, at 'da de fornylig i den omtalte by Colchesters havn på købmandsvis i en kogge tilhørende Klaes Speketer af Kampen havde lastet forskelligt gods og købmandsvarer, som til deres nytte skulle føres derfra til Skåne, og da de var under sejl på havet på vej til de nævnte egne', var de af mænd fra Zierikzee blevet fanget ved Norge og med vold sammen med varer til en værdi af 100 pund blevet ført ombord på et skib kaldet 'Shout de Norwey' og holdt fængslet, indtil de havde løskøbt sig for 75 mark. Deres varer holdes endnu beslaglagt, hvorfor de har bedt kongen om erstatning i gods tilhørende mænd fra Zierikzee, når disse kommer til kongens højhedsområde. Kongen beder derfor bystyret i Zierikzee om at udvirke, at gerningsmændene yder erstatning til de skadelidte, og at give skrivelsens overbringer brev med tilbage med besked om, hvad man har besluttet at gøre i sagen.
1388. 16. majWestminster398Kong Richard 2. af England til hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, hvem han beder udvirke erstatning til fire købmænd i Colchester, der var blevet holdt fangne med deres gods i Zierikzee, cf. nr. 397.
1388. Begyndelsen af sommerNyborg399Dronning Margrete stadfæster grev Gerhards besiddelse af hertugdømmet Slesvig.
1388. 17. maj400Dronning Margrete meddeler Peder Beier, Tue Mikkelsen, Borkvard Limbek og Ove Bonde, at hun tildømmer gods i Villestofte til dominikanerne i Odense (og pålægger dem at indføre disse deri).
1388. 20. majNyköping4018 svenske riddere og 13 væbnere meddeler dronning Margrete, at de samtykker i alt, hvad ridderne Birger Ulfsson og Sten Bengtsson har aftalt med hende, og erklærer hende på dette grundlag deres troskab.
1388. 25. maj402Folmer Jakobsen, ridder, pantsætter sit gods i Volborg herred, der er pantsat til ham af Klement Hage, til Roskilde Skt. Clare kloster for 100 mark lybsk.
1388 30. maj402MRep. nr. 3646, se nr. 390.
1388. 1. juni403Dronning Margrete skænker (Niels) Svarteskåning og hans arvinger alt Magnus Porses gods i Fjäre herred.
1388. 11. juniLübeck404Optegnelse om, at Johan Krowel, Ludeke Horborch og Johan Brekewold erkender at have modtaget 60 mark lødigt sølv, som staden Visby skulle udrede til dronning Margrete og Danmarks rige som tribut for 1387, og overgiver Visbys sendemænd kong Olufs og dronningens kvittering.
[1388. o. 11. juni - f. 21. august]405De engelske købmænds klager over de tab, der er påført dem af preusserne, over de vanskeligheder, der lægges dem i vejen ved sildesaltning i Skåne samt over den manglende betaling for det engelske bidrag til erobringen af Skåne.
1388. 18. juniKalundborg406Barnum Eriksen, ridder, pantsætter for et tidsrum af to år to bol jord i Bildsø til fru Kristine, enke efter Mads Taa, for 5 mark sølv.
1388. 22. juni407Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner Lars Larsens gavebrev til Bosjø kloster på gården Håggenåds.
1388. 23. juni408Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Peder Mogensen, borger i Ystad, kvitterer fru Marine, enke efter Niels Hak, for alt, hvad hun skyldte hans hustru.
1388. 23. juniGjern herredsting409Tingsvidne om fædrift og forte til Ellerup og Lyngby.
1388. 24. juniStockholm410Kong Albrecht af Sverige, hertug Albrecht 4. af Mecklenburg, ret arving til Danmarks rige, og hertug Johann 4. af Mecklenburg erklærer, at de skylder brødrene Hartwig og Heinrich v. Zickhusen af Lankow 200 mark lybsk og stiller dem sikkerhed derfor.
1388. 28. juni411Borgmestre og råd i Stralsund kvitterer dronning Margrete for tilbageleveringen af det voks tilhørende borgmester Albrecht Ghildehusen i Stralsund, som Jens Mus havde bjærget.
1388. 29. juni412Statutter for Kristi legems gilde i Lollands Sønder herred.
1388. 1. juli413Niels Jensen af Clausholm tillader sin svoger Anders Jakobsen at indløse gods i Strøby, som hans svigerfader Lauge Ovesen havde pantsat til Niels Brockenhuus.
1388. 5. juli414Peder Holck i Vejleby pantsætter til hr. Jens Andersen af (Gl.) Estrup sin hustru Ingeborg Nielsdatters part i Hillerødsholm og hendes fædrenearv i Holløse, Nørre Jernløse og Søstrup for 40 mark rent sølv.
1388. 9. juliFør Vester herredsting415Før Vester herred erklærer, at der er sluttet forlig mellem Kristiern Frellavsen på den ene side og på den anden side Faxi Folken og Johan Froden om Ryurt Frodens død og Folk Okkens fangenskab.
1388. 13. juli416Rådet i Randers anmoder rådet i Lübeck om at frigive det af Henrik Stuve, borger i Lübeck, beslaglagte skib, tilhørende Bjørn og Jon, borgere i Randers.
1388. 13. juliRanders416SRådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående tilbageholdelsen af randersborgeren Jons skib dersteds.
1388. 16. juliArs herredsting417Tingsvidne af Ars herredsting om, at fru Ingeborg, enke efter Tyge Puder, har skødet og opladt alt sit gods i Illerup samt alt det gods i Sverige, som hun havde fået efter Tyge Puder, til Peder Ribbings hustru fru Marine Knudsdatter for den arv, som fru Marine skulle have haft efter sin broder Niels Knudsen.
1388. 28. juli418Ingefred, enke efter Erik Ged, skænker en gård i Simontorp til Bosjø kloster.
[1388. o. 28. juli - 21. august]419De preussiske (stæders) svar på de engelske købmænds klager over de tab, der er på ført dem af preusserne, over de vanskeligheder, der lægges dem i vejen ved sildesaltning i Skåne samt over den manglende betaling for det engelske bidrag til erobringen af Skåne.
1388. 1. august420Peder Snubbe skøder sin ret til to brydegårde og en mølle i Torslundemagle og til en gård i Tordrup, Søllerød sogn, til sin søstersøn Jens Svendsen.
1388 1. august420MReg. Dan. nr. *3285, nu også trykt Mekl. UB. XXI 227 nr. 12006, overenskomst mellem Lüneburg og en række nordtyske klostre, herunder Hiddensee, i stiftet Roschildensis, om saltminerne ved Lüneburg, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende nordtyske forhold.
(1388). 3. augustOxford421Kong Richard 2. af England påbyder bystyret i London, (King's) Lynn, Sandwich, Southampton, Chichester, Melcombe, Bristol, Plymouth, Ipswich, Great Yarmouth, Boston, Kingston upon Hull og Newcastle med øjeblikkelig virkning at offentliggøre det af konge og råd vedtagne forbud mod sejlads til Skåne eller Østersølandene i øvrigt.
(13)88. 4. august422Biskop Tetz af Odense lover at betale servispenge til det apostoliske kammer og kardinalkollegiet.
1388. 9. august423Cecilie Jakobsdatter, enke efter Niels Kåd, erklærer at have solgt og skødet alt sit gods i Vridsløsemagle, Sengeløse sogn, til Konrad Moltke af Bjernede.
1388. 15. augustLübeck424Everhard v. Hereke fremlægger for rådet i Lübeck kong Olufs brev af 1386 5. august (nr. 78) samt erkender at have solgt for 500 mark lybsk mønt til hr. Simon Swerting halvdelen af al den sildetran, som han i 1388 og 1389 måtte oppebære i Falsterbo og Skanør.
1388. 17. august425Ærkebiskop Mogens af Lund lemper efter ansøgning af gejstlighed og menighed i staden Ribe et interdikt, der efter anmodning af en hr. Niels af Brøns er lagt over de steder, blandt andre Ribe, hvor visse sandemænd fra Hviding herred gør ophold eller rejser igennem, således at interdiktet kun skal iagttages, så længe de pågældende opholder sig i Ribe.
1388. 22. august426Henrik Skarpenberg og Lyder Meinerstorp kvitterer dronning Margrete for de 1000 mark, som denne skyldte deres moder fru Wille.
1388. 24. augustMors Sønder herredsting427Tingsvidne af Mors Sønder herreds ting, at fru Kristine af Ågård, enke efter ridderen hr. Niels Eriksen, testamenterede og skødede sit gods i landsbyen og sognet Vester Assels til kommendatoren og brødrene i Dueholm kloster.
(1388). 30. augustWestminster428Kong Richard 2. af England påbyder tolderne i London at fritage Herman Bergham, der agter at rejse til Skåne med varer, for told, da kongen har betroet ham et hverv til de engelske udsendinge til Preussen, og da dette land siges at ligge mindst tolv dagsrejser fra Skåne.
1388. 15. september429Henrik Finke, borger i Warin, kvitterer Egbert Smed for dennes gæld til hans broder Lydeke Finke.
(1388). 18. septemberCambridge430Kong Richard 2. af England påbyder med samtykke af sit råd i parlamentet bystyret i (King's) Lynn og Boston at tillade sejlads til Skåne eller Østersølandene i øvrigt uanset det tidligere udstedte forbud.
[1388]. 19. septemberRostock431Rådssendebudene fra Lübeck, Stralsund, Wismar og Rostock beretter over for dronning Margrete, at kong Albrecht af Sverige til dem har beklaget sig over den skade, som dronningen, Danmarks og Sveriges rigers mænd har påført ham. Han har tilbudt at stå tilrette for de nævnte fire byer eller for andre, og udstederne opfordrer derfor dronningen til at foreslå tid og sted for et møde mellem parterne.
1388. 22. septemberLund432Ærkebiskop Mogens af Lund erklærer, at prioren og brødrene i Benediktinerklostret ved Odense (dom)kirke retmæssigt har erhvervet Skt. Nikolai kirke i (St.) Rise på Ærø og har besiddet den lovligt i mange år.
1388. 22. septemberLund433Ærkebiskop Mogens af Lund stadfæster for prioren og brødrene i klostret ved (dom)kirken i Odense alle breve angående anneksionen og inkorporationen af Skt. Nikolai kirke i (St.) Rise på Ærø.
1388. 23. septemberRingsted434Dronning Margrete meddeler, at Henneke Olufsen, høvedsmand på Nyborg, og Eskil Pedersen Falk efter aftale skulle møde på rettertinget denne dag med deres breve og regnskaber vedrørende gods i Varpelev, men at kun Henneke Olufsen gav møde.
[e. 1388. 23. september - f. 1429. 2. juni]Hr. Anders Jakobsen Lunge skøder to gårde i Menstrup til Henrik (Pedersen) Prip.
1388. 29. septemberRoskilde435Konrad Moltke den Ældre af Redebas og hans sønner Evert og Fikke Moltke kvitterer dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere for alle forpligtelser vedrørende borgen Grimstrup og modtager den derefter på tro og love samt forpligter sig til efter opfordring at levere den tilbage til dronningen eller til den, der efter hendes død bliver konge.
1388. 29. september436Hågen Knudsen pantsætter for 120 lødige mark sølv alt det gods, som hans afdøde fader Knud Hågensen havde i pant fra ridderen hr. Lars Uffesen, til Keld Keldsen, søn af hans faders søster.
1388. 29. september437Brødrene Peder, Gert og Jon Nielsen tilskifter deres broder Niels Nielsen gods i Kvislemark og Vollerup.
(13)88. 29. september438Danzig giver Johan Hermanstorp og Nicolaus Scroder brev til fogeden på Bornholm angående deres ret til strandingsgods.
1388 29. september438MRep. nr. 3667, se nr. 102.
1388. 30. septemberSjællands landsting439Tingsvidne af Sjællands landsting om, at fru Kristine Pedersdatter, enke efter Esbern Krøl, havde solgt og nu skødede al sin ret til 8 ørtug (skyld)jord i Frankerup, som hun havde arvet efter sin fader Peder Jensen, til Anders Jensen af Svenstrup.
1388. 3. oktoberRibe byting440Tingsvidne af Ribe byting om, at Godike Hermansen, kaldet Kabup, skøder en grund nær Langebro i Ribe, der på samme ting var blevet tilskødet ham af Thomas Kimer, til Lars Jonsen Degn.
1388. 4. oktoberSlagelse441Gisla, Danmarks drostinde, enke efter Danmarks drost hr. Henning Podebusk, og hans sønner Tetz, kannik i Lund og Roskilde, Hans, Predbjørn og Brand overdrager til dronning Margrete og hendes arvinger al deres ret til tre gårde i Stude, en gård i Erdrup, to gårde i Bonderup, to gårde i Eggeslevlille, tre gårde i Flakkebjerg, to gårde i Frankerup, en gård i Oreby, gården Bøgelunde og Skørpinge mølle, som Henning Podebusk havde erhvervet ved køb eller ved pantsætning, og for hvilke dronningen har gjort dem fyldest.
1388. 6. oktober442Borgmestre og rådmænd i Wismar beder borgmestre og rådmænd i Lübeck foranledige, at det arvegods efter afdøde Henneke Brand, indbygger i Flensborg, som den lybske borger Bicketued havde beslaglagt, overgives til afdødes broder, borger i Wismar Oluf Brand, som er nærmeste arving, hvilket Peder Reinekesen, Torkel Olufsen, Peder Smed og Oluf Klipping fra Lolland har bekræftet.
1388. 12. oktoberForan Ringstaholm443Jakob Jensen af Skarhult, væbner i Lunds stift, stadfæster sin afdøde broder Niels Feds, kannik i Linköping, testamente, hvori denne havde testamenteret alt det gods, de havde erhvervet efter deres søsters død, men ikke skiftet, til kirken i Linköping til afholdelse af en årtid.
1388. 15. oktober444Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Eskil Henriksen af Lillø skænker en gård i Maglasäte og en halv gård i Tågarp i Göinge herred til Bosjø kloster.
1388. 21. oktoberSjællands Landsting445Landstingsvidisse af skødebrevene på Hillerødsholm og andet gods på Sjælland.
1388. 21. oktoberSjællands Landsting446Landstingsvidisse af Peder Holcks pantebrev på Hillerødsholm og andet gods.
1388. 25. oktoberÅlholm447Werner Gnevekow, foged på Ålholm, erklærer, at indbyggerne i Svendborg har betalt dronning Margrete 100 mark lybsk, som de havde lovet ham til dronningens hånd, og kvitterer dem derfor.
1388 6. november447MReg. Dan. nr. *3287; Ganse, Reg. Gotl. nr. 909, Åbo til Reval om gods tilhørende borgere fra Gotland, udelades i Dipl. Dan.
1388. 14. novemberRoskilde448Mads Rudde og Sofie Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Oluf Pedersen, erklærer, at Poul og Johanne, der tjente hos sakristanen hr. Niels, har kvitteret priorinden og nonnerne i Roskilde Skt. Agnete kloster for enhver fordring, de havde på dem efter sakristanens død.
1388. 30. novemberSvendborg449Dronning Margrete giver indbyggerne i Fåborg samme rettigheder med hensyn til told som indbyggerne i Fyns øvrige købstæder.
1388. 30. november450Rådmændene i Flensborg anmoder borgmestre og rådmænd i Lübeck om at lade Brand Kræmmers efterladte gods udlevere til hans enke Margrete, der ud over sin egen andel som betaling for et lån har overtaget den til afdødes broder Oluf Brand tilfaldne arvelod med undtagelse af afdødes i Lübeck efterladte gangklæder.
1388. 2. decemberRibe451Biskop Jens' af Ribe testamente.
1388. 2. decemberBispegården i Ribe452Biskop Jens af Ribe skænker sit gods i Sahl sogn, Ginding herred, blandt andet (Svenstrup) Hovgård, til (dom)kapitlet i Ribe til gengæld for afholdelse af bispens årtid og en daglig messe.
1388. 6. decemberPlön453Grev Adolf 7. af Holsten og Stormarn kvitterer dronning Margrete for 1000 mark af de 3000 mark, som kong Valdemar 4. Atterdag skyldte ham.
[1388. 6. december - 1409. 2. marts]454Biskop Eskil af Ribe udsteder synodalstatutter for Ribe stift.
1388455Henneke Limbek skænker gaver til Løgum kloster.
1388456Ærkebiskop Mogens af Lund og abbed Svend i Herrisvad kloster øver velgerninger mod abbed Thomas i Løgum kloster og brødrene sammesteds.
1388457Præsten Herman Madsen skøder en gård i Næstved med åbod til Niels Jakobsen Sappi.
1388458Peder Finkenow stifter sankt Olavs alter i Næstved Skt. Peders kirke og skænker dertil to bol samt i Lundby to gårde med halvandet bol.
1388Ringsted459Hr. Tue Galen skøder Snegård og andet gods til hr. Konrad Moltke.
1388460Jens Tygesen af Krømlinge skøder sit gods i Ørslev til dronning Margrete.
1388461Ærkebiskoppen og kapitlet i Lund kvitterer dronning Margrete for al skade.
1388462Jakob Kirt pantsætter en fjerding jord på Grenå mark til Knud Nielsen, borger i Grenå.
1388463Niels N.s gavebrev på gods i Vandborg sogn.
1388464Vidnesbyrd udstedt (af magistraten i Aalborg) om, at Karen Thors har skødet til Hans Svendsen sin gård og grund på nordsiden af gaden fra franciskanernes kirke (i Aalborg).
1388465Bjørn Olufsen pantsætter gods i Have og Egemarke til sin broder Henning Olufsen for 20 mark sølv.
1388466Niels Jensen skøder Stubbegård til Henning Olufsen af Søholm.
1388467Jens Nielsen Smech af Bollerup og Jens Olufsen skifter deres arv efter forældre og slægt.
1388468Mogens Lang sælger en gård i Herstedøster til Skt. Agnete kloster i Roskilde.
1388469Bo i Herlev skøder en jord inden for Nørreport i København til biskop Niels af Roskilde.
1388470til
1388471Ove Steg pantsætter en gård i Grubbe Hastrup.
1388472Jakob Skef pantsætter fire ørtug (skyld-)jord i Sørby til Telse, enke efter Bo Dåresvend.
1388473Bent Byg pantsætter sin hovedgård i Tjæreby med tilliggender til Ove Jakobsen for otte mark sølv.
1388474Niels Bosen, rådmand i Slagelse, sælger sin gård på Bredegade til dronning Margrete.
1388475Brev, at en gård i Slagelse skal være fri for alle skatter og ydelser til byen.
[Tidligst 1388]476Johannes Lauritsen lejer en gård i Bredegade i Slagelse af Antvorskov kloster.
1388477Skt. Mikkels kirke i Slagelse overlader til Antvorskov kloster to grunde (i Slagelse)').
1388 u.d.477MAHertug Albrecht af Mecklenburg, heres uerus regni Dacie, Mekl. UB. XXI 182 nr. 11946, er en forfalskning fra slutningen af 15. århundrede.
[1382?]477MBReg. Dan. nr. *3292; Ganse, Reg. Gotl. nr. 910, Dorpat til Riga, hvori omtales gotlændernes forhold til Rusland, udelades i Dipl. Dan.
1388. 29. september437Brødrene Peder, Gert og Jon Nielsen tilskifter deres broder Niels Nielsen gods i Kvislemark og Vollerup.
1386. 24. juliNyborg65AKong Oluf meddeler indbyggerne i Ingelstads herred, at han har tildømt Anders Davidsens gods i Häckeberga til dennes arvinger, og at Trued Gudbjørnsens krav er blevet underkendt.
forrige næste