forrige næste
DatoStedNr.Regest
1389. 4. januarLund1Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Albert Nielsen, borgmester i byen Malmø, har skødet sin gård i Malmø til ærkedegnedømmet efter først at have solgt den til ærkebispen, som annekterer den til ærkedegnedømmet.
1389. 5. januarRoskilde2Biskop Niels af Roskilde og kapitlet sammesteds vidimerer de svenske riddere og væbneres breve af 1388 22. marts og 1388 22. marts, Erik Ketilssons brev af 1388 23. marts, de svenske riddere og væbneres brev af 1388 20. maj og Algot Magnussons brev af 1388 5. januar.
1389. 8. januar3Ove Steg, væbner, sælger alt sit gods i Lille-Sonnerup til væbneren Klement Hage.
1389. 13. januar4Hugo, custos ved St. Egidius' og Erhardus' kirke i Schmalkalden, erkender at have modtaget en række prydelser og klenodier i sin varetægt tillige med et herover forefundet inventarium og lover at aflægge regnskab herfor, når dekan og kapitel måtte kræve det. Blandt de opregnede klenodier: Fremdeles et forgyldt sølvkors med sølvbilledet af sankt Maria og sankt Johannes, hvilket kongen af Danmark gav hr. greven.
[1389]. 24. januar5Optegnelse om udbetaling til Henrik af Preussen, som kom fra dronningen af Danmark med breve til pave Clemens 7.
[1389. e. 24. januar - f. 14. juni]6Højmesteren for den tyske orden meddeler den romerske konge, at hertug Vilhelm af Geldern på vej til Preussen 'på sankt Lucie dag på søndagen' er blevet taget til fange i Kammin stift af Eggert van dem Walde, høvedsmand hos hertugen af Stolp, og ført gennem hertugdømmet Stolp til Falkenburg, der tilhører kongens broder, markgrev Johan af Brandenburg. Højmesteren vilde have skrevet til kongen tidligere, men ønskede sig yderligere oplysninger forinden. Hertug Vartislav 7. af Stolp var 'ikke hjemme, men han var i Danmark på det tidspunkt, da dette skete mod den høje fyrste af Geldern', hvorfor højmesteren besværede sig over for hans broder, hertug Bugislav 8. af Stolp, over hertug Vilhelms fængsling og indbød hertug Vartislav, da denne var vendt hjem, til en forhandling om sagen, der dog under de givne omstændigheder måtte gennemføres uden deltagelse af højmesteren og hertugen. Nu mere end 6 uger senere havde man hørt vedvarende forlydender om, at hertug Vilhelm skulde føres til Polen. Af frygt for, at han derfra vilde blive sendt til Litauen, Rusland eller andetsteds, hvor det vilde være umuligt at hjælpe ham, besluttede højmesteren en militær aktion mod Falkenburg. Besætningen har indgået en aftale med ordenen om garantier for hertugens frigivelse, som dog endnu ikke har fundet sted. Højmesteren beder kongen om råd, idet kongen af Polen lader til at beskytte Eggert van dem Walde.
1389. 26. januarVarberg7Jakob Mus, foged på Varberg, kvitterer dronning Margrete for fyldestgørelse af alle tab og beskyldninger.
1389. 12. marts8Anders Pedersen af Holme sælger en gård i Sigerslev tillige med 4 stykker stufjord til Henneke Reisere.
[1389]. 18. marts9Optegnelse om udbetaling til Henrik af Preussen, som kom fra dronningen af Danmark og sendes tilbage til hende med breve fra pave Clemens 7.
[1389. e. 19. marts]10Nicolaus Parkentin sælger en slagterbod i Falsterbo til Gerhard Wulf og dennes fætre hr. Johan Wulfs børn.
[1389. e. 19. marts]11Engelbert Sotebotter sælger en slagterbod i Skanør til Gerhard Wulf og dennes fætre hr. Johan Wulfs børn.
1389. 21. martsLund12Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Karl Nielsen har afstået det gods i Kastberga, han i sin tid rejste krav på, til nonnernes bord i Bosjø kloster.
1389. 22. martsS. Pietro i Rom13Kardinalkollegiets kammermester Franciscus, kardinaldiakon af S. Eustachio, kvitterer ærkebiskop Mogens af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påskedag om et år med resten.
1389. 25. martsNæsby14Dronning Margrete tildømmer for anden gang Oluf Friis af Ørslev al ret, der tilkommer Jens Bondesen i godset Herlufstrup, som denne havde overdraget ham på Sjællands landsting.
1389. 25. marts15Tyge Pedersen, præst i Lovns, pantsætter et skovsland på Vissingtorpmark, som han har arvet efter sin søster Thyre Pedersdatter, men som er pantsat af Niels Pedersen til Ture Nielsen for en halv mark sølv, til Jens Esbernsen for en halv mark sølv.
1389. 26. martsLund16Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at hans søskendebarn Tue Nielsen og Jens Nielsen, hans svend, in solidum har forpligtet sig til at betale Lundekirkens bygningsfond 20 skilling grot og samme Tue og Gedde in solidum andre 20.
1389. [e. 28. marts - f. 11. april]17Didrik Witte og hans hustru Elisabeth skylder tømreren Johan Pagutzen to læster skånske sild, at betale i Falsterbo.
1389. 31. marts18Biskop Peder af Århus og kapitlet sammesteds udsteder en række statutter for alterpræsterne eller de evige vikarer sammesteds.
1389. 5. april19Ivar Kristiansen og Ivar Knudsen og deres hustruer søstrene Ingeborg og Elisabeth Nielsdatter sælger deres gods i Flemløse, kaldet Lales jord, til Henrik Walsrode Altena.
1389. 5. aprilBåg herredsting20Tingsvidne af Båg herredsting om, at Ivar Kristiansen og Ivar Knudsen sammen med deres hustruer Ingeborg og Elisabeth Nielsdatter har solgt deres gods i Flemløse, kaldet Lales jord, til Henrik Walsrode Altena.
1389. 10. april21Peder Storm i Holeby, forstander i Bregerup, skøder en gård i Reersø og en i Krungerup til Absalon Mogensen i Krenkerup.
1389. 11. april22Gyncelin Gyncekesen af Falkendal pantsætter sin gård i Ishøj til Jakob Hennekesen, provst i Roskilde, for 15 mark sølv.
1389. 11. aprilHelsingborg23Oluf Tiesen af Ekeby skøder sit gods i Skeglinge til Bosjø kloster.
1389. 11. april24Peder Larsen Rårise, væbner, pantsætter sit gods i Rårise til fru Kristine Evertsdatter i Vallø, enke efter Eskil Falk, for ti mark sølv.
[e. 1389. 11. april - 1411]25Broder Arnold, guardian for franciskanerne i Roskilde, oplader 2 gårde i Ølby til Folmer Jakobsen.
[1389. e. 18. april - f. 27. maj]26Johan Korn skylder Henrik Putzkow 4 læster skånske sild, at betale i Falsterbo den 8. september.
[1389. e. 18. april - f. 27. maj]27Hr. Predbjørn Podebusk, ridder, og Wulf Wulflam skylder i fællig hr. Herman Hut, præst i Barth, 120 mark stralsundsk.
1389. 21. april28Gyncelin Gyncekesen af Falkendal pantsætter en gård i Ishøj til Jakob Hennekesen, provst i Roskilde, for 6 mark sølv.
1389. 27. aprilSkast herredsting29Tingsvidne af Skast herredsting om, at 14 gode mænd bevidnede, at afdøde Henneke Piksten havde besiddet sit gods i Skast herred i 20 år, og at Kristian Frellesen på lovlig vis havde købt hans gods af arvingerne og besiddet det i 13 år.
1389. 30. april30Provsten i Børglum kloster og hele kapitlet sammesteds forpligter sig til at holde en daglig messe for dronning Margretes sjæl og afholde hendes årtid, når hun er død, og optager hende som søster i klostret.
[o. 1389. 30. april]31Jakob Hegle kvitterer Finkenoge for 25 mark, som han har oppebåret for de 100 mark, som han og fire andre har kautioneret for i dronning Margretes navn.
1389. 17. majBergen32Arnulf Gunnarson, lagmand i Bergen, Jon Þorgilson, lagmand på Helgeland, Fin Gjordsen, lagmand i Lister, og to hirdmænd og otte rådmænd fra Bergen redegør over for dronning Margrete for Håkon Jonssens tiltale mod nogle mænd, som anklagedes for ulovlig handel på Grønland og Island, men som frikendtes, fordi de aflagde ed på kun at være kommet dertil i havsnød.
1389 21. maj32MReg. Dan. nr. *3299, nu også trykt Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 577 nr. 816, angår et forlig mellem Bordesholm kloster og kirken i Nortorf, bevidnet bl.a. af en evig vikar i Rendsborg, og udelades derfor i Dipl. Dan.
[1389]. 23.-27. majDanzig33Højmesteren for den tyske orden svarer Zabel Helpte, der har anmodet om at låne 30 læster rug, at det på grund af landets nødstilstand kun er muligt at sende otte læster korn, og at han i øvrigt lever i venskab med arvingen til Norge og Danmark.
[1389.] 23-27. majDanzig34Højmesteren for den tyske orden svarer Herbrekt Königsmark, der har anmodet om at låne 30 læster rug, at det på grund af landets nødstilstand ikke er muligt, og at man, selv om det var muligt, ikke tør tillade det, da dronningen af Danmark opbringer storskafferens og andres folks skibe.
1389. 25. maj35Henneke Rantzau, væbner, oplader 10 1/2 ager, kaldet Gestager, på Højer mark til abbed og menige konvent i Løgum kloster og erkender at have disses gods i Sølsted i pant for 10 mark lybsk, uindløseligt i 10 år.
1389. 26. maj36Benedikte Eskilsdatter i Hovdala skøder gods i Åkarp og Skawarådt til Bosjø kloster.
1389. 27. maj37Kristine, enke efter Eskil Falk af Vallø, oplader et bol jord i Skovlunde til hr. Peder Lunge, kannik i København.
1389. 27. maj38Skjelm Hågensen, væbner, pantsætter sin brydegård i Skuderløse til Cecilie Jenses, enke efter Jens Kældersvend, og hendes sønner for 20 mark sølv.
[1389.] 27. maj39Johan Korn skylder Werner Gildehus tre læster sild, saltet i Falsterbo, at overgive sammesteds den 8. september.
1389. [e.] 27. majLübeck40Reces af hansedagen i Lübeck.
[1389. o. 27. maj]41Hansestæderne klager til dronning Margrete over den skade, der er tilføjet dem i Danmark, og udbeder sig erstatning.
[1389. o. 27. maj]42Hansestædernes artikler, rettet mod flamlænderne.
1389. 4. juni43Rådet i Lüneburg lover grev Klaus af Holsten og 'hertug Gerhard, hertug af Slesvig' inden 1390 6. januar i Hamburg at betale 2000 mark penge, som det skylder grev Klaus på dets herrers hertugerne Bernhard og Henrik af Braunschweig-Lüneburgs vegne.
1389. 7. juni44Peder Pedersen Hvid i Førslev skøder sin hustru Ingerds arv i Gloslunde til hendes broder Niels Knudsen i Bursø.
1389. 10. juni45Biskop Eskil af Ribe lover at betale servispenge.
1389, 13. juniLübeck46Hertugerne Erik 3. og Erik 4. af Sachsen-Lauenburg, 'vi Gerhard, af samme nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten og Stormarn', greverne Klaus og Adolf 7. af Holsten og Otto 1. af Schauenburg samt stæderne Lübeck og Hamburg slutter en landefred på tre år. Heri bestemmes bl.a. 'Men hvis det fremtidig er nødvendigt, idet misdæderne flygter ud af disse samme lande, så skal det stå til herrerne og stæderne, at de vælger det nyttigste og bedste af, om de vil forfølge det videre. Hvis det også er nødvendigt at forfølge det ind i hertugdømmet Slesvig, så skal herrerne og stæderne ride sammen og drøfte, om og hvor stærkt de vil forfølge det ind i hertugdømmet Slesvig.' Hertil skal hertugerne Erik og Erik stille med ti og 50 væbnede mænd, hertug Gerhard af Slesvig og grev Klaus med tilsammen 80, greverne Adolf 7. og Otto med 80 og 20 og Lübeck og Hamburg med tilsammen 120 væbnede mænd.
1389. 22. juniHelsingør47Henrik Margretor, bymand i Helsingør, overdrager Esrom kloster al den ret, der tilkommer hans hustru Kristine Frændesdatter til en gård i Tisvilde, pantsat til klostret af hendes fader, til bod for deres og deres forfædres sjæle.
[1389]. 24. juniHammershus48Jens Uf, høvedsmand på Bornholm, meddeler borgmestre, rådmænd og borgere i Danzig som svar på deres brev, at ærkebiskop Mogens af Lund har pålagt både landboerne på Bornholm og de købmænd, der besøger øen, en sildetiende, og lover at tale købmændenes sag hos ærkebiskoppen.
1389. 24. juniNydala49Abraham Brodersen erkender ved godsskifte at have givet Nydala kloster sit gods i Svanaryd med tilhørende møllestrøm.
1389. 29. juni50Peder Støber, indbygger i Køge, giver to trediedele af sin bod til Vor Frue alter og een trediedel til sankt Nikolaj kirke i Køge.
1389. 29. juniHelsingborg51Dronning Margrete stadfæster de nåder og privilegier, som kongerne Magnus, Håkon 6. og Oluf havde givet biskop Jakob af Bergen, og tildeler ham yderligere Lindås og Herdla skibrede på livstid uden afgifter, hvorimod hans efterfølgere skal svare en afgift på 100 lødige mark, som dronningen testamenterer kirken i Bergen.
1389. [Omkring 29. juni]52Ærkebiskop Vinald af Nidaros, Henrik Sinclair, jarl af Orkneyøerne, biskopperne Jakob af Bergen, Øystein af Oslo og Olav af Stavanger samt ridderen Malis Sparre og 14 væbnere erklærer efter gennemgang af Norges love, at kong Erik, hertug Vartislav 7. af Pommerns søn, er ret arving til Norges rige og antager ham under fastlæggelse af arvefølgen til konge, således at dronning Margrete skal lede styret, indtilkong Erik bliver myndig.
1389. 4. juli53Jens Tranekær, borger i Trelleborg, skøder en gård i Lund til Peder Nielsen, borger i Lund.
1389. 9. juliHelsingborg54Henrik Sinclair, jarl af Orkneyøerne, erkender at skylde Håkon Jonssen 40 pund sterling i skotsk mønt, som skal tilbagebetales i fire årlige terminer. I Helsingborg den 9, juli i det Herrens år 1389.
1389. 13. juliMarienburg55Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[1389]. 19. juliMarienburg56Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han har ladet undersøge vidisser af de preussiske stæders breve på feddet i Falsterbo og fundet dem i overensstemmelse med originalerne, og sender dem til hende med bøn om, at stæderne må beholde, hvad de har opnået.
1389. 19. juli57Tue Galen af Näsbyholm skøder en halv gård i Ståstorp til Åge Larsen af Ståstorp.
1389. 23. juliFalsterbo58Hertug Bugislav 7. af Stettin går i Danmarks tjeneste og lover aldrig at yde hjælp mod dronning Margrete og de tre riger Danmark, Norge og Sverige.
1389. 25. juli59Esbern Tagesen skænker gods i Nørre-Vilstrup til kapitlet i Haderslev som sjælegave.
[1389-91]. 25. juli60Rådet i Danzig erklærer efter opfordring af højmesteren over for Jens Absalonsen, høvedsmand i København, at Henneke Radelof, som har berøvet ham to kister med pelsværk m.m., ikke er borger i Preussen eller i Danzig, men regnes for gæst, og beder om, at Danzigs borgere ikke kommer til at undgælde for denne sag.
1389. 29. juliLund61Afladsbrev, udstedt af Peder Jakobsen, prior i dominikanernes kloster i Lund, til nonnerne i Bosjø kloster.
[1389-91]. 29., 30. el. 31. juli62Rådet i Danzig tilkendegiver over for en ikke navngivet fyrste med anledning i en klage fra Jens Absalonsen, høvedsmand i København, at Henneke Radelof, som har berøvet denne to kister til en værdi af mere end 100 lødige mark, ikke er deres medborger eller hjemmehørende i Preussen, men regnes for gæst, og beder om værn mod Jens Absalonsen.
1389. 30. juliLübeck63Johan Horborg oplader sin klædeskærerbod i Falsterbo til Bertold Plote og Johan Schonenberg, som til gengæld indrømmer ham ret til at genkøbe den for 112 mark lybsk.
1389. 30. juliNyborg64Ærkebiskop Mogens af Lund pålægger alle sognepræster i kirkeprovinsen at bandlyse Henning Meinerstorp og hans medskyldige, der, mens denne var høvedsmand på borgen Kolding, har plyndret gods i Madum, tilhørende Pughus i Ribe, medmindre de forinden giver det røvede tilbage.
1389. 31. juli65Anders Jensen, sognepræst i Bellinge, pantsætter 1/20 af Lille-Reersø til Absalon Mogensen af Krenkerup.
1389. 4. augustRoskilde byting66Borgmestre, rådmænd og borgere i Roskilde erklærer, at deres medborger Peder Jensen Dyppe har skødet en gård i sankt Olufs søgn til Oluf Lund, borger i Roskilde.
1389. 6. augustMalmø67Dronning Margrete og ærkebiskop Mogens af Lund opfordrer det lappiske folk, der ifølge underretning fra kvinden Margrete fra Uppsala stift har udskudt antagelsen af den rette tro, til at modtage den kristne dåb og beder ærkebiskop Henrik af Uppsala og Filip Karlsson bistå i denne sag.
1389. 9. augustLund68Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at hr. Jakob Mus, ridder, har kvitteret fru Marina Jensdatter, enke efter ridderen Niels Hak af Hyby, for 120 mark sølv, for hvilke han havde Hyby og Hyby fang i pant.
1389. 15. august69Wismars, Rostocks, Harderwijks, Elburgs, 's-Hertogenboschs og Staverns fogeder samt Didrik Tolnaer mægler fred indtil førstkommende 22. februar mellem Zierikzees, Briels og Amsterdams fogeder på den ene side og Kampens foged på den anden angående en strid i Skanør bl.a. med den bestemmelse, at de, der ikke vil overholde freden, skal overgives til dronningens foged.
1389. 29. augustMarienburg70Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1389. 2. september71Tretten borgere fra Kampen, Zutphen, Zierikzee, Stralsund, Wismar og Stettin erklærer at have påhørt, at Klaus Skeel, borger i Stralsund, klagede til Jens Absalonsen, høvedsmand på borgen København, og Anders Holbæk, foged på markedet i Dragør, over, at han med vold var blevet tvunget til hemmeligt at føre godset fra et ved Saltholm strandet engelsk skib til havnen Høl ved Skanør, for at englænderne kunne undgå at betale told til Saltholms ejer, biskoppen af Roskilde.
1389. 3. september72Biskop Florens af Utrecht tager efter ansøgning af staden Utrecht hansekøbmændene fra det romerske rige og deres gods og undergivne under sin beskyttelse, giver dem frit lejde i sit stift og tilladelse til at rejse igennem fra Amsterdam til stabelen i Dordrecht mod betaling af en told i staden Utrecht og ikke andre steder, dog 'undtaget danskerne og friserne'.
1389. 8. september73Biskop Johan af Slesvig slutter overenskomst med hertug Gerhard af Sønderjylland og grev Klaus af Holsten om at være dem behjælpelig, hvad angår kanonisk og romersk ret.
1389. 14. september74Peder Mogensen, væbner, testamenterer en gård i Lødderup sogn til johanniterbrødrene i Dueholm til bod for sin og sin hustrus sjæle.
1389. 14. september Morsø Nørre-herredsting75Tingsvidne af Morsø Nørre-herredsting om, at fru Elene, enke efter ridderen hr. Ebbe Strangesen, har ført bevis for, at fru Katerine, enke efter ridderen hr. Sakse Pedersen, på samme ting har skødet gården Rolstrup til Ebbe Strangesen, og at fru Elisabeth Buggesdatter, enke efter Godskalk Skarpenberg, erklærer ingen ret at have i denne gård.
[1389]. 15. septemberRheden76Højmesteren for den tyske orden svarer Henneke Limbæk på dennes klage over Heine Dopp, der har frarøvet ham skib og gods, at sagen ikke er ham bekendt, men at hans skaffer har meddelt ham den, og at den vil blive behandlet på hansedagen 29. september.
[1389]. 15. septemberRheden77Højmesteren for den tyske orden meddeler hertug Gerhard af Slesvig, hvorledes han har svaret Henneke Limbæk, der har klaget over, at hans skib og gods er blevet frarøvet ham.
[1389]. 15. septemberRheden78Højmesteren for den tyske orden meddeler greven af Holsten, hvorledes han har svaret Henneke Limbæk, der har klaget over, at hans skib og gods er blevet frarøvet ham.
1389. 15. septemberKalmar79Heine Snakenborg, ridder, erkender, at dronning Margrete har gjort ham fyldest for hans gods i Västergötland, skønt han havde været i kong Albrechts tjeneste. Det opregnede gods var hustruens morgengave.
1389. 15. septemberKalmar80Heine Snakenborg, ridder, erkender, at dronning Margrete har gjort ham fyldest for gården Vädersholm med alle tilliggender, skønt han havde været i kong Albrechts tjeneste.
1389. 15. september81Sofie Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Oluf Pedersen af Nyrup, pantsætter alt sit gods i Kyndeløse til kalentegildet i Roskilde for 14 mark sølv mod afholdelse af en årtid for hendes afdøde mand og hende selv, når hun er afgået ved døden.
1389. 15. september82Katerine, enke efter Erik Rind, pantsætter alt sit gods i Gårslev sogn til væbneren Niels Jensen Tennik for 12 mark sølv.
[o. 1389. 15. september]83Niels Jensen Tennik indløser sit gods i Brusk herred fra Kristian Åstredsen.
1389. [o. 15. september]84Borgmestre, rådmænd og borgere i staden Kalmar hylder dronning Margrete og hendes arvinger, efter at Klaus v. Vitzen havde overdraget staden til hende.
1389. 22. septemberNiløse kirke85Fru Elene, gift med Niels Grubbe af Kongstedgård, skøder fjerdedelen af sin hovedgård i Kongsted til Niløse kirke og sognepræst.
[1389]. 23. septemberBrattian86Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at den romerske konge har skrevet til ham, at han skulle have understøttet hendes fjender, og at ordenens storkommendator mundtligt har erfaret det samme fra ridderen hr. Otto Pflug, som nylig havde besøgt hende, men beder hende være forvisset om, at han nærer de samme venskabelige følelser over for hende som over for hendes afdøde fader, kong Valdemar 4. Atterdag. Endelig klager han over Henneke Limbæk, som har røvet gods fra nogle preussere og ordenens skaffere.
1389. 29. september87Henneke Rantzau, væbner, erklærer, at abbed Thomas og menige konvent i Løgum kloster er de eneste retmæssige ejere af de 10 1/2 ager på Højer mark, han havde i værge, og erkender, at samme abbed og konvent har pantsat noget gods i Sølsted til ham i ti år for ti lybske mark.
1389. 29. september88Margrete, priorinde i Roskilde Vor Frue kloster, og menige konvent sammesteds, udlejer klostrets gods i Rynkeby for 16 år til Volrad Skinkel og hans hustru fru Margrete.
1389. 29. september88MAReg. Dan. nr. *3318-*3320, reces af hansedagen i Lübeck med deltagelse af en udsending fra Gotland, Lübecks brev til de livlandske stæder om forhandlinger med russerne med tilbagemelding til Gotland om resultatet samt almene fortegnelser over hansekøbmændenes tab, herunder Gotlands, som følge af stridighederne, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende Gotland.
[o. 1389. 29. september]88MBReg. Dan. nr. *3321, fortegnelse over lybske borgeres tab under stridighederne med flamlænderne, hvoriblandt under tab i Damme opføres 130 pund for 'Timme Ponstorp vnd Iohan van Schonen', betegnet som 'non iusta querela', udelades i Dipl. Dan. som vedrørende Lübeck.
1389. 30. septemberDalby89Knud, prior i Dalby kloster, og kapitlet sammesteds udlejer alt dets gods i Sövestad til Niels Jensen Svarteskåning, ridder, for 6 år mod en årlig afgift på 5 mark sølv.
[1389. f. 8. oktober]90De preussiske stæder klager til Lübeck over Johan Horborg, stadens foged i Skåne, som egenmægtigt har ladet grænsemærkerne mellem det lybske og det preussiske fed flytte.
[1389]. 8 oktoberFalsterbo91Johan Horborg, borger i Lübeck, afgiver beretning til borgmestre og rådmænd i Lübeck om sine forhandlinger med Preussens foged om grænsemærkerne mellem det lybske og det preussiske fed.
1389. 11. oktoberKøbenhavns byting92Tingsvidne af Københavns byting om, at Kristine, enke efter Peder Lindow, pantsætter et grundstykke på Tyskemannegades nordside til hr. Niels Evertsen, kannik i København, for et lån på 13 skilling grot.
1389. 13. oktoberLund93Ærkebiskop Mogens af Lund kundgør, at fru Ida, enke efter ridderen hr. Johan Snakenborg har skødet alt sit gods i Norra Bjørstorp til de spedalskes hus ved Åhus.
1389. [f. 16. oktober]94Henneke Pedersen af Freerslev og Mogens Pedersen af Jonstrup skøder deres gods i Boserup til Peder Snubbe.
1389. [f. 16. oktober]95Peder Pedersen Snubbes skødebrev på gods i Boserup.
1389. [f. 16. oktober]96Peder Pedersen Snubbe skøder gods i Boserup til biskop Niels i Roskilde.
1389. [f. 16. oktober]97Peder Pedersen Snubbe skøder landsbyen Boserup til biskop Niels af Roskilde.
1389. 16. oktoberRoskilde98Biskop Niels af Roskilde mageskifter en del af det gods og de bispetiender på Sjælland, han i 1384 skødede til det alter, han havde indstiftet i Roskilde domkirke, med andet gods på Sjælland og andre bispetiender mod passende vederlag til bispebordet.
1389. 16. oktoberS. Pietro i Rom99Kardinalkollegiet meddeler dronning Margrete, at pave Urban 6. er afgået ved døden.
1389. 18. oktoberMalmø byting100Tingsvidne af Malmø byting om, at Frederik Dankenhagen har skødet alt det gods i Malmø, der var tilfaldet ham og hans søster Heilike som arv efter deres afdøde fader Klaus Dankenhagen, til sin svoger Klaus Barnow.
[1389]. 19. oktober101Danzig giver Nicolaus Strus anbefalingsbrev til Bornholm angående hans faders gods.
1389 21. oktober101MRep. nr. 3719, er den i 1352 17. juni, Dipl. Dan. 3. rk. III nr. 561, under Aa opførte vidisse. Den udelades i Dipl. Dan. som vedrørende Gotland.
1389. 24. oktoberSöderköping102Ærkebiskop Henrik af Uppsala, fem biskopper og 13 riddere, rigets råder, kundgør for alle i Uppsala stift, at de har bevilget dronning Margrete en særlig hjælp på én mark 15 svensk af alle, både gejstlige og lægmænd, til gengæld for den indsats, hun har ydet for riget.
1389. 24. oktoberSöderköping103Birger Ulfsson og Sten Bengtsson, riddere, transsumerer dronning Margretes brev af 1388 22. marts.
1389. 27. oktoberSöderköping104Biskopperne Nils af Linköping og Tord af Strängnäs og syv svenske riddere meddeler Magnus Kase, at de som Bo Jonssons eksekutorer er enedes med dronning Margrete om, at alle riget Sveriges borge skal overdrages hende, og pålægger ham at overgive borgen i Tavastland til Tord Bonde og Jakob Abrahamsson på dronningens vegne.
1389. 27. oktoberSöderköping105Biskopperne Nils af Linköping og Tord af Strängnäs og syv svenske riddere meddeler indbyggerne i Tavastland, at de som Bo Jonssons eksekutorer har overgivet dronning Margrete borgen i Tavastland, og råder dem til lydighed mod dem, som dronningen indsætter på borgen.
1389. 28. oktoberSöderköping106Dronning Margrete meddeler fogeder, lensmænd og officialer og alle indbyggere i Jämtland, at hun har taget ærkebiskop Henrik af Uppsala og specielt kirkerne og gejstligheden i dette landskab under sin beskyttelse, og pålægger dem at overholde kirkens privilegier.
1389. 28. oktober107Ærkebiskop Henrik af Uppsala og biskopperne Nils af Linköping, Tord af Strängnäs, Benne af Västerås, Bjørn af Åbo og Hemming af Växjö vidimerer biskop Nils af Linköping m.fl.s breve af 1389 27. oktober.
1389. 30. oktoberSöderköping108Dronning Margrete, 'af Guds og det hellige sædes nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Norges dronning', ansøger pave Urban 6. om kanonisering af Birgitta af Vadstena.
1389. 6. november109Benedikt v. Ahlefeld, ridder, kvitterer dronning Margrete for 1000 mark lybsk.
[1389. e. 9. november - 1404. f. 1. oktober]110Pave Bonifacius 9. tillader Helene, enke efter Lars Uffesen, ridder, at indstifte et nonnekloster i Søby.
1389. 11. november111Niels Sivertsen af Årsmarke pantsætter alt sit gods i Havnelev til sin slægtning hr. Folmer Jakobsen af Højstrup, ridder, for 60 mark sølv.
1389. 11. november112Niels Sivertsen af Årsmarke giver hr. Folmer Jakobsen af Højstrup fuldmagt til at indløse Bassebol.
1389. 12. november113Niels Knudsen af Bursø skøder en gård i Gloslunde til Anders Sjundesen af Kærstrup.
1389. 12. novemberPlön114Brødrene Volrad og Hartvig van dem Knop, væbnere, 'der bor i Slesvig stift på gården Dulsnis i Borne sogn', sælger hele landsbyen Braak i Eutin sogn tillige med en mølle til vikarerne ved seks kirker i Lübeck for 550 mark lybsk.
1389 13. november114MActa Pont. II 25 nr. 796, pave Bonifacius 9. pålægger provsten i Lübeck at reservere et beneficium i Hamburg for Herman Mersel, evig vikar i Burg, Ortoniensis diocesis, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Femern.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom115Pave Bonifacius 9. overdrager efter ansøgning af dronning Margrete Bo Lang et kanonikat ved kirken i Ribe og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom116Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Tuy, abbeden i Sorø og ærkedegnen ved kirken i Roskilde at indføre Bo Lang i et kanonikat ved kirken i Ribe.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom117Pave Bonifacius 9. overdrager efter ansøgning af dronning Margrete Jens Pedersen Falster et kanonikat ved kirken i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom118Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Perugia, abbeden i Allehelgens kloster ved Lund og dekanen ved kirken i Lund at indføre Jens Pedersen Falster i et kanonikat ved kirken i Roskilde.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom119Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund ved provision at overdrage Jens Nielsen, præst i Århus stift, et kanonikat ved kirken i Århus og give ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom120Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde ved provision at overdrage Lars Jensen, sognepræst i Kalundborg, et kanonikat ved kirken i Lund og give ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom121Pave Bonifacius 9. pålægger bispen af Ratzeburg ved provision at overdrage Herman Tzannt, evig vikar ved sognekirken i Dassow, et kanonikat ved kirken i Lübeck med ventebrev på en stor eller en særskilt præbende sammesteds, da kong Erik 7. af Norge og Sverige har indgivet en ansøgning til paven 'til fordel for denne hans elskede Herman'. Overdragelsen skal ske, uanset at Herman, der sidder inde med vikardømmer ved sognekirkerne i Dassow og Neuengamme og fører proces om et tredie i Kriwitz, samme dag af paven har fået provision på beneficier i Lübeck og Hamburg samt på et kanonikat med ventebrev på en stor præbende i Hamburg.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom122Pave Bonifacius 9. meddeler Jakob Hartmann fra Freisingen, baccalaureus i kanonisk ret, at han efter en ansøgning af dronning Margrete af Norge og Sverige 'til fordel for Dig' overdrager ham et kanonikat ved sankt Andreas kirke i Freisingen med ventebrev på en præbende sammesteds. Overdragelsen sker, uanset at Jakob, der tidligere er anerkendt som kannik ved samme kirke, samme dag af paven har fået provision på et beneficium ved domkirken i Freisingen samt på et kanonikat ved samme domkirke med ventebrev på en præbende sammesteds.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom123Pave Bonifacius 9. pålægger officialen i Breslau at reservere Nicolaus de Strelicz, evig vikar ved kirken i Breslau, et kirkeligt beneficium, hvortil bispen af Włocławek samt provst, dekan, ærkedegn og kapitel og de enkelte kanniker og præster ved samme kirke har overdragelsesretten, da dronning Margrete af Danmark har indgivet en ansøgning til paven 'til fordel for samme hendes elskede Nicolaus'. Reserveringen skal ske, uanset at Nicolaus, der sidder inde med et evigt vikardømme og et alter uden sjælesorg ved kirken i Włocławek, samme dag af paven har fået provision på et beneficium, hvortil abbed og menige konvent i Trebnitz kloster har overdragelsesretten.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom124Pave Bonifacius 9. pålægger skolemesteren ved kirken i Ramelsloh at reservere Henrik Gyldenkrone, evig vikar ved kirken i Slesvig, et kirkeligt beneficium, hvortil biskop, provst, dekan, kantor, skolemester, skatmester, ærkedegn og de enkelte kanniker og præster ved kirken i Verden har overdragelsesretten.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom125Pave Bonifacius 9. pålægger provsten ved kirken i Jecheburg ved provision at overdrage Conemundus de Bissingen, sognepræst ved kapellet i Wilsdorf, et kanonikat ved kirken i Naumburg med ventebrev på en større præbende sammesteds, da dronning Margrete af Danmark har indgivet en ansøgning til paven 'til fordel for denne hendes elskede Conemundus'.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom126Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved Vor Frue kirke i Hamburg ved provision at overdrage Johannes Brechwinkel, evig vikar ved sankt Severus kirke i Erfurt, et kanonikat ved kirken i Bardowick og give ham ventebrev på en større præbende sammesteds, da dronning Margrete af Danmark har indgivet en ansøgning til paven 'pro ipso Iohanne dilecto suo'. Overdragelsen skal ske, uanset at Johannes samme dag af paven har fået provision på et kanonikat med ventebrev på en præbende ved Vor Frue kirke i Erfurt og på et beneficium uden sjælesorg ved kirken i Lübeck.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom127Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved Apostelkirken i Køln ved provision at overdrage Bernardus de Molendino, gejstlig i Køln stift, et kanonikat ved kirken i Lobbes og give ham ventebrev på en præbende sammesteds, da kong Erik 7. af Sverige og Norge har indgivet en ansøgning til paven 'til fordel for denne hans elskede'.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom128Pave Bonifacius 9. meddeler Arnold de Dynslaken, at han efter en ansøgning af kong Erik 7. af Sverige og Norge 'til fordel for Dig, hans elskede' overdrager ham et kanonikat ved kirken i Tongres og giver ham ventebrev på en præbende og et officium sammesteds. Overdragelsen sker, uanset at Arnold, der besidder sognekirken i Pier og kanonikater og præbender ved kirkerne i Münstereifel og Kerpen, for nylig af paven har fået provision på et kanonikat ved sankt Martins kirke i Liège med ventebrev på en præbende og et officium sammesteds.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom129Pave Bonifacius 9. meddeler Wilhelmus de Campo, gejstlig i Liège stift, at han efter en ansøgning fra dronning Margrete af Danmark 'til fordel for Dig, hendes elskede' reserverer ham et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil provst, dekan, skolemester, kapitlet og de enkelte kanniker ved sankt Johannes evangelistens kirke i Liège har overdragelsesretten.
1389. 13. novemberS. Pietro i Rom130Pave Bonifacius 9. pålægger officialen i Utrecht at reservere Johannes Oetmeri de Rene, gejstlig i Utrecht stift, et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Utrecht og provst, dekan og kapitel og de enkelte kanniker og præster ved samme kirke har overdragelsesretten, da dronning Margrete af Danmark, Sverige og Norge har indgivet en ansøgning til paven 'til fordel for denne hendes elskede Johannes'.
1389. o. 18. novemberLübeck131Bernhard Goldense skylder Bernhard Tusfeld og Jakob Kelner 30 mark lybsk, for hvilke han pantsætter dem sin kræmmerbod i Falsterbo.
1389. 24. novemberHalmstad132Tideke van Busken erkender at have lånt fem tønder smør af ridderen hr. Abraham Brodersen mod på førstkommende Skånemarked at betale syv skilling grot pr. tønde.
1389. 24. novemberRoskilde byting133Tingsvidne af Roskilde byting om, at Mogens Lang, borger i Roskilde, har overdraget sin søn Peder Mogensen al sin ret i en gård øst for dominikanerklostret i sankt Mikkels sogn.
1389. 25. november134Hertug Gerhard 6. af Jylland og greverne Albrecht og Henrik 3. af Holsten pantsætter Kværn sogn til hertuginde Elisabeth for 400 mark.
1389. 25. novemberBerga135Asser, sognepræst i Hinneryd, pantsætter sit gods i Tofta til Josse Skytte for 30 mark i gammel mønt. 'Til ydermere sikkerhed og stadfæstelse da udbeder jeg mig de gode mænds segl, hvilke er Arvid Piiks og hr. Mathias', provst i Berga, sammen med mit eget under dette brev. Skrevet i Berga i det Herrens år 1389 på jomfruen sankt Katarinas dag'.
1389. 26. novemberS. Pietro i Rom136Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Tuy og abbederne i Sorø og Hiddensee at overdrage Niels Bille, kannik ved kirken i Roskilde, provstiet ved samme kirke, som var ledigt ved provst Jens Hennekesens død.
1389. 30. novemberVadstena137Dronning Margrete tager Vadstena kloster og dets gods i Sverige, Danmark og Norge under sin beskyttelse.
[e. 1389. 30. november]138Biskop Nils af Linköping og ridderen Eringisl Suneson vidimerer dronning Margretes brev af 1389 30. november.
1389. 3. december139Kristian Munk skænker gården Østergård i Sønderhå til præstebordet sammesteds mod afholdelse af en messe til bod for hans, hans hustrus og deres forældres sjæle.
1389. 6. decemberHaag140Hertug Albrecht af Bayern, greve af Hennegau, Holland og Zeeland, tilstår staden Hoorn som belønning for tro tjeneste bl.a., at danskerne må besøge deres marked med okser og heste mod en afgift.
1389. 6. decemberHaag141Hertug Albrecht af Bayern, greve af Hennegau, Holland og Zeeland, tilstår staden Hoorn som belønning for tro tjeneste bl.a., at hans magistrat ikke må tappe vin og øl, så længe han fungerer, og at danskerne må besøge stadens marked med okser og heste mod en afgift.
1389. 6. decemberLübeck142Brødrene Lars og Henrik Ebbesen fra Flensborg skylder Konrad Pape, slagter, 24 mark lybsk.
1389. 8. decemberKolding143Benedikt v. Ahlefeld kvitterer dronning Margrete for 9.000 lybske mark, for hvilke Næsbyhoved havde været pantsat.
1389. 21. decemberHelsingborg144Oluf Tuesen af Ekeby, væbner, pantsætter alt sit gods i Höks, Tönnersjö og Halmstad herreder til hr. Abraham Brodersen, ridder.
1389. 24. decemberRoskilde145Ingeborg, enke efter Jens Læge, overdrager priorinde og menige konvent i Vor Frue kloster i Roskilde sin gård med stenhus i sankt Olufs sogn med undtagelse af en bod ved Torvegade, som først skal overgå til klostret efter hendes død, mod at hun til gengæld får bolig og underhold i klostret, og dette afholder en årtid for hende, hendes mand, børn og forældre.
1389. 28. decemberMarienburg146Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
(13)89.146MReg. Dan. nr. *3338, cf. også Hans. UB. IV 397 nr. 935 note 2, Revals optegnelse om Novgorodgods, hvorunder nævnes 3000 schoneswerkes, udelades i Dipl. Dan., da schoneswerkes = opus pulcrum, fint pelsværk.
1389.147Jens Detlevsen, sognepræst i Fjolde, skænker sit gods i Klapholt til kapitlet i Slesvig til afholdelse af en årtid.
1389.148Mads og Hemming Nielsen sælger alt deres gods i Vridsløse til Vilgrib Gunnarsen.
1389. Bårse herredsting149Forlig mellem Henrik Uffesen og Sorø kloster i en strid om grænseskellene i landsbyen Tågeskov.
1389.150Dronning Margrete stadfæster forliget i striden mellem Henrik Uffesen og Sorø kloster om Tågeskov.
1389.151Navn fra et brev på latin.
1389.152Johan Fridag lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter broderen Arnold Fridag, der var afgået ved døden i Ystad.
1389.153Tetze Podebusk, biskop af Odense, erkender over for rådmændene i Stralsund, at han har oppebåret 2500 mark stralsundsk af sin moder fru Gisla, enke efter hr. Henning Podebusk, som sin fædrenearv.
1389.154Burchard Herbords, Vitslav v. d. Möle og Albrecht Stubbe lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan Langedorp, der var død i Trelleborg.
1389.155Hr. Johan Schulow og Henrik Kremer lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Henrik Treptow, der var blevet dræbt i Præstø.
1389.156Henrik Pruddemer lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående godset efter lange Hannes, der var blevet dræbt i København.
1389.157Jakob Velgast og Henrik Stafhelt lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Herman Schoning, der druknede nær Falsterbo.
1389.158Matheus fra Holland dømmes fredløs i Stralsund for overfald på Peder fra Samsø.
[1389]159Steven Wert og Jakob Loze lover i fællig at holde byen 's-Hertogenbosch skadesløs for tab og risici, forårsaget 'ved nævnte Stevens forsømmelighed og skødesløshed eller af nævnte Steven eller på samme Stevens vegne på det fed og område, der hører til samme by 's-Hertogenbosch, og som ligger i Skåne', såfremt byen kan fremlægge beviser herpå.
1389. Roskilde160To breve om, at hr. Bernike Skinkel har Hindsgavl af kronen.
1389.161Margrete Eriksdatter, enke efter Ture Bosen, sælger sin gård i Rettestrup til Henze Finke.
1389.162Hertug Bugislav 7. af Stettin sælger Sølvesborg, Blekinge og Lister.
1389.163Niels Kruses skøde på en gård i Skals.
1389.164Jens Tuesen pantsætter en gård i Pebringe til Jens Bentsen af Karise.
1389.165Konrad Albertsen Moltke skøder sin arvelod efter fru Beke til Konrad Moltke med undtagelse af noget gods i Fensmark.
1389.166Henrik Andersen af Skabersjö pantsætter sit gods i Maglehem til ærkebiskop Mogens af Lund.
1389.167Ærkebispen af Lund mægler forlig mellem biskop Niels af Roskilde og hr. Henning Podebusk.
1389.168Ebbe Nielsen af Renge skøder sit gods i Skovlunde til Peder Lunge, kannik i Roskilde.
1389.169Dronning Margrete vidimerer Jens Nielsen af Tuses brev til Antvorskov kloster på gods i Bøstrup.
1389.170Guardianen Klaus af Næstved bevidner, at Jens Knudsen har lovet Antvorskov kloster tre gårde i Gerlev efter sin død.
1389.171Jens Jensen Sosadel og hans børn lejede en gård i Gerlev afgiftsfrit af Antvorskov kloster.
1389.172Vidisse af et brev, hvori Ludvig Pommer erkender, at han har to gårde i Lundforlund og andet gods i leje af Antvorskov kloster.
1389.173Niels Larsen pantsætter seks ørtug jord i Skørpinge til Jens Mogensen.
1389.174Jens Mogensen pantsætter det samme gods til Ludvig Pommer.
1389.175Antvorskov kloster giver Ludvig Pommer en gård i Skørpinge på livstid.
1389.176Johan Kruckow lejer Trudstolpe og Korsemarke af Antvorskov kloster.
1389.177Dronning Margrete tager Åhus hospital under sin beskyttelse.
[o. 1389]178Dronning Margrete pålægger med samtykke af rigernes råder Albert Kalenberg, høvedsmand i Skanør og Falsterbo, at forkynde en række artikler vedrørende handel og fiskeri for købmændene på Skånemarkederne.
forrige næste