forrige næste
DatoStedNr.Regest
1390. 3. januarSöderköping179Erik Karlsson, ridder, pantsætter alt sit gods i Värend til hr. Gevert Bydelsbak for 100 lødige mark.
1390. 16. januarGurre180Segehard van Luten kvitterer dronning Margrete for to breve, det ene angående 300 svenske mark, det andet om ti eller tolv væbnede mænd.
1390. 20. januarOldenburg181Grev Klaus af Holsten kundgør, at Detlev Walstorp har solgt landsbyen Guttau til benediktinerklostret Cismar, og stadfæster 'med samtykke af vor brodersøn Gerhard, hertug af landet Jylland', besiddelsen af landsbyen for klostret, som forpligter sig til at holde en årtid for hans fader, grev Gerhard 3. af Holsten, samt for hans brødre Henrik og Adolf.
1390. 23. januarGottorp182Klaus Stake og hr. Henning Køtelberg kvitterer hertug Gerhard 6. af Jylland og grev Klaus af Holsten for 100 mark lybsk.
1390. 25. januarLund183Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Henrik Andersen af Skabersjö har solgt gården Lockarp til Jens Nielsen, kannik i Lund.
1390. 29. januarS. Pietro i Rom184Pave Bonifacius 9. udnævner Peder Larsen til kantor ved kirken i Århus.
1390. 29. januarS. Pietro i Rom185Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Tuy og provsten og dekanen ved kirken i Lund at indføre Peder Larsen i kantordømmet ved kirken i Århus.
1390. 1. februarStade186Johan, provst i St. Georgs kloster i Stade, kundgør som undereksekutor i en retssag mellem domkapitlet i Lübeck og rådet i Lüneburg, at han har tilbagekaldt bandlysningen af rådet og pålægger sogne- og altergejstligheden i kirkeprovinserne og stifterne Trier, Mainz, Köln, Bremen, Magdeburg, Salzburg, Prag, 'Lund', Gnesen, Riga, Uppsala, 'Roskilde', samt Kammin, Bamberg og Verden at forkynde det, da parterne har indgået forlig.
1390. 2. februarStade187Bent Byg, ridder, pantsætter en gård i Lille-Heddinge, tre gårde i Bjælkerup og en gård i Holtug til væbneren Henneke Grubendal for 100 mark lybsk.
1390. 2. februar188Gevert Berlin, væbner, overdrager Niels Myg alle sine øde jorder på Sundby mark, som han havde arvet efter ridderen Niels Esgesen.
1390. o. 10. februarLübeck189Rådet i Lübeck har givet Johan Horborg og fem andre lybske borgere et anbefalingsbrev til dronning Margrete, hvorved de har generhvervet deres gods, som havde lidt skibbrud i Grønsund.
1390. 13. februar190Ærkebiskop Mogens af Lund kvitterer Marina Jensdatter, enke efter Niels Hak, for betaling af gæld.
1390. 14. februar190MAReg. Dan. nr. 2840, Sten Bengtsson, dronningens høvedsmand, tager Sixten Olofsson i rigets tjeneste, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1390. 26. februar190MBRep. nr. 3736, se 1390. Uvis dag, nr. 307.
1390. 6. marts191Åstred Butze, johannitermunk, erkender, at han af dominikanerne i Odense har fået det gods i Villestofte og Korup for livstid, som hans søster Margrete Jakobsdatter havde skænket til klostret.
1390. 9. martsRoskilde byting192Tingsvidne af Roskilde byting om, at borgeren Peder Nielsen sammen med Gerhard Stenhals har skiftet arvegodset efter dennes hustru.
1390. 12. martsPlön193Fru Elisabeth af Werle, enke efter hr. Bernhard 3. giver over for grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard, hertug af Jylland og greve af Holsten og Stormarn afkald på al brudeskat og medgift, som hendes fader grev Johan 3. havde lovet, samt på al arv efter fader og moder, brødre og søstre.
1390. [f. 13. marts]194Gerhard Wegener, borger i Stralsund, og Raddas Nereze, borger i Kolberg, skylder hr. Herman Hosang, rådmand i Stralsund, 42 læster tønder, at betale i Skåne.
1390. 13. martsVordingborg195Jens Povlsen sælger en fjerdedel af et bol i Lyderslev og et halvt i Lund til ridderen hr. Folmer Jakobsen.
1390. 13. marts196Hertug Albrecht af Bayern, greve af Hennegau, Holland og Zeeland, sender en udsending med brev til Kampens foged i Skåne.
13[90]. 3.-10. aprilStralsund197Biskop Tetze af Odense, Hans, Predbjørn og Borante Podebusk, brødre, sælger med samtykke af deres moder fru Gisla Podebusk halvdelen af landsbyen Preseke på Rügen til Konrad Wren for 169 mark stralsundsk minus 4 skilling samt en årlig afgift på 13 1/2 mark med tilbagekøbsret.
1390. 4. april198Greverne Otto 1. og Bernhard af Schauenburg erklærer over for indbyggerne i Holsten, Stormarn og på Femern, at de giver afkald på al ret til arv efter grev Adolf 7. af Holsten til fordel for grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard, hertug af Slesvig og dennes brødre grev Albrecht og junker Henrik.
1390. 4. april199Grevinde Anna af Holsten og Stormarn lover at bistå sin frænde (vedderen) grev Klaus af Holsten og sin onkel (ome) hertug Gerhard af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, med alle indbyggerne i sit livgeding.
1390. 13. aprilKiel200Greverne Otto 1. og Bernhard af Schauenburg overlader al deres ret til arv efter den afdøde grev Adolf 7. af Holsten til grev Klaus, hertug Gerhard, hertug af Slesvig, grev Albrecht og junker Henrik, sønner af grev Henrik 2. af Holsten.
1390. 13. aprilKiel201Grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard, af samme nåde hertug af Slesvig og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, grev Albrecht og junker Henrik udsteder genbrev til nr. 200.
[f. 1390. 14. april]202Pantsættelse af Høje-Tåstrup og Lille herred til Konrad Moltke af Farebæksholm.
1390. 14. aprilRoskilde203Oluf Pant, dekan ved kirken i Roskilde, og kapitlet sammesteds forpligter sig til at holde to ugentlige messer ved altret i sakristiet til bod for Konrad Moltke af Farebæksholms sjæl til gengæld for det gods i Høje-Tåstrup, han har testamenteret dem.
1390. 14. april204Grev Klaus af Holsten og Gerhard, hertug af Slesvig og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, meddeler rådet og borgerne i Nienstat ved Elben og sognet sammesteds, at de efter aftale skal hylde greverne Otto 1. og Bernhard af Schauenburg.
[(13)90]. 14. april205Danzig giver Margrete, enke efter Lorentz Smedes, anbefalingsbrev til Bornholm angående 30 mark.
1390. 15. april206Marina Jensdatter, enke efter hr. Niels Hak af Hyby, sælger alt det gods på Sjælland, hun arvede efter sin datter Ingefred, samt alt sit gods i Danmark vest for Øresund til væbneren Jens Absalonsen, høvedsmand på borgen København.
1390. 17. aprilKiel207Grev Klaus af Holsten, hertug Gerhard af Slesvig, grev Albrecht og junker Henrik af Holsten på den ene side og grev Otto 1. af Schauenburg, Bernhard, provst i Hamburg, og junkerne Adolf og Vilhelm, sønner af grev Otto, på den anden slutter overenskomst om deling af arvelandene efter afdøde grev Adolf 7. samt om, hvorledes de to parters besiddelser i fremtiden skal arves.
1390. 20. aprilAntvorskov208Broder Albrecht v. Igenhusen, prior i Antvorskov, og menige konvent sammesteds skøder med samtykke af kommendatorerne i Odense og Horsens ordenens gods i Bjergsted til ridderen hr. Barnum Eriksen til gengæld for en gård i Høng.
1390. 22. april209Peder Jensen, udvalgt ærkebiskop af Lund, bevidner, at Jon Krakeleg har forpligtet sig til at betale årlig leje af en gård i Trelleborg til kanniken i Lund.
1390. 23. aprilLund210Peder, udvalgt ærkebiskop af Lund, stadfæster Lunde kapitels privilegier.
1390. 23. april211Grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard 6. af Slesvig stadfæster staden Kiels besiddelse af havnen fra Levensau til Bülk med al frihed og rådighed, dog med undtagelse af tolden i hertugdømmet Jylland.
1390. 23. april212Grev Klaus af Holsten og Gerhard..... hertug af Slesvig og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, stadfæster staden Kiels privilegier.
1390. 23. aprilHeiligenhafen213Grev Klaus af Holsten og 'Gerhard.... hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg' vidimerer og stadfæster grev Adolf 7. af Holsten(-Plön)s brev af 1360 13. maj for Heiligenhafen.
1390. 25. april214Mathias Kristiansen af Hundsbæk skøder møllestedet Gammelvad i Skodborg å samt alt sit gods i Skodborg sogn tilabbed Thomas af Løgum kloster og menige konvent sammesteds.
1390. 25. aprilLunds byting215Tingsvidne af Lunds byting om, at hr. Jens Nielsen, kannik i Lund, har skødet sin gård i sankt Botulfs sogn til Bonde Jensen, borger i Lund, mod at denne årligt betaler tre mark penge til kapitlet i Lund til afholdelse af hans årtid.
1390. 3. maj215MRep. nr. 3746, guardianen Albert i Visby vidimerer pave Bonifacius 8.s bulle af 1296 9. august om tiendefordelingen på Gotland (svarende til ordlyden af 1230 21. januar, Dipl. Dan. 1. rk. VI nr. 104, og 1253 19. september, 2. rk. I nr. 125), udelades i Dipl. Dan. som vedrørende Gotlands indre forhold.
1390. 3. maj216Henneke Glysing kvitterer grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard 6. af Slesvig for alle krav.
1390. 4. majÖrebro217Dronning Margrete tilstår Riseberga nonnekloster tre jernhytter i Rönö, Åmme og Skyllberg frit og ubeskåret i sin levetid, i lighed med hvad kong Magnus af Sverige tidligere havde gjort.
1390. 6. majÖrebro218Dronning Margrete forbyder sine embedsmænd og fogeder at lægge hindringer i vejen for Alvastra og Nydala klostre angående det gods i Västergötland, som hr. Karl Ulfsson har skænket dem.
1390. 20. maj219Hertug Gerhard af Jylland, greve af Holsten, forbyder borgere og bønder i hertugdømmet Slesvig at skænke fast grundbesiddelse til kirkerne og påbyder gejstligheden først at stævne borgere og undergivne for hans domstol.
1390. 22. majLinköping220Dronning Margrete tager Vadstena kloster under sin beskyttelse.
1390. 26. maj221Ingeborg af Skullerup, enke efter ridderen hr. Peder Grubbe af Ordrup, Jens Grubbe af Ordrup, Anders Olufsen af Næsby og Klaus Zernin af Reerslev erkender, at Henneke Olufsen af Søholm, deres svigersøn, på sin hustru fru Ingeborgs vegne ved skiftet efter Peder Grubbe har modtaget sin hustrus arvepart.
1390. 28. majLaholm222Knut Simonsson giver sin hustru alt sit gods i Sunnerbo med undtagelse af gården Köpet som morgengave. — Skrevet i Laholm i det Herrens år 1390 lørdagen før trinitatis søndag.
1390. 28. maj 25223Magistrater og rådmænd i Kampen træffer beslutning om fordelingen af boderne på feddet i Skåne og forbyder skomagere og skræddere at holde kro sammesteds.
1390. 1. juniSlesvig224Biskop Johan af Slesvig tillader præsten hr. Jens i Strukstrup at være borte fra sin kirke i tre år.
1390. 1. juni225Lars Haveby, ridder, Walder Altena, Henrik Walsrode Altena og Stefan Raphon meddeler, at de har givet Johan Altena og Ermegård, Eggert Altenas børn, 100 mark lybsk.
1390. 3. juni226Fru Marina af Løgismose, Jens Pedersens hustru, oplader Peder Eriksen af Solvig alt det gods i Hostrup i Slogs herred, som hun arvede efter sine børn med Jens Tormundsen.
1390. 5. juniStralsund227Tetze Podebusk, biskop af Odense, sælger hele sin fædrene og mødrene arv i Tyskland og i Danmark til sine brødre hr. Predbjørn, ridder, Hans og Borante Podebusk, væbnere.
1390. 12. juniOslo228Kong Erik 7. af Pommern giver Thorleif Anundssøn, som dræbte Olav Anundssøn, fred til 1. november mod, at han gør fyldest for drabet over for den dræbtes arvinger.
1390. 14. juniStralsund229Klaus Schacht, borger i Stralsund, overdrager 'hr. Predbjørn, ridder, Hans og Borante, væbnere, brødre, kaldet Podebusk', tilbagekøbet af 23 mark afgift fra kroen i Kasnevitz og den tilhørende gård for 300 mark stralsundsk.
1390. 18. juniVäxjö230Lars Djäkn, foged i Värend, og Erland Knutsson, herredshøvding i Kinnevalds herred vidimerer kong Magnus' breve af 1347 4. oktober, 1349 2. juni og 1351 18. juni samt kong 15 Eriks brev af 1358 2. september.
1390. 23. juni231Dekan og kapitel ved sankt Valborgs kirke i Zutphen vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1346 10. oktober.
1390. 25. juni232Lars Pedersen af Ryde skøder halvdelen af Ellehavegård til Absalon Mogensen af Krenkerup.
1390. 27. juniStäkeborg233Sten Boson, ridder, erklærer, at han har aftalt med sine medeksekutorer af Bo Jonssons testamente, at han alene skal overtage alt gods tilhørende den afdødes børn og de panter, 'som den højbårne fyrstinde, min nådige fru dronning Margrete, dronning af Sverige og Norge og ret arving til og fyrstinde af Danmark, nu har sat i pant til Bo Jonssons børn', samt den afdødes gældsforpligtelser. 'Og eftersom denne enighed og overenskomst var opnået i nærværelse af den højbårne fyrstinde, min kære fru dronning Margrete, de ærlige mænd hr. Staffan Ulfsson, Magnus Bengtsson og Tord Bonde, da har jeg bedt dem til vidnesbyrd hænge deres segl under dette brev tillige med segl tilhørende os foranførte .....'
1390. 28. juniMarienburg234Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1390. [f. 29. juni]235Tideke Witte skylder Konrad Musing 20 mark stralsundsk, at betale i Skåne.
1390. [f. 29. juni]236Heine Vrome pantsætter sit skib til Konrad Musing for 20 mark stralsundsk, at betale i Skåne.
1390. [e. 29. juni]237Johan Fridag skylder Everhard van der Beke 38 mark stralsundsk, at betale i Skåne.
1390. 11. juliNydala kloster238Katerine Petersdotter skænker Nydala kloster alt sit gods i Skärstad sogn til bod for sin, sin ægtefælles, deres børns og hendes faders og moders sjæle. Det sker med samtykke af 'alle disse gode mænd, som har hængt deres segl under dette brev, nemlig hr. Abraham Brodersen, ridder, hr. Karl Uddeson, kannik i Skara, Johan Petersson, Knut Uddeson, Jöns Abjörnsson, Arvid Jönsson, Lindorm Jönsson, som alle er væbnere og mine bedste venner og frænder og mine højeste værger'.
[1390]. 17. juliHaag239Dekanen i Haag, Willem van Naeldwijk, Konrad Cuser, provsten ved S. Pieter i Utrecht samt hr. Gisebrecht van Nyenrode mægler forlig mellem greven af Hollands mænd og Kampen angående slagsmål og drab i Skåne.
1390. 20. juli240Peder Sten i Huseby kvitterer ridderen hr. Barnum Eriksen af Skarresholm for al gæld hidrørende fra et brev, som dennes fader havde udstedt til Jens Bosen.
1390. 22. juliNykøping241Dronning Margrete fritager Olof Jönsson for al skyldig tjeneste, så længe han varetager ærkebiskop Henrik af Uppsalas sager, og tager ham og hans gods under sin beskyttelse.
1390. 22. juliNyköping242Sten Boson, ridder, erkender at skylde biskop Tord af Strängnäs 500 lødige mark af den gæld, som drosten Bo Jonsson stod i til bispen og domkirken, og lover at betale halvdelen til pinse, halvdelen til sankt Hansdag. — Alle disse fornævnte artikler og hver enkelt af dem lover vi Sten Boson, ridder, Magnus Bengtsson, Klaus Plate, Nils Eriksson, Birger Karlsson og Nils Gøtstavsson fornævnte biskop Tord eller også hans efterkommere, som foran er skrevet, i fuld tillid for den højbårne fyrstinde, vor kære og nådige fru Margrete, af Guds nåde Sveriges og Norges dronning og ret arving til og høvedsmand for Danmarks rige, for de ærlige og velbyrdige mænd Folke Petersson, Sven Svensson, Peter Magnusson på vor sanddruhed og gode tro.
1390. 25. juli243Predbjørn, ridder, Hans og Borante, brødre, kaldet Podebusk, sønner af den ældre hr. Henning, der var drost af Danmark, sælger til ridderen, hr. Henning Podebusk, vor kære fætter, en afgift på 180 mark stralsundsk fra syv landsbyer på Rügen for 1800 mark stralsundsk.
[1390]. 1. august244Danzig giver Nicolaus Statknecht anbefalingsbrev til Bornholm angående halvdelen af Herman Hennings gods.
[1390]. 1. august245Danzig giver Hille, enke efter Johan Kassube, anbefalingsbrev til Bornholm angående hendes mands efterladte gods.
1390. 3. augustLollands landsting246Tingsvidne af Lollands landsting om, at Lars Mus med sine søstres samtykke har solgt til ridderen hr. Otto Jensen alt sit gods i Græshave, som han og hans søstre havde arvet efter Niels Eriksens hustru fru Hjelmsvid.
(13)90. 3. augustHaag247Hertug Albrecht af Bayern, greve af Hennegau, Holland og Zeeland, slutter forlig med Kampen om slagsmål og drab i Skåne.
1390. 4. augustElbing248Reces af de preussiske stæders dag i Elbing.
(13)90. 7. augustMarienburg249Konrad Zöllner von Rotenstein, højmester for den tyske orden, erklærer sig villig til at yde dronning Margrete frit lejde til rejse til og gennem Preussen, udsteder efter anmodning et brev til ordenens befuldmægtigede i Rom om støtte til dronningens udsending sammesteds, beder hende hjælpe hans undersåtter, der har lidt tab i hendes rige, og takker for de tilsendte falke.
1390. 7. augustMarienburg250Konrad Zöllner von Rotenstein, højmester for den tyske orden, giver dronning Margrete og hendes følge lejdebrev til rejse til og gennem Preussen.
1390. 10. augustVadstena251Katerine Glysingsdatter erkender at skylde dronning Margrete 1000 lødige mark sølv, for hvilke hun overlader hende sin arvelod og ret i gården Påbonäs i Linköping stift.
1390. 10. august252Regner Barnekow, væbner, pantsætter sit gods i Frørup sogn til Jens Pedersen for 40 mark lybsk.
1390. 13. august253Ølrik Andersen skøder alt sit gods i Frørup sogn, to mark jord på Svindinge mark og en gård i Gislev til Bjørn Olufsen.
1390. 14.-16. august254Optegnelse om udgift for Henry, earl of Derbys køgemester til bl.a. sild fra Skåne under den første rejse til Preussen.
1390. 15. august255Gertrud, datter af hr. Peder Grubbe og enke efter hr. Erik Barnumsen, pantsætter Ellinge med mølle og tilliggende gods til sin svigersøn hr. Gevert Bydelsbak for 40 lødige mark.
1390. 15. august256Pors Nielsen afstår alt sit gods i Hostrup i Slogs herred til Peder Eriksen af Solvig.
1390. 20. augustÖdeshög kirke257Dronning Margrete overlader sagefaldet af Askared til Vadstena kloster og påbyder sine fogeder i Aska herred ikke at kræve sagefald af klostrets undergivne.
1390. 22. augustDalby258Knud, prior i Dalby, og hele kapitlet sammesteds erklærer, at hr. Skåning har betalt 5 mark lødigt i afgift af Sövestad for året 1390.
1390. 22. augustSkælskør byting259Tingsvidne af Skælskør byting om, at Mikkel Bjørnsen, indbygger sammesteds, har skødet sin gård til hr. Jens Nielsen, sognepræst i Boeslunde, med undtagelse af Anders Mikkelsens part.
1390. 23. august260Klaus, Fikke og Herman Vitzen, Wedege Walsleve, Fikke Behr i Katzenow, Gerhard van der Lippe, Henrik v. Bülow og Anton v. Vitzen kvitterer dronning Margrete og hendes medlovere for aftalerne i Åhus og Kalmar angående borgene Kalmar, Sølvesborg og Ravnsborg med undtagelse af de 1000 mark, som de herrer Gevert Bydelsbak, Åge Eskilsen og Klaus Zernin har givet dem brev på.
1390. 25. august261Rådet i Münster anmoder rådet i Lübeck om at lade det af den i Skåne afdøde Kristian Köster efterladte gods i Lübeck udlevere til Rikard von Werden, befuldmægtiget for den afdødes søstre.
1390. 25. augustMünster261SRådet i Münster skriver til rådet i Lübeck angående en arv fra Kristian Coster, der døde i Skåne.
1390. 26. august[Wismar]262Grevinde Anna af Holsten, enke efter grev Adolf 7. af Holsten, abbed Johan af Doberan, 14 mecklenburgske riddere og væbnere samt borgmestrene i Rostock, Wismar og Schwerin slutter på kong Albrecht af Sverige og hans brodersøn hertug Johan af Mecklenburgs vegne overenskomst med kongens farbroder hertug Johan af Mecklenburg og Stargard, herre til Rostock, om at forestå styret af Sverige, Mecklenburg og grevskabet Schwerin samt Rostock og fastlægger betingelserne herfor, herunder fremhæves 'Og særskilt har de i Rostock og i Wismar aftaler med Danmarks rige. De skal blive stående således (som de står), indtil de opsiger aftalerne'.
1390. 29. august263Tingsvidne af Odense byting om, at fru Ingerd, enke efter Jens Hennekesen, borgmester i Odense, har skødet tre agre i Tageløkke til dominikanerne i Odense mod afholdelse af 12 messer årligt for hendes mands sjæl.
1390. 29. august264Greverne Klaus af Holsten og vi Gerhard, af samme nåde hertug af Slesvig og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, forlener Bartholomæus van Tisenhusen, ridder, med det gods, som den afdøde grev Henrik 2. havde forlenet ham med.
1390. 31. august265Jens Povlsen i Bosarp, væbner, og Margrete, enke efter væbneren Peder Eskilsen, pantsætter gods i Skåne til væbneren Tue Pedersen af Hardeberga for 40 mark sølv.
1390. 9. septemberS. Pietro i Rom266Pave Bonifacius 9. bevilger dronning Margrete og hendes husstand samme benådning, hvis de i syv dage i dette år besøger bestemte kirker i hendes lande, som hvis de havde besøgt S. Pietro, S. Paolo, Laterankirken og Sta. Maria Maggiore i Rom i jubelåret.
1390. 12. septemberS. Pietro i Rom267Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved kirken i Roskilde at overdrage Jakob Gerhardsen, kannik i Roskilde og dronning Margretes kansler, det kanonikat, den præbende og ærkedegneembedet ved kirken i Lund, som bliver ledigt ved den udvalgte ærkebiskop Peder af Lunds udnævnelse.
[1390. 12. september][S. Pietro i Rom]268Pave Bonifacius 9. udnævner Peder til ærkebiskop af Lund.
[1390. 13. september][S. Pietro i Rom]269Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Århus at overdrage Peder Troelsen, gejstlig i Lunds stift, det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, der blev ledige ved Tetzes udnævnelse til biskop af Odense.
1390. 14. septemberKalmar269ABenedikte Glysingsdotter, søster til Katerine Glysingsdotter, sælger sin arvelod og sine rettigheder i gården Påbonäs i Linköping stift til dronning Margrete. Blandt dem, der hænger deres segl under: 'Hr. Mogens Glob, der er ridder, Jens Due, Jens Eskilsen, som er væbnere'.
1390. 17. septemberKalvslund herredsting270Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at fru Marina, enke efter væbneren Reimar Piksten har skødet alt sit gods i Kalvslund herred til Ribe kapitel mod afholdelse af en evig messe for sin, sin mands og sine forfædres sjæle.
1390. 17. september271Jens Pedersen, kantor, og Ribe kapitels genbrev til nr. 270.
[1390] 18. september.271MReg. Dan. nr. *3369, Visby til Reval om en klage over et skibs uretmæssige afsejling, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende Gotland.
1390. 19. septemberS. Pietro i Rom272Pave Bonifacius 9. pålægger patriarken af Grado og biskopperne af Århus og Lübeck at overdrage Henrik Vrisak, gejstlig i Havelberg stift og dronning Margretes befuldmægtigede, det kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Uppsala, der var ledige ved Anders Björnssons død.
[f. 1390. 20. september]273Gerhard Andersens testamente.
1390. 20. septemberRibe274Marina, enke efter væbneren Reimar Piksten, skøder alle sine jorder med træ- og stenbygninger i Ribe og dens forstad til kapitlet i Ribe til bod for sin, sin mands og sine forfædres sjæle.
[o. 1390. 20. september]275Fru Marina Piksten skøder sin gård i Ribe og en række tofter og boder til Ribe kapitel.
[o. 1390. 20. september]276Fru Marina Piksten skøder to grundstykker til Ribe kapitel.
1390. 28. september277Jens Thomsen, høvedsmand på borgen Kolding, testamenterer Vor Frue kirke i Ribe 40 utæmmede hopper med plage og føl, der græsser på Fovslet mark, til frelse for sin og sin hustru Katerines sjæle.
1390. 28. september278Bjørn Fælagsson overdrager alt sit og sin hustru Ingrids gods i Västbo til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1390. 29. septemberRom279Broder Henrik, franciskanernes ordensgeneral, fastsætter regler for valg af provinsialen samt to diffinitores i provinsen Dacia.
1390. 7. oktober280Ærkebiskop Peder af Lund lover at betale servispenge.
1390. 15. oktoberS. Pietro i Rom281Pave Bonifacius 9. takker dronning Margrete for hendes brev og lover som gengæld for hendes troskab at vise hende særlige nådesbevisninger og medsender samtidig et sekret, som hun kan benytte ved breve til ham.
1390. 16. oktoberBorgen Wolde282Hr. Wedege Buggenhagen, ridder, kvitterer dronning Margrete for 1000 lødige mark.
1390. 26. oktober283Landstingsvidne, at Lars Pedersen af Ryde skøder sit gods i Kartofte til Absalon Mogensen af Krenkerup.
1390. 27. oktober284Hr. Jakob Mus, høvedsmand på Helsingborg, skøder halvdelen af Hyby til Marina, enke efter Niels Hak.
1390. 1. november285Mageskifte mellem Bosjø kloster og dets prior hr. Lars.
1390. 8. november286Peder Bak af Värby skøder gården Häggenäs til Bosjø kloster.
1390. 11. novemberLödöse287Dronning Margrete påbyder alle sine fogeder og embedsmænd ikke at befatte sig med 'hr. Milde Alfs gods', som hun har gengivet 'fru Kristine, vor frænke', og 'alt hendes fædrene hr. Milde Alfs gods og Rane Jonsens gods med al kongelig ret', som hun har taget under sin beskyttelse, efter at fru Kristines mand, ridderen Jon Hjärne er afgået ved døden.
1390. 11. november288Wulf Pogwisch, ridder, og Hartvig Pogwisch, væbner, brødre, kvitterer vor nådige herre hertug Gerhard, hertug af Slesvig, greve af Holsten og Stormarn for tilbagebetaling af alle de penge, for hvilke halvdelen af Grossenbrode sogn var pantsat til dem.
1390. 13. november289Koneke Stake, væbner, sælger til domkapitlet i Hamburg fem mark af afkastet af halvdelen af landsbyen Lütjensee, som han har i pant af grev Klaus af Holsten og Gerhard, hertug af Slesvig.
1390. 16. novemberSkovby herredsting290Tingsvidne af Skovby herredsting om, at Parzow fra Als har fået vidnesbyrd om, at det gods i Vigerslev, som han nu besidder, tilhørte afdøde Niels Kød og aldrig blev pantsat eller skødet af denne eller hans arvinger.
1390. 17. novemberElfsborg291Dronning Margrete forlener sin svend Anders Gulklæp med den jord, hun ejer i Tjuvkil i Lycke sogn, på samme måde som kong Håkon 6. tidligere har gjort det.
[1390. e. 18. november]292Peter Oldehenke og Henrik Vlint lover rådmændene i Rostock skadesløsholdelse for deres løfte til rådmændene i Næstved angående arvegodset efter Peder Trendehovet.
1390. 25. novemberRoskilde293Borkvard Moltke meddeler, at hans fader og moder Henneke Moltke og Margrete af Torbenfeld har testamenteret Roskilde sankt Clara kloster en gård i Gladsakse for hans søster Gertruds grav, og forpligter sig til, hvis han overlever dem, at fri denne gård fra krav fra enhver.
1390. 30. novemberS. Pietro i Rom294Pave Bonifacius 9. anerkender magister Bent Nielsen, præst i Odense stift, som sin kapellan og optager ham i kapellanernes fællesskab.
1390. 30. november295Jakob Pedersen, væbner og høvedsmand i Salling, meddeler, at hr. Jens, prior i Grinderslev kloster, med tilladelse af biskop Jakob af Viborg har overladt ham styret af klostrets gods i Jebjerg og Dalby sogne på livstid.
1390. 30. november296Dronning Margrete bortforlener Hermanstorp til Bent Finkenoge.
1390. 6. december297Absalon Pedersen, væbner, overdrager dominikanerne i Odense to brydegårde og to landbosteder i Skalkendrup i Avnslev sogn til bod for sin og sine forfædres sjæle.
1390. 8. december298Klaus Bintop, væbner, pantsætter en gård i Skalkenæs og en gård i Troelseby til Gerhard Ketelhot for 20 mark lybsk.
1390. 9. decemberLaholm299Dronning Margrete stadfæster Halmstads privilegier.
1390. 12. decemberS. Pietro i Rom300Pave Bonifacius 9. stadfæster Esrom klosters privilegier.
1390. 12. decemberS. Pietro i Rom301Pave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Esrom kloster som udpeget generalvisitator for cistercienserordenens klostre i Danmark, Sverige, Norge, Skotland, Ruthenien, Pommern og Venden gennem det apostoliske kammers kollektorer at opkræve den hjælp, der er bevilget den romerske kirke på generalkapitlet i Rom til kampen mod skismatikere og kættere, og som skal fordeles på de enkelte klostre.
1390. 13. decemberHellum herredsting302Tingsvidne af Hellum herredsting om, at Peder Mortensen har fået vidnesbyrd om, at præsten hr. Peder Ferke i 1387 på samme ting har solgt til ham alt det gods, som hans fader Ferke ejede i Fræer, Gerding og Astrup sogne og i Kyttrup.
1390. 17. december303Henning Podebusk, ridder, og hans hustru Kristine Timmesdatter oplader hovedgården Langholm med alle tilliggender til Bjørn Olufsen.
(13)90. [o.] 20. december304Gerrit Sarijssen, der uretmæssigt havde tiltaget sig Dordrechts fogedi i Skåne, samt Jan Suus og Didrik Zonen dømmes til at drage på pilgrimsfærd til Santiago di Compostela, og yderligere otte medskyldige dømmes til at yde sten til kirkerne i Halle og 's-Hertogenbosch.
1390. 26. december305Herman Reymershusen, væbner, sælger to bol jord i Karleby til ridderen hr. Mikkel Rud af Skjoldenæs og pantsætter et tredie sammesteds til denne for 30 mark sølv.
1390. 26. december305SIvan Nielsen skøder Aksel Mogensen sin del af Ellehavegård.
1390Ribe306Peder Brodersen og Mathias Stigsen, borger i Ribe, sælger en gård ved Horstrupporten i Ippegade i Ribe til hr. Jens Jul, sognepræst i Nebel, for 16 mark sølv, dels i rede penge, dels i handelsvarer.
1390. Uvis dag307Tyge Nielsen, bymand i Malmø, sælger fjerdedelen af en gård nær Færgebro til Tideke Pyskov.
1390. Dag?307MRep. nr. 3781 med tilf. Rep. III 838 og IV 167, se 1390 6. marts, nr. 191.
1390.308Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1390.309Ingvar Nielsen, indbygger i Næstved, og Klaus Madsen Hind sælger alt deres gods i Vridsløse til Næstved sankt Peders kloster.
1390.310Herman Ram sælger en bod i Falsterbo til Bernhard Wardenberg.
1390.311Hamburgs kæmnerregnskab.
[1390].312(Rådmændene i Danzig) klager til ærkebiskoppen af Lund over, at deres medborgere tynges af nye afgifter, når de kommer til Bornholm, og beder ham sende dem brev, om de skal nyde deres gamle friheder. Samtidig klager de over, at fogeden på Bornholm delvis har beslaglagt det skibbrudne gods, der tilhørte en skipper Lubbert v. Telgite.
[1390].313Staden Antwerpen udsteder forordning om afgifter på klæde. Heri fastsættes bl.a., at 'hvad klæde borgere køber og udfører til Skanør eller til Preussen eller over havet, af det klæde, som de fører derhen, skal de ikke give noget (i afgift)'.
1390.313MAReg. Dan. nr. *3368, se [1391 før 11. november?], nr. 456.
1390.313MBÆA. I 31 se 1396 14. april.
1390.313MCÆA. I 147, se 1397 12. november.
1390.314Jakob Kirt pantsætter en fjerding jord på Grenå mark til Mikkel Udsen.
1390.315Erik Andersen skøder Østergård i Ørting til biskop Peder af Århus.
1390.316Brev på gods i Lundum og Lundumskov.
1390 eller 1398.317Pantebrev på en gård i Stenderup.
1390.318Jens Larsen Skyttes skøde på gods i Ferslev og andetsteds.
1390.319Peder Nielsen af Ågård skøder sin gård i Lyngby til Ø kloster.
1390.320Jens Andersen skøder gods i Svallerup til Niels Krumpen.
1390.321Peder Knudsens brev på Stødbygård.
1390.322Jakob og Peder Nielsen af Rejnstrup skøder deres gods på Sjælland med undtagelse af Tokkerup og Rejnstrup til bispen i Roskilde.
[1390.]323Fikke Moltke giver hr. Jens Rud den yngre brev på al den rettighed, som tilfaldt ham efter fru Bekes død.
1390.323MÆA. III 335, se nr. 259.
1390.324Peder Lang pantsætter hovedgården Sønderup til Peder Dene.
1390.325Peder Nielsen af Vollerup skøder sit gods i Sønderup til Henrik Poulsen.
1390.326Henneke Moltke kvitterer Zabel Kerkendorp for betalingen for en gård i Hørby.
1390.327Henneke Moltke af Torbenfeld pantsætter gods i Hørby til Zabel Kerkendorp.
1390.328Konrad Moltke pantsætter sit gods i Hørby til Zabel Kerkendorp.
1390.329Benedikt Henriksen Ahlefeld pantsætter sit gods i Røckeby til Timme Bolsendal for 100 mark lybsk.
1390.330Torsten Vensterman har Barnum Eriksens gods i pant for 30 mark sølv.
1390.331Hr. Barnum Eriksen skøder en gård i Høng til Antvorskov kloster.
1390.332Jens Pedersen i Kelstrup lejer en gård i Kirke-Stillinge af Antvorskov kloster.
1390.333Katerine, enke efter Jens Povlsen, pantsætter sit gods i Rågelund til fru Margrete.
1390.334Peder Jensen i Klagstrup skøder gods i Skerne til Jens Troelsen.
1390.335Fru Marina Jensdatter, enke efter hr. Niels Hak, skøder fem gårde i Skåne til hr. Jakob Pedersen, sognepræst ved Hyby kirke.
1390.Lunds landsting336Skødebrev på ovennævnte fem gårde og endnu tre gårde, som fornævnte Marina Jensdatter skødede til præsten i Hyby.
1390.337Niels Jensen af Araslöv skænker sin del af en gård i Vinslöv til Araslöv kirke.
1390?337MÆA. IV 349 F 6, se 1310?. Dipl. Dan. 2. rk. VI nr. 318.
1390.338Et adkomstbrev på Volsted.
1390.339Kong Erik 7. af Pommerns privilegium for sankt Jørgens hospital i Svendborg.
1390.340Ingeborg Madsdatter af Färlöv giver Peder Jensen af Ugerup brev om arv.
1390.341Biskop Peder af Roskildes genbrev på Kjellerup.
1390 e.år.341M»In dem gulden jare vppe Drakore«, trykt. Hans. UB. IV 459 nr. 1037, også C. Nyrop, Danmarks gilde- og lavsskraaer I 540 nr. 89 § 37, er en tilføjelse af Wismar til skråen af 1382 2. februar.
[o. 1390]342Tingsvidne af Lollands landsting om, at der er aflagt vidnesbyrd på tinge om adkomsten til Emeke Kales gods i Suderballe.
1390-1392.342MReg. Dan. nr. *3370, se [1392] 16. juni, nr. 573.
1390-1394.343Notater fra (aflads)breve af biskop Tetze af Odense.
[1390-1414].344Niels Olufsen skøder gods i Norra Åsbo herred til hr. Stig Pedersen.
[1390-1414].345Karl Nielsen oplader gods til hr. Stig Pedersen af Krapperup.
[e. 1390 - o. 1450].346Torkil Brahe indføres i sit fædrene gods.
forrige næste