forrige næste
DatoStedNr.Regest
1391. 2. januarS. Pietro i Rom347Pave Bonifacius 9. reserverer en dignitet, et personat eller officium ved kirken i Roskilde for Mads Larsen, kannik sammesteds.
1391. 2. januarS. Pietro i Rom348Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Århus at indføre Mads Larsen i en dignitet, et personat eller officium ved kirken i Roskilde.
1391. 6. januarS. Pietro i Rom349Pave Bonifacius 9. reserverer et beneficium, hvortil biskop, provst, dekan, skatmester, skolemester og kapitlet og de enkelte kanniker ved kirken i Slesvig har overdragelsesretten, for Johannes Tunne, gejstlig i Lübeck stift.
1391. 6. januarS. Pietro i Rom350Pave Bonifacius 9. pålægger patriarken af Grado og provsten og dekanen ved kirken i Lübeck at indføre Johannes Tunne iet kirkeligt beneficium ved kirken i Slesvig, hvortil biskop, provst, dekan, skatmester, skolemester og kapitlet og de enkelte kanniker har overdragelsesretten.
1391. 13. januar351Peder Bjørnsen Bagge lejer Roskilde sankt Clara klosters gods i Markeslev mod en årlig afgift på fire pund korn.
1391. 13. januarS. Pietro i Rom352Pave Bonifacius 9. giver Philippus, biskop af Ostia, som pave Urban 6. havde sendt som legat til Frankrigs, Böhmens, Navarras, Danmarks, Sveriges og Norges riger og desuden til Tysklands, Flanderns, Lièges, Hennegaus og Lothringens lande og til hertugdømmet Bari, fuldmagt til at skride ind mod de gejstlige, der endnu ikke har betalt deres del af hans underhold i legattiden, som beløb sig til 30 floriner om dagen, selv om hans funktionstid er udløbet.
1391. 17. januarLund353Albert Kalenberg kvitterer dronning Margrete for 3.000 lødige mark.
1391. 17. januarLund354Fikke van Vitzen, ridder, overlader Påbonäs samt gods på Öland, i Värend, Möre, Njudung, Handbörd og Aspeland for 900 lødige mark til dronning Margrete.
[1391] 17. januarWestminster355Kong Richard 2. af England stadfæster de engelske købmænds valg af John Bevys, borger i London, til forstander for alle engelske købmænd, der opholder sig i Preussen, Skåne, Stralsund og i hansens herredømmer, tilstår dem ret til hvert år at samles og vælge en forstander og fastlægger dennes beføjelser.
1391. 23. januarS. Pietro i Rom356Pave Bonifacius 9. meddeler dronning Margrete, at han har udnævnt Peder Nielsen, udvalgt biskop, til biskop af Hólar.
1391 26. januar356MReg. Dan. nr. *3372, også registreret Acta Pont. II 32 nr. 813 med rettelse VI 529, udelades i Dipl. Dan., da Iohannes dictus Rotschylt er franciskanermunk i Speyer.
1391. 30. januarS. Pietro i Rom357Pave Bonifacius 9. overdrager Mikkel Turesen et kanonikat ved kirken i Linköping og giver ham ventebrev på en større præbende sammesteds.
1391. 30. januarS. Pietro i Rom358Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Tuy og abbeden i klostret Hiddensee at indføre Mikkel Turesen i et kanonikat ved kirken i Linköping.
1391. 30. januarS. Pietro i Rom359Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Århus ved provision at overdrage Peder Mikkelsen, gejstlig i Lunds stift, et kanonikat ved kirken i Lund og give ham ventebrev på en større præbende sammesteds.
1391. [f. 2. februar]360Martin Rackitt og hans hustru Katerine pantsætter deres skib til hr. Werner Gildehus og Henrik Gildehus den ældre for 18 stralsundske mark, at betale i Skåne.
1391. 6. februarKiel361Grev Klaus af Holsten og Gerhard, 'hertug af Jylland og Slesvig' og greve af Holsten, giver afkald på deres indløsningsret til landsbyen og møllen Braak, som den afdøde grev Adolf 7. af Holsten(-Plön) havde solgt til præsterne ved kirkerne i Lübeck.
1391. 13. februar362Borgmestre og råd i Maastricht påbyder, at Skånefarerne skal holde sild, købt andetsteds, adskilt fra sild, købt i Skåne.
1391. 26. februarOslo363Kong Erik 7. af Pommern giver Thorleif Anundssøn foreløbig opholdstilladelse efter drabet på Olav Anundssøn og befaler den dræbtes arvinger at modtage de bøder, der tildømmes dem.
1391. 27. februar364Jens Pedersen i Løgismose sælger med samtykke af sin hustru fru Marina alt sit gods i Hostrup sogn i Slogs herred til væbneren Peder Eriksen af Solvig.
[1391. 1. marts - 7. april.]365Henrik Nienkerke og Konrad Bernitt lover at holde borgmestre og rådmænd i Rostock skadesløse for ethvert krav på grund af arvegodset efter Konrad Grevesmølen i Malmø.
[1391] 4. martsWestminster366Kong Richard 2. af England befaler under henvisning til, hvad der foreligger for kongen og hans råd, mayor og fogeder i Southampton at beslaglægge 'tre skibe, lastet med sild fra Skåne og landet i vor by Southampton med samme sild og derefter, som det siges, udlosset sammesteds', og holde skibene med mandskab og takkelage under bevogtning, indtil ny befaling fremkommer.
1391. 5. marts367Hr. Bent Byg af Gunderslevholm og hans hustru fru Elene Nielsdatter pantsætter deres gods i Sigerslev til Sorø kloster til betaling for deres gravsted og en ugentlig messe for deres sjæle.
1391 5. marts367MDanske Mag. 5. rk. III 157, se 1394 5. marts.
1391. 6. martsNæstved368Bent Byg af Gunderslevholm, ridder, overdrager dronning Margrete gården Hørsholm til besiddelse efter sin død.
1391. 7. marts369Bent Byg af Gunderslevholm, ridder, erkender at have lånt 1200 mark lybsk og 200 mark sølv af dronning Margrete. Disse beløb skal tilbagebetales efter hans død, hvorefter dronningen giver afkald på at besidde gården Hørsholm.
1391. 7. martsHardsyssel bygdeting370Jakob af Husby, prior for nonnerne i Stubber, seks væbnere og en borger i Holstebro erklærer, at Åge Hedesen Puder har ladet Albert Andersens brev af 1377 5. februar vidimere på Hardbo bygdeting.
1391. 7. martsS. Pietro i Rom371Pave Bonifacius 9. anerkender magister Mads Larsen, kannik i Roskilde, som sin kapellan og optager ham i fællesskab.
1391. 7. martsS. Pietro i Rom372Pave Bonifacius 9. overdrager Mads Larsen et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham ventebrev på en større præbende sammesteds.
1391. 7. martsS. Pietro i Rom373Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy, Århus og Odense at indføre Mads Larsen i et kanonikat ved kirken i Lund.
1391. 10. marts374Gotfred Weggesin, provst i Greifswald, pålægger i henhold til et mandat af pave Bonifacius 9., som han transsumerer, gejstligheden i bl.a. Roskilde stift at stævne ridderne Bent Byg og Bo [Dyre] til efter klage af Jon Jonsen, evig vikar i Roskilde, at give møde i Greifswald, da de har forholdt Jon Jonsen vikardømmets gods.
1391. 13. martsMarienburg375Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1391. 21. marts376Dronning Margrete tilstår fru Sofie sit gods i Fårdrup på Sjælland i hendes levetid.
1391. 27. marts377Barnum Eriksen af Skarresholm, ridder, pantsætter sit gods i Tystrup til væbneren Markvard Wusteni af Klovby for 23 mark sølv.
1391. o. 2. aprilLübeck378Henrik Kurdeshagens testamentseksekutorer erkender, at det var dem bekendt, at den afdøde havde solgt sine to skomagerboder i Falsterbo til Bertold Plote.
1391. 5. april379Peder Andersen af Skabersjö, væbner, sælger sin gård i Hjärup til kapitlet i Lund.
1391 6. april379MReg. Dan. nr. 2854*, se 1392 6. april.
1391. 6. aprilKalundborg380Dronning Margrete stadfæster Kalundborg sankt Nikolaj hospitals privilegier.
1391. 12. aprilS. Pietro i Rom381Pave Bonifacius 9. meddeler dronning Margrete, at han har udnævnt Torsten, udvalgt biskop af Skara, til biskop sammesteds.
1391. 14. april382Ingeborg, datter af Peder Holgersen og enke efter Karl Karlsen, sælger alt sit gods i Skepparslöv til fru Ida af Gladsax.
[1391. f. 18. april]383Kong Richard 2. af England erklærer som svar på et brev fra dronning Margrete, at han er villig til at udstede et lejdebrev for to af hendes råder, således at de kan drage til ham for at forhandle.
[1391. f. 18. april]384Kong Richard 2. af England erklærer som svar på et brev fra dronning Margrete, at det ikke er muligt at lade to engelske råder drage til Danmark, og sender lejdebrev for dronningens råder til en rejse til England.
[1391]. 18. aprilWestminster385Kong Richard 2. af England kundgør, at han har givet seks personer frit lejde til at komme til England med 50 ledsagere til forhandling om en overenskomst mellem dronning Margrete og kongen.
1391. 18. aprilS. Pietro i Rom386Pave Bonifacius 9. udnævner Frederik Detmarsen, kannik i Roskilde til kollektor i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Nidaros og Uppsala.
1391. 23. aprilS. Pietro i Rom387Pave Bonifacius 9. pålægger Frederik Detmarsen, kannik i Roskilde og det apostoliske kammers kollektor, at opkræve og modtage afdøde ærkebiskoppers, biskoppers og abbeders gods samt indtægterne af deres kirkelige embeder, medens de er ledige.
1391. 25. april388Grev Otto af Hoya og Bruchhusen kvitterer hr. Folmer Jakobsen for 200 lødige mark, som denne har betalt på dronning Margretes vegne af en gæld på 800 mark.
1391. 28. april389Hr. Mikkel Rud af Skjoldenæs og hans hustru Anna Pedersdatter skænker gods i Ferslev til Sorø kloster som betaling for deres gravsted og til frelse for deres sjæle.
1391. 28. april390Hr. Jens Rud af Jungshoved og hans hustru fru Adelheid skænker noget gods i Ramsø herred til Sorø kloster som betaling for deres gravsted og til frelse for deres sjæle.
1391. 29. april391Anders Uffesen af Torup, ridder, skøder sine øde hovedgårde Virklund og Hedegård, en mølle og alt sit øvrige gods i Vrads herred til biskop Peder af Århus mod afholdelse af en årtid for ham og hans hustru og deres forældre.
1391. 2. majItzehoe392Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og i Schauenburg, stadfæster den lybske ret for staden Itzehoe og fastlægger grænserne for byområdet.
1391. 3. majWismar393Borgmestre og rådmænd i staden Rostock slutter forbund med hertug Johan 1. den ældre af Mecklenburg, biskop Rudolf af Schwerin, Johan, Ulrik og Albrecht, hertuger af Mecklenburg, Johan, søn af hertug Magnus af Mecklenburg, samt Wismar, Bützow, Sternberg og Reimar v. Plessen, foged af Marnitz, mod dronning Margrete med det formål at befri kong Albrecht af Sverige og hans medfanger.
[1391]. 5. maj394Danzig giver Lambert Vyring anbefalingsbrev til Flensborg angående hans svend Daniels gods.
1391. 9. majStralsund395Testamente af Godeke van Barth, borger i Stralsund.
1391. 11. majNeubukow396Borgmestre og rådmænd i Wismar slutter forbund med hertug Johan 1. den ældre af Mecklenburg, biskop Rudolf af Schwerin, Johan, Ulrik og Albrecht, hertuger af Mecklenburg, Johan, søn af hertug Magnus af Mecklenburg, samt Bützow og Sternberg mod dronning Margrete med det formål at befri kong Albrecht af Sverige og hans medfanger.
1391. 14. majGottorp397Gerhard, hertug af Slesvig og greve af Holsten, stadfæster, at ridderen hr. Wulf Pogwisch sælger landsbyen Bentfeld i Altenkrempe sogn til St. Johannes kloster i Lübeck for 630 mark lybsk.
1391. 14. majBorgen Rendsborg398Grev Klaus af Holsten, Stormarn og Schauenburg billiger alt, 'hvad vor kære fætter, hertug Gerhard af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og af Schauenburg, har givet klostret St. Johannes i Lübeck beseglet brev på med hensyn til godset Bentfeld', således som det indeholdes i hans brev af 14. maj.
1391. 15. majGadebusch399Ulrik v. Pentz, ridder, borgmestre og rådmænd i staden Gadebusch og en række væbnere fra fogediet Gadebusch slutter forbund med hertug Johan 1. den ældre af Mecklenburg, biskop Rudolf af Schwerin, Johan, Ulrik og Albrecht, hertuger af Mecklenburg, Johan, søn af hertug Magnus af Mecklenburg, Rostock, Wismar, Bützow og Sternberg mod dronning Margrete med det formål at befri kong Albrecht af Sverige og hans med fanger.
1391 15. maj399MActa Pont. II nr. 821, cf. også Sauerland, Urk. VI nr. 376, udelades i Dipl. Dan., da Johannes de Denemarken (eller Deynmarken) er hjemmehørende i Köln stift, cf. også 1395 9. juni, Sauerland, Urk. VI nr. 742.
1391. 17. majÅlborg400Priorinden og menige konvent i Ålborg (Vor Frue) nonnekloster, Knud Jensen, prior sammesteds, og biskop Jakob af Viborg, bevidner, at dronning Margrete til bod for sin og sin faders sjæle skøder borgen Egholm i Himmersyssel til klostret på den betingelse at borgen nedbrydes.
1391. 17. majÅlborg401Dronning Margrete skøder til bod for sin og sin faders sjæle borgen Egholm i Himmersyssel til nonneklostret i Ålborg på den betingelse, at borgen nedbrydes.
[e. 1391. 17. maj - 1396]402Biskop Jakob af Viborg vidimerer dronning Margretes og Ivar Lykkes breve.
[e. 1391. 17. maj]403Kong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes gavebrev.
1391. 18. maj 15404Helmold v. Plessen og Mathias Ketelhod, riddere, og 40 væbnere fra fogediet Grevesmühlen samt Fikke Velehove, foged i Grevesmühlen, og borgmestre og rådmænd og borgere i staden Grevesmühlen slutter forbund med hertug Johan 1. den ældre af Mecklenburg, Johan, Ulrik og Albrecht samt Johan, søn af hertug Magnus, hertuger af Mecklenburg, Rostock, Wismar, Bützow og Sternberg mod dronning Margrete med det formål at befri kong Albrecht af Sverige og hans medfanger.
1391. 20. majRanders405Dronning Margrete pålægger sine fogeder, officialer og alle andre ikke at krænke de privilegier, der er givet indbyggerne i Randers af hendes fader.
1391. 21. majRoskilde406Biskop Niels af Roskilde skænker alt sit gods i Villands herred til sankt Laurentius' kirkes bygningsfond i Lund mod afholdelse af en årtid i koret.
1391. 21. maj407Lave Rudbæk, væbner, sælger Bremholm i Tullebølle sogn til Fin Ågesen.
1391. 21. majRanders408Timme Limbæk pantsætter gården Næsfærge og andet gods til Niels Jensen.
1391. 22. majWismar409Biskop Rudolf af Schwerin og hertug Johan 2. af Mecklenburg slutter på deres faders hertug Johan 1. af Mecklenburgs, deres brødre Ulrik og Albrechts og deres fætters hertug Johans, søn af hertug Magnus af Mecklenburg, og alle riddere, væbnere, stæder og lande i Stargard, Sternberg og Röbels vegne forbund med borgmestre og rådmænd i Rostock mod dronning Margrete med det formål at befri kong Albrecht af Sverige og hans 15 medfanger.
1391. 22. majWismar410Biskop Rudolf af Schwerin og Johan 2., Ulrik og Albrecht, brødre, hertuger af Mecklenburg, lover borgmestre og råd i staden Gadebusch, der har sluttet forbund med dem til befrielse af kong Albrecht af Sverige, at der ikke skal ske dem nogen skade i deres privilegier i denne anledning.
1391. 24. majSchwerin411Fikke Schwiesow, foged i Schwerin, borgmestre og rådmænd i staden Schwerin og alle riddere og væbnere i fogediet Schwerin slutter forbund med hertug Johan 1. den ældre af Mecklenburg, biskop Rudolf af Schwerin, Johan, Ulrik og Albrecht, hertuger af Mecklenburg, Johan, søn af hertug Magnus af Mecklenburg, Rostock, Wismar, Bützow og Sternberg mod dronning Margrete med det formål at befri kong Albrecht af Sverige og hans medfanger.
1391. 25. majÅbenrå412Hertug Gerhard af Slesvig og greverne Albrecht og Henrik 3. af Holsten, brødre, giver deres kusine hertuginde Elisabeth af Mecklenburg de 200 mark som livgeding, som Flensborg årligt plejer at betale til grev Klaus af Holsten.
1391. 4. juni413Niels Torstensen, ridder, Jens Nielsen, kannik i Ribe, og Palle Nielsen overlader Niels Jensen i Klæstruplund alt det gods frit på livstid, som denne har skødet til dem.
1391. 14. juni414Hertug Gerhard 6. af Slesvig erklærer, at han har givet hollandsfarerne og hansekøbmanden frit lejde til at besøge sine lande, og at friserne under hans herredømme har givet brev på også at ville overholde det.
1391. 17. juniVillstad415Knut Jönsson pantsætter en gård i Bredaryd og en gård i Tunnerbohult til ridderen hr. Abraham Brodersen for 60 mark.
1391. 22. juniLübeck416Wulf Pogwisch, ridder, sælger i nærværelse af vore nådige herrer, nemlig i nærværelse af hertug Gerhard af Slesvig og i nærværelse af grev Klaus af Holsten landsbyen Bentfeld i Altenkrempe sogn til abbedisse, priorinde og menige konvent i St. Johannes kloster i Lübeck for 630 mark lybsk og giver afkald på tilbagekøbsretten.
1391. 23. juni417Lars Jensen, kaldet Segodsen, evig vikar ved kirken i Roskilde, kvitterer Gyncelin Gyncekesen for en pantesum på ti mark sølv for det gods i Ishøj, som denne havde pantsat til de residerende evige vikarer i Roskilde og senere solgt til Jakob Hennekesen, provst i Roskilde.
1391. 23. juniSønderborg418Grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard af Slesvig bevidner, at væbneren Markvard Brockdorf skøder gården Mårkær samt Spending og Bovstrup mark til Peter, forstander for St. Antoniusordenens hus i Tempzin, og Antoniusordenen i det hele taget, og stadfæster salget.
1391. 24. juni419Bent Esping pantsætter sin gård i Bolg til Gunnar Gylta for 24 skilling grot.
1391. o. 24. juniLübeck420Bernhard Hake pantsætter sjettedelen af en kogge og en klædeskærerbod i Falsterbo til Everhard van Hereke, fordi denne har kautioneret for ham med hensyn til 100 mark.
1391. 29. juni421Esbern Gjordsen af Vollerslev giver Peder Nielsen af Vollerup fuldmagt til at indløse to gårde i Skellingsted.
[1391. o. 30. juni]422De preussiske stæder meddeler som svar på et brev fra Rostock og Wismar, at det er urimeligt, at disse har åbnet deres havne for angribere på Danmark, da hansekøbmændene er venner med begge parter i striden omkring kong Albrecht, og at de ikke agter at bryde deres forbindelser med Danmark.
1391. 6. juliSkam herredsting423Tingsvidne af Skam herredsting om, at Volrad Skinkel, væbner, har fået tingsvidne på, at de afdøde brødre Jens Povlsen, ridder, og Rikard Povlsen Føring for omkring 36 år siden havde skiftet deres fædrene og mødrene arv mellem sig.
1391. 6. og 7. juliNyborg424Bisperne Niels af Roskilde, Johan af Slesvig, Peder af Århus, Eskil af Ribe og Torsten af Skara eftergiver dem, der besøger Allerup og Gårslev kirker, en del af deres kirkebod.
1391. o. 13. juliLübeck425Johan van dem Horne erkender, at han, hvis Folmer Jakobsen, ridder fra Danmark, ikke når til Lübeck, skal betale Johan Weselo 100 mark lybsk.
1391. 21. juli426Gese Olufsdatter, enke efter Engelbert Wedenhusen, sælger sin arvelod i gården Havegård og landsbyen Egemarke samt overdrager sin lod i pantet Køge til sin broder Henneke Olufsen af Søholm.
[1391] 23. juli426MReg. Dan. nr. *3389, Riga indbyder Reval til forhandlinger med deltagelse fra Lübeck og Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1391. 25. juli 10427Kristine Konstantinsdatter, enke efter Lars Pedersen af Vismarlöv, skænker en gård i Harlösa til Bosjø kloster.
1391. 25. juli428Bent Byg af Gunderslevholm, ridder, erklærer, at biskop Niels af Roskilde har indløst det gods i Vangede, som Niels Andersen havde pantsat til ridderen Jakob Nielsen.
1391. 3. augustLunds byting429Tingsvidne af Lunds byting om, at Elene, enke efter Peder Landman, har skødet dominikanerklostret i Lund en gård sammesteds, der var testamenteret det af hendes mand.
1391. 3. augustStralsund430Testamente af Hademan Johansson, borger i Stralsund.
(13)91. 4. august431Danzig giver Elisabeth, enke efter Anders Jakobsen, anbefalingsbrev til Bornholm angående hans gods.
1391. [f. 15. august]432Tetzeke og Jakob Schulte, brødre, boende i Quiltze, pantsætter deres skib til Johan Golvitze for 115 mark stralsundsk.
1391. 18. august433Grev Klaus af Holsten og 'Gerhard ..... hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg', fritager borgmester, råd og hele staden Heiligenhafen, der har mistet alt ved ildebrand, for alle afgifter med undtagelse af dem, der tilfalder dem ifølge lybsk ret.
1391. 19. augustPlön434Gerhard, hertug af Slesvig og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, og grev Klaus af Holsten pantsætter landsbyen Grossenbrode i Oldenburg til ridderen hr. Wulf Pogwisch.
1391. 7. september435Hr. Bo Dyre skænker seks gårde i Døjringe til Sorø kloster.
1391. 9. september436Rådet i Slesvig erklærer, at fru Gese, enke efter Mathias Werkmester, har solgt gods i Jydbæk til Lyder Stokelet.
1391. 11. septemberMalmø byting437Tingsvidne af Malmø byting om, at Katerine, Bo Skyttes moder, har skødet dennes gård til Jakob Lang.
1391. 21. september438Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, lejer Roskilde sankt Agnete klosters gods i Glim, Provstrup og Bregentved på livstid.
1391. o. 22. septemberLübeck439Jens Koning fra Haderslev erkender at have oppebåret 25 mark lybsk af Katerine, enke efter Lydeke Sleyvot, og kvitterer herfor.
1391. 23. septemberGislum herredsting440Tingsvidne af Gislum herredsting om, at Vide Videsen og hans hustru Elisabeth, tidligere gift med Torkil Pedersen, har fået tingsvidne på, at dennes gods var skiftet mellem hende og deres børn. Endvidere, at de pantsætter gården Hessel til Peder Andersen Munk for 100 mark lybsk.
1391. 25. septemberFalsterbo441Testamente af Klaus Tuckeswert, borger i Stralsund. — 'Dette testamente er givet i Falsterbo år 1391 efter Guds byrd nærmeste mandag før ærkeenglen sankt Michaels dag'.
1391. 28. september442Henrik Spliet og hans hustru fru Elisabeth oplader Runtoft og deres ret i Gelting gods og skov til Erik Krummedige. Dør fru Elisabeth og deres børn uden at efterlade sig ægte børn, tilfalder Grødersby ligeledes Erik Krummedige mod udredning af 600 mark lybsk til Henrik Spliet.
1391. 29. september443Peder Nielsen af Vollerup lejer halvandet bol i Store Fuglede og gods i Skørpinge af Roskilde sankt Agnete kloster for livstid.
1391. 29. september444Otto Strangesen kvitterer hr. Niels Jensen for 80 mark sølv, som han havde haft Tangågård i Øksendrup i pant for.
1391. 7. oktoberRoskilde445Jakob Hennekesen, provst, Peder Jonsen, ærkedegn, Jens Avesen, kantor, Gunnar Jensen, Siger Pedersen og Jens Bosen, kanniker, vidimerer biskop Jakob af Roskildes brev af 1253 17. maj.
1391. 9. oktoberS. Pietro i Rom446Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Skara at reservere en dignitet med eller uden sjælesorg ved kirken i Linköping for 'Nils Gudmundson, kannik ved kirken i Linköping, som er præst, og — som det forsikres — kapellan hos vor såre kære datter i Kristus Margrete, Sveriges, Danmarks og Norges berømmelige dronning, og som i fem år har studeret kanonisk ret og artes'.
(13)91. 18. oktoberMarienburg447Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1391. 21. oktoberNyköping448Dronning Margrete vidimerer ridderen Sten Bosons brev af 1390 27. juni, nr. 233.
1391. 23. oktober449Hr. Tue Galen af Näsbyholm pantsætter gods til sin måg Jens Absalonsen for 120 mark sølv.
1391. 30. oktoberHaag450Hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, Zeeland og Hennegau, giver hertug Gerhard 6. af Slesvig, hans undersåtter og friserne under hans herredømme frit lejde til at komme til Holland og Zeeland på købmandsfærd.
1391. 4. novemberS. Pietro i Rom451Pave Bonifacius 9. reserverer en dignitet, et personat eller officium ved kirken i Lund for Jens Povlsen, kannik i Lund og dronning Margretes kapellan.
1391. 4. novemberS. Pietro i Rom452Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde og dekanen ved kirken i Roskilde og Johan v. Dulmen, kannik i Lübeck at indføre Jens Povlsen i en dignitet, et personat eller officium ved kirken i Lund.
1391. 4. novemberS. Pietro i Rom453Pave Bonifacius 9. pålægger officialen i Roskilde at reservere Jon fra Hög, sognepræst i Hög, et kirkeligt beneficium, hvortil ærkebiskoppen af Lund har overdragelsesretten.
1391. 10. novemberS. Pietro i Rom454Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, kvitterer ærkebiskop Peder af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til førstkommende pinsedag med resten.
1391. 10. november455Optegnelse om, at ærkebiskop Peder af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.
[1391. f. 11. november?]456Rådet i Visby klager til hansestæderne over, at høvedsmænd fra Rostock og Wismar tillige med deres hjælpere fra Stockholm har taget Visbyborgeres skibe og fanget deres svende, skønt man står i fredeligt forhold til de to byer og 'vi er privilegeret af Danmarks krone på den måde, at vi ikke har med deres krig at gøre, og vi har holdt det således indtil denne tid', og beder dem sørge for, at købmændene ikke lider skade.
[1391. f. 11. november?]457Hertug Vilhelm af Geldern anmoder på opfordring af dronning Margrete borgmestre og rådmænd i Lübeck og Stralsund om at foranledige, at Wismar og Rostock afstår fra de fjendtligheder, som de har indledt mod dronningen uden varsel, og yder hende erstatning.
1391. [e.] 11. novemberHamburg458Reces af hansedagen i Hamburg.
1391. [e. 11. november]459Lubbert Thevin og hans søn Lubbert samt fem andre skylder herrerne Johan v. Kulpen og Bernhard v. Rode 300 mark stralsundsk på fru Gisla Podebusks vegne.
[1391]. 13. november460Rådet i staden Wismar meddeler de preussiske stæder, at den skade, de har lidt på Bornholm, formodentlig er tilføjet dem af hertug Johan 1. af Mecklenburgs folk, og at han vil yde dem erstatning, for så vidt han er i stand dertil.
1391. 16. november461Biskop Peder af Hólar eftergiver dem, der besøger Hellerup og Søllinge kirker, en del af deres kirkebod.
1391 18. november461MReg. Dan. nr. 2863*, domkapitlet i Linköpings erklæring om uretmæssigt skattepålæg på kirkegods ved Evert Moltke, foged på Stäkeborg, med henvisning til dronning Margretes forbud, rettet til Fikke Moltke, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1391. 21. novemberRibe462Biskop Eskil af Ribe og Kristian Frellesen, væbner, antager ærkedegn, kantor og kapitlet i Ribe som voldgiftsmænd i en strid om et overfald på Torkil, biskoppens svend på gården Favrholt.
1391. 25. november463Albert Andersen af Tovskov erkender at have modtaget 800 mark lybsk i brudepenge for sin hustru Elisabeth, datter af ridderen hr. Henning Podebusk, og pantsætter for disse Stensgård og Millinge og alt andet af hans gods på Fyn til hende.
1391. 27. november464Mathias Kale erklærer, at Gerhard Ketelhot har tilstået ham en gård i Sandby til pantsættelse for gæld til fru Kristine, enke efter Anders Sjundesen, mod, at han overgiver Gerhard Ketelhot en gård i Lille-Løjtofte og en gård i Vindeby.
1391. 3. decemberKøbenhavn465Fikke Moltke af Kyse, ridder, og Henneke Moltke af Torbenfeld, væbner, sælger gården Lykkesholm til dronning Margrete.
[1391]. 3. december466Rådet i Danzig svarer Rostock og Wismar vedrørende de skader, deres borgere har lidt ved Bornholm, at dette angår alle de preussiske stæder, men at de først kan afgive et endeligt svar, når alle de skadelidte er vendt hjem.
1391. 5. december467Dronning Margrete pantsætter gården Lykkesholm i Vindinge herred på Fyn med tilliggende gods og al kongelig ret i Ellested birk til Henneke Olufsen af Søholm for 10.000 lødige mark på det vilkår, at han indløser gården fra Lars Haveby, til hvem den er pantsat for 600 lybske mark.
1391. 5. decemberGurre468Dronning Margrete oplader gården Lykkesholm til Henneke Olufsen af Søholm, væbner.
1391. 6. decemberHørsholm469Elene Nielsdatter, enke efter hr. Bent Byg, stadfæster hans pantsættelse af Hørsholm til dronning Margrete og skøder dronningen al sin ret dertil.
1391. 6. decemberHørsholm470Jens Grubbe af Gunderslev og hans søster Cecilie Jensdatter, enke efter Henneke Grubendal, afhænder deres ret til Hørsholm til dronning Margrete.
[e. 1391. 6. december]471Vidisse af Henneke Ahlefelds brev af 1387, af Bent Bygs brev af 1391 6. marts, af fru Elene Nielsdatters brev af 1391 6. december og af Jens Grubbes og Cecilie Jensdatters brev af 1391 6. december.
1391. 7. decemberHørsholm472Jens Grubbe af Gunderslev, væbner, erklærer, at fru Elene Nielsdatter, enke efter ridderen hr. Bent Byg, ved skiftet efter dennes død har afstået ham al sin ret til godset Gunderslev og til gårde i Haldager, Gunderslev og Skelby og gods i Næblerød.
1391. 7. decemberHørsholm473Genbrev af fru Elene Nielsdatter, enke efter Bent Byg, til nr. 472.
1391. 7. decemberHørsholm474Anders Pedersen af Svanholm og hans hustru Elisabeth, datter af Niels Knudsen, erklærer, at fru Elene Nielsdatter, enke efter ridderen hr. Bent Byg, med slægts og venners samtykke har indgivet sig i Roskilde sankt Clara kloster med al den ret, som tilkommer dem i godset i Strøby, Bavelse, Stigsnæs og i gårde i Hyllinge, Regerup og Herlufmagle.
1391. 10. decemberRoskilde475Elene Nielsdatter, enke efter ridderen hr. Bent Byg, pantsætter alt sit gods i Sigerslev og Lille-Heddinge til fru Ingeborg Nielsdatter, enke efter ridderen hr. Peder Uffesen, og dennes søn Uffe for 100 mark sølv.
1391. 10. decemberRoskilde476Elene Nielsdatter, enke efter hr. Bent Byg, ridder, indgiver sig i Roskilde sankt Clara kloster.
1391. 10. decemberS. Pietro i Rom477Pave Bonifacius 9. overdrager Peder Larsen et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1391. 10. decemberS. Pietro i Rom478Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Århus og Viborg samt ærkedegnen ved kirken i Århus at indføre Peder Larsen i et kanonikat ved kirken i Lund.
[1391]. 12. decemberWestminster479Kong Richard 2. af England pålægger sine sheriffer, mayors, baillifs og andre officialer i overensstemmelse med en ansøgning fra John de Erghom at arrestere Gerhard Finke og 15 andre mænd fra hansestæderne, hvis de indfinder sig i England, fordi de har for fulgt hans skib Sankt Maria, drevet det på grund ved Danmark og derefter ført det til København, men ikke ydet erstatning for skib og ladning, selv om kongen har rettet flere henvendelser til dronning Margrete.
1391. 13. decemberRoskilde480Henning Berg oplader sin rettighed i Rynkeby til dronning Margrete.
1391. 13. decemberLübeck481Johan Bussow og Oluf Junge, hans tjener, bekræfter, at de 18 fad osemund og den tønde smør, som Henrik Rost havde frataget Oluf nær Bornholm, tilhører dem begge, og Oluf Junge bemyndiger Johan Bussow til at kræve godset tilbage.
1391. 14. decemberRoskilde482Dronning Margrete erklærer, at Elene Nielsdatter, enke efter hr. Bent Byg, ridder, før sin indtræden i Roskilde sankt Clara kloster har skødet og pantsat sit gods i Strøby, Bavelse, Stigsnæs, Hyllinge, Regerup og Herlufmagle til klostret.
1391. 15. decemberSlangerup483Henneke Olufsen af Søholm, væbner, og hans hustru Ingeborg Pedersdatter oplader dronning Margrete al deres ret til gården Hørsholm og dens tilliggender i Lynge herred samt til alt det gods, som fru Elene Nielsdatter, enke efter ridderen hr. Bent Byg, har givet, skødet og pantsat til Roskilde sankt Clara kloster, og til gods i Klovtofte og Lund.
1391. 21. december484Agnes, priorinde i Slangerup kloster, og menige konvent sammesteds erklærer Henneke Olufsen fri for alle krav, da han har udredt erstatning for alle de tab og uretfærdigheder, som han og hans tjenere har påført klostret.
1391. 30. decemberHelsingborg485Testamente af ærkebiskop Peder af Lund.
1391 og 1393. 31. decemberLund486Ærkebiskopperne Peder og Jakob af Lund bekræfter fru Elenes gave til et vikardømme i Bosjø kloster.
1391486MRep. nr. 3837a, Conradus Fridericis vidisse er antagelig fra omkr. 1446 29. december, cf. Rep. nr. 7648.
1391487Greve Klaus af Holsten og 'Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og i Schauenburg', stadfæster staden Rendsborgs friheder.
1391488Gunhild Pedersdatter sælger sin gård i Møllegade i Næstved til Oluf Larsen.
1391489Niels Bentsen, kannik i Roskilde, testamenterer sit stenhus i Næstved til sin svoger Everhard Swinge.
1391490Vilgrib Gunnarsen i Rislev skøder sit gods i Vridsløse til Næstved sankt Peders kloster.
1391491Lars Olufsen, indbygger i Næstved, sælger sit gods i Vridsløse til Næstved sankt Peders kloster.
1391492Hamburgs kæmnerregnskab.
1391493Århus domkirkes skødebrev på Dalsgård i Vedslet.
1391493MÆA. II 37, se nr. 391.
1391494Testamente af fru Elisabeth Buggesdatter, enke efter Godskalk Skarpenberg.
1391495Margrete, enke efter Niels Ingvarsen, skøder en gård i Saltum til Børglum kloster.
1391496Skødebrev på en gård i Lille-Torum.
1391497Niels Mygs to skødebreve til Vestervig kloster på gods i Barslev og Hvidbjerg.
1391498Pantebrev på gods i Jerslev til hr. Klaus Krumpen på hans datters vegne.
1391499Landstingsvidisse af tre breve, som dronning Margrete, Anders Falster og Konrad Moltke har givet hr. Jens Rud.
1391500Konrad Moltke skøder sin arv efter fru Beke til hr. Jens Rud.
1391501Vidnesbyrd om, at Torsten Vensterman blev indført i gods i Merløse herred.
1391502Bent Byg af Gunderslevholm pantsætter en gård og to gårdsæder i Tjæreby til Peder Nielsen.
13<9>1503Elene Nielsdatter, enke efter Bent Byg, skøder to gårde i Tjæreby til Peder Nielsen af Vollerup.
1391503MÆA. IV 264, se nr. 423.
1391504Jens Esbernsen skøder sit gods i Vissing sogn til sin broder Peder Esbernsen.
13[91] (?)505Ilvid Andersen skøder tre gårde i Ørting og en gård i Dyngby til biskop Peder af Århus.
[o. 1391 (?)] 23. majDanzig506Sammenslutningen af engelske købmænd i Preussen, hvis forstanderskab i henhold til åbent brev fra den engelske konge er valgt med fuldmagt til at udstede vedtægter, beder rådet i King's Lynn i lighed med andre engelske byer, som handler på Preussen og Skåne, at efterprøve og godkende de fremsendte vedtægter, der bl.a. vedrører de unge mænd, der kommer til Preussen og Skåne for at lære købmandsskab.
[1391 - 1392 (?)]507Højmesteren for den tyske orden fremfører over for Wismar Braunsbergs klager over i efteråret 1391 at være blevet påført tab under sildefiskeri ved Allinge på Bornholm af hertug Johan 2. af Mecklenburgs, Wismars og Rostocks folk og anmoder om erstatning.
[1391 - 1392]508Klaas Jan grote Pieterssen udreder en bøde på 6 pund, fordi han i Skåne var i besiddelse af engelsk klæde, forseglet med et segl fra Leiden.
[1391 - 1397]509Henneke Olufsen af Lykkesholm pantsætter gods på Fyn til Hartvig Bryske.
[1391 - 1408]510Tingsvidne af Sønderhald herredsting om fru Ida Lavesdatter af Clausholms gods.
[1391 - 1410]511Hartvig Limbæk af Nebbe pantsætter gods til Mogens Munk.
forrige næste