forrige næste
DatoStedNr.Regest
1392. e. 6. januar512Tyge Levring erklærer Jens Lunows brev på Ellerup magtesløst.
1392. [e. 6. januar - f. 25. januar]Lübeck513Rådet i Lübeck giver Fikke Rusenow anbefalingsbrev til Randers.
1392. 7. januar514Tideke Hesten, Otto Rantzau, Oluf Jensen, væbnere, og Fin Pedersen af Maderup indfører væbnerne Went Parzow og Peder Knudsen i faktisk besiddelse af deres gods i Vedby, Vigerslev og Rue.
1392. 13. januarS. Pietro i Rom515Pave Bonifacius 9. reserverer et beneficium uden sjælesorg, hvortil biskoppen, provsten, ærkedegnen, kantoren og kapitlet i Roskilde har overdragelsesretten, for Povl Mikkelsen, kannik i Slesvig.
1392. 13. januarS. Pietro i Rom516Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy og Ribe samt provsten ved kirken i Slesvig at indføre Povl Mikkelsen, kannik i Slesvig, i et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen, provsten, ærkedegnen, kantoren og kapitlet i Roskilde har overdragelsesretten.
[1392] 14. januarWestminster517Kong Richard 2. af England pålægger Henry, earl of Northumberland, og bevogterne af grænsen til Skotland at undersøge en klage fra borgerne i York og borgerne i Nottingham over, 'at skønt samme borgere havde indladet ti læster og fornævnte borgere 47 læster sild, fire tønder ål og forskellige andre købmandsvarer tilhørende samme borgere til en værdi af 100 pund i et skib fra Amsterdam, på hvilket Jan Berenssen er skipper, i Skåne, for at indføre de sild og købmandsvarer til vort rige England', har de fjendtligsindede skotter uden hensyn til våbenstilstanden mellem rigerne pludselig overfaldet skibet under sejladsen langs Skotlands kyst og bortført skib og ladning.
1392. 18. januarLund518Jakob, udvalgt ærkebiskop af Lund, stadfæster Lunde kapitels privilegier.
1392. [e. 18. januar - f. 25. februar]519Optegnelse om udgift for byen Stadthagen til en gave til hertugen af Slesvig.
1392. 22. januarKøbenhavns byting520Tingsvidne af Københavns byting om, at hr. Gerhard Henriksen Om, kannik i Roskilde, og Sigvard Stenwek, borgmester, hans svoger, har skiftet arvegodset efter Henrik Om og dennes hustru Katerine og søn Lars.
1392. 25. januar521Grubbe Jensen skifter med sin søster Cecilie Jensdatter, enke efter Henneke Grubendal.
1392. 2. februar522Herman Nypertze kvitterer dronning Margrete for 200 mark.
1392. 2. februar523Lave Nielsen Urne skøder Hørby og Hørbyfang med alle andre tilliggender på Sjælland til sin svoger hr. Zabel Kerkendorp, ridder.
1392. 2. februarGudme herredsting524Zabel Kerkendorp, ridder, oplader sin hustrus gods i Gudme herred til Lave Nielsen Urne, væbner.
1392. [e. 2. februar - f. 31. marts]525Johan v. Buren, søn af hr. Didrik v. Buren, og Johan Bussel skylder Konrad Musing og Rikwin Hovele 152 mark stralsundsk, hvoraf 52 mark skal betales i Skåne til mikkelsdag og 100 mark til mortensdag.
1392. 3. februarS. Pietro i Rom526Pave Bonifacius 9. overdrager Povl Mikkelsen et kanonikat ved kirken i Århus og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1392. 3. februarS. Pietro i Rom527Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Concordia og dekanerne ved kirkerne i Lübeck og Schwerin at indføre Povl Mikkelsen i et kanonikat ved kirken i Århus.
1392. 11. februarS. Pietro i Rom528Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskoppen af Lübeck at iværksætte en undersøgelse mod ridderen Sten Bengtsson, som sammen med fem væbnere og borgmestre og rådmænd i Stockholm har besat et grundstykke tilhørende domkirken i Strängnäs og anlagt en borg sammesteds.
1392. 14. februarVarberg529Abraham Brodersen, ridder, og Bent Piik, væbner, tilbagegiver Bengt Nakka alt det gods i Sunnerbo, som hans moder havde pantsat til afdøde hr. Ebbe Piik.
1392. 18. februarKalmar530Dronning Margrete anmoder borgmestre og råd i staden Lübeck om at hjælpe præsten hr. Benedikt til at få de breve og indtægter, han har ret til angående det af Johan v. Hoyngen indstiftede vikardømme og kapel i Kalmar, som er stadfæstet af biskoppen af Linköping.
1392 20. februar530MReg. Dan. nr. *3397, Rep. nr. 3845, se 1392 16. oktober, nr. 625.
1392. 24. februarS. Pietro i Rom531Pave Bonifacius 9. tillader efter ansøgning af dronning Margrete provincialprioren og dominikanerne i ordensprovinsen Dacia at indstifte et dominikanerkloster i Viborg i Åbo stift til hjælp for indbyggerne mod russerne og andre vantro folkeslag.
1392. 25. februar532Henrik Spliet oplader sin hustru Elisabeths part af Løgismose til hendes broder Erik Krummedige.
1392. 3. martsRibe53316 væbnere bevidner, at Kristian Frellesen efter Ribe Kapitels kendelse har betalt en forligsbøde til biskop Eskil af Ribe, som har erklæret sig fuldt ud tilfredsstillet.
1392. 3. marts534Rådet i Flensborg forsikrer over for rådet i Lübeck, at Peter, halvbroder til den på tilbagerejsen fra det hellige land afdøde Mathias Wilhelms, med urette anfægter dennes testamente.
1392. 6. marts535Lave Nielsen Urne overdrager sin svoger hr. Zabel Kerkendorp Borreby og Borreby fang og alt sit andet gods på Sjælland.
[1392] 7. marts536Rådet i Stralsund meddeler borgmestre og rådmænd i Danzig, at det har rejst en række klager mod Bertram Wulflam, hans sønner og Albrecht Gildehus, bl.a. vedrørende deres forvaltning af byens skatter og nævner desuden, at sønnen Wulf brød et lejde, mens der forhandledes om borgene i Skåne.
(13)92. 8. marts[Marienburg]537Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1392. 12. martsGottorp538Hertug Gerhard af Slesvig og grev Klaus af Holsten sælger halvdelen af Curau, Dissau og halvdelen af Krumbeck til helligåndshospitalet i Lübeck for 1500 mark under forbehold af tilbagekøbsret i 12 år.
1392. 12. marts539Vidisse af Knud Hovisens skødebrev på en gård i Nårup til Tvilum kloster.
1392. 17. martsOldenburg540Grev Klaus af Holsten og 'vi Gerhard, af samme nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten', giver i nærværelse af deres råder, hvoriblandt 'hr. Henning Køtelberg' staden Oldenburg den lybske ret.
1392. 20. martsHalmstad541Bengt Tuveson og Nils Arvidsson oplader til hr. Abraham Brodersen alt det gods i Udlandene, som de har arvet med deres hustruer efter Lars Esping.
1392. 20. martsSjællands landsting542Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, fire væbnere og tre mænd fra Slagelse og Ringsted erklærer, at ridderen hr. Zabel Kerkendorp af Hørby har ladet Lave Nielsen Urnes breve af 1392 6. marts og 2. februar vidimere på Sjællands landsting.
[1392 f. 24. marts]542MAReg. Dan. nr. *3402, overenskomst mellem to russiske fyrster, hansestæderne og Novgorod bl.a. om denne bys fri handel på Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende forholdet mellem hansestæderne og Novgorod.
1392 24. marts542MBReg. Dan. nr. *3403, også registreret Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 713 nr. 1025, rådet i Kalmar til rådet i staden Lübeck, bl.a. om renterne af gods på Femern tilhørende St. Petrus' og St. Paulus' kapel i Kalmar, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold i Kalmar og på Femern.
[1392 e. 24. marts]542MCReg. Dan. nr. *3404, Hanserec. IV 54 nr. 47, hansedagen i Dorpat, bl.a. om Lübecks og Gotlands ret til at indsætte oldermænd i Novgorod, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne hanseatiske forhold.
1392. 25. martsS. Pietro i Rom543Pave Bonifacius 9. eftergiver dem, der rækker en hjælpende hånd ved genopbygningen af dominikanerkirken i Ribe, to år og to gange 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1392. 29. martsOslo544Dronning Margrete fastsætter for Norge, hvorledes boden, der betales for drab på en fattig, gældbunden mand, skal fordeles, hvorledes rømningsmænds gods skal fordeles, hvorledes man skal forholde sig ved mened i horsager og ved bigami, og hvad man skal foretage, når der er foregået køb og salg uden for det rette torv i købstæderne.
1392. 31. martsGreifswald545Hertug Vartislav 6. af Pommern pantsætter 42 mark i afgifter fra landsbyen Leist til Walter v. Lübeck, borgmester i Greifswald. Blandt vidnerne ridderen 'hr. Predbjørn Podebusk'.
1392. o. 31. martsLübeck546Jakob Pedersen, borger i Malmø, og Johan Borneborg, kaldet Sommer, kvitterer hinanden for alle afregninger og sager.
1392. 31. marts - 1. aprilNaumburg547Markgreverne af Meissen, bisperne af Merseburg, Meissen og Naumburg afholder et forhandlingsmøde i Naumburg sammen med talrige adelsmænd samt som næstsidst i opregningen desuden 'bispen af Slesvig'.
[1392] 5. april548Hertug Johan 2. den Yngre af Mecklenburg beder højmesteren for den tyske orden som svar på dennes brev om Danzigs, Elbings og Braunsbergs tab ved Allinge på Bornholm om at vente med en afgørelse i denne sag, til forhandlingerne med dronning Margrete er tilendebragt.
[f. 1392. 6. april]549Jens Gunnesen og hans hustru overlader den broderlod, som Niels Eskilsen havde haft sammen med sin broder Jakob i Flarup mark og Foulum hale, til Viborg kapitel, som i forvejen havde fået en gård i Flarup af hr. Stig Andersen, ridder.
1392. 6. aprilViborg landsting550Jens Gunnesen og hustru Marianne Ivarsdatter skøder hovedgården Tjeleris og alt deres øvrige gods i Sønderlyng og Nørlyng herreder til Jens, provst, og kannikerne ved kirken i Viborg til bod for deres sjæle.
1392. 6. aprilHaag551Hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland og Zeeland, tillader Amsterdam årligt at indsætte en foged på byens fed i Skåne.
[1392] 7. april552Rådmændene i staden Rostock erklærer over for højmesteren for den tyske orden som svar på dennes brev om Danzigs, Elbings og Braunsbergs tab ved Allinge på Bornholm, at deres folk med Johan v. d. Aa i spidsen har søgt at værge de preussiske købmænd, men at de gerne vil opfordre hertug Johan 2. af Mecklenburg til at yde erstatning.
1392. 15. april553Rådet i Randers anmoder rådet i Lübeck om at lade gods tilhørende den afdøde Jens Grand, borger i Randers, udlevere til enkens befuldmægtigede Johan Schonewint.
1392. 16. aprilOslo554Kong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes brev af 1388 6. marts om forleningerne til Bent Nielsen.
1392. 17. aprilÅrhus555Kjeld Mogensen, væbner, sælger sin halve gård i Brendstrup til hr. Peder Gylling, ærkedegn i Århus, for ni mark sølv.
1392. 18. aprilStralsund556Hr. Johan v. Kulpe, rådmand i Stralsund, og Magnus v. Alen, borger sammesteds, erklærer, at 'Klaus Zernin, høvedsmand på Søborg', har betalt dem 60 lødige mark på Klaus Plates vegne.
1392. 21. april557Jens Bosen, kannik i Roskilde, bemyndiger væbneren Klaus Jensen til at modtage skødning på en gård i Markeslev af Jens Nielsen Skeel, borger i Roskilde, og bemyndiger ham endvidere til at videreskøde den til magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, og hans broder væbneren Bent Bille.
1392. 21. april558Alverik Wulvesbrok, Ivar Nielsen og Jens Larsen, sognepræster i Slesvig stift, vidimerer rådet i Flensborgs brev af 1326 14. april.
1392. 21. aprilFlensborg558SGejstligt vidnesbyrd om Reineke Skrædders gave til helligåndshuset i Flensborg.
1392. 24. aprilSjællands landsting559Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, fire gejstlige og fem verdslige erklærer, at Klaus Jensen, væbner, har ladet Jens Bosens brev af 1392 21. april vidimere på Sjællands landsting, og at Jens Nielsen Skeel derefter har skødet en gård i Markeslev til væbneren Klaus Jensen, som derefter skødede den til brødrene Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, og Bent Bille, væbner.
1392. 30. aprilOldesloe560Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, og grev Klaus af Holsten udsteder en forordning for Holsten og Stormarn angående straffen for manddrab.
1392. 4. majS. Pietro i Rom561Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Århus ved provision at overdrage Oluf Pedersen, gejstlig i Ribe stift, et kanonikat ved kirken i Ribe og give ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1392. 8. majSjællands landsting562Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, to gejstlige og syv verdslige erklærer, at væbneren Jens Skytte på ridderen Mikkel Ruds vegne har ladet Georg Rønnebæks brev af 1360 3. februar og Herman Reymershusens brev af 1390 26. december vidimere på Sjællands landsting, og at godset i Karleby er tildømt Mikkel Rud.
1392. 18. maj563Vidnesbyrd om, at kirkeværgerne for Höör kirke gav afkald på øen Lillö til fordel for Bosjø kloster.
1392. o. 23. maj564Burchard Hellehusen skylder Herman v. Dattelen 40 mark stralsundsk, at betale i Skåne til mikkelsdag.
1392. e. 23. majHarvestehude kloster565Grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter Hammerbrook samt retsudøvelsen og fogediet i Hamburg til borgmestre og råd i Hamburg for 3000 mark, som skal anvendes til at indløse Tønderhus fra væbneren Henneke Limbæk.
1392. 28. maj566Rådet i Stralsund erklærer over for borgmestre og rådmænd i Lübeck, at fire af deres medborgere har aflagt ed på, at de sild, de solgte til Johan Schepenstede, dels var saltet i Ystad, dels købt som sild fra Simrishamn.
1392. 30. majS. Pietro i Rom567Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger højaltret i St. Katharine kirke i Ribe på dets indvielsesdag og rækker en hjælpende hånd til dets genopbygning, to år og to gange 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1392. 2. juni568Grev Otto af Hoya kvitterer dronning Margrete for 800 lødige mark westfalsk sølv, som ridderen hr. Folmer Jakobsen har betalt på hendes vegne til dækning af kong Valdemar 4. Atterdags gæld til grevens fader.
1392. 6. juni569Mathias Kristiansen sælger alt sit gods i Malt herred til Henneke Limbæk.
1392. 6. juniS. Pietro i Rom570Pave Bonifacius 9. reserverer en større præbende ved kirken i Roskilde for Jens Brynnekesen, kannik sammesteds.
1392. 6. juniS. Pietro i Rom571Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy og Århus og provsten ved kirken i Lund at indføre Jens Brynnekesen i en større præbende ved kirken i Roskilde.
[1392. f. 16. juni]572Rostock svarer hertug Vilhelm af Geldern, at man så vidt muligt vil undgå skader for hans undersåtter, og beder ham om at påvirke dronning Margrete med hensyn til at tage mod løsepenge for den fangne kong Albrecht af Sverige.
[1392]. 16. juni573Rådet i Wismar erklærer over for hertug Vilhelm af Geldern, at de betragter sig som fjender af dronning Margrete, der nægter at løslade kong Albrecht af Sverige og hans søn mod en løsesum for at tvinge dem til at give afkald på deres herredømme, hvorved hun da erhverver Stockholm og tre kongeriger tilsammen. Rådet advarer tillige hertugens undersåtter mod at drive handel på Danmark.
[o. 1392. 16. juni]574Rostock og hertug Johan 2. af Mecklenburg erklærer over for hertug Vilhelm af Geldern, at de betragter sig som fjender af dronning Margrete på samme måde som Wismar, cf. nr. 573.
1392. 24. juni575Fikke Moltke af Bårse, væbner, sælger en brydegård i Næsby, samt gods i Stårby, Skovhuse, Eskebjerg og Tolstrup til Henneke Olufsen af Søholm.
1392. 24. juni576Hr. Benedikt v. Ahlefeld, ridder, erklærer, at dronning Margrete har indløst Nybølle birk for 600 mark lybsk, som det var pantsat for til hr. Johan v. Ahlefelds enke og børn.
[o. 1392. 24. juni]577Benedikt v. Ahlefeld og Wulf Pogwisch m.fl. skøder dronning Margrete alt gods på Lolland, tilhørende Johan v. Ahlefeld.
1392. 28. juni578Margrete Strangesdatter, enke efter Henrik Jakobsen, borger i Lund, overdrager kirken og kapitlet i Lund til afholdelse af sin årtid en mark sølv årligt, som skal udredes af en hjørnegrund vest for helligåndshuset i Malmø.
1392. 28., 29. og 30. juni og 6. juliVordingborg579Biskopperne Jakob af Viborg, Niels af Roskilde, Svend af Børglum, Benne af Västerås, Peder af Århus, Tetze af Odense og Eskil af Ribe eftergiver dem, der besøger Åsum, Sønder Broby, Hellerup og Fraugde samt Pjedsted kirker, en del af deres kirkebod.
139<2>. 30. juniVordingborg580Biskopperne Niels af Roskilde, Jakob af Viborg, Svend af Børglum, Peder af Århus, Benne af Västerås, Tetze af Odense og Eskil af Ribe eftergiver alle, der besøger sankt Laurentius' kirke i Kærum eller skænker den gaver, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1392. 6. juliVordingborg581Dronning Margrete skøder gården Vädersholm med tilhørende gods i en række landsbyer, som hun havde købt af ridderen hr. Heine Snakenborg, til Gudhem kloster til indstiftelse af et alter for jomfru Maria og til afholdelse af en årtid for kong Håkon, kong Magnus og hendes forældre.
1392. 8. juliVemmenhågs herredsting582Tingsvidne af Vemmenhögs herredsting om, at Margrete Pedersdatter, enke efter Tord Hildesen af Brönnestad, sammen med sin søn Peder Tordsen har solgt en gård i Stora Bedinge til kapitlet i Lund til en årtid for kantoren hr. Jens Rønning.
1392. 10. juli583Kong Albrecht af Sverige og dronning Margrete slutter foreløbig overenskomst om betingelserne for hans løsladelse.
1392. 12. juliVordingborg584Dronning Margrete slutter forlig med grev Klaus af Holsten, hertug Gerhard af Slesvig og dennes brødre greverne Albrecht og Henrik af Holsten.
[f. 1392. 13. juli]585Pave Bonifacius 9. udnævner Jakob til ærkebiskop af Lund.
1392. 13. juli586Jakob, udvalgt ærkebiskop af Lund, lover gennem sine befuldmægtigede Bo Lang, kannik i Roskilde, og magister Johannes Swancho at betale servispenge.
1392. 13. juliS. Pietro i Rom587Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, kvitterer Jakob, udvalgt ærkebiskop af Lund, for betaling af en del af hans servispenge. 2
1392. 13. juli588Optegnelse om fordeling mellem kardinalerne af ærkebiskop Jakob af Lunds indbetaling af en del af hans servispenge.
1392. 15. juliLille herredsting589Tingsvidne af Lille herredsting om, at Gyncelin Gyncekesen af Falkendal har skødet alt sit gods i Ishøj til hr. Jakob Hennekesen, provst i Roskilde.
1392. 22. juli590Jens Grubbe af Ordrup erklærer, at han har mageskiftet sin arvelod i Skullerup og i Saksebol med sin søster Ingeborg Pedersdatters arvelod i Ordrup og Nyrup.
[1392] 22. juli591Johan van der Aa, borgmester i Rostock, meddeler borgmestre og rådmænd i Stralsund, at dronning Margrete på hans opfordring har erklæret, at han ikke, som det er blevet fortalt, har ført hemmelige særforhandlinger med hende og ikke har modtaget gaver og gods, men fået to heste til sin sendefærd til Lindholm og 200 mark for at løslade Knud Mus.
[1392] 24. juliRom592Den tyske ordens generalbefuldmægtigede i Rom forelægger for højmesteren de klager og modklager, der er indgivet i Rom i ordenens strid med ærkebispen af Riga om stiftets stilling, og fremhæver, at han også har skrevet til ordensmesteren i Livland, der bl.a. svarede, at paven og kardinalerne måtte belæres om det danske og svenske sørøveri og om, at kapitlet og staden Riga tidligere har sluttet forbund med kongen af Danmark.
1392. 25. juli593Anders Olufsen af Næsby sælger sin hustrus arvelod i Skullerup og i bolet Saksebol til Henneke Olufsen af Søholm.
1392. 26. juli594Balthasar Stake kvitterer grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard af Slesvig for 300 lybske mark, for hvilke Bedsted sogn var pantsat.
[1392. Juli?]595Hertug Johan 1. af Mecklenburg svarer hr. Konrad Wallenrode, højmester for den tyske orden, på dennes brev og fremhæver, at dronning Margrete nægter at løslade kong Albrecht af Sverige og hans medfanger, selv om der er tilbudt løsepenge.
[1392] 1. august596Rådet i Rostock meddeler borgmestre og rådmænd i Zutphen og andre stæder i Geldern, at dronning Margrete ikke har villet acceptere den overenskomst, der blev sluttet i Nyköping angående kong Albrechts løsladelse, men har stillet et nyt forslag, som mecklenburgerne ikke kan godkende, og opfordrer dem til at bryde al forbindelse med Sverige, Norge og Danmark.
1392. 3. augustS. Pietro i Rom597Pave Bonifacius 9. giver Jens Nielsen, sognepræst i Flädie, der tidligere, skønt uægte født, har fået dispensation tilat blive præst og opnå et kirkeligt beneficium, dispensation til at besidde to andre beneficier sammen med sognekirken og eventuelt senere at bytte dem enkeltvis eller samlet med andre.
1392. 5. august598Simon Kirkewitz, borger i Lund, skøder to boder i Malmø til Bosjø kloster.
1392. 10. augustGotha Augustinerkloster599Landgrev Balthasar af Thüringen forlener Heinrich v. Erffa med borgen Erffa. Blandt vidnerne biskop Johan af Slesvig.
1392. 15. august600Lars Nielsen skøder sit gods i Krenkerup til hr. Absalon Mogensen af Krenkerup.
1392. 21. augustLollands landsting601Landstingsvidisse af Lars Nielsens skødebrev til hr. Absalon Mogensen af Krenkerup.
[1392] 25. august602Rådet i staden Lübeck opfordrer rådene i de preussiske hansestæder til kun at lade deres og andre købmænd sejle ud 'i en flåde og holde sig samlet, for at de ikke skal lide nogen skade derved', da Rostock og Wismar har åbnet deres havne for mecklenburgerne og deres hjælpere, 'hvor der sker og i den forløbne tid er sket meget røveri og stor skade på havet, ud og ind igen, hvorfor mange købmænd bliver fanget (og) forulempet på liv og gods, eftersom røverne ligger på havet i en stor samling'.
[f. 1392. 8. september]603Tue Nielsen pantsætter sit gods i Volborg herred til hr. Erik Sjællandsfar.
1392. 8. september604Anders Jakobsen Stygge sælger alt sit gods i Bregentved og Hvalsø og sit øvrige gods på Sjælland, der tidligere var pantsat til hr. Erik Kost, ridder, af hans farbroder Tyge Jakobsen, til Henneke Olufsen af Søholm.
1392. 8. september605Erland Bentsen skøder gården Veka i Eldsberga sogn til ridderen hr. Abraham Brodersen.
[1392. 9. september]606Brødrene Jens Andersen af Tjustorp og Peder Andersen af Skabersjö sælger en gård i Djurslöv til Holger Jensen Hammer.
1392. 12. september607Jens Povlsen af Bosarp giver Abraham Brodersen fuldmagt til at indløse noget gods i Emislöv og Hjärsås.
1392. 15. september608Peder, prior i Dalby kloster, kvitterer hr. Skåning for en afgift på fem mark sølv af klostrets gods i Sövestad.
1392. 16. september609Bent Piik, væbner i Skåne, pantsætter alt sit gods i Hovs sogn til Hemming Nielsen for fem mark sølv.
1392. 17. septemberDeventer610Notits i Deventers kæmnerregnskab om en udbetaling til Albrecht, der havde været udsendt til Lübeck, Stade og Hamburg for at advare de borgere, der havde været i Skåne.
1392. 20. septemberS. Pietro i Rom611Pave Bonifacius 9. overdrager Jens Mogensen et kanonikat ved kirken i Ribe og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1392. 20. septemberS. Pietro i Rom612Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Tournai og abbeden i Sorø kloster at indføre Jens Mogensen i et kanonikat ved kirken i Ribe.
1392. 20. septemberS. Pietro i Rom613Pave Bonifacius 9. overdrager Jens Mogensen et kanonikat ved kirken i Århus og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1392. 20. septemberS. Pietro i Rom614Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Tournai og abbeden i Sorø kloster at indføre Jens Mogensen i et kanonikat ved kirken i Århus.
1392. 20. septemberS. Pietro i Rom615Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Tournai og abbeden i Sorø kloster at overdrage Jens Lang, kannik i Lund, det kanonikat og den præbende ved kirken i Roskilde, der var ledige ved kanniken Jakob Povlsens død.
1392. 23. september616Konrad Koppelow pantsætter gården Veddige til hr. Abraham Brodersen for 60 skilling grot.
(13)92. 24. septemberHaag617Hertug Albrecht af Bayern, greve af Hennegau, Holland og Zeeland, forbyder på opfordring af Wismar og Rostock borgmestre, magistrater og råd i Hollands og Zeelands stæder at lade deres borgere handle på Danmark, Norge og Sverige på grund af krigen mellem dronning Margrete og kong Albrecht.
1392. 5. oktoberWoodstock618Kong Richard 2. af England anmoder efter henvendelse fra hertugerne Johan 2. og 4. af Mecklenburg dronning Margrete om at løslade kong Albrecht af Sverige mod løsepenge uden krav om, at han skal afstå sit rige.
1392. 9. oktoberLund619Ærkebiskop Jakob af Lund stadfæster kapitlets privilegier.
13[9]2. 10. oktoberWoodstock620Kong Richard 2. af England meddeler hertugerne Johan 2. og 4. af Mecklenburg, at han har henvendt sig hos dronning Margrete angående kong Albrecht af Sveriges løsladelse, og beder dem støtte sig i kampen mod Frankrig.
1392. 11. oktoberOdense621Amund, provst på Langeland og generalofficial hos biskoppen af Odense, bevidner, at væbneren Niels Pedersen har overdraget nogle øde jorder i Frøbjerg i Orte sogn til sankt Nikolaj kirke i Orte.
1392. 11. oktober622Jens Due pantsætter fem gårde til Karl Nielsen.
[1392] 12. oktober623Ordensmesteren i Livland beklager over for pave Bonifacius 9., at ærkebispen af Rigas klager og beskyldninger mod den tyske orden har forvoldt store skader; derfor vil den pavelige udsending, biskop Johannes af Massa Marittima, når han har besøgt Livland, kunne give paven underretning om forholdene; i mellemtiden har ordensmesteren efter ærkebispens bortrejse taget stiftet i sin varetægt og beder om sikkerhed for, at ærkebispen og kannikerne ikke slutter forbund mod ordenen på samme måde, som de forhen gjorde det med Litauen, 'med kongen af Danmark' og nu sidst med kongen af Polen, og tilføjer endelig, at omkring 1500 sørøvere har samlet sig ved deres kyster, hvorved havnen Salismünde er utilgængelig, hvilket ordenens generalbefuldmægtigede i Rom allerede har meddelt paven.
[o. 1392. 12. oktober]624Udkast til et brev fra ordensmesteren i Livland til den tyske ordens generalbefuldmægtigede i Rom, hvori han i striden med ærkebispen af Riga til imødegåelse af det andet af syv punkter anfører, at op til 1500 sørøvere under ledelse af 11 navngivne høvedsmænd har hærget ud for bispedømmet Reval. 'Disse sørøvere kalder sig også fetaljebrødre ..... for nævnte sørøvere overfaldt for nylig på fjendtlig vis bispen af Strängnäs, der sejlede med meget gods og følge i et skib, som de fratog vore undergivne med vold tillige med deres gods, og tog ham og hans følge til fange. Eller rettere de holder stadig denne biskop tilbage den dag i dag, lænket, som man siger, med store lænker, fæstet til hans hals og fødder'.
1392. 16. oktoberLund625Ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at fru Marina, enke efter hr. Niels Hak af Hyby, ridder, har skænket fire gårde i Gislöv til Lundekirkens bygningsfond mod afholdelse af en årtid for hende selv og afdøde ærkebiskop Mogens.
[1392 (?). e. 19. oktober]626Klaus Kowal og yderligere 32 borgere i Stralsund klager til hansestæderne over Wismar og Rostock, hvis mænd har overfaldet dem på Dragør red, og udbeder sig erstatning for de forvoldte tab på mere end 5000 mark.
1392. 25. oktoberPerugia627Pave Bonifacius 9. tillader ærkebiskop Jakob af Lund, Henrik Gerhardsen, lægmand, Katerine Olufsdatter og Gese Olufsdatter fra Roskilde stift at vælge en skriftefader, som kan tillade dem at besøge syv kirker i deres hjemland i stedet for kirkerne i Rom for at få del i jubelafladen, dog under forudsætning af, at de påtænkte rejseomkostninger i så fald udmøntes i andre fromme handlinger.
1392. 31. oktober628Fru Gese, datter af Oluf Bjørnsen og enke efter Engelbert af Torbenfeld, mageskifter sit gods i Døjringe, Nyrup og Oreby til Sorø kloster mod en brydegård med gårdsæder i Seerdrup.
1392. 2. november629Broder Niels, abbed i Sorø kloster, fordum abbed i Ås kloster, bevidner, at Ragnhild, enke efter Niels Hofman, overdrog al sin arv efter sin afdøde søn Svenning Hofman til ridderen Bengt Tureson.
1392. 14. novemberSlet herredsting630Tingsvidne af Slet herredsting om, at Anders Glob har pantsat hovedgården Brøndum, Brøndum fang og Brøndum by samt to gårde i Næsborg til sin hustru fru Lene for 300 mark lybsk.
[1392. f. 24. november]631Hansestædernes fogeder i Falsterbo og Skanør aftaler at opfordre deres respektive stæder til at udstede forbud mod, at der løbes med sild på feddene.
1392. 24. novemberMarienburg632Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
(13)92. 25. novemberMarienburg633Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
(13)92. 30. novemberMarienburg634De preussiske stæder meddeler Lübeck i forbindelse med deres svar på brev om flamlænderne, at man yderligere har besluttet, at sejlads gennem Øresund kun må foregå i flåder på mindst ti skibe.
[1392. o. 30. november]635De preussiske stæder orienterer Lübeck om, hvad de har vedtaget om handel med klæde og salt fra Lüneburg, samt om det forbud mod køb af sild, som fogederne på Skåne markederne har vedtaget, og som stædernes foged har overbragt dem ordlyden af, og beder Lübeck viderebringe det til de andre stæder, hvis det kan bifaldes.
1392. o. 4. decemberLübeck636Rådmændene i Lübeck giver en række borgere i Lübeck et garantibrev, rettet til rådmændene i Rostock, for at de kan få deres gods tilbage, som to borgere fra Rostock fratog dem på rejsen tilbage fra Skåne.
1392. 8. december637Anders Glob, væbner, pantsætter sit øde gods i Øster-Ørbæk, Næsborg og Oudrup til Peder Andersen Munk af Hedegård for 14 mark sølv.
1392. 8. decemberLübeck638Rådmændene i Lübeck giver en række borgere i Lübeck garantibreve, rettede til rådmændene i Rostock, for at de kan få deres gods tilbage, som en række borgere fra Rostock fratog dem på rejsen tilbage fra Skåne.
1392. 13. decemberLübeck639Rådmændene i Lübeck giver en række borgere i Lübeck garantibreve, rettede til rådmændene i Rostock, for at de kan få deres gods tilbage, som en række borgere fra Rostock fratog dem på rejsen tilbage fra Skåne.
1392. 20. december640Kampen anmoder stæderne ved Zuiderzee om at sende udsendinge til Dordrecht 25. januar til forhandlinger om den skade, der er opstået for købmændene i Øresund, efter at dronning Margrete har udrustet skibe mod Rostock og Wismar.
(13)92. 27. december641Klaus Bruczik og Hans Bare klager over, at Klaus Schild fra Rostock har frataget dem sild og andet gods ved Bornholm.
1392.642Henrik Jensens genbrev til Bosjø kloster på syv gårde i Gärds herred.
1392.643Kristine, enke efter Niels Sebbesen (eller Ebbesen?), Jens og Kristian Nielsen, hendes sønner, erklærer, at biskop Jakob af Viborg som afslutning på en strid imellem dem har opladt dem brugen af Sønderå i Lillevejle mod, at de ikke hindrer bispens fiskeri.
1392.644Peder Lutheen sælger sin gård i Næstved til Oluf Skåning.
1392.645Mogens Pedersen pantsætter sin gård i Kalkerup til Jakob Tuesen i Kalkerup.
13<9>2.646Vidisse af hr. Bent Bygs testamente.
1392.647Jens Bosen af Slagelse sælger gods i Fjenneslevmagle til Bo Jensen.
1392.648Brevudtog af Hamsfort.
1392.649Jakob Madsen køber gårde i Øsby sogn af væbneren Henneke Tuesen.
1392.650Hamburgs kæmnerregnskab.
1392.651Optegnelse om indbetaling til den tyske ordens ligger i Flandern for det kobber, der strandede på Bornholm med Lubbert van Telgites skib i 1390.
1392.652Fru Åse Eskilsdatter pantsætter sit gods i Lånum i Smollerup sogn til Mads Olufsen.
1392.653Landstingsvidnesbyrd om, at Torsten Vensterman lod fire kongebreve læse om gods i Over-Dråby og Østrup.
1392.654Mogens og Peder Ovesen Steg har pantsat Mastrup på Sejerø til biskop Niels af Roskilde for 12 mark sølv.
1392.655Overenskomst mellem Margrete, enke efter Jens Dårsvend, og Antvorskov kloster, at hun for 10 mark sølv skal tilbagegive klosteret et pantebrev.
1392.656Brødrene Jens og Anders Lunge sælger en gård i Sørbylille til Jakob Skæv, borger i Slagelse.
1392.657Peder Mikkelsen, borger i Skælskør, sælger en gård i Sørbylille til Antvorskov kloster.
1392.658Peder Bosen pantsætter gods i Øverup til Jens Troelsen.
1392.659Kristine Jensdatter skøder Skovmose til Jens Skram.
1392.660Dronning Margretes skøde på Søholm.
[1392 - 1393]661Højmesteren for den tyske orden giver en højtstående gejstlig, vistnok den pavelige legat, biskop Johannes af Massa Marittima, en redegørelse for striden mellem ærkebispen af Riga og den tyske orden og betoner, at ordensmesteren i Livland, efter at den næsten 80-årige ærkebisp inden et aftalt mæglingsmøde for omkring to år siden havde forladt stiftet og taget ophold i Lübeck, har taget dette i sin varetægt for at undgå, at ærkebiskop og kapitel slutter forbund mod ordenen, sådan som de i sin tid gjorde det 'med letterne, de Danskes konge og senest med Polens konge'. Han tilføjer derefter bl.a., at op til 2.000 sørøvere hærger på havet op til Reval stift under ledelse af 11 navngivne høvedsmænd. 'Thi disse sørøvere kalder sig fetaljebrødre; de skåner ingen, de overfalder og udplyndrer alle uden forskel, for nævnte sørøvere overfaldt for nylig på fjendtlig vis bispen af Strängnäs, der sejlede med meget gods og følge i et skib, som de fratog nævnte ordens undergivne tillige med godset, og tog ham og hans følge til fange. Eller rettere de holder stadig denne biskop tilbage, som man siger, den dag i dag, lænket med store lænker, fæstet til hans hals og fødder', og nedlægger påstand om, at ærkebispen af og kapitlet i Riga som nævnt ikke må slutte forbund mod ordenen, for i sin tid 'opnåede de overenskomst og forbund med Erik, fordum de Danskes konge, og hans arvinger og fremtidige efterfølgere mod ordenen i Livland, blandt andet med denne tilføjelse, at de hverken skal forhandle eller overholde overenskomst med ordenen uden nævnte konges og hans efterfølgeres udtrykkelige samtykke, mens krige eller stridigheder mellem nævnte kapitel og orden varer ved, hvilket vides at have varet ved til den dag i dag. Af dette forbund og denne overenskomst forelægger vi Eder, højærværdige fader, en afskrift sammen med dette brev'.
[1392 - 1410]662Ærkebiskop Jakob af Lunds beskyttelsesbrev for Åhus hospital.
[1392 - 1417]663Anders Stygge pantsætter tre gårde i Olinge.
[1392 - 1419]664Jens Gyrstinge, landsdommer, indløser gods fra Predbjørn Podebusk for 7 mark sølv.
(13)92. 27. december641Klaus Bruczik og Hans Bare klager over, at Klaus Schild fra Rostock har frataget dem sild og andet gods ved Bornholm.
forrige næste