forrige næste
DatoStedNr.Regest
1393. 5. januar1Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udgift til et sendebud fra Kampen, der bragte brev om, at Dronning Margrete ønskede at lægge skibe i Øresund.
1393. 19. januar2Peder Sten af Huseby, væbner, lejer Roskilde sankt Agnete klosters gods i Sundbylille og Oppe-Sundby på livstid.
[1393. f. 21. januar]3Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han har modtaget brev og budskab, sendt med hendes udsending Johan Blome, beklager hertugen af Mecklenburgs uordholdenhed, men kan ikke for øjeblikket gå ind for en fælles optræden imod ham og redegør til slut for ordenens sammenstød med bl.a. storfyrst Witold af Litauen.
[1393] 21. januarMarienburg4Højmesteren for den tyske orden takker dronning Margrete for de gaver, som hendes udsending Johan Blome har overbragt ham.
[1393. o. 21. januar]5Højmesteren for den tyske orden giver i anledning af, at dronning Margretes udsending Johan Blome har forelagt ærkebispen af Rigas klager over den tyske ordens gren i Livland til dronningen for ham, en redegørelse til hende for ordenens stilling til sagen.
1393. 2. februar6Sigvard Stenwek, borgmester i København, oplader et grundstykke i kræmmernes boder til Sorte Klaus, bymand i København, for en gæld på otte mark sølv.
1393. o. 2. februarLübeck7Lydeke Potghecze køber et slagterbodested i Falsterbo af brødrene Jakob og Markvard Potghecze.
1393. 3. februarHjelmseryds kirke8Klaus Bondeson, Jon Håkonsson, Peter Ingemarsson og Tyrgils Mattisson skænker til bod for Gjurd Peterssons sjæl alt det gods i Bodatorp i Hjelmseryds sogn, som den afdøde havde købt af Ingjald Skytte for 30 mark penge, til Nydala kloster. 'Til vidnesbyrd herom og sikrere bevis beder vi om, at segl tilhørende de velbyrdige og gode mænd, nemlig Werneke, høvedsmand på borgen Sundsholm, hr. Peter, sognepræst i Hjelmseryd, Sigmund i Bollingetorp, fortaler for Njudung, sammen med segl tilhørende Nils Andersson af Tagel og Jons Djåkn, eksekutorer af fornævnte Gjurds testamente, hænges under dette brev, da vi ikke benytter egne segl. Givet ved Hjelmseryds kirke i det Herrens år 1393 på selve den berømmelige biskop og martyr Blasius' dag'.
[1393] 6. februar[-e. 8. februar]9Lübeck meddeler de preussiske stæder, at man har forhandlet med Rostock og Wismar om de skader, der tilføjes hansekøbmanden ved krigen med Danmark, Sverige og Norge. Rostock og Wismar har forlangt, at handelen med de tre riger indstilles. Man er derfor blevet enige om at indbyde til forhandlinger i Lübeck 1. maj.
[1393] 8. februar10Stæderne ved Zuidersøen meddeler Lübeck, at man har lidt store tab ved krigen mellem hertugen af Mecklenburg og dronning Margrete. Man ønsker forhandlinger i Lübeck 30. marts og Stralsund og de preussiske stæder indbudt hertil.
1393. 16. februar11Amund, præst og prior i Dalum kloster, udlejer på livstid til Jens Madsen de jorder i Store-Rise på Ærø, som Bodil, enke efter Niels Degn, havde under plov.
1393. 16. februar12Jens Madsens genbrev til nr. 11.
1393. 19. februar13Margrete, enke efter Anders Jakobsen, Jakob og Bent Andersen, brødre, pantsætter alt deres gods i Dråby til Niels Pedersen Gris for 100 mark sølv.
1393. 25. februarRostock14Rådet i Rostock sælger under forbehold af tilbagekøbsret 16 mark 10 skilling årlig afgift af buntmagernes og købmændenes stader til protonotaren Konrad Römer til gengæld for et lån på 208 mark, der var givet til stadens tarv, nemlig til vor krig, som vi har ført mod Danmarks, Norges og Sveriges riger for befrielsen af vor nådige herre hr. Albrecht, Sveriges konge, Erik, hans søn, og de øvrige, der var fanget sammen med dem.
1393. 2. martsOslo15Kong Erik 7. af Pommern udbyder leding af Land, Torpen og Sinnen på grund af krigen med tyskerne og påbyder bønderne at møde i Oslo senest otte dage efter påske.
1393. 2. martsItzehoe16Greverne Klaus og Albrecht af Holsten og Gerhard, af samme nåde hertug af Slesvig og greve af Holsten...., udvider Arnold Lowens grundstykke i Itzehoe.
1393. 16. martsÅhus17Sofie Jensdatter pantsætter alt sit gods i Halland og Skåne med undtagelse af de gårde, hun har skænket kirker og klostre, til sin ægtefælle Tue Nielsen for 300 mark sølv.
1393. 24. martsHviding herredsting18Tingsvidne af Hviding herredsting om, at væbneren Lars Jensen fra Emmerlev sogn har skødet en gård i Birkelev i Vodder sogn til Jens Helt, ærkedegn i Ribe.
1393. 25. martsAxevall19Dronning Margrete pålægger fogeder og officialer i Östergötland ikke at kræve skatter og ægter af de undergivne på kirkens gods eller tynge dem med gæsteri.
1393. 25. martsKalundborg20Barnum Eriksen af Skarresholm, ridder, pantsætter sit gods i Klovby til Herman Fleming for 21 mark sølv.
1393. 1. aprilWestminster21Kong Richard 2. takker dronning Margrete for hendes brev og erklærer sig rede til at gå ind i forhandlinger om at finde en passende ægtefælle til kong Erik 7. af Pommern.
1393. 2. aprilWestminster22Kong Richard 2. pålægger hertug Johan 2. af Mecklenburg at tilbagegive dronning Margrete de borge, hun har betroet ham.
1393. 2. aprilWestminster23Kong Richard 2. opfordrer efter klage af dronning Margrete stæderne Rostock og 20 Wismar til at vise hende retfærdighed.
1393? 6. april23M1393? 6. april, Reg. Dan. nr. 3424; Rep. udat. nr. 374, se Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 330.
1393. 13. april24Brødrene Jakob, Bent, Hans og Erik Andersen skænker Niels Pedersen Gris alt deres gods i Dråby, som tidligere var pantsat til denne.
[1393] 20. aprilWestminster25Kong Richard 2. af England tillader dronning Margretes udsending Svend Stalefod at føre tre svære krigsskibe med sig tilbage til forsvaret af Norge, Sverige og Danmark.
[1393. 20. april]Westminster26Kong Richard 2. af England pålægger Robert Bekerton, serjeant-at-arms, at instruere kaptajner og søfolk på de tre krigsskibe, som skal følge med Svend Stalefod til tjeneste hos dronning Margrete.
1393. [f. 26. april]27Henrik Glewetzow, Emeke Eskens og Henrik Bremer lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Gerhard Bersin, der var død i Ystad.
1393. 1. majRoskilde28Peder Jensen Preen, væbner, skænker Roskilde sankt Clara kloster en gård i Sandby.
1393. 1. maj29Jens Eskildsen kvitterer Palle Kirt for betaling af tyve mark lødigt sølv, som skyldtes ham af hr. Niels Esgesen.
1393. 1. maj30Grev Klaus af Holsten erklærer sammen med syv af sine mænd, at Segebod Krummedige med ære udløste sig af fangenskabet hos kong Valdemar 4. Atterdag.
1393. 3. maj31Herman Redebere fra Hamburg, skipper, erklærer, at han ved egen forsømmelighed ved Helsingør har mistet sit skib, hvormed han havde forpligtet sig til at tjene dronning Margrete.
1393. 4. majBorgen Helsingborg32Jens Nielsen, væbner, lover at tilskøde Niels Svendsen alt sit gods i Hurva, tidligere pantsat til denne for ni mark sølv, eller ubetinget at betale gælden førstkommende Vor Frue fødselsdag.
1393. 5. maj33Svend Stalefod, dronning Margretes kapellan, meddeler den engelske konges kansler, at John Wace af King's Lynn har losset 600 kvarter malt i Bergen.
1393. 6. maj34En ukendt gejstlig institution vistnok i København sælger et grundstykke, der var testamenteret den af Henze Blomsten.
[1393] o. 8. majHaag35Hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, Zeeland og Hennegau, anmoder hertug Johan 2. af Mecklenburg, Rostock og Wismar om at lade handelsskibene fra Zierikzee og de øvrige stæder i Holland og Zeeland sejle i fred, da de holder sig uden for krigen.
[o. 1393 8. maj]36Hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, Zeeland og Hennegau, anmoder dronning Margrete om at lade handelsskibene fra Zierikzee og de øvrige stæder i Holland og Zeeland sejle i fred, da de holder sig uden for krigen.
1393. 21. majRoskilde37Biskop Niels af Roskilde overdrager præsten Josef Jensen sankt Mortens alter i Roskilde domkirke, der var ledigt efter Troels Troelsen, som ved provision havde fået et kanonikat og en præbende.
1393. 21. maj38Det engelske skatkammer (Exchequer) udbetaler 53 skilling 4 denarer til Robert Bekerton, kong Richard 2.s serjeant-at-arms, der to gange har været i King's Lynn for bl.a. at ledsage Svend Stalefod, dronning Margretes udsending, dertil.
1393. 23. maj39Det engelske skatkammer (Exchequer) udbetaler 50 pund til dronning Margretes udsending Svend Stalefod for et skib samt klæde, sendt til dronningen som gave fra den engelske konge.
1393. 24. majStralsund40Testamente af Johan Hogedorp, borger i Stralsund.
1393. 25. maj41Marina Jensdatter, enke efter ridderen Niels Hak af Hyby, sælger to gårde i Råby, Frosta herred, til Niels Svendsen.
1393. 28. maj42Egbert Smed kvitterer Niels Pedersen Verre for indløsningen af en gård i Malmø.
1393 30. maj42M1393 30. maj, Rep. nr. 3903, se 1395 4. juni, nr. 380.
(13)93. 31. maj43Hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, Zeeland og Hennegau, tillader Hugo Falk, hvem dronningen af Danmarks folk og undersåtter har påført tab på 300 pund grot, at skaffe sig erstatning ved at angribe danskere inden og uden for hertugens område.
1393. 1. juni 544Rådet i Lund anmoder rådet i Lübeck om at foranledige, at gods tilhørende den afdøde Herman Stotteblok må blive udleveret til den afdødes broder Asser Skomager.
1393. 8. juni45Vidnesbyrdbrev om, at Lars Skomager havde skødet en ager i Kartofte mark til Niels Tulesen.
1393. 11. juniSjællands landsting46Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, og seks verdslige og gejstlige erklærer, at Jens Skave på foranledning af Henneke Olufsen af Søholm har ladet Åge Eskilsens brev af 1386 1. maj vidimere på Sjællands landsting.
1393. 13. juniRostock47Rådet i Rostock sælger en årlig afgift på 12 mark Rostockisk til vekselereren Lubbert v. Münster for et lån på 153 mark til stadens tarv, nemlig til vor krig mod Danmarks, Sveriges og Norges riger.
1393. 14. juni48Svend Sakstorp, dekan i Lund, udsteder stævningsbrev til kannikerne i Roskilde mod Gunnar Jonsen for overfald på Markvard, kannik i Odense.
[1393. e. 24. juni - f. 27. juli]49Dronning Margretes udsending giver højmesteren for den tyske orden en redegørelse for dronningens stillingtagen til aktuelle stridsspørgsmål, bl.a. også til klager fra de preussiske stæder.
[1393. e. 24. juni - f. 27. juli]50De preussiske stæder afgiver svar til højmesteren for den tyske orden på dronning Margretes redegørelse.
1393. 28. juli68til
1393. 29. juniAssens51Broder Jacob, biskop af Constantia, stedfortræder for biskop Tetze af Odense, eftergiver alle, der besøger Kærum kirke på en række festdage eller rækker dens bygningsfond en hjælpende hånd, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1393. 6. juliVordingborg52Dronning Margrete skænker det gods i Skovbo herred, som hun havde købt af Henneke og Timme Limbæk, til Hundslund kloster, mod opførelse af et alter og afholdelse af en årtid for hendes fader, forfædre og hende selv.
1393. 6. juli53Priorinden og menige konvent i Hundslund kloster udsteder genbrev i anledning af, at dronning Margrete har givet gods i Skovbo herred til klostret, og mod opførelse af et alter og afholdelse af en årtid for hendes fader, forfædre og hende selv.
1393. 6. juli54Biskop Svend af Børglum samt provst og kapitel sammesteds udsteder genbrev i anledning af, at dronning Margrete har givet gården Rugtved i Skovbo herred til bispebordet i Børglum med alt tilliggende gods, undtagen det, hun har skænket til Hundslund kloster, på betingelse af, at gårdens bygninger nedrives, og mod opførelse af et alter i domkirken og afholdelse af en årtid for hendes fader, forfædre og hende selv.
1393. 6. juli55Biskop Jakob af Viborg samt provst og kapitel sammesteds udsteder genbrev i anledning af, at dronning Margrete har givet gården Hald i Nørlyng herred med alt tilliggende gods til bispebordet i Viborg på betingelse af, at gårdens bygninger nedrives, og mod opførelse af et alter idomkirken og afholdelse af en årtid for hendes fader, forfædre og hende selv.
1393. 6. juli56Priorinden og menige konvent i Ålborg nonnekloster udsteder genbrev i anledning af, at dronning Margrete har givet gården Egholm med tilliggende gods til klostret på betingelse af, at gårdens bygninger nedrives, og mod opførelse af et alter og afholdelse af en årtid for hendes fader, forfædre og hende selv.
1393. 6. juli57Dronning Margrete skøder gården Saltø med tilliggende til bispebordet i Roskilde mod opførelse af et alter i domkirken og afholdelse af en årtid for hendes fader, forfædre og hende selv.
[1393 6. juli]58Dronning Margrete giver gården Kelstrup i Ods herred til Vor Frue kloster i Roskilde med alt tilliggende gods, som hun havde købt af hr. Ture Knudsen, mod afholdelse af en messe for Vor Frue og en årtid for hendes fader, forfædre og hende selv.
1393. 6. juli59Priorinden og menige konvent i Vor Frue kloster i Roskilde udsteder genbrev i anledning af, at dronning Margrete har givet gården Kelstrup i Ods herred til klostret med alt tilliggende gods, som hun havde købt af hr. Ture Knudsen, på betingelse af, at gårdens bygninger nedrives, og mod afholdelse af en messe for Vor Frue og en årtid for hendes fader, forfædre og hende selv.
1393. 6. juli60Dronning Margrete skænker sit gods i Kuserup og Kattrup til Sorø kloster.
[1393] 15. juliWestminster61Kong Richard 2. af England pålægger sine toldopkrævere i Londons havn mod behørig toldbetaling at tillade to tyske købmænd 'at laste 1200 sække uden korn i fornævnte havn og udføre dem til landene Preussen, Flandern eller Skåne', uanset tidligere forbud.
1393 16. og 17. juli61MReg. Dan. nr. *3430-3431, vedrørende en strid mellem dominikanere og franciskanere i Visby og præsten hr. Heine, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Gotland.
1393. 20. juli62Kristine Pedersdatter, enke efter Niels Truedsen, skænker gården Vinslöv til Araslöv kirke.
1393 [o. 20. juli].63Kristine Pedersdatter, enke efter hr. Niels Truedsen af Araslöv, skøder en gård i Vinslöv til præstebordet i Araslöv.
1393 21. juli63MReg. Dan. nr. *3432, tre præster i Visby vidimerer klagerne over præsten hr. Heine af 16. og 17. juli, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Gotland.
1393. 22. juliPerugia64Pave Bonifacius 9. bevilger efter ansøgning af dronning Margrete, at personer af begge køn 'fra hendes riger Sverige, Danmark og Norge)', der af nærmere angivne grunde ikke har kunnet besøge Rom i jubelåret 1390, efter skøn af bispen af Linköping eller i hans forfald efter kapitlets eller kollektorens afgørelse kan opnå samme syndsforladelse ved at besøge Vadstena kloster i løbet af en måned efter den kommende Trinitatis søndag, dog under udtrykkelig forudsætning af, at halvdelen af de gaver, som de besøgende måtte skænke til klostret, skal videreledes til Rom til brug for Peterskirken, Laterankirken og Sta. Maria Maggiore sammesteds.
1393. [e.] 22. juliLübeck65Reces af hansedagen i Lübeck.
[1393] 25. juli66Albrecht Russe og Tideman Huxer meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at hansestæderne på mødet i Lübeck har besluttet at frigive beslaglagt gods tilhørende personer uden for hansen, at deltagelse i sildefangsten i Skåne er forbudt, og at forhandlinger mellem dronning Margrete og Mecklenburgerne skal iværksættes.
[1393 f. 27. juli]66MReg. Dan. nr. *3433, se [1393. Omkr. 21. januar], nr. 5.
(13)93. 27. juliMarienburg67Storkommendatoren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at højmesteren pludselig er død, anmoder om udsættelse med svaret på det brev, som Johan Blome har overbragt, og beder hende om at tage ordenen under sin beskyttelse.
1393. 4. augustVadstena69Juliane Ågesdatter skænker Vadstena kloster to otting jord i Ludderhuvud for sit og sin ægtefælles gravsted. 10
1393. 6. august70Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udgift til Lübecks udsending, der medførte et brev om forbud mod at rejse til Skåne.
1393. 7. august71Notits i staden Brügges regnskaber om udgift til borgmesteren François den Cuperes sendefærd til Dijon angående farten på Skåne.
[1393] 10. august72Danzig videresender Albrecht Russe og Tideman Huxers brev af [1393] 25. juli med den tilføjelse, at de fleste af deres medborgere allerede er afsejlet.
1393. 14.(?) august73Abbeden i Alling kloster pantsætter en gård i Truust til provsten i Tvilum.
[1393] 24. august74Albrecht Russe og Tideman Huxer meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at hansestædernes udsending er vendt tilbage fra dronning Margrete med tilsagn om, at forhandlinger mellem hende og hertug Johan 2. af Mecklenburg skal finde sted i Falsterbo den 8. september. Forbudet vedrørende Skåne skal forstås således, at man uden risiko kan købe de sild, som danske fører til hansestæderne.
1393. 28. augustS. Pietro i Rom75Pave Bonifacius 9. tillader efter ansøgning af markgrev Wilhelm af Meissen, at indbyggere i markgrevskabet og nabostaterne og ligeledes vor kære datter i Kristus Margrete, Danmarks berømmelige dronning, og hendes følge, der alle har været forhindret i at besøge Rom i jubelåret 1390 og få del i syndsforladelsen, i stedet må besøge domkirken og en række andre kirker i Meissen, enten personligt eller ved stedfortræder, inden for et tidsrum af otte måneder at regne fra ottendedagen efter påske 1394, dog mindst femten dage samlet eller delt.
[1393] 13. september76Albrecht Russe og Tideman Huxer meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at de på grund af vejrforholdene ikke er kommet af sted til forhandlingerne i Falsterbo, men venter at rejse den 14. I mellemtiden har de erfaret, at hertug Johan 2. af Mecklenburg, Rostock og Wismar har opbragt en række handelsskibe; efter forhandlinger har de iforening med Lübeck aftalt, at varerne fra dem udlosses i Wismar og udleveres efter mødet i Falsterbo.
1393. [f. 16. september]77Notits istaden Yperns regnskaber om udgift til Andries van Doways ophold i Brügge angående brev, der skal skrives til dronning Margrete.
1393. 16. september78Notits istaden Brügges regnskaber om udgift til breve, der sendtes til dronning Margrete, Rostock og Wismar.
1393. 19. septemberSchönberg79Biskop Gerhard af Ratzeburg vidimerer kong Kristoffer 2.s breve af 1329 30. juni-5. juli og 28. september og kong Valdemar 4. Atterdags breve af 1340 21. og 19. maj og 1356 28. december.
1393. 22. septemberPlön80Vi Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, Klaus og Albrecht, af samme nåde alle grever af Holsten, sælger 100 mark årlig evig afgift af landsbyen Grossenbrode til abbedisse, priorinde og menige konvent i sankt Johannes kloster i Lübeck for 1200 mark under forbehold af tilbagekøbsretten.
1393. 29. september81Ingvar Pedersen Tranekær pantsætter alt sit gods i Vinkel sogn til ridderen hr. Kristian Vendelbo for 20 mark lybsk.
1393. [e.] 29. septemberSkanør og Falsterbo82Reces af hansedagen i Skanør og Falsterbo.
1393. 1. oktober83Notits i staden Brügges regnskaber om udgift til et sendebud med breve til dronning Margrete, Rostock og Wismar.
1393. 16. oktober84Peder Enge sælger og skøder med samtykke af sin hustru Kristine tre otting jord i Jardelund til Helligåndshuset i Flensborg.
1393. 18. oktoberNyhus85Hertug Erik 3. den ældre af Sachsen(-Lauenburg) erklærer, at han på Urnehoved landsting har skødet al den arveret til hertugdømmet Slesvig, som han og grev Otto af Tecklenburg havde krav på efter afdøde hertuginde Regitse af Slesvig, til greverne Klaus og Albrecht af Holsten og hertug Gerhard 6. af Slesvig.
[1393] 18. oktober86Rådet i staden Wismar svarer Danzig og de øvrige preussiske stæder, at deres herrer og deres egne udsendinge deltager i forhandlingerne med dronning Margrete om løsla-delsen af kong Albrecht af Sverige. Efter afslutningen af disse vil man gøre, hvad man kan, for de preussiske stæder.
[1393] 21. oktober87Rådet i Rostock svarer de preussiske stæder på disses brev om det beslaglagte gods, beklager den skete skade og beder dem formå dronning Margrete til at kræve en rimelig løsesum for kong Albrecht af Sverige og de øvrige fanger.
[1393] 21. oktober88Rådet istaden Wismar svarer storkommandatoren, at sagen om det tagne gods bliver behandlet under forhandlingerne mellem deres herre, dronning Margrete og stæderne.
[1393] 1. november89Rådet i staden Lübeck beder borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder om at sende udsendinge til nye forhandlinger i Lübeck 1394 6. januar eller senest 2. februar, da forhandlingerne med dronning Margrete i Falsterbo ikke tilendebragtes.
[1393] 4. november90Søstædernes rådsudsendinge meddeler Dortmund, at forhandlingerne med dronning Margrete ikke afsluttedes endeligt, men at et nyt møde skal finde sted i Lübeck 6. januar eller senest 2. februar 1394.
[1393] 8. november[Wismar]91Albrecht Russe og Tideman Huxer meddeler de preussiske stæder, at forhandlingerne mellem dronning Margrete, kong Albrecht af Sverige og hertug Johan 2. af Mecklen-burg ikke blev afsluttet, at dronningen har udleveret de beslaglagte preussiske skibe, og at de undervejs i Wismar har udvirket, at det der beslaglagte preussiske gods frigives. Flåden fra Flandern, som var i Skanør, er siden blevet splittet af vind og vejr.
1393. 11. november92Niels Andersen pantsætter en gård i Lille-Musse til Godskalk Olufsen.
1393. [f. 14. november]93Hr. Fikke Gransebyt og Henrik v. d. Springe lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Didrik Kukenshagen, der var efterladt i Simrishamn.
[1393] 22. november94Magistrater og rådet i Kampen tilstiller efter opfordring rådet i Zutphen afskrifter af recesserne af hansedagene 1393 [efter] 22. juli og 1393 [efter] 29. september.
1393. 24. novemberLindholm95Peder Ågesen, foged i Simrishamn, anmoder rådet i Lübeck om at frigive de ham tilhørende 16 tønder sild.
[1393] 27. novemberDanzig96Johan Stoltevot meddeler borgmestre og råd i Reval, at rådet i Danzig har ladet ham læse deres udsendinges brev om dronningen af Danmarks udlevering af beslaglagte skibe og de uafsluttede forhandlinger.
1393. 4. december97Ivar Finsen af Skydebjerg sælger en øde toft i Bæring i Barløse sogn til Henrik Walsrode Altena for 18 mark lybsk.
1393. 6. december98Margrete Pedersdatter, enke efter Konrad Milow, ridder, sælger al sin ret til to brydegårde i Uglestrup til Ove Steg.
[1393] 6. december99Johan Stoltevot meddeler borgmestre og råd i Reval, at Danzigs udsendinge er vendt tilbage, og at stæderne har udvirket, at det i Wismar beslaglagte gods er udleveret efter forhandlingerne i Danmark, således som det var lovet.
1393. 8. december100Rådet i Maastricht forordner, at den, der sælger østlig sild fra tønde eller løb, skal forsyne den med et rødt mærke, og sælger han den som 'skånsk sild', ifalder han en bøde på fem gamle gylden.
[1393] 14. december101Rådet i Køln meddeler Lribeck som svar på søstædernes indbydelse til at deltage inye forhandlinger mellem dronning Margrete og hertug Johan 2. af Mecklenburg angående kong Albrecht af Sverige, at man ikke kan deltage.
[1393] 14. december102Rådet i Køln meddeler Dortmund, hvorledes man har besvaret søstædernes indbydelse til at deltage i nye forhandlinger mellem dronning Margrete og hertug Johan 2. af Mecklenburg angående kong Albrecht af Sverige.
(13)93. 15. december103Danzig giver Johan Wydeman anbefalingsbrev til dronning Margrete angående engelsk klæde.
1393. 16. december104Rådet i Wismar erklærer over for rådet i Lübeck på grundlag af skipperen Peter Johansens beretning, at en halv tønde sild, som Johan van dem Lohe havde sendt til Lübeck, og som blev beslaglagt, hverken er røvet eller stjålet, men saltet i Skåne.
1393. 18. december105Reces af de preussiske stæders dag.
[1393. o. 18. december]106De preussiske stæder meddeler dronning Margrete, at de er underrettet om udfaldet af forhandlingerne med hertugen af Mecklenburg og takker for udleveringen af preussisk gods. I øjeblikket er de ikke i stand til at sige ja til en indbydelse til forhandlinger i Skanør til efteråret. Endelig beder de om, at skibbrudent gods på Bornholm må blive udleveret mod passende bjergeløn.
1393. 27. december107Brødrene Emeke, Markvard, Hartvig og Henneke Wonsfleth kvitterer grev Klaus af Holsten og 'Gerhard, hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg' for 400 mark lybske penninge, for hvilke de havde haft 40 mark penge i afgift af fire landsbyer i Nortorf sogn som pant.
1393. 28. december108Hertug Gerhard 6. af Slesvig, Henrik v.d. See, domprovst i Slesvig, Benedikt v. Ahlefeld, ridder, Eggert Kule og Timme Meinerstorp slutter som mæglingsmænd forlig mellem sognepræsten i Rendsburg og rådet sammesteds i en strid om skolen og tjenesterne i sognekirken.
1393. 29. decemberMarienburg109Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1393. 31. decemberLund110Ærkebiskop Jakob af Lund stadfæster fru Elenes gave til et vikardømme i Bosjø kloster.
1393110MA1393, Reg. Dan. nr. 2886*, nu også trykt C. Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraaer I 163 nr. 18, udelades i Dipl. Dan. som gildesstatutter.
1393110MB1393, Reg. Dan. nr. *3443, Lübeck om afdøde Hinricus Ghyldehusen, rådmand i Visby, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Gotland.
1393111Rådet i Rostock sælger 10 mark årlig afgift til Ludolf Koppelow for et lån på 100 mark af dennes fader Johan Koppelow til vor krig mod rigerne Danmark, Sverige og Norge.
1393112Asser Pedersen på Svinø og Niels Vejlø i Rislev overdrager al deres ret til en gård og en bod i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.
1393Hammer herredsting113Jakob Bosen i Sallerup skøder sin gård i Køng til Næstved sankt Peders kloster.
1393Hammer herredsting114Jakob Bosen skøder ovennævnte gård, cf. nr. 113, på Hammer herredsting.
1393115Fru Ida Lavesdatter af Clausholm skøder alt sit gods i Ugelvore til Kristian Jensen af Brusgård.
1393116Dronning Margrete skænker et grundstykke i Lund til Gøde Bentsen.
1393117Overenskomst mellem Stig Andersen og ærkedegnen hr. Peder om noget gods på Samsø.
1393118Eskil Nielsen stadfæster sine forældres skøde på en gård i Rubjerg.
1393119Jakob Lavesens skøde på en gård i Gammel-Nørager.
1393120Herman Ivarsen Pinnow og hustru Lucie skøder alt hans gods i Salling syssel til Gunne Nielsen.
1393121Indførelsesbrev på gods i Værslev sogn.
1393122Beate Ingemarsdatters skøde på gods i Horslunde.
1393123Henrik Langebænk oplader to gårde i Lundforlund og Hyllerup til hr. Zabel Kerkendorp.
1393124Niels Rochenberg af Nørre-Frenderup skøder sit gods i Tordrup til Jens Svendsen.
1393125Jens Svendsen af Tygelsjö skøder sit gods i Tordrup til biskop Niels af Roskilde.
1393126Margrete Larsdatter mageskifter sit gods i Engestofte og Hoby til Johan Moltke af Bavelse for gods i Lille-Rørbæk.
1393127Jens Mikkelsen lejer en gård i Slagstrup af Helligåndshuset i Slagelse og pantsætter samme Helligåndshus en gård i Førslev.
1393128Jens Kås af Hessel sælger Vibygård til Peder Mortensen.
[1393-94]129Hr. Jakob Stromekendorp erklærer, at de sild, han har solgt til Klaus Zecher og Klaus van Waren, dels er erhvervet af Konrad Kumen, som saltede dem ned i Malmø, dels af skipperen Blutheger, som indladede dem i Skanør.
[1393-98]129MReg. Dan. nr. *3444, ærkebiskop Jakob af Lund til storskafferen i Marienburg, hvori nævnes Povl Degn, foged på Bornholm, se [Omkr. 1405 4. oktober].
forrige næste