forrige næste
DatoStedNr.Regest
1395. 6. januar320Gerhard, hertug af Slesvig, greve af Holsten, og Albrecht og Henrik, grever af Holsten, erklærer, at de har overladt nonnerne i Itzehoe et grundstykke og tre enge nær ved klostret.
(13)95. [e.] 10. januarMarienburg321Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[1395. o. 10. januar]322De preussiske stæder beder Hamburg og Kampen om ikke at frasige sig garantien vedrørende kong Albrecht af Sveriges løsladelse, da dronning Margrete har krævet deres deltagelse.
1395. 13. januar323Biskop Niels af Roskilde kvitterer Bent Bille for det regnskab, han har aflagt for fogediet Dragsholm.
1395. 28. januarVordingborg324Dronning Margrete og hendes råder lover biskop Rudolf af Schwerin, hertugerne Johan 2. og Ulrik af Mecklenburg, kong Albrechts råder og stæderne Rostock og Wismar frit lejde tilforhandlinger i Falsterbo 23. april om løsladelse af kong Albrecht af Sverige.
1395. 28. januar325Barnum Eriksen af Skarresholm, ridder, sælger alt sit gods i Ods herred til væbneren Jens Absalonsen af Ramløse.
1395. 30. januarS. Pietro i Rom326Pave Bonifacius 9. udnævner skolemesteren ved kirken i Bremen, kantoren ved kirken i Lübeck og dekanen ved kirken i Hamburg til værneherrer for provst Henrik ved kirken i Slesvig for et tidsrum af fem år.
(13)95. 1. februar327Rådet i Maastricht påbyder, at den, der udbyder andre sild end sild fra Skåne fra tønde eller løb, under trussel om bøde klart skal markere varen til adskillelse fra skånesilden.
1395. 2. februar328Jakob Jensen sælger det gods i Almind syssel, som Niels Kvie havde pantsat til Jakob Grummesen, til Henneke Limbæk for 100 mark.
1395. 2. februarRoskilde329Ærkebiskop Jakob af Lund eftergiver alle, der besøger Rokilde sankt Clara klosters kirke eller rækker en hjælpende hånd til klosterets bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
[1395] 10. februar329MReg. Dan. nr. *3477, nu også trykt Mekl. UB. XXII 481 nr. 12745, Wismar til de preussiske stæder om støtte til frigørelse af derres herrer fra fangenskabet, udelades i Dipl. Dan., da hverken Danmark eller dronning Margrete omtales.
1395. 10. februar.330Fru Ida Pedersdatter af Gladsax, enke efter hr. Johan Snakenborg, skænker alt det gods i Gårds herred, som hun har arvet efter sine døtre Petronilla og Ingerd, til sankt Laurentii kirke i Lund til oprettelse af et alter for sankt Maria Magdalene.
(13)95. 17. februar.331Rådet i Lübeck meddeler borgmestre og råd i de preussiske stæder, at de forhandlinger, der tidligere var fastlagt til 1. november på Ålholm, er udskudt til 23. april i Falsterbo og Skanør, og beder dem sende befuldmægtigede, da det er dronning Margretes ønske.
1395. 18. februar.332Niels, præst, erkender at skylde Roskilde sankt Agnete kloster tre pund rug og byg og een øre rug og een øre byg af Torup Kirke, som han har lejet.
[1395] 19. februar.333Borgmestre og råd i Rostock og Wismar meddeler borgmestre og råd i Thorn, Elbing og Danzig, at de forhandlinger, der var fastlagt til 1. november på Ålholm, er udskudt til 23. april i Falsterbo, og sender mester Konrad Römer til dem i samme sag.
13[9]5. 22. februar.334Johan Moltke af Bavelse lejer Roskilde sankt Clara klosters gods i Bavelse i tre år mod en afgift på en læst rug og en læst byg.
1395. 23. februarRoskilde335Dronning Margrethe tager borgerne i Roskilde under sin beskyttelse og bekræfter de privilegier, de har fået af hendes fader kong Valdemar, vedrørende toldfrihed inden for rigets grænser, idet hun dog forbeholder sig den sædvanlige told paa de skånske markeder, samt bekræfter alle andre privilegier, de måtte have fra hendes forfædre.
1395. 23. februarLund336Peder Due, kannik i Lund, sælger med samtykke af sin fader Tyge Vispe sin gård i Herrestorp til kapitlet i Lund mod afholdelse af en årtid for sin broder Jens Due.
1395. 26. februarS. Pietro i Rom337Pave Bonifacius 9. udnævner biskop Peder af Århus til det apostoliske kammers kollektor i Danmarks rige og tilbagekalder alle tidligere udnævnelser.
1395. 28. februar.338Bo Porse af Hagerup, væbner, oplader alt sit gods i Udlejre til Bosse og Henning Paris.
1395. e. 28. februar339Arnold Poleman skylder Jens Nielsen i Allinge 100 mark stralsundsk.
1395. 4. marts.340Niels Jensen af Lundby bekendtgør, at han har skiftet med sin søstersøn Anders Skjold, således at denne har fået alt købegods i Herslev, som var tilfaldet Niels Jensen og hans søster Bodil.
1395. 11.(?) martsÅrhus byting341Århus byting vidimerer på foranledning af hr. Jens Andersen, ridder, ærkebiskop Peders brev af 1349 20. juni, Jens Larsens brev af 1349 20. juni og Niels Haks brev af 1351 26. marts.
1395. 12. martsS. Pietro i Rom342Pave Bonifacius 9. reserverer Jacob Hågensen, gejstlig i Slesvig, et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil biskop, provst, ærkedegnene, kantor, skatmester, kapitlet og de enkelte kanniker og præster i Slesvig har overdragelsesretten.
1395. 12. martsS. Pietro i Rom343Pave Bonifacius 9. pålægger bispen af Ribe og provst og ærkedegn sammesteds at indføre Jakob Hågensen i et kirkeligt beneficium, hvortil biskop, provst, ærkedegnene, kantor, skatmester, kapitlet og de enkelte kanniker og præster i Slesvig har overdragelsesretten.
1395. 13. martsGottorp344Hertug Gerhard 6. af Slesvig bekræfter de privilegier, som er givet borgerne i Slesvig af kongerne Abel og Valdemar m. fl. vedrørende deres frie handel og toldfrihed i Danmark og deres ret til samme frihed på Skanørmarkedet, som andre danske købstæder har, samt stadfæster byens øvrige privilegier.
1395. 14. martsPrag345Wenceslav, romernes konge og konge af Böhmen, meddeler bl.a. de høje fyrster kongerne af Danmark, Sverige, Norge og Polen, at han efter ansøgning fra den ærkebiskoppelige kirke i Riga har stadfæstet og fornyet alle dens privilegier, immuniteter og øvrige rettigheder og opfordrer bl.a. Eder, vore såre kære brødre kongerne af Danmark, Sverige, Norge og Polen til at bistå den og ikke lade den blive forulempet eller påført tab.
1395. 21. marts - 1. april346Johan Striesdorf og Johan Hoveman lover rådet i Wismar sikkerhed for et brev til Malmø.
(13)95. 22. martsMarienburg347Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1395. 25. martsS. Pietro in Rom348Pave Bonifacius 9. bemyndiger bisperne Nils af Västerås og Knut af Linköping samt Johannes magistri Gerardi, borger og købmand i Lucca, til at indkræve og oppebære de midler, der indkommer i Vadstena i forbindelse med, at paven tidligere efter ansøgning af dronning Margrete har bevilget personer af begge køn 'i hendes riger Sverige, Danmark og Norge', der af nærmere angivne grunde ikke har kunnet besøge Rom i jubelåret 1390, samme syndsforladelse ved at besøge Vadstena kloster i løbet af en måned efter den kommende trinitatis søndag, og pålægger yderligere købmanden samtidig at oppebære andre beløb, der skyldes det apostoliske kammer
1395. 28. martsS. Pietro i Rom349Pave Bonifacius 9. udnævner magister Nicolaus vom Werder, ærkedegn i Waren, til det apostoliske kammers kollektor i kirkeprovinserne Bremen og Riga samt i stæderne og stifterne Kammin, Verden og Slesvig.
1395. 1. aprilS. Pietro i Rom350Pave Bonifacius 9. godkender efter ansøgning af dronning Margrete de skridt, som Johannes Ottonis, provst i Växjö og pavelig kapellan, har foretaget på foranledning af kapitlet i Linköping med henblik på bevilling af syndsforladelser i Vadstena for personer af begge køn 'i hendes riger Sverige, Danmark og Norge', der af nærmere angivne grunde ikke har kunnet besøge Rom i jubelåret 1390, da biskop Knut af Linköping på grund af langvarig bortrejse ikke er i stand til at varetage det ham pålagte pavelige hverv, jf. nr. 348.
1395 1. april350MRep. nr. 3980, se Dipl. Dan. 3. rk. II nr. 136.
1395. 4. aprilMarienburg351Broder Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden, takker dronning Margrete for hendes gode modtagelse af udsendinge og for de tilsendte gaver og anbefaler på ny sine udsendinge til hendes velvilje.
(13)95. 4. aprilMarienburg352Broder Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden, erklærer over for dronning Margrete, at han har bemyndiget sine udsendinge grev Albrecht af Schwarzburg, kommendator i Schwetz, og Johan, storskaffer, til på ordenens og Revals vegne at stille sikkerhed for kong Albrecht af Sveriges løsepenge.
1395. 12. april353Jakob Ivarsen, væbner, pantsætter sit gods i Oppekær i Halk sogn til Niels Røver, borger i Haderslev, for 20 mark lybsk.
1395. 14. april354Arvid Jönsson oplader alt det gods i Vällersten, som Brud Kuse havde ejet, til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1395. 15. april355Mogens Nielsen skøder en gård i Toreby til Absalon Mogensen.
1395. 19. aprilS. Pietro i Rom356Pave Bonifacius 9. udnævner bisperne af Lübeck, Ribe og Børglum til værneherrer for ærkedegn, kanniker og kapitel ved kirken i Århus.
1395. 23. april357Gyncelin Gyncekesen af Falkendal og Jakob Gyncekesen sælger deres gård i sankt Olufs sogn i Roskilde til væbneren Jens Bentsen af Karise.
1395. 24. april358Peder Nielsen overlader sit mødrene gods i Ron i Ryssby sogn til ridderen Abraham Brodersen.
(13)95. 25. aprilRostock359De preussiske stæders udsendinge meddeler disse, at de er ankommet til Rostock og har ført forhandlinger med hertug Johan 2. af Mecklenburg, hans råd, Rostock, Wismar og Stockholm bl.a. om de lidte skader og løsladelsen af kong Albrecht af Sverige. Endvidere har de hørt, at fetaljebrødrene vil sejle til Gotland, men frygter, at de snarere drager til Øresund og advarer i denne anledning.
1395. o. 28. aprilLübeck360Lydeke Munter, borgmester, og Tideman Drossate og Kristoffer Bekker, rådmænd i Oldesloe, erkender, at de har overgivet Jakob, søn af hr. Peter van Hereke, og Herbord van Lynden nogle åbne breve af de herrer Gerhard, hertug af Slesvig, Klaus og Albrecht, grever af Holsten og Stormarn, vedrørende nogle gårde uden for Beste- og Hamburgporten i Oldesloe.
1395. 1. majSnøde kirke361Broder Jakob, biskop af Constantia og stedfortræder for biskop Tetze af Odense, eftergiver alle, der besøger Snøde kirke eller rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1395. 1. majS. Pietro i Rom362Pave Bonifacius 9. pålægger alle gejstlige myndigheder at tage vel imod magister Johannes Ottonis, provst i Växjö og pavens kapellan, som udsendes til nogle lande: Italien, Tyskland, Sverige, Danmark og Norge i hans og den romerske kirkes anliggender.
1395. 3. majS. Pietro i Rom363Pave Bonifacius 9. udnævner bisperne af Ribe, Odense og Viborg til værneherrer for abbed og menige konvent i Øm kloster.
1395. 6. maj364Jens Thomsen af Mandø overgiver hr. Troels Nielsen, kantor i Ribe, på kapitlets vegne en eng vest for Ribe sankt Peders kirkes eng i Farup enge mod afholdelse af en årtid for ham og hans slægtninge.
1395. 7. maj365Hr. Jens Andersen af Gl. Estrup får gården Nielstrup i pant på livstid af Henneke Moltke af Torbenfeld.
1395. 7. majVadstena366Detbern Hevenstrit, provsti Odense og kardinallegaten Philippus de Alenconios subdelegerede og særlige udsending til Vadstena kloster, fritager dette for udredning af underhold til kardinallegaten efter at have fået forevist de paveligt stadfæstede ordensregler.
1395. 8. maj367Detmar Tidemansen, borgmester i Ribe, skøder tre tofter i Vester-Vedsted sogn til Kristian Frellesen.
1395. 8. maj367MActa Pont. II 61 nr. 857, nu også trykt Acta Pont. Svec. 1:2, 147 nr. 919, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende Sverige.
1395. 8. maj368Hr. Gotfred Nybe, der agter at sejle til Danmark, erkender at have oppebåret 600 mark stralsundsk af sine sønners gods i to år.
1395. 9. majGudmuntorp369Ærkebiskop Jakob af Lund giver benådning til nonnerne i Bosjø kloster eller til dem, der besøger klostrets kirke på sankt Nereus' og sankt Achilleus' festdag.
1395. 12. maj370Kristine Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Jakob Mus, pantsætter hovedgården Ellinge og landsbyen sammesteds samt en vandmølle og byerne Dammstorp og Skrubbarp til sin svoger væbneren Niels Svendsen for 200 mark sølv.
1395. 14. majS. Pietro i Rom371Pave Bonifacius 9. udnævner abbeden i Essenbæk, provsten i Lübeck og dekanen i Roskilde til værneherrer for prior og priorinde og menige konvent i Ring kloster for et tidsrum af fem år.
1395. 15. majS. Pietro i Rom372Pave Bonifacius 9. pålægger bisperne af Odense og Århus at modtage biskop Peder af Roskildes troskabsed til paven.
1395. 19. majHamburg373Grev Otto 1. af Schauenburg og hans broder Bernhard, provst i Hamburg, overlader staden Hamburg indløsningsretten til Billwerder, som de havde arvet efter grev Adolf 7. af Holsten ifølge aftale med deres fædrene slægtninge grev Klaus, hertug Gerhard 6., 'hertug af Slesvig', og grev Albrecht, men som var pantsat til Johan Hoyers, borgmester i Hamburg, og arvingerne efter Albrecht Hoyers, rådmand i Hamburg.
1395. o. 20. majSkanør og Falsterbo374Reces af hansedagen i Skanør og Falsterbo.
1395. 21. majS. Pietro i Rom375Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger sankt Clemens kirke i Århus på en række festdage eller rækker en hjælpende hånd til dens istandsættelse, et bestemt antal år og dage af den dem pålagte kirkebod.
1395. 29. majKalundborg376Peder Sød, bymand i Nykøbing på Falster, sælger sit gods i Asmindrup til sankt Gertruds gilde i Kalundborg.
1395. Maj377Greverne af Holsten aftvinger biskop Johan af Slesvig 2000 gylden efter et overfald på borgen Svavsted.
[1395. juni-1412]Landstingsvidne angående skødning af gods til biskop Peder Jensen [Lodehat]
1395. 1. juni378Biskop Jakob af Constantia, vikar for biskoppen af Odense, eftergiver dem, der besøger Søllinge og Hellerup kirker, en del af den dem pålagte kirkebod.
1395. 3. juniEllested379Broder Jakob, biskop af Constantia, vikar for biskop Tetze af Odense, indvier altre i Ellested kirke og stadfæster tidligere givne afladsbreve.
139[5]. 4. juni380Kapitlet i Lund udlejer en halv gård i Malmø til en ukendt, hans hustru Katerine og efter deres død til datteren Ermegård for 12 skilling grot.
1[39]5. 10. juniLund381Gynter Lybbertsen sælger sin badstuegård i sankt Drottens sogn i Lund, som han havde købt af Jens Tranekær, til hr. Jens Bonde, præst ved sankt Dionysius' kapel i Lunds domkirke.
1395. 11. juniOslo382Kong Erik 7. af Pommern giver brev om foreløbig opholdstilladelse for Dyre Thorgeirssøn, der var til stede, da Thorgeir Bjørnssøn dræbte Povl Nielssøn.
1395. 15. juniGalten herredsting383Vidisse af Timme Limbæks pantebrev af 1391 21. maj til Niels Jensen på Næsfærg og andet gods.
1395. 17. juniLindholm384Ærkebiskopperne Jakob af Lund, Henrik af Uppsala og Vinald af Trondhjem og en række danske, svenske og norske biskopper erklærer, at udsendinge fra højmesteren for den tyske orden, Lübeck, Stralsund, Thorn, Elbing og Danzig har mæglet fred for tre år mellem kong Albrecht af Sverige og dronning Margrete.
1395. 17. juniLindholm385Hertugerne Johan 2. og Johan 4. af Mecklenburgs genbrev til nr. 384.
1395. 18. juniSkanør386Hr. Wipert Lützow, marsk, og en række mecklenburgske riddere og væbnere samt rådene i Schwerin, Grevesmühlen, Gadebusch, Wittenburg, Grabow, Boizenburg og Crivitz lover at betale 1000 nark lybsk af de 3000, som Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval har fået løfte om til dækning af deres omkostninger ved at holde Stockholm, som de havde som pant for de 60000 mark, som de havde givet dronning Margrete sikkerhed for.
(13)95. 19. juniSkanør387Henrik Hetveld, Henrik Damerow og Lubbert Zak, de preussiske stæders udsendinge, afgiver beretning til disse om forhandlingerne om kong Albrechts løsladelse.
1395. 25. juniS. Pietro i Rom388Pave Bonifacius 9. giver abbed Niels i Sorø kloster tilladelse til at modtage velsignelsens nådegave af den biskop, han ønsker.
1395. 26. juni389Biskop Jakob af Constantia, vikar for biskoppen af Odense, eftergiver dem, der viser sig gavmilde mod Kølstrup kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.
1395. 26. juniS. Pietro i Rom390Pave Bonifacius 9. udnævner ærkebispen af Lund og bisperne af Århus og Odense til værneherrer for bispen af Roskilde, kapitlerne, kirkerne og alle gejstlige i samme stift samt for tiggermunkeordenerne med det formål specielt at påse, at pave Bonifacius 8.s forordning Super cathedram overholdes.
(13)95. 27. juniSobbowitz391Højmesteren for den tyske orden meddeler borgmestre og råd i Reval, at han på grund af det korte varsel bemyndigede sine forhandlere til at stille sikkerhed på byens vegne under forhandlingerne med dronning Margrete om løsladelsen af kong Albrecht af Sverige, og beder dem bekræfte, hvad der er foretaget.
1395. 28. juniS. Pietro i Rom392Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebispen af Lund og bisperne af Århus og Tuy at overdrage Jakob Klementsen, kannik i Roskilde, dekanatet ved Vor Frue kirke i København, som afdøde biskop Niels af Roskilde havde givet ham ved provision.
1395. 30. juni393Tingsvidne om, at Hyby og Hyby fang fradømtes fru Kristine Pedersdatter, enke efter Jakob Mus, og tildømtes Jens Absalonsen af dronning Margrete og Danmarks riges råd.
1395. 30. juniFalsterbo394Jens Absalonsen erkender, at Hyby og Hyby fang var pantsat til hr. Bo Falk og Eskil Falk for 400 lødige mark. For 100 mark heraf oplader han Egebjerg og Lestrup til Jens Falk af Vallø og fyldestgør ham på anden måde for de resterende 300 mark.
1395. 30. juni395Jens Eskilsen Falk erklærer at have Egebjerg og Lestrup i pant af Jens Absalonsen.
1395. [o. 30. juni]396Pantebrev om, at hr. Bo Falk og Eskil Falk havde Hyby i pant for 300 lødige mark.
1395. 1. juli397Jakob Hennekesen, provst i Roskilde, sælger alt sit gods i Ishøj til kapitlet i Roskilde til brug for Magni alter.
1395. 3. juliRibe byting398Tingsvidne af Ribe byting om, at fru Katerine, enke efter Erik, har opladt et grundstykke med hus øst for sankt Clemens kirke til rådmændene i Ribe.
1395. 3. juliRibe byting399Tingsvidne af Ribe byting om, at Egbert Stæding har skødet en eng til Wilken Piksten til gavn for byen.
1395. 3. juli400Biskop Peder af Roskilde lover at betale servispenge.
1395. 6. juliLund401Ærkebiskop Jakob af Lund erklærer, at hr. Erik, evig vikar ved kirken i Lund, har forklaret, at hr. Jakob Mus, ridder, tvang ham tilat besegle et brev, som denne hævdede var beseglet med segl tilhørende fru Marina Jensdatter, enke efter hr. Niels Hak.
1395. 6. juli402Ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at hr. Jakob Mus, ridder, tvang hr. Svend Sakstorp, kannik i Lund, til at besegle et brev på fru Marina Jensdatters vegne.
1395. 8(?). juli403Biskop Bo af Århus lover at betale servispenge.
1395. 9. juliS. Pietro i Rom404Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, kvitterer biskop Bo af Århus for betaling af en del af hans servispenge.
1395. 9. juli405Optegnelse om, at biskop Bo af Århus' servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.
1395. 9. juliS. Pietro i Rom406Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, kvitterer biskop Peder af Roskilde for betaling af en del af hans servispenge.
1395. 9. juli407Optegnelse om, at biskop Peder af Roskildes servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.
13[9]5. 10. juli408Kristine Konstantinsdatter, enke efter Lars Pedersen af Vissmarlöv, bemyndiger Peder Due, kannik i Lund, til at indløse en gård i Kabbarp, som hendes mand havde pantsat til Peder Pedersen for 11 mark sølv, fra Tord Absalonsen.
1395. 13. el. 15. juliMarienburg409Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[1395]. 13. juli410Lübeck meddeler Köln, at de tyske købmænd i Brügge har klaget over flamlænderne, og at brevet herom blev læst under forhandlingerne i Skåne. Nye forhandlinger blev fastsat til 29. september, hvortil man beder Köln om at lade sig repræsentere. Endelig henviser man til de netop afsluttede forhandlinger om kong Albrechts løsladelse.
1395. 17. juli411Henneke Olufsen af Søholm skænker gods på Stevns til præsten i Store-Heddinges bord mod afholdelse af en messe hver ugedag, herunder at lørdagens messe skal synges til bod for hans, hans hustrus, forældres og slægtninges sjæle.
1395. 17. juli412Genbrev til foregående nr. af Niels Almarsen, præst i Store-Heddinge.
13[9]5. 29. juli413Cecilie Jensdatter, enke efter Henneke Grubendal, pantsætter sit gods i Bjælkerup, Lille-Heddinge og Holtug til hr. Folmer Jakobsen af Højstrup, ridder, for 100 mark lybsk.
1395. 30. juli414Jens Bentsen af Karise sælger ejendomsretten til en gård ved torvet i sankt Olufs sogn i Roskilde til Jakob Pedersen, borger sammesteds.
1395. 1. augustMarienburg415Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1395. 1. augustMarienburg416Borgmestre og råd i Thorn, Elbing, Danzig og Reval meddeler borgmestre og råd i Stockholm, at de som aftalt på mødet på Lindholm sammen med Lübeck, Stralsund og Greifswald har taget Stockholm i deres varetægt, udnævnt Herman van der Halle, rådmand i Danzig, til befuldmægtiget høvedsmand og beder råd og borgere om at aflægge ed til ham.
1395. 1. augustMarienburg417Thorn, Elbing, Danzig og Reval meddeler ridderne hr. Henrik van Brandis og hr. Otto von Peckatel, høvedsmænd i Stockholm, at de sammen med Lübeck, Stralsund og Greifswald har overtaget Stockholm som sikkerhed for kong Albrecht af Sveriges løsladelse, hvilket 'Eders herrer over for Eders hele råd på Lindholm godtog og fuldbyrdede'. Endvidere har de udnævnt Herman van der Halle, rådmand i Danzig, til høvedsmand.
1395. 3. august418Biskop Peder af Roskilde stadfæster ridderen hr. Henrik Jensen af Ledøjes oprettelse af en kannikepræbende ved kirken i Roskilde.
1395. [f. 7. august]419Optegnelse om staden Deventers afregning med væbneren Walbert Henriksen på dronning Margretes vegne angående salget af et hus i Waterstrat i Deventer.
1395. 9. august420Prior og menige konvent i Dalby kloster erklærer at skylde kapitlet i Lund fire skilling grot på Uffe Pedersen Degns vegne af en gård i Trelleborg, som denne havde testamenteret til Dalbykannikernes bord.
1395. 14. augustÖresten421Bengt Tureson, væbner, erkender at skylde Niels Svarteskåning, ridder og høvedsmand på Axevall, 300 mark svensk, som han har opbrugt i dronning Margretes tjeneste.
1395. 15. augustÅbo422Knut Boson, ridder, erkender, at Jakob Abrahamsson har overdraget ham de borge i Finland, som hans fader Bo Jonsson havde haft som len. Endvidere lover han ham hjælp mod dronning Margrete, hvis denne vil fortrænge Jakob Abrahamsson fra borgen Östhammar eller andet gods i Sverige og Finland.
1395. 15. augustLund423Detbern Hevenstrit, provst i Odense, nuntius og befuldmægtiget for hr. Phillippus de Alenconio, kardinalbiskop af Ostia, kvitterer biskop Knut af Linköping for 350 mark svensk til underhold af kardinalen som kardinallegat.
1395. [e.] 19. augustMarienburg424Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
(13)95. 22. augustMarienburg425Højmesteren for den tyske orden takker dronning Margrete for hendes modtagelse af hans udsendinge, lover at sende nye udsendinge og tilsikrer hendes udsendinge frit lejde i sit land.
[1395. o. 1. september]425MReg. Dan. nr. *3498, se nr. 254.
1395. 8. septemberHelsingborg426Dronning Margrete lover Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval at ville hjælpe dem til at få Stockholm tilbage, hvis byen måtte blive frataget dem iløbet af de tre år, de holder den som sikkerhed for løsladelsen af kong Albrecht af Sverige.
1395. 6. el. 8. septemberStockholm el. Helsingborg427Borgmestre og råd i Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval erklærer, at de har udløst kong Albrecht af Sverige og hans søn Erik af fangenskabet for 60.000 lødige mark, for hvilke Stockholm er pantsat til dem. Hvis kongen vender tilbage til fangenskabet eller betaler løsesummen, tilfalder byen ham; i modsat fald skal den overgives til dronning Margrete.
1395. 8. septemberStockholm428Borgmestre og råd i Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval lover at overholde Stockholms privilegier og rettigheder og at udvirke bekræftelse på dem, hvis de må udlevere byen til dronning Margrete.
1395. 8. septemberStockholm429Borgmestre, råd og borgerskab i Stockholm erklærer, at byen er pantsat til Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval for 60.000 lødige mark og lover disse stæder troskab i pantsættelsestiden.
1395. 8. septemberHelsingborg430Dronning Margrete lover at betale Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval 2000 mark lybsk årligt, så længe de holder Stockholm.
1395. 8. septemberRostock431Borgmestre og råd i Rostock og Wismar lover at betale Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval 1000 mark årligt i tre år til dækning af de syv stæders omkostninger ved at holde Stockholm.
1395. 8. septemberHelsingborg432Borgmestre og råd i Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval erklærer, at de har udløst kong Albrecht af Sverige og hans søn hertug Erik af fangenskabet for tre år mod at betale 60.000 lødige mark eller udlevere Stockholm.
1395. 8. septemberSkanør433Hertugerne Johan 2. og 4. af Mecklenburg, en række riddere og væbnere samt Rostock og Wismar m. fl. mecklenburgske byer erkender, at Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval har udløst kong Albecht af Sverige og hans søn Erik af fangenskabet for tre år mod betaling af 60000 lødige mark, for hvilke Stockholm er sat i pant.
1395. 14. september434Jakob Halvegge i Førslev skøder en gård i Kvislemark til Åge Jakobsen i Kvislemark.
(13)95. 17. september (og 1397. 17. september)435Staden Utrecht udsteder en forordning om salg af sild, herunder også om salg af sild fra Skåne.
1395. 18 september435M1395. 18 september, Mekl. UB. XXII nr. 12829, notarialvidne, udstedt af Nicolaus Bowerstorp, 'clericus Otthoniensis dyocesis'; om dom af provsten Arnold von Schwastorf i en strid mellem Dargun kloster og præsten Bertold Stoet i Levin, udelades i Dipl. Dan., da Nicolaus Bowerstorp snarest er fra Femern.
1395. [e. 18. september - f. 25. september]436Notits i byen Stadthagens regnskaber om udgift til beværtning af hertugen af Slesvig, provsten af Hamburg og greven af Schaumburg.
1395. 20. september437Tingsvidne af Malmø byting om, at Simon Kirkewitz skøder en gård i Malmø til Bosjø kloster.
1395. 26. septemberHelsingborg438Hansestædernes udsendinge erklærer, at de har udleveret dronning Margrete og hendesriges råd forpligtelsesbrevet vedrørende kong Albrecht af Sverige og hans søn hertug Erik og derefter modtaget kongen og hans søn på de aftalte vilkår.
1395. 26. septemberHelsingborg439Kong Albrecht af Sverige og hans søn hertug Erik af Mecklenburg erkender, at de er udløst af fangenskabet for tre år ved Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Revals hjælp, og pantsætter Stockholm til dem for løsesummen på 60000 lødige mark. Endvidere lover de stæderne hjælp til at genvinde byen, hvis den bliver frataget dem.
1395. 26. septemberHelsingborg440Kong Albrecht af Sverige og hans søn hertug Erik af Mecklenburg lover at betale Lübeck, Stralsund, Greifswald, Thorn, Elbing, Danzig og Reval 3000 mark lybsk som bidrag til dækning af disses omkostninger ved at holde Stockholm.
1395. [e.] 26. septemberHelsingborg441Reces af hansedagen i Helsingborg.
1395. 29. september442Søster Kristine, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, udlejer klostrets brydegård i Sneslev til Tideman på livstid for fem pund korn årligt.
1395. 29. septemberStockholm443Herman van der Halle, stædernes høvedsmand i Stockholm, anmoder de preussiske stæder om forskellige levnedsmidler og penge og meddeler desuden, at Sten og Ture Bengtsson har besøgt ham under frit lejde med krav om, at de 300, der forlod Stockholm under krigen, nu atter måtte kunne drive handel derfra. Nægtedes det, agtede dronning Margrete at rejse klage over misligholdelse af freden.
1395. [e.] 29. septemberLübeck444Reces af hansedagen i Lübeck.
[1395. o. 29. september][Lübeck]445Tillægsartikler af de preussiske stæders udsendinge til recessen af 1395 [efter] 29. september.
1395. 29. september446Lippold van der Osten skøder sit gods i Majbølle til Absalon Mogensen.
1395. 2. oktoberHelsingborg447Jens Due pantsætter forskelligt jordegods i Skåne til hr. Stig Ågesen, høvedsmand på Helsingborg, for 50 lødige mark.
1395. 9. oktober448Esbern Gjordsen i Vollerslev skøder alt sit gods i Skellingsted til Peder Nielsen i Vollerup.
[1395. o. 20. oktober]449Hansestædernes rådsudsendinge meddeler Köln og de øvrige hansestæder, at forhandlingerne med kong Albrecht af Sverige foreløbig skal fortsættes førstkommende sankt Hans dag, og at der yderligere skal forhandles i København med dronning Margrete førstkommende 25. juli.
[1395. o. 20. oktober]450Hansestæderne meddeler dronning Margrete som svar på hendes brev om fetaljebrødrene ved Viborg, at kong Albrecht har erklæret, at de ikke er hans forbundsfæller, og beder hende om støtte til fredeliggørelse af havet.
[1395. o. 20. oktober]Lübeck451Hansestædernes rådsudsendinge beder stæderne i Livland om at fremsende afregning vedrørende Novgorod og meddeler, at der førstkommende sankt Hans dag skal forhandles videre om de skader, der er påført Rostock og Wismar, og at der ligeledes førstkommende 25. juli skal forhandles i København med dronning Margrete.
[1395. o. 20. oktober]452Hansestædernes rådsudsendinge meddeler de nederlandske stæder, at de har besluttet at udruste fredeskibe tilkamp mod fetaljebrødrene i Østersøen, og at disse skal samles ved Dragør 14 dage efter påske.
1395. 21. oktober453Peder Henriksen af Søtofte skænker en gård i Malmø til Sorø kloster som betaling for sit og sin hustru Katerine Klausdatters gravsted og til sjælebod for dem og deres slægt.
[1395. o. 21. oktober]454Peder Henriksen og hans hustru Katerine får tillagt seks mark korn og tre og en halv tønde smør af den årlige afgift i medfør af deres gave, cf. nr. 453.
1395. 24. oktober455Hertug Barnim 6. af Pommern kvitterer dronning Margrete og Bernhard van dem Rode, rådmand i Stralsund, for 400 mark lybsk, som dronningen skyldte ham som årlig afgift.
1395. 25. oktoberGjerlev herredsting456Tingsvidne af Gjerlev herredsting om, at fru Johanne, enke efter Timme Nielsen, har skødet tre fjerdedele af Øster-Kondrup til væbneren Førbas på ridderen hr. Kristian Vendelbos vegne.
1395. 31. oktoberLund457Kristine Konstantinsdatter, enke efter Lars Pedersen af Vissmarlöv, sælger sin gård i Kabbarp til hr. Lars Andersen, kannik i Lund.
1395. 6. novemberLund458Kristine Pedersdatter, enke efter hr. Jacob Mus, sælger hovedgården Ellinge og Ellinge by med mere gods til sin svoger Niels Svendsen med ret til genkøb, hvis hans hustru Petronilla, hendes søster, dør barnløs.
(13)95. 10. novemberGrebin459Højmesteren for den tyske orden takker Reval for, at man på hans ønske sendte deres borgmester Johan Stoltevot til forhandlingerne om løsladelsen af kong Albrecht af Sverige, og henviser til, at han vil aflægge beretning, når han kommer tilbage, specielt om, hvad der er aftalt med dronning Margrete.
1395. 11. november460Peder Nielsen i Vollerup skøder alt sit gods i Skellingsted til sin broder Gerhard Nielsen.
1395. 14. novemberNeukloster461Meinhard v. Minden, provst, Valborg Schoneke, priorinde, Adelheid Preen, underpriorinde, og menige konvent i Neukloster sælger fem mark afgift til Johan Reventlow, evig vikar ved den hellige jomfru Maries kirke i Lübeck, nu for tiden forstander for den hellige jomfru Marias og de hellige apostle Petrus og Paulus' og de hellige tre kongers broderskab, Johan v. Seven, kannik i Slesvig, Henrik Beverstede, evig vikar ved apostlen St. Jakobs kirke i Lübeck, Ulrik Nyestad, Didrik Schonewedder, lægmænd, og alle præster og lægfolk i samme broderskab for 80 mark under forbehold af tilbagekøbsret for samme beløb.
1395. 21. november462Peder Henriksen af Søtofte pantsætter en gård i Skanør til Klement Truedsen, borger i Lund.
1395 25. november462MReg. Dan. nr. *3506, nu også trykt Acta Pont. Svec. I:2, nr. 923, kvittering for afladspenge fra Vadstena, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1395. 30. november463Henneke Pedersen af Freerslev, væbner, sælger sin gård i Lund, Stevns herred, til ridderen hr. Folmer Jakobsen Lunge af Højstrup.
[1395. o. 6. december]Marienburg464Højmesteren for den tyske orden besvarer dronning Margretes brev om, hvilke forholdsregler ordenen og de preussiske stæder agter at tage mod sørøverne og kong Albrecht af Sveriges hjælpere, og takker for den hest, som fogeden af Dirschau har overbragt ham fra hende.
1395. 7. decemberGladsax465Bodulv Ågesen sælger og skøder med sin hustru Ingerd Pedersdatter samtykke det gods i Gårds herred, som hun arvede efter sin fader Peder Holgersen, til fru Ida Pedersdatter af Gladsax.
1395. 13. december466Bo Tabe sælger alt sit gods i Søvang, kaldet Pugholm, til Peder Eriksen af Solvig for 5½ pund engelsk.
1395. 13. decemberMalmø byting467Peder Henriksen af Søtofte skøder en gård i Malmø til Sorø kloster.
1395. 13. december468Henneke Spore pantsætter en ødegård i Radsted til Absalon Mogensen.
1395. 14. decemberLund469Kristine Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Jakob Mus, skøder sin gård i Malmø, kaldet Ladegård, til det af hendes afdøde mand indstiftede alter i sognekirken.
1395. 15. decemberVendsyssel sysselting470Tingsvidne af Vendsyssel sysselting om, at Jakob Pedersen på ridderen hr. Kristian Vendelbos vegne har fået vidnesbyrd om, at denne lovmæssigt besidder det grundstykke, hvorpå Lunholm er bygget, som en del af hans hustru fru Elene Buggesdatters arv.
1395 21. december470MAReg. Dan. nr. *3509, nu også trykt Hanserec. IV 322 nr. 334, Herman van der Halles brev om fetaljebrødrene, udelades i Dipl. Dan.
1395 26. december470MBReg. Dan. nr. *3510, se 1396 26. december.
1395471Johan v. Monnigh og hans hustru fru Berte kvitterer Erik Krummedige for 35 mark lybsk, som de har oppebåret for deres arvepart i Grødersby.
1395471MRep. nr. 4020, Acta Pont II nr. 868, Året kan ikke være rigtigt, da mageskiftet af Gladsax mod Gavnø først tillades 1401 29. marts, Acta Pont. II nr. 999, året derfor måske fejl for 1405.
1395472Rigets justitiar tildømmer Næstved sankt Peders kloster gården i Holløse.
1395473Fru Gertrud af Horsetofte, datter af hr. Peder Grubbe og enke efter hr. Erik Barnumsen, skænker en brydegård og to gårdsædegårde i Svinninge til Sorø kloster til sjælebod for sig og sin slægt.
1395474Hamburgs kæmnerregnskab.
1395475Navn fra et brev på latin.
13[9]5476Hertug Gerhard af Jylland og greverne Klaus, Albrecht og Henrik erkender, at dronning Margrete har indløst Varde og Varde syssel fra dem, og erklærer alle tidligere breve herom for ugyldige.
1395476MÆA. I 50, se 1397 13. eller 20. juli.
1395477Tingsvidne om, at Palle Nielsen af Sjelle skøder sin gård til Øm kloster.
1395478Hr. Niels Strangesens skødebrev på Ettrup.
1395479Niels Jakobsen Bille pantsætter sit gods i Vejleby til jomfru Kristine Ebbesdatter.
1395480Fru Gertrud, enke efter hr. Erik Barnumsen, pantsætter sit gods i Bjergsted til abbeden i Sorø.
1395481Jens Knudsen af Fuglebjerg skøder sit gods i Flinterup til dronning Margrete.
1395482Jens Andersen af Assendrup sælger en gård i Køge til Peder Lykke.
1395483Henneke Moltke af Torbenfeld pantsætter gods i Tåstrup og Stripperup til Eggert Retteblok.
1395484Henneke Moltkes brev på Kyse.
1395485Sølve Nielsen af Knudstrup og hans hustru lejer gods i Bildsø af Antvorskov kloster.
1395486Jakob Halvegge lejer Antvorskov klosters gods i Førslev.
1395487Sølve Nielsen lejer Antvorskov klosters gods i Høng på livstid.
1395488Jens Gyrstinge får livsbrev på to af Antvorskov klosters gårde i Rejnstrup.
1395489Ivan Radmarstorp bekender at have fået Anders Mikkelsens gård i Rostrup.
1395490Tingsvidne om, at Katerine, enke efter Jens Povlsen, ikke har skødet sit gods i Rostrup til Mikkel Knob, men kun pantsat ham det.
1395491Jens Knob lader Peder Dokke beholde en toft i Rostrup.
1395492Henrik og Jakob Uffesen, brødre, skøder to gårde i Slagelse til Niels Bosen, borger sammesteds.
[o. 1395]493Søster Kristine, abbedisse i sankt Clara kloster i Roskilde, kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge af Højstrup for 10 mark sølv.
[1395-96]494Pave Bonifacius 9.s afladsbrev for kirken i Rye.
[1395-08]495Brev af Bertold van der Osten.
[1395-10]496Zabel Kerkendorp skøder gods i Ramsø herred til biskop Peder af Roskilde.
[1395-16]497Margrete Henriksdatter skøder sit gods i Bilstorp i Lyngby sogn til biskop Peder af Roskilde.
[1395-24]497MReg. Dan. nr. *3511, Rep. udat. nr. 415, dateret efter biskop Bos tid som biskop, er fra 15. årh. og skal antagelig dateres til [Omkr. 1416. Efter] 13. december.
forrige næste