forrige næste
DatoStedNr.Regest
1398. 7. januarGram herredsting493Tingsvidne af Gram herredsting om, at væbneren Lave Degn havde skænket alt sit gods i Vester-Vedsted sogn og gods i Brøns og Skærbæk sogne til kapitlet i Ribe mod afholdelse af en årtid for ham og hans hustru Ingerd.
1398. 7. januarHviding herredsting494Tingsvidne af Hviding herredsting om, at Lave Degn havde skænket alt sit gods i Vester-Vedsted og Brøns sogne samt noget øde gods i Skærbæk sogn til kapitlet i Ribe mod afholdelse af en årtid for ham og hans hustru Ingerd.
1398. 7. januarS. Pietro i Rom495Pave Bonifacius 9. tillader Jens Stalesen fra Mårup, lægmand i Århus stift, at vælge en skriftefader, som kan meddele ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
(13)98. 9. januar496Albrecht Russe meddeler de preussiske stæder, at han har lånt penge af Tideman Huxers tjener, og at dronning Margrete endnu mangler at betale 1500 mark, skønt han har rykket for dem.
1398. 13. januar497Ove Steg af Ølsemagle, væbner, kvitterer hr. Jens Falk, ridder, for al gæld og betaling vedrørende fogedi og tjeneste.
1398. 17. januar498Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete pantsætter Rugård, Skovby herred, Bogense, Harritslev birk og Vissenbjerg sogn til hr. Bernike Skinkel for 6000 mark.
1398. o. 18. januarLübeck499Brødrene Johan og Henrik Gerwer, Henrik van Orde, Johan Glusing og Johan Kerkberch erkender til brug for hertug Gerhard 6. af Slesvig i fællig at skylde Volrad v. Buchwald og Gerhard Vogt 600 mark lybsk på Krakowkøbmændenes vegne og Henrik van dem See, provst i Slesvig.
1398. 21. januar500Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, skøder sit fædrene gods i Dønnevælde til abbed og menige konvent i Esrum mod til gengæld at få klostrets gods i Tranegilde.
[f. 1398. 23. januar]501Konrad v. Gortze, ridder, hertug Johan 4. den yngre af Mecklenburgs udsending, fremfører hertugens synspunkter vedrørende sørøverne, Gotland og forholdet mellem kong Albrecht af Sverige og dronning Margrete samt beder om tilladelse til at føre forsyninger til Gotland.
[f. 1398. 23. januar]502Svar fra højmesteren for den tyske orden på de synspunkter, der fremførtes af Konrad v. Gortze på hertug Johan 4. den yngre af Mecklenburgs vegne.
(13)98. 23. januar503Borgmestre, magistrater og rådmænd i Zierikzee svarer staden Köln angående de fem læster og seks fade sild fra Skåne, der er frataget nogle borgere fra Köln, at dette er sket efter befaling af greven af Holland, men at man gerne vil forsøge at få beslaglæggelsen ophævet, forudsat at enhver tvivl om ejerforholdet kan ryddes af vejen.
1398. 23. januar503MUrk. und Reg. zur Gesch. d. Rheinlande VI 428 nr. 1019, er en fejlagtig registrering af ærkebiskoppen af Lund m.fl.s brev af 1297 til kirken i Soest, trykt i udtog Dipl. Dan. 2. rk. IV nr. 280.
(13)98. 28. januarMarienburg504Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han er tilfreds med oplysningerne om hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8., men at han ikke kan svare vedrørende sørøverne, fordi det vedrører alle hansestæderne.
(13)98. 28. januarMarienburg505Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at hans stæder klager over, at Henneke Limbæk har taget deres gods som gengæld for, at de skulle have taget hans gods, og over, at ærkebiskoppen af Lund kun har betalt 500 mark lybsk af de 5000 nobler, han skylder.
[1398. o. 28. januar]506De preussiske stæder besvarer dronning Margretes brev af 1397 10. december og besvarer endvidere Henneke Limbæks klage til Lübeck angående beslaglagt gods med en klage over beslaglæggelse af skibbrudent gods. Endvidere har ærkebiskoppen af Lund kun betalt 500 mark lybsk af sin gæld til stæderne.
1398. 1. februarS. Pietro i Rom507Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved sankt Marie kirke i Erfurt at overdrage Konrad Snabel, kannik ved kirken i Slesvig, kanonikater ved kirkerne i Lübeck og Schwerin og give ham ventebreve på en større præbende begge steder samt på en dignitet, et personat eller officium et af stederne.
[1398. o. 2. februar]508Köln bekræfter over for Zierikzee, at de fem læster og to tønder skånske sild, som borgere fra Harderwijk også har rejst krav på, tilhører borgere fra Köln.
1398. 3. februar509Abele Buntsingsdatter, enke efter Henneke Schutte, erklærer hertug Gerhard 6. af Slesvig fritaget for ethvert krav, som hun måtte have på ham eller afdøde grev Klaus.
1398. 3. februar510Henrik Uffesen, væbner, afstår al sin ret vedrørende Askov, Askovsfang og Brydingsfjerding til biskop Peder af Roskilde.
1398. 3. februarÖresten511Peder Ribbing sælger med sin hustru Marina Knudsdatters samtykke til ridderen hr. Niels Svarteskåning alt det gods, som hun ejede i Ørathorp i Örby sogn i Mark, og som hendes moder fru Ingeborg gennem Tyge Puder havde erhvervet af Ebbe Piik.
1398. 3. februarS. Pietro i Rom512Franciscus, kardinalpresbyter af Sta. Susanna, pålægger på pave Bonifacius 9.s vegne Everhard, biskop af Lübeck, at ændre de holstenske grevers, herunder Gerhard af Slesvigs, løfte, således at der kan indrettes et kloster af kartheuserordenen i Ahrensbök. Løftet var allerede afgivet ved grev Henrik 2.s og grev Klaus' erobring af Femern, Odense stift.
1398. 4. februarHald herredsting513Tingsvidne af Hald herredsting om, at brødrene Mikkel og Selgren Nielsen har skødet deres gods i Ejstrup til Tord Torkilsen.
1398. o. 5. februarLübeck514Henrik van dem See, provst i Slesvig, erkender, at de 80 mark, der skyldes ham af fem lybske borgere, skal betales til Johan Gerwer.
1398. 6. februar515Hr. Svend Udsen og Stig Andersen af Torup stadfæster, at hr. Anders Uffesen havde skænket gods i Kastbjerg og Dalbyover til Essenbæk kloster.
1398. 10. februar516Biskop Johannes af Christopolis, stedfortrædende biskop for biskop Tetze af Odense, giver Allerup kirke et afladsbrev.
1398. 14. februar517Tingsvidne om, at provsten af Tvilum har bevist, at en gård i Vellev er kommet bort fra Ebbe Galts arvinger.
1398. 15. februarS. Pietro i Rom518Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved sankt Marie kirke i Erfurt at overdrage Konrad Weylant, kannik i Slesvig, kanonikater ved kirkerne i Lübeck og Hamburg og give ham ventebreve på en større præbende begge steder samt på en dignitet, et personat eller officium et af stederne.
1398. 15. februarFryele519Ramne, sognepræst i Fryele, og Sven Petersson sælger deres gods Earyd i Fryele sogn til Arvid Stensen.
(13)98. 22. februarMarienburg520Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1398. 24. februar520MReg. Dan. nr. *3585, hertug Johan 4. af Mecklenburg pantsætter 8 sogne på Gotland til Visby, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Gotland.
521Pave Bonifacius 9. reserverer et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil biskopperne af Roskilde og Odense samt provst, dekan og kapitel og de enkelte kannikker og præster har overdragelsesretten, for Ivan Sassen, subdiakon i Odense stift.
1398. 25. februarS. Pietro i Rom522Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Tuy, provsten i Odense og dekanen i Lübeck at indføre Ivan Sassen, subdiakon i Odense, i et kirkeligt beneficium, hvortil biskopperne af Roskilde og Odense samt provst, dekan og kapitel og de enkelte kannikker og præster har overdragelsesretten.
1398. 26. februar522MReg. Dan. nr. *3586, også trykt Hanserec. IV 413 nr. 436, instruks for Johan Ryman, hvori omtales Gotland, udelades i Dipl. Dan., da oplysningen udelukkende vedrører fetaljebrødrenes angreb på øen.
1398. 3. marts523Mogens Hage pantsætter forskelligt gods til Gunnar Gylta for 30 lødige mark.
(13)98. 3. marts524Danzig giver Johan Papengud og Albrecht Smerbard den yngre anbefalingsbrev til Ystad angående Nicolaus Sternebergs gods.
1398. 3. marts524MActa Pont. II 86 nr. 899, overdragelse af et evigt vikardømme i Stralsund til Nicolaus Kummerow, sognepræst i Zudar, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.
1398. 6. martsSjællands landsting525Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, broder Lars, abbed i Ringsted, og fem verdslige erklærer, at Johan Olufsen, ridder, har ladet Folmer Folmersens brev af 1338 14. april vidimere på Sjællands landsting.
1398. 6. martsSjællands landsting526Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, broder Lars, abbed i Ringsted, og fem verdslige erklærer, at Johan Olufsen, ridder, har ladet landstingets brev af 1346 30. august vidimere på Sjællands landsting.
1398. 8. martsS. Pietro i Rom527Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Oristano, ærkedegnen i Roskilde og kantoren i Slesvig at overdrage Jens Konradsen, subdiakon i Roskilde stift, det kanonikat og den præbende ved kirken i København, der var ledige ved Jens Ulriksens død.
1398. 10. marts528Bo Jensen skænker sit gods i Fjenneslevmagle til Sorø kloster.
1398. 12. martsGottorp529Hertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter Lundtoft herred til hr. Klaus v. Ahlefeld, ridder, for 600 lødige mark og 665 mark lybsk.
1398. 12. martsGottorp530Hertug Gerhard 6. af Slesvig lover ikke at indløse Lundtoft herred fra hr. Klaus v. Ahlefeld, ridder, så længe han lever.
1398. 13. marts531Henrik Prip lejer to gårde i Ebdrup af hr. Niels Jonsen, kannik og forstander for helligåndshuset i Århus.
1398. 15. martsEllested532Biskop Johannes af Christopolis, stedfortrædende biskop for biskop Tetze af Odense, giver Ellested kirke et afladsbrev.
1398. 18. marts533Biskop Johannes af Christopolis, stedfortrædende biskop for biskop Tetze af Odense, giver Søllinge kirke et afladsbrev.
1398. 23. martsLund534Peder Jensen Husabot, forstander for helligåndshuset i Lund, og hele konventet sammesteds sælger deres gods i Äspinge i Frosta herred til Niels Svendsen af Ellinge.
1398. 23. martsS. Pietro i Rom535Pave Bonifacius 9. udnævner Povl Mikkelsen til kannik og kantor i Århus.
1398. 23. martsS. Pietro i Rom536Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy og Ribe og kantoren ved sankt Marie kirke i Hamburg at indføre Povl Mikkelsen som kannik og kantor i Århus.
1398 23. marts536MActa Pont. VII nr. 5591, nu også Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VII 15 nr. 1760 (= 1421a), Nicolaus vom Werder, provst i Lübeck, får tilladelse til at vælge skriftefader, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne lybske forhold.
1398. 26. marts537Peder Mortensen, Peder Dene, Torben Jensen og Peder Jensen af Sørup meddeler kong Erik 7. af Pommern, at de har indført Henrik Klausen i besiddelse af gods i Trustrup by.
1398. 27. martsS. Pietro i Rom538Pave Bonifacius 9. eftergiver dem, der besøger kapellet på Mårkær af antonitterordenen, samme kirkebod som dem, der besøger sankt Markus' kirke i Venezia.
1398. 28. marts539Vidisse af et tingsvidne om, at Tvilum kloster har pantsat Kærsgård.
1398. 30. marts540Edoms og Beltring herreder beder hertug Gerhard 6. af Slesvig om hjælp på grund af oversvømmelse og stridigheder med Agge og Niels.
1398. 30. martsS. Pietro i Rom541Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Ribe at overdrage Peder Jakobsen sognekirken sankt Lambert i Mildsted.
1398. 31. marts542Thomas Pedersen Jul sælger sit gods i Agtrup til sin svoger Sigvard Krog.
1398. Marts543Berta, nonne i Dalum kloster, sælger sit gods til Ide, enke efter Henrik Sture.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom544Pave Bonifacius 9. tillader Abraham Brodersen, ridder i Lunds stift, at vælge en skriftefader, som kan meddele ham syndsforladelse.
1398. 3. april545Niels Basse, ridder, af Udby skøder ved skiftet efter sin afdøde hustru Elene alt sit gods i Sverige, Halland og Skåne samt i Sæby, Volborg herred, til den afdødes broder hr. Peder Laxmand, ridder, mod at få alt rørligt og urørligt gods forskellige steder på Sjælland.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom546Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde ved provision at overdrage Jakob Knudsen, præst i Roskilde stift, et kanonikat ved kirken i Lund og give ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom547Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund at overdrage Jakob Knudsen, præst i Roskilde stift, det kanonikat, den større præbende og provstiet ved kirken i Roskilde, som denne tidligere havde opnået ifølge ventebrev, efter at Jakob Hennekesen, kannik og provst, havde resigneret.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom548Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde ved provision at overdrage 10 Niels Jakobsen, gejstlig i Roskilde stift, et kanonikat ved kirken i Roskilde og give ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom549Pave Bonifacius 9. overdrager Detbern Hevenstrit, provst i Odense, kanonikater i Lübeck og Hamburg og giver ham ventebreve på præbender begge steder samt på en dignitet, et personat eller officium et af stederne.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom550Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Concordia og Ratzeburg og provsten ved kirken i Slesvig at indføre Detbern Hevenstrit, provst i Odense, som kannik i Lübeck og ved sankt Marie kirke i Hamburg.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom551Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund at overdrage Lars Jensen, kannik i Roskilde, sognekirken i Kalundborg, som han havde forbrudt ved at beholde den, efter at han var blevet valgt til dekan ved kirken i Roskilde, og giver ham dispensation til at beholde den sammen med dekanatet.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom552Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund at overdrage Lars Jensen, kannik i Roskilde, dekanatet ved kirken i Roskilde, som han havde forbrudt ved at beholde det sammen med sognekirken i Kalundborg.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom553Pave Bonifacius 9. stadfæster, hvad biskop Peder af Roskilde har skænket til kapitlet sammesteds af penge og gods, der hørte til bispebordet, mod at det lader antifoner afsynge til ære for sankt Maria og sankt Laurentius.
1398. 3. aprilS. Pietro i Rom554Pave Bonifacius 9. pålægger efter ansøgning fra dronning Margrete biskoppen af Ratzeburg ved provision at overdrage Henrik Westhof, evig vikar ved sankt Egidius i Lübeck, et kanonikat ved kirken i Lübeck og give ham ventebrev på en større eller middelstor eller mindre præbende sammesteds.
1398. 5. april554MReg. Dan. nr. *3591, nu også trykt Sverges Traktater II 585 nr. 424, hertug Johan af Mecklenburg overgiver Visby og Gotland til den tyske orden, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne gotlandske forhold.
1398. 5. aprilVilmnitz555Kristian Sellentin, præst og vikar i Vilmnitz, indstifter et vikardømme i Vilmnitz. Når hans efterfølger er død, tilfalder overdragelsesretten til samme vikardømme de velbyrdige herrer, brødrene Hans og Predbjørn Podebusk, riddere, og deres arvinger.
1398. 5. april556Pave Bonifacius 9. giver Fraugde kirke et afladsbrev.
1398. e. 5. april557Pave Bonifacius 9. meddeler ærkebiskoppen af Lund, at han godkender, at et nonnekloster oprettes af Gladsax, som fru Ide, enke efter Johan Snakenborg, har skænket dertil.
1398. [6. april - 1. august]558Notits i staden Deventers regnskaber om indbetaling fra Jan Aveking vedrørende fed i Skåne.
1398. 10. april559Palle Jensen, bymand i Slagelse, sælger sin arv efter fru Beke, Henneke Preens afdøde hustru, til biskop Peder af Roskilde.
1398. 12. aprilS. Pietro i Rom560Pave Bonifacius 9. tillader hr. Henning Podebusk, ridder, og hans hustru Kristine at vælge en skriftefader, der kan meddele dem syndsforladelse.
1398. [e.] 12. aprilLübeck561Reces af hansedagen i Lübeck.
[1398. e. 12. april]562De vendiske stæders kendelse i striden mellem Stralsund og Kampen afgør, at når Stralsund bekræfter, at Gise Koerling var borger i byen på det tidspunkt, hvor han blev arresteret med sine sild i Kampen, skal Kampen udbetale Stralsund udbyttet af silden, men hvis Harderwijk derfor vil stille krav over for Kampen, skal Stralsund stå Kampen og stæderne til rette. Stæderne begrunder afgørelsen med, at efter den overenskomst, som stæderne tidligere har indgået, (gælder): Hvis en mand imod stædernes påbud salter sild på Danmarkssiden, så skal silden eller den indtægt, der kommer derfra, tilfalde den stad, hvor vedkommende var borger på det tidspunkt, han saltede silden.
[1398. o. 12. april]Lübeck563Hansestædernes rådssendemænd beder højmesteren for den tyske orden opretholde forbudet mod sejlads fra Preussen gennem Øresund til Zwijn og Holland, indtil de preussiske udsendinge vender hjem, og stædernes særlige udsending er ankommet til ham.
[1398. o. 12. april][Lübeck]564Hansestædernes rådssendemænd beder de stæder, der er tilknyttet Stralsund, Greifswald og Stettin, om at være dem behjælpelige i kampen mod sørøverne, 15 såfremt de ønsker at beholde hansestædernes beskyttelse i Skåne.
[1398. o. 12. april][Lubeck]565Hansestædernes rådssendemænd pålægger Bremen, således som byen har forpligtet sig til, at møde i Øresund den 16. maj som aftalt.
[1398. o. 12. april][Lubeck]566Hansestædernes rådssendemænd meddeler greverne Otto af Schauenburg og Albrecht af Holsten, at Kampens foged var i sin gode ret, da han i 1394 i overensstemmelse med direktiverne hentede to skibe tilbage, som havde forladt fredeskibene i Øresund, og at Stacius v. Northems brev kun viste, at de lovligt var sejlet til Øresund fra Stralsund, og beder dem ikke besvære Kampen i denne sag.
[1398. o. 12. april][Lübeck]567Hansestædernes rådssendemænd foreslår dronning Margrete forhandlinger i København 24. juni og anmoder i tilfælde af godkendelse om sikkert lejde for deres udsendinge.
1398. 13. aprilS. Pietro i Rom568Den pavelige kammermester ærkebiskop Conradus af Nicosia kvitterer biskop Peder af Børglum for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påskedag med resten.
1398. 13. aprilS. Pietro i Rom569Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, kvitterer biskop Peder af Børglum for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påskedag med resten.
1398. 13. april570Optegnelse om fordeling mellem kardinalerne af biskop Peder af Børglums indbetaling af hans servispenge.
1398. 14. april571Jakob Pedersen, borger i Roskilde, sælger sin gård i Hersegade i Roskilde til Lars Jensen af Kornerup.
1398. 15. aprilS. Pietro i Rom572Pave Bonifacius 9. overdrager Lars Olufsen et kanonikat ved kirken i Roskilde og giver ham ventebrev på en større præbende sammesteds.
1398. 15. aprilS. Pietro i Rom573Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Concordia og Århus og dekanen ved kirken i Lund at indføre Lars Olufsen i et kanonikat ved kirken i Roskilde.
1398. 17. aprilS. Pietro i Rom574Pave Bonifacius 9. giver Ludouicus de Ballionibus, købmand fra Perugia, som sendes til Tysklands lande og desuden til Böhmens, Danmarks, Sveriges og Norges riger af hensyn til pavens og den romerske kirkes tarv, bemyndigelse til at modtage og kvittere kollektorer og underkollektorer for de penge, de har indsamlet til forskellige formål, samt indsende deres regnskaber.
1398. 17. aprilS. Pietro i Rom575Pave Bonifacius 9. beder gejstligheden i de lande, som Ludouicus de Ballionibus, købmand fra Perugia og det apostoliske sædes nuntius til Tysklands lande og desuden Böhmens, Danmarks, Sveriges, Norges og Polens riger og nogle andre lande i verden, skal rejse igennem, om at tage vel imod ham.
1398. 20. aprilS. Pietro i Rom576Pave Bonifacius 9. bemyndiger kannikkerne Nicolaus vom Werder i Lübeck og Herman Schindeloib i Schwerin til at stævne og bandlyse de kollektorer og underkollektorer, som vægrer sig ved at udbetale Ludouicus de Ballionibus, købmand fra Perugia, hvad de har indsamlet.
1398. 27. aprilS. Pietro i Rom577Pave Bonifacius 9. udnævner Ivan Sassen til sognepræst i Nakskov.
1398. 27. aprilS. Pietro i Rom578Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Durazzo og provsten i Bremen og dekanen i Lübeck at indføre Ivan Sassen som sognepræst i Nakskov.
1398. 1. maj579Jens Most, kannik i Lund, sælger alt sit fædrene gods i Skåne og Nørre- og Sønderhalland til ridderen hr. Niels Svarteskåning.
1398. 8. majS. Pietro i Rom580Pave Bonifacius 9. udnævner biskoppen af Slesvig, abbeden i sankt Michaelis klo25 ster i Lüneburg og provsten ved kirken i Ratzeburg til værneherrer for de evige vikarer, kaldet sankt Georgsgildebrødre, ved kirkerne i Lübeck.
1398. 10. majRibe581Biskop Eskil af Ribe frikender kapitlet sammesteds for ethvert krav fra Niels Rød angående noget gods i Mejlby og i Farup sogn.
1398. 13. majPlön582Gerhard 6., hertug af Slesvig, erklærer, at Wulf Pogwisch har indløst Reimers kobler på Femern for 100 mark og 22 halve mark lybsk, og at denne må beholde dem, indtil han indløser dem.
[1398]. 14. majRiga583Ordensmesteren for den tyske orden i Livland meddeler kommendatoren og rådet i Reval, at højmesteren har påbudt, at sejlads først må finde sted efter Kristi himmelfartsdag. Dog frem for alle ting, så tag vare på ikke at sejle gennem Øresund ind i Swine, thi som højmesteren skriver til os, så havde søstæderne nu for nylig sendt den øverste skriver fra Lübeck til ham, og de begærede, at man ikke lod nogen sejle gennem Øresund ind i Swine.
(13)98. 17. majMarienburg584Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1398. 17. majS. Pietro i Rom585Pave Bonifacius 9. overdrager diakonen Ivan Sassen et kanonikat ved kirken i Ribe og giver ham ventebrev på en større eller middelstor præbende samt en dignitet, et personat eller officium sammesteds.
1398. 17. majS. Pietro i Rom586Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy og Lübeck og provsten ved kirken i Odense at indføre Ivan Sassen i et kanonikat ved kirken i Ribe.
1398. 19. majÆrø herredsting587Tingsvidne af Ærø herredsting om, at Jens Kvese har skødet al sin ret over Peder Lilles gods til ridderen hr. Klaus Kerle under hertug Gerhard 6. af Sønderjyllands hånd.
1398. 21. maj588Orgis Klenk, ridder, og Otto Grote, væbner, garanterer på vegne af borgmestre og rådmænd i Lüneburg hertug Gerhard 6. af Slesvig og greverne Albrecht og Henrik af Holsten fred indtil 25. juli.
1398. 23. majFaxaholm589Svend Sture erkender at være Arnold Styke 2000 svenske mark skyldig og lover at betale pengene, når han har indtaget den befæstning, som fjenden har opført ved Faxaholm, på nogle nærmere fastsatte betingelser.
(1379). 24. maj590Borgmestre, fogeder, magistrater og rådmænd i Gent, Brügge, Ypern og Franc de Bruges meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck samt de forsamlede udsendinge fra hansestæderne, at sørøverne nu efter i nogle år efter fredsslutningen mellem dronning Margrete og kong Albrecht af Sverige at have plyndret købmændene i de nordlige og østlige have har begivet sig til farvandene mellem Flandern og England. Da de i forening med hertugen af Burgund ikke er i stand til at tilintetgøre dem, beder de hansestæderne om hjælp hertil og vil gerne vide, hvad der allerede er besluttet, og ønsker øjeblikkeligt forbud mod salg af røvet gods, specielt i Hamburg og Bremen, og om muligt også i hansestædernes naboområder. Til gengæld vil de støtte hansestædernes klager hos hertugen af Burgund.
1398. 27. maj 10591Ove Krabbe, væbner, skøder al sin ret til Kærsgårde, Svinballe og Åkær, som han erhvervede med sin hustru Cecilie, til biskop Bo af Århus.
1398. 29. maj591MReg. Dan. nr. *3595, nu også trykt Hanserec. IV 440 nr. 471, højmesteren til Visby om fredeskibene, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende Gotland.
[1398]. 5. juni592Rådmændene i staden Lübeck meddeler de preussiske stæder som svar på deres anmodning om indstilling af sejladsen på Bergen, at den er frigivet af hansestæderne, og at dette ikke kan ændres ensidigt af Lübeck, idet man ellers risikerer, at købmanden uden for hansen overtager denne trafik, (og) de blev enige om ..... at så kunne andre købmænd, der ikke er i hanseforbundet, stræbe efter sejladsen, hvilket da kunne blive til stor skade for den købmand, som er i hansen, og fordi hansestæderne har aftalt det således, så kan vi dårligt forandre den hjælp til de andre stæder, som også er blevet enige om det. Og da I begærer, at vi skal skrive kongen af Sveriges svar til Eder, som man skal skrive til dronningen, så begærer vi, at I skal vide, at vi ofte har forsøgt det hos ham og i den anledning har haft vore breve og vore rådssendebude hos ham og i den anledning har bedt hans stæder om at rykke ham for det, men at vi ikke kunne få andet svar fra ham, end at han endnu ikke havde talt derom med sit råd. Det har vi skrevet til dronningen og har også i den forbindelse skrevet til hende, at når tiden kommer, vil vi da gerne overholde en af de tre artikler og derved gøre, som det tilkommer vores ære. Og kære venner, eftersom I begærer, at vi skriver til Eder, om dronningen har i sinde at blive for at holde møde i København på næstfølgende sankt Hans dag, og om hun vil give Eder lejde dertil, så kan Eders (folk) vel også give Eder besked om, på hvilken måde stæderne har skrevet det til dronningen, og vi formoder, at hun ikke ændrer det; dog er der ikke kommet noget svar derom til os, men når svaret kommer, så vil vi gerne betro Eder det, så snart vi kan. Lev vel i Herren. Skrevet dagen før Kristi legems fest under vort segl. Rådmændene i Lübeck stad.
1398. 13. juniVadstena593Klaus Doget, ridder, overlader en gård i Ludderhuvud til Vadstena kloster, hvilken gård hans hustru Juliane tidligere havde skænket klostret.
[1398. f. 15. juni]594Hansestædernes høvedsmænd klager til biskop Peder af Roskilde over hertug Barnim 6. af Barth, fordi denne har ladet sine tjenere overfalde købmændene inden for hans område.
[1398. f. 15. juni]595Biskop Peder af Roskilde og hr. Anders Jakobsen, ridder, træffer en foreløbig afgørelse i klagen over hertug Barnim 6. af Barth.
(13)98. 15. juniMarienburg596Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
(1399). 15. juni597Danzig giver Ertmar Slichting anbefalingsbrev til Bornholm angående hans kones søsters arvegods.
[1398. o. 15. juni]598Arnold Sparenberg meddeler rådmændene i Lübeck, hvad de hanseatiske høvedsmænd har foretaget sig mod hertug Barnim 6. af Barth, herunder om biskop Peder af Roskildes og hr. Anders Jakobsens mæglingsaktion i striden om det røvede købmandsskib.
[1398. o. 15. juni]599Arnold Sparenberg og de øvrige hanseatiske høvedsmænd sender rådmændene i Lübeck nogle breve vedrørende en strid med hertug Barnim 6. af Barth om et købmandsskib.
1398. 19. juniRoskilde byting600Tingsvidne af Roskilde byting om, at Jakob Pedersen, borger sammesteds, solgte sin gård i Hersegade til Lars Jensen af Kornerup.
(13)98. 21. juniTuchel601Den tyske ordens højmesters skrivelse til Povl Quentyn, borger i Frankfurt an der Oder, hvori han erklærer, at hans foretagender mod Gotland ikke er rettet mod dronning Margrete, men alene mod sørøverne.
(13)98. 21. juni602Rådmændene i staden Lübeck meddeler de preussiske stæder, at man på ny sender afskrifter af brevene fra hertugen af Burgund og de flanderske stæder, hvem man har svaret, at de må bilægge striden mellem hollænderne og friserne, at man intet har hørt fra dronning Margrete om forhandlingerne, og at man sender afskrifter af brevene vedrørende striden med hertug Barnim 6. af Barth.
(13)98. 24. juniDanzig603Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.
1398. o. 24. juniLübeck604Gese, enke efter Heine Kentzeler, skylder Jens Tegeler, indbygger i Skemminge, 100 mark i lybske penge.
[1398. o. 24. juni]605De preussiske stæder takker Lübeck, fordi forhandlingerne i København er udsat til 25. juli, og meddeler, at en flåde vil sejle gennem Øresund 13. juli.
1398. 9. juliGjern herredsting606Tingsvidne om, at Palle Nielsen Brammel har skødet hovedgården Have og andet gods til provsten i Tvilum.
(13)98. 19. juliStuhm607Reces af de preussiske stæders dag i Stuhm.
(13)98. 19. juliStuhm608Højmesteren for den tyske orden erklærer over for dronning Margrete, at han for tiden kun kan lade storskafferen Johan Deergarde rejse som udsending til hende.
1398. 24. juli609Henning Podebusk, ridder, overlader sin kære frænke, Katerine Starkowe 10 mark i Krampas på betingelse af, at den ene halvdel af beløbet efter hendes død skal anvendes til sjælemesse ved kapellet i Streu og den anden halvdel falde tilbage til hr. Henning Podebusk eller dennes arvinger.
1398. 1. august610Broder Johannes Waxthorp, prior i Newcastle, johanniterordenens generalvisitator i Danmark, Sverige og Norge, og broder Jens Henzesen, prior i Eskilstuna, optager Regmod, abbedisse i Vårfruberga kloster, og hele konventet sammesteds i søsterskabsforbindelse med johanniterordenen og gør dem delagtige i ordenens gode gerninger.
1398. [e.] 1. augustKøbenhavn611Reces af hansedagen i København.
[1398. e. 1. august]612Tilføjelser af de preussiske stæders udsendinge til recessen af 1398 [Efter] 1. august.
(13)98. 5. august613Danzig giver Katerine, enke efter Henrik Wulf, anbefalingsbrev til Bornholm angående hendes afdøde mands gods.
1398. 9. august614Detmar Tidemansen, borgmester i Ribe, giver afkald på al ret, der tilkommer ham til det af ham af ærkedegn og kapitel sammesteds lejede gods i Mejlby.
1398. 10. augustGottorp615Hertug Gerhard 6. stadfæster de friheder og statutter, som borgerne i Flensborg 5 har haft i hertugerne Erik 2. og Valdemar 3.s og i greverne Henrik og Klaus' tid, og giver dem yderligere toldfrihed af deres egne varer i Flensborg.
1398. 10. augustGottorp616Hertug Gerhard 6. skøder og sælger til rådet og menige borgerskab i Flensborg skoven kaldet 'de Růde' syd for Flensborg med al dens tilliggende undtagen møllestrømmene.
1398. 11. augustSkovkloster617Testamente af Ide Pedersdatter, enke efter Torkil Nielsen.
[e. 1398. 11. august - f. 1413. 27. maj]Ingelstads herredsting618Tingsvidne af Ingelstads herredsting om, at Lars Pedersen af Ysane sælger til Jens Isaksen, abbed i Tommerup kloster, al den ret, der tilfaldt ham efter hans broder Bjørn Pedersen, til Gärsnäs gods.
(13)98. 12. augustKøbenhavn619Hansestædernes rådsudsendinge beder kong Albrecht af Sverige om at give deres udsending Wulf Wulflam besked om, at dronning Margrete vil få løsepengene udbetalt senest 29. september, ellers må stæderne opfylde deres løfte og udlevere Stockholm. A: tabt – a: koncept, tabt – aa: Ledreborg ms. nr. 6 (lybsk afskrift fra 1404) f. 325r – ab: tabt – ab1: Stralsund Stadtarchiv. Recesms. f. Ir, beskadiget – ab2: Danzig departementsarkiv. 300/ 28, 217 (»Stadtbuch III«) f. 37v (= gl. p. 74).
1398. 15. august620Ludolf v. Estorf og Werner Grote garanterer på borgmestre og rådmænds vegne i Lüneburg hertug Gerhard 6. af Slesvig og greverne Albrecht og Henrik af Holsten fred, indtil den opsiges med otte dages varsel.
1398. 23. august621Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnumsen, skøder alt sit gods i Skippinge til Bent Bille.
1398. 23. august622Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnumsen, skøder sin gård i Store-Merløse til Bent Bille.
[1398]. 23. augustSchwerin623Kong Albrecht af Sverige meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at han håber ikke at blive ladt i stikken af slægt og venner, og beder dem varetage hans interesser.
1398. 28. augustKøbenhavn624Kong Erik 7. af Pommern stadfæster hansestædernes privilegier og friheder i Danmark i overensstemmelse med tidligere givne privilegier.
1398. 28. augustKøbenhavn625Dronning Margrete stadfæster kong Erik 7. af Pommerns brev af 1398 28. august.
1398. 28. augustKøbenhavn626Kong Erik 7. af Pommern stadfæster hansestædernes privilegier og friheder i Sverige i overensstemmelse med tidligere givne privilegier.
1398. 29. august627Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Stockholms privilegier.
1398. 29. augustKøbenhavn628Kong Erik 7. af Pommern stadfæster hansestædernes privilegier og friheder i Norge i overensstemmelse med tidligere givne privilegier.
1398. 29. augustKøbenhavn629Dronning Margrete stadfæster kong Erik 7. af Pommerns brev af 1398 29. august.
1398. 29. august630Repræsentanter for Lübeck, Stralsund og Elbing for de preussiske stæder erklærer, at de stadfæstelser af hansestædernes privilegier, som kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete har udstedt, ikke gælder for Rostock, Wismar og de øvrige mecklenburgske stæder samt Visby, førend de har sluttet forlig vedrørende de tre rigers klager mod dem.
1398. 29. augustKøbenhavn631Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Kampens privilegier og friheder i Danmark.
1398. 29. augustKøbenhavn632Ærkebiskop Jakob af Lund erkender at skylde hr. Johan Deergarde, storskaffer i Marienburg, den tyske orden og Thorn, Elbing og Danzig 5000 engelske nobler for det gods, der bjergedes på Bornholm, og aftaler en ordning om betalingen.
[1398]. 30. augustKøbenhavn633Hansestædernes rådsudsendinge pålægger fogederne i Skåne ikke at yde købmændene fra stæderne i Bagpommern støtte på feddene, da de ikke har hjulpet Greifswald og Stettin som aftalt.
[1398. o. 30. august]København634Hansestædernes rådsudsendinge erklærer over for de flanderske stæder, at hvis disse vil overtage pacificeringen af Vesterhavet mellem Skagen og Frisland, vil de tage sig af Østersøen.
[1398. o. 30. august]København635Hansestædernes rådsudsendinge meddeler den tyske købmand i Brügge, at man har aftalt forhandlinger med dronning Margrete i Vordingborg førstkommende pinse om de klager, der kan rejses mod folk fra Danmark, Norge og Sverige; disse skal være rejst inden den 6. december.
1398. 1. septemberKøbenhavn636Den pavelige nuntius Ludouicus de Ballionibus, købmand fra Perugia, billiger, at hr. Svend, kannik i Stavanger, som har påtaget sig at oppebære, hvad der skyldes det apostoliske kammer i Stavanger stift, må beholde en tiendedel af de indkomne værdier.
1398. 1. septemberKøbenhavn637Kong Erik 7. af Pommern slutter overenskomst med Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden, ordenen og landene Preussen og Livland og deres stæder.
1398. 1. septemberKøbenhavn638Ærkebiskop Vinald af Nidaros og biskop Øystein af Oslo eftergiver alle, der besøger sankt Clara kirke og kloster i Roskilde i from hensigt eller rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1398. 2. september639Biskop Peder af Roskilde bekræfter eksimeringen af kapellet på Vilm, cf. nr. 347.
1398. 3. septemberKøbenhavn640Biskop Olav af Stavanger og provst Arnbjørn ved apostelkirken i Bergen vidimerer pave Bonifacius 9.s bulle af 1398 17. april.
1398. 5. september641Biskop Peder af Roskilde eftergiver alle, der besøger Roskilde sankt Clara klosterkirke i from hensigt eller rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1398. 9. septemberVemmenhögs herredsting642Tingsvidne af Vemmenhögs herredsting om, at væbneren Anders Stigsen har skødet to gårde i Stora Beddinge til kapitlet i Lund til en årtid for Jakob Nielsens hustru Una.
1398. 10. september643Ingeborg Konstantinsdatter skænker Dalshult i Glimåkra sogn til Bosjø kloster.
1398. 10. september644Ingeborg Konstantinsdatter skænker gården Brudekulla i Glimåkra sogn til Bosjø kloster.
1398. 20. september645Karl Nielsen af Kviinge kvitterer hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, for de penge, som Jens Due skyldte ham.
(13)98. 27. september646Danzig giver Martin Vut anbefalingsbrev til Bornholm angående hans afdøde broders gods.
1398. 29. september647Barnum Eriksen, ridder, skøder sit gods i Bildsø til Bent Bille.
1398. 4. oktober648Ingemar Pedersen kvitterer Sølve Nielsen, høvedsmand på Abrahamstrup, for 20 mark sølv, som denne havde lovet ham på dronning Margretes vegne.
(13)98. 6. oktoberLeske649Reces af de preussiske stæders dag i Leske.
1398. 9. oktoberHoleby650Kong Erik 7. af Pommern tildømmer ridderen hr. Niels Ivarsen Skagemands ladegård i Malmø.
1398. 9. oktoberLund651Jens Most, kannik i Lund, sælger sin gård i Ylleröd til kapitlet i Lund, hvilken dog skal være til hans rådighed på livstid mod en årlig afgift på tyve grot til afholdelse af årtiden for den afdøde kannik hr. Mogens.
1398. 10. oktoberAlmarstäk652Svend Sture, væbner, og hans medlovere slutter overenskomst med kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete om overgivelse af borgene Faxaholm, Styresholm og Korsholm med landskaberne Hälsingland, Medelpad, Ångermanland og Norrbotten.
1398. 14. oktober653Niels Madsen, borger i Nyborg, pantsætter sin gård til Peder Jensen, borger sammesteds, for 40 mark lybsk.
1398. 14. oktoberEngestofte654Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Abele, enke efter Troels Skytte, på kongens retterting har skødet alt sit gods i Birkum og Tarup i Åsum herred til ridderen hr. Johan Olufsen af Søholm, og at hendes fader Peder Bang også har skødet sin ret til godset til denne.
1398. 30. oktoberLübeck655Gerhard 6., hertug af Slesvig, greve af Holsten, vidimerer to breve af 1368 30. april og 26. april om klostret Ahrensböks besiddelse af landsbyen Flörkendorf.
(13)98. 31. oktober656Rådet i Maastricht forordner, at sild kun må sælges udblødt og indpakket, og at skånske sild ikke må blandes med andre sild.
(13)98. 31. oktoberDanzig657Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.
[1398. o. 31. oktober]658De preussiske stæder meddeler dronning Margrete, at det ikke har været muligt at indberette om købmændenes skader endnu; men i tidsrummet indtil jul skal enhver meddele sine tab til Danzig, som derefter vil skrive til hende.
[1398. o. 31. oktober]659De preussiske stæder meddeler Lübeck, at man foretrækker at have fælles forsvar til søs med de øvrige hansestæder fremfor med dronning Margrete, og beder Lübeck sørge for fredeskibene samt skrive til de flanderske stæder som aftalt i København. Endvidere ønsker man forholdet til englænderne og deres klæde behandlet ved det kommende møde i Vordingborg, hvor også Hamburgs og Stralsunds tilstedeværelse er ønskelig.
[1398. o. 31. oktober]660De preussiske stæder meddeler Hamburg, at to af deres råder er valgt blandt otte, der skal undersøge sagen om overfaldet på dronning Margretes høvedsmænd og borgere i Kalmar, og beder dem om at sende to udsendinge til forhandlingerne i Vordingborg førstkommende pinse, hvor sagen skal behandles.
1398. 10. november661Henneke Limbæk, væbner, kvitterer dronning Margrete og hendes medlovere for 2000 mark lybsk.
1398. 11. novemberKolding662Hertug Gerhard 6. af Slesvig kvitterer dronning Margrete for 468 mark lybsk 12 skilling af en sum på 1000 lødige mark, som hun havde lovet ham samt afdøde grev Klaus af Holsten og grev Albrecht af Holsten.
1398. 11. novemberKolding663Grev Albrecht af Holsten kvitterer dronning Margrete for 468 mark lybsk 12 skilling af en sum på 1000 lødige mark, som hun havde lovet ham samt afdøde grev Klaus af Holsten og hertug Gerhard 6. af Slesvig.
1398. 11. november664Benedikt v. Ahlefeld den ældre og hans sønner Klaus, Henrik, Benedikt, Karl og Ulf kvitterer dronning Margrete for 6900 mark lybsk.
1398. 13. november665Borgmestre, rådmænd og borgere i Lüneburg erkender at skylde hertug Gerhard 6. af Slesvig 1800 mark af en oprindelig gæld på 2440 mark og lover at betale 900 mark førstkommende kyndelmisse.
1398 13. november665MActa Pont. VII 182 nr. 5593, nu også registreret i Mekl. UB. XXIII 488 nr. 13359 og Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 1003 nr. 1074, med datoen rettet til 14. november, hertuginde Elisabeth, datter af grev Klaus af Holsten, får tilladelse til at have et rejsealter, udelades i Dipl. Dan., idet det ikke vedrører danske forhold.
1398. 18. novemberKøbenhavns byting666Tingsvidne af Københavns byting om, at Jens Trendekop har solgt fire .boder med tilhørende grundstykker i sankt Nikolaj sogn til borgmester Herman Kruse.
1398. 18. november667Notits i staden Deventers regnskaber om udbetaling til deres sendebude, der var redet til Beekbergen angående skader, som dronning Margrete havde påført byens købmænd og borgere.
1398. o. 19. novemberLübeck668Markvard Swyneke, Henneke Limbæks svend, erkender, at Henrik Stures testamenteeksekutorer har fyldestgjort ham for alle krav.
1398. 20. november669Notits i staden Deventers regnskaber om udbetaling til deres sendebud, der har bragt breve til dronningen af Danmark og udsendinge fra Lübeck om skader, som Deventerborgere havde lidt.
1398 20. november669MReg. Dan. nr. *3610, nu også trykt Hanserec. IV 471 nr. 510, højmesteren til kong Albrecht af Sverige om Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende gotlandske forhold.
1398. 23. november670Evert Moltke af Veksø, væbner, erkender ingen ret at have til landsbyen Måløv, og at den blev fravundet hr. Bo Dyre, ridder, hans hustru Kristines fader.
(13)98. 27. november671Rådmændene i staden Lübeck meddeler de preussiske stæder, at der ikke var tale om forbund med dronning Margrete i kampen mod fetaljebrødrene, men kun om gensidig hjælp, og lover i øvrigt at skrive til Hamburg, Stralsund og de flanderske stæder angående forhandlingerne i Vordingborg.
1398. 30. november672Item et latins pante breff aff Hagen Thygissen paa ii gaarde vdi Danstrop, som hand pantsetter sin datter. ♦ Datum mcccxcviiio ipso die beati Andreæ apostoli.
1398. 3. december673Anders Henriksen, borger i Ribe, kvitterer Kristian Frellesen for alt, hvad denne har oppebåret for ham, og sælger ham alt sit gods uden for byen.
(13)98. 4. decemberMarienburg674Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at de preussiske stæder foretrækker at udsende fredeskibene i fællig med de øvrige hansestæder, og lover i øvrigt at yde hendes undersåtter al hjælp i Preussen og Livland.
1398. 7. december674MActa Pont. VII 183 nr. 5594, Nicolaus vom Werder, der også besidder et evigt vikardømme ved kapellet på Putbus, og Johannes Gutzekow bytter embeder i Lübeck, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen og i Lübeck.
1398. 8. december675Torben Brun, borger i Helsingborg, pantsætter sin vandmølle Briddæmølle i åen Rå til Toste Ebbesen, borger sammesteds, for en gæld på 15 mark sølv.
1398. 21. decemberS. Pietro i Rom676Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Monopoli og Lübeck samt provsten ved kirken i Lübeck at overdrage Johan v. Seven, kannik ved kirken i Slesvig, kantordømmet sammesteds, som denne tidligere havde opnået ifølge ventebrev efter Bo Povlsens død.
1398. 26. december677Notits i staden Deventers regnskaber om udbetaling til deres sendebud, der har bragt brev fra Lübeck om et møde i Vordingborg 1399 18. maj om skader, som Deventerborgere og købmænd har lidt i Danmark.
1398. 28. decemberRibe byting678Tingsvidne af Ribe byting om, at Elene Pedersdatter sammen med sin søn Hans Tygesen har skødet al sin arv efter Niels Smed til Ribe by.
139[8. Uvis dag]679Biskop Peder af Roskilde afstår kanniken hr. Oluf Regnersen sin øde gård på Algade i Roskilde.
1679MReg. Dan. nr. *3612, nu også trykt Norges gl. Love 2. rk. I 40 nr. 23 med datering 1398 14. august, hvori dronning Margrete forordner om arvekøb og bergenske købmænds gæld i Nordland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne norske forhold.
1398680Henneke Moltke i Torbenfeld stifter sankt Peders kapel ved kirken i Næstved og skænker gods i Hyllinge dertil.
[1398]681Grubbe Jensen af Gunderslev skøder sin ret i en gård i Holløse til Næstved sankt Peders kloster.
1398682Hr. Niels Brysting sælger sit hus i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.
1398683Jens Ivarsen af Ørslev sælger sin ret til en gård i Neble Torp til Næstved sankt Peders kloster.
1398Ringsted landsting684Hr. Johan Olufsen af Søholm skøder en gård i Nyrup til Sorø kloster til sjælebod for sig og sin hustru Ingeborg.
1398685Hr. Jens Due bekender at skylde Jens Degn i Roskilde 10 lødige mark.
1398686Kapitlet i Roskilde vidimerer pave Aleksanders privilegier for johanniterne.
1398687Niels Kvant nævnes i et brev tilhørende Roskilde kapitel.
1398688Jens Pedersen skøder gods i Askildrup, Ølst og Trustrup til Kristian Jensen af Brusgård.
1398689Johan Schulte overgiver sin datter Elisabeth et bodested i Falsterbo som hendes mødrenearv.
1398690Staden Louvain forordner om salg af sild, heri at da kun Skånesild er at købe i staden, skal man sælge dem uden tegn.
1398691Hamburgs kæmnerregnskab.
1398692Skiftebrev mellem Stig Andersen og hans søn Povl Stigsen og Kristian Vendelbo om en gård i Ajstrup.
1398693Skifte mellem hr. Kristian Vendelbo og Stig Andersen.
1398694Skifte mellem hr. Kristian Vendelbo og Stig Andersen.
1398Framlev herredsting695Tingsvidne om, at Katerine Svends skøder sin gård Storring og tre andre gårde til Anders Troelsen.
[1398]696Benedikt v. Ahlefeld får kvittering af dronning Margrete for 600 mark.
[1398]697Godskalk Rostrup mageskifter gods i Tørring med Øm kloster for gods ved Skørring mark.
1398698Jens Sosadels skødebrev på gods i Gylling.
1398?698MÆA. II 141 nr. 244, se 1390 eller 1398. Dipl. Dan. 4. rk. IV nr. 317.
1398699Skøde på en grund vest for Ulbjerg kirke.
1398700Provsten af Børglum m.fl. bevidner, at biskoppen af Børglum har haft fem mark sølv i årlig indtægt af Læsø.
1398701Vidne om, at læsøboerne ikke vil svare afgift til biskoppen af Børglum, men til biskoppen af Viborg.
1398702Vidne om, at biskop Svend af Børglum kun havde givet kapitlet i Viborg brev på Læsø for sin egen levetid.
1398703Vidne om, at biskoppen af Børglum kun har givet Viborg kapitel brev på Læsø for sin egen levetid.
1398704Kong Erik 7. af Pommerns stadfæstelsesbrev på en gård i Skelby.
1398705Henrik Uffesen mageskifter sin del i Paddeborg og Svennerup til biskop Peder af Roskilde.
1398706Hr. Johan Olufsen af Søholm overlader gods i Føllenslev sogn til biskop Peder af Roskilde.
1398707Hr. Johan Olufsen af Søholm oplader Havegård og Egemarke til biskop Peder af Roskilde.
1398708Jens Simonsen Lunge skøder sin hovedgård i Forsinge til Anders Jensen.
1398709Peder Dene pantsætter sit gods i Slagelse herred til biskop Peder af Roskilde.
1398710Eggert Retteblok pantsætter sit gods i Neble til hr. Zabel Kerkendorp.
1398711Johan Heyden, Roskildebispens official på Rügen, bekender, at han skylder biskop Peder af Roskilde 800 mark.
1398712Anders Gris mageskifter forskelligt gods med Antvorskov kloster.
1398713Steffen Lippe får livsbrev på forskelligt af Antvorskov klosters gods.
1398714Anders Gris lover at holde Antvorskov kloster skadesløs, hvis biskoppen i Roskilde kan afvinde ham noget af Nordrup mark eller skov.
1398715Hans Pedersen i Kelstrup lejer en ødegård i Næsby af Antvorskov kloster.
1398716Jon Jakobsen i Slagelse sælger al sin rettighed i Askegård i Oreby til Jakob Mortensen af Svinninge.
1398717Ærkedegnen i Roskilde forbyder, at andre end kirkeværgerne befatter sig med Sludstrup kirkegård.
1398718Peder Svendsens arvinger lejer Egerup på livstid af prioren i Antvorskov kloster.
1398719Johan Godow sælger sit gods i Åsmose til Jens Skave.
1398720Priorinden i Dalum kloster erkender, at Jersore er blevet indløst af Otto Skinkel.
[1398]721Tingsvidne om, at Jersore, som havde været pantsat til Eggert Bitsere, blev indløst af Otto Skinkel på Dalum klosters vegne.
1398722Volrad Skinkel pantsætter endnu en gård i Nørreby til Jakob Smed.
1398723Eskil Falster pantsætter fire ørtug jord i Øverup til Jens Troelsen.
1398724Peder Sten lejer et stykke jord af Antvorskov kloster.
1398725Anders Pedersen Gris forpligter sig til ikke at skove i Antvorskov klosters skov uden priorens tilladelse.
1398. 1400 og senere726Fæste- og lejebreve, udstedte af Roskilde domkapitel, på dets godstilliggender.
[1398-1405]727Peder Nielsen af Herlufstrup sælger en gård i Vollerslev og Lidemark til hr. Jens Falk.
forrige næste