forrige næste
DatoStedNr.Regest
(13)99. 6. januarMarienburg1Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[1399. o. 6. januar]2De preussiske stæder takker dronning Margrete for hendes gode behandling af deres høvedsmænd på Stockholm og på fredeskibene og meddeler, at de foretrækker at få spørgsmålet om samarbejdet på havet behandlet ved de kommende forhandlinger i Vordingborg, da stæderne i Livland på grund af is ikke kan sende skibe ud.
[1399. o. 6. januar]3De preussiske stæder meddeler Lübeck, at man stadig foretrækker samarbejde med de øvrige hansestæder på havet frem for med dronning Margrete, og at man for at undgå brud har bedt om udsættelse af sagen til de kommende forhandlinger i Vordingborg under påskud af, at isen hindrer de livlandske stæder i at udsende skibe.
1399. 7. januar4Brødrene Peder Sommer, Thomas og Peder Troelsen, kaldet Gedsted, pantsætter alt deres gods i Gedsted og andetsteds i Rinds herred til hr. Kristian Vendelbo for 120 lødige mark.
13[9]9. 11. januarÅbo5Hr. Abraham Brodersen, høvedsmand på Åbo, bekendtgør for indbyggerne i Masku og Pikis sogne, at kong Erik og dronning Margrete har forlenet biskop Bjørn af Åbo med de to sogne.
1399. 14. januar6Hartvig Breyde og Wulf Pogwisch den yngre, ridder, forpligter sig til at holde Erik Krummedige skadesløs for den kaution på 400 mark, som han har ydet dem over for Tale, enke efter Henrik v. Buchwald.
1399. 14. januarS. Pietro i Rom7Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy, Ratzeburg og Lübeck at overdrage Niels Stendal skatmesterembedet ved kirken i Slesvig, som denne tidligere havde opnået ifølge ventebrev efter Regner Sønniksens død.
1399. 18. januarRibe8Biskop Eskil af Ribe stadfæster Løgum klosters privilegier.
1399. 22. januar9Hågen Tygesen pantsætter Stærkær til hr. Elav Elavsen.
1399. 24. januarS. Pietro i Rom10Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Vor Frue kirke i Roskilde Vor Frue kloster på en række festdage eller rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, et bestemt antal år og dage af den dem pålagte kirkebod.
[Tidligst 1399]. 25. januarÅbo11Borgmestre og råd i Åbo meddeler borgmestre og råd i Reval kong Erik 7. af Pommerns befaling om, at det Nils Eriksson, der har haft Åbohus, er blevet borgerne i Reval skyldig, skal udredes fuldstændigt.
1399. 26. januar12Hr. Tue Galen overdrager Jens Olufsen sin ret til noget gods på Fyn, som hans svigersøn Jens Absalonsen havde fået af Jens Olufsen, men ikke fyldestgjort denne for.
1399. o. 26.Lübeck13Ulrik van Verden, skipper, erklærer efter fornyede forhandlinger med Henrik Bonsak, at han vil overholde alt, hvad denne har stillet sikkerhed for til rådmændene i Assens.
(13)99. 27. januar14Reval takker dronning Margrete for hendes venskab og meddeler hende som svar på hendes brev, at staden agter at følge de beslutninger, som Lübeck og de øvrige stæder på den anden side havet har truffet vedrørende freden på havet.
1399. 28. januar15Staden Paris forordner om handel med sild.
[1399] 31. januar15AReg. Dan. nr. *3614, brev til Reval om forhandlinger med storfyrst Witold af Litauen, hvori nævnes, at russerne ønsker at sejle fra Gotland til Trave, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende gotlandske forhold.
1399. 2. februar16Peder Finkenoge, ridder, kvitterer prioren og brødrene i Antvorskov kloster for 24 mark penge og 14 pund korn.
1399. 2. februar17Henrik Spore pantsætter en gård i Krungerup og en øde gård i Radsted til hr. Absalon Andersen.
1399. 4. februar18Palle Brammel skøder Kolbæk til Tyge Levring.
13(99). 7. februar19Rådmændene i Lübeck meddeler de preussiske stæder, at man har holdt møde i Wismar med Rostock og Wismar, hvor disse har bedt om tilgivelse for den skade, de har påført stæderne, og at et møde er aftalt til 1. maj i Lübeck helst med deltagelse af udsendinge fra de preussiske stæder, således at de kan forhandle før mødet i Danmark. Indtil da bør aftalerne fra København overholdes.
1399. 9. februar20Marina Jensdatter, enke efter hr. Niels Hak af Hyby, erkender at skylde provst Folkvin i Lund 24 lødige mark og oplader ham derfor sin landgilde af en gård i Malmø i tre år.
1399. o. 9. februarLübeck21Johan Horborg og Bernhard Goldensee erkender at skylde hr. Henrik van dem See, provst i Slesvig, 100 mark lybsk.
[1399]. 11. februarWestminster22Kong Richard 2. af England pålægger sin serjeant-at-arms Robert Markele, John Knolle og John Carde at foranstalte en undersøgelse af omstændighederne omkring en uretmæssig fjernelse af 300 tønder sild fra Skåne og andre varer fra et skib i havnen i Plymouth i 1379.
1399 15. februarSträngnäs23Bengt Arvidsson og Dan Nilsson, gift med Torsten Gjurdssons døtre, og hr. Gjurd, ærkedegn i Strängnäs, Torsten Gjurdssons søstersøn, skifter alt det gods, som fornævnte Torsten og hustru Gertrud Gjurdsdatter ejede i Norra Halland, Kind og i Finnveden.
1399. 16. februar24Peter Bützow, ridder, kvitterer dronning Margrete for 100 mark lybsk, som Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, på hendes vegne har betalt ham for den fangne Fader Krabbe.
1399. 16. februarGent24SOm breve skrevet i København angående sørøveri.
1399. 1. martsS. Pietro i Rom25Pave Bonifacius 9. udnævner biskop Peder af Roskilde til det apostoliske kammers kollektor i Danmarks rige og tilbagekalder alle tidligere udnævnelser.
1399. 12. martsSjællands landsting26Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Thomas Smed har skødet Ove Steg al den ret, som han med sin hustru Katerine Jensdatter havde erhvervet til 13 ½ ørtug jord i Gammelby, som hendes fader Jens Bentsen havde pantsat til hende for 10 mark lødigt sølv.
1399 13. marts26MActa Pont. VII 184 nr. 5595, også registreret Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VII 16 nr. 1762 (= 1504a), pave Bonifacius 9. tillader Nicolaus vom Werder, provst i Lübeck, at vælge skriftefader, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne lübske forhold.
1399. 14. marts27Henrik van dem See, provst, og hele kapitlet i Slesvig slutter overenskomst med hertug Gerhard 6. af Slesvig om retsplejen over for kapitlets bønder.
1399. [14. marts]Gottorp28Hertug Gerhard 6. af Slesvig slutter overenskomst med domprovsten og domkapitlet i Slesvig om retsplejen over for kapitlets bønder.
1399. 14. martsGottorp29Hertug Gerhard 6. af Slesvig stadfæster alle friheder og privilegier for kapitlet i Slesvig og overlader det alle bøder af dets bønder.
1399. 15. martsOdense30Kong Erik 7. af Pommern giver Hartvig Limbæk, ridder, og Ivan Radmarstorp, væbner, låsebrev på godset Jersore.
(13)99. 16. martsMarienburg31Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1399 16. marts31MReg. Dan. nr. *3617, også trykt Hanserec. IV 480 nr. 521 og Mekl. UB. XXIII 552 nr. 13428, højmesteren til kong Albrecht af Sverige om pantsættelsen af Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold mellem den tyske orden og Sverige.
1399. 17. marts32Brødrene Anders Olufsen af Næsby og Jens Olufsen af Gundestrup, riddere, skøder biskop Peder af Roskilde til kongens hånd al den ret, de har til gods i Gyrstinge.
1399. 17. marts33Bonde i Kanarp pantsætter to tredjedele af arven efter Karl Styrkarssons hustru Ingrid, datter af Erik Nilsson, til ridderen hr. Abraham Brodersen for 200 mark penge.
18. marts1399 Næstved34Rigens kansler tildømmer Esbern Pedersen i Ravnstrup en gård i Rejnstrup.
1399. 19. martsHamneda35Erik Tureson og hans hustru Elene Ingemarsdotter sælger alt deres gods i Hulje og Århult til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark penge.
1399. 21. martsS. Pietro i Rom36Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Lunds domkirke den 10. juli, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger ærkebiskoppen og fire præster til at meddele syndsforladelserne.
1399. 23. martsS. Pietro i Rom37Pave Bonifacius 9. tillader hertug Gerhard 6. af Slesvig at holde messe før daggry.
1399 23. marts37MActa Pont. II 103 nr. 930, også reg. Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 1021 nr. 1510, paven tillader grev Albrecht af Holsten at holde messe før daggry, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne holstenske forhold.
1399. 26. martsLaholm38Jens Esmundsen pantsætter alt sit gods i Onsjø i Søndrum sogn til Peder Nielsen, foged på Laholm, for fem mark sølv.
[1399. f. 1. april]39Dronning Margrete meddeler storskafferen Johan Deergarde, at Åbo er under hendes kontrol, og at andre borge vil blive overgivet til hende tre uger efter påske, og beder om, at de aftalte forhandlinger må blive udsat til 8. september.
(13)99. 1. aprilMarienburg40De preussiske stæder sender Lübeck en afskrift af dronning Margretes brev, nr. 39, og foreslår, at man forhandler med hende 15. august, idet hendes forslag 8. september er for sent, og forud mødes indbyrdes 25. juli.
1399. 6. april41Niels Kvie og hans søstre sælger deres gods i Almind syssel til Henneke Limbæk af Gram, væbner.
1399. 6. april42Niels Kvie og hans søstre sælger alt deres gods i Malt herred og i øvrigt i Vardesyssel til Henneke Limbæk af Gram, væbner.
1399. 8. aprilLübeck43Hertug Gerhard 6. af Slesvig lover, at biskop Johan af Slesvig og hans undersåtter 5 må beholde deres rettigheder.
(13)99. 13. april44Rådmændene i staden Lübeck meddeler de preussiske stæder som svar på deres brev af 1. april, at de er indforstået med udskydelsen af forhandlingerne i Vordingborg til 15. august.
1399. 14 aprilNyköping45Dronning Margrete og det svenske rigsråd skaber forlig mellem Karl Ulfsson af Tofta og Knut Boson om Viborghus og len.
1399. 15. aprilS. Pietro i Rom46Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Concordia og Ribe samt dekanen ved kirken i Hamburg at overdrage Niels Buterfelt, sognepræst i Haddeby, det kanonikat og den præbende ved kirken i Slesvig, som han havde opnået, efter at kannikken Jens Palborn havde resigneret.
1399. 16. april47Lars Nielsen, sognepræst i Gudmundtorp, kvitterer Bosjö kloster for sin prioratstid.
1399. 17. aprilS. Pietro i Rom48Pave Bonifacius 9. tillader hertug Gerhard 6. af Slesvig og hans hustru Elisabeth at vælge en skriftefader, som kan meddele dem syndsforladelse.
1399 17. april48MActa Pont. II 104 nr. 933, også registreret Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 1027 nr. 1519, grev Albrecht af Holsten får tilladelse til at have et rejsealter, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne holstenske forhold.
(13)99. 18. april49Rådmændene i Stralsund meddeler de preussiske stæder, at de har modtaget afskriften af dronning Margretes brev, og samtykker i udsættelsen af forhandlingerne til 15. august.
1399. 18. aprilLübeck50Biskop Johan af Slesvig lader seglene under brev af 1271 27. august (trykt P. von Goetze, Albert Suerbeer 210 nr. 24) udstedt af ordensmesteren i Livland, Walter von Nordeck, med flere, beskrive af notaren Didrik de Stagno.
1399. 21. april51Bo Olufsen Skomager, bymand i Køge, sælger sin gård ved sankt Nikolaj kirke sammesteds til Peder Jensen.
1399. 24. april52Bytingsvidne, at Kristine Bondes skøder en halv gård i Lund til Peder Danmark.
1399. 25. aprilFåborg53Kong Erik 7. af Pommern indskriver syv mark sølvs jord i Diernæs sogn, som Niels Ingvarsen Spørhas besidder, i sit målsgods.
1399. 1. maj54Hr. Niels Jensen Grubbe og hans hustru Elene Svendsdatter skænker en gård i Kongsted og en gård i Svinninge til Sorø kloster som betaling for deres gravsted og til sjælebod for dem og deres slægt.
(13)99. 2. majMarienburg55Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1399. 3. majLundekirkens søndre kor56Detmar Pedersen fra Nakskov, offentlig notar, bevidner, at hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, der erklærede, at hr. Ivar Nielsen, ridder, havde pantsat ham Skagemands ladegård for 150 mark ny skånsk, solgte denne gård og tilhørende breve til sin medkannik hr. Peder Nielsen. Da Ivar Nielsens søn hr. Niels Ivarsen påstod at have et kvitteringsbrev, aflagde hr. Jens Henriksen på foranledning af hr. Peder Nielsens broder Åge Nielsen ed på, at alle breve, der stred mod hovedbrevet, var uægte og falske.
1399. 7. majSjællands landsting57Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Ove Steg af Ølsemagle lod Jens Bentsens testamente læse, hvori stod, at denne gav sine døtre Lucie og Katerine 20 mark lødigt sølv, for hvilke han pantsatte dem alt sit gods i Gammelby.
1399. 9. majOdense58Niels Ivarsen af Hevringholm, ridder, pantsætter alt det gods på Lolland, som Mathias Kale og Gerhard Ketelhot havde pantsat til hans hustru Kristine, til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Højstrup, ridder.
(13)99. 11. maj59Reval meddeler dronning Margrete som svar på hendes brev, at staden vedrørende udsættelsen af forhandlingerne til 15. august vil forholde sig i henhold til, hvad der aftales mellem de nordtyske og preussiske stæder.
1399. 17. majLaholm60Borgmester og bymænd i Laholm overdrager en gård i byen til Peder Nielsen, foged på Laholm, mod en bestemt årlig afgift.
[e.] 1399. 18. maj61Danzigs opgørelse over udgifter i årene 1391-1399 for en række udsendinge til Danmark, at godtgøre af pundtolden.
1399. 21. maj62Hr. Niels Jensen Grubbe og hans hustru Elene Svendsdatter skøder en gård i Kongsted og en anden i Svinninge til Sorø kloster.
(13)99. [e.] 21. majMarienburg63Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[1399. e. 21. maj]64Svar, afgivet på enkerne efter Lubbert Sak og Series Wilringhusens vegne og på Konrad Ludwigs vegne, der som den første rejste til Danmark, om det gods og de penge, der skulle kræves.
[1399. o. 21. maj]65De preussiske stæder meddeler dronning Margrete som svar på hendes brev, at man gerne vil acceptere hendes forslag om forhandlinger og andre sager.
1399. 25. majSchwan66Kong Albrecht af Sverige og hertug Johan 4. den yngre af Mecklenburg pantsætter Gotland og Visby til hr. Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden, og den tyske orden for 30000 nobler.
1399. 25. maj67Svend Skobe skøder Skovgård til Tvilum kloster.
1399 29. maj67MActa Pont. VII 185 nr. 5596, også trykt Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 1038 nr. 1532, der vedrører nonneklostret i Itzehoe, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne holstenske forhold.
1399. 30. maj68Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, sælger hr. Wulf Pogwisch den ældre en gård på Femern nær Burg for 300 mark lybsk.
1399. 4. juniS. Pietro i Rom69Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Concordia, abbeden i Ringsted kloster og kantoren ved kirken i Ribe at overdrage Niels Jensen, sognepræst i Søften, hellig korsaltret i Århus domkirke, som biskop Peder af Roskilde havde præsenteret ham til, hvilket biskop Bo af Århus havde nægtet at godkende.
1399. 5. juni18. juni Lunds byting70Tingsvidne af Lunds byting om, at Elene, enke efter Klaus Jyde, og Jens Puge, værge for deres børn, har skødet en halv gård i sankt Hans' sogn i Lund til bonden Niels Svendsen.
1399. 18. juniKøbenhavn71Kong Erik 7. af Pommern befaler Anders Pedersen af Svanholm og Gunnar Jakobsens arvinger, der strides om en gæld på 42 mark sølv, at give møde for justitiaren om seks uger.
1399. 18. juniS. Pietro i Rom72Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Concordia og Ribe samt provsten ved kirken i Slesvig at overdrage Eskil Jonsen, sognepræst i Hornbæk, det kanonikat og den præbende ved kirken i Århus, som kannikken Jens Lyng havde afstået.
1399 20. juni72MReg. Dan. nr. *3625, Johan Vridze, bymand i Visby, sælger til Hemming Magnusson, bymand i Söderköping, en kålgard i Söderköping, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1399. 23. juniRinds herredsting73Tingsvidne af Rinds herredsting om, at brødrene Peder Sommer, Thomas og Peder Troelsen, kaldet Gedsted, erkender at være hr. Kristian Vendelbo 120 lødige mark skyldig og derfor har pantsat ham alt deres gods i Gedsted og andetsteds i Rinds herred.
1399. 23. juni74Torkil Jensen slutter overenskomst med Henrik Polle, borger i Flensborg og for stander for helligåndshuset og -gården sammesteds, om på livstid at leje halvdelen af et nyt stenhus.
(13)99. 23. juniMarienburg75Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1399. 24. juniMarienburg76Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden, slutter overenskomst med kong Erik 7. af Pommern.
1399. 24. juni77Jens Falk af Vallø, ridder, sælger alt sit gods i Særløse og hele landsbyen Jonstrup til Henneke Gynzelinsen.
1399. 24. juni78Jens Stigsen sælger alt sit gods i Skepparp til hr. Absalon Pedersen af Härlöv.
1399. 29. juni7918. Niels Pedersen, kaldet Oldeniels, erklærer at have delt arvegodset efter hustruen Kristines fader og moder mellem hende og svogeren Jakob Ebbesen og opregner, hvad der tilfalder svogeren.
1399. 5. juli79MRA. Håndskriftsamlingen XIII, Genealogisk-Heraldisk Selskab ms. i fol. 32, Nationaltidende 1896. 30. juli, er en fejlagtig registrering af 1449. 29. december, cf. Rep. nr. 7938 med tilf. bd. IV p. 839 og 858.
(13)99. o. 11. juli80Udgifter for højmesteren for den tyske orden, da han med følge rejste til forhandlinger i Wismar og derfra til Danmark.
1399. 14. juli81Bytingsvidne om, at brødrene Mogens og Otto Olufsen skøder en gård i Lund til Jens Karlsen og Lars Hågensen.
1399. 15. juli82Jon Jonsen Lille, ridder, sælger til kapitlet i Ribe alt det gods, som hans bedstefader Valdemar Sappi, ridder, besad i Seem sogn.
1399. 16. juliDalby83Ærkebiskop Jakob af Lund tilstår Bosjö kloster ærkebispetienden af dets gods og bevilger det bøder for helligbrøde, tremarksbøder og tejen af dets undergivne.
1399. 16. juli84Jens Lund, bymand i Malmø, kvitterer Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, for 40 lødige mark af de 120 for Torreberga.
1399. 16. juli85Jens Lund, bymand i Malmø, kvitterer hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, for betalingen for Torreberga.
1399. 22. juliNyköping86Erik af Guds nåde rigerne Sveriges, Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge og hertug over Pommeranerne bekræfter med råd og samtykke fra vor kære moder fru Margrete, af Guds nåde Valdemar Danekonges datter, det svenske råd kong Magnus' overdragelse af 1351 13. maj, trykt Dipl. Suec. VI nr. 4717, til Padis kloster af patronatsretten til Borgå kirke.
1399 25. juli86MActa Pont. II 106 nr. 936, også registreret Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 1044 nr. 1544, paven indsætter bl.a. abbeden i Hiddensee, Roskildensis diocesis, til værneherre for en præst i Schwerin stift, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.
1399. [e.] 25. juliLübeck87Reces af hansedagen i Lübeck.
1399. 28. juli88Jens Lund, bymand i Malmø, kvitterer Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, for 40 lødige mark.
1399. 30. juli89Jens Lund kvitterer Lars Jensen, dekan i Roskilde, for 40 mark ud af de 120 mark for Torreberga.
1399. 5. augustÅlborg90Jens Mår, kannik i Viborg og biskop Laves befuldmægtigede, appellerer til paven vedrørende de overgreb, som biskop Peder af Børglum har ladet foretage mod Viborg bisp og kapitel på Læsø.
1399. 13. august91Optegnelse om, at der er foretaget arveskifte mellem brødrene Henrik, Johan og Martin Ram af alt deres gods, herunder ni bodesteder i Falsterbo.
1399. 15. augustVarberg92Gunnar Sok sælger det gods i Sverige og Halland, som han arvede efter sin søn Markus Sok, til hr. Abraham Brodersen.
1399. 16. august93Biskop Detlev af Ratzeburg og provst Nicolaus af Lübeck vidimerer kong Erik 7. af Pommerns brev af 1398 29. august og dronning Margretes stadfæstelse af samme dato.
1399. 18. august94Ærkebiskop Jakob af Lund eftergiver alle, der besøger Vor Frue og sankt Nikolaj kirke i Jönköping eller rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1399. 26. augustLübeck95Rostocks og Wismars rådsudsendinge afgiver beretning om behandlingen af deres stæders sag på hansedagen i Lübeck.
1399. 28. augustAntwerpen96Bystyret i Antwerpen forbyder salg af andre sild end skånsk sild på tønde, der er fremstillet i Skåne.
1399. 31. augustS. Pietro i Rom97Pave Bonifacius 9., der tilbagekalder sin overdragelse af kantordømmet i Slesvig til kannikken Johan v. Seven, overdrager dette embede til Niels Buterfelt, kannik i Slesvig.
1399 1. september97MReg. Dan. *3630, se 1398. 1. september Dipl. Dan. 4. rk. VI nr. 638.
1399. 1. septemberLübeck98Nicolaus vom Werder, provst ved kirken i Lübeck, indsamler af indtægter og afgifter tilhørende det apostoliske kammer i kirkeprovinsen Bremen og desuden i stæderne og stifterne Kammin, Verden og Slesvig, udpeget med apostolisk myndighed, kvitterer hr. Godskalk, abbed i Dargun, for 20 rhinske gylden, som denne har betalt til den kærlige hjælp, som pave Bonifacius 9. har pålagt cistercienserordenen.
1399. 2. september99Rådet i Maastricht forordner, at man nu må fremstille klæde til Skåne af alle slags uld, dog undtaget især skotsk og westfalsk, og forsyne det med et særligt mærke, og klædemagerne skal sammen med skånefarerne træffe aftale om betingelserne af hensyn til stadens navn og næring.
1399 5. september99MReg. Dan. nr. *3631-3632, højmesteren for den tyske orden til Gotlands indbyggere og til Visby, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Gotland.
1399. 8. september100Elene Gudserksdatter skænker en gård i Remmarlöv til Bosjö kloster.
1399. [e.] 8. septemberNykøbing101Reces af hansedagen i Nykøbing.
[1399. o. 8. september]102Dronning Margrete opfordrer grev Konrad af Oldenburg til at tilbageholde de skibe og det gods, som sørøverne har bragt til havne i hans land, til fordel for ejermændene.
[1399. o. 8. september]103Hansestædernes udsendinge meddeler deres stæder, at man har fastlagt nye forhandlinger om sørøverne og dronning Margretes hjælp til 1400 8. januar.
(13)99. [o. 8. september]104De tyske stæders fogeder i Falsterbo og Skanør udsteder en forordning om opkrævning af en afgift på hver læst sild, der sejles gennem Øresund på flåden og fredeskibene og en afgift på hver 10 noblers værdi af skibe og andet gods til udrustning af fredeskibe.
1399. 15. septemberS. Pietro i Rom105Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde at reservere en dignitet, et per sonat eller et officium med eller uden sjælesorg ved kirken i Lund for Jens Most, kannik sammesteds.
1399. 29. septemberNykøbing106Dronning Margrete slutter fred med Rostock og Wismar og stadfæster deres privilegier i Danmark, Sverige og Norge.
1399. 29. september107Frederik van Wenden, kommendator i Thorn, Johan Deergarde, storskaffer i Marienburg, borgmestrene hr. Kristian Ritter og hr. Johan Hoyers fra Hamburg og hr. Wulf Wulflam og hr. Gerhard Papenhagen fra Stralsund erklærer som forligsdommere mellem hr. Bertold van Osten, Hans Nilssons venner, Kalmarborgerne og deres venner på den ene side og Lübeck og de preussiske stæder på den anden vedrørende hændelserne over for Hans Nilsson og Kalmarborgerne, at der er aftalt endelige forligsforhandlinger til 1400 25. juli.
[o. 1399 29. september]108Lübeck fremlægger en redegørelse for hændelserne ved Kalmar.
[o. 1399. 29. september]109De preussiske stæder fremlægger en redegørelse for hændelserne ved Kalmar.
1399. 4. oktober110Landstingsvidne om Elene Gudserksdatters gave til Bosjö kloster.
1399. 24. oktober111Katerine Assersdotter sælger sit fædrene arvegods i Torrmyra til ridderen hr. Abraham Brodersen.
(13)99. 25. oktoberMarienburg112Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han efter overvejelse ikke kan besvare hendes brev, førend han har forhandlet med dem, der har pantsat Gotland til ham.
(13)99. 25. oktoberMarienburg113Højmesteren for den tyske orden meddeler kong Albrecht af Sverige, at han har modtaget et brev fra dronning Margrete med krav om Gotland og Visby, og anmoder ham om at påtage sig ansvaret for pantsættelsen over for hende.
1399. 27. oktober114Rådet i Maastricht forordner, at man kun må udbyde ret skånsk sild i staden.
1399. 30. oktoberStevns herredsting115Jens K....., foged i Stevns herred, Evert Grubbe af Alslev, væbner, Niels Almarsen, præst i Store-Heddinge, tre væbnere og tre bymænd i Store-Heddinge vidimerer på Stevns herredsting kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1355 24. august, kong Olufs brev af 1377 17. juli og tingsvidne af Stevns herredsting af 1377 23. juli.
1399. 31. oktoberHanhals116Margrete Klausdatter, enke efter Harald Nøte, erkender, at hun har opladt sin gård Kappekulla i Fjärås sogn i Fjäre herred til hr. Niels Svarteskåning til gengæld for sit ophold de sidste 16 år og yderligere for resten af sin levetid.
1399. 7. novemberSkanør117Tingsvidne af Skanør byting om, at Lydeke Wittow skøder en bod i Skanør til Tideke Myntebeke.
(13(99. 7. novemberMarienburg118Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1399. 7. novemberS. Pietro i Rom119Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved kirken i Lübeck at overdrage Povl Mikkelsen, kannik i Slesvig, skatmesterembedet sammesteds.
1399. 9.-16. november120Optegnelse om udgifter for staden Deventer til udsendinge, der bragte breve fra dronning Margrete angående sørøverne.
1399. 11. november121Jens Dondeman, borgmester i Kalundborg sælger sit gods i Skanør til hr. Lars, dekan i Roskilde.
1399. 11. november122Hr. Henrik Koneman, provst i klostret i Preetz, delagtiggør klostret i, at han har oppebåret 200 mark lybsk i rede penge fra søstrene og brødrene i Vor Frues og sankt Gertruds kalente, der har hørt til kirken i Dänischenhagen, og har truffet nærmere bestemmelser om afholdelse af messer og gudstjenester for kalentets medlemmer.
1399. 15. novemberSlagelse123Henneke Limbæk, væbner, kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for 8000 lybske mark, for hvilke borgen Varde og Vardesyssel var pantsat til ham, og erklærer nu at sidde inde med ovennævnte samt borgen og byen Ribe med tilhørende len på den betingelse, at det efter forlangende skal overgives til kongen og dronningen.
1399. 15. november123MRep. nr. 4287, se 1399 14. januar, nr. 6.
1399. 19. novemberSorø124Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Elisabeth, enke efter Henze Finke, borgmester i Slagelse, på rettertinget har skødet sin mands gård, et bryggerkar og en gård i Rettestrup til dronning Margrete.
1399. 19. november125Borkvard Krummedige og Wulf Pogwisch, væbnere, lover Erik Krummedige støtte, hvis han kommer i trang som garant for Otto Sehested, der skal betale Otto Sten den yngre 800 mark.
1399. 20. novemberSlagelse herredsting126Tingsvidne af Slagelse herredsting om, at tre udmeldte tinghøringe har erklæret, at Niels Jakobsen ikke havde forulempet Niels Troelsen, der boede på gods i Sønderupsønder, som var pantsat til hr. Predbjørn Podebusk.
1399. 21. novemberPlön127Vi Gerhard, af samme nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, stadfæster Klaus Brockdorfs salg af 16 mark årlig afgift af godset Steenrade til Henrik Redingestorp og Simon Odeslo, borgere i Lübeck, for 200 mark.
(13)99. 22. novemberMarienburg128Højmesteren for den tyske orden sender dronning Margrete en kopi af kongen af Sveriges svar på hans brev og erklærer, at det ikke var tilfredsstillende, hvorfor han vil anmode om et uddybende svar.
1399. 24. novemberS. Pietro i Rom129Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskoppen af Lübeck at bandlyse Arnold Stuke, Nicolaus Milies, Hartvig Seedorp, Nicolaus Blok, Martin Preen og sømanden Skipperbulle, der tog biskop Tord af Strängnäs til fange.
1399. 24. november130Grev Albrecht af Holsten kvitterer dronning Margrete for 250 mark, som ridderen hr. Bernike Skinkel har betalt på hendes vegne.
1399. 24. novemberHolbæk131Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at Fikke Moltke, væbner, søn af Konrad Moltke, forhen foged på Vordingborg, på kongens retterting skødede alt sit gods i Danmark til dronning Margrete.
[1399. 24. november-1412. 28. oktober]132Skifte mellem dronning Margrete og lodsejerne vedrørende Ladager skov.
[1399. f. 26. november]133Hr. Johan Moltkes skødebrev på Knabstrup.
1399. 26. novemberHolbæk134Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at Fikke Moltke, væbner, søn af Konrad Moltke, forhen foged på Vordingborg, på kongens retterting skødede hele sin arvelod efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld, ridder, til dronning Margrete, dog med visse undtagelser.
1399. 26. novemberHolbæk135Kong Erik 7. af Pommern pålægger Henneke Uffesen, Henneke Ågesen, Mikkel Jonsen og Jakob Andersen at indføre hr. Niels Ivarsen, ridder, i Skagemands ladegård i Malmø.
1399. 30. november136Gerhard Ketelhot, væbner, oplader sin ret til gods i Bådesby, Langholm og Gloslunde til hr. Peder Walkendorp.
1399. 8. december137Gevert Meinerstorp oplader hr. Knut Uddeson alt sit pantegods i Norra Lund i Flistads sogn.
1399. 8. december138Henneke Ågesen, Mikkel Jonsen og Jakob Andersen, bymænd i Malmø, erklærer, at de har indført hr. Niels Ivarsen, ridder, i faktisk besiddelse af Skagemands ladegård.
1399. 9. decemberGurre139Magnus van Alen, ridder, kvitterer dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern for 5053 mark lybsk af de 10000 mark, han havde lånt dem, og for hvilke han havde Skanør og Falsterbo i pant.
1399. 11. decemberGurre140Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Bertold van Osten, ridder, og hans hustru Ingeborg på kongens retterting skødede hovedgården og landsbyen Annisse samt gods i Valby, Høbjerg, Ølstykke og Gørløse, to vandmøller og endelig al ret til gods i Greve og Nørre-Hvalsø til dronning Margrete.
1399. 11. decemberGurre141Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Bertold van Osten, ridder, og hans hustru Ingeborg på kongens retterting skødede 2 ½ bol jord i Evetofte og en gård i Hågendrup med to gårdsædegårde til dronning Margrete.
[1399. o. 11. december]142Hr. Bertold van Osten, ridder, og hans hustru Ingeborg Nielsdatter skøder hovedgården og landsbyen Annisse samt gods i Valby, Høbjerg, Ølstykke og Gørløse, to vandmøller og endelig al ret til gods i Greve og Nørre-Hvalsø til dronning Margrete.
[1399. o. 11. december]143Hr. Bertold van Osten, ridder, og hans hustru Ingeborg Nielsdatter sælger deres gods i Evetofte og Hågendrup til dronning Margrete.
[1399. o. 11. december]144Peder Nielsen af Husøn og hr. Stig Pedersen giver afkald på det gods i Evetofte og Hågendrup, som hr. Bertold van Osten og fru Ingeborg Nielsdatter har skødet til dronning Margrete.
1399. 15. decemberSlagelse byting145Tingsvidne af Slagelse byting om, at Elisabeth, enke efter Henze Finke, har skødet sin gård i Bjergbygade til dronning Margrete.
1399. 15. december146Tingsvidne af Slagelse byting om, at Bennike Albertsen, præst af cistercienserordenen, har skødet al sin ret i Henze Finkes gård i Slagelse til dronning Margrete.
1399. 17. decemberSjællands landsting147Tingsvidne af Sjællands landsting om, at hr. Bertold van Osten, ridder, og hans hustru fru Ingeborg har skødet gods i Evetofte og Hågendrup til dronning Margrete.
1399. 19. decemberSorø148Dronning Margrete forlener hr. Bertold van Osten og hans hustru fru Ingeborg på livstid med kronens gods i Sonnerup, Kregme og Tollerup på Halsnæs med al kongelig ret.
1399. 28. decemberS. Pietro i Rom149Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der rækker en hjælpende hånd til opførelsen af det kapel i skoven i Klusris i Slesvig stift, som præsten Ludolf Swerk og lægmanden Wilhelm Uterlyre agter at indstifte til ære for Vor frue, sankt Augustin og sankt Birgitta, og som senere, når det er opført, besøger det, 4 år og 4 kvadragener af den dem pålagte kirkebod.
1399. 28. decemberLübeck150Provst Nicolaus vom Werder i Lübeck, kollektor af afkastninger og afgifter, der skyldes det apostoliske kammer i kirkeprovinsen Bremen og desuden i stæderne og stifterne Verden, Kammin og Slesvig, kvitterer Ebstorf kloster for seks mark lybsk, som blev indsamlet til gengæld for benådninger, samt otte mark lybsk i annater.
1399. Uvis dag151Hr. Barnum Eriksen pantsætter sit gods i Bjerre og Hatting herreder til hr. Jens Eskilsen for en gæld på 10 lødige mark.
1399152Mads Halfdansen skænker sit gods til Løgum kloster til afholdelse af en årtid.
1399153Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1399154Næstved sankt Peders kloster indløser noget gods, der var pantsat til de spedalskes hus i Åderup.
1399155Ridderen Jens Rud overlader en gård i Særslev til Næstved sankt Peders kloster.
1399156Hr. Jens Due pantsætter fire gårde i Lackalänga og en i Fuglie til Lars Jensen, dekan i Roskilde.
1399Plön157Gerhard, hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg tager klostret i Reinfeld under sin beskyttelse og bekræfter de til klostret tidligere givne privilegier.
1399158Kannikker i Lübeck og Slesvig samt nogle riddere mægler forlig mellem hertug Gerhard 6. af Slesvig og biskop Johan af Slesvig.
1399159Prior Stephanus og generalkapitlet for karteuserordenen delagtiggør i brev til den berømmelige fyrste og herre, den gudhengivne hr. Gerhard, den højsindede hertug af Slesvig denne og dennes hustru, fru Elisabeth, i ordenens gode gerninger som tak for indstiftelsen af karteuserklostret i Ahrensbök.
1399160Hamburgs kæmnerregnskab.
1399161Gese, Johan v. d. Mölens hustru, pantsætter sine bodesteder i Falsterbo til sin søn Henrik Koler for 250 mark.
1399162Hr. Nicolaus Segefrid og Johan Volmershusen, forstandere for helligåndshuset i Stralsund, køber et halvt bodested i Falsterbo blandt slagterboderne af Bernhard Wardenberg.
1399163Fikke Moltke skøder alt det gods, han fik efter sin fader Konrad Moltke, til dronning Margrete.
1399164Brødrene Jens og Palle Pek skøder to gårde i Kåbilt til hr. Abraham Brodersen.
1399=1399. 17. marts 165=165Brødrene hr. Anders Olufsen af Næsby og hr. Jens Olufsen af Gundestrup skøder deres rettighed i Gyrstinge til kronen.
1399166Palle Jensens gavebrev på jord på Hårby mark.
1399167Hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg bekender, at han har Alling klosters gods i Ans i sit værn.
1399168Hr. Jens Gyrstinges brev om gods på Sjælland.
1399169Skødebrev til hr. Jens Due på arvegods i Skåne.
1399Sjællands landsting170Landstingsvidne om Jens Bentsens testamente.
1399171Broder Mads og klostersamfundet i sankt Peders kloster i Næstved skøder deres part af Sørup, Ravnsbjerg, Nørre-Tvede og Paddeborg til biskop Peder af Roskilde.
1399172Biskop Peder af Roskilde eftergiver Næstved sankt Peders kloster en læst hvede til gengæld for gods i Sørup, Ravnsbjerg, Tvede og Paddeborg.
1399173Hr. Jens Due pantsætter sit gods i Kongsted til biskop Peder i Roskilde.
1399174Hr. Anders Olufsen af Tystofte skøder to gårde i Tåstrup Valby og to gårde i Reerslev til biskop Peder af Roskilde.
1399175Mads Jakobsen Skrædder giver Jakob Brun fuldmagt til at afhænde det gods, der var tilfaldet ham på hans hustrus vegne.
1399176Jens Pallesen skøder sit gods i Flakkebjerg herred med undtagelse af Stigsnæs til hr. Zabel Kerkendorp.
1399177Peder Svendsen pantsætter en gård i Tornemark til Peder Lang.
1399178Jens Due oplader sit gods i Høje Tåstrup til sorte Klaus.
1399179Peder Dene pantsætter sit gods i Erdrup til Jakob Olufsen.
1399180Mads Skrædder skøder sit gods i Hvidovre, Brøndbyøster og Tåstrup Valby til biskop Peder i Roskilde.
1399181Mikkel Smek har skødet alt sit gods i Hvidovre til biskop Peder.
1399182Jens Olufsen af Ledøje skøder sin gård i Tordrup til biskop Peder af Roskilde.
1399183Bent Unger skøder sit gods i Brøndbyøster, Hvidovre og Tåstrup Valby til biskop Peder af Roskilde.
1399184Mikkel Nielsen Smek skøder sit gods i Kettinge til Jakob Brun.
1399185Abbed Salomon i Esrum under biskop Peder i Roskilde gods i Lynge(-Kronborg) herred mod en årlig afgift.
1399186Niels Bille lejer Antvorskov klosters gods i Årslev.
1399187Peder Finkenoge afhænder sit gods i Bøstrup til Antvorskov kloster.
1399188Katerine, enke efter Eskil Falk, oplader Bøstrup til Antvorskov kloster.
1399189Mads Mikkelsen, borger i Næstved, giver sin rettighed i en gård i Førslev til Antvorskov Kloster.
1399190Peder Ebbesen i Ting-Jellinge giver to ørtug jord i Forlev til Antvorskov kloster.
1399191Peder Nielsen af Vollerup lejer en gård i Gimlinge af Antvorskov kloster.
1399192Barnum Eriksen og hans hustru optages i Antvorskov kloster og skænker forskelligt gods til klostret for deres underhold.
1399193Væbneren Niels Pedersen af Store-Lyngby sælger sin rettighed i Askegård til Jakob Mortensen.
1399194Knud Wotehus lejer Antvorskov klosters gods i Undløse og Søndersted på livstid.
1399195Vidisse af kong Valdemars låsebrev til hr. Jens Povlsen på Jersore.
1399Skam herredsting196Tingsvidne, at Jersore ligger til Dalum kloster.
1399197Ivan Radmarstorp pantsætter en gård i Rostrup til Anders Mikkelsen.
1399198Peder Hansen, borger i Slagelse, skøder sin ejendom i Skanør til Antvorskov kloster.
1399199Hoslev var pantsat til Antvorskov kloster.
1399200Antvorskov kloster bortlejer Hoslev.
1399201Niels Hak indgiver sig i Antvorskov kloster med alt sit gods.
1399202Kong Erik 7. af Pommern giver en del af sin tiende til helligåndshuset i Fåborg.
[1399]203Anders Troelsen af Dyrborg skænker abbed og menige konvent i Løgum kloster gården Trælborg og alt det gods på Kløjing mark, som han og hans broder Lars besad, mod, at han og hans hustru må blive begravet i klostret.
[1399-1408]204Klage over Peder Sommers lovhævd på skel mellem Pårup og Salten.
[1399-1413]205Hr. Anders Jakobsen Lunge af Egede kvitterer sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge for 100 lødige mark.
forrige næste