forrige næste
DatoStedNr.Regest
1400. 8. januar206Brødrene Eggert Itzehude og Gerhard Ketelhot skøder noget arvegods til dronning Margrete.
1400. 12. januarS. Pietro i Rom207Pave Bonifacius 9. pålægger Augustinus de Undinis, benediktinermunk fra Spoleto og pavelig kapellan, personligt eller ved en eller flere andre at prædike korstog mod tyrkerne i hele kirkeprovinsen Mainz og i rigerne Norge, Danmark og Sverige og desuden i stifterne Lausanne, Bamberg, Meissen, Lübeck og Kammin og i alle andre stæder, byer, lande og steder, der på enhver måde er underkastet vore ærværdige brødre ærkebiskoppen af Mainz og hans til enhver tid værende lydbiskopper, og bevilger dem, der tager korset eller yder passende bidrag, fuld syndsforladelse.
1400. 12. januarS. Pietro i Rom208Pave Bonifacius 9. bemyndiger Augustinus de Undinis, benediktinermunk fra Spoleto og pavelig kapellan, som skal prædike korstog mod tyrkerne i hele kirkeprovinsen Mainz og i rigerne Norge, Danmark og Sverige og desuden i stifterne Lausanne, Bamberg, Meissen, Lübeck og Kammin og i alle andre stæder, byer, lande og steder, der på enhver måde er underkastet vore ærværdige brødre ærkebiskoppen af Mainz og hans til enhver tid værende lydbiskopper, til at lempe kravene om deltagelse i korstoget og om ydelse af bidrag.
1400. 12. januarS. Pietro i Rom209Pave Bonifacius 9. bemyndiger Augustinus de Undinis, benediktinermunk fra Spoleto og pavelig kapellan, der sendes til kirkeprovinsen Mainz og til rigerne Norge, Danmark og Sverige og desuden til stæderne og stifterne Lausanne, Bamberg, Meissen, Lübeck og Kammin i pavens og romerkirkens anliggender, til at pålægge alle gejstlige myndigheder at støtte ham eller hans udsendinge og efter opfordring sammenkalde gejstlighed og menighed.
1400. 13. januar210Henrik Jensen, kannik i Roskilde, skøder en gård i Kirke Værløse til sankt Magnus' alter i Roskilde domkirke mod afholdelse af en ugentlig messe for hans og hans forældres sjæle.
[1400] 13. januarLübeck211Johan v. Thorn meddeler de preussiske stæder, at han efter mange besværligheder er ankommet til Lübeck, at stædernes udsendinge endnu ikke er ankommet, og at fetaljebrødrenes styrke i Frisland øges fra dag til dag. Og så går her åbenbar tale om, at der er sket skade fra sildeskibene under Frislands kyst og under Danmark, men hvem de er, det kan jeg endnu ikke vide; sikkert er en god del af dem kommet herover, som man her visselig siger.
1400. 21. januarRingsted212Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Annisse gård, by og mølle med tilliggen de jorder samt alt det andet gods, som hr. Niels Ågesen af Karsholm havde ejet på Sjælland, var blevet lovbudt på landstinget og derpå tilskødet dronning Margrete på lovlig vis.
1400. 21. januarS. Pietro i Rom213Pave Bonifacius 9. overdrager præsten Peder Jensen kanonikater ved kirkerne i Lund og København og giver ham ventebreve på en større præbende ved kirken i Lund og på en præbende ved kirken i København.
1400. 21. januarS. Pietro i Rom214Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Fondi og kantoren ved kirken i Roskilde at indføre Peder Jensen som kannik i Lund og i København.
1400. 23. januarS. Pietro i Rom215Pave Bonifacius 9. pålægger en ubekendt at overdrage Niels et kanonikat og en præbende samt skatmesterembedet ved kirken i Slesvig.
1400. 25. januar (?)216Jens Troelsen, borger i København, bemyndiger hr. Asser, præst i Blistrup, til at indløse hans gods i Vejby, der var pantsat til Vejby kirke for fire mark sølv.
1400. 26. januar217Brügge sender Victor van Leffinghe til Sluis i anledning af en overenskomst, som en købmand fra Danmark havde sluttet mød fogeden der.
[1400]. 27. januarWestminster218Kong Henrik 4. af England pålægger John Gournay, sheriff i Norfolk, og seks andre navngivne mænd at undersøge en klage vedrørende koggen 'Marie' fra Kampen, lastet med sild fra Skåne, som strandede ved Blakeney.
1400. 29. januarRoskilde219Hr. Jens Falk kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete vedrørende de 200 lødige mark, som hun havde oppebåret af Jens Akselsen, og overdrager dronning Margrete Egebjerg med tilliggende gods i Ods herred, som Jens Akselsen havde opladt ham.
[1400. f. 2. februar]220Grev Otto af Delmenhorst klager til stæderne Lübeck, Hamburg, Bremen, Stade og Buxtehude over, at højmesteren for den tyske orden på opfordring af Danzig, som har påstået, at han støtter de sørøvere, der har udplyndret borgerne derfra, har truet med at påkalde hjælp fra vor frue, dronningen af Danmark og hansestæderne, for at de kan få erstatning, og kræver sig fyldestgjort.
1400. 2. februar221Jakob Ebbesen oplader til hr. Anders Jakobsen Lunge af Egede al sin andel i noget gods i Slagelse herred, som hans fader Ebbe Jakobsen havde i pant af Hemming Tuesen i Bjælkerup for 13 lødige mark og to skilling grot.
1400. 2. februar222Skødebrev på Svendeskov.
1400. 2. februar223Item it breff, at her Peder Basse aff Suennstrup, rider, skøder her Annders Ieipsøn Lunge i Eegede, rider, enn gaard i Tockerup med sinn gordsede. ♦ Datum kyndermysse dag mcd.
1400. [e.] 2. februarLübeck224Reces af hansedagen i Lübeck.
[1400. o. 2. februar]225Hansestædernes udsendinge takker dronning Margrete for tilsagn om hjælp mod dem, der støtter sørøverne i Frisland, og udtrykker håb om, at Keno van dem Broke vil fordrive dem.
[1400. o. 2. februar]226Hansestædernes udsendinge beder Groningen og høvedsmændene for Westergo om ikke at optage de fetaljebrødre, der har påført dronning Margrete og hansekøbmændene store skader, og som Keno van dem Broke ikke længere vil støtte.
[1400. o. 2. februar]227Hansestædernes udsendinge meddeler den tyske købmand i Brügge, at det pelsværk, tilhørende Henrik Kelner, som de har beslaglagt, ikke er røvet gods, idet denne i sin tid havde købt det af dronning Margrete, som havde modtaget det som afgifter af sine borge og lande.
1400. 3. februarRoskilde228Kong Erik 7. af Pommern vidimerer Jens Povlsens brev af 1390 13. marts og Henneke Pedersens brev af 1395 30. november, som Folmer Jakobsen, ridder, lod læse.
[f. 1400. 4. februar]229Niels Bille og Ingemar Grubbe pantsætter alt deres gods i Stevns herred til hr. Folmer Jakobsen Lunge.
1400. 4. februarRoskilde230Hr. Folmer Jakobsen oplader en række breve og panter til dronning Margrete.
1400. 4. februarRoskilde231Hr. Folmer Jakobsen oplader til dronning Margrete forskelligt nævnt pantegods, som han har indløst, og som dronningen derefter har indløst fra ham og fyldestgjort ham for.
1400. 4. februarRoskilde232Kong Erik 7. af Pommern vidimerer ridderen Folmer Jakobsen Lunges, kannikken Niels Jakobsen Lunges og væbneren Anders Jakobsen Lunges brev af 1387 29. juni, som hr. Folmer Jakobsen, ridder, lod læse.
[f. 1400. 5. februar]233Hr. Niels Sivertsen, ridder, skøder Egebjerg og Lestrup i Ods herred til dronning Margrete.
1400. 5. februar234Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Niels Sivertsen, ridder, på kongens retterting har skødet Egebjerg og Lestrup til dronning Margrete, til hvem det tidligere var pantsat.
1400. 5. februarS. Pietro i Rom235Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger franciskanerkirkerne i provinsen Dacia og specielt kirken ved Stockholm eller rækker en hjælpende hånd til deres bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger de højtstående franciskanere til at vælge skriftefædre til at meddele syndsforladelserne.
1400. 6. februarRoskilde236Hr. Henrik Wardenberg erkender at have modtaget indløsningssummen for de til ham pantsatte gårde: Øster- og Nørregård i Dråby, en gård i Over-Dråby og en i Landerslev, og oplader derfor gårdene til dronning Margrete.
1400. 6. februarRoskilde237Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Niels Sivertsen, ridder, har skødet sit gods i Havnelev samt Bassebol til dronning Margrete.
1400. 6. februarS. Pietro i Rom238Pave Bonifacius 9. stadfæster broder Henriks brev af 1390 29. september.
1400. 6. februarStockholm239Jon Hake, Jakob Styrle og Arvid i Vallsjö erklærer at ville overholde den overenskomst, der bliver truffet på tinge i Södertälje om det gods, som hr. Torsten Andersson og Dan Andersson har givet deres broder Jakob Andersson brev på. — For at dette skal holdes stadigt og fast, som ovenfor står skrevet, da hænger vi vore segl under dette brev og beder de velbyrdige mænd hr. Jens Rud, ridder, og Anders Ingvarsen hænge deres segl under dette brev til vidnesbyrd.
1400. 7. februarRoskilde240Hr. Niels Sivertsen sælger og skøder Bassebol i Store-Torøje og gods i Havnelev, Stevns herred, til dronning Margrete, der har indløst godset fra hr. Folmer Jakobsen, som havde det i pant.
1400. 7. februarRoskilde241Lars Jensen af Oreby får forskelligt gods på Falster og Lolland af dronning Margrete og oplader til gengæld gods i Stevns herred. Mageskiftet kan med et års varsel opsiges af hver af parterne.
1400. 7. februarRoskilde242Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at Jens Olufsen af Ledøje på kongens retterting har solgt tre otting jord i Hågendrup og én otting i Tollerup til Jakob Knudsen, provst i Roskilde.
1400. 9. februar243Elene Torstensdatter, enke efter Bengt Arvidsson, og Mathias Eriksson, hendes værge, oplader alt det gods, som hun fik i morgengave af sin mand, til ridderen hr. Abraham Brodersen for 20 lødige mark.
1400. 10. februar244Hr. Folmer Jakobsen, ridder, kvitterer dronning Margrete for 2000 lybske mark, som hun har betalt ham for Højstrup med tilhørende gods.
1400. 10. februar245Dronning Margrete skænker Egebjerg i Ods herred til Esrum kloster mod, at der dagligt synges en messe for hendes moder, som ligger begravet i klosterkirkens kor.
1400. 11. februarStuhm246Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete som svar på hendes brev, at det ikke er muligt at sende udsendinge til Danmark inden påske til forhandling om Gotland og Visby.
1400. 11. februarStuhm247Storkommendatoren for den tyske orden meddeler dronning Margrete som svar på hendes brev, at man vedrørende Gotland og Visby vil gøre alt for hende og hendes søn, hvad der er foreneligt med højmesteren og den tyske ordens ære.
1400. 11. februarStuhm248Højmesteren for den tyske orden beder kong Albrecht af Sverige om at meddele, hvorledes han skal forholde sig i sagen vedrørende Gotland og Visby, som dronning Margrete har rejst over for ham.
1400. 14. februarEsrum249Abbed Salomon og klostersamfundet i Esrum indrømmer dronning Margrete livsvarig besiddelse med ret til at overlade brugsretten til andre af det gods på Halsnæs, som hun har skænket klostret, mod en mark korn i årlig landgilde til klostret.
1400. 14. februarEsrum250Abbed Salomon og klostersamfundet i Esrum indrømmer dronning Margrete livsvarig besiddelse af det gods i Ods herred, som hun har skænket klostret, mod at give klostret tre lødige mark deraf i årlig landgilde.
1400. 14. februar251Dronning Margretes genbrev til forrige nr.
1400. 18. februarHolbæk252Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Bjørn Olufsen, ridder, på kongens retterting stadfæstede, at hr. Folmer Jakobsen, ridder, pantsatte Højstrup til dronning Margrete.
1400. 19. februarHolbæk253Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Folmer Jakobsen, ridder, på kongens retterting erkendte, at han ikke havde givet sin hustru erstatning for Højstrup, som han havde pantsat til dronning Margrete.
1400. 21. februarHolbæk254Dronning Margrete beder borgmestre og rådmænd i staden Köln om at tage vel imod biskop Tetze af Odense og hr. Folmer Jakobsen og yde dem al støtte.
1400. 23. februarS. Pietro i Rom255Pave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Hiddensee kloster at overdrage ærkedegneembedet Tribsees ved kirken i Schwerin til Niels Jakobsen Lunge, efter at den forrige indehaver er blevet afsat for drab.
1400. 24. februar256Nils Götstavsson, ridder, pantsætter fem landbogårde i Röpplinge samt Attaryds mølle til ridderen hr. Abraham Brodersen for 50 mark svensk.
1400. 25. februar257Hr. Johan Olufsen af Søholm giver over for dronning Margrete afkald på eventuel ret til det gods i Vangede, som fru Elene, hr. Bent Bygs enke, har skødet hende.
1400. 25. februarS. Pietro i Rom258Pave Bonifacius 9. tillader biskop Peder af Roskilde og dronning Margrete som eksekutorer af fru Ide af Gladsax' testamente at bygge et augustinernonnekloster på et af dem udvalgt sted i Roskilde stift, da Gladsax har vist sig mindre egnet til formålet.
1400. [e. 25. februar-f. 8. november]259Pave Bonifacius 9. stadfæster overflyttelsen af nonneklostret i Gladsax til Sjælland, hvor det videre flyttes fra Annisse til Gavnø.
1400. 2. marts260Henrik Sønnikesens testamente.
1400. 3. martsRingsted261Landstingsvidne om, at det gods, som hr. Niels Sivertsen ejede i Havnelev m.fl. steder, var blevet lovbudt på Sjællands landsting og derefter skødet af ham til dronning Margrete.
1400. 4. martsS. Pietro i Rom262Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Odense ved provision at overdrage Jens Nielsen, evig vikar ved kirken i Lund, et kanonikat sammesteds og give ham ventebrev på en præbende.
1400. 5. marts263Hr. Bertold van Osten og hans hustru fru Ingeborg kvitterer dronning Margrete for købesummen for Annisse med mere gods.
1400. 6. martsRoskilde264Dronning Margrete pantsætter tre gårde i Stevns herred, som fru Elene, hr. Bent Bygs enke, havde skødet til hende, til hr. Johan Olufsen af Søholm for en gæld på 100 lybske og 10 lødige mark.
1400. 8. marts265Biskop Peder af Roskilde stadfæster med kapitlets samtykke, at hr. Johan Olufsen af Søholm og hans hustru fru Ingeborg overtager det gods i Kirke-Såby, som afdøde biskop Niels af Roskilde havde overladt Anders Pedersen af Svanholm på livstid, mod en årlig afgift på otte mark.
1400. 9. martsS. Pietro i Rom266Pave Bonifacius 9. overdrager Jens Lyng et kanonikat ved kirken i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1400. 9. martsS. Pietro i Rom267Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Concordia, abbeden i sankt Knuds kloster i Ringsted og provsten ved kirken i Århus at indføre Jens Lyng i et kanonikat ved kirken i Roskilde.
1400. 10. martsMarienburg268Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1400. [10. marts - 2. august]269Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til udsendinge fra og til dronningen af Danmark og til kongen af Sverige.
1400. 11. martsRoskilde270Biskop Peder og kapitlet i Roskilde beder 12 gejstlige og verdslige herrer om, at de til vidnesbyrd vil lade deres segl sætte under de to breve angående Ods herred, som biskop Peder og kapitlet har udstedt til dronning Margrete.
[1400. o. 11. marts]271Kvitteringsbrev angående Ods herred.
1400. 17. martsLund272Ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at Jens Nielsen Bæk, væbner, har skødet kapitlet i Lund det gods i Tängelsås, som ridderen hr. Jakob Mus havde overdraget det i sit testamente.
1400. 18. martsKastelholm273Peder Mogensen erkender, at det var med hans gode vilje, at dronning Margrete indløste hans gård i Dråby i Horns herred, som han havde pantsat til hr. Henrik Wardenberg.
1400. 18. martsKastelholm274Peder Mogensen kvitterer hr. Henrik Wardenberg angående den gård i Over-Dråby, som han havde pantsat ham for 9 lødige mark, og som nu er opladt til dronning Margrete.
1400. 21. marts275Elene Gudserksdatter skænker to gårde i Remmarlöv til Bosjö kloster.
1400. 22. martsHviding herredsting276Tingsvidne af Hviding herredsting om, at Jens Gerhardsen Skeel, væbner, på tinge lod læse et brev af ridderen hr. Jon Jonsen Lille, i hvilket denne solgte kapitlet i Ribe alt det gods, som hans bedstefader Valdemar Sappi havde besiddet i Seem.
1400. 24. marts277Mathias Götstavsson, ridder, pantsætter Landboarp i Kind til ridderen hr. Abraham Brodersen for 600 mark svensk.
1400. 28. martsMarienburg278Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at kong Albrecht af Sverige har erklæret sig rede til at forhandle om Gotland, og beder hende foreslå tidspunkt og sted for disse forhandlinger.
1400. 28. marts279Rådmændene i staden Lübeck underretter rådmændene i de preussiske stæder om forhandlingerne med Keno van dem Broke, som har skilt sig fra fetaljebrødrene; disse har dog fundet støtte hos andre frisiske høvedsmænd samt Emden og greven af Oldenburg. Fremdeles om dronningens hjælp, hvorom I skrev til os, derom har vi skrevet til hende, men vi frygter, at Eders hjælp kommer såre sent. Hvad der er vederfaret os i den anledning, det vil I vel erfare.
1400. 28. marts280Broder Jens, præst af Johanniterordenen i Antvorskov, optager Benedikte i ordenens broderskab.
1400. 29. martsS. Pietro i Rom281Pave Bonifacius 9. stadfæster de tyske gildebrødres indstiftelse af et alter i sankt Laurentius' kirke i Ronneby.
1400. 29. martsS. Pietro i Rom282Pave Bonifacius 9. tilbagekalder afsættelsen af Konrad Bonow som ærkedegn i Tribsees og overdragelsen af embedet til Niels Jakobsen Lunge, præst i Roskilde stift, da beskyldningerne for manddrab har vist sig usande.
[1400. april]283Lukket brev til kongerne af Polen og Danmark.
1400. 2. aprilDraftinge284Tord Jønsson, herredshøvding i Vässtbo, kundgør, at Magnus Fana, ridder, Karl Tureson og Bengt Arvidsson på Västbo ting har skødet alt det gods i Västbo, som de havde arvet efter Erik Nilsson, til Arvid Stensen.
1400. 4. april285Jakob Lang, bymand i Malmø, oplader og skøder hr. Abraham Brodersen en gård i Malmø.
1400 4. april285MReg. Dan. nr. *3652, også registreret Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. 1075 nr. 1610, Herdeke, enke efter Hartman Pepersak, og hendes søn Henrik sælger gods på Femern til Johan von Minden, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Femern.
1400. 8. aprilLübeck286Johannes Cletzeke, gejstlig i Havelberg stift og kejserligt autoriseret notar, bevidner efter opfordring af biskop Johannes af Lübeck, at denne sammen med de ærværdige fædre i Kristus de herrer ærkebiskoppen af Lund og biskoppen af Skara in solidum som paveligt udpegede konservatorer for johanniterordenen udnævner provsten i Soldin, dekanen ved sankt Nicolai i Stendal, generalofficialen ved bispegården i Lübeck og provsten i klostret Broda til underkonservatorer in solidum for ovennævnte orden efter opfordring af broder Johannes Cusueld, prior for johannitterne i Eichsen, og vidi merer pave Johannes 22.s brev af 1319 9. oktober, som fremlægges af oven nævnte prior.
1400. 11. april287Katerine Eriksdatter, enke efter Erik Rind, pantsætter alt sit gods i Holmans herred til væbneren Herman Ivarsen for 20 mark lødigt sølv.
1400. 18. april288Væbneren Peder Stød og hans hustru Katerine grundlægger og giver et vikardømme ved Mariaaltret i sankt Jørgens kapel i Sønderborg.
1400. 19. april289Stig og Peder Porse, sønner af Pors Stigsen, oplader Rejsby sogn til Henneke Limbæk.
1400. 28. april290Brügge sender tre udsendinge til Gent og derfra til Antwerpen til forhandling med hertug Albrechts udsendinge om de skader, købmændene fra Flandern, Danmark og andre lande har lidt på havet ved Zwijn.
1400. 1. majErfurt291Broder Kristian de Hyddestorp, magister og teologisk professor i Erfurt, giver anbefalingsbrev vedrørende broder Godskalk v. Rode, der har studeret i Erfurt og er fra nedennævnte provins, til broder Anker, den ærværdige minister i provinsen Dacia.
1400. 3. maj292Jens Bæk kvitterer ærkedegnen Hr. Jens Povlsen for fem lødige mark, for hvilke han har skødet kapitlet i Lund sit gods i Tängelsås i Frosta herred.
1400. 7. majDanzig293Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.
1400. 8. majS. Pietro i Rom294Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy og Ribe samt kantoren ved kirken i Roskilde at overdrage Oluf Pedersen, kannik ved kirken i Århus, provstiet sammesteds.
(1)400. 13. maj295Rådmændene i Stettin beder borgmestre og råd i Thorn om at formå højmesteren for den tyske orden til at lade sin storskaffer give dem det gods tilbage, som blev frataget dem på Bornholm.
1400. 14. majS. Pietro i Rom296Pave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Allehelgens kloster ved Lund at overdrage Jens Falster, kannik i Lund, kantordømmet sammesteds, som ærkebiskop Jakob havde overdraget ham ved provision, efter at Jens Falster havde bortbyttet sognekirken i Södra Mellby til Niels Tuesen, som besad kantordømmet.
1400. 15. majS. Pietro i Rom297Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Lunds domkirke, når relikvierne udstilles, syv år og syv kvadragener af den dem pålagte kirkebod.
1400 15. maj297MActa Pont. II 120 nr. 962, paven giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger sankt Andreas' kirke i Rappin på Rügen, Roskildensis diocesis, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rigen.
1400. 16. majMarienburg298Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1400 16. maj298MReg. Dan. nr. *3656, også registreret Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 1080 nr. 1624, hr. Tideman Junge sælger sin del af renten af noget gods på Femern til Margrete, enke efter Everhard Tolner, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Femern.
1400. 17. majSlagelse byting299Tingsvidne af Slagelse byting om, at Gødeke Finke har skødet en gård i Slagelse til dronning Margrete.
1400. 17. maj300Peder Nielsen af Husøn, væbner, og Stig Pedersen, ridder, erklærer, at hr. Bertold van Osten og fru Ingeborg har deponeret 600 mark lybsk hos biskop Peder af Roskilde og kapitlet sammesteds.
1400 17. maj300MErik 7. af Pommern udsteder i Nykiøping en gårdsret, overleveret gennem en afskrift i et lovhåndskrift i Stockholm, Kungl. Bibl. C 87 f. 40v (2. halvd. af 16. årh.). Hvilket Nykiøping, der er tale om, lader sig ikke afgøre, ligesom gyldighedsområdet for nævnte tekst ikke kan bestemmes, cf. K. Maurer, Das ælteste Hofrecht des Nordens 136 og Kr. Erslev, Dronning Margrethe 496 note 64, cf. også Poul Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie 61 og Den danske Rigslovgivning 1397-1513 30, hvorfor teksten udelades i Dipl. Dan.
1400. 18. maj301Kristian Eriksen Urne pantsætter alt sit gods i Hviding herred til Otto Snafs for 60 mark lybsk.
1400. 21. majGärdslöv302Tue Galen, ridder, sælger gods i Sandåkra, Lindby, Västra Vemmenhög, Tullstorp samt Låremölla til ærkebiskop Jakob af Lund.
1400. 22. majIngåsa303Jeg Jens Rud, ridder, høvedsmand på Södertälje, og Finvid Ragvaldsson, herredsfoged over Öknebo herred, stadfæster efter 12 synsmænds udsagn Vårfruberga klosters ret til ålefiskeriet i Åle.
1400. 23. majS. Pietro i Rom304Pave Bonifacius 9. pålægger ærkedegnen i Stolp at overdrage Timme, gejstlig i Slesvig stift, et kanonikat og en stor præbende sammesteds samt provstiet i Barvid syssel, som var ledigt efter Herder Lapstedes død.
1400. 23. maj305Bjørn Olufsen, ridder, erkender at have lejet en gård i Holmstrup af Jens Hemmingsen og Jakob Nielsen mod en årlig afgift af to pund korn.
1400. 26. maj306Jens Pibestok, søn af Åge Pibestok, stadfæster med samtykke af sin moder Katerine sin bedstefader Jens Sæmundsens gave af gods i Hesselbjerg til Æbelholt kloster.
1400. o. 27. maj307Hr. Wulf Wulflam køber en arv i Mühlenstrasse i Stralsund af Gotfred Kerkring, som tidligere har tilhørt hr. Henning Podebusk den ældre.
1400. 31. majFrankfurt am Main308Optegnelse om, hvilke punkter der blev forhandlet om mellem kong Wenceslavs udsending, Didrik Kraa og stæderne Köln, Mainz, Strasbourg, Speyer, Worms og Frankfurt i anledning af kongens hensigt at afholde en dag, hvortil kongerne af Ungarn, af Krakau, af Sverige, af Danmark og af Norge har ladet meddele, at de selv kommer dertil eller sender deres befuldmægtigede sendebude dertil.
[1400. o. 31. maj]Frankfurt am Main309Den romerske konge Wenceslav foreslår rigsfyrsterne, der er samlet til forhandlinger i Frankfurt am Main, gennem sin udsending, at han selv senere afholder en dag med deltagelse af kongen af Ungarn og eventuelt hans råd samt markgrev Jobst, kongens råd i Krakow og dronningen af Danmark, Norge og Sverige, som han har sendt bud til, som har givet ham besked og svaret ham: når han vil lade hende vide dagen, så vil hun gerne sende sine råder til mødet.
1400. 2. juniS. Pietro i Rom310Pave Bonifacius 9. overdrager Ivan Sasse landprovstiet på Lolland, sankt Catharina alter i Halsted kloster og helligåndshospitalet i Nakskov.
1400. 2. juniS. Pietro i Rom311Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Tuy, provsten i Eutin og ærkedegnen i Roskilde at indføre Ivan Sasse i landprovstiet på Lolland, sankt Catharina alter i Halsted kloster og helligåndshospitalet i Nakskov.
1400. 5. juni312Frankfurt am Main udreder 200 gylden til ærkebiskoppen af Mainz, 10 gylden til 10 dennes skrivere og 20 gylden til biskoppen af Slesvig for en vidisse af pavebuller vedrørende messen i Frankfurt am Main.
1400. 9. juniVarde sysselting313Tingsvidne af Varde sysselting om, at hr. Peder Jensen har skødet alt sit gods i Vardesyssel med undtagelse af den gård, som hans fader Jens Larsen beboede, til Ribe kapitel til afholdelse af en årtid for hans forældre.
1400. 9. juni el. 1500. 10. juni314Brev på Tystrup.
1400. 14. juniBygholm315Biskop Eskil af Ribe bevidner, at Jon Jonsen Lille, ridder, har solgt alt sit gods i Seem til Ribe kapitel.
1400. [14. juni-18.juli]315A315AOptegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne og Bornholm samt transport af samme fra Danzig til Marienburg.
1400. 15. juniBygholm316Brødrene hr. Erik og hr. Jens Ivarsen Lykke skøder Boring i Nim herred i Løver syssel med mere gods, som de arvede efter deres fader, til dronning Margrete.
1400. 17. juniDanzig317Højmesteren for den tyske orden meddeler Stettin, at det vil være belejligt, om sagen vedrørende beslaglagt gods i Danzig kan udsættes til efteråret, indtil man har erfaret, om dronning Margrete vil tilbagegive det gods tilhørende en mand, som højmesteren har udsendt til hende i denne anledning.
1400. 18. juniDanzig318Højmesteren for den tyske orden sender kong Albrecht af Sverige dronning Margretes brev om Gotland og beder ham fri ordenen for hendes krav i denne anledning.
1400. 18. juniDanzig319Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han ønsker bekræftelse på, at hun kommer til Kalmar, førend han sender udsendinge til mødet der, og at han er villig til at afstå Gotland mod skadesløsholdelse.
1400. 20. juni320Rådmændene i staden Lübeck meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at de fra dronning Margrete gennem hendes kansler Jakob har fået underretning om, at hun ikke ensidigt tør flytte mødet i Kalmar 25. juli til et andet mødested.
1400. 21. juniKøbenhavns byting321Tingsvidne af Københavns byting om, at Troels Knudsen har solgt og skødet et øde grundstykke i København til Oluf Jensen.
1400. 23. juniSjællands landsting322Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Johan og Evert Moltke samt Evert Grubbe har givet afkald på Knabstrup.
1400. 23. juniSjællands landsting323Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Johan Moltke af Bavelse, ridder, og fem væbnere kundgør, at Henneke Gyncelinsen, væbner har ladet Jens Falks brev af 1399 24. juni vidimere på Sjællands landsting.
1400. 24. juni324Jon Lille, ridder, overdrager Henneke Limbæk det brev, som hertug Valdemar af Slesvig havde givet hans morfader Valdemar Sappi på sognene Vodder, Spandet og Arrild.
1400. 24. juni325Jon Lille, ridder, erkender, at hertug Valdemar af Sønderjyllands brev til Valdemar Sappi på Vodder, Spandet og Arrild sogne aldrig er blevet indløst, og lover Henneke Limbæk at fri det for krav fra Valdemar Sappis arvinger.
1400. 24. juni326Henneke Gynzelinsen Mule sælger alt sit gods i Gammelby til Ove Steg af Ølsemagle.
1400. 24. juni327Jakob Gyncekesen sælger sit gods i Gammelby i Karise sogn, Fakse herred, til Ove Steg af Ølsemagle.
1400 el. 1401. 24. juniBosjö328Elene Gudserksdatter, enke efter Jens Sakstorp, skænker tre gårde i Remmarlöv til Bosjö kloster.
1400. 24. juni329Bugge Nielsen og Jens Logenkær kvitterer hr. Lars Hvas' og hr. Elers arvinger for al strid.
1400. 28. juniS. Pietro i Rom330Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Badajoz samt provsten og skolemesteren ved kirken i Lübeck ved provision at overdrage Jens Strammynth, kannik ved kirken i Ribe, det kanonikat, den præbende og det provsti ved kirken i Slesvig, som biskoppen sammesteds tidligere havde givet ham ved provision.
1400. 29. juniÅrhus331Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at fru Erenbold på kongens retterting har overgivet hr. Elav Elavsen, ridder, et åbent brev på Brøndum gods samt al sin ret dertil.
29. juni 1331MReg.Dan. nr. 3031, cf. 1400 25. januar (?) nr. 216.
1400. 30. juni332Peder Nielsen af Husøn, væbner, skænker en gård i Månslunda til sankt Peders kirke i Fågeltofta.
1400. 1. juli333Jakob Kalv, ridder, pantsætter alt det gods i Bække sogn, der tilhørte hans afdøde fader ridderen Erland Kalv, til Kristian Frellesen for fire mark sølv, som hans fader skyldte denne.
1400. 2. juli334Brødrene Jakob og Palle Kirt mageskifter med deres medarving efter hr. Niels Esgesen, hr. Bjørn Svendsen, al deres arvepart på Sjælland mod at få det gods, de har i fællesskab i Jylland.
1400. 3.-9. juli335Niels Krag af Kvistrup, væbner, erkender at have oppebåret 33 mark sølv af Niels Manderup og afstår til gengæld alt sit gods i Rougsø herred til denne.
1400. 4. juliS. Pietro i Rom336Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Roskilde domkirke på en række festdage, en del af den dem pålagte kirkebod.
1400. 4. juli337Rådmændene i Lübeck og Hamburg meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, hvilke resultater, der er opnået under bekæmpelsen af fetaljebrødrene i Frisland, og at man har aftalt forhandlinger i Hamburg den 21. juli, hvortil man anmoder om de preussiske stæders deltagelse. Det korte varsel skyldes vejrforholdene, som også har bevirket, at man ikke er sejlet til Norge som tidligere aftalt. Men vi har skrevet til fru kongen, at hun ordner det således med hr. Abraham Brodersen, som hun har udsendt i den anledning, at han med sine hjælpere hjælper til at genere de fetaljebrødre, der er i Norge, således som hun havde ladet meddele ved sin kansler, at hun havde ordnet det med hr. Abraham.
1400. 6. juli338Jens Lykke, ridder, erkender at have oppebåret de 400 mark lybsk, som hr. Johan Olufsen og hr. Peder Nielsen af Ågård, riddere, havde lovet at betale hans fader hr. Ivar Lykke.
1400. 10. juliÅrhus339Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at dronning Margrete til hr. Jens Andersen, ridder, har afstået al den ret i Skærvad, som hun havde fået af hr. Ture Knudsen.
1400. 10. juli340Hr. Jens Falk, ridder, sælger sin gård i Vejleby til hr. Predbjørn Podebusk, ridder, for 18 lødige mark.
1400. 11. juli341Niels Nielsen, ridder, skøder Vium ..... til Stig Munk, væbner.
1400. 12. juliÅrhus342Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at fru Åse, enke efter Bratse, på kongens retterting har skødet dronning Margrete al den arv og ret, der tilkom hende efter hr. Johan Moltke af Torbenfelds død.
1400. 12. juliÅrhus343Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at fru Åse, enke efter Niels Bratse, på kongens retterting har skødet sin arvelod efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld til dronning Margrete.
1400. 12. juli344Jens, provst, og kapitlet ved kirken i Viborg forpligter sig til årligt at betale to mark sølv for den del af de biskoppelige rettigheder af Læsø, der for ti år er tilstået dem af biskop Peder af Børglum med samtykke af biskop Lave af Viborg, hvorefter de atter skal vende tilbage til biskoppen af Børglum.
1400. 12. juli345Borgmestrene i Lund og Troels Pedersen, oldermand for sankt Knuds gilde, skøder en gård i Trinitatis sogn til Trued Nielsen, kræmmer, og Povl Truedsen.
[e. 1400. 12. juli]346Hede Nielsen og Kristine Kristiansdatter skøder forskelligt gods i Jylland til hr. Folmer Jakobsen Lunge.
1400. 13. juli347Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Anders Troelsen skøder en gård i Storring til dronning Margrete.
1400. [13. juli]Århus348Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Anders Troelsen skødede gården Storring til dronning Margrete.
1400. 14. juli349Kong Erik 7. af Pommern tildømmer Anders Troelsen tre gårde.
1400. 15. juli350Edoms herred giver købmændene i Bremen frit lejde til at drive handel i herredet, hvilket tiltrædes af Agge Autesen på hertugen af Slesvigs vegne.
1400. 17. juliMarienburg351Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1400. 21. juliKalundborg352Kong Erik 7. af Pommern giver Hartvig Limbæk og Ivan Radmarstorp låsebrev på gods i Torup i Skam herred.
1400. 22. juli353Wilken og hans hustru Lucie skænker gods i Havnelev til Sorø kloster til sjælebod for dem selv og deres slægt.
1400. 25. juliKalundborg354Elene Broksdatter skænker gods i Nyrup i Ars herred til Vor Frue alter i Vor Frue kirke i Kalundborg til afholdelse af en daglig messe og en årtid til frelse for sin egen og sine forældres sjæle.
1400. o. 25. juliKalmar355Reces af hansedagen i Kalmar.
1400. 27. juli356Elene, datter af Peder Brok, erklærer alle breve på Sæby eller andet af det gods, hun har haft i Danmark, hvilke eventuelt kunne komme til hindring og skade for kronen, for døde og magtesløse, eftersom hun tidligere har skødet alt sit gods til kong Valdemar og siden til dronning Margrete.
1400. 28. juli357Kong Erik 7. af Pommern vidimerer Kalle Jensens brev af 1373 13. oktober.
1400. [28.-30. juli]358Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til dronningen af Danmarks udsending.
1400. 29. juli359Cecilie, enke efter Lars Hågensen, borger i Lund, skøder en halv gård sammesteds til Jon Karlsen.
1400. 29. juli360Fin Ågesen af Løjtved erkender at skylde hr. Ove Hase 60 engelske nobler, og at han årligt skal betale 6 nobler deraf.
1400. 31. juliMarienburg361Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1400. 1. augustMarienburg362Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han sender sin storskaffer hr. Johan Deergarde til hende med kong Albrechts brev om Gotland, og erklærer sig villig til forhandling og til at afstå øen, når det kan ske på rimelige vilkår.
1400. 3. augustRoskilde363Jakob Knudsen, provst i Roskilde, overdrager abbed og konvent i Esrum kloster tre gårde i Hågendrup og en gård i Tollerup, som han havde købt af Jens Olufsen af Ledøje.
1400. 3. augustRoskilde364Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at Jakob Knudsen, provst i Roskilde, på kongens retterting har skødet tre gårde i Hågendrup og en gård i Tollerup til abbed og konvent i Esrum kloster.
1400. 5. augustAnnisse365Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Nicolaus v. Skarsow, væbner, på kongens retterting har afhændet alt sit gods på Sjælland til Kuse.
1400. 6. augustStralsund366Hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8., brødre, og borgmestre og rådmænd i Greifswald, Anklam og Demmin erklærer, at der er sluttet forlig mellem hertugerne og Stralsund om alle stridsspørgsmål, hvorved bl.a. Stralsunds krav om 500 mark for Hertesburg skal henskydes til dronning Margretes afgørelse.
1400. 6. augustStralsund367Brødrene Barnim 6. og Vartislav 8., hertuger af Pommern-Wolgast, henviser Arnold Poleman, rådmand i Stralsund, til hos dronning Margrete at oppebære 500 mark stralsundsk af deres årlige rente af tolden i Skåne.
1400. 8. august368Mogens Munk, ridder, sælger Torreberga til hr. Lars, dekan i Roskilde.
1400. 9. august369Jakob Andersen af Ørby skøder med samtykke af sin hustru Kristine Mikkelsdatter alt sit gods i Fredebo til Danmarks riges krone.
1400. 9. augustHolbo herredsting370Tingsvidne af Holbo herredsting om, at Jakob Andersen af Ørby med samtykke af sin hustru Kristine Mikkelsdatter har skødet alt sit gods i Fredebo til Danmarks riges krone.
1400 9. august370MReg. Dan. nr. *3668, med ukorrekt oplysning om manglende år, Indberetning til den engelske konges råd om tronfølgen i Danmark, Norge og Sverige, hvor forlægget har tilf. ovennævnte dato i marg., må henføres til tiden mellem 1402 25. juli, hvor de engelske sendebude kom til Danmark, og 1402 2. november, hvor de samme lovede en redegørelse for tronfølge- og arveforhold i Skandinavien, cf. Dipl. Norv. XIX 795 note 2.
1400. 11. august371Brødrene Barnim 6. og Vartislav 8., hertuger af Pommern-Wolgast, kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for 500 mark stralsundsk.
1400. 11. augustLund372Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Tue Galen, ridder, på kongens retterting har skødet sit gods i Vemmenhögs herred til ærkebiskop Jakob af Lund.
1400. 14. august373Jens Knop, bymand i Malmø, sælger sin gård i Malmø til kapitlet i Lund.
1400. 14. augustAls Sønderherredsting374Riddere, væbnere, bønder og landboer i Als Sønder-herred bekræfter Peder Stød og hans hustru Katerines oprettelse af et vikardømme ved sankt Jørgens kapel i Sønderborg.
1400. 15. august375Peder Danmark, præst, erklærer, at den gård og det alter i Malmø, som fru Kristine, enke efter hr. Jakob Mus, har givet ham i værge mod afholdelse af messer for deres sjæle, efter hans død skal varetages af væbneren Niels Svendsen.
1400. 19. augustRoskilde376Biskop Peder af Roskilde eftergiver alle, der besøger sankt Maria og sankt Gertruds kapel i Køge, og som bidrager til dets bygningsfond og dets udsmykning, 40 dages kirkebod.
1400. [20. august - 18. oktober]377Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til dronningen af Danmarks udsendinge.
1400. 21. augustHjerm herredsting378Tingsvidne af Hjerm herredsting om, at Jens Eriksen har ført vidnesbyrd om, at en mølle i Borbjerg sogn aldrig har været afhændet til nogens hånd.
1400. 24. august379Sigvard Krog skøder sit gods i Agtrup til helligåndshuset i Flensborg.
[o. 1400] 24. augustLund380Niels Jensen af Knässtorps testamente.
1400. 28. augustLüneburg381Ulrik, abbed, Wilken, prior, og hele konventet i sankt Michaelis benediktinerklostret i Lüneburg kundgør for alle de ærværdige mænd og herrer abbeder, priorer, provster, degne, ærkedegne, kantorer, skatmestre, kannikker, kapitler og konventer i kirker og klostrer og andre gejstlige personer, regelbundne og verdensgejstlige, gardianer og priorer af tiggermunkenes kirker og kapeller, præster og deres vikarer i stæderne og stifterne i kirkeprovinserne Mainz, Bremen, Magdeburg, Lund og i øvrigt hvor de end er, at pave Bonifacius 9. 1400 31. maj har udstedt brev om, at de, der besøger klostret eller rækker en hjælpende hånd til dets istandsættelse eller til dets bygningsfond får samme eftergivelse af kirkebod som dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi himmelfartsdag.
1400. 30. augustMalmø byting382Tingsvidne af Malmø byting om, at Jens Knop, bymand sammesteds, har solgt sin gård til kapitlet i Lund.
1400. 1. septemberKalmar383Hr. Bertold van Osten, ridder, Peder Nielsen, væbner, hr. Bjørn Svendsen og hr. Stig Pedersen erklærer, at de i nærværelse af dronning Margrete har modtaget sone af Lübeck og de preussiske stæder for deres venner, som var blevet kastet over bord.
[1400. o. 1. september]384Redegørelse for, hvad Lübeck og de preussiske stæder vil yde som bod for de mænd, der blev kastet over bord.
1400. 7. september385Hertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter et sølvbækken til mester Reinold, læge og borger i Lübeck, for 253 mark lybsk.
1400 8. september385MReg. Dan. nr. *3671, også trykt i Norges gl. Love 2. rk. I 58 nr. 28, herefter Norske middelalderdokumenter i utvalg 386 nr. 103, kong Erik 7. af Pommern meddeler indbyggerne i Sunnfjords syssel i bispedømmet Bergen, at han med al kongelig ret har overdraget biskop Jakob af Bergen syslet på livstid, er udstedt af Erik 7. som norsk konge og udelades derfor i Dipl. Dan.
1400. 8. septemberLinköping386Nils Jönsson, kustos ved franciskanerklostret i Linköping, gør med den myndighed, som jeg udøver i fuld ærbødighed for den ærværdige broder Steffen Larsen, provinsial for fornævnte orden i ordensprovinsen Danmark, Tore Olsson og hans hustru Margrete delagtige i ordenens gode gerninger.
1400. [8. september-5. december]. 386A386AOptegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.
1400. 14. september387Jens Falk af Vallø, ridder, skøder et bol jord i Herlev til Evert Moltke af Veksø.
1400. 21. september388Danzig giver Katerine, datter af Heine Scharpeuort, anbefalingsbrev til Bornholm angående hendes faders gods.
[1400] 22. septemberBergen389Otto Rømer, ridder og høvedsmand i Bergen, meddeler kong Henrik 4. af England, at dronning Margrete havde pålagt ham at skabe forlig mellem de engelske og tyske købmænd i Bergen og benægter at have begunstiget tyskerne på englændernes bekostning.
1400. 27. septemberKalmar390Gøtslaf Ulf og Klaus Rusk, hans stedsøn, erklærer, at de aldrig vil gøre tjeneste mod kong Erik og dronning Margrete eller de tre riger Danmark, Sverige og Norge, når de har modtaget 500 mark lybsk af dronning Margrete.
1400. 27. septemberS. Pietro i Rom391Den pavelige kammermester ærkebiskop Conradus af Nicosia kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til 2. februar om et år med resten.
1400. 27. septemberS. Pietro i Rom392Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til 2. februar om et år med resten.
1400. 27. september393Optegnelse om, at ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne. A: Vatikanarkivet. Obl. et sol. 54 f. 18v. I marg. til venstre Episcopus (!) Lundensis.
1400. 30. september394Marina Jensdatter, enke efter hr. Niels Hak af Hyby, afstår al sin ret til det gods i Balkåkra, som hun på betingelser havde skødet til Maria Magdalene alter i Lunds domkirke, til hr. Niels Ivarsen af Hevringholm, ridder.
1400. 1. oktober395Hans Selin og hans hustru Johanne afhænder, sælger og skøder deres klædebod i Malmø til domkapitlet i Lund for fuld betaling samt forpligtelse til at afholde årtid for dem efter deres død.
1400. 1. oktoberLund396[Niels Ivarsen af Hevringholm, ridder,] oplader til ærkebiskop Jakob af Lund al den ret, der ifølge brev af Tue Galen, ridder, tilkom ham på hans hustru Kristines vegne efter hendes broder, Jens Absalonsens død.
[f. 1400. 3. oktober]397Biskop Peder af Roskildes befaling om at udbetale hertugerne Barnim og Vartislav 500 stralsundske mark.
1400. 3. oktober398Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, kvitterer dronning Margrete for 500 mark stralsundsk, som hun gennem biskop Peder af Roskilde har udredt til hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern-Wolgast.
1400. 3. oktober399Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, kvitterer dronning Margrete for 150 mark lybsk, som hun gennem biskop Peder af Roskilde har udredt til Gerald Below i Wismar.
1400. 3. oktober400Ærkebiskop Jakob af Lund pålægger efter klage af kantoren hr. Jens Pedersen Falster præsterne Gerhard, Johan v. Lancken, Henrik og Morten at forkynde bandlysningen af præsten hr. Lambert, som har udgivet sig for kapellan ved Vor Frue kirke i Falsterbo.
1400. 7. oktober401Peder Nielsen Galle, forstander i Randers, skøder alt sit gods i Udby i Rougsø herred til Else Jenses, med hvem han havde ligget i trætte om det.
1400. 15. oktoberMarienburg402Højmesteren for den tyske orden takker dronning Margrete for hendes holdning i sagen mellem hende og de preussiske stæder og takker videre for tilsendte gaver.
1400. 15. oktoberMarienburg403Højmesteren for den tyske orden beklager over for dronning Margrete, at det svar, som hendes kansler hr. Jakob overbringer hende, ikke kan være hende behageligt.
1400. 18. oktober404Peder Laxmand, ridder, sælger alt sit gods i Sæby til biskop Peder af Roskilde for blandt andet gods i Bunkeflo i Skåne.
1400. 20. oktoberJonkoping405Dronning Margrete meddeler Jakob Djäkn af Holm, at hun har forlenet hr. Henrik Brandis med Vändel.
1400. 23. oktober406Henrik Friis, rådmand i Flensborg, og hans hustru Elisabeth oplader Ivar Pedersen Jul alt det gods, der var tilfaldet dem efter afdøde Eler Jul i og uden for Flensborg.
1400. 24. oktoberMarienburg407Højmesteren for den tyske orden meddeler kong Albrecht af Sverige, at dronning Margrete har rejst krav på Gotland, og beder ham, der tidligere har givet ordenen brev på øen, om endeligt at tage stilling til kravet.
1400. 24. oktoberMarienburg408Højmesteren for den tyske orden meddeler hertug Johan 4. af Mecklenburg, at dronning Margrete har rejst krav på Gotland, og opfordrer ham til at tilskynde sin fætter, kong Albrecht af Sverige, til endeligt at tage stilling til dette krav.
1400. 24. oktoberMarienburg409Højmesteren for den tyske orden meddeler Rostock og Wismar og de ti riddere, der har stillet sikkerhed, at dronning Margrete har rejst krav på Gotland, og beder dem om at formane kong Albrecht af Sverige til endeligt at tage stilling til sagen.
1400. 28. oktober410Biskop Peder af Roskilde skøder magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, alt det gods i Store-Karleby, der tilhører bispebordet, til dennes kannikkepræbende Valby som vederlag for gods i Store-Valby og Himmelev.
1400. [o. 28. oktober]411Ærkedegnen Peder Lykke mageskifter gods i Store-Valby, Himmelev og Herringløse til biskop Peder i Roskilde mod at få gods i Store-Karleby.
1400. 1. novemberRom412Franciscus, det apostoliske sædes protonotar, pavens nevø, beder alle herrer, alle bysamfund og officialer om at tillade Johannes de Lode, ridder, at rejse til sit hjemland, og ikke vække uro om Mauro P. Aethiopem, som han fører til Danmarks såre berømmelige konge.
1400. 1. novemberKøbenhavn413Mester Peder Frunt bemyndiger sin hustru Vibe til at handle med et hus i Rostock efter forgodtbefindende.
[1400. 9. november-1401 8. november]414Pave Bonifacius 9. pålægger skatmesteren ved kirken i Lübeck at reservere et, to, tre eller flere kirkelige beneficier ved kirkerne i Bremen, Lübeck, Schwerin og Slesvig for Magnus Brasche, gejstlig i Bremen stift.
1400. 10. november415Gøtstav Hillegerdsson og hans hustru Elene, datter af Jon Tjävasson, sælger deres gods i Lönshult til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1400. 10. november416Abraham Brodersen, ridder, oplader Rönnäs i Agunnaryd sogn til Elene Ingemarsdotter som vederlag for gods i Fridene samt 200 mark svensk.
1400. [o. 10. november]417Erik Turesons og hans hustru Elene Ingemarsdotters brev, hvorved de skøder deres gods i Västergötland til hr. Abraham Brodersen.
1400. 11. novemberLübeck418Johan og Peter v. Tisenhusen sælger med samtykke af hertug Gerhard 6. af Slesvig landsbyen og godset Kelshagen til Fromhold Warendorp.
1400. 11. novemberPlön419Hertug Gerhard 6. af Slesvig, greve af Holsten, stadfæster Johan og Peter v. Tisenhusens salg af landsbyen Kelshagen til Fromhold Warendorp.
1400. 15. novemberMalmø byting420Tingsvidne af Malmø byting om, at Hans Selin, bymand sammesteds, har solgt en stenbod med stenkælder til kapitlet i Lund.
1400. 18. november421Jens Tygesen Rolse, væbner, overdrager sit øde gods i Skibinge til Roskilde sankt Agnete kloster.
1400. 19. novemberS. Pietro i Rom422Pave Bonifacius 9. overdrager Johan Nagel, gejstlig i Bremen, sognekirken i Åstrup.
1400. 19. novemberS. Pietro i Rom423Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Melfi og provsterne ved kirkerne i Lübeck og Ratzeburg at indføre Johan Nagel, gejstlig i Bremen, i sognekirken i Åstrup.
1400 22. november424Ulrik van Pentze, ridder, og hans søn, Ulrik, væbner, kvitterer hertug Gerhard 6. af Slesvig for modtagelsen af 2200 mark.
1400. 26. november425Anders Olufsen Lunge af Næsby skøder biskop Peder af Roskilde alt sit gods i Allindemagle som vederlag for biskoppens gods i Næsby og Engelstofte.
1400. 30. novemberVadstena426Hr. Sten Boson, hans hustru Ingeborg Karlsdatter og deres medarvinger sælger og oplader til dronning Margrete al den arv, som tilkom fru Gertrud Gertsdatter efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld, og som ved hendes død var tilfaldet dem.
1400. 30. november427Peder Nielsen af Husøn, væbner, skænker sankt Peders kirke i Fågeltofta en gård i Månslunda til afholdelse af messer for sin og sine forældres sjæle.
1400. 1. decemberVadstena428Benedikt Pogwisch, ridder, kvitterer på Benedikt v. Ahlefelds vegne ridderne Algot Magnusson, Götstav Leeksson og Erik Ummereise for 100 mark svensk og 30 mark i rente.
1400. 2. decemberS. Pietro i Rom429Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Slesvig, ærkedegnen i Slesvig og dekanen ved Vor Frue i Erfurt at overdrage Henrik Molner, kannik ved kirken i Schwerin, den middelstore præbende, som han havde byttet sig til fra Herman Schindeleib mod sin mindre præbende.
1400. 5. decemberVallø430Kong Erik 7. af Pommern vidimerer ridderen Ivar Lykkes brev af [1397. Før 6. juli] på sit retterting.
1400. 6. december431Hartvig Breyde erklærer at skylde Erik Krummedige, væbner, 100 mark penge, at betale næstkommende mortensdag i Sigvard Krogs hus i Flensborg eller et andet sikkert sted i hertugdømmet Slesvig.
1400. 10. decemberS. Pietro i Rom432Pave Bonifacius 9. tillader Sjunde Andersen, sognepræst i Brunnby, at forlade sin sognekirke for at forrette gudstjenestelige handlinger på steder, der ikke er underlagt interdikt.
Tidligst 14[00]. o. 13. december433Borgmestre og råd i Lübeck meddeler borgmestre og råd i Slesvig, at den sum penge 'lille' Klaus var Hans Spiker skyldig vil blive udredet.
1400. 17. decemberS. Pietro i Rom434Pave Bonifacius 9. anerkender Henrik Ingvarsen, kannik i Æbelholt kloster, som sin kapellan og optager ham i kapellanernes fællesskab.
1400. 22. decemberSjællands landsting435Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, Niels Basse, ridder, og fem borgere fra Slagelse og Ringsted erklærer, at Johan Olufsen af Søholm, ridder, har ladet Ivar Lykkes brev af [1397. Før 6. juli] vidimere på Sjællands landsting.
1400. 23. decemberS. Pietro i Rom436Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger dominikanernes kirke i Roskilde på en række festdage og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, syv år og syv kvadragener samt på ottendedagene yderligere 100 dage af den dem pålagte kirkebod.
1400. 23. decemberS. Pietro i Rom437Pave Bonifacius 9. overdrager Gunnar Jensen et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham ventebrev på en større præbende samt en dignitet, et personat eller officium sammesteds.
1400. 23. decemberS. Pietro i Rom438Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy og Århus samt dekanen ved kirken i Roskilde at indføre Gunnar Jensen i et kanonikat ved kirken i Lund.
1400. 23. decemberS. Pietro i Rom439Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger dominikanernes klosterkirke i Næstved på en række festdage og rækker en hjælpende hånd til dens istandsættelse, tre år og tre kvadragener samt på ottendedagene yderligere 100 dage af den dem pålagte kirkebod.
1400. 23. decemberS. Pietro i Rom440Conradus Caratzolus, provst ved S. Stefano kirke nær Aquileia, pavelig vicekammermester, pålægger alle gejstlige myndigheder ikke at foretage nogen som helst retslige skridt mod Henrik Ingvarsen, kannik i Æbelholt kloster, da han er pavens æreskapellan.
1400. 27. decemberS. Pietro i Rom441Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger dominikanerkirken i Odense og rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi himmelfartsdag, og bemyndiger prioren sammen med seks præster til at meddele syndsforladelserne.
1400. 28. decemberS. Pietro i Rom442Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger den kirke, hvor dominikanerne i kirkeprovinsen Dacia årligt holder deres provincialkapitel, og rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi himmelfartsdag, og bemyndiger ordensprovincialen tillige med otte præster til at meddele syndsforladelserne.
1400. 29. decemberS. Pietro i Rom443Pave Bonifacius 9. tillader Raimund fra Roskilde, dominikanermunk, i fem år at studere teologi og kanonisk ret ved universitetet i Paris eller andetsteds.
1400. 31. decemberS. Pietro i Rom444Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der første søndag efter Marias besøgelsesdag besøger dominikanernes kirke i Roskilde og rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger den på årets øvrige festdage.
1400445Peder Jensen af Hæggerup overdrager sit gods i Dyrlev til Jakob Mortensen af Snedinge.
1400446Peder Bosen, borger i Næstved, kvitterer Jon Degn, byskriver sammesteds, for betalingen for en gård i Næstved.
1400447Henrik Nielsen sælger en ødejord til hr. Erik Bydelsbak.
1400448Hr. Anders Olufsen skøder en øre jord i Oreby til Tjæreby kirke.
1400449Vidne om Laxbromöllan.
1400449MRep. nr. 4406 er indførelsesbrevet til dommen af 1414 9. juni, Rep. nr. 5472.
1400450Ærkebiskop Jakob af Lund indstifter et alter for sankt Knud konge i Lunds domkirke.
1400450MRep. nr. 4402, se 1350 17. marts, Dipl. Dan. 3 rk. III nr. 263.
1400Djurs Nørreherredsting451Tingsvidne af Djurs Nørre herredsting om, at Ive Larsen har skødet Jens Larsen Sostrup.
1400452Storskafferen i Königsberg opgør sine tab på Bornholm.
1400453Johan Enbeke og Johan Slemin lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det arvegods, der var efterladt i Danzig af Jakob Rike, som var død på Bornholm.
1400454Hamburgs kæmnerregnskab.
[Senest 1400]455Kristian Holk pantsætter gården Skaftelevgård til hr. Hartvig Bryske.
1400456Hr. Hartvig Bryske pantsætter Skaftelevgård og gods.
1400457Anders Nielsen Hak besegler brev.
1400458Roskildebiskoppen overdrager forstanderen for skolen i Roskilde bispetienden af wo. Helsinge kirke.
1400Kalundborg459Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Erik Andersen skødede gods i Kejrup, Ladby, Kertinge og Kølstrup til dronning Margrete.
1400460Erik Andersen af Kogsbølle skøder sin ret til Kejrup gård og fem andre gårde til dronning Margrete.
1400461Fru Margrete Pedersdatter, enke efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld, og dennes øvrige arvinger skøder hovedgården Højet og andet gods på Lolland til dronning Margrete.
[o. 1400]461ABreve på Højet og andet gods på Lolland.
1400462Elene, Peder Broks datter, skøder al sin ret til gods i Danmark med undtagelse af Nyrup til dronning Margrete.
1400463To breve af biskop Peder af Roskilde, at han har gods i pant af kong Erik og dronning Margrete for 8000 lødige mark.
1400Kalundborg464Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev om jomfru Elene af Nyrups skøde til dronning Margrete.
1400465Sjunde Nielsen af Torkilstrup og hans medarvinger skøder 3/5 af en gård i Nørre-Hyllinge til kronen.
1400466Hr. Mogens Munk kvitterer dronning Margrete for 2300 mark lybsk, for hvilke Bygholm indløstes.
1400466MÆA. IV 11 III 19, se 1410 25. april, Rep. nr. 5087.
1400467Lars Kørner sælger sit gods i Påarp til hr. Abraham Brodersen.
1400468Elene, Peder Broks datter, skøder sit gods på Fyn til kronen.
1400469Johan Olufsen skøder gods i Snesere til dronning Margrete.
1400Tybjergs herredsting470Tingsvidne af Tybjerg herredsting om, at nævnte Niels Tuesen og Cecilie Pedersdatter var unge Wilken Stigs rette arvinger.
1400Sjællands landsting471Landstingsvidne af Sjællands landsting om, at Niels Tuesen i Sandby og Cecilie Pedersdatter af Tyvelse skøder deres rettighed i Gavnø til dronning Margrete.
1400Roskilde472Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Peder Olufsen har afhændet sit gods i Kirke-Såby og Nørre-Hvalsø til dronning Margrete.
1400Slangerup473Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Peder Olufsen af Køge nævnte gods i Kirke-Såby og Nørre-Hvalsø.
1400Roskilde474Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsdom, at Peder Olufsen med rette skal beholde det gods i Kirke-Såby og Nørre-Hvalsø, som han havde trættet med Anders Nielsen om.
1400Roskilde475Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Anders Nielsen og Niels Jensen samt Sune og Peder Jensen skøder deres gods i Kirke-Såby og Nørre-Hvalsø til Peder Olufsen.
1400476Hr. Johan Olufsen af Søholm oplader gods i Klovtofte, Snesere, Snesere Torp, Ring, Fladså, Stersthorp og Køberup til dronning Margrete.
1400477Hr. Johan Olufsen oplader gods i Svinninge til dronning Margrete.
1400478Hr. Johan Olufsen tiltræder den handel, der er gjort mellem dronning Margrete og fru Elene, enke efter hr. Bent Byg, angående gods i Vangede og Lillerød.
1400479Væbneren Peder Jensen af Ormslevs skøde på sit gods i Hårby.
1400480Kong Erik 7. af Pommern pantsætter gods i Over-Randlev og Halling.
1400481Skødebrev på en gård i Torrild.
1400482Brev på en gård i Hads herred, udstedt på befaling af kong Erik 7. af Pommern.
1400483Pantebrev på noget jord i Halling mark.
1400484Skødebrev på Møldrup.
1400485Skøde på en gård i Glud.
1400486Tingsvidne, at hr. Tord på Sabro herredsting har hjemlet det skøde, som hr. Jens Piik tidligere havde givet Ebbe Skytte på Ristrup.
1400487Katerine Andersdatter, enke efter Kristian Munk, skænker en gård i Jetsmark og en i Hune til kirken i Hundslund.
1400Viborg landsting488Stadfæstelse af den lovhævd, Vor Frue kloster i Ålborg har på noget eng ved Blegkilde.
1400489Jens Nielsen af Nørlevs stadfæstelse på gods og mølle i Løt.
1400490Vidnebrev fra Læsø, at biskoppen af Viborg årligt skal give biskoppen af Børglum syv mark sølv af bispeindtægterne af Læsø.
1400491Skøde- og gavebrev på gods i Sjørring.
1400492Biskoppens stadfæstelsesbrev på Revsgård.
1400493Fru Kristine af Søgård skøder en gård i Grurup til Vestervig kloster.
1400494Fru Kristine Eriksdatter skænker to læster korn i Tilsted til Vestervig kloster.
1400495Fru Elene Buggesdatters skøde på fem gårde i Nors.
1400496Fru Elene Buggesdatters skøde på en gård i Torp og fem gårde i Nors sogn.
1400497Peder Høg skænker Smørbæk i Bedsted sogn til Vestervig kloster.
1400498Tingsvidne om en egeskov.
1400499Tingsvidne om gods i Bergleff.
1400500Anders Hansen af Ellinge oplader en gård i Kalundborg til biskop Peder i Roskilde.
1400501Evert Moltkes brev til biskop Peder i Roskilde på gods i Nybølle.
1400502Hr. Anders Uffesen af Bjørnholm overlader hr. Zabel Kerkendorp nogle breve.
1400503Peder Dene pantsætter en gård i Tornemark til sankt Jørgens hospital i Åderup.
1400504Peder Dene pantsætter sit gods i Torpe til hr. Zabel Kerkendorp.
1400505Sakse Grubbe af Tersløse skøder sit gods på Sjælland med undtagelse af landsbyen Haffn til biskop Peder af Roskilde.
1400506Mageskifte mellem ærkedegnen Peder Lykke og biskop Peder af Roskilde.
1400507Margrete Arnoldsdatter, enke efter Niels Hak, pantsætter nogle åbne breve til Anders Gris i Nordrup.
1400508Hr. Johan Moltkes hustrus, Margretes, skøde på gods i Kundby.
1400509Hr. Johan Olufsen af Søholm skøder sit gods i Bagsværd til biskop Peder i Roskilde.
1400510Niels Bosen, borger i Slagelse, og hans hustru lejer Antvorskov klosters gods 1 Holmstrup på livstid.
1400511Dronning Margrete indløser Ramsø gård for 300 mark penge, som hun skænker til Antvorskov kloster.
1400512Hr. Johan Olufsen bekender, at Antvorskov kloster på lovlig vis har indløst noget gods i Ramsø.
1400513Anders Pedersen af Svanholm sælger et halvt bol jord i Sørbymagle til Antvorskov kloster.
1400514Margrete Pedersdatter, hr. Johan Moltke af Torbenfelds enke, skænker en gård i Ulvig til Antvorskov kloster.
1(4)00515Eskil Falster pantsætter 6 ørtug jord i Øverup til Jens Troelsen.
1400516Henning Bentsen, borger i Slagelse, skøder en gård i Slagelse til Jens Nielsen Besk.
1400517Jakob Jakobsen lejer et stykke jord på sankt Mikkels kirkegård i Slagelse af Antvorskov kloster.
1400517MKirkehist. Saml. 4. rk. II 276, Rep. nr. 8049s, Mikkel Grubbe, præst i Fuglse og provst i Fuglse h., giver en afgift til sin kirkes bygningsfond, må dateres til senest 1457, cf. Rep. 2. rk. nr. 12907.
[o. 1400]Køge byting518Tingsvidne af Køge byting om, at Vilhelm Jakobsen har skødet overskuddet af sit bo efter sin død til sankt Nikolaj kirke i Nykøge.
[o. 1400]519En ukendt borger i N..... sælger en gård i Lund til abbeden i et ukendt kloster.
[o. 1400]Lütjenburg520Brudstykke af brev, der vistnok er sendt til Slesvig by.
[o. 1400]520MAReg. Dan. nr. *3683, Slesvig stadsret, nedertysk tekst, også trykt Danmarks Gl. Købstadlovgivning I 17 nr. 2, har ikke diploms form og udelades derfor i Dipl. Dan.
[o. 1400]520MBReg. Dan. nr. *3686, Udkast til skrå for linnedvæverlavet i Lübeck, hvorefter en svend, der arbejder vppe Schone, ikke må ansættes før påske, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne lübske forhold.
[o. 1400]521Brev fra rådet i Eckernförde til rådet i Lübeck, hvori bl.a. oprindelsen af en sæk humle og to stålfade bevidnes.
[o. 1400]522Herman Gulden, dronning Margretes væbner og tjener, beder rådet i Danzig foranledige, at Hans Widenben, hans måg, må få udleveret den halvdel af godset efter Hans Pape, deres medborger, som er tilfaldet ham.
[o. 1400]523Rådet i Rostock udsteder en forordning om handel med saltede sild.
[o. 1400]Marienburg524Højmesteren for den tyske orden beder borgmesteren i Thorn sende to medlemmer af rådet til forhandlinger i Marienburg, da man må sende dronning Margrete, der daglig rejser krav på Gotland, et svar.
[o. 1400]525En ukendt embedsmand erklærer sig over for borgmestre og rådmænd i Reval rede til at udlevere det gods, der er bjerget fra et strandet skib, men det, der endnu befinder sig i vraget — i øvrigt fyldt med ler og sand — er han nødt til at tilskrive sin herre kongen, og det er endnu kun lidt, der er talt om det gods, som mester Johan, min frue dronningens tjener vel skal berette, fordi bønderne efter 14 dages forløb nægtede at deltage i bjergningsarbejdet.
[o. 1400]526Borgmestre, magistrater og rådet i Kampen anmoder Köln om at hjælpe to af deres borgere Evert van Roden og Jakob Ridder til deres tilgodehavende for sild, som de har solgt til en forhandler i Köln, og som de har aflagt ed på, at de selv havde saltet silden i Skåne, da udbetalingen er blevet dem nægtet under henvisning til, at sildene var falske.
[o. 1400]527Breve om gods, som er mageskiftet med Gladsax.
[o. 1400]528Markvard Sten oplader gården Bredemad til dronning Margrete.
[o. 1400]529Overenskomst mellem hr. Skakke Rantzau og fru Margrete om datterens medgift.
[o. 1400]530Hartvig Limbæk skøder godset i Knud tilbage til Odense sankt Knuds kloster.
[o. 1400]531Broder Anders foranlediger, at godset i Knud vender tilbage til Odense sankt Knuds kloster.
[o. 1400]532Dombreve om Åge Kjeldsens gods.
[o. 1400?]533Everhard v. Ulfte, ridder, og Walter v. Ulfte, væbner, beder rådet i Lübeck om at frigive deres slægtning Henrik Budels gods, der var blevet beslaglagt i Lübeck, fordi man troede, at det tilhørte kongen af Danmark.
[1400-1409]534Ludvig Barsebæk pantsætter gods i Skovby herred til sankt Hans' kloster i Odense.
[1400-1421]Svavsted535Biskop Johan af Slesvig anbefaler præsten hr. Konrad over for Jordan Pleskow, borgmester i Lübeck.
[1400-1433]536Peder Ly får Kejrup i forlening af kong Erik 7. af Pommern.
[1400-50]537Brudstykke af et gavebrev, der vistnok betænker biskop og kapitel i Ribe.
1400-1537MAReg. Dan. nr. *3689, brev til Slesvig by i anledning af, at Roder Roders er blevet såret i Franciskanerklostret i Slesvig af fire danske brødre, er identisk med Rep. 2. rk. 13002 med William Christensens henvisning til Ulrich Petersens Haupt- und Residenz-Stadt Schlesewig (RA. Håndskriftsamlingen I. Ulrich Petersen vol. 16) p. 150, og er allerede af samme henført til en senere tid, hvorfor teksten udelades i Dipl. Dan.
[1400-1500]537MBReg. Dan. *3688, statutter for de evige vikarer ved Roskilde domkirke har ikke diploms form og udelades derfor i Dipl. Dan.
[1400-1500]537MCReg. Dan. nr. *3687, den årlige afgift af kirkerne i Blekinge til skolen i Ronneby udelades i Dipl. Dan., da brevet ikke har diploms form.
[o. 1400 - o. 1530]538Brev om, at Heinge gård ligger til Tommerup kloster.
[o. 1400 el. beg. af 16. årh.]539Peder Eriksen skøder gods til sortebrødreklostret i Ribe.
1400540Jens Olufsen pantsætter sit gods i Kettinge til Åge Ravn.
[o. 1400]461Atil
forrige næste