forrige næste
DatoStedNr.Regest
1401. 1. januarÆrkebiskop Johan 2. af Mainz overlader biskop Johan af Slesvig borgen Frauenstein med alle tilliggender, dog undtaget fiskevandet, som bolig til gengæld for tro tjeneste. Aftalen gælder for ærkebispens og bispens levetid.
1401. 4. januarGuardianen for franciskanerklostret i Stettin m.fl. har tilladt de Dragørfarere, der i lang tid årligt ved høsttid plejede at komme til Dragør i Danmark for at drive handel og fiskeri, som stadigvæk gør det og til evig tid vil og kan gøre det, at bygge og indrette et kapel i klostret, hvori de vil bede for købmændenes broderskab. Desuden lover de, at hvis købmændene indstiller sejladsen til Dragør og vælger en anden fiskeplads , hvis det skulle ske, at den førnævnte stad Dragør i Danmark skulle blive generet eller plaget af denne handel og dette fiskeri, som nu finder sted, med den følge at købmændene fremover ikke tager til denne stad Dragør, som de på nuværende tidspunkt har navn af, og heller ikke vil tage dertil, men i stedet tager til en anden stad, som behager dem, så skal de yderligere anerkende denne aftale og gentage den i et nyt brev.
1401. 5. januarSkifte mellem fru Kristine Eriksdatter, hr. Torben Pedersens enke, og hendes svigersønner hr. Jakob Bille og Bent Bille, således at fru Kristine får gods i Villands herred, hr. Jakob Bille en gård sammesteds og Bent Bille gods på Sjælland.
[1401. 6. januar - 6. maj]Simon de Cramaud, patriark af Alexandria, skriver til Ruprecht, romersk konge, om et forestående kirkemøde i byen Metz, som har til formål at løse det pavelige skisma, og som den (franske) konge har givet underretning om til bl.a. Danmark.
1401. 10. januarSigfred Dosenrode, ridder, kvitterer dronning Margrete for 250 lybske mark, som hr. Henrik von Ahlefeld har overbragt ham.
1401. 13. januarHelsingborgHr. Abraham Brodersen oplader dronning Margrete en gård og en halv slagterbod i Malmø
1401. 13. januarEufemia, grevinde af Eberstein, og Elisabeth, Albert Andersens hustru, søstre og døtre af afdøde Henning Podebusk den yngre, sælger deres fædrene og mødrene arv til Predbjørn Podebusk for 2800 stralsundske mark.
1401. 13. januarAlbert Andersen, ridder, og hans hustru Elisabeth, datter af afdøde Henning Podebusk, erklærer at være kommet overens med Ludwig, greve af Eberstein og herre til Naugard, og dennes hustru Eufemia, ligeledes datter af Henning Podebusk, om arven efter Henning Podebusk og om mødrenearven i fyrstedømmet Rügen, og lover at holde Ludwig, Eufemia og deres arvinger skadesløse for den gæld, som Henning Podebusk havde stiftet i fyrstedømmet Rügen. Albert Andersen, ridder, og hans hustru Elisabeth, datter af afdøde Henning Podebusk, erklærer at være kommet overens med Ludwig, greve af Eberstein og herre til Naugard, og dennes hustru Eufemia, ligeledes datter af Henning Podebusk, om arven efter Henning Podebusk og om mødrenearven i fyrstedømmet Rügen, og lover at holde Ludwig, Eufemia og deres arvinger skadesløse for den gæld, som Henning Podebusk havde stiftet i fyrstedømmet Rügen.
1401. Omkr. 14. januarHelsingborgDronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern udsteder brev på rettertinget i Helsingborg.
1401. 18. januarHelsingborgDronning Margrete overlader og giver Henneke Dårsvend den gård og halve slagterbod i Malmø, som hr. Abraham Brodersen havde opladt hende. Efter Hennekes, hans hustrus, børns og børnebørns død skal den overgå til sankt Peders kirkes bygningsfond i Malmø som sjælebod for dronning Margretes slægt og for Henneke.
1401. 19. januarHelsingborgArnold Stuke og fru Mette skøder Kajemose og Ørslev til kronen.
1401. 20. januarJens Pedersen Plovpenning pantsætter hovedgården i Lockarp til hr. Abraham Brodersen.
1401. 20. januarHelsingborgPeder Andersen i Bosarp skøder alt det gods, han arvede efter Peder Laxmand i Danmark, Norge og Sverige, til dronning Margrete med undtagelse af Brödåkra.
1401. 24. januarHelsingborgKong Erik 7. af Pommerns brev, at Bent Andersen skøder Törringe til dronning Margrete.
1401. 24. januarSkødebreve og ejendomsbrev på Törringe.
1401MarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1401. 26. januarTrued Has bekender, at dronning Margrete har indløst Törringe fra ham.
1401. 30. januarBiskop Peder af Roskilde skøder tre brydegårde i Allindemagle til hr. Niels Bille, kannik i Roskilde.
1401. 1. februar1401 1. februar, Reg. Dan. nr. *3690, Sten Bengtsson tildømmer i kongens nærværelse Ragnar i Hacksta gods, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1401. 3. februarTroels Jul giver sin broder Ivar Jul fuldmagt til at forhandle med Jens Pedersen om godset i Løgismose.
1401. 5. februarEsbern Pedersen af Ravnstrup overlader sit gods i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge mod landgilde i 10 år.
1401. 13. februarS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. anerkender dominikaneren Lars Jensen fra Lunds stift som sin kapellan og optager ham i kapellanernes fællesskab.
1401. 13. februar1401 13. februar, Reg. Dan. nr. *3691, Sten Bengtsson tildømmer Vreta kloster gods, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1401. 20. februarHelsingborgEbbe Tordsen lader Erik være ansvarsfri for sin frænde Esgers død, idet Erik har fyldestgjort for den døde efter dannemænds skøn.
1401. 22. februarLübeckRådmændene i Lübeck giver anbefalingsbrev til hr. Abraham Brodersen angående nogle borgeres gods, der er reddet fra Tideman Kulens skib.
1401. Omkr. 22. februarLübeckRådet i Lübeck giver deres medborger Engelke Hagelsten anbefalingsbrev til hr. Abraham Brodersen angående en balle klæde.
1401. 23. februarKisa KirkeKnut Bosson, ridder, overlader sin og søsteren Margretes del i det af kong Erik og dronning Margrete pantsatte Ydre herred til hr. Bengt Nilsson, mod at denne overtager en halvdel af en gæld Knuts afdøde far, Bo Jonsson, stod i til Heine von Vitzen.
1401. 26. februarS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. overdrager Nils Larsson, sognepræst i Ålem, det kanonikat og den præbende ved kirken i Linköping, hvortil dronning Margrete havde præsenteret ham.
1401. 26. februarRomDen pavelige kammermester, Marinus, pålægger alle gejstlige myndigheder under trussel om afsættelse, banlysning og anden alvorlig straf ikke at forulempe den pavelige kapellan Lars Jensen, dominikanermunk i Lund.
1401. 27. februarMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1401. 1. martsJens Bjørn i Kippinge pantsætter sin halve hovedgård til Jens Troelsen.
1401. 4. martsBerta, enke efter Henneke Grevesmühlen, forhen borger i København, pantsætter et grundstykke med stenhus i Tyskmannegade til Thomas Tagesen, borger i København, for 20 mark sølv.
1401. 6. martsPeder Jakobsen, borger i København, pantsætter halvdelen af sin gård til Thomas Tagesen, borger sammesteds, for 26 mark sølv.
1401. 6. martsStralsundPredbjørn Podebusk stadfæster sine forfædres og forældres salg af godset Glewitz til Stralsund og afhænder tillige færgen sammesteds.
1401. 12. martsHaderslevhusHertug Gerhard 6. af Slesvig erklærer, at Otto Tinhuus, kantor, og hele kapitlet i Haderslev har afstået nogle grunde, gårde og beboelser nord for kirkegården som vederlag for nogle andre grunde i Haderslev, og tager kapitlet og dets gods under sin beskyttelse.
1401. 16. martsOsloGaute Eriksen, ridder, erklærer alle de breve, han har fået af kong Magnus af Sverige og kong Håkon 6. af Norge, for døde og magtesløse, medens de to breve, han har fået af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, samt det brev, han har givet dem om Nordmøre, skal stå ved magt.
1401. 20. martsThomas Pedersen Jul oplader Ivar Pedersen Jul alt det gods, der var tilfaldet ham efter afdøde Ejler Jul i og uden for Flensborg.
1401. 21. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. giver Jens Pedersen, gejstlig i Lunds stift, dispensation til at opnå alle gejstlige grader og modtage kirkelige beneficier, skønt han har skrevet, dikteret og beseglet breve, som har forårsaget strid.
1401. 21. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Sankt Knuds Kirke i Odense og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af den dem pålagte kirkebod som dem, der besøger Mårkær kloster i Slesvig stift.
1401. 22. martsMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han har forhandlet med kong Albrecht, hertug Johan af Mecklenburg og stæderne Rostock og Wismar, erklærer sig villig til at afstå øen Gotland og indbyder dronningen til forhandlingerne med kong Albrecht efter dennes ønske.
1401. 24. martsLübeckHansestædernes rådsudsendinge erklærer over for de preussiske stæder, at de anser det for nødvendigt, at der udsendes skibe til fredeliggørelse af havet, bl.a. fordi Gødeke Wessel og hans fæller er stukket til søs og måske vil søge ind i Øresund.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. udnævner Jens, kantor ved kirken i Roskilde, til biskop af Odense.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger kapitlet ved kirken i Odense at vise den udvalgte biskop Jens lydighed og ærbødighed.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger gejstligheden i Odense stad og stift at vise Jens, udvalgt biskop, lydighed og ærbødighed.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger menigheden i Odense stift at vise Jens, udvalgt biskop, lydighed og ærbødighed.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger alle Odensekirkens vasaller at vise Jens, udvalgt biskop, troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde Jens, udvalgt biskop af Odense, støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. meddeler dronning Margrete, at han har udnævnt Jens til biskop af Odense.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. giver Jens, udvalgt biskop af Odense, tilladelse til at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. reserverer uden foregående ansøgning kantordømmet ved kirken i Roskilde for Jens Brynnekesen, kannik sammesteds.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Århus at indføre Jens Brynnekesen i kantordømmet ved kirken i Roskilde.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde at reservere det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, der blev ledige ved Jens Ovesens udnævnelse til biskop af Odense, for Jens Pedersen, gejstlig i Lunds stift.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. reserverer uden forudgående ansøgning det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som blev ledige ved Jens' udnævnelse til biskop af Odense, for Troels Troelsen, kannik sammesteds.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Viborg at indføre Troels Troelsen i det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, der blev ledige ved Jens' udnævnelse til biskop af Odense.
1401. 26. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved kirken i København at reservere det kanonikat og den middelstore præbende ved kirken i Roskilde, som Troels Troelsen besad, for Erik Larsen, kannik sammesteds.
1401. 26. martsMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler Stettin, at han endnu ikke kan afgive endeligt svar om deres beslaglagte gods, førend hans mand, som han agter at sende til dronning Margrete, vender tilbage. Det samme gælder også sagen om de tab, som deres herre hertugen har påført dem.
1401. 27. martsDetmar van Gatme Blå og hans hustru Kristine oplader Ivar Pedersen Jul alt det gods, der var tilfaldet dem efter afdøde Ejler Jul i og uden for Flensborg.
1401. 28. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. reserverer uden forudgående ansøgning det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som blev ledige ved Jakobs udnævnelse til biskop af Bergen, for Jens Brynnekesen, kannik sammesteds.
1401. 28. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Viborg at indføre Jens Brynnekesen i det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som blev ledige ved Jakobs udnævnelse til biskop af Bergen.
1401. 28. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. reserverer det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Roskilde, som Jens Brynnekesen besad, for Niels Jakobsen, gejstlig i Roskilde stift.
1401. 28. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Århus at indføre Niels Jakobsen i det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Roskilde, som Jens Brynnekesen besad.
1401. 28. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund at reservere provstiet ved kirken i Roskilde, som blev ledigt ved Jakob Knudsens udnævnelse til biskop af Bergen, for Kristian Hemmingsen, kannik i Roskilde.
1401. 29. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete at spise kød- og mælkeretter på fastedage.
1401. 29. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete, at regelbundne og verdensgejstlige personer må spise kød- og mælkeretter ved hendes bord på fastedage, dog med visse undtagelser.
1401. 29. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tilbagegiver dronning Margrete alt det gods, der er afhændet fra kronen i Danmark, Sverige og Norge, og erklærer alle breve herom for ugyldige.
1401. 29. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tilbagegiver dronning Margrete de patronatsrettigheder, der er afhændet fra kronen i Danmark, Sverige og Norge, og erklærer alle breve herom for ugyldige.
1401. 29. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskopperne af Lund, Uppsala og Nidaros at tildele alle, der deltager i forsvaret af dronning Margretes tre riger, samme syndsforladelse som dem, der forsvarer det hellige land.
1401. 29. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader Abraham Brodersen, ridder i Lunds stift, at lade holde messe før daggry.
1401. 29. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde efter ansøgning af dronning Margrete at sørge for, at gården Gladsax med tilliggender, som fru Ida havde skænket til indstiftelse af et nonnekloster, mageskiftes med Gavnø og dets tilliggender, som synes mere egnet til nonneklostrets brug.
1401. 29. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. eftergiver alle, der sankt Jørgensdag besøger sankt Jørgens kapel i Kordil ved Kalundborg eller rækker en hjælpende hånd til dets bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger præsten til at vælge skriftefædre til at meddele syndsforladelserne.
1401. 30. martsJens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.
1401. 30. martsJens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.
1401. 30. martsRoskildePeder Madsen, biskoppen af Roskildes official, erklærer, at fru Edel, enke efter ridderen hr. Barnim (Eriksen), har fyldestgjort Niels Jensen angående et af denne begået manddrab og modtaget kvittering herfor.
1401. 31. martsSlet herredstingTingsvidne af Slet herredsting, at Jens Lykke, ridder, har skødet alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder.
1401. 3. aprilJens Lykke, ridder, forpligter sig til at overgive hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder, to breve angående hovedgården Brøndum.
1401. 4. aprilRomBiskop Jens af Odense lover at betale servispenge til kardinalkollegiet.
1401. 4. aprilRomBiskop Jens af Odense lover at betale servispenge til det apostoliske kammer.
1401. 8. aprilRoskildeJens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, erkender at have lejet en gård i Kyringe af nonnerne i Roskilde sankt Clara kloster for livstid mod en årlig afgift af eet pund korn og een skilling grot.
1401. 14. april1401 14. april, Reg. Dan. nr. *3700, Jon Darre, ridder, og Ulf Larsen i Oslo kundgør, at striden mellem provsten hr. Arne Sigudsen og Alf Haraldsen bringes til endelig aførelse, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende udelukkende norske forhold.
1401. 2. majVed ÅrøsundForlig mellem Ivar Jul og Jens Pedersen angående Løgismose.
1401. 3. majWestminsterKong Henrik 4. af England meddeler sine admiraler, høvedsmænd og øvrige embedsmænd, at han har taget magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde og dronning Margretes udsending, under sin beskyttelse og giver ham frit lejde til at rejse til og fra England.
1401. 3. majHartvig Breide, væbner, kvitterer hr. Henrik von Ahlefeld for 100 lybske mark på dronning Margretes vegne.
1401. 11. majHartvig Pogwisch, væbner, kvitterer hr. Henrik von Ahlefeld, ridder, for 150 lybske mark på dronning Margretes vegne.
1401. 16. maj1401. 16. maj, APD II 138 nr. 1002, paven giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger sankt Pauls kirke i Bobbin på Rügen, Roskilde Stift, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.
1401. 18. majBenedikt von Ahlefeld, søn af hr. Johan von Ahlefeld , kvitterer hr. Henrik von Ahlefeld for 100 lybske mark på dronning Margretes vegne.
1401. 28. majAnders Pedersen af Svanholm erkender, at Ove Steeg, væbner, af Ølsemagle har fravundet ham to brydegårde i Uglestrup på lovlig vis og overlader ham godset.
1401. 31. majAnders Pedersen af Svanholm, væbner, bemyndiger biskop Peder af Roskilde til at indløse alt det gods, der var tilfaldet ham som arv, hvilket gods ridderen hr. Holger, gift med hans søster Elene Pedersdatter, hvade haft for 200 mark sølv.
1401. 1. juniLundÆrkebiskop Jakob af Lund tildømmer kapitlet i Lund den halve gård i Malmø, hvorom det har ligget i strid med Åstred, rådmand sammesteds og værge for Kristine, enke efter Albrecht Nielsen, borgmester sammesteds, og Mikkel Jensen, bymand sammesteds.
1401. 1. juniJakob Jensen, forvalter på borgen København, Herman Kruse, Niels Bosen, borgmestre, Peder Andersen, byfoged, Jens Jakobsen, Jens Bosen, Mads Rud og Henrik von Berge, rådmænd sammesteds vidimerer Peder Jakobsens brev af 1401 6. marts.
1401. 2. juniS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger provsten i Slesvig ved provision at overdrage Jens Nielsen, kannik i Børglum, provstiet sammesteds, som kapitlet havde overdraget ham efter Detberns resignation.
1401. 2. juniBiskop Peder af Roskilde og værgerne for jomfru Margrete Jensdatter indgiver hende i Roskilde sankt Clara kloster og anviser klostret en gård i Store Lyngby til hendes underhold.
1401. 2. juniGenbrev af søster Sofie Klausdatter, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, til forrige nr.
1401. 6. juniJohan Wessel kvitterer hr. Folmer Jakobsen, ridder, for betaling af al gæld.
1401. 9. juniLunholmElene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, oplader og afhænder gården Lunholm i Vendsyssel og sine rettigheder i Galgebjerg til dronning Margrete.
1401. [9. juni-26. november]Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.
1401. 13. juniRinds herredstingTingsvidne af Rinds herredsting, at Peder Andersen Munk af Hedegård har ført vidnesbyrd, at det gods, som Knud Hågensen besad i Rinds herred, Himmer- og Løversyssel, aldrig har tilvurderet nogen konge af Danmark med undtagelse af en gård i Ulbjerg.
1401. 14. juniÅgårdBrødrene hr. Peder Nielsen af Ågård og hr. Erik Nielsen oplader og skøder deres rettigheder i gården Lunholm i Vendsyssel og i Galgebjerg til dronning Margrete.
1401. 15. juniDanzigReces af de preussiske stæders dag i Danzig.
1401. 16. juniRoskildeRichard, præst ved kirken i Bangor, og John Peraunt, serjeant-at-arms, undskylder over for kong Henrik 4. af England, at de endnu ikke er vendt tilbage til England, men lover at gøre det med det første.
(1)401. 17. juniKischauHøjmesteren for den tyske orden klager til dronning Margrete over, at ærkebiskoppen af Lund endnu ikke har betalt sin gæld til storskafferen og de preussiske stæder, og at de riddere og væbnere, som skulle besegle et forsoningsbrev som aftalt i Kalmar, endnu ikke har gjort det.
1401. 18. juniGislum herredstingTingsvidne af Gislum herredsting, at Peder Andersen Munk af Hedegård har ført vidnesbyrd, at Vide og hans hustru Elisabeth tidligere har pantsat deres gård i Hessel til ham for 100 mark lybsk.
1401. 20. juniViborgHr. Peder Nielsen af Ågård skøder og afhænder hovedgården Brøndum i Slet herred med tilliggende gods til dronning Margrete.
1401. 23. juniStralsundHans von Alen og Werner Wernersson von Alen, borgere i Stralsund, erkender, at de på hr. Magnus von Alen, ridders vegne har fået 500 lybske mark af Peter von dem Berge og Arnold von Mynden, borgere i Åbo, penge, som Markvard Sten og Fikke van Vitzen, riddere, har været Magnus von Alen skyldige.
1401. 24. juniNiels Mikkelsen, bymand i Lund, erkender at have solgt sin gård i sankt Nikolaj sogn til hr. Mikkel Turesen, kannik i Lund.
1401. 24. juni1401 24. juni, Rep. nr. 4442, se 1400 eller 1401. 24. juni, Dipl. Dan. 4. rk. VII nr. 328.
1401. 26. juniS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. eftergiver alle, der sankt Jørgens dag besøger sankt Jørgens kapel ved Kalundborg eller rækker en hjælpende hånd til dets bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger biskoppen af Roskilde til at vælge skriftefædre til at meddele syndsforladelserne.
1401. 26. juniS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. eftergiver alle, der trinitatis søndag besøger Vor Frue kirke i København eller rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger biskoppen af Roskilde til at vælge skriftefædre til at meddele syndsforladelserne.
1401. 26. juniS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete, at regelbundne personer må spise kød ved hendes bord på fastedage, dog med visse undtagelser.
1401. 26. juniS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete at spise kød på fastedage.
1401. 28. juniBygholmJohan Hoyer, borgmester i Hamburg, kvitterer dronning Margrete for 900 lybske mark, som han efter hendes opfordring havde tilstillet afdøde biskop Tetze af Odense og hr. Folmer Jakobsen, ridder.
1401. 28. juniNørhald herredstingTingsvidne af Nørhald herredsting, at Mads Nielsen af Nørbæk har ført vidnesbyrd om, at brødrene Jens, Mikkel og Mogens Kruse tidligere har pantsat alt deres gods i herredet til ham for 28 mark sølv.
1401. 1. juliS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Sankt Katharine kirke i Ribe og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi Himmelfartsdag, og bemyndiger prioren sammen med otte præster til at meddele syndsforladelserne.
1401. [e.] 2. juliLübeckReces af hansedagen i Lübeck.
[1401. 2. juli]Hansestædernes udkast til et nyt strandretsprivilegium, hvorom der skal forhandles med dronning Margrete.
[1401. Omkr. 2. juli][1401 omkr. 2. juli], Reg. Dan. nr. *3708, hansestæderne til Novgorods købmænd om bl. a. Gotlands udgifter, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende forhold mellem Gotland og Novgorod.
1401. 2. juliParisMagister Jens Navnesen (Gyrstinge) udnævnes til prokurator for den engelske nation.
1401. 6. juliS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger magister Jeronimus Sydenberg, kapellan og apostolisk auditør, at overdrage Jens Mår, kannik i Viborg, provstiet sammesteds, hvortil han var valg af kapitlet, men hvorpå Niels Kølsen havde rejst krav, hvis det under den løbende proces ved kurien viser sig, at ingen af dem har ret til provstiet.
1401. 7. juliRydeElene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader og skøder til dronning Margrete al deres mulige ret til Brøndum i Himmersyssel og til det gods, som Povl Glob havde ejet.
1401. 7. juliRydeMogens Munks brev, at dronning Margrete har indløst Beritzholm og Färs herred.
1401. 8. juliS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Roskilde domkirke og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi Himmelfartsdag, og bemyndiger biskoppen af Roskilde og otte præster til at meddele syndsforladelserne.
1401. 8. juliS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. eftergiver dronning Margrete og fem af hendes udvalgte personer, der i løbet af 40 dage efter modtagelsen af brevet besøger fire kirker i hendes riger, lige så meget af deres kirkebod, som dem, der besøger Peterskirken, San Paolo Fuori le Mura, Laterankirken og Santa Maria Maggiore i Rom.
1401. 8. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale penge til bl.a. John Peraunt, serjeant-at-arms, og Henrik van der Odam, væbner, i forbindelse med en sendefærd til Norge, Sverige og Danmark.
1401. 13. juliRandersHr. Henrik Knudsen skøder og oplader til dronning Margrete al sin ret i gården Lunholm og i Galgebjerg.
1401. 14. juliRandersSvend Skobe, hans søster Katrine, hendes svigersøn Peder Jensen og dennes hustru Edel oplader og skøder til dronning Margrete al deres ret i Lindegård.
1401. 15. juliRandersElene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, oplader dronning Margrete gården Lundergård i Vennebjerg herred.
1401. 15. juliÆrkebiskop Johan 2. af Mainz bemyndiger biskop Johan af Slesvig til i hans sted at udføre ærkebiskoppelige hverv i landene ved Rhinen i Mainz stift i hans levetid.
1401. 15. juliEhrenfelsBiskop Johan 2. af Mainz tilstår biskop Johan af Slesvig vand og grave med fiskeri omkring borgen i Frauenstein, hvilket ærkebispen hidtil havde forbeholdt sig.
1401. 16. juliRandersElene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen, erkender, at kong Valdemar overdrog gården Korup og Korup overdrev sammen med Ålborg på tro og love, hvilke de nu tilbagegiver, og de overdrager og skøder deres mulige rettigheder i gården til dronning Margrete.
1401. 19. juliÅlborgGyde, enke efter Peder Sture, oplader og skøder sin rettighed i gården Lundergård i Vennebjerg herred til dronning Margrete.
1401. 20. juliRandersBorgmestre og rådmænd i Randers bevidner, at en gård i sankt Mortens sogn i Randers er tildømt kronen på grund af ejeren Simon Jonsens brøde.
1401. 21. juliSimon Jonsen, bymand i Randers, oplader dronning Margrete sin faders gård i Randers, som nu kaldes hr. Vendelbos gård.
1401. 21. juliTingsvidne, at tre gårde i Vellev, Aptrup og Hvorslev var fru Ingeborg Andersdatters rette arvegods.
1401. 25. juliJakob Bille af Ljungby, ridder, pantsætter sin hustrus gods i Bårse herred til hr. Peder Basse af Svenstrup, ridder.
1401. 25. juliÅrhusElene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, giver og skøder sit gods i Hyllested i Djurs Sønder herred i Åbo syssel til domkirken i Århus.
1401. 28. juliNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til underhold for dronning Margretes sendebud.
(1)401. 28. juliMarienburgHøjmesteren for den tyske orden sender kong Albrecht af Sverige en kopi af dronning Margretes brev om Gotland og beder ham opfylde overenskomsten om afståelsen af øen samt sende befuldmægtigede til Skåne for at få afsluttet sagen.
1401. 3. augustNiels Jensen af Klæstruplund skøder og oplader sit gods Klæstruplund til dronning Margretes repræsentant, hr. Mogens Munk, høvedsmand på Ålborghus.
1401. 8. augustSlagelseHr. Anders Jakobsen Lunge kvitterer på sin broder, hr. Folmer Jakobsens vegne dronning Margrete og hendes medgaranter for 813½ lybske mark, som hun var denne skyldig og ved brev havde forpligtet sig til at betale ham inden sankt Mortensdag eller da at pantsætte ham bebygget gods til en læst korn for hver 100 mark.
1401. 9. augustKong Erik 7. af Pommern tildømmer hr. Anders Olufsen af Næsby en lod i Gryde å mølle.
1401. 15. augustOve Steeg af Ølsemagle, væbner, erklærer på livstid at have lejet tre gårde i Ølsemagle og een gård i Grubbe-Hastrup af Roskilde sankt Agnete kloster.
1401. 16. augustKong Erik 7. af Pommern erklærer over for indbyggerne på Sjælland, at han har pålagt Peder Jyde og Peder Nielsen, som ulovligt har forladt Bent Billes gods henholdsvis i Sandby og Solbjerg, inden 14 dage at vende tilbage dertil.
1401. 17. augustKong Erik 7. af Pommern vidimerer kong Olufs brev af 1386 16. januar.
1401. 24. augustMogens Hake lejer gården Alafors med tilhørende mølle og fiskeri af hr. Bent Piik.
1401. 24. augustHelsingborgKong Erik 7. af Pommern tildømmer for anden gang hr. Anders Olufsen af Næsby en lod i Gryde å mølle.
1401. 27. augustHelsingborgKong Erik stadfæster dronning Margretes gaver af jordegods til kirker og klostre.
1401. 28. august1401 28. august, Reg. Dan. nr. *3711, optegnelse om, at afkast af terra Ymbrie til enken og sønner af hr. Thomas Morkerken ophører efter dennes død, vedrører interne forhold på Femern og udelades derfor i Dipl. Dan.
1401. 29. augustJohan Skarpenberg, ridder, overdrager ridderen hr. Predbjørn Podebusk alt sit gods i Utterslev og andetsteds på Lolland.
1401. 29. augustMats Götstavsson, ridder, giver hr. Abraham Brodersen, ridder, fuldmagt til at indløse den til Niels Krumme pantsatte gård Nethræ Syærstædhæ i Reftele sogn.
1401. 29. augustTingsvidne, at hr. Anders Uffesen af Tordrups arvinger samtykker i, at Essenbæk kloster beholder gods i Kastbjerg og Dalbyover.
1401. 30. augustNiels Krumme erkender at hr. Abraham Brodersen, ridder, for 50 svenske mark har indløst den panteret Mats Gustavsson, ridder, havde givet ham til gårdene Östra Segerstad og Nebbe i Reftele sogn samt Hethesryth, en møllestrøm og ødegården Skalleved.
1401. 1. septemberTue Nielsen af Gærsnæs skænker to gårde i Lillarød til Bosjø kloster.
e. (1)401. 1. septemberMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1401. [e.] 8. septemberLundReces af hansedagen i Lund.
[1401. Omkr. 8. september]Hansestædernes udkast til overenskomst med dronning Margrete.
1401. 8. septemberDronning Margretes udkast til overenskomst med hansestæderne.
1401. 8. septemberDronning Margretes udkast til et strandretsprivilegium for hansestæderne.
1401. 12. septemberOve Mogensen, bymand i Lund, afhænder den halve gård i Malmø, som han fik med sin hustru Margrete, til domkapitlet i Lund.
1401. 17. september1401 17. september, Reg. Dan. nr. *3716, indførelse i Niederstadtbuch om arveforhold vedrørende hr. Johan Tisenhusens del in villa Putgarden tere Ymbrie, vedrører interne forhold på Femern og udelades derfor i Dipl. Dan.
1401. 20. september1401 20. september, Reg. Dan. nr. *3717, Henrik Skinkel udsteder orfejdebrev til staden Lübeck, vedrører forhold mellem Lübeck og Femern og udelades derfor i Dipl. Dan.
1401. 21. septemberOptegnelse om, at to gejstlige, én ridder og tre væbnere, udsendt fra Danmarks dronning, har opholdt sig i syv uger i marts og april i London.
1401. 21. septemberTILLÆG. 1401 21. september, Reg. Dan. nr. *3718, indførelse i Niederstadtbuch om, at Gertrud, hr. Tideman Vorrats enke, sælger afkast af jord in villa Putgarde terre Ymbrie til Henrik Hudekoper, vikar ved sankt Egidius kirke, vedrører interne forhold på Femern og udelades derfor i Dipl. Dan.
1401. 23. september1401 23. september, Reg. Dan. nr. *3699, Højmesteren for den tyske orden opfordrer landet Gotland til ved pålæg på øens indbyggere at tilvejebringe tilstrækkelige midler til underhold af de 85 væbnede mænd, som skal forblive der indtil videre. Udelades af Dipl. Dan. som omhandlende ikke danske forhold.
1401. 26. septemberMalmø bytingTingsvidne af Malmø byting, at Ove Mogensen, rådmand i Lund, har afhændet den halvpart af en gård i Malmø, som han fik med sin hustru Margrete, til domkapitlet i Lund.
1401. 27. septemberTingsvidne om Jens Pedersen Plovpennings pantebrev på Låckarp til hr. Abraham Brodersen.
1401. 28. septemberLundPeder Andersen Munk af Hedegård, oplader til dronning Margrete alt det gods i Slet herred, som var pantsat ham af Anders Glob for 70 lybske mark, samt Klæstruplund, der var pantsat ham for 30 lybske mark.
1401. 28. septemberStubbarpMargrete Ågesdatter, enke efter Otto Jensen, pantsætter alt sit gods i Skåne til Aksel Pedersen Brahe for 100 mark lybsk.
1401. 28. septemberGertrud Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen af Skarresholm, pantsætter alt sit gods i Sønderød til Bent Bille af Solbjerg, væbner, for 100 mark sølv.
1401. 30. september-1403. 29. september1401. 30. september-1403. 29. september, Public Record Office Lists and Indexes XI 79, se [1406] 5. februar.
1401. 30. september-1403. 29. september1401. 30. september-1403. 29. september, Public Record Office Lists and Indexes XI 79, se [1407. Tidligst 1. februar]
1401. 1. oktoberLundKong Erik 7. af Pommern erklærer, at fru Gese, enke efter hr. Peder v. Vreden, på rettertinget har skødet alt det gods på Fyn og andetsteds i Danmark, arvet efter hendes afdøde mand, til dronning Margrete.
1401. 2. oktoberBrügge sender Janne van Rosselaar og Viktor van Leffing til Sluis til forhandlinger med hertug Albrechts udsendinge om de skader, som mænd fra Zeeland havde tilføjet nogle købmand fra Danmark.
1401. 10. oktoberLundKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Elav Elavsen på rettertinget har skødet alle de breve og rettigheder, han havde fra fru Erenbold, på Brøndum og andet gods i Jylland til dronning Margrete.
1401. 10. oktoberLundKong Erik 7. af Pommern tildømmer for tredje gang Anders Olufsen af Næsby en lod i Gryde å mølle.
1401. 11. oktoberLundHr. Niels Iversen oplader til dronning Margrete al sin ret til Skagemands ladegård i Malmø
1401. 11. oktoberLundHr. Niels Ivarsen forlenes på livstid af kong Erik og dronning Margrete med det gods i Rougsø og Fausing sogn, som blev afvundet ham på rettertinget.
1401. 11. oktoberLundHr. Niels Ivarsen kvitterer dronning Margrete for al gæld, skyld og åbne breve, der har været mellem hende og ham samt hendes og hans forfædre med undtagelse af brevet på hans gård Holm i Jylland.
1401. 14. oktoberLundHr. Niels Ivarsen af Hevringholm kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for 20 mark sølv, for hvilke denne har indløst gods i Önnorp, Tullstorp og Vestra Vemmenhög.
1401. 15. oktoberGurreKong Erik 7. af Pommern takker kong Henrik 4. af England for hans budskaber, beder ham undskylde de engelske udsendinges forsinkede tilbagevenden og bebuder, at han i løbet af kort tid vil sende sin egen udsending til ham.
1401. 18. oktoberVeneziaGuillaume de Tournon, ridder, erklærer at have slået Jakob Skarhult til ridder ved den hellige grav.
1401. 20. oktoberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden beder dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern om at give ham udsættelse til førstkommende 1. maj med hensyn til endeligt svar vedrørende Gotland.
1401. 20. oktoberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden erklærer over for hertugerne af Stolp og Slesvig, der på dronning Margretes vegne har henvendt sig til ham vedrørende Gotland, at han er villig til at afstå øen mod erstatning, selv om det egentlig er kong Albrecht af Sverige, man bør forhandle med.
1401. 25. oktoberSøborgKong Erik 7. af Pommern meddeler kong Henrik 4. af England, at han sender magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, som udsending til ham, og beder kongen vise ham tillid.
1401. 25. oktoberSøborgDronning Margrete beder kong Henrik 4. af England vise tillid til magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, som hendes søn kong Erik 7. af Pommern sender til ham som udsending.
1401. 31. oktoberMalmøKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Mikkel Jonsen, bymand i Malmø, på rettertinget har overdraget dronning Margrete et åbent brev vedrørende Skagemands ladegård i Malmø, som han havde fra ridderen hr. Niels Ivarsen.
1401. 1. novemberOve Hase pantsætter sit gods i Laven og Dynæs til hr. Elav Elavsen.
1401. 2. novemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden bebrejder kong Albrecht af Sverige, at han ikke har ladet sine udsendinge deltage i forhandlingerne i Skåne, og opfordrer ham til at overholde sine forpligtelser angående Gotland.
1401. 2. novemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden opfordrer alle, der sammen med kong Albrecht af Sverige har beseglet dennes forpligtelser vedrørende Gotland, til at medvirke til, at de føres ud i praksis.
1401. 2. novemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden beder stæderne Wismar og Rostock om at formå kong Albrecht af Sverige til at opfylde sine forpligtelser vedrørende Gotland.
1401. 8. novemberHelsingborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har overdraget dronning Margrete alle dokumenter og breve, som Jakob Mus havde fået af hende angående den gård i Malmø, som Anders Pedersen, fordum borgmester sammesteds, havde beboet.
1401. 10. novemberHelsingborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Anders Jakobsen på rettertinget har overdraget dronning Margrete Erik Hasenbergs pantebrev af 1354 5. oktober på gods i Ørslev.
1401. 11. novemberHelsingborgBiskop Peder og kapitlet i Roskilde erkender at have modtaget som pant af kong Erik og dronning Margrete slottene Skanør og Falsterbo, med markedet, de to købstæder Skanør og Falsterbo samt en del af Skytts herred for 40.000 lybske mark, hvoraf dronning Margrete skyldte dem 19.000 mark, og de for de 21.000 mark havde forskelligt sjællandsk gods i pant, som nu blev givet tilbage. Pantet skal løbe i otte år, idet der hvert år af indtægterne skal fradrages 5000 lybske mark af hovedsummen.
1401. 11. novemberHelsingborgBiskop Peder og kapitlet i Roskilde erkender, at de hvert år, så længe de har slottene Skanør og Falsterbo i pant, på kong Eriks vegne skal udbetale 500 stralsundske mark til hertugerne Barnim og Vartislav af Barth.
1401. 11. novemberHelsingborgBiskop Peder af Roskilde oplader og overdrager forskelligt gods, som han har indløst, tillige med brevene derpå til dronning Margrete.
1401. Omkr. 11. novemberLübeckRådmændene i Lübeck giver en række af deres borgere et kvitteringsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund, for at disse kan generhverve deres gods, som var blevet bjerget fra Mads Mekelers skib ved Bornholm af ærkebiskoppens foged.
1401. Omkr. 11. novemberLübeckRådmændene i Lübeck giver en række af deres borgere et andet kvitteringsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund, for at disse kan generhverve deres gods, som var blevet bjerget ved Bornholm af ærkebiskoppens foged, eller eventuelt enes om udlevering mod en pengesum.
1401. 12. novemberHelsingborgBiskop Peder og kapitlet i Roskilde tilbagegiver til kong Erik og dronning Margrete Odsherred og flere sjællandske herreder, der var pantsat for 8000 mark sølv, og erklærer ikke at have andet tilgode end pantesummen for Skanør og Falsterbo.
1401. 15. november1401. 15. november, APD VII 193 nr. 5601, paven pålægger dekanen i Kammin at overdrage sankt Nicolai kirke i Greifswald til Engelbertus Vredelant, hvis han finder, at abbeden i Hiddensee kloster, Roskildensis diocesis, med rette har afsat den forige indehaver af embedet, Gotfred Weggesin, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne rügiske forhold.
1401. 18. novemberHelsingborgDronning Margrete meddeler de preussiske stæder, at kong Erik 7. af Pommern billiger udskydelsen af forhandlingerne til 1. maj.
1401. 22. novemberFlensborgSivert Krog, borgmester i Flensborg, m.fl. skøder deres rettigheder i Løgismose til Iver Jul.
1401. 22. novemberIver Jul skøder Jens Pedersen al den ret i Løgismose, som hans moder fru Mette havde arvet efter sin fader og moder.
1401. 23. novemberRoskildeMargrete Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Henneke Moltke af Torbenfeld, erkender at skylde abbedissen og søstrene i Roskilde sankt Clara kloster 20 mark sølv, som hun havde testamenteret dem til bod for sin faders sjæl.
[1401]. 4. decemberWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med John Peraunt, serjeant-at-arms, vedrørende dennes udgifter i forbindelse med en sendefærd til dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern.
1401. 6. decemberHaagHertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, påbyder schout og scabiner i staden Stavern at afgøre alle sager og pleje ret efter de tidligere givne forordninger og breve og tilstår staden at indsætte fire af dens borgere til at forvalte stadens indtægter af afgifter, vejerbod, mål, fogediet i Skåne og forskellige hverv.
1401. 7. decemberBiskop Peder af Roskilde oplader al sin rettighed i Dronningholm og gods i Skåne til dronning Margrete.
[1401]. 7. decemberJohn Parant aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1401 4. december for sin rejse til Sverige for som den engelske konges udsending at forhandle med Margrete og Erik 7. af Pommern.
1401. 10. decemberLunds landstingTingsvidne af Lunde landsting om, at 12 udmeldte mænd ikke har fundet bevis for, at hr. Peder Spaldener lovligt havde indløst det åbne breve på Ellinge, som Ulf Ågesen havde.
(1)401. 16. decemberRådmændene i staden Lübeck meddeler stæderne i Livland, at de sender dem afskrifter af brevet fra den tyske købmand i Brügge samt dronning Margretes svar på hansestædernes udkast til et nyt strandretsprivilegium.
1401. 20. decemberHr. Jakob Akselsen af Krageholm skøder sin hovedgård i Bollerup og en gård i Gerarp til hr. Stig Pedersen.
1401. 21. decemberSakskøbingFru Mechthild og Oluf Henningsen kvitterer hr. Aksel Mogensen for al tiltale angående Lille Reersø og Yderstved.
[Omkr. 1401. 21. december]Mechtild og hendes søn Oluf Hermansen skøder Yderstved til Aksel Mogensen.
1401Synsbrev om en fiskegård, der er flyttet på Vor Frue klosters grund i Randers.
1401Vidisse af et synsvidne om fiskegårde.
1401Hr. Elav Elavsen skøder det gods, der er tilfaldet ham efter Povl Glob, til dronning Margrete.
1401Hr. Jens Due bekender at have Torp gård i forlening af kronen.
1401RandersFru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader alle breve, de eller deres forfædre har fået på kronens gods.
1401Et brev om pantsat gods på Rügen.
1401Hr. Hartvig Limbæk skøder den faste gård Nebbe til kronen, fordi han havde slået Albert Rytter ihjel på Jerslev herredsting.
1401Rettertingsbrev, at Bent Ahlefeld sælger sit gods i Krønge til dronning Margrete.
1401Hr. Niels Iversen oplader sin rettighed i Sæby til dronning Margrete.
1401Thomas Vestenis skøde på Lindegård.
1401Skødebrev på Lindegård i Fensten.
1401Anders Ovesens pantebrev på gods i Randrup.
1401Prioren i sankt Hans kloster i Viborg får pantsat et stykke skov mellem Torup mark og Ulstrup mark.
1401Thomas Ågesen pantsætter en gård i Skals til Niels Smed.
1401Thomas Ågesen skøder en gård i Skals til Niels Smed.
1401Skøde på Skovgård.
1401Hr. Niels Tagesen pantsætter sit gods i Ørum til hr. Jakob Larsen.
1401Vendsyssel tingTingsvidne, at Margrete Svendsdatter og hendes søn Torkil sælger Kærgård med mere gods til prior Jens Asgotsen.
1401Børglum herredstingTingsvidne, at Asgot Degnsen købte Peder Smeds del i Kærsgård.
1401Lavhævd på Ravnstrup og Ågård.
1401Hellum herredstingTingsvidne, at Jens Torbensen skøder sit gods i Kragstrup til Palle Truedsen.
1401Fru Elisabeth af Hesselbæk sælger ødegården Pajhede til Børglum kloster.
1401Vidisse af 14019999022
1401Stadfæstelse af to gavebreve på gods i Sjørring.
1401Folmer Stampe forpligter sig til at fremskaffe nogle breve tilhørende Vestervig kloster.
1401Niels Mygs skøde på tre gårde i Sønder Hov.
1401Hr. Jens Thomsen skænker gods i Navtrup til Dueholm kloster.
1401Vidisse af Gertrud Gertsdatters gavebrev til Maribo kloster.
1401Brev om gods i Branderup by.
1401Fru Lucia, enke efter Reinert Barnekow, og sønnen Ravn oplader græs på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.
1401
1401Lavhævd på en gård i Lille-Fuglede.
1401Mads Jakobsen Skrædder skøder sit gods i Kettinge til Jakob Brun.
1401Jakob Olsen i Slagelse sælger en gård i Ørsted til Peder Lykke.
1401Peder Lykke sælger sit gods i Ørsted til biskop Peder af Roskilde.
1401Valdemar Bydelsbak skøder Gavnø til dronning Margrete.
1401Jens Lykkes pantebrev.
1401Zabel Kerkendorp af Hørby pantsætter forskelligt gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.
1401Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde.
1401Anders Pedersen af Svanholm giver biskop Peder af Roskilde fuldmagt til at indløse sig gods i Krøjerup.
1401Dronning Margrete oplader en slagterbod i Malmø til Henneke Dørsvend.
1401Ærkebiskop af Lund udsteder brev om noget gods i Årstad herred.
1401Bent Andersen skøder sin fædrene gård i Tyringe til dronning Margrete.
1401Kong Erik 7. af Pommeren tildømmer dronning Margrete gods i Tyringe.
1401Jens Jakobsen, Niels Eriksen og Morten Due sælger deres gods i Tyringe til dronning Margrete.
1401Vidisse af de fire foranstående breve om Tyringe.
[1401]Optegnelse om flere breve anlangende Tyringe, cf. forrige nr.
1401Bonde Galt pantsætter sit gods i Tjære sogn til hr. Abraham Brodersen.
1401Peder Andersens breve til dronning Margrete på gods i Sverige.
1401Vidisse af hr. Niels Jensens, Fikke van Gestens og dennes broders brev til dronning Margrete på Sæby.
1401Hr. Bent Ahlefeld af Krønge skøder til sit gods i Danmark til kronen.
1401Hr. Niels Iversen sælger sin andel i Sæby til dronning Margrete.
1401Præsten Eskil Gris sælger sit gods i Danmark til dronning Margrete.
1401Jens Gyrsting lejer en gård i Egerup af Antvorskov kloster.
1401Vidisse af et brev, hvormed kong Valdemar tildømmer Antvorskov kloster gods i Holmegård.
1401Hans Jakobsen Scheff sælger et halvt bol jord i Sørby til Antvorskov kloster.
1401Peder Fæt pantsætter jord i Gunderslev til Jens Troelsen.
1401Hemming Tuesen sælger en gård i Slagelse til Peder Smed.
1401Oluf Troelsen i Skælskør sælger en gård i Slagelse til Jens Klausen.
1401Byen Århus bevidner, at Kirstine Hemmings og hendes søn Thomas har skødet Peder Vognmand deres gård.
1401Papirsbrev om jordstykket Korsager, som er frataget kirken (i Skrøbelev)
1401Jens Steger sælger sin gård i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.
1401Hans Pris i Fåborg sælger en gård i Næstved til Jens Mogensen, rektor for disciplene i Næstved.
1401Peder Nielsen af Kälkestad skænker sankt Peders kirke i Fågeltofta en gård i Månslunda samt et fæste til afholdelse af messer for ham, hans hustru og forældre.
1401Arnold Poleman og Johan Osenbrügge dømmer fiskeren Henrik Smed fredløs, da han har dræbt Peter Penyn i Danmark.
[1401]Kvittering, udstedt af Peder Nielsen af Kälkestad.
[Omkr. 1401]Peder Nielsen af Kälkestad giver hr. Oluf Stigsen brev angående pantebreve.
[1401]Hamburgs kæmnerregnskab.
[1401-1411, 1412 eller 1413]Hr. Hans Podebusk og Aksel Jakobsen kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge for deres andel i Tjæreby.
[e. 1401]Vidisse af Folmer Stampes pantebrev på to gårde på Mors.
[1401-1406]Jens Nielsen af Visborgs skødebrev på en ålegård ved Hals bro.
[1401-1405]Dronning Margrete pantsætter Eskilstrup, Sejstrup og Bognæs til hr. Albert Engelbrektsen for 200 mark sølv.
[1401-1409]Peder Gunnesen og hans søn Gunne Pedersen stadfæster, at Elsnab er skødet til Børglum kloster.
[1401-1428] Brynjulf Magnusson, Hans Hogenskild og Jens Bengtsson vidimerer Erik Karlssons brev af 1390 3. januar.
14011401. Vidisse af Jakob Basses pantsættelse af alt sit gods i Tuse herred, se 1348. Dipl. Dan. 3. rk. III nr. 102.
14011401. ÆA IV 10 (= ÆA IV 362), fjerdeparten af Lund tilhører ærkebiskoppen, er rimeligvis en fejlagtig registrering af 1501 1. februar Rep. 2 rk. nr. 9299, cf. Rep. III p. 841.
[f.ste fjerdel af det 15. århundrede].Hr. Jens (Eriksen) Skram, ridder, skøder to otting jord i Eltang sogn til Niels Vognsen (Jul af Sønderjylland).
1401Tue Rye skænker jorder til Wrams kirke.
forrige næste