forrige næste
DatoStedNr.Regest
1403. 2. januarÅbyPeter Knutsson i Asa i Norrvidinge herred sælger ridderen hr. Abraham Brodersen en halv gård i Byverma samt lod i ålefiskeriet for 200 mark.
1403. 3. januarS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. reserverer eet eller to beneficier med eller uden sjælesorg, hvortil biskoppen og kapitlet i Schwerin har overdragelsesretten, for Magnus Brasche, skønt han bl.a. tidligere har fået provision på kanonikat og præbende ved kirkerne i Lübeck og Slesvig.
1403. 5. januarJens Povlsen, ærkedegn i Lund og alterpræst ved Jomfru Marias alter, afhænder sit og altrets gods i Nevishög til hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, som vederlag for dennes gods i Torreberga.
1403. 7. januarNiels Knudsen af Vedfuglebjerg, Henrik Prip og Niels Eriksen, væbnere, udleverer alt det gods i Skipparslöv, Bjärnhult og Isgranatorp, som var tilfaldet dem efter ridderen hr. Peder Bægers og fru Katrine af Kyses død, til Tage Lavesen, væbner, fru Ingefred, hans moder, og Maren og Ingefred Lavesdatter, hans søstre, som vederlag for det gods og løsøre, Erik Meinekesen har oppebåret som værge for fru Ingefred.
1403. 18. januarKoldingBenedikt v. Ahlefeld, væbner, kvitterer biskop Peder af Roskilde på dronning Margretes vegne for 600 mark lybsk, som Lars Skytte har udbetalt ham.
1403. [Omkr. 18. januar]Biskop Peder af Roskildes kvittering på 600 mark lybsk for Krønge.
[1403]. 19. januarÆrkebiskop Nicolaus af Gnesen besvarer et brev af rådmændene i Thorn og erklærer, at han på grund af den polske konges sygdom og ankomsten af udsendinge fra dronningen af Danmark, kongen af Ungarn og markgrev Jodocus af Mähren i anledning af dronning Annas kroning ikke har været i stand til at bringe sit gældsforhold til Johan Baracz, rådmand i Thorn, til afslutning.
1403. 21. januarFärlövHr. Verneke Konradsen i Færløf oplader to gårde i Billinge i Onsjø herred til hr. Abraham Brodersen.
1403. 22. januarHelsingborg bytingTingsvidne af Helsingborg byting om, at Jens Pedersen, borger sammesteds, har ladet Torben Bruns brev af 1398 8. december læse på tinge og opladt det til ridderen hr. Anders Jakobsen Lunge, høvedsmand sammesteds.
1403. 25. januarNæstvedKong Erik 7. af Pommern pålægger ridderne hr. Hans Podebusk og hr. Anders Olufsen af Næsby, der strides om en lod i Gryde å mølle, at give møde om 6 uger for kongens retterting med deres dokumenter.
1403. 25. januarWestminsterRichard, biskop af Bangor, som i den engelske konges ærinde opholder sig i Danmark, får kongens fuldmagtsbrev, lydende på navnene Thomas Waldeby og Thomas Lynton.
1403. 26. januarS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved sankt Maria ad Gradus i Mainz at overdrage Herman Skondelev, sognepræst ved Allehelgens kirke i Erfurt, det kanonikat og den præbende ved sankt Peders kirke uden for murene i Mainz, som han havde erhvervet ved bytte med Johan Wittenberg mod et evigt vikardømme i sankt Marienberg i Nordhausen i hænderne på vor ærværdige broder Hans, biskop af Slesvig, dengang generalvikar i åndelige anliggender for vor ærværdige broder Johan ærkebiskop af Mainz, og som samme biskop med ærkebiskoppens bemyndigelse havde givet ham ved provision.
1403. 26. januar1403. 26. januar, Reg. Dan. nr. *3814, Sture Algotsson, ridder, og hr. Hans Jonsson, kong Erik 7.s kapellan, erkender at have modtaget de 70 mark svensk af brødrene i Vadstena kloster, for hvilke de købte godset af Knut Karlsson på kongens vegne, skal henføres til 1434 26. januar, cf. nr. 14030126003
1403. 26. januar1403. 26. januar, Reg. Dan. nr. *3813, Knut Karlsson sælger 7 øre land i Örisvad i sankt Ilians sogn i Vesterås stift for 70 mark svensk til hr. Sture Algutsson og hr. Hans Jonsson, kong Erik 7.s kapellan, på kongens vegne, hvilket gods skal anvendes til den gudstjeneste, som kongen har indstiftet i Vadstena, skal henføres til 1434. 26. januar, cf. Svenska Medeltidsreg. 1434-1441 4 nr. 15. Cf. nr. 14030126002
1403. 29. januarKong Erik 7. af Pommeren dømmer i en strid mellem hr. Elav Elavsen og hr. Ove Hase om gods i Hids og Hovlbjærg herreder.
1403. 2. februarNiels Pedersen af Lyngby, væbner, pantsætter sit gods i Høve til Peder Nielsen af Vollerup, væbner, for 10 mark sølv.
1403. 3. februarNürnbergKong Ruprecht dømmer imellem ærkebiskop Johan af Mainz og landgreve Herman af Hessen og træffer afgørelse i klagerne rejst af Kurmainz imod Hessen, herunder over, at landgreven har tilbageholdt et brev på Germerode, som en biskop Skondelev har givet ham, men frataget Kloster Germerode.
1403. 3. februarUdbetaling af 15 pund til William Loveney, clerk i the king's Great Wardrobe, til dækning af udgifter til Filippas karet.
1403. 14. februarDragsholmKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængers privilegier, friheder og nådesbevisninger for Lunds domkapitel.
1403. 18. februarHr. Folmer Jakobsen Lunge mageskifter en gård i Rørbæk, Musse herred, til hr. Tyge Basse af Nielstrup mod at få en gård i Gunderslevlille i Øster Flakkebjerg herred.
1403. 18. februarHr. Tyge Basse i Nielstrup skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Folmer Jakobsen Lunge.
1403. 19. februarHr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille oplader og skøder alt sit gods i Rye i Voldborg herred til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Rye.
1403. 24. februarAbjörn Jönsson, væbner, pantsætter sit og sine brødres gods i Hjelmaryd, Ljunga, Långhult og Gässhult til ridderen hr. Abraham Brodersen for 16 lødige mark.
1403. 24. februarJens Brynikesen, kantor i Roskilde, pantsætter en brydegård i Hvedstrup og en gård i Vor Frue sogn i Roskilde til kapitlet i Roskilde for 60 mark lybsk.
1403. 24. februarNiels Verre, bymand i Malmø, pantsætter en grund sammesteds til Jens Bejer.
1403. 28. februarVordingborgKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, friheder og nådesbevisninger for Esrom kloster.
1403. 1. martsVordingborgKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, friheder og nådesbevisninger for Antvorskov kloster.
1403. 1. martsVordingborgKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, friheder og nådesbevisninger for abbeden og munkene i Næstved kloster.
1403. 1. martsVordingborgKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, friheder og nådesbevisninger for abbeden og konventet i Sorø kloster.
1403. 1. martsVordingborgKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, friheder og nådesbevisninger for indbyggerne i Slagelse.
1403. 1. martsRomKardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af sankt Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til Peder og Povls dag om et år med resten.
1403. 1. martsOptegnelse om, at en del af ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.
1403. 1. martsUniversitetet i Köln ansøger pave Bonifacius 9. om, at Jens Boesen, gejstlig i Roskilde stift, må få et kanonikat med ventebrev på en præbende ved Vor Frue kirke i Roskilde eller i København.
1403. 2. martsVordingborgKong Erik 7. af Pommern tilstår indbyggerne i Præstø samme privilegier, som borgerne i Roskilde har fået af tidligere danske konger.
1403. 2. marts1403 2. marts, Reg. Dan. nr. *3818, Karl Ulfsson af Tofta, ridder, erkender, at kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete har genindløst borgen Laglösaköping, Åkerbo herred samt købstæderne Laglösaköping og Arboga, dog med undtagelse af gården Barkarö, fra ham og tilbagegiver dem deres brev herom, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 3. martsMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1403. 4. martsBorgmestre og råd i staden Lübeck meddeler kong Henrik 4. af England, at skipperen Meineke Meltsing, der i efteråret var på vej fra Malmø i Danmark til Flandern, var blevet overfaldet ved Newcastle i England, og beder kong Henrik om at udvirke, at Meineke Meltsing på de forurettedes vegne får udleveret både skib og gods.
1403. 6. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader ærkebiskop Jakob af Lund at vælge en skriftefader, som kan meddele ham fuld syndsforladelse, så ofte han ønsker det, og pålægge ham frelsebringende bod.
1403. 6. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Børglum og Odense samt abbeden i Allehelgenskloster ved Lund at overdrage Niels Tuesen, sognepræst ved Johannes Døberens kirke i Flädie, det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Lund, som ærkebiskop Jakob af Lund havde givet ham ved provision, da de blev ledige ved Erik fra Kullens frivillige afkald.
1403. 6. martsHr. Folmer Jakobsen Lunge af Ryde skøder 8 gårde i Rørbæk til hr. Aksel Mogensen af Krenkerup.
[1403]. 6. martsWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale diverse beløb til flere navngivne personer for heste til Filippas vogne.
1403. 7. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger patriarken af Grado, abbeden i Doberan kloster og ærkedegnen i Stolp at skride ind mod alle, der uretmæssigt trænger sig ind i det kanonikat og den præbende ved kirken i Roskilde, som Johan Swalenberg har fået tilkendt ved proces i det apostoliske palads mod Johan Lange, som uretmæssigt havde bemægtiget sig dem.
1403. 8. martsSkødebrev på en gård i Vellev.
1403. 10. martsBorgmestrene og rådmændene i staden Hamburg meddeler kong Henrik 4. af England, at skipperen Meineke Meltsing, der i efteråret var på vej fra havnen Malmø i Danmarks rige til Flandern var blevet overfaldet ved Newcastle i England, og beder kong Henrik om at udvirke, at Meineke Meltsing på de forurettedes vegne vegne får udleveret både skib og gods eller opnår fyldestgørende erstatning.
1403. 11. martsLundÆrkebiskop Jakob af Lund tilstår med samtykke af kapitlet sin svend Jakob Andersen og hans hustru Margrete en gård i Østermarie på Bornholm på livstid mod, at der ydes ham tjeneste.
1403. 11. martsRoskildeKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, immuniteter, friheder og nådesbevisninger for kapitlet ved kirken i Roskilde og dens bygningsfond.
1403. 11. martsRoskildeKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, friheder og nådesbevisninger for nonnerne i Roskilde sankt Agnete kloster.
1403. 11. martsRoskildeKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, friheder og nådesbevisninger for nonnerne i Roskilde sankt Clara kloster.
1403. 12. martsMogens, sognepræst ved sankt Mortens kirke i Lund, og Jens Hennekesen, kirkeværge, sælger et grundstykke tilhørende kirken til Niels Jensen af Väsum.
1403. 12. martsRoskildeKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier og friheder for biskopperne af Roskilde for biskop Peder af Roskilde.
1403. 12. martsJens Sonnesen Skæg pantsætter fem gårde til Absalon Kjeldsen.
1403. 12. martsNiels Esbernsen Bille overdrager Sorø kloster alt sit gods i Dævidsrød og Reerslev i Tune herred som vederlag for klostrets gods i Hallelev.
1403. 15. martsKong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængers privilegier, friheder og nådesbevisninger for Æbelholt kloster.
1403. 15. martsÆrkebiskop Jakob påbyder under trussel om bøde på to mark sølv fraværende kanniker ved kirken i Lund, at de skal have fyldstgørende befuldmægtigede i kirke og kapitel.
1403. 17. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. overdrager Jens Spren et kanonikat ved kirken i Slesvig og giver ham ventebrev, gyldigt i fem år, på en præbende sammesteds samt et kirkeligt beneficium uden sjælesorg, hvortil biskoppen, kapitlet, kannikerne enkeltvis og præsterne ved kirken i Lübeck har overdragelsesretten.
1403. 17. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Terracina og Odense og provsten ved kirken i Odense at indføre Jens Spren i et kanonikat ved kirken i Slesvig.
1403. 17. marts1403. 17. marts, APD II 155 nr. 1037, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende sognepræsten i Rappin på Rügen, Roskilde stift.
1403. 17. marts1403. 17. marts, Reg. Dan. nr. *3822, også trykt Gammeldanske Diplomer II 149, Magnus Ragvaldsson, væbner, Nils i Vreninge, Albrecht van Holt og Bjørn Skomager, borgmester i Västerås, erkender på Nils Gustavssons vegne at have oppebåret 20 læster jern for de 600 mark svensk, som biskop Nils af Västerås, Ragvald Magnusson og Magnus Simonsson havde lovet at betale ham for Finsta, som han havde solgt til dronning Margrete, og kvitterer som befuldmægtigede dronning Margrete, biskop Nils og Ragvald og Magnus herfor, udelades Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
[Omkr. 1403. 17. marts][Omkr. 1403. 17. marts], Reg. Dan. nr. *3823, Nils Gustavsson, ridder, erkender at have oppebåret de 600 mark svensk, for hvilke han havde solgt Finsta til dronning Margrete, af hendes befuldmægtigede Magnus Simonsson og Ragvald Magnusson efter biskop Nils af Västerås' død, udelades i Dipl. Dan som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 20. martsRügenwaldeHertug Bugislav 8. af Stettin og hans hustru, hertuginde Sofie, kvitterer hertug Gerhard 6. af Slesvig for den arvelod, der tilfaldt hertuginde Sofie efter hendes moder.
1403. 21. martsBukowNotarialvidne af Vilhelm v. Wik, gejstlig i Schwerin stift om, at abbed Vilhelm i Bukow kloster af cistercienserordenen kundgør for alle, hvem det vedkommer over og inden for Kammins, Schwerins, Roskildes og Havelbergs by og stift og andetsteds, hvorend de befinder sig, nemlig abbeder, priorer, provster, ærkedegne, sognepræster samt johanniterne, dominikanerne, franciskanerne og alle gejstlige i øvrigt, at han vidimerer pave Clemens 5.s brev af 1310 8. oktober for præmonstratenserordenen, fremlagt af ordenens generalbefuldmægtiget magister Gerhard Pors, som grundlag for en sag mod Gerhard Hazen og fire medskyldige, der har såret Nicolaus Bryggere, prior i Pudagla kloster, men da de ikke har efterkommet et forlig i denne sag, pålægger abbed Vilhelm som hoveddommer de anklagede inden 16 dage at gøre fyldest for deres overgreb, og hvis de ikke retter sig efter dette påbud, skal man fra prædikestolen offentligt erklære dem for bandlyst og ramt af interdikt.
1403. 24. martsLavhævd på kirkegods i Håsum.
1403. 25. martsFlensborgKlaus Limbek erklærer sig for fjende af hertug Albrecht af Holland, da han ikke kan undgå at angribe hollænderne, når han bekæmper sine andre fjender preusserne.
1403. 26. martsLars Jensen, dekan i Roskilde og kannik i Lund, erklærer med samtykke af kapitlet i Lund at have bortlejet alt sit gods i Nävishög til hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, for livstid mod en årlig afgift af een læst korn.
1403. 29. martsRoskildeLars Jensen, dekan i Roskilde, kvitterer hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, for regnskabsaflæggelse indtil dags dato.
1403. 29. martsKungsbackaTingsvidne, at Knud Simonsen skødede sin gård Hellesåker i Lindome sogn, Fjære herred, til hr. Abraham Brodersen.
1403. 29. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Tuy, provsten i Vidå og skatmesteren ved kirken i Lübeck at overdrage Magnus Brasche det kanonikat og den større præbende samt kantordømmet ved kirken i Lübeck, som han havde fået ved provision i kraft af sit ventebrev.
1403. 1. aprilStralsundHans van Podebusk, ridder, bevidner, at hans broder, ridderen Predbjørn, har solgt godset Finkenthal til Arnold Poleman, rådmand i Stralsund.
1403. 1. april1403. 1. april, Reg. Dan. nr. *3826, Søster Katerine, abbedisse i Gudhem kloster, søster Kristine, priorinde sammesteds, og konventet erklærer med dronning Margretes samtykke og i hendes nærværelse for livstid at have bortlejet gården Rakkaby til ridderen Erik Erlandsson og hans hustru Ingegerd, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 2. aprilSvavstedBiskop Johan af Slesvig pålægger sognepræsterne, deres stedfortrædere, vikarerne, officialerne, alterpræsterne og de øvrige præster og gejstlige at opfordre præsten i Ekernförde til at opgrave liget af Tymme Dryfuod, som, skønt han havde dræbt den regelbundne mand Niels Stenbeken fra Bordesholm, alligevel var blevet begravet i indviet jord.
1403. 2. aprilAlardus Lewgghenoet, gardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Valdemar 3.s brev af 1326 5. september.
1403. 2. aprilRoskildeKong Erik 7. af Pommern pålægger ridderne Hans Podebusk og hr. Anders Olufsen af Næsby, der strides om en lod i Gryde å mølle, at give møde om 14 dage for kongens retterting med deres dokumenter.
1403. 6. aprilRoskildeKong Erik 7. af Pommern pålægger for fjerde gang Jens Jakobsen og Povl, som ulovligt har forladt Bent Billes gods i Høng og Æbeltved (nu Severinsminde), at vende tilbage dertil.
1403. 8. aprilMarienburgHøjmesteren for den tyske orden indrømmer staden Visby, at bevogtningsmandskabet og de dermed forbundne omkostninger kan formindskes, selv om det endnu er uvist, hvorledes forholdet til dronning Margrete vil udvikle sig.
1403. 9. aprilS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskop Peder af Roskilde at stadfæste indstiftelsen og doteringen af Knardrup kloster samt Kristoffer 2.s brev herpå
1403. 10. aprilS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. giver Anders Jakobsen, kannik i Slesvig, ventebrev på en større præbende, en dignitet, et personat eller et officium med eller uden sjælesorg sammesteds med gyldighed i fem år.
1403. 10. aprilS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Perugia og abbederne i Sorø og Løgum klostre at indføre Anders Jakobsen i en større præbende, en dignitet, et personat eller officium med sjælesorg ved kirken i Slesvig.
1403. 14. aprilJon Hjärne, ridder, pålægger ridderen hr. Abraham Brodersen at indløse det af ham pantsatte gods i Södra Grimslöv, Skäggalösa, Sunnanvik, Tveta, Hörda og Uråsa i Värend for 38 mark.
[1403]. 14. aprilWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger væbneren John Mulsho fra Calais at tilbagelevere 30 tønder vin til Detmar Blå, borger i Ribe, og to borgere fra Ypres i Flandern, da vinen var frarøvet dem på havet imod den gældende våbenstilstand.
[1403]. 14. aprilWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger John, jarl af Somerset og høvedsmand i Calais, at tage 30 tønder vin tilhørende Detmar Blå, borger i Ribe, og to borgere fra Ypres i Flandern i sikker forvaring, såfremt John Mulsho ikke tilbageleverer vinen til de nævnte ejermænd.
[1403]. 14. aprilWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger borgmesteren og fogederne i Feversham at tilbagelevere 15 tønder vin til Detmar Blå, borger i Ribe, og to borgere fra Ypres i Flandern, da vinen var frarøvet dem på havet imod den gældende våbenstilstand.
1403. 15. aprilOptegnelse om fordeling mellem fire kardinaler af indbetalinger fra en lang række ærkebiskopper, biskopper og abbeder, herunder blandt ærkebiskopperne ærkebiskoppen af Lund.
1403. [e. 18. april - f. 1405 22. november]Mogens Hage erkender at have lejet sin gård Alafors for yderligere tre år af Bent Piik, hvem han tidligere havde pantsat den til for 20 lødige mark.
1403. 19. aprilBroder Theodericus, Antonitterordenens befuldmægtigede og nuntius til rigerne Danmark, Sverige og Norge, optager C. Birgersdatter fra Virestad sogn i Värend i ordenens broderskab og gør hende delagtigt i ordenens gode gerninger.
1403. 19. aprilS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete at vælge en skriftefader, som kan meddele hende fuld syndsforladelse i hendes dødsstund.
1403. 21. aprilS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskop Peder af Roskilde at indstifte et dominikanernonnekloster på Gavnø efter forbillede af Roskilde sankt Agnete kloster af det gods, der var testamenteret til dette formål af fru Ida Pedersdatter, enke efter Torkil Nielsen, og bemyndiger ham til at overflytte otte eller ni nonner hertil fra sankt Agnete kloster.
1403. 21. aprilS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. stadfæster efter ansøgning af dronning Margrete og biskop Peder af Roskilde indstiftelsen af Gavnø kloster.
1403. 21. aprilRibe bytingTingsvidne af Ribe byting om, at Jens Greverod, borgmester i staden Ribe, skøder sin badstue i Sudergade til Ribe by.
1403. 22. aprilJens Pape pantsætter Mogenstrup gård samt gods i Tustrup og Vium til Johan Skarpenberg.
1403. [e.] 22. aprilLübeckReces af hansedagen i Lübeck.
1403. 24. aprilJakob Ulvsen, ridder, skøder en gård i Igelösa til kapitlet i Lund som vederlag for en gård i Årsjö
1403. 24. aprilAlardus Legghenoet, gardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1307 22. september.
1403. 24. aprilAlardus Legghenoet, gardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Magnus' brev af 1336 18. august.
1403. 27. april1403. 27. april, Reg. Dan. nr. *3835, Peter i Munktorp, kannik i Västerås, Tideke Basse, præst ved sankt Ilians kirke, Ingevald, præst ved sankt Nikolai kirke, Klaus Skrædder, kirkeværge sammesteds, Albrecht van Holten og Björn Skomager, sysselmænd i helligåndshuset i Vesterås, kvitterer for de 50 mark svensk, som fru Ermegård, enke efter Erik Valdemarsson, havde testamenteret til kirkerne, men som skulle udredes af dronning Margrete som en del af de 400 mark, som denne skyldte for Fiholm, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 27. april1403. 27. april, Reg. Dan. nr. *3836, Gerike Henriksson, prior i Västerås, kvitterer Jöns Finsson, foged i Dalarne, for de 50 mark svensk, som fru Ermegård, enke efter Erik Valdemarsson, havde testamenteret til klostret, men som skulle udredes af dronning Margrete som en del af de 400 mark, som denne skyldte for Fiholm, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 27. april1403. 27. april, Reg. Dan. nr. *3837, Jöns Martinsson, prior i Strängnäs, og broder Lars, lektor sammesteds, kvitterer Jöns Finsson, foged i Dalarne, for de 200 mark svensk, som fru Ermegård, enke efter Erik Valdemarsson, havde testamenteret klostret, men som skulle udredes af dronning Margrete som en del af de 400 mark, som denne skyldte for Fiholm, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 28. aprilKnud, prior i Dalby, og hele kapitlet sammesteds bortforpagter deres gods i Trulstorp til væbneren Esbern Svendsen mod en årlig afgift af syv skilling grot.
1403. 30. aprilJens Tuesson, væbner, sælger det pantebrev, han havde fået af Jens Storbernsson, på 46 mark til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1403. 1. majS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader ridderen Bjørn Olufsen og hans hustru Sofie at have et rejsealter.
1403. 3. majBorgmestre og råd i Lund sælger et stræde sammesteds til Hans Belkov.
1403. 3. majHenrik v. Berg, rådmand i København, udlejer med samtykke af sin hustru Tale to grundstykker sammesteds til sin medborger Jens Olufsen.
1403. 3. maj1403. 3. maj, Reg. Dan. nr. 3130*, også reg. Finlands Medeltidsurkunder II 20 nr. 1163, Dronning Margrete påbyder, at 15-markskatten helt skal bortfalde i Uppsala ærkebispedømme, og at bønderne fremtidig skal svare skat som i sankt Eriks tid samt at fogederne ikke må pålægge nye skatter, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 6. majOtte høvedsmænd for fetaljebrødrene slutter forlig med hertug Gerhard 6. af Slesvig.
1403. 9. majS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. indsætter Clemens Ragnvaldsen, guardian for franciskanerne i Viborg, som inkvisitor i ordensprovinsen Dacia.
1403. Omkr. 10. majLübeckEskil Jensen erkender på sin hustru Kristines, datter af Peder Osmundssen, vegne at være fyldestgjort af samme Peders testamenteeksekutorer.
1403. 12. majHenneke Rantzau, væbner, oplader al sin ret til det gods på Hostrup, han havde købt af Gunne Jensdatter, til jomfru Thorgun, søster til Peder Dunker.
1403. Omkr. 15. majLübeckTranssumpt af 1402 27. september.
1403. 15. maj1403. 15. maj, Reg. Dan. nr. 3111, se 1403 9. maj nr. 104.
[1403]. 18. majWestminsterJohn Hore fra London, brygger, John Hille fra London og John Roger fra grevskabet Kent erkender at skylde Detmar Blå, borger i Ribe, £88, som skal betales i London. Tre fjerdedele af denne sum skal betales den nærmestfølgende torsdag, og den sidste fjerdedel den herefter nærmestfølgende mandag.
1403. [e.] 20. majMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1403. 21. majTingsvidne at Jens Hennekesen, borgmester i Lund, solgte et stræde i Lund til Hans Belkov.
1403. 24. majEvert Moltke i Helsinge, væbner, skøder al sin ret til en gård i Bøstrup til Antvorskov kloster.
1403. 30. majS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader provst og kapitel ved kirken i Børglum stift at præmonstratenserordenen at forandre den hvide ordensdragt til en blå-, brun- eller mørktfarvet på grund af de vanskelige terrænforhold.
1403. 3. juniGerthorn Slæt og hans hustru Ingeborg Andersdatter sælger en gård i Södra Rottne og en gård i Målajord i Värend til ridderen hr. Abraham Brodersen for 60 mark.
1403. 3. juniRidderen hr. Abraham Brodersen mageskifter to gårde i Södra Rottne sogn og en gård i Målajord til Nils Andersson mod Brogården, to gårde i Sunnaryd, to gårde i Bronæ, Qvinnelsbo, Tåttebo, Dyiolt, Gunnersløff i Finnveden samt en gård i Nederby i Östbo herred.
(1)403. 3. juniDanzig giver Peter Lange og Ertmar Schonenbeke anbefalingsbrev til fogeden på Bornholm angående gods, efterladt af Johan Stal.
1403. 4. juniOptegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Bornholm og for transport af samme fra Danzig til Marienburg.
1403. 5. juniS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. stadfæster Esrom klosters privilegier.
[Omkr. 1403. 5. juni][S. Pietro i Rom]Pave Bonifacius 9. stadfæster Løgum klosters privilegier med undtagelse af dem, der tilbagekaldtes 1402 22. december.
(1)403. [e.] 6. juniScharpauReces af de preussiske stæders dag i Scharpau.
1403. 10. juniHr. Bent Piik af Hareberga pantsætter to gårde i Gøinge herred til Bosjø kloster.
1403. 15. juniMarienburgAfregning af de penge, ærkebiskop Jakob af Lund har udredt vedrørende Arnold Dukers skib.
1403. 15. juniMarienburgSærskilt opgørelse over en række Elbingborgeres udestående fordringer i forbindelse med afregningen af ærkebiskop Jakob af Lunds betaling.
(1)403. [e.] 15. juni[Marienburg]Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1403. 15. juni1403. 15. juni, Reg. Dan. nr. *3113, også trykt Gammeldanske Diplomer II 154, Ivar Nilsson, ridder, Sten Haraldsson, væbner, gift med Cecilia, søster til Ivar Nilsson, skøder al deres ret til Fiholm til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 16. juniMarienburgHøjmesteren for den tyske orden takker Lübeck, Hamburg og Stralsund, fordi de har lovet at deltage i de kommende forhandlinger i Kalmar med dronning Margrete, og beder om, at deres udsendinge forinden rejser til forhandlinger i Preussen.
1403. 17. juniS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger bispen af Tuy, domprovsten i Skara og ærkedegnen i Uppsala at overdrage til vor elskede søn, Regner Svenson, sognepræst for Egheruppe sognekirke i Åbo stift, hvor han af frygt for de skismatiske russere i nabolaget ikke tør holde residens, sognekirken i Viborg i samme stift, hvortil dronning Margrete som patronatsejer havde præsentationsretten, under hensyntagen til dronningens ansøgning for samme Regner, hendes elskede kapellan og rådgiver, og giver Regner, der besidder kanonikater med ventebrev på præbender ved kirkerne i Uppsala og Åbo, dispensation til at beholde begge sognekirker, dog under forudsætning af, at sogneboerne ikke forsømmes.
1403. 17. juni og 1403. 22. juliSorø kloster indløser et stenhus i Næstved fra hr. Bjørn Olufsen.
1403. 18. juniVarbergPeder Degn, foged på Varberg, bevidner, at Bengt Turesson købte et bolsted i Arvidstorp i Fagared sogn for 12 skilling grot.
1403. 18. juniSvartsjöKong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete indstifter en evig messe i Åbo domkirke og skænker 300 lødige mark hertil, for hvilke de pantsætter Piikis sogn til biskoppen og kapitlet. Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker har vi da ladet vore segl hænge under dette brev med viden og vilje og til vidnesbyrd her Jens Due, vor hofmester og hr. Anders Olufsen, vor køgemesters segl. Givet i Svartsjö i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag.
1403. 18. juniKong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete skænker Vadstena kloster 1000 lødige mark, for hvilke de pantsætter Aska herred i Östergötland til klostret. Og til yderligere sikkerhed og stadfæstelse af alle disse fornævnte stykker, at de således skulle blive stadige og ubrydelige i [.......] som her foran står skrevet, da har vi ladet vore segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd har vor hofmester hr. Jens Due og (vor) køgemester hr. Anders Olufsen af Tystofte ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag.
1403. 18. juniS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. udnævner provsterne i Ejdersted og Varde syssel samt kantoren i Århus til værneherrer for provsten, prioren og kapitlet i Børglum for et tidsrum af ti år.
1403. 24. juniJakob Larsen skøder tre gårde og et bol i Ellerup til Tvilum kloster.
1403. 26. juniSchivelbeinBalduin Stahl, foged i Neumark, meddeler højmesteren for den tyske orden efterretninger om forholdet mellem hertugen af Stettin og kongen af Polen og Neumarks stilling i denne sammenhæng og tilføjer, at han dagen før hos bispen af Kammin har erfaret, at hertugen har sendt bud til kongen af Ungarn, og at kongen af Danmark har sluttet forbund med kongen af Polen.
1403. 27. juni1403. 27. juni, Reg. Dan. nr. *3847, se 1403 4. juli, nr. 144.
1403. 29. juniErik Tordsen, prior i Kastelle kloster, og konventet sammesteds lover hr. Bent Esbernsen, abbed i Æbelholt kloster, tilbørlig lydighed.
1403. 29. juniNiels Tordsen, prior i Helsingborg kloster, og klostersamfundet sammesteds oplader til Niels Svendsen af Ellinge al klostrets ret til det gods i Gummastorp, som fru Mette, enke efter Henrik Barsebæk, har pantsat til det.
1403. 1. juliS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader Regner Svendsen, præst i Lunds stift, at have et rejsealter.
1403. 2. juliAlgot Djäkn erkender at skylde ridderen hr. Abraham Brodersen 20 mark, for hvilke han oplade ham hr. Jon Hjärnes gældsbrev til ham på 20 mark.
1403. 2. juliS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. meddeler ærkebiskop Jakob af Lund Dietrich Tolkes udnævnelse til biskop af Reval.
1403. [e.] 2. juliReces af de preussiske stæders dag.
1403. 3. juliS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. udnævner efter ansøgning af dronning Margrete abbederne Salomon og Niels i Esrom og Sorø klostre til generalvikarer for cistercienserordenens klostre i Danmark, Norge og Sverige samt for Colbatz og Eldena klostre, så længe det kirkelige skisma varer, da Citeaux har sluttet sig til modpaven, og den nye generalvikar sidder i Italien.
1403. 4. juliS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader den udvalgte biskop Dietrich af Reval at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker, på betingelse af, at han tilsender paven ordlyden af den ed, han aflægger, og at der ikke herved skal voldes noget fremtidigt afbræk i vor ærværdige broder (Jakob), ærkebiskop af Lunds rettigheder, hvem fornævnte kirke ifølge ærkebiskoppelig ret vides at være undergivet.
(1)403. 4. juliGriebenHøjmesteren for den tyske orden beklager over for dronning Margrete, at han ikke har kunnet afgive endeligt svar om Gotland før de kommende forhandlinger i Kalmar på grund af kong Albrechts tøven med sit svar.
1403. 6. juliStockholmRagnar i Eka og hans søn Olof samt Lars i Eka sværger Filip Ulfardsson orfejde for dennes drab på Ragnars søn.
1403. 11. juliHenrik Prip og Niels Eriksen skøder en gård i Rejnstrup med mere gods til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1403. 13. juliDorpatStaden Dorpat sender staden Reval staden Rigas svar vedrørende forfalskede sild og Ribe salt. Desuden afventer staden Dorpat budskab om sendebud fra staden Novgorod.
1403. 13. eller 20. juliHertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter Gram herred for yderligere 300 mark lybsk til Henneke Limbek, til hvem det tidligere var pantsat.
(1)403. [e.] 16. juliReces af de preussiske stæders dag.
[f. 1403. 19. juli]Forlig mellem brødrene Peder og Tage Nielsen på den ene side og Peder Kid, Svend Jensen og Jens Hval på den anden om de breve, som Torkil Hval havde fået af Niels Ebbesen.
1403. 19. juliBiskop Eskil af Ribe lover Tage Nielsen og hans hustru Cecilie samt Elisabeth, enke efter Peder Nielsen af Tanderup, at holde to ugentlige messer for deres, Peder Nielsens og deres afdøde søn Jens' sjæle, når de har afstået deres ret til afdøde Markvard Skinkels gods i Borris sogn.
1403. 19. juli1403. 19. juli, APD II 166 nr. 1052, pave Bonifacius 9. pålægger Ade Usk, kapellan og apostolisk auditør, at afgøre en strid mellem Nicolaus Laurentii og Linvid Linvidsson om et kanonikat og en præbende ved kirken i Linköping, hvortil dronning Margrete havde præsentationsretten, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 20. juliItzehoeHertug Gerhard 6. af Slesvig, greve af Holsten, og grev Adolf af Holsten, brødre, slutter et fireårigt forbund med Stade og forpligter sig til ikke at udsone sig med ditmarskerne, førend disse havde gjort byen fyldest.
1403. 22. juli1403. 22. juli, se 1403 17. juni, nr. 128.
1403. 24. juliNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til udsendingen til dronningen af Danmark.
1403. 27. juliS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. erklærer, at de reservationer og provisioner, han tidligere har givet Magnus Brasche på kanonikater, præbender, digniteter, personater og officier ved kirkerne i Bremen, Lübeck, Schwerin og Slesvig, stadig står ved magt, selv om andre, der har fået lignende breve, har søgt at omstøde dem ved proces.
1403. 29. juliIngmar Nielsen skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1403. 30. juliJens Helt, ærkedegn i Ribe, og Niels Søbo, kannik sammesteds, erklærer som mæglere i en strid mellem Ribe kapitel og provst Peder i Harsyssel om 11 grundstykker i Holstebro, at disse tilhører kapitlet.
1403. 3. augustSkänningeHinz, generalvikar for ordensprovinsen Dacia, Ingemar, prior i Lund, Filip, prior i Sigtuna, Gregers, lektor i Stockholm, og Jens Mogensen, prior i Lund, erklærer som dommere mellem konventerne i Sigtuna og Stockholm, at sidstnævnte skal have Thorsager herred fra Sigtunas grænseområder.
1403. [e. 8. august - f. 23. november]Michael Rodenkerke og Marquard v. Hamme lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående bod og gods i Dragør, der var efterladt af Lars Rodenkerke.
[1403]. 10. augustWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger de tilsynsførende ved skibsfarten på havnen i Kingston-upon-Hull at tillade to navngivne skibe, for hvilke John Hory er skipper, at sejle til Skåne på trods af en tidligere kongelig ordre om det modsatte.
1403. 12. augustBorgen ViborgThord Bonde, ridder, erklærer at have modtaget borgen og lenet Viborg af kong Erik og dronning Margrete og lover i tilfælde af deres død at overgive det til kongens søster Katrine, hvis hun er ugift, og i tilfælde af hendes død til den, som de tre riger Danmark, Sverige og Norge vælger til konge.
[1403]. 13. augustWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger de tilsynsførende ved skibsfarten på havnen i Kingston-upon-Hull at tillade to skibe fra henholdsvis Kingston-upon-Hull og York at føre klæde og andre varer til Skåne, når blot de heraf skyldige afgifter er betalt forud.
1403. 14. august1403. 14. august, Reg. Dan. nr. 3116*, også trykt Gammeldanske Diplomer II 165, Knut Uddeson, ridder, afhænder al den ret til Visingsö samt gårdene Hedenstorp og Rosshälla, som Magnus Kase havde pantsat til ham for 100 svenske mark, til dronning Margrete, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 15. augustNiels Krabbe skøder gods til Håsum kirke.
1403. 16. augustHögsäterUlf Grimsson, præst ved kirken i Högsäter, kannik i Bergen og Stavanger , kvitterer for de penge, som Gjord Petersson, ærkedegn i Strängnäs , og Stenar Petersson i Vadstena har betalt ham. Til hvis fastere vidnesbyrd jeg beder om, at seglet tilhørende den ædle mand Mats Holmvidsson fra Firgheland, ridderen hr. Skånings svigersøn og tillige min allerkæreste nabo og ven, vedføjes nærværende skrivelse, idet jeg ikke har mit eget for tiden i nærheden af mig.
1403. 16. august1403. 16. august, Erik 7. af Pommern udsteder en gårdsret med gyldighed for borgen Viborg i Finland, N. Beckman, Två finländska gårdsrättsredaktioner 28, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne finske forhold.
1403. 19. august1403. 19. august, Reg. Dan. nr. *3853, også trykt J. W. Ruuth, Viborg I 50 nr. 2, Finlands Medeltidsurkunder II 30 nr. 1173 og Privilegier..... för Sveriges städer I 62 nr. 64, Kong Erik 7. af Pommern giver borgerne i Viborg samme stadsret som Uppsala, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svensk-finske forhold.
1403. 24. augustAbsalon Mogensen i Krenkerup, ridder, skøder sit gods i Herridslev til væbnerne Markus Pedersen, Peder Jakobsen og Konrad Reberg.
1403. [e.] 24. augustKalmarReces af hansedagen i Kalmar.
1403. 25. augustKalundborgFALSK! Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at for hans siddende råd har hr. Ove Hase, ridder, og Jens Palnesen (Munk) overdraget hr. Niels (Nielsen) Manderup (af Barritskov) alt det gods i Almindsyssel, Jellingsyssel, Vardesyssel og Loversyssel, samt i Horsens og i de øvrige købstæder i disse sysler, der tidligere havde tilhørt marsk Palne Jensen (Munk)
1403. 1. september1403. 1. september, Reg. Dan. nr. *3854, se 1402 1. september. Dipl. Dan. 4. rk. VIII nr. 444.
1403. 7. september1403. 7. september, Reg. Dan. nr. *3855, også reg. Finlands Medeltidsurkunder II 31 nr. 1174 og H. Schück, Rikets brev och register 196 nr. 17, Det svenske rigsråd afgiver betænkning til dronning Margrete om, hvad almuen skal udrede i skat og ægter, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 9. september1403. 9. september, registreret Finlands Medeltidsurkunder II 31 nr. 1175, kong Erik 7. af Pommern udsteder fribrev for Lars Larsson på dennes gård i Poijo sogn, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1403. 12. septemberIndførelse i hertug Albrecht af Bayerns register om, at Klaes Heinenssen har rejst sag for hertugens råder angående Willem Spaan og Jan Zale og de mellem 20 og 25 fade sild fra Skåne, som de havde stillet som sikkerhed, men hverken givet sild eller penge.
1403. 15. septemberBorrbyÆrkebiskop Jakob af Lund vidimerer Birger Torkilsen af Gladsax' brev af 1344 12. maj.
1403. 20. september's-HertogenboschScabiner, magistrater og råder samt hele 's-Hertogenbosch udsteder en forordning om skæring og salg af klæde.
1403. [e.] 26. septemberMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1403. 27. septemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler stæderne Wismar og Rostock, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder dem bevæge kong Albrecht af Sverige til for alvor at tage sig af sagen.
1403. 27. septemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler kong Albrecht af Sverige, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder ham for alvor at tage sig af sagen.
[1403. Omkr. 27. september] [Marienburg]Højmesteren for den tyske orden meddeler Visby, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland.
[1403. Omkr. 27. september][Marienburg]Højmesteren for den tyske orden meddeler fogeden på Gotland, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder ham tage vare på øen.
1403. 28. septemberJens Hermansen Greverod, borgmester i Ribe, sælger alt sit øde gods i Øster-Vedsted og Sønder-Farup til Jens Helst, ærkedegn, og Ribe domkirkes bygningsfond for 74 mark lybsk.
1403. 28. septemberVor Frue kirkegård i RandersBroder Jens, abbed i Essenbæk kloster, Mogens Nielsen, prior for nonnerne i Randers, m.fl. vidimerer pave Aleksander 3.s bulle til Glenstrup kloster.
[1403]. 28. septemberRådmændene i Elbing beder rådmændene i Thorn om at lade fordelingen i Danzig af de penge, der er kommet fra ærkebiskoppen af Lund, udsætte, indtil sendebudene er vendt tilbage fra Danmark.
1403. 29. septemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at hans udsendinge på grund af vind og vejr ikke som planlagt er kommet i forbindelse med kong Albrecht af Sverige, og erklærer sig villig til at forhandle med udsendinge fra Lübeck, Hamburg og Stralsund.
1403. 30. septemberStralsundHenrik von Jasmund, ridder, og Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, erkender, at de sammen med Matthias Zoleweden, præst i Stralsund, og Bertram Wulflam, borgmester i Stralsund, tidligere har bilagt en strid mellem hr. Henning von Podebusk, drost i Danmark, og hr. Henning den yngre, hans fætter, om gården Streu, således at halvdelen af gården skal tilfalde drosten eller dennes arvinger mod at udrede 2600 stralsundske mark. Hvad Henning Podebusk den yngre har afhændet eller pantsat, det skal han selv indløse.
1403. 3. oktoberHardeberga gårdHr. Bent Piik bekendtgør, at han af sin frænde Mogens Hake har fået tilladelse til at indløse dennes pantsatte gods.
1403. 5. oktoberPantebrev på tre ødegårde i Torsted og en gård i Funder.
1403. 6. oktoberOfficialens brev om gods i Vorup, der var kommet bort fra Essenbæk kloster.
1403. eller 1404. e. 9. oktoberTingsvidne, at Peder Holgersen af Skepparsløv havde pantsat sin hovedgård med tilliggende gods til hr. Jens Trudsen af Arasløv.
1403. 17. oktober1403. 17. oktober, Reg. Dan. nr. *3861, Jöns Geds brev om morgengave til sin hustru, Katarina Esbjörnsdattor, hvilket han sammen med Nils Magnusson og Knut Uddeson, riddere, med samlet hånd lover flere bl.a. høvedmanden Esbjörn Kristiansson på vegne af dronning Margrete at overholde, udelades af Dipl. Dan., da dronningen nævnes i egenskab af svensk regent og sagen derfor vedrører interne svenske forhold.
1403. 28. oktoberØrkildBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger sankt Andreas kirke i Snøde eller rækker dens bygningsfond en hjælpende hånd, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1403. 28. oktoberBo Herlufsen af Vellerup giver hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, fuldmagt til at indløse det gods i Syvendekøb, som han og hans søn arvede efter hans hustru.
1403. 28. og 29. oktoberØrkildBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Brenderup og Orte kirker, en del af den dem pålagte kirkebod.
1403. Omkr. 28. oktoberLübeckNiels Wagen, vikar i Lund, kvitterer Vibeke, enke efter Henrik Wagen, og dennes testamentseksekutorer for de 25 mark, der var testamenteret ham.
1403. 30. oktoberJens Jakobsen erkender, at han på hr. Folmer Jakobsens vegne har modtaget 700 lybske mark af høvedsmanden på Københavns slot, Anders Larsen, på biskop Peder af Roskildes vegne og giver biskoppen kvittering herpå
1403. 31. oktoberHelsingborgHertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern overlader biskop Peder af Roskilde Stevns herred og Store-Heddinge for et tidsrum af seks år.
1403. 1. novemberKalmarPeter Brynjolfsson sælger alle de bygninger, som han har opført ved Börrö mølle til ridderen hr. Abraham Brodersen for ti mark rede penge.
1403. 1. novemberNintonaJens Povlsen og Ingerd Arvidsdatter af Trönningenäs sælger en række gårde i Hvallinge sogn med flere steder til deres frænde hr. Svarte Jens.
1403. 1. novemberPlönVi Gerhard af Guds nåde hertug til Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg bekræfter, at brødrene Lydeke, Henneke og Timme von Buchwald har solgt landsbyen Schulendorf i Gleschendorf sogn til Thomas Morkerkes enke og hendes sønner. Vidner til dette var hr. Johan Hogenskild og hr. Klaus Becker, vor kapellan. Givet i Plön i det Herrens år 1403 på Allehelgensdag.
1403. 2. novemberKalmarBonde Nilsson og hans hustru Estrid pantsætter alt deres gods i Albutsrum på Öland til nonneklostret i Kalmar for 60 mark svensk. Til yderligere sikkerhed, stadfæstelse og fuldbyrdelse af disse fornævnte ord og artikler lader vi Bonde Nilsson og min hustru fornævnte Estrid vitterligt vore segl under dette brev og har bedt de ærlige og velbyrdige mænd hr. Abraham Brodersen, ridder, Svend Sture og Kulo Glotzow, væbnere, om at hænge deres segl under dette brev til vidnesbyrd sammen med vore egne segl.
1403. [f. 9. november]Herman Dwerg, doktor i kanonisk ret, dekan ved sankt Severins kirke i Köln, pavelig kapellan, af pave Bonifacius 9. særligt udpeget auditør, kundgør for den romerske konge, for ærkebisperne af Köln, Mainz, Trier, Lund, Uppsala, Trondheim og Bremen, for bisperne i Danmark, Sverige og Norge samt for bisperne i en række nordtyske stifter, for kong Erik 7. af Pommern, for alle verdslige og gejstlige myndigheder iøvrigt, at han efter pålæg af paven, der efter ansøgning af Erik Dosenrode havde overdraget denne det ved Jens Roarsens død ledige provsti Thy og pålagt Jens Pedersen, provst i Vidå ved kirken i Slesvig, at indføre ham i dette og dets rettigheder og tilbehør, men som af Niels Mikkelsen med støtte af biskop Peder af Børglum blev hindret i at komme i besiddelse af dette og dets indtægter, efter fornødne undersøgelser har bandlyst Niels Mikkelsen og biskop Peder i henhold til sin afsagte dom ved kurien i Rom, hvis ordlyd derefter skal bekendtgøres i porten. Det skal være tilladt at udfærdige kopier af ordlyden, dog på egen bekostning.
1403. 12. novemberThorshällaVi Margrete, af Guds nåde datter af Valdemar Danekonge, skænker godset Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta, som hun havde købt af arvingerne efter Engelke van der Horst, til Eskilstuna kloster med samtykke af kong Erik. - Og til yderligere sikring af alle disse fornævnte stykker da har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd biskop Jakob af Bergens, provst Anbjørn af Bergens, hr. Karl af Toftas, her Sten Bengtssons, hr. Erengisel Nilssons, hr. Ture Bengtssons, hr. Jens Dues, hr. Mogens Munks og hr. Jens Thomsens segl. Givet i Thorshälla i det Herrens år 1403 mandagen efter sankt Morten bisps dag.
1403. 12. novemberKong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes gave af gårdene Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta til klostret i Eskilstuna samtidig med, at hun gav ham Fiholm. - Og til yderligere sikkerhed for, at alle disse fornævnte stykker således er sket således med vort råd, samtykke og gode vilje, og at de bliver og skal holdes på stadigt og fast og ubrydeligt til evig tid i alle henseender, således som det står skrevet i fornævnte vor kære frue og moders og dette vort brev, som hænger sammen som fornævnt, da har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd hr. Karl af Toftas, hr. Sten Bengtssons, hr. Erengisle Nilssons, hr. Thure Bengtsson, hr. Jens Dues, hr. Ivar Nilssons, hr. Mogens Munks og hr. Jens Thomsens, ridderes segl. Givet i det Herrens år 1403 mandagen efter sankt Morten bisps dag.
1403. 12. novemberThorshällaBroder Jakob, prior i Eskilstuna kloster, og konventet sammesteds lover at holde messer og årtid for dronning Margrete til gengæld for hendes gaver. - Og til yderligere sikkerhed, at vi og vore efterkommere således vil og skal holde og gøre alle disse fornævnte stykker i alle henseender, som her foran står skrevet, da har vi fornævnte prior og konvent med vilje og vidende hængt vort konvents segl under dette brev, og vi har bedt de hæderlige fædre og velbyrdige mænd, nemlig ærkebiskop Henrik af Uppsala, biskop Peder af Strängnäs, biskop Peder af Västerås, biskop Jakob af Bergen, provst Anbjørn af Bergen, hr. Karl af Tofta, hr. Sten Bengtsson, hr. Erengisl Nilsson, hr. Ture Bengtsson, hr. Jens Due, hr. Ivar Nilsson, hr. Mogens Munk og hr. Jens Thomsen, riddere, lade deres segl hænge under dette brev til vidnesbyrd. Givet i Thorshälla i det Herrens år 1403 mandagen næst efter bekenderen sankt Morten bisps dag.
1403. 12. novemberOptegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne og transport af samme fra Danzig til Marienburg.
1403. 13. novemberJens Povlsen af Frøslev sælger og skøder til hr. Anders Jakobsen i Gunderslev alt det gods i Ås m.fl. steder, som han havde fået tilskødet på Faxe herredsting af Jens Pedersen.
1403. [e.] 20. novemberMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1403. 3. decemberNils Stalsson, væbner, og Margareta Magnusdotter, hans hustru, sælger to gårde i Skararp i Sunnerbo i ridderen hr. Abraham Brodersen for 60 mark hvide penge.
1403. 6. decemberDe i Lübeck forsamlede udsendinge fra hansestæderne indkalder til ny hansedag i Lübeck 9. marts, hvor man ønsker forholdene i Skåne samt fetaljebrødrenes færden behandlet.
[1403]. 6. decemberWestminsterKong Henrik 4. af England befaler sine fogeder m.fl. i Orwell at frigive et skib, lastet med sild fra Skåne, og at tillade at skibet føres til London.
1403. [e.] 6. decemberLübeckReces af hansedagen i Lübeck.
1403. 9. december1403. 9. december, Devon, Issues of the Exchequer 295, cf. 1402 9. december, Dipl. Dan. 4. rk. VIII nr. 489.
1403. 13. decemberBent Unge, borger i Malmø, lejer en gård sammesteds af Peder Gødesen.
1403. [e.] 13. decemberReces af de preussiske stæders dag.
1403. 13. december1403. 13. december, Rep. 4608, se 1402 eller 1403 13. december.
1403. 24. decemberKøbenhavns bytingTingsvidne af Københavns byting om, at hr. Asser Pedersen, præst i Roskilde stift, har solgt og skødet en gård i Nørregade til Peder Jakobsen, borger i København.
1403. 29. decemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden anmoder kong Albrecht af Sverige, der har erklæret sig ude af stand til at redde Gotland, om at overholde sine forpligtelser angående øen, da den ellers kunne glide ordenen af hænde.
1403. 29. decemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden opfordrer Hamburg og Rostock til at formå kong Albrecht af Sverige til at overholde sine forpligtelser angående Gotland, da dronning Margrete angriber øen.
[1403. Omkr. 29. december]Højmesteren for den tyske orden opfordrer ridderne Werner v. Axekow og Otto Vieregge til at formå kong Albrecht af Sverige til at overholde sine forpligtelser angående Gotland.
1403. 31. decemberTage Nielsen pantsætter to gårde i Vester Grønning til hr. Johan Skarpenberg.
1403Mageskifte mellem sankt Peders kloster i Lund og domkapitlet i Lund.
1403Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1403Niels Hemmingsen Sverting overdrager sin gård i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.
1403Grubbe Jensen af Gunderslevmagle mageskifter seks skæpper jord med tilhørende eng til Jakob Rentaff.
1403Cecilie, Peder Pilts hustru, lader sig optage i Næstved sankt Peders kloster og får klosterets gods i Sallerup og Avnø forpagtning.
1403Hr. Bjørn Olufsen skøder en gård ved Frerslev og en grund i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.
1403Lars Nielsen skænker noget jord til Rynkeby kirke.
1403Niels, provst i Thy, erkender, at Henrik Knudsen har gjort ham fyldest for al skade.
[Omkr. 1403]Henrik Knudsen pantsætter frem læster korn for 1000 mark lybsk til Niels Mikkelsen, provst på Thyholm, til gengæld for den skade, han har forvoldt provsten.
1403Hamburgs kæmnerregnskab.
1403Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsbrev, at fru Kristine Timmesdatter, enke efter hr. Henning Podebusk, d.Y., skøder Tangå til dronning Margrete.
1403Sjællands landstingLandstingsvidne, at Peder Olufsen, borger i Køge, skøder tre gårde i Vester-Såby og andet gods til dronning Margrete.
1403Jakob Thomsen af Stensballe skænker gods til Øm kloster efter sin død til gengæld for, at han nu har klosterets gods i Ovsted.
1403Nævninges brev i en sag om skel.
1403Stadfæstelse på, at Lindgård(?) i Hjemslev herred til hører Ring kloster.
1403Troels Andersen i Galtens skøde på Nørretoft.
1403Godskalk Rostrup skøder sin jord i Rode til Øm kloster.
1403 eller 1452Peder Skrivers skødebrev på Hoved gods.
1403Peder Stærk bortskøder sig gods på Hoved mark.
1403 eller 1430Pantebrev på en gård i Nørreby i Glud sogn.
1403Pantebrev på to gårde i Nørby og to i Østrup.
1403Ingeborg af Højby pantsætter en gård i Halling til Mikkel Nielsen.
1403Hr. Jakob Lavesen af Starup skøder en gård i Gedsted til sin søn Lars Jakobsen.
1403Hr. Jakob Larsens skødebrev på en gård i Højslev.
1403Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Hjorthede og Hvidding til hr. Erik Nielsen af Tim.
1403Peder Gris skøder gods i Hune og Pirup til biskop Svend af Børglum.
1403Johan Skarpenberg skænker en gård i Odby til Vestervig kloster.
1403Anders Kærs skøde på en gård i Sørup.
1403Ommer sysseltingTingsvidne af Ommer sysselting om halvdelen af Kovsted og Kovsted mølle.
1403Peder Mortensen skøder Mads Nielsen af Beg en gård i Hvidsten.
1403, 1419 og 1464Peder Larsens, Kristian Nielsens, Jens og Oluf Andersens mageskifter og gavebreve til Maribo kloster.
1403Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen.
1403Fru Margrete Ovesdatter forhøjer biskop Peder af Roskildes pant i det gods i Stripperup, Tåstrup, (Tveje-)Merløse, Arnakke, Ågerup, Dragerup m.m., som hendes moder, fru Inger af Skærsø, havde pantsat biskop Niels af Roskilde.
1403Henrik Uffesen skøder sin rettighed i Paddeborg med mere gods til biskop Peder af Roskilde.
1403Evert Grubbe pantsætter Holte til biskop Peder af Roskilde.
1403Henning Gyncikesen skøder sin rettighed i Holte til biskop Peder af Roskilde.
1403Ove Steg af Ølsemagle pantsætter gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde.
1403Jakob Gyncikesen pantsætter sit gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.
1403Hr. Hans Lykke skøder gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.
1403Hr. Hans Lykke kvitterer biskop Peder af Roskilde for 100 lybsk mark.
1403Fru Inger Pallesdatter, enke efter Jens Grubbe, pantsætter gods i Nyrup til Peder Nielsen af Flinterup.
1403Sabel Kerkendorp pantsætter fire gårde i Eggeslev til biskop Peder af Roskilde.
1403Sabel Kerkendorp pantsætter tre gårde i Tystrup til biskop Peder af Roskilde.
1403Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Toremark (?) til hr. Anders Jakobsen af Egede.
1403Jens Knudsen pantsætter sit gods i Himlingøje til biskop Peder af Roskilde.
1403Peder Tygesen skøder en gård i Køge til hr. Mads Larsen.
1403Sabel Kerkendorp skøder en gård på Tusenæs til biskop Peder af Roskilde.
1403Anders Olufsen Lunge af Næsby skøder sit gods i Stigs-Bjærgby til Sabel Kerkendorp.
1403Hartvig Bryske pantsætter sin hovedgård i Hørby til Kristian Holck.
1403Anders Gris i Nordrup pantsætter sit gods i Tuse herred til Ludvig, høvedsmand på Søborg.
1403Niels Grubbe og Margrete, enke efter Henrik Skytte, skøder deres gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.
1403Jakob Gyncikesen skøder alt sit gods på Sjælland til biskop Peder.
1403Vidisse af et brev, at hr. Niels Bosen har solgt sit gods i Næsby og Trygeste (?) til dronning Margrete.
1403Jens Nielsen i Nybølle og hans hustru Ellen sælger gods i Sverige til hr. Abraham Knudsen.
1403Ridderen hr. Bjørn Olufsen erkender, at Antvorskov kloster har indløst sit gods i Eggeslevlille og Sønder-Bjerge fra ham.
1403Bjørn Olufsen, ridder, erkender, at Antvorskov kloster har indløst den gård i Gierslev, som han havde i pant af Drilleben.
1403Antvorskov kloster overlader biskop Peder af Roskilde gods i Hejninge og Næsby ved Stranden for livstid.
1403Jakob Ebbesen sælger en trediedel af en gård i Rejnstrup til Antvorskov kloster.
1403Jens Nielsen af Sørbylille pantsætter en gård i Haldagerlille til Anders Gris for 14 mark sølv.
1403Oluf Andersen Kræmmer i Holbæk sælger sin gård sammesteds til Niels Ågesen.
1403Abbed Jens Povlsen i Bækkeskov kloster erklærer, at Svensköp mølle var pantsat til klostret.
1403Skødebrev på Nielstrupgård.
1403Pantebrev på noget gods i Dalbyneder.
[Omkr. 1403]Jakob Troelsen af Stensballegård skøder to gårde i Sneptrup til Øm kloster.
[Omkr. 1403-f. 1405. 27. marts]Ingeborg Grubbesdatter, enke efter hr. Kristian Most, sælger sit gods på Lolland og Falster til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Højstrup.
[Omkr. 1403-f. 1405. 27. marts]Hågen Tulesen, kannik i Roskilde og sognepræst i Stege, kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge for hvad hr. Kristian Most og hans enke fru Ingeborg skyldte ham.
[Omkr. 1403-1407]Ivan Nielsen skøder en gård i Øster Branderslev (?) til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede.
[Omkr. 1403-1407]Lars Pedersen skøder sit gods i Rørbæk til hr. Folmer Jakobsen Lunge.
[Omkr. 1403-1407]Anders Pedersen af Ganløse oplader et brev til Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.
[1403-1408]Biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs pantsætter nogle gårde på Falster til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.
[1403-omkr.1409]Niels Jakobsen Lunge, biskop i Strängnäs, mageskifter gods med sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.
[1403-1410]Hr. Anders Jakobsen Lunge af Gunderslevlille skøder en gård i Vester Såby til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.
[1403-1410]Hr. Anders Jacobsen Lunge af Gunderslevlille oplader gods i Tårøje og i Rørbæk til hr. Folmer Jakobsen Lunge.
[1403-senest 1413]Åge Pedersen sælger gods i Dukkerup og Fjendstrup på Falster til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.
[1403-senest 1413]Ove Lunge kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye for sin fædrene arv.
[1403-senest 1413]Jens Olufsen Lunge af Gundestrup pantsætter en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.
[1403-senest 1413]Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup fornyer pantsættelsen af en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge.
14031403, Reg. Dan. nr. *3875 , Københavns bagersvendes skrå givet med tilladelse af byens borgmestre og råd og af oldermanden samt brødrene i bagergildet, også trykt C. Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraaer II 3 nr. 3 og registreret i udtog i Kilder til Danmarks møntvæsen i middelalderen II 72 nr. 571, udelades i Dipl. Dan. som skrå
14031403. ÆA III 54 L 29, årstallet må være fejlagtigt, da Oluf Pedersen af slægten Gyldenstjerne skriver sig af Estvadgård omkr. 1500, cf. DAA. 1926 II p. 15.
14031403. ÆA. III 285 A 439, Rep. III 827, skal henføres til 1430?, cf. også ÆA. III 281 A 378.
14031403. ÆA I 72 (cf. Pom. UB I 291), 4 kardinalers brev om striden imellem hertug Bugislav og Cammin kirke, udgår af DD som vedrørende interne pommerske forhold.
forrige næste