forrige næste
DatoStedNr.Regest
1404. 2. januar1404. 2. januar. Reg. Dan. nr. *3878, Kong Erik 7. af Pommern stadfæster alle de priviligier og rettigheder, som hans forgængere på den svenske trone har givet Sko Kloster, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1404. 13. januarJens Brandsen af Ulstrup, væbner, pantsætter alt sit gods i Jylland til hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, for 30 mark sølv.
1404. 13. januarVadstenaGerdeke, abbedisse, og broder Erik, skriftefader i Vadstena kloster, optager dronning Margrete i dets søsterskab og gør hende delagtigt i klostrets gode gerninger.
1404. 16. januarMarienburgDe preussiske stæder erindrer ærkebiskop Jakob af Lund om, at han ikke har overholdt betalingen af de 5000 nobler, han ved dronning Margretes mellemkomst var gået ind på at betale for godset, der bjergedes fra Arnold Dukers skib, som strandede ved Bornholm, og anmoder om betaling af det manglende.
1404. 16. januarMarienburgDe preussiske stæder beder domkapitlet i Lund om at kræve af ærkebiskop Jakob af Lund, at han ufortøvet betaler de resterende afdrag af de 5000 nobler for godset i Arnold Dukers skib således som aftalt i ærkebispens brev af 1398 29. august.
(1)404. [e.] 16. januarMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1404. 19. januarHertuginde Elisabeth af Mecklenburg, datter af afdøde grev Klaus af Holsten, erklærer, at alt, hvad hun har som livgeding i Slesvig og Holsten, skal tilfalde hertug Gerhard 6. af Slesvig, hendes fætter.
1404. 19. januarNiels Knudsen i Fuglebjærg skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1404. 20. januarPovl, sognepræst i Göderyd, Jöns Anbiörnsson og Germund, kirkeværger, sælger kirkens gods i Kölaboda til ridderen hr. Abraham Brodersen for 20 mark.
1404. 21. januarJens Hak oplader Jon Hjärnes og Kristina Nilsdotters pantebrev til sig til ridderen hr. Abraham Brodersen for 8 lødige mark.
1404. 25. januarElav Elavsen oplader Stærkær til Elav Jensen.
1404. 29. januarStockholms slotKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Amund Rande har skødet Bo Dyre al den ret, der tilkom ham efter sin broder Gregers Randes død.
1404. 31. januarMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler hansestæderne, at dronning Margrete har bemægtiget sig Gotland, og beder dem om i tiden indtil pinse at undlade at besejle øen.
1404. 31. januarMarienburgHøjmesteren underretter den tyske købmand i Brügge om, at dronning Margrete har bemægtiget sig Gotland og advarer mod sejlads på Gotland før pinse. Højmesteren ønsker, at de hollandske og zeelandske stæder bliver underrettet.
1404. 31. januar (?)Johan Skarpenberg af Lunds brev på Rødding sogn til domkirken i Viborg.
1404. 2. februarMarienburgDe preussiske stæder underretter den tyske købmand i Brügge om højmesterens og dronning Margretes uvenskab på grund af Gotland.
1404. 2. februarJohan Skarpenberg skænker Spøttrup og Spøttrup sø til biskoppen af Viborg.
1404. 4. februarNakskovKong Erik 7. af Pommern vidimerer Erik 5. Glippings privilegier af 1266 25. april og 1274 16.-21. august, Erik 6. Menveds privilegier af 1288 14. juni, 1293 21. juli, 1300 4. januar og 1307 1. april, dronning Agnes' privilegium af 1294 20. april, Kristoffer 2.s privilegium af 1320 27. juli og Olufs privilegium af 1386 29. september for Nakskov.
1404. [6. februar]Langelands landstingLave Rudbæk, Anders Tygesen, Niels Jakobsen, Kjeld Jakobsen, Henneke Mortensen, Mads Mørk, Jens Brag og Ingvar Nielsen vidimerer på Langelands landsting Niels Torstensens brev af 1324 28. juni og Jens Drukkens brev af 1328 30. oktober.
1404. 6. februarNorrköpingBiskopperne Knut af Linköping og Jakob af Bergen, Jens Nilsson, ærkedegn i Uppsala, Knut Bosson, ridder, Peder, præst i Eneby, Nils, præst i Dagsberg, Knut Nilsson, Klaus Skinkel, Håkon Eskilsson, Bengt i Stuthø, Styrkar i Öö, Rönning, Lars i Thøstø og Alle i Smedstorp, væbnere, samt Jon Grimelsson i Knivberga erklærer, at almuen i Bråbo härad i nærværelse af dronning Margrete og på hendes forespørgsel har bekræftet, at Ringstadholm og Ringstad var tildømt kongedømmet, og at hun derefter har ladet Knut Bosson bekræfte, at han ingen ret har dertil som arving efter sin fader og moder, efter at dronningen har gjort ham fyldest.
1404. 6. februarMarienburgHøjmesteren for den tyske orden opfordrer kong Albrecht til at vedstå sine forpligtelser vedrørende Gotland og Visby, da øen ellers formentlig går tabt for ordenen.
1404. Omkr. 6. februar[Rostock]Henrik og Nicolaus Strysenow lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for et i Malmø afgivet løfte vedrørende arvegodset efter afdøde Johan Tesmers.
1404. 18. februar1404. 18. februar, Svenskt Dipl. I 324 nr. 425, skal henføres til 1405 9. marts, cf. Finlands Medeltidsurkunder II 49 nr. 1210.
1404. 19. februarKong Erik 7. af Pommern tildømmer hr. Lars Hvas noget gods i Sale.
1404. 21. februarBönhofHøjmesteren for den tyske orden erklærer over for Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund , som svar på dennes brev angående krigen mellem dronning Margrete og ordenen, at han altid har ønsket at tage hensyn til købmændenes tarv, og gør rede for, hvad der har forårsaget krigens udbrud, skønt han helst havde opretholdt fred med dronningen.
1404. 24. februarRoskildeBiskop Peder af Roskilde skænker kannikerne ved de seks præbender i Roskilde domkirke et møllested mellem Bråby og Hesede.
1404. 25. februarBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der i løbet af de næste 14 uger besøger Ribe domkirke eller rækker en hjælpende hånd til dens genopbygning, 20 dages bodsfaste for ihjelliggelse af børn, 20 dages bodsfaste for manddrab og 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
[1404]. 26. februarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger sherifferne i London at frigive skibet "le Cristofre" af Amsterdam efter ansøgning af ejeren og skibsføreren Peter Janessoun , da han er i tjeneste hos kongens købmænd i London og agter sig til Preussen, Skåne og andetsteds med deres varer.
1404. 27. februarSjællands landstingTingsvidne af Sjællands landsting om, at Svend Jensen af Køge har skødet al den ret, der tilfaldt ham med hans hustru Lucia Jensdatter til gods i Gammelby, til arvingerne efter Ove Steg.
1404MarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[1404]. 3. martsWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger sheriffen i Kent at foranstalte en undersøgelse af forliset af skibet "la Trinité" af London, som skulle til Skåne med sild og andre varer.
1404. 6. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskop Turibius af Tuy at overdrage Markvard Stiphere fra Oldesloe, sognepræst i Flemhude, det kanonikat og den præbende ved kirken i Entin, der blev ledige efter Gottfried v. Warendorps død, og som Johan Vos havde givet afkald på, uanset at Markvard fører proces om sognekirken i Weslingburen, besidder sognekirken i Flemhude og samtidig har fået provision på et evigt vikardømme ved Filip og Jakobs alter i domkirken i Bremen og på et eller to beneficier i Lübeck og Slesvig, hvortil biskopperne eller de øvrige gejstlige myndigheder har overdragelsesretten.
1404. 10. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Ringsted kloster ved provision at overdrage Peder Troelsen, kannik ved kirken i Lund, et kanonikat ved kirken i Roskilde og give ham ventebrev på fem år på en større præbende sammesteds.
1404. 10. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger provsten ved kirken i Odense ved provision at overdrage Peder Bosen Stokkemark, præst i Odense stift, et kanonikat ved kirkerne i Slesvig og i Lübeck og for fem år give ham ventebrev på en præbende begge steder.
1404. 10. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Ringsted kloster ved provision at overdrage Jens Gerekesen, gejstlig i Roskilde stift, et kanonikat ved kirken i Roskilde og for fem år give ham ventebrev på en større præbende sammesteds.
1404. 12. martsRoger, præst, mageskifter for et tidsrum af seks år en gård i Gärarp tilhørende præstebordet med hr. Stig Pedersens gård i Hedeberga.
1404. 12. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Ringsted kloster at overdrage Peder Madsen, kannik ved kirken i København, det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som var ledige ved biskop Bo af Århus' udnævnelse.
1404. 13. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. stadfæster Ringsted klosters privilegier.
1404. 17. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. giver Esbern Tagesen, ridder, og hans hustru Margrete lov til at lade holde messe for sig og sin husstand på steder, der er lyst under interdikt, når de blot ikke selv er skyld deri.
1404. 17. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader Peder Jensen, lægmand i Slesvig stift, at vælge en skriftefader, som kan meddele ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1404. 17. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader Johan Olufsen, ridder, og hans hustru Ingeborg at have et rejsealter.
1404. 20. martsS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Ringsted kloster ved provision at overdrage Elav Tuesen, evig vikar i København, et kanonikat ved kirkerne i København og i Ribe og for fem år give ham ventebrev på en præbende begge steder.
1404. Omkr. 21. martsNicolaus Koster og Eller Bolkow lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for et løfte til ridderen Bjørn Olufsen i Henrik Bolkows navn.
1404. 26. martsBosjöBent Povlsen af Starby, væbner, pantsætter sin gård i Starby til hr. Lars Ågesen, kannik i Lund, for seks mark sølv.
1404. [marts?]1404. [marts?], Reg. Dan. nr. *3889, optegnelser om den Tyske Ordens rustninger til et tog til Gotland, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende gotlandske forhold.
(1)404. 1. aprilNyköpingDronning Margrete meddeler de preussiske stæder, at højmesteren tilbageholder hendes udsendinge med undtagelse af én, som han har sendt tilbage uden svar, og at hun nu på ny har sendt en udsending til ham med anmodning om svar.
1404. 1. aprilNyköpingKong Erik 7. af Pommern meddeler borgmestre og rådmænd i stæderne Thorn, Elbing og Danzig, at han har sendt en udsending med brev til højmesteren for den tyske orden, og beder dem give deres støtte.
1404. 7. april1404. 7. april, Reg. Dan. nr. *3890, Johan Deergarde, storskaffer i Marienburg, anbefaler i brev fra Visby Rothger Middeldorf til rådet i Reval, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold i Reval.
1404. [e.] 8. aprilLübeckReces af hansedagen i Lübeck.
1404. 9. aprilHenneke Gyncekesen Mule, borger i Roskilde, skøder en grund i Skanør til Klemens Truedsen, rådmand i Lund.
1404. 12. aprilBo Simonsson sælger alt sit gods i Kärringelida i Traryds sogn i Sunnerbo herred til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark.
(1)404 13. april(1)404 13. april, Reg. Dan. nr. *3892, også reg. Hanserec. V 128 nr. 189, Balduin Stal, foged på Neumark, beder Den tyske Ordens højmester om underretning om forhold på Gotland og meddeler, at han fra Stralsund har sendt mandskab og 60 armbrøster, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Gotland.
[1404]. 16. aprilWestminsterKong Henry 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med magister Richard Derham vedrørende dennes udgifter i forbindelse med de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.
1404. 17. april1404. 17. april, Reg. Dan. nr. *3893, Broder Henrik, gardian, og brødrene i franciskanerkonventet i Visby erklærer at have optaget ridderen Albrecht kaldet Nothoft af Werenberg i deres broderskab, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende gotlandske forhold.
(1)404. [e.] 21. aprilMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1404. 22. april1404. 22. april, Reg. Dan. nr. *3894, også trykt Reg. eccl. Aboensis 223 nr. 299, Kong Erik 7. af Pommern skænker de kongelige indtægter af fire gårde i Harittu, Pisu, Vilikilä og Hamaro i Åbo stift til sankt Laurentii alter i Åbo domkirke, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne finske forhold.
1404. 23. aprilNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger for herberg til dronningen af Danmarks udsendinge.
[1404]. 25. aprilProtokol over forhandlinger ved et møde i Privy Council, bl.a. angående hvilket svar, der skal gives den danske udsending vedrørende Filippas ægteskab med Erik 7. af Pommern.
1404. 28. aprilWindsorKong Henrik 4. af England meddeler sit råd, at han har modtaget kong Erik 7. af Pommerns brev angående ægteskab med hans datter Filippa , og beder det give et for kongen acceptabelt svar herpå
1404. 1. majTestamente af Svend Saxtorp, dekan i Lund.
1404. 2. majJens Brandsen erkender at have afstået to breve vedrørende sit arve- og pantegods til ridderen hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg.
[Omkr. 1404. 3. maj]Knut Boson, ridder, og hans søster Margrete Bosdatter sælger Gripsholm og dets tilliggender til dronning Margrete.
[Omkr. 1404. 3. maj eller 14. oktober]Margrete, enke efter Bo Jonsson, og deres børn Knut Boson, ridder, og Margrete Bosdotter giver afkald på alle deres rettigheder angående godset i Kinglöt, Strand, Norholm og Snopptorp, som dronning Margrete havde skænket til Eskilstuna kloster, cf. 14041014002
1404. 3. maj1404. 3. maj, Reg. Dan. nr. *3897, Margrete Dume, moder til hr. Knut Boson, stadfæster dennes salg af Gripsholm til dronning Margrete, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1404. 5. majPlönGerhard 6., hertug af Slesvig og greve af Holsten, tillader klostret i Reinfeld at lade 12 læster korn årligt føre toldfrit til Heiligenhafen og derfra uhindret til klostret.
1404. 11. majPeder Hase pantsætter sit gods i Ramsing sogn i Salling til Niels Hvas for en gæld på 40 lødige mark.
1404. 11. majFru Sofie Jensdatter, enke efter Peder Basse, og sønnen Jens Basse skøder deres gods i Båg herred til Jens Pedersen af Løgismose.
[1404]. 11. majWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med John Peraunt, serjeant-at-arms, vedrørende dennes udgifter i forbindelse med de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.
1404. 15. majOve, Bo og Jens Jakobsen erkender at have solgt en gård i Rejnstrup til deres slægtning Åstred Svendsen.
1404. Omkr. 15. majVadstenaBeretning om forhandlingerne mellem dronning Margrete og rådsudsendinge fra Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald angående Gotland og Skåne.
1404. 16. majSliteAlgot Magnusson, Magnus Sture m.fl. riddere og væbnere slutter på dronning Margretes troppers vegne fred med højmesteren indtil tre uger efter pinsedag, således at de kan sende bud til dronningen for at erfare hendes stilling, og lover at opbrænde borgen Slite.
1404. 17. majLars Vinder, bymand i København, overlader sit gods i Buddinge til hr. Anders Olufsen Lunge i Næsby, ridder, for 18 år.
[e. 1404. 18. maj]Hr. Troels, kantor i Ribe, lader hr. Jon Jakobsen, dennes hustru fru Elisabet og deres børn være kvit for al trætte angående Nørholm.
[1404. 18. maj-1433]Hartvig tun skøder gods til fru Elisabeth.
1404. 21. majGentOptegnelse om udgifter til Roger Canin og mester Klaas van der Eeke for breve, der skal udfærdiges vedrørende bl.a. overgreb på købmænd fra Ribe.
1404. 31. majAtrechtOptegnelse om udgift til Roger van der Riede vedrørende forhandlinger i Atrecht, herunder nævnes det frarøvede gods tilhørende købmændene i Ribe i Danmark, hvilket var ført til havs og anbragt i Greveningen.
[e. 1404. 31. maj]Udkast til de engelske klager over hansestæderne og de preussiske stæder.
1404. 1. juniWerner Hoop, borger i Lübeck, kvitterer dronning Margrete for 50 mark lybsk, som Anders Porse, foged i Horsens, har betalt ham.
[1404.] 1. juni[1404.] 1. juni, Reg. Dan. nr. *3900, biskop Björn af Åbo meddeler staden Reval, at kongen har underrettet ham om sørøvere, der vil trænge op til Neva og gøre russerne skade, og at det svenske råd er uden viden herom, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svensk-russiske forhold.
1404. 5. juniWestminsterKong Henrik 4. af England opfordrer Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden, til at bifalde en gensidig ophævelse af forbudet mod handelssamkvem mellem deres lande og beder ham særligt at tage de englændere, der besøger Skåne, under sin særlige beskyttelse.
1404. 6. juniWestminsterKong Henrik 4. af England tilstår de engelske købmænd, der opholder sig i Preussen, Danmark, Norge, Sverige og i hansens områder, ret til at vælge sig forstandere og fastlægger disses beføjelse.
1404. [e. 9. juni.]Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne og for transport af samme til Marienburg.
1404. 11. juniRådmændene i Hamburg meddeler rådmændene i staden Danzig, at væbnerne Klaus Limbek og Burchard Krummedige har underrettet dem om, at de og deres venner vil lægge hindringer i vejen for englændere og hollændere på havet, og at de har svaret dem, at de vil underrette højmesterens undersåtter, englænderne og hollænderne herom.
1404. 16. juniHjortholmBiskop Peder af Roskilde erklærer, at fru Adelheid Madsdatter, enke efter Jens Pallesen, indsætter broder Lars, abbed i Ringsted, som værge for sig og sin søn Palle Jensen.
[1404]. 16. juniJohn Paraunt aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1404 11. maj for sin rejse til Sverige og Norge som deltager i forhandlingerne med dronning Margrete og Erik 7. af Pommern.
1404. 17. juniNotits på nederlandsk i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til piberen hos hertugen af Slesvig.
1404. 20. juniPeder Jensen, Ribebispens official, erklærer, at præsten hr. Jens Tokkesen for livstid har lejet et grundstykke i sankt Hansgade af kapitlet i Ribe for fire skilling sterling.
1404. 23. juniDjurs NørreherredstingTingsvidne, at Kirsten Madsdatter, enke efter Esger Torbensen havde skødet alt sit arvegods i Sostrup til hr. Svend Udsen.
1404. 24. juniHartvig Tralow pantsætter alt sit gods i Karlslunde til ridderen Jens Falk af Vallø for 200 mark lybsk og 25 mark sølv.
[e. 1404. 24. juni]Hartvig Tralows hjemmelsbrev til fordel for Ringsted kloster.
1404. 26. juniHr. Peder Nielsen af Ågård, høvedsmand på Ribe, kvitterer Århus' borgere for 200 lybske mark, som han har oppebåret på dronning Margretes vegne.
1404. 27. juniVadstenaKong Erik 7. af Pommern giver Rostock samme privilegier, som hans forgængere har givet de øvrige stæder.
1404. 27. juniVadstenaKong Erik 7. af Pommern pålægger foged, ombudsmænd og indbyggere i Bergen at lade Rostock og Wismar nyde samme rettigheder i byen som før krigen mellem dem og de tre riger.
1404. [Omkr. 27. juni]VadstenaKong Erik 7. af Pommern giver Wismar samme privilegier, som hans forgængere har givet de øvrige stæder.
1404. 27. juniForan GuldborgStæderne Thorn, Elbing, Königsberg og Danzigs høvedsmænd meddeler borgmestre og rådmænd i deres stæder, at Johan v. Putten og Konrad Leskow er taget til fange af danskerne og indespærret i Kalmar, og at hr. Abraham Brodersen havde anmodet om ved brev, at der skulle sendes forhandlere til dronning Margrete, men at det var blevet afslået under henvisning til, at kommendatoren i Danzig allerede var udsendt.
1404. 28. juniRomPave Bonifacius 9, stadfæster Bosjø klosters friheder for dets gods.
[1404]. 29. juniRådmændene i staden Lübeck anmoder dronning Margrete om at opgive sted og tidspunkt for forhandlinger.
1404. 30. juniRanders bytingBorgmestre, rådmænd og borgerskab i Randers vidimerer rådmændene i Viborgs brev af 1365 4. august og kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1367 25. maj.
1404. 1. juliSyv kommendatorer, samt storskafferen fra den tyske orden og fogeden på Gotland slutter efter mægling af udsendinge fra Lübeck, Stralsund og Greifswald fred med kong Erik og dronning Margrete indtil midsommer næste år på den betingelse, at der i mellemtiden skal holdes forhandlinger i Skanør eller Kalmar om Gotland.
1404. 1. juliVisbyGenbrev af Folmer Jakobsen Lunge af Tvede og Thomas v. Vitzen, riddere, til forrige nr.
1404. [e. 1. juli]Højmesteren for den tyske orden, Konrad v. Jungingen, underretter ordensmesteren i Livland om kampene og våbenstilstanden på Gotland, herunder at ordenen havde taget og brændt godt 200 af dronning Margretes skibe og har ødelagt, hvad de kunne nå
1404. 6. juliHågen Tidekesen Friis, gejstlig i Roskilde stift, sælger sin gård i Allehelgens sogn i Roskilde til Heidenrik Konradsen, borger sammesteds, for 15 mark sølv.
1404. 6. juliOdenseAlbrecht Grote, borger i Lübeck, og broder Johannes Grote af dominikanerordenen i Tyskland skænker dominikanerne i Odense al deres ret i agrene Dagelykke og en del af den tilstødende eng til bod for deres sjæle og mod, at broder Johannes, der er svagelig, på livstid får sit underhold bragt til sin celle.
1404. 6. juliOdenseGenbrev til forrige nr. udstedt af broder Jens Mogensen, prior for dominikanerne i Odense, og menige konvent sammesteds.
1404. 6. juliHr. Bjørn Olufsen erkender at have modtaget noget gods i Hellerup af fru Cecilie, Peder Knudsens enke, i god tro og at stå hende til ansvar derfor.
1404. 16. juliMarienburgHøjmesteren for den tyske orden, Konrad v. Jungingen, svarer kong Henrik 4. af England, der har skrevet til højmesteren især om englændere, som vil komme til Skåne for at fange sild”. Højmesteren svarer, ”men angående det, jeres mildhed tilføjer om jeres folk, når de kommer til Skånes egne, at tage dem under beskyttelsens skjold og så videre, lad det være bekendt for jeres højærværdighed, at vi på grund af sager, der med god grund optager os, provokeret af fru dronningen af Danmark og hendes art, ikke forbundne med velvillig gunst, takket være skadeforvoldende anslag sendte vores hær imod dem. Men på et vist tidspunkt herfra blev våbenhvile sat imellem, således at vore folk kunne vende hjem til deres eget straks ved dens ikrafttræden.
1404. [e.] 16. juliReces af de preussiske stæders dag.
1404. 18. juliWestminsterKong Henrik 4. af England befaler sheriffer, toldopkrævere og kontrollører i London at tillade skipperen Edgar Schulte at udføre 14 tønder vin på skibet Cristofre af København til brug for biskoppen af Roskilde trods et tidligere forbud, når blot der erlægges de skyldige afgifter.
[1404]. 20. juliDanzigGottfried Vrowendorf meddeler borgmester og råd i Thorn, at rådet i Danzig har forordnet den, der vil tjene for sold gennem Øresund, han skal komme og lade sig skrive op på rådhuset, og fremdeles: Ingen skal sejle inden for eller uden for landet uden tilladelse. Men fremdeles synes det mig, at der ikke er kommet mange, som lader sig skrive op; men jeg tror, at de får folk, efter min mening. Danzigs skippere har været utilfredse med deres sold, og Thorns ligeledes, da de hørte, hvad han kunne tilbyde. Han har ikke hørt noget til Johan v. Putten.
1404. 23. juliHr. Johan Skarpenberg skøder gods i Djurs Nørre herred til hr. Peder Nielsen af Ågård.
1404. 24. juliHr. Svend Udsen skøder og oplader halvdelen af gården Tordrup i Galten herred til hr. Peder Nielsen af Ågård mod vederlag i gods i Djurs Nørre herred.
(1)404. [e.] 25. juliDanzigReces af de preussiske stæders dag i Danzig.
1404. 2. augustViborg landstingBiskop Lave af Viborg køber strandmøllen og andet gods i Sundstrup i Rinds herred af Yde Nielsen af Låstrup.
1404. 2. augustIndførselsbrev for Lars Jensen, dekan i Roskilde, på Mosegård.
1404. [e. 2. august]Biskop Lave af Viborg skøder et møllested i Ulbjerg til Viborg sankt Hans kloster.
1404. 3. augustLars Jensen, dekan i Roskilde og kannik i Lund, skøder 8 boder i Skanør, 8 gårde i Nävishög samt alt sit gods i Måssheddinge og Hemmestorp til Lunds kirkes bygningsfond mod, at dennes værger lader en daglig messe holde i koret.
[1404]. 4. augustDanzigKonrad Rusopp meddeler borgmester og rådmænd i Thorn , at han efter ankomst til Danzig har overleveret Johan Gottekin rådets brev og derefter er kommet i forbindelse med Elbings høvedsmænd og spurgte dem om, hvordan det gik. Da klagede han og skipperne over, at de ikke kunne få lejesoldater; folkene var allesammen sejlet til Skåne igen, og havde man fået 10 eller 12 mand, måtte man have udbetalt op til 4 mark. På rådhuset har borgmesteren meddelt ham, at englænderne er sejlet til Bretagne, hvorfor man enes om at lade flåden stikke til søs; men en parade viste, at kun halvdelen af soldaterne var mødt; det drejede sig om de 3 ballastede skibe med 100 mand lejetropper.
[Omkr. 1404. 4. august]PenskowoJohan von dem Mersche meddeler rådmændene i Thorn, at han har brudt Konrad Rusopps brev, nr. 418, og udtaler, at situationen ikke er så farlig, som denne mener. Jeg har også talt med købmænd på vejen, som har talt med skipperen, som nu er kommet fra Flandern. Og han sagde til dem, at 14 skibe sejlede med ham fra Swine. Skibene blev i Skåne. Og de mærkede ingen fare. hvilket også bekræftes fra anden side. Jeg har visselig også erfaret på vejen, at godt og vel 150 fartøjer, skuder og skibe, allerede er sejlet imod Skåne, og dermed er mange af de ledige folk sejlet bort, så at de vil være svære at få fat i.
1404. 5. augustS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. tillader ridderen Absalon Pedersen af Härlöv at have et rejsealter.
1404. 6. augustS. Pietro i RomPave Bonifacius pålægger biskop Peder af Roskilde i fem år at reservere en dignitet, et personat eller officium ved kirken i Lund for Jens Most, kannik sammesteds.
1404. 6. augustRomKardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af sankt Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse med resten.
1404. 6. augustOptegnelse om, at en del af ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.
1404. 9. augustVadstenaBroder Erik, ordensskriftefader i Vadstena kloster, fritager hr. Peder Jensen, fordum notar hos fru Ide af Gladsax, og Niels, franciskanermunk i Ystad, for yderligere erstatning for to bøger af den hellige Birgittas åbenbarelser, der gik tabt under en sørejse til Balga.
1404. 11. augustPræsten Anders Krok oplader gården Østre, som hans fader fik i pant af Erland Matsson, til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1404. 11. augustS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. overdrager Peder Jensen Danmark et kanonikat ved kirken i Lund og et andet ved kirken i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende begge steder, gyldigt i fem år.
1404. 11. augustS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy og Århus samt abbeden i Allehelgens kloster nær Lund at indføre Peder Jensen Danmark i et kanonikat ved kirken i Lund og et andet ved kirken i Roskilde.
1404. 12. augustS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. overdrager præsten Peder Jakobsen et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds, gyldigt i fem år.
1404. 12. augustS. Pietro i Rom.Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Pistoia og abbeden i Bækkeskov kloster at indføre præsten Peder Jakobsen i et kanonikat ved kirken i Lund.
1404. 12. augustS. Pietro i RomPave Bonifacius 9. pålægger biskop Jens af Odense at reservere en præbende ved kirken i Lund for Jens Nielsen, præst ved sankt Dionysius' kapel sammesteds, med gyldighed i fem år.
[1404]. 13. augustHans Stolle meddeler rådet i Thorn, at han intet ved om sine herrer, at Algot Magnusson har sendt penge til Stralsund, smør til Lübeck og okser til Skåne, at han og Abraham Brodersen har haft sammenstød på Gotland, og beder om rådets hjælp, da han og hans svende mangler levnedsmidler.
1404. 14. augustVoer klosterkirkeBroder Tyrger, abbed i Voer kloster, og hele konventet sammesteds vidimerer biskop Peder af Roskildes brev af 1404 16. juni.
1404. 15. augustRibe domkirkeHans Flemming, borger i Ribe, udlejer sin hustrus grundstykke i Bredegade til præsten hr. Hans Ryge for livstid mod en årlig leje af fem skilling sterling.
[e. 1404. 15. august - 1427. 6. september]Breve om en grund i Ribe, der skødes til Ribe domkapitel.
1404. 16. augustViborg landstingLandstingsvidne, at hr. Peder Nielsen af Ågård lod læse hr. Svend Udsens brev af 1404 24. juli ( = nr. 412)
1404. 25. augustJöns Storbensson, væbner, og hans hustru Argunda Mortensdotter sælger alt, hvad de ejer i Bystad og Frölunda, til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1404. 1. septemberNyborgHenrik, biskop af Osnabrück og greve af Holsten, vidimerer grev Adolf 7. af Holstens vidisse 1365 13. juni af grev Johan 3. af Holstens landret for Femern af 1326 15. august, cf. Dipl. Dan 2. rk. IX nr. 302 og Schlesw.- Holst. Urk.sammlung III,2,5 nr. 13.
1404MarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1404. 5. septemberNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger vedrørende dronningen af Danmarks udsending.
1404. 7. septemberJens Ingvarsen skøder sin rettighed i en gård i Gunderslevlille til hr. Tyge Basse.
1404. 8. septemberNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til hr. Klaus, den tilfangetagne ridder fra Danmark.
1404. 13. septemberLynderupJakob Kirt af Næs skænker sin hovedgård i Næs og andet gods i Hellum herred til Viborg bispestol for sjælemesser.
1404. 13. septemberNeumünsterElisabeth, hertuginde af Slesvig, slutter forlig med biskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten, om deling af arven efter grev Albrecht af Holsten.
1404. 13. septemberNeumünsterBiskop Henrik af Osnabrück, greve af Holstens genbrev til nr. 444.
1404. [Omkr. 13. september]Jakob Kirt giver sin gård Næs til bisp Lave i Viborg til gengæld for forlening og en evig messe.
1404. Omkr. 14. septemberLübeckKlaus Limbek erkender at skylde Markvard Folkerstorp syv mark lybsk.
1404. 29. septemberJon Lille, ridder, erkender at have modtaget Haderslev kapitels gods i Oksenvad sogn i mageskifte for sit gods i Vilstrup.
1404. 29. septemberStaden Utrecht udsteder en forordning om salg af sild, herunder også om salg af sild fra Skåne.
[1404. 29. september - 1405. 28. september]William Loveney, dronning Filippas skatmester, aflægger regnskab for reparationer, bl. a. af dronningens vogn og stol.
[1404]. 2. oktoberBorgen KøbenhavnPeder Lykke, ærkedegn i Roskilde, erklærer over for kong Henrik 4. af England, at kong Eriks udsendinge i løbet af kort tid er klar til afrejse, at kongen og dronningen er raske, og at krigen om Gotland foreløbig er afsluttet med den af hansestæderne mæglede stilstand, der skal vare til 1405 24. juni.
1404. 12. oktoberNotits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til budet fra Kampen, der havde bragt brev om overgreb på købmandsgods fra Slesvig.
1404. 14. oktoberNotits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til Johan de Hoyer og Lubbert Johanssoen til fortæring ved møde om overgreb på købmandsgods fra Slesvig.
1404. 14. oktober1404. 14. oktober, Reg. Dan. nr. * 3914, også trykt Gammeldanske Diplomer II 198, Ingeborg Nilsdotter og hendes søn Nils Gregersson, væbner, giver afkald på al deres ret til det gods i Kinglöt, Strand, Norrholm og Snopptorp, som dronning Margrete havde skænket til Eskilstuna kloster, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold. Ligeledes udelades deres fuldmagt til herredshøvdingen i Öster-Rekarna fuldmagt til at udstede skøde herom, trykt Svenskt Dipl. I 374 nr. 494, cf. 14040503002
1404. 15. oktoberHr. Peder Basse i Svendstrup skøder og oplader det gods i Årsmarke og Årsmarke overdrev, som han arvede efter sin farmor fru Kirstine, til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede.
1404. [e.] 16. oktoberMarienburgReces af hansedagen i Marienburg.
[1404. e. 16. oktober]MarienburgHansestæderne, der var forsamlet til forhandlinger i Marienburg, anmoder dronning Margrete om at overholde den våbenstilstand, der er sluttet med højmesteren for den tyske orden.
[1404. e. 16. oktober-f. 1405. 12. marts]Instrukser for hansestædernes udsending til forhandlinger i Flandern, Brabant, Holland og Zeeland.
1404. 19. oktoberHr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille skøder ved mageskifte 2 agre og 3 skæpper land til Jakob Nielsen Rintaf i Reinstrup.
1404. 19. oktoberJakob Nielsen, Rentaff i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1404. 19. oktoberAnders Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1404. 19. oktoberÅstrad Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1404. 1. novemberHr. Anders Jakobsen Lunge mageskifter to agre, der tidligere har ligget til en gård i Gunderslevlille, til Åstrad Svendsen i Reinstrup for denne jord ved Bavelse sø
1404. 2. novemberNotits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til Johan de Hoyer og Gelmer Meynoltssoen, der var redet til Zwolle for at tale med biskoppen af Utrecht om bl.a. købmændene fra Slesvig.
1404. 8. novemberKristian, provst i Roskilde, erkender for livstid at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Provstrup i Osted sogn mod en årlig afgift på en halv tønde smør.
[1404]. 10. november-[1411]. 10. novemberSchwerinHertug Johan af Mecklenburg forklarer borgmestre og rådmænd i Lübeck som svar på deres brev angående greven af Schauenburg, hvorfor han er blevet dennes fjende, og bemyndinger dem til at varetage hans interesser.
[1404. e. 10. november]Højmesteren for den tyske orden svarer ærkebiskop Jakob af Lund på hans brev, at Oluf Jensen, borger i Neksø, vil blive frigivet sammen med de øvrige fanger, hvorom dronning Margrete har udsendinge hos ham, men at der ikke vil blive ydet erstatning for skader på kirkens gods.
1404. 11. novemberS. Pietro i RomPave Innocens 7. giver Ivan Sassen, landprovst på Lolland, et transsumpt af sin forgænger pave Bonifacius 9.s bulle af 2. juni 1400.
1404. 11. novemberJönköpingDronning Margrete besvarer tre breve fra borgmestre og rådmænd i staden Lübeck, vedrørende gods fra Reval og fangerne i Preussen og beder dem være virksomme for opretholdelsen af det bestående forhold mellem hertuginden af Slesvig, hendes børn, holstenerne og ditmarskerne.
[Omkr. 1404. 11. november]Tideke Sten, foged i Lübeck, og Matthias af Gheulen kvitterer hr. Folmer Jakobsen for 60 mark lybsk.
1404. 12. november1404. 12. november, Reg. Dan. nr. *3919, se 1404 13. november.
1404. 12. november1404. 12. november, APD VII 201 nr. 5609, vedrørende Johan Perdemarked, evig vikar ved kirken i Petersdorf, Ottoniensis diocesis, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Femern.
1404. 13. novemberS. Pietro i RomPave Innocens 7. pålægger efter ansøgning af dronning Margrete officialen i Lübeck ved provision at overdrage Gerlak v. Bremen et kanonikat ved kirken i Schwerin og give ham ventebrev på en større præbende samt dignitet, et personat eller officium sammesteds.
1404. 13. novemberS. Pietro i RomPave Innocens 7. overdrager Mikkel Klementsen et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds samt på en dignitet, et personat eller officium i Lund eller i Roskilde.
1404. 13. novemberS. Pietro i RomPave Innocens 7. pålægger biskopperne af Piacenza, Odense og Ribe at indføre Mikkel Klementsen i et kanonikat ved kirken i Lund.
1404. 13. november1404. 13. november, kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete tager Vadstena kloster under deres beskyttelse, stadfæster, hvad kong Magnus har givet det, og giver det al den ret, de har i Vadstena by, hvori datoen if. G. Carlsson, (Svensk) Hist. Tidskrift 1936 20 note 3, bør rettes fra feria til quinta feria, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1404. 14. novemberHaagHertug Albrecht af Bayern kundgør, at han og hans tro mand Gerrit van Heemskerke, der agter at rejse til dronning Margrete, gensidigt har foretaget fuldstændig opgørelse af tilgodehavender og krav, og giver ham kvittering for det, han har modtaget.
[1404]. 15. november - [1411]. 14. novemberGüstrowBalthasar, fyrste af Werle-Güstrow , meddeler borgmestre og råd i Lübeck som svar på deres brev angående hans strid med grev Adolf af Schauenburg, at han har underrettet hertuginde Elisabeth af Slesvig om sine hensigter.
[1404]. 17. november - [1411]. 16. novemberSchwerinKong Albrecht af Sverige meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck som svar på deres brev med tilbud om mægling mellem ham og grev Adolf af Schauenburg med dennes billigelse, at hertuginde Elisabeth af Slesvig har påtaget sig mæglingen.
[1404]. 18. novemberJönköpingKong Erik 7. af Pommern takker kong Henrik 4. af England for det budskab, som Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, forsinket af krig og vejrforhold, har overbragt ham, lover at sende udsendinge, såsnart vejrforholdene tillader det og beder om, at Filippas ankomst må finde sted i maj måned.
1404. 18. novemberJönköpingBiskop Øystein af Oslo, Ture Bengtsson, ridder, Arnbjørn, provst ved apostelkirken i Bergen, Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, Anders Olufsen og ..... Stensen, riddere, erklærer over for kong Henrik 4. af England, at vejrforholdene hidtil har forhindret dem i at begive sig til England.
[1404]. 18. novemberJönköpingPeder Lykke, ærkedegn i Roskilde, beder kong Henrik 4. af England om, at tidspunktet for hans datter Filippas afrejse bliver meddelt så betids, at kong Erik kan afvente hendes ankomst.
1404. 19. novemberJönköpingKong Erik 7. af Pommern beder kong Henrik 4. af England om at foranledige, at det gods, der er frataget Oluf Svendsen og Albert Neghler, borgere i Ålborg, bliver givet dem tilbage.
1404. 20. novemberMeldorfDitmarskerne slutter fred i ti år med grev Henrik af Holsten, biskop af Osnabrück, og hertuginde Elisabeth af Slesvig.
1404. 25. novemberGert Nielsen i Tjæreby pantsætter fire gårde i Skellings sted til Anders Gris.
1404. 30. novemberHerman Skarpenberg lover hertuginde Elisabeth af Slesvig og Ulrich v. Pentze ikke at rejse yderligere besværinger over den skade, han led i Süderhamme, da hertug Gerhard 6. blev dræbt.
1404. 3. decemberSjællands landstingGertrud Pedersdatter, enke efter ridderen Erik Barnimsen af Skarsholm, skøder på Sjællands landsting alt sit fædrene gods i Ejby til Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde.
1404. 5. decemberÅrhus domkirkeVidnesbyrd om at hr. Niels Pedersen har godtgjort, at gamle Niels Våde på sit dødsleje har erkendt med urette at have fravundet Århus domkirke noget gods i Følle, og at dennes brodersønner Mogens og Ture Mikkelsen erkendte ikke at have nogen ret dertil.
1404. 13. decemberLübeckPredbjørn Podebusk, ridder, pantsætter for 100 mark en renteindtægt på 10 mark.
1404. 14. decemberKalundborgKong Erik 7. af Pommern tager hospitalet i Kordil ved Kalundborg under sin beskyttelse og stadfæster dets privilegier.
1404. [e.] 20. decemberMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1404. 21. decemberNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen, hr. Svend.
1404. 27. decemberNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til ridderen, der var fanget i Danmark.
1404. 29. decemberHelsingborgBente Madsdatter, enke efter Knud Porse, skænker en gård i Römnarp til Bosjø kloster.
Brødrene Henrik og Anders Hennekesen sælger deres gård i Næstved til Jakob Neets(?)
1404Peder Gris pantsætter sin broder Jakob Rentaff fire ørtug skyldjord i Tokkerup for 17 mk. sølv.
1404Sjællands landstingInger, datter af Oluf Tordsen, skænker sin gård i Lundby til Næstved sankt Peders kloster.
1404Aute Jensen pantsætter en gård i Nykirke sogn til hr. Kristian Skram.
1404Hamburgs kæmnerregnskab.
1404Udgifter for storskafferen på Marienburg i Skåne.
1404Konrad Iserenvord, ærkebiskoppens foged på Bornholm, skylder storskafferen på Marienburg 16 mark for 4 læster mel.
1404Optegnelse om storskafferen på Marienburgs tilgodehavender på Bornholm.
1404Optegnelse om et tilgodehavende for salt, som uretmæssigt var blevet hentet i storskafferens lager og ført til Skåne.
1404Optegnelse i staden Regensburgs regnskaber, hvor der under oplysninger om musikanter bl. a. anføres en af den danske konges ikke navngivne herolder.
1404Anders Jakobsen Lunge skøder Bridde mølle til kronen.
1404Tingsvidne, at Jakob Assersen gav gods i Gedved til Øm kloster.
1404Jakob Kirts brev om alt hans gods på Grenå mark, der er givet til Øm kloster efter hans død.
1404Erland Kalvs og hans søn Jakob Kalvs seks skødebreve på gods i Gylling.
1404 eller 1562Skøde på et jordstykke i Nørreby.
1404Lysgård herredstingSandemændsbrev om enemærkeskov i Iller.
1404Lavhævd på Kærsgård i Rakkeby.
1404Otto Oldeland skøder sit gods i Ulsted og andetsteds til Børglum kloster.
1404Fru Ellen Buggesdatter skøder Mads Nielsen en gård i Hastrup.
1404Skøde på gods i Lynderup, Bjærgegrav og Fussing.
1404Skødebrev på gods i Maglemer.
1404Alike, enke efter hr. Jens Rud, skøder sin arv efter Johan Remersen til biskop Peder af Roskilde.
1404Jakob Gyncikesen skøder gården Holte og sit gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde.
1404Hr. Jens Rud skøder alt sit arvegods efter fru Bege til biskop Peder af Roskilde.
1404Mageskifte mellem biskop Peder af Roskilde og abbed Lars af Ringsted om tienden af Benløse og gods i Himmelev.
1404Anders Pedersen af Svanholm skøder gods i Sømme, Volborg og Ringsted herreder til biskop Peder af Roskilde.
1404Anders Gris af Nordrup oplader nogle breve til hr. Sabel Kerkendorp.
1404Kong Erik giver biskop af Peder af Roskilde kvittering.
1404Rådet i Stralsund kvitterer biskop Peder af Roskilde for 1000 stralsundske mark.
1404Kristine, datter af Peder Grubbe, pantsætter gods i Ramsø herred til biskop Peder af Roskilde.
1404Pantebrev på en gård i Rind.
1404Jens Pedersen af Bakkendrup pantsætter en gård i Drøsselbjerg til Jakob Olufsen, borgmester i Slagelse, for 20 mark sølv.
1404Flakkebjerg herredstingTingsvidne af Flakkebjerg herredsting om, at den gård i Gimlinge, som Jens Knudsen bebor, var pantsat til Peder Bosen, munk i Antvorskov kloster, for 4 skilling grot, som efter dennes død skal tilfalde ham.
1404Karen Nielsdatter giver Esbern Nielsen af Svallerup et bol jord sammesteds.
1404Jakob Smed oplader Jens Skinkel den gård i Nørreby, der var pantsat til ham af Folrad Skinkel.
1404Jens Pedersen lejer Antvorskov klosters gård i Falsterbo for 18 skilling grot årligt.
1404Niels Jensen erkender at have lejet Antvorskov klosters gård i Havestræde i Slagelse.
1404Børge Torkilsen af Gladsax' gavebrev til Tommerup kloster på gods i Stiby og Tulstrup.
1404Gerhard Nielsen giver Tommerup kloster en gård i Stiby.
1404Lavhævd på Demstrup og tilliggender.
1404Navne fra et brev fra København.
[1404]Højmesteren for den tyske orden beder ærkebiskop Jakob af Lund i sit svar på dennes brev vedrørende saltet på Bornholm tillade købmændene at nyde samme friheder der som i Skåne, således at de frit kan ind- og udføre varer derfra, og give dem det beslaglagte salt tilbage.
[1404]De preussiske købmænd klager til højmesteren for den tyske orden over, at de ikke som i Skåne frit kan oplægge deres varer på Bornholm, og at deres salt delvis er blevet beslaglagt.
[Omkr. 1404]Optegnelse om, at stædernes fogeder i Skåne skylder storskafferen i Königsberg 50 nobler for et skib, der blev udrustet til fredeskib.
[1404-1407]Peter Wargel, dommer i Nessau, meddeler Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden , en række politiske efterretninger, herunder, at dronningen af Danmarks herold har været ved kongen af Ungarns hof og klaget over, at kongen af Polen har svigtet det forbund, han har sluttet med hende.
[1404-1410]Klaus Gildemeister, borger i Danzig, anmoder borgmestre og rådmænd i Thorn om at udstede en erklæring om, at han i sin tid, mens han var høvedsmand på et skib, der efter højmesterens ordre blev udrustet til fredeliggørelse af forholdene i Østersøen og på Bornholm for købmændene, ikke har taget et skib tilhørende en mand, der nu er kommet til ham med breve fra Stettin og fogeden på Bornholm, som rejser denne påstand.
[1404-1414]Ingvar Nielsen af Kædeby, væbner, skøder Helligkors' eller sankt Ødbøns alters gods i Bøstrup, Næstebølle og Emmerbølle, som hans hustru Mettes fader Anders og bedstefader Niels Butze i over 60 år har haft i deres værn, tillige med altrets pengeblok til præstebordet i Bøstrup mod afholdelse af en ugentlig messe.
[1404-1416]Biskop Peder af Roskilde kvitterer Niels Brok, kannik i Roskilde, og dennes broder Lave Jensen for indløsningen af det gods på Sjælland, som de og deres moder havde pantsat til ham.
14041404, ÆA. IV 10, se 1405 21. juli.
14041404, APD VII 204 nr. 5612, er identisk med 1304 21. januar, Dipl. Dan. 2. rk. V nr. 289.
14041404, APD VII 204 nr. 5613, er identisk med 1304 2. oktober, Dipl. Dan. 2. rk. V nr. 340.
[1404][1404], Reg. Dan. 3927, Ridderen Kristian Nilsson, høvedsmand på Viborg, sender fogeden i Narva en skrivelse, hvori han omtaler, at ridderen Tord Bonde er draget til kongen, skal if. Finlands Medeltidsurkunder II 97 nr. 1318 henføres til [omkr. 1410] ved pinsetid.
[1404][1404], Reg. Dan. 3928, Janeke Hampmos, foged på Raseborg, sender rådet i Reval en skrivelse fra kong Erik til de livlandske stæder,skal if. Finlands Medeltidsurkunder II 244 nr. 1611 henføres til [omkr. 1420] 13. januar.
[1404][1404], Reg. Dan. 3929, Janeke Hampmos, foged på Raseborg, sender rådet i Reval en skrivelse, hvori han omtaler kong Eriks fred med russerne samt et skib fra Gotland, hvis besætning har drevet landkøb i Sverige, skal if. Finlands Medeltidsurkunder II 248 nr. 1619 henføres til [omkr. 1420 maj]
14041404 Dag ?, Rep. 4660s = Rep. 2. rk. 12976, hr. Peder Madsen skænker en gård i Ulbølle til helligåndsklostret i Fåborg, må antagelig henføres til begyndelsen af 1500-tallet, da der kendes en hr. Peder Madsen, official i Odense, i 1404 og 1411, Rep. 2. rk. 10247 og 11877, og som af prior og konvent i nævnte kloster optages i klostrets broderskab [1506-1528], Lindbæk og Stemann, De danske Helligåndsklostre, Dipl. 239 nr. 326a, Rep. 2. rk. 12776, cf. også Danske Mag. 8. rk. I 316 note 6.
forrige næste