forrige næste
DatoStedNr.Regest
1405. 3. januarJakob Henriksen, væbner, lejer på livstid af præsten Peder Tordsen i Lund alt sankt Knud alters gods i Vemmenhög herred med undtagelse af Låremølle.
1405. 6. januarNiels (Jesse) Olufsen Lunge i Falkerslev pantsætter hr. Folmer Jakobsen Lunge to gårde i Vester Såby for en gæld på 20 mark sølv.
1405. 7. januarNummis bySten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, hr. Jöns Amundsson, kannik i Åbo, på domkirkens vegne, den gård i Hewiis, som Steffen af Hewiis har taget i besiddelse.
1405. 8. januarLankisSten Bosen og Klaus Fleming, riddere, fradømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Inge Brun det gods i Liuskala by, som Peder Tyske gjorde krav på
1405. [9.-13. januar]Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen Henrik Spies, der var fange i Danmark.
1405. 10. januarFyns landstingRidderne Niels Pedersen af Løgismose og præsterne i Dalum, hr. Niels Friis og hr. Niels samt otte verdslige vidimerer på Fyns landsting Albert Andersen af Tovskovs brev af 1391 25. november.
1405. 10. januarNummis bySten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Nils Andersson halvdelen af gården Järvis, der var blevet solgt, mens han var barn.
1405. 11. januarMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1405. 11. januarNummis bySten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Ante Noko gods i Sontamala.
1405. 15. januarLunds bytingTingsvidne, at Niels Simonsen skøder en gård i Lund til Niels Sunesen.
1405. 16. januarNummis bySten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Nils Andersson halvdelen af gården Järvis.
1405. 21. januarEkholmKong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete pantsætter kronens gods i Boknæs og Skredsvik til Fikke Grubendal for 600 lybske mark.
[1405. 21. januar-15. februar]Dronning Margretes instruks for kong Erik 7. af Pommern i anledning af hans forestående rejse til Norge.
1405. 23. januarS. Pietro i RomPave Innocens 7. pålægger abbeden i Pudagla kloster at indsætte Henning Segebode, gejstlig i Roskilde stift, som præst ved sognekirken i Lancken, hvortil hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Stettin havde præsenteret ham, men hvem biskop Peder af Roskilde havde nægtet at indsætte.
1405. 28. januarKristian Hemmingsen, provst i Roskilde, erklærer at have en gård i Jonstrup, tilhørende Henneke Mule, borger i Roskilde, i pant for 12 mark sølv.
1405. 31. januarHenning Augustin, væbner, erkender på tro og love at have modtaget borgen Edsholm samt hele Värmland af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af, at han på deres forlangende når som helst skal afgive det og ved deres død holde borgen til kongens søster jomfru Katrines hånd og ved hendes død til den, der da tages til konge i de tre riger.
1405. 2. februarAlbert Zerlin pantsætter en gård i Kyndby til Gert v. d. Lancken.
1405. Omkr. 2. februarPeder Brynjulfsson sælger sin gård i Strängnäs og en gård i Lindeberg til ridderen hr. Abraham Brodersen for 45 mark.
1405. 3. februarSikoisSten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tilkendegiver på kongens vegne i nærværelse af bl. a. hr. Jens Due, hofmester, at Heikki Kärpe og hans fæller er parthavere i Vääksyniemi i Kangasala.
1405. 5. februarAxevallaHenneke Bækman og Nils Guttormsson, væbnere, erkender på tro og love at have modtaget borgen Axevalla af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af, at de på deres forlangende når som helst skal afgive den og ved deres død holde den til kongens søster jomfru Katrines hånd og ved hendes død til den, der da tages til konge i de tre riger.
1405. e. 5. februarOptegnelse om en i Stettin ført proces angående en skude og en bod i Dragør.
1405. 10. februarBroder Jens, prior i Antvorskov kloster, kvitterer ridderen hr. Johan Olufsen for den årlige afgift af klostrets gods i Tuse herred på 40 pund korn og en tønde smør.
1405. 10. februarSääksmäkiJöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, fastsætter på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, skel mellem ridderen Oluf Tavasts og Jöns Taipals besiddelser i skov og vandløb i Pääjärvi.
1405. 10. februarSääksmäkiJöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jusse Due, hovmester, Håkon Knutsson gårdene Liihattula i Sääksmäki sogn og Solberga i Urdiala sogn.
1405. 10. februar1405. 10. februar, Reg. Dan. 3150, trykt O. Nielsen, Cod. Esrom. 249 nr. 237 (med datering 13. februar 1405(?)), tingsvidne af Søborg byting om en gård i Søborg skal formodentlig henføres til 1425 13. februar, cf. Rep. III 362 og Gammeldanske Diplomer III 10.
1405. 14. februarDordrechts bytingsdom over nogle hollænderes klage vedrørende fordringer i et skib fra Skåne, som har anløbet Dordrecht.
1405. 14. februarHattulaJöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, stadfæster på kongens vegne i nærværels af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Hattula kirkes besiddelse af den del af Mettola by, som biskop Hans og hr. Jöns Bile havde overdraget præstegården.
1405. 16. februarBytingsvidne, at ordensbroderen Lars sælger en gård i Lund til Jens Belkow.
1405. 24. februarHelsingborgHr. Jens Nielsen af Aunsbjerg indgår forlig med hr. Jens Andersen af Estrup og dennes sønnesønner, Anders og Lave Jensen, angående drabet på den sidstnævntes fader, Jens Jensen af Clausholm.
1405. 24. februarJens Pallesen af Skafterup sælger en gård i Borridsø samt Over-Årup mølle til Niels Mikkelsen Sommer.
1405. 24. februarHelsingborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg har svoret evig stilstand og fred over for hr. Jens Andersen af Estrup, ridder, Anders og Lave Jensen angående drabet på disses fader Jens Jensen af Clausholm.
1405. 24. februar1405 c. 24. februar, Reg. Dan. 3151 = *4130, se 1408 24. februar.
[1405]. 26. februarLübeckJohan v. Thorn og Johan v. d. Mersche meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at der nu kun er ankommet udsendinge fra Riga og de tyske købmænd i Brügge foruden dem selv til den kommende hansedag, og at de nødtvungent må være uvirksomme. - I skal også vide at der stadig iikke er nogen af fru dronningen af Danmarks sendebude er til stede.
1405. 27. februarHattulaSten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, fru Ragnhild en borderlod i Hermansø
1405. 6. marts1405. 6. marts, Reg. Dan. 3152 = *4753; Rep. udat. 573, dom afsagt i en strid mellem hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, og Niels Jensen af Hammer, skal sandsynligvis henføres til 1425. 21. februar.
[1405]. 7. martsLübeckJohan v. Thorn og Johan v. d. Mersche meddeler de preussiske stæder, at de frygter, at hansedagen skal blive yderligere udsat, at de har beklaget til borgmesteren i Lübeck over deres tvungne uvirksomhed, at man fra alle havne udskiber gods gennem Øresund, og at hidtil kun udsendinge fra Riga og Flandern har indfundet sig fra hvem de har erfaret, at englænderne har tre flåder i søen: én sejler mod vest, en anden mod Swijn og en tredje har kurs mod Skagen.
1405. 7. martsSandnäsSten Boson og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, kronen gods i Ingå, Lojo og Karis.
[1405]. 7.-8. martsLübeckJohan v. d. Mersche beretter for rådmændene i Thorn om sin lange unyttige ventetid i Lübeck, at der om kort tid skal være forhandlinger i Wismar, at sejladsen gennem Øresund fra Stralsund og Wismar er i fuld gang, og at englænderne har beslaglagt en preussisk flåde i Flandern og derefter har begivet sig til Skagen for at angribe købmændene.
1405. 8. martsSankt Marthas kapel i Lunds domkirkeÆrkebiskop Jakob af Lund erklærer, at brødrene Åge og Peder Laxmand har skødet den gård og det landbosted i Flädie, som deres fader havde testamenteret, til Lunds domkirkes bygningsfond mod afholdelse af dennes og hans hustru Talekes årtid.
1405. 8. marts1405. 8. marts, Reg. Dan. *3936, kong Erik 7. af Pommern stadfæster et af kong Håkon 6. udstedt og af dronning Margrete og kong Oluf stadfæstet beskyttelsesbrev for Arnold Bager, Magdalene, hans hustru, deres børn og deres folk, er udstedt af Erik 7. som norsk konge og udelades derfor i Dipl. Dan.
1405. 9. martsFastarbySten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, hr. Jens, sognepræst i Kimito, jord i Germundby, som Hartvig Dyker havde gjort krav på
1405. [e. 12. marts]LübeckReces af hansedagen i Lübeck.
1405. 13. martsUskelaSten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Håkon Knutsson en tredjedel i Lupaja og kong Erik 7. af Pommern to tredjedele som danearv.
1405. 13. marts1405. 13. marts, Reg. Dan.nr. *3939, registreret NPH-Nytt 1983, 2 56, Sten Laleson, herredshøvding i Aska herred, opregner efter anmodning fra dronning Margrete den skattejord og det gods, som kronen har ret til i Aska herred, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1405. 14. martsLübeckHansestædernes udsendinge, forsamlet i Lübeck, meddeler dronning Margrete, at de har aftalt forhandlinger i Skanør med højmesteren for den tyske orden til den 7. juni, men er på deres side allerede rede den 24. maj til forhandlinger og beder om hendes svar derom.
1405. 14. martsLübeckHansestædernes udsendinge, forsamlet i Lübeck, meddeler dronning Margretes råder, at de har aftalt forhandlinger i Skanør med højmesteren for den tyske orden til den 7. juni, men er på deres side allerede rede den 24. maj til forhandlinger og beder dem råde dronningen til et hurtigt svar.
1405. 14. martsUskela bySten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester domkirken i Åbo Lemo gods, som Lars Godsven har gjort krav på
1405. 18. martsVistaSten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester kronen gods i Sagu og Pemar sogne.
1405. 21. martsVadstenaSøster Gerdeke, abbedisse, og alle klostersøstre, broder Erik, ordensskriftefader, og alle klosterbrødre i Vadstena kloster optager kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, deres venner og de tre riger Sverige, Danmark og Norge i deres bønner og forpligter sig til at underholde tre personer, som kongen og dronningen måtte udvælge.
1405. 21. martsPeder Jonsen af Osby skøder en gård i Bältinge til Bosjø kloster.
1405. 24. martsKapitlet i Lund vidimerer kong Kristoffers privilegier for Lunds domkirke.
1405. 25. marts1405. 25. marts, Reg. Dan. 3153* = *5476, også registreret Kilder til Danmarks Møntvæsen i Middelalderen II 74 nr. 577, Henneke Limbæk af Næbbe pantsætter forskelligt gods til fru Mette af Sonnerup, må henføres til 1455 25. marts.
1405. 26. martsLundÆrkebiskop Jakob af Lund overlader Henrik Ingvarsen, kannik i Æbelholt kloster, Brönnestad kirke på den betingelse, at han skal residere i præsteboligen.
1405. 29. martsPreben Podebusk af Egholm, ridder, pantsætter Melby på Halsnæs til biskop Peder af Roskilde for 200 engelske nobler i guld og 100 mark lybsk.
1405. 29. martsBiskop Lave af Viborg køber Lynderupgård.
1405. Omkr. 29.martsLübeckKlaus Limbek erkender at skylde Lars Wulf og Johan Stornhanen ti mark lybsk.
1405. Omkr. 29. martsLübeckJohan Lüchow og Andreas Robelman stiller sikkerhed til Marquard Folkerstorp for Klaus Limbek angående 6 mark 3 skilling lybsk.
1405. 29. marts1405. 29. marts, Reg.Dan. nr. *3945, registreret NPH-Nytt 1983, 2 57, Sigge Birgersson, herredshøvding i Åkerbo herred, erklærer efter anmodning fra dronning Margrete, at Tuna i Rystads sogn er kongens treding, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
(1)405. 30. martsHelsingborgDronning Margrete erklærer sig villig til at deltage i de af hansestæderne til pinsedag aftalte forhandlinger, omend Skanør og Fasterbro ikke er særligt velegnede hertil, og anmoder om, at alle tidligere deltagere må blive repræsenteret.
1405. 30. martsWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger John Topcliff, serjeant-at-arms, at undersøge en klage fra Albrecht Negler og Oluf Skipper, købmænd og skibsførere fra Ålborg, over, at de er blevet frarøvet deres varer ud for den norske kyst.
1405. 30. marts1405. 30. marts, Reg. Dan. nr. *3946, registreret NPH-Nytt 1983, 2 57, Erik i Ökna, herredshøvding i Memmings herred, opregner efter anmodning af dronning Margrete den skattejord og det gods, som kronen har ret til i Memmings herred, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1405. 1. aprilSten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, Hovmester, Kortham Vadios, som Oluf Pyhänsuu havde gjort krav på
[1405. e. 1. april]Reval beder højmesteren for den tyske orden gøre sin indflydelse gældende hos dronning Margrete angående gods, der er blevet taget på Neva.
[1405. e. 1. april]Reval beder dronning Margrete om, at det gods, der blev taget fra to skibe på Neva, må blive givet tilbage.
1405. 3. aprilÅboJöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, gods i Hammar til sankt Laurentius' alter i Åbo domkirke.
1405. 3. aprilJöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Bengt Michelsson en eng i Sarinoja.
1405. [Omkr. 3. april]Jöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, gods i en sag mellem Åbo domkirke og Magnus Ragvaldson.
1405. [Omkr. 3. april]Jöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, stadfæster på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, hr. Gerlags besiddelse af en eng på Uplinge ø
1405. 4. aprilÅboJöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, stadfæster på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Jöns Andersson en gård i Haiais by.
(1)405. 5. aprilMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1405. 5. aprilHaagGrev Vilhelm af Holland klager til højmesteren for den tyske orden over forskellige forhold herunder, at nu på det sidste skånske togt er der opstået en strid mellem to matroser på Maestrant og forlanger handelsfrihed for sine undersåtter.
1405. Omkr. 5. aprilLübeckHenrik Hannepol og Walter Schildefort garanterer for 358 mark, som Lydeke Smed skylder Henrik Bonhorst, Peter Nieborg og Herman Buken, der var leder af det kompagni, der sejlede til Skåne.
[1405]. 7. aprilRådmændene i staden Lübeck sender de preussiske stæder en afskrift af dronning Margretes brev af 30. marts med anmodning om hurtigt svar, hvis de har noget at fremføre.
1405. 8. april1405. 8. april, APD VII 205 nr. 5615, vedrører værneherrer for præsten i Gingst, Roskildensis diocesis, og udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.
1405. 9. aprilMiddelsom herredstingTingsvidne af Middelsom herredsting om, at Margrete Jensdatter og hendes svigersønner Jakob Jernviller og Niels Madsen godkender alle forhandlinger mellem hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, og Jens Brandsen samt sidstnævnte pantsættelser til førstnævnte.
1405. 9. aprilRoskildeÆgteskabskontrakt mellem hr. Albert Engelbrektsen og jomfru Gertrud Klausdatter.
1405. 10. aprilMargrete Pedersdatter, enke efter hr. Henneke Moltke af Torbenfeld, ridder, skænker sin brydegård i Frankerup til Roskilde sankt Clara kloster som vederlag for, at der på livstid skal gives hende en præbende sammesteds.
1405. 10. aprilReg. Dan. nr. 3947, under dato 1405. 10. april, med forlæg i Westphalen, Monumenta III 1761, Hertugerne Henrik, Adolf og Gerhard af Slesvigs overenskomst med ditmarskerne, skal rimeligvis henføres til 1425 10. april.
1405. 12. aprilErik Krummedige, ridder, erkender at have lejet Løgum klosters gods på Jyndevad mark for livstid.
1405. 12. aprilSorøAbbederne Salomon i Esrom og Niels i Sorø erkender at have modtaget 1000 nobler af dronning Margrete og lover, at hvis hun dør, inden hun har krævet disse penge tilbage, så skal de uddeles til pilgrimsrejser til en lang række opregnede steder, og disse skal være afsluttede inden to år efter dronningens død.
1405. 12. aprilÆbleholmNils Bengtsson pantsætter sin ejendom Jonstorp i Vinberga sogn i Nørrehalland til Svend Sture for en gæld på 40 mark svenske penge.
1405. 12. aprilDe preussiske stæder meddeler Lübeck, at de er blevet enige med højmesteren for den tyske orden om at standse udførslen gennem Øresund af træprodukter, jern, hør og klæde og garner fra Preussen, men at Lübeck og nærliggende stæder dog kan undtages herfra.
1405. 13. aprilHelsingborgAbbed Niels og klostersamfundet i Sorø kvitterer dronning Margrete for 500 lødige mark, for hvilke byen Køge fordum var pantsat til klostret.
1405. 14. aprilNiels Jensen Sosadel, væbner, pantsætter sin gård i Gerlev til Galmen Pedersen for ni mark sølv.
1405. 20. aprilRosendalMogens Bing, Hans Hågensen, Mogens Nielsen og Jon Holmbo gør vitterligt, at de på kongens bud har indført hr. Bjørn Svendsen af Rosendal i det gods som, Aksel Kjeldsen havde i pant af Jens Uffesen.
[1405]. 20. aprilWindsorKong Henrik 4. af England pålægger John Topcliff, serjeant-at-arms, at sørge for, at Albrecht Negler og Oluf Skipper, købmænd og skibsførere fra Ålborg, får det dem frarøvede gods igen eller fuld erstatning herfor.
1405. 21. aprilBrødrene hr. Jakob Olufsen Lunge og Peder Olufsen giver deres farbroder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tved kvittering for den tid, da han var deres formynder og værge.
1405. 21. aprilJakob Kirt sælger og skøder Næsholm og andet gods i Hellum herred til biskop Lave af Viborg.
1405. 22. aprilLars Jensen, dekan i Roskilde, skænker en gård i Fuglie, en gård i Everlöv og fire gårde i Lackalänge til Lunds kirkes bygningsfond mod afholdelse af en daglig messe for sankt Laurentii alter i domkirken.
(1)405. 23. aprilRådmændene i Danzig meddeler rådmændene i Thorn, at Stralsund har sendt et brev til dem med Thorns sendebud, og beder dem tage stilling til indholdet samt betænke det brev, der var sendt fra Lübeck angående dronning Margrete.
1405. 23. april1405. 23. april, APD II 173 nr. 1073, vedrører sognepræsten i Gingst, Roskildensis diocesis, og udelades derfor i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.
1405. 1. majGottorpHillegund van Utzen kvitterer hertuginde Elisabeth af Slesvig for betalingen af 100 mark af de 200 mark, som hertug Gerhard havde forpligtet sig til at betale Hillegund og hendes datter.
1405. 3. majHr. Mogens Munk erkender, på kongens vegne at have oppebåret 30 mark sølv, der har henligget i Ålborg kloster år og dag.
(1)405. 6. majMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1405. 7. majMarienburgHøjmester Konrad v. Jungingen meddeler de vendiske stæder, at han har sendt sine gesandter til det forestående møde i Skåne med dronning Margrete.
1405. 8. majOluf Esbernsen skænker forskelligt gods i Skåne til domkirken i Lund.
1405. 10. majBo Dyre og Anders Ingvarsen, høvedsmænd i Stockholm, vidimerer Lydeke Russes brev af 1384 26. december, Ture Bengtssons af 1386 31. maj og Lydeke Russes af 1386 27. juni.
1405. 11. majLundBorgerne i Lund klager til pave Innocens 7. over, at helligåndshuset i Lund, efter at være blevet lagt ind under kantordømmet i Lund, er blevet berøvet dets gods, og at dets inventar er blevet fordelt mellem kannikerne, og beder om, at paven vil pålægge ærkebiskoppen og kannikerne at give godset tilbage.
1405. 15. majNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til borgmesteren i Dirschau for en rejse til Danmark.
1405MarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1405. o. 17. majLübeckJohan v. Springe erkender, at han af Lutgard, enke efter magister Gerhard Saas, har modtaget et åbent brev af den afdøde biskop Tetze af Odense om en pengesum, som han tidligere skyldte denne.
1405. 24. majErik Jensen, præst og prior i Ring kloster, Margrete Lavesdatter, priorinde, og konventet sammesteds skøder klostrets øde gods i Nederskov til brødrene Jens og Mikkel Madsen som vederlag for deres øde gods i Assendrup.
1405. 24. majMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete som svar på hendes brev, at hans udsendinge er rede til at rejse til de udsatte forhandlinger, så snart vejret tillader det.
1405. 25. majLysgård herredstingTingsvidne, at fire gårde i Have tilhører kirken.
1405. [e. 29. maj]Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.
1405. Omkr. 7. juniLübeckRådmændene i Lübeck giver 11 lybske borgere anbefalingsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund og dennes foged på Bornholm angående deres skibbrudne gods sammesteds.
1405. 12. juniStockholmKonrad v. Köln, kejserligt autoriseret notar, optegner efter opfordring af Stockholms præstegildes medlemmer, hvoriblandt hr. Wilken, prædikant, præst i Roskilde stift, de bestemmelser, der er blevet vedtaget om dets virke.
1405. 15. juniKristian Pedersen i Lønne erkender at have alt gods i Lønne, Arnagær og Hovstrup i pant af Thomas Pedersen for 30 mark lybsk.
[1405. e. 18. juni]Detailleret regnskab over biskop Richard af Rochester, forhen Bangors indtægter og udgifter til rejser i årene 1402-1404 som udsending for kong Henrik 4. af England bl. a. til Danmark, Sverige og Norge med henblik på ægteskaberne mellem kongens søn Henrik og Erik af Pommerns søster og mellem Erik 7. af Pommern og Henrik 4.s datter Filippa.
1405. 19. juniHenrik Prip og Klaus Mørk sælger en gård i Udby i Rogsø herred til biskop Bo i Århus.
1405. 19. juniNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for udrustning af skibe til togt mod Danmark.
1405. 20. juniHvetlandaSvend Lax, herredshøvding i Östra herred, udsteder fastebrev på Finvidsholm og Racka med tilhørende fiskeri, som Brynjolf Germundsson havde solgt til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1405. 20. juniHamneda tingPeder Ingolfsson, herredshøvding i Sunnerbo herred, udsteder fastebrev på jord i Tansjö, som blev solgt til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1405. 21. juniLundPovl Ingvarsen, kaldet Huld, giver Peder Nielsen, bymand i Lund, fuldmagt til at oppebære bøder for sin dræbte søn Ingvar Povlsen.
1405. [Omkr. 23. juni]Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til herberg og fortæring for et dansk bud udsendt af hr. Arnold til fogeden på Gotland.
1405. [e.] 24. juniFalsterboReces af hansedagen i Falsterbo.
1405. 3. juliRådmændene i staden Lübeck meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at de har modtaget et åbent og et lukket brev fra hertugen af Burgund; det sidste har de åbnet og sender en afskrift. - Og af den grund har vi sendt vort budskab til de sendebude, der er i Danmark, for at de kan tale om det, idet vi formoder, at den førnævnte herre hertugens bude sandsynligvis også vil drage derhen med sådanne breve.
1405. 4. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. giver Lars Olufsen, kannik i Roskilde, dispensation til at beholde det evige vikardømme ved kirken i Roskilde, indstiftet af hans slægtninge, sammen med et kanonikat og en større præbende sammesteds i et tidsrum af fem år.
1405. 6. juliSlesvigKristian Holk, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.
[1405. 8. juli - 16. juli]De danske købmænd Albrecht Negler og Oluf Skipper anmoder kong Henrik 4. af England om for anden gang at pålægge John Topcliff at tvinge visse navngivne personer til at holde Albrecht og Oluf skadesløse for de dem fratagne varer.
1405. 11. juliSvend, abbed i Løgum kloster, og hele konventet sammesteds kvitterer hr. Niels Søbo, kannik i Ribe, for 20 mark lybsk, som denne har udredet på hr. Klaus Limbeks vegne for overgreb, begået mod klostret af dennes foged Tord Andersen.
1405. 12. juliFalsterboKong Erik 7. af Pommern meddeler indbyggerne i Løve herred, at han har pålagt indbyggerne i Hammeldrup inden 5 dage at fjerne de hegn, de har sat om deres græsgange, der vender mod Solbjerg.
1405. [13.-29. juli]Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til bude fra Danmark og borgere fra Komotau.
1405. 14. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. tillader Ivar Jul, lægmand i Slesvig stift, at vælge en skriftefader, som kan meddele ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1405. 14. juliS. Pietro i RomPave Innoncens 7. tillader Fedder Hartvigsen, lægmand i Slesvig stift, og hans hustru Margrete at vælge en skriftefader, som kan meddele dem fuld syndsforladelse i deres dødsstund.
1405. 16. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. pålægger ærkedegnen i Ribe at overdrage Didrik Hennekesen sognekirken i Husby, som biskop Johan af Slesvig havde givet ham ved provision, efter at han havde byttet sig den til fra Peder Jakobsen mod sankt Laurentus' kirke i Horne.
[1405]. 16. juliPontefractKong Henrik 4. af England pålægger John Topcliff, serjeant-at-arms, at tvinge nogle navngivne personer til at holde Albrecht Negler og Oluf Skipper, købmænd og skibsførere fra Ålborg, skadesløse for de varer, der blev dem frataget ud for den norske kyst.
[1405]. 16. juliNotits i Hildebrand Veckinghusens regnskab om udbetaling til Jan Alderssoen for en tønde gode sild fra Skåne.
1405. 21. juliMalmøProvst Folkvin sælger et stenhus ved havnen i Malmø til dronning Margrete.
1405. 21. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. eftergiver alle, der besøger Ribe domkirke på Vor Frues fødselsdag og rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, 7 år og 7 x 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1405. [o. 22. juli]LübeckJens Nist erklærer Henrik Hannepol fri for al skyld.
1405. 23. juliMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at hans udsendinge er kommet tilbage, erklærer sig rede til at lade dem deltage i de kommende forhandlinger i Kalmar og gør rede for ordenens øjeblikkelige politiske stilling.
1405. 23. juliMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler borgmestre og rådmænd i Thorn, at forhandlingerne med dronning Margrete skal genoptages i Kalmar, og anmoder dem om at sende udsendinge til Marienburg til forudgående rådslagninger.
1405. 24. juliBiskop Eskil af Ribe erklærer, at den nu afdøde borgmester Ditmar Tidemansen i Ribe efter en trætte om enge i Farup enge erkendte, at han havde dem på Ribekirkens vegne.
(1)405. 25. juliRådmændene i Danzig opfordrer rådmændene i Thorn til med henblik på den kommende dag i Marienburg at opgøre alle skader, lidte i Danmark, da de skal forelægges dronning Margrete før mikkelsdag og om et år behandles i Kalmar.
1405. 29. juli1405. 29. juli, Reg. Dan. *3959, også registreret Rep. nr. 4700, Werner Hoop, borger i Lübeck, kvitterer Jöns Finsson, foged i Dalarne, for 4400 mark svensk på dronning Margretes vegne, vedrører interne svenske forhold og udelades derfor i Dipl. Dan.
1405. Omkr. 30. juliDen pavelige nuntius Ludovico Baglioni erkender, at han har oppebåret 422 franske kronemønter og 400 mark lybsk af rådmændene Henrik Westhoff og Albrecht tor Brügge samt Werner Hoop, borger i Lübeck, på biskop Peder af Roskildes vegne.
1405. 3. augustS. Pietro i RomPave Innocens 7. meddeler ærkebiskop Jakob af Lund Johan de Oches udnævnelse til biskop af Reval.
1405. 4. augustJesse Lunge af Falkerslev skylder sin fætter hr. Folmer Jakobsen fire lødige mark, hvorfor dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 20 lødige mark til 24 lødige mark.
1405. 6. augustHelsingborgAlgot Magnusson, ridder, erklærer at have modtaget borgen Styresholm samt Ångermandland i len af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete. - Givet på borgen Helsingborg i det Herrens år 1405 torsdag før den strålende martyr sankt Laurentius' dag.
(140)5. 9. augustOptegnelser om tab for storskafferen i Königsberg, da dronning Margrete beslaglagde gods fra Lambert Jungens skib, der strandede ved Skagen.
[1405. e. 8. august]Preussernes klager over englænderne, hvorunder omtales, at samme år quidam Anglici receperunt navim cuiusdam Nicholai Clivis prope Schagen, in qua quidam Johannes Warneman de Danczik misit promptam pecuniam valentem 24 nobl. Desuden meddeles, at samme år circa festum beate Marie virginis pene Schagen quidam Anglici ceperunt de navi cuiusdam Stur de Gotlandia 16 lastas farine et de siligine spectantes ad Lambertum Schelyngh civem in Danczik valentes 70 nobl.
(1)405. 10. augustMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[Omkr. 1405. 10. august]De preussiske stæder meddeler rådmændene i Lübeck, at højmesteren angående nogle slags gods, der efter bestemte beslutninger ikke må føres gennem Øresund har besluttet atter at tillade udførsel, dog ikke til England, fordi hans lande lider skade derved, da forbudet ikke overholdes andre steder.
[Omkr. 1405. 10. august]De preussiske stæder meddeler Lübeck, at biskoppen af Münsters andragende om at låne 1000 gylden ikke angår dem, og sender dem deres svar på Klaus Limbeks klage sammen med deres klage over ham, for at man kan tage stilling hertil.
(1)405. 10. augustDanzig giver Anna Stipes anbefalingsbrev til fogeden på Bornholm angående hendes ægtefælles efterladte gods.
1405. 19. augustGurreHans Podebusk, ridder, overlader hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, indløsningen og tilbagekøbet af godset Kowall, som han og hans brødre havde solgt til Konrad Wreen.
1405. 22. augustFolmer Jakobsen Lunge af Ryde, ridder, pantsætter alt gods i Øster Kippinge til Niels Jensen i Svensmarke for 240 mark lybsk.
1405. 24. augustHr. Bjørn Svendsen af Vesterløv giver afkald på 7½ gård i Skåne til Bosjø kloster.
1405. [Omkr. 1. september]LübeckPeder Nielsen kvitterer for modtagelsen af en arv på ti mark og ti skilling lybsk.
1405. 2. septemberRådmændene i Lüneburg anmoder rådmændene i Danzig, Königsberg og Elbing om at påse, at Lüneburgs salttønder ikke eftergøres, og at der i Skåne ikke fyldes andet salt i disse tønder, som derefter sælges som Lüneburgsalt.
1405. 9. septemberRoskildePeder Nielsen af Vollerup, væbner, kvitterer Sofie Klausdatter, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, og søstrene sammesteds for ethvert krav fra den tid, da han var forstander.
1405. 10. septemberBosjø kloster bortlejer gods i Færs og Rønneberga herreder til Bjørn Svendsen af Væsterløv.
1405. 15. septemberLundÆrkebiskop Jakob af Lund erklærer, at hr. Jens Pedersen, kantor og værge for domkirken i Lund, har afhændet en gård i sankt Botulfs sogn tilhørende bygningsfonden til Harald Guldsmed, borger i Lund.
1405. 17. septemberViterboPave Innocens 7. pålægger biskop Peder af Roskilde at overdrage Jens Jakobsen, kannik i Lund og Roskilde og dronning Margretes råd, dekanatet i Lund, hvortil han var blevet valgt af kapitlet efter Svend Saxtrups død.
1405. 21. september1405. 21. september Reg. Dan. 3164 = *3934, se nr. 28.
1405. 22. septemberBrüggeÆldrerådet for den tyske hansa i Brügge skriver til højmesteren for den tyske orden angående varer, der blevet beslaglagt som følge af et udførselsforbud gældende østfra gennem Øresund.
1405. 22. septemberS. Pietro i RomPave Innocens 7. tillader den udvalgte biskop Johan af Reval at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker, på betingelse af, at han tilsender paven ordlyden af den ed, han aflægger, og at der ikke herved skal voldes noget fremtidigt afbræk i vor ærværdige broder Jakob, ærkebiskop af Lunds rettigheder, hvem fornævnte kirke ifølge ærkebiskoppelig ret vides at være undergivet.
1405. 22. septemberLübeckOlaf Froliker erkender at skylde Johan Herman Hilgher 90 mark.
1405. 24. septemberViterboPave Innocens 7. tillader Bernhard Hennekesen, præst i Slesvig stift, at have et rejsealter.
1405MarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
[1405. Omkr. 29. september]De preussiske stæder besvarer Lübecks brev af 3. juli vedrørende hertugen af Burgund, efter at deres sendemænd, der sidst har været til møde i Danmark, er vendt tilbage og erklærer sig villige til at deltage i forhandlinger med hertugen.
1405. 30. septemberLindbergaAbbed Peder og klostersamfundet i Ås forpligter sig til visse bønner og årtid for Jens Povlsen og hans hustru Inger Arvidsdatter til gengæld for det gods i Träningsnäs, som disse har skænket klosteret.
1405. Slutningen af septemberKannikerne i Ribe bandlyser Johan Skarpenberg af Trøjborg, ridder, for overgreb mod Løgum kloster.
1405. 1. oktoberLunds bytingTingsvidne af Lunds byting om, at hr. Jens Pedersen Falster, kantor og værge for domkirken i Lund, har solgt en gård i sankt Botulfs sogn tilhørende bygningsfonden til Harald Guldsmed, borger i Lund.
1405. 3. oktoberAksel Jakobsen udsteder pantebrev til Kristian Nielsen.
1405. 4. oktoberSimrishamnÆrkebiskop Jakob af Lund vidimerer ærkebiskop Esgers brev af 1322 28. oktober.
[Omkr. 1405. 4. oktober]Ærkebiskop Jakob af Lund tager Tommerup kloster under sin beskyttelse.
[Omkr. 1405. 4. oktober]SimrishamnÆrkebiskop Jakob af Lund meddeler storskafferen i Marienburg, at han har frigivet Johan Hoghers skib, som han havde beslaglagt i den tro, at det var hans, og sender Povl Degn, foged på Bornholm, til ham i anledning af sagen om Arnold Dukers skib.
1405. 5. oktoberRegnskabsrevision af storkommendatoren i forening med storskafferen.
1405. 10. oktober1405. 10. oktober, Reg. Dan. 3166* = *5994, skal henføres til 1455 11. oktober, cf. Rep. III 842 og Rep. 2. rk. nr. 526.
1405. 11. oktoberOldermændene for de tyske købmænd i Brügge meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at de har modtaget brev om højmesteren for den tyske ordens ophævelse af forbudet mod udførsel af visse varer gennem Øresund, og påpeger, at dette skridt med urette var begrundet i, at forbudet ikke blev håndhævet af de øvrige hansestæder.
1405. [Omkr. 15. oktober]Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for en hest givet af højmesteren til bude fra Danmark.
1405. 17. oktoberEvert Moltke af Helsinge, væbner, skænker Roskilde sankt Agnete kloster en gård i Rye på betingelse af, at han skal have fri rådighed over den for livstid, og at nonnerne efter hans død for indtægterne af den skal afholde en årtid for ham og hans forældre.
1405. 17. oktoberEvert Moltke af Helsinge, væbner, erkender for livstid at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Rye, Ulstrup og Gørlev.
1405. 19. oktoberNeidenburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han er rede til at sende udsendinge til forhandlingerne i Kalmar, og takker hende, fordi hun har foranlediget, at de engelske og preussiske udsendinge frit har kunnet passere hertugen af Pommerns lande, og erklærer, at han allerede har afsendt befuldmægtigede til mødet i Flensborg.
1405. 20. oktoberViterboPave Innocens 7. sender sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia til rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og nogle andre lande med bemyndigelse til at kalde alle kollektorer og underkollektorer i rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og i visse andre lande med undtagelse af Italien, i hvilke og gennem hvilke Du måtte rejse, samt inkvisitorer og prædikanter til sig, undersøge deres regnskaber og modtage, hvad de har indsamlet.
1405. 20. oktoberViterboPave Innocens 7. pålægger alle gejstlige myndigheder i rigerne Danmark, Sverige og Norge at udrede 6 kammerfloriner om dagen til nu nuntius ærkebiskop Nicolaus af Manfredonias og hans ledsageres underhold, mens de opholder sig i nævnte riger Danmark, Sverige og Norge.
[f. 1405. 23. oktober]Fru Katrine, enke efter Eskil Falk, pantsætter sine rettigheder i Østermarke på Møn til hr. Jens Falk.
1405. 23. oktoberGudhemBengt Thomasson Pipa og hans hustru, Katarine Eriksdatter, sælger gods i Västergötland til Gudhem kloster. - Til yderligere vidnesbyrd og højre forvaring der hænger vi, fornævnte Bengt Thomasson og Katerina Eriksdatter vor segl vitterlig for dette brev. Desuden anmoder vi om segl fra de ærlige mænd som er hr. Håkon ærkedegn i Falkøbing, hr. Karl degn i Skara, hr. Heine Snakenborg, hr. Knut Uddeson riddere, Svend Sture, Svend Båd og Lindorm Jensson, væbnere, til vidnesbyrd hængt for dette brev. Givet i Gudhem kloster i det Herrens år 1405 på femtedagen efter biskop sankt Severin.
1405. 23. oktoberGudhemHr. Abraham Brodersen mageskifter de gårde, han havde købt af Bengt Pipa, til Gudhem kloster og får til gengæld klostrets gods på Sjælland og Møn.
1405. 23. oktoberGudhemSøster Katerine, abbedisse i Gudhems kloster, og hele konventet sammesteds erklærer at have solgt alt klostrets gods i Danmark til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1405. 23. oktoberGudhems klosterHåkon, ærkedegn, og Karl Uddesson, dekan i Skara, Sven og Sigge Uddesson, kanniker sammesteds, samt to riddere og tre væbnere bevidner, at Gudhem kloster har solgt alt sit gods i Danmark til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1405. 25. oktoberGudhemBengt Thomasson Pipa kvitterer ridderen hr. Abraham Brodersen for 1200 mark, som denne har betalt ham for gods i Västergötland.
1405. 28. oktoberRoskildeBiskop Peder af Roskilde henlægger alt sit gods i Merløse og Skippinge herreder samt i Trønninge og Tågerød og hele landsbyen Stenlille til indstiftelse af et kapel for sankt Sigfred og alle helgener i Roskilde domkirke.
1405. 31. oktoberVarbergBroder Niels, abbed i Ås kloster, og tre præster og fire væbnere vidimerer søster Katerines brevs af 1405 23. oktober.
[e. 1405. 31. oktober]Den engelske konges udsendinge rejser i tilslutning til deres kommentarer til Greifswalds klager af 1405 31. oktober over engelske overgreb, Kunze klage mod Greifswald over, at byen sammen med andre hansestæder i året 1340 ved Hölviken i Danmark uretmæssigt har taget et skib tilhørende købmændene i King's Lynn.
1405. 1. novemberIngeborg af Mecklenburg, datterdatter af kong Valdemar 4. Atterdag, abbedisse i Ribnitz, kvitterer dronning Margrete for 300 mark lybsk, udbetalt af Folmer Moleke, for hvilke hun har købt godset Bartelshagen af rådet i Ribnitz.
1405. 4. novemberFolkvin Deinersen, provst i Lund, sælger halvdelen af den gård i Malmø, der tidligere kaldtes Jens Uffesens ladegård, til ærkebiskop Jakob af Lund.
1405. 10. novemberBiskop Peder af Børglum betaler resten af sine servispenge til kardinalkollegiet.
1405. 10. novemberOptegnelse om, at biskop Peder af Børglums servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.
1405. 11. novemberBorgmestre og rådmænd i staden Lübeck indgiver klage til den engelske konges udsendinge over englændernes erobring af lybske skibe i årene 1402, 1403, 1404 og 1405, herunder i 1404 13. juli Anglici receperunt navem Engelberti Bonid ab alia parte portus Schagen et duxerunt in Hullam. _ Item nauclerum Nortyneyer de Lubyk nauigantem de Schania uersus Angliam cum naui sua Anglici de Hulla sumpserunt.
1405. Omkr. 11. novemberErik Ovesen af Svinninge sælger sit fædrene gods i Kuserup til Sorø kloster.
1405. 14. novemberSkånes landstingTingsvidne af Skånes landsting om, at Folkvin Deinersen, provst i Lund, har solgt en halv gård i Malmø til ærkebiskop Jakob af Lund.
1405. 15. novemberIngeborg, abbedisse i sankt Clara kloster i Ribnitz, datter af hertug Henrik 3. af Mecklenburg, bevidner, at hun har modtaget 300 mark lybsk af sin moster, dronning Margrete, for hvilke hun har købt 39 mark evig indtægt i godset Bartenshagen til afholdelse af en årtid for dronningen, hendes forældre og søster.
1405. 16. novemberMalmø bytingTingsvidne af Malmø byting om, at Folkvin Deinersen, provst i Lund, har solgt en halv gård i Malmø til ærkebiskop Jakob af Lund.
1405. 17. november1405. 17. november, Reg. Dan. *3974, optegnelse om forlig mellem Henrik Grapengeter og Nisse Tordsen sluttet i Slesvig stad i nærvær af rådet og sankt Knuds gildebrødre sammesteds angående en sæk med rug, har ikke diploms form og udelades derfor i Dipl. Dan.
1405. 19. novemberFlensborgHertuginde Elisabeth af Slesvig pålægger kongens frisere at adlyde dronning Margrete eller den, hun befaler.
1405. 22. novemberRossaredMogens Hake skøder hovedgården i Olafors med mølle til hr. Bent Piik.
1405. 25. novemberFlensborgKong Albrecht, hertug af Mecklenburg, kvitterer alle mellemværender med indbyggerne i Danmark, Sverige og Norge.
1405. 25. novemberFlensborgKong Albrecht, hertug af Mecklenburg, slutter fred med dronning Margrete, kong Erik 7. af Pommern og de tre riger Danmark, Sverige og Norge.
1405. 25. novemberKong Albrecht, hertug af Mecklenburg, afstår alle sine krav på Gotland og Visby til kong Erik 7. af Pommern og forpligter sig til at stadfæste de aftaler om øen, som kongen og den tyske orden måtte indgå
1405. 25. novemberFlensborgKong Albrecht, hertug af Mecklenburg, erklærer overfor højmesteren for den tyske orden, at han har afstået al sin ret til Gotland og Visby til kong Erik 7. af Pommern og de tre riger Danmark, Sverige og Norge og beder ham overgive øen til denne.
1405. 25. novemberFlensborgFire riddere, en væbner, samt borgmestre fra Lübeck, Hamburg, Rostock og Stralsund meddeler højmesteren for den tyske orden, at kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, har sluttet overenskomst med dronning Margrete om Gotland.
1405. 25. novemberFlensborgNiels Ivarsen og ni andre riddere forpligter sig til inden sankt Hansdag at betale kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, 8000 mark lybsk.
[1405. e. 26. november]Gilbert Stone, offentlig notar, kansler og generalvikar hos biskoppen af Worcester, skriver til en anonym karteuserprior og meddeler bl.a. at jeg intet nyt ved, undtagen at vor herre kongens datter snart bliver dronning af Danmark, (kongens datter) med hvem kongen af førnævnte land (Danmark) gennem stedfortræder 26. november i Westminster har indgået aftale om ægteskab.
1405. 27. novemberViterboPave Innocens 7. anbefaler sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia, pavelig nuntius i Danmark og Sverige, til staden Köln.
1405. 30. novemberLundÆrkebiskop Jakob af Lund giver en gård i Malmø, fordum kaldt hr. Jens Uffesens ladegård, til det af ham indstiftede alter for Vor Frue, sankt Laurentius og sankt Knud konge i Lund.
1405. [Omkr. 30. november]LübeckSkipper Josef erkender, at han har oppebåret 140 mark lybsk af de 500 mark, som Herman Hilghe har i forvaring for ridderen hr. Jens Due.
1405. 2. decemberViterboPave Innocens 7. anbefaler sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia, som han sender til rigerne Danmark, Sverige og Norge som nuntius, samt hans ledsagere til alle gejstlige og verdslige myndigheder.
[1405]. 3. decemberFlensborgÆrkebiskop Jakob af Lund giver en gård i Malmø, fordum kaldt hr. Jens Uffesens ladegård, til det af ham indstiftede alter for Vor Frue, sankt Laurentius og sankt Knud konge i Lund.
[1405]. 8. decemberWestminsterKong Henrik 4. af England erklærer ikke at have givet magister Peder Lykke, den danske konges forhandler i ægteskabsforhandlingerne, en årlig ydelse for at have bragt sagen i orden.
1405. Omkr. 13. decemberLübeckRådmændene i Lübeck giver Henrik van Orde og Konrad Blomendal sikkerhedsbrev til dronning Margrete angående noget skibbrudent gods fra Timme Swanens skib.
1405. 15. december1405. 15. december, Dipl. Norv. XIX nr. 666, se Dipl. Dan. 4. rk. XI nr. 147, 1407. [31. august - oktober]
1405. 17. decemberLunds bytingTingsvidne af Lunds byting om, at Lucie Øndersdatter, enke efter Niels Pedersen Vinter, har skødet en gård i sankt Klemens sogn til sin svigersøn Kristian Pedersen, borger i Lund.
1405. 19. decemberWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale 5 mark til magister Henry Warre for at have udfærdiget visse offentlige breve vedrørende giftermålet mellem kongen af Danmark og Filippa, datter af Henrik 4.
1405. 21. decemberHeine Snakenborg, ridder, kvitterer ridderen hr. Abraham Brodersen, for 60 mark, som denne har betalt ham på Erik Turesson og hans hustru Ellens vegne.
1405. 26. decemberFlensborgDronning Margrete svarer borgmestre og rådmænd i Danzig, at hun er i færd med at indhente oplysninger om det skib, der skal have lidt skibbrud ved Norge, og beder dem om at medvirke til, at hendes udsending til højmesteren for den tyske orden får et gunstigt svar med tilbage.
1405Peder Jensen Marsvins testamente.
1405Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1405Hr. Sabel Kerkendrop skænker gods på Fyn til Vor Frue kirke i Nyborg mod, at præsten sammesteds afholder tre ugentlige messer.
1405Gynter Lybertsen Bukhorn, rådmand i Landskrona, skænker penge til sin årtid.
1405Hr. Johan Olufsen kvitterer dronning Margrete for 600 lødige mark for Odense.
1405Voer herredstingTingsvidne, at Sven Gedveds skødebrev til Øm kloster blev læst på Voer herredsting.
1405Roskildebispen skænker bygninger til beboelse på sankt Lucii kirkegård.
1405Biskop Bo af Århus pantsætter gods i Glud og Østrup.
1405 eller 1430Peder Mortensen i Møldrup skænker en eng, Tavholm, til Roum kirke.
1405Yde Nielsens brev på to gårde i Ulbjerg.
1405Vidne, at Bangsbo mark med rette tilhører Børglum kloster.
1405Skødebrev på Hans Esgesens gods i Revs og Ydby.
1405Maren, enke efter Anders Pedersen, skøder sin del af Tolbøl til Vestervig kloster.
1405Lars Moltesen skøder en gård i Øster Hørdum til Vestervig kloster.
1405Mageskifte mellem biskop Peder af Roskilde og forstanderen for sankt Jørgens hospital om gods i Himmelev, Valby og Ågerup.
1405Sjællands landstingLandstingsvidisse af Niels Ebbesens pantebrev af 1337.
1405Peder Mogensen skøder Bryde mølle til dronning Margrete, og Anders Lunge giver stadfæstelsesbrev herpå
1405To pergamentsbreve på Bryde mølle.
1405Anders Pedersen skænker Antvorskov kloster alt sit gods i Simmenfeld.
1405Erik Då forpligter sig til at yde Antvorskov kloster korn i fem år for noget gods i Eskebjerg.
1405Jens Finsen, provst i Assens, sælger sin gård i Søndergade i Nyborg til hr. Sten Basse.
1405Jakob Traye og hans hustru skænker al deres ret til en toft i Skelskør til Antvorskov kloster.
1405Jens Pedersen Gris giver en gård i Slagstrup til helligåndshuset i Slagelse.
1405Anders Jakobsen Stygges brev på to gårde i Eskeröd.
1405Provst Kristian i Roskilde forpagter gods i Borup af Næstved sankt Peders kloster.
1405Indførelsesbrev for Næstved sankt Peders kloster i gods i Holme.
1405Sankt Peders kirke i Næstved sælger noget jord i Næstved til Mads Pedersen i Lille-Næstved.
[1405]De hamborgske købmænd og borgere, der befinder sig i Holland, klager til hertug Wilhelm af Bayern, greve af Holland, og Hollands stæder over en række overgreb, begået mod hamborgske skibe, deriblandt ét, der kom fra Danmark.
1405Jelling sysseltingTingsvidne af Jelling sysselting om, at en gård i Kollemorten tilhører Asmild kloster.
1405Rinds herredstingTingsvidne af Rinds herredsting om, at en gård i Gedsted ikke har været bondegods i over 40 år.
1405Hr. Peder Povlsen i Skarrild har Indvorde, Vig, Heager og Lillelund som Vor Frues og bispedømmet i Ribes gods.
1[40]5Pave Benedikt 13. stadfæster Gavnø klosters privilegier og besiddelser.
[1405-1411]Erik Hågensen kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye for 24 lybske mark.
1405Peter Brynjolfsson pantsætter hr. Abraham Brodersen en gård i Løffwlthe (?)
1405Navn fra brev.
1405Navn fra brev.
[1405-1406][1405-1406], Reg. Dan. nr. 3173, nu også trykt C. Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraaer II 14 nr. 4, udelades i Dipl. Dan. som skrå
1405Dipl. Norv. XIX 840 nr. 667, se Dipl. Dan. nr. 527.
forrige næste