forrige næste
DatoStedNr.Regest
1406. 1. januarKielOverenskomst mellem hr. Biskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten, og hertuginde Elisabeth af Slesvig, hvorefter han skal have Femern med Glambek og gården og byen Oldenburg i seks år.
1406. 1. januarKielBiskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten, erklærer at have sluttet overenskomst med hertuginde Elisabeth af Slesvig.
1406. 1. januarKielHertuginde Elisabeth af Slesvig erklærer at have sluttet overenskomst med biskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten.
1406. 2. januarViterboPave Innocens 7. pålægger provsten i sankt Jørgens kloster i Stade at overdrage Johan Stralsund sognekirken Vor Frue i Witswort, hvortil byen havde præsenteret ham, men som han måtte afstå til præsten Markvard Flotow.
1406. [6.-8. januar]Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude, udsendt til højmesteren af dronning Margrete.
1406. 8. januarMarienburgHøjmesteren for den tyske orden giver dronning Margrete, som svar på hendes brev, en redegørelse for sine forhandlinger med kong Albrecht og spørger om, hvem der skal betale ordenen for øen Gotland med Visby, samt om indbyggerne der vil blive straffet for deres troskab mod ordenen.
1406. 18. januarMarienburgHøjmesteren for den tyske orden giver Johan af Mecklenburg en redegørelse for ordenens stilling til aftalen mellem dronning Margrete og kong Albrecht om Gotland.
1406. 18. januarKong Erik 7. af Pommerens stadfæstelsesbrev på Spøttrup.
1406. 20. januarMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han har modtaget et påmindelsesbrev fra hertug Johan af Mecklenburg angående Gotland, og beder hende beskytte dem mod ham, da han også har forseglet pantsættelsesbrevet på Gotland.
1406. 21. januarUdbetaling af 66s 8d, dvs. 5 mark, til Henry Warre for dennes arbejde med at udfærdige visse juridiske dokumenter om Filippas giftermål med kongen af Danmark.
1406. 22. januarHøjer herredstingTingsvidne af Højer herredsting om, at Erik Jonsen af Seem pantsætter alt sit gods i Emmerlev sogn til Tord Andersen for 10 mark lybsk.
1406. 1. februarÅrhusKong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Svend Udsen, ridder, på rettertinget har skødet gården og borgen Tordrup og Tordrup fang til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.
1406. 1. februarÅrhusKong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder, på rettertinget har indrømmet ingen ret at have til godset Tordrup og Tordrup fang.
1406. 1. februarKatrine, priorinde i Vor Frue kloster i Ribe, kvitterer ærkebiskop Peder af Lund for 130 nobler, som dronning Margrete havde skænket klosteret.
1406. [e. 2. februar]Rådet i Lübeck besvarer en klage fra borgerne om møntforholdene i Skåne.
1406. 3. februarKong Erik 7. af Pommerns låsebrev på Kalris til Tvilum kloster.
1406. 3. februarGodeke Trage og Albrecht van Esschede lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for løfte, givet rådmændene i Malmø angående arvegodset efter Henrik Pilgrim.
1406. Omkr. 3. februarLübeckTideke Wippenførd og Klaus Prytz erkender, at Johan von Linden har betalt Tideke 60 mark lybsk for de to læster Malmøsild, for hvilke han havde stillet sikkerhed på Johan van der Heydes vegne.
1406. Omkr. 3. februarRostockBorgmestrene i Rostock holdes skadesløse for arvekrav i henhold til et til borgmestrene i Malmø afgivet løfte.
1406. 4. februarSkärlövJeg Jens Due, ridder og højbåren herres og fyrstes, kong Erik, hofmester bevidner, at Hemming Swessin har tilkendt ridderen Bengt Nilsson sin ret til gods i Värend, hvilket gods hr. Erland Knutsson, ridder, havde mageskiftet med Hemming Swessin for en gård i Hulterstad. Dette gods var siden kommet i hr. Bengt Nilssons besiddelse, men var dog blevet fradømt denne.
1406. 5. februarSkärlövHemming Swessin tilkender ridderen Bengt Nilsson de i foregående brev omtalte rettigheder til godset i Värend. Blandt beseglerne nævnes hr. Jens Due, ridder.
1406MarienburgReces af de Preussiske stæders dag i Marienburg.
[1406. Omkr. 5. februar]De preussiske stæder erklærer over for de vendiske stæder, at hansekøbmanden stadig lider store tab i Danmark, Sverige og Norge på skibbrudent gods, og anmoder dem om at overveje, hvad der kan gøres for at forbedre forholdene.
[1406.] 5. februarRichard Derham aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1404 16. april for sin rejse til Sverige, Danmark og Norge som deltager i forhandlingerne med Margrete og Erik 7. af Pommern.
1406. 9. februarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at betale 100 skilling (£5) til Thomas Price, gejstlig, for udgifter i forbindelse med en sendefærd til Danmark og Sverige i biskoppen af Bangors følge.
1406. 10. februarÅrhusHr. Svend Udsen og hans hustru Kristine Andersdatter stadfæster det skøde, som fru Kristines fader, hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemar på den faste gård Tordrup med tilliggende gods i Galten og Hovlbjerg herreder.
1406. 11. februarÅrhusHr. Peder Nielsen af Ågård udveksler breve angående købet af gården Tordrup m.m. gods i Nørrejylland, med hr. Svend Udsen, der ikke kunne hjemle ham godset, eftersom hr. Svends svigerfar, hr. Anders Uffesen tidligere havde skødet det til kong Valdemar og fået betaling derfor.
1406. 11. februarÅrhusStig Andersen stadfæster det skøde, som hans fader hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemars på gården Tordrup, og oplader gården med tilliggende gods til dronning Margrete.
1406. 11. februarPragJohannes Andree de Pelhizimow, offentlig notar, bevidner, at Bent Navnesen, præst i Lunds stift, har indsat hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund og kannik i Roskilde, som sin befuldmægtigede vedrørende det kirkelige beneficium med eller uden sjælesorg ved kirken i Lund, som han har fået apostolisk brev på
1406. 11. februarKong Erik 7. af Pommern tildømmer abbeden af Essenbæk Alstrup gård.
1406DanzigReces af de preussiske stæders dag Danzig.
1406. 15. februarViterboPave Innocens 7. tillader byen Malmø at oprette peblingeskoler ved sognekirken.
1406. 16. februarIngeborg af Mecklenburg, abbedisse i sankt Clara kloster i Ribnitz erklærer, at dronning Margrete har skænket 300 mark lybsk til bl.a. afholdelse af en evig årtid for hende og hendes slægt.
1406. 20. februarLunde landstingTingsvidne af Lunds landsting om, at hr. Mads kannik i Tommarp kloster, har bevist klostrets ret til en gård i Gaddaröd i Degeberga Sogn.
1406. 20. februarUdbetaling af 100 skilling til Thomas Price for udgifter i forbindelse med en sendefærd til Danmark og Sverige i biskoppen af Bangors følge.
1406. 5. martsTingsvidne om, at Reineke Smed solgte 1/3 gård i Malmø til borgmester Anders Mortensen.
1406. 8. martsWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger John Elyngeham, serjeant-at-arms, at beslaglægge alle skibe på 60 t og derover i havnen i Lynn til brug for dronning Filippas overfart.
1406. 11. martsSølvesborgKong Erik 7. af Pommern giver sin klerk Magnus Olufsson godset Thokela i Virmo sogn frit med al kongelig ret, indtil han tilbagekalder sit brev herom.
1406. 11. martsViborgBiskop Johan af Slesvig kvitterer for tilbagebetalingen af de 1000 mark lybsk, som dronning Margrete havde lånt i Flensborg.
1406. 12. martsTimme von Gnoyen og Georg Katelbek lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for et løfte, givet rådmændene i Malmø angående arvegodset efter Timme Boleke.
1406. o. 14. martsLübeckMester Gerhard Kumhar erkender at have oppebåret 422 franske kroner og 400 mark lybsk på biskop Peder af Roskildes vegne.
[1406]. 20. martsSchlochauDen tyske ordens kommendator i Schlochau indberetter til højmesteren for den tyske orden, at Henning Klingsporn som lovet gennem hertugen af Stolps udsending har opsporet, at hr. Jerislaw har overbragt kongen af Polens klager over den tyske orden til kongen af Danmark, og at denne har svaret, at han vil drøfte klagerne med hertugen.
[1406. 20. marts]Nicolaus Kameke, ridder, hertug Bugislav 8. af Pommerns foged, underretter højmesteren for den tyske orden om, at han på opfordring af ærkebispen af Riga har afværget et forbund mellem hertugen og kongen af Polen mod ordenen, men at kongen af Polen har sendt sin råd til kongen af Danmark med henblik på et forbund.
[1406. 20. marts]Nicolaus Kameke, ridder, beder kommendatoren i Schlochau om at videresende hans brev, rettet til højmesteren for den tyske orden, nr. 301, og stiller yderligere en personlig redegørelse i udsigt.
1406. 21. martsBroder Niels, abbed i Ås kloster, og konventet sammesteds overgiver ved mageskifte Bent Andersen Skytte gården Korndal til gengæld for dennes gård i Träslöf.
1406DanzigReces af de preussiske stæders dag i Danzig.
[1406. Omkr. 22. marts]De preussiske stæder svarer dronning Margrete, at de altid er gået ind for fred mellem hende og højmesteren for den tyske orden i spørgsmålet om Gotland; derfor har de også bedt om, at godset fra Lambert Iungens og Johan v. d. Heides skibe måtte blive udleveret, og hvis det sker, vil de gerne tage sig af hendes og hendes søns sag hos højmesteren.
1406. 23. martsViborgPeder Høg af Tandrup stadfæster det skøde, som hans far, hr. Bo Høg, havde givet kong Valdemar på den faste gård Ørum i Thy, og afhænder gården til kong Erik og dronning Margrete.
1406. 29. martsMarienburgHøjmesteren for den tyske orden svarer dronning Margrete på hendes brev, at han ikke agter at afsende udsendinge til forhandlinger, førend han har fået et tilfredsstillende svar angående Gotland, som kong Albrecht har pantsat til ordenen.
1406. 31. martsStæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Wismar og Hannover slutter aftale om omslagning af mønt, hvorunder omtales Og man skal ansætte alle slags penge, slået i Danmark eller andetsteds, i deres værdi. [...] Fremdeles, de danske penge indeholder 10 lod (alm. 1/16del mark), af marken udmøntes 10 mark og 2 skilling, så er den lybske mark ikke bedre end 12 skilling, den halve lybske mark 6 skilling, de 4 lybske skilling 3 skilling, penningen 2 penning.
1406. 4. aprilJens Brynnekesen, kantor ved kirken i Roskilde, sælger en bryggerkedel til nonnerne ved Vor Frue kloster sammesteds.
[1406. e. 4. april]Englænderen William Holgrym beder højmesteren for den tyske orden om, at det engelske klæde, han i Skåne havde solgt til Nicolaus Senftop, borger i Danzig, på den betingelse, at han skal dække tabet, hvis klædet bliver beslaglagt, må blive udleveret til ham, da det blev konfiskeret i Danzig.
1406. 5. aprilKøbenhavns bytingTingsvidne af Københavns byting om, at fru Katrine Wedeke har skænket sit grundstykke blandt klædeskærerboderne til Vor Frue kirke i København mod afholdelse af hendes og hendes forældres årtid.
1406. 6. aprilNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til den gejstlige udsending fra Danmark.
1406. 13. aprilHellum herredstingTingsvidne, at Palle Kirt sælger alt sit gods i Hellum herred undtagen i Fræer til sin broder Jakob Kirt.
1406. 15. aprilRandersPeder Jensen, bymand i Randers, sælger og skøder til dronning Margrete den stenhusgård vest for sankt Hans Kirke i Viborg, hvilken han tidligere selv beboede.
1406. 15. aprilWestminsterKong Henrik 4. af England giver et beskyttelsesbrev til Thomas Shirewode, som skal rejse til Danmark og Sverige for at modtage dronning Filippa.
1406. 16. aprilKøbenhavns rådhusNiels Bosen, borgmestre i København, Niels Vider, Jens Jakobsen og Mogens Nielsen, rådmænd sammesteds, erklærer, at Cecilie, enke efter Mads af Tårnby, og hendes datter Tove Madsdatter har afstået al sin arv efter sønnen og broderen Jens Mikkelsen til Anders Nielsen Horn.
1406. 16. aprilMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1406. 16. aprilRevalArnd Saffenberg erklærer at have modtaget 12 1/2 mark i Rigamønt og 5 tønder sild af et parti på 20 tønder, købt i Skåne, men hvis ejer han ikke kender, af skipper Tideman Kule til oplagring, indtil den rette ejer melder sig.
1406. 17. aprilNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for fortæring til fogeden på Roggenhausen og Johan van der Mersche, der var højmesterens udsendinge til dronning Margrete.
1406. 18. aprilLübeckHr. Johan Hoyer og Albrecht Grote skylder hr. Niels Jakobsen Lunge fra Strängnäs henholdsvis 500 og 450 mark lybsk (1406 21. maj slettes Albrecht Grotes forpligtelse)
1406. 19. aprilRanders bytingTingsvidne af Randers byting om, at Elisabeth, Jens Røverskyttes enke, og deres datter Elene gav afkald på en gård i sankt Mortens sogn i Randers, som Simon Jensen havde forbrudt til kongen.
1406. [Omkr. 19. april eller omkr. 17. september]RandersRanders by erklærer, at fru Elene, enke efter hr. (Kristian) Vendelbo, har skødet dronning Margrete den gård i Randers, som kaldes kronens gård.
1406. 22. aprilHeidelberg slotKong Ruprecht 3. anbefaler de af ham udsendte sendebude til dronning Margrete.
1406. 22. aprilKong Albrecht af Sverige, hertug af Mecklenburg, kvitterer Jens Magnussen, kannik i Århus, og Jens Brun, borgmester sammesteds, for 2000 mark lybsk, som de har udredt på ti ridderes vegne, som havde stillet sikkerhed herfor.
1406. 23. aprilRådet i Lübeck bevidner, at Johan Bentlage i deres nærhed har erkendt, at han for kong Albrecht har modtaget 2000 mark lybsk, som ridderne Niels Iversen, Predbjørn von Podebusk, Peder Nielsen af Ågård, Johan Olufsen, Bjørn Olufsen, Johan Skarpenberg, Berneke Skinkel, Jens Thomsen, Jens Tuesson og Götstaf Leeksson havde lovet at betale.
1406. [f. 24. april]HeidelbergKong Ruprecht 3. og hans søn, pfalzgreve Johan af Bayern, befuldmægtiger ridderen Hadmar af Laber m. fl. til at forhandle om ægteskab mellem førnævnte Johan og Katerine, kong Erik 7. af Pommerens søster.
1406. 24. aprilHeidelbergKong Ruprecht skriver til Frankfurt, og beder om eskorte til sine udsendinge, Hadmar Laber, Hans Truchsesse von Baldersheim og Konrad Kastener, der er på vej til Danmark, cf. nr. 325.
1406. 25. aprilKøbenhavnTingsvidne af Københavns byting om, at Anders Larsen, høvedsmand på borgen København, i biskop Peder af Roskildes navn har skødet en gård i Tyskmannegade til Thomas Tagesen, borger i København.
1406. 28. aprilWindsor Park ManorKong Henrik 4. af England undskylder over for Privy Council, at han er blevet forsinket, og beder det tage kontakt med parlamentet og bevilge forskellige nødvendigheder. I den forbindelse skriver han: og med dette beder vi jer høfligt, om at I vil til rejsen og overfarten for vor særdeles kære datter Filippa imod Danmarks egne, som bør finde sted ifølge det, som er blevet aftalt, i begyndelsen af den næste måned, maj, for at sagen kan afhandles hurtigt under bevarelse af vor ære. ..... Givet under vort segl på vort gods i vor park ved Windsor den 28. dag i april.
1406. 30. aprilRibeBiskop Eskil af Ribe vidimerer pave Innocens 7.s bulle af 1405 21. juli.
1406. 30. aprilS. Pietro i RomPave Innocens 7. udnævner doktor Friedrich Deys, dekan i Paderborn, til det apostoliske sædes kollektor i kirkeprovinserne Bremen og Riga samt i stæderne og stifterne Kammin, Verden og Slesvig.
1406. 1. majStig Ågesen af Näs, ridder, skøder to gårde i Djurslöv til Lunds kirkes bygningsfond mod afholdelse af en årtid for ham og hans hustru Ingeborg i domkirkens kor.
1406. 1. majÅlborgHr. Jens Hval lejer Hassing gård på 10 år af fru Ide af Clausholm, enke efter Niels Jensen.
1406. [Omkr.] 2. majLübeckBernhard Woltorp erkender at skylde Ivan Sassen, præst i Odense stift, 100 mark lybsk.
1406. 4. majÅlborgKong Eriks rettertingsvidne, at fru Maren, datter af Svend i Kær og enke efter Mads Torkilsen, oplod og skødede al sin fædrene arv, som hendes farbror Torkil Myg havde haft i værge, og al sin arv efter hr. Niels Myg til hr. Peder Nielsen af Ågård på dronning Margretes vegne.
1406. 4. majJohan Bentlage, kong Albrechts kansler, kvitterer hr. Jens Nielsen, ærkedegn i Uppsala, Magnus v. Alen, ridder, m.fl. for 5000 mark lybsk på sin herres vegne.
1406. 5. majBorgmestre og rådmænd i staden Lübeck erklærer, at Johan Bentlage, kong Albrechts kansler, i deres nærværelse har erkendt, at Jens Nielsen, ærkedegn i Uppsala, og ridderen hr. Magnus van Alen har betalt kong Albrecht 5000 mark lybsk, cf. forrige nr.
1406. 6. majÅlborgNiels Gundesen og Lars Maltesen, arvinger efter Elene Hvids, forpligter sig til at overholde det skøde på Øland og Rosholm i Thy med tilhørende gods og fæstere, som Elene Hvids gav kong Valdemar og hans arvinger.
1406. 7. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at otte mænd fra Års herred på kongens retterting har aflagt vidnesbyrd om, at Møllegård var tilfaldet ridderen hr. Erik Ivarsen som mødrenearv.
1406. 8. majKøbenhavnNiels Bosen, borgmester, og øvrige rådmænd i København erklærer, at Jakob van der Heide er født i lovformeligt ægteskab, og at hans fader og moder har ført et agtværdigt levned.
1406. 10. majMalmø bytingTingsvidne af Malmø byting om, at Gudmund Degn, bymand sammesteds, i nærværelse af Cecilies Mads' i Tårnby har skødet femtedelen af en gård til Anders Horn.
1406. 12. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern tildømmer efter kendelse på kongens retterting sig selv godset i Karleby og Knudstrup, som Henrik Prip havde i hænde.
1406. 13. majÅlborgPeder Mortensen (Galskyt) oplader og skøder til kong Erik og dronning Margrete al sin arveret i jordegods og al anden arv, som tilkom ham efter hr. Niels Myg (Galskyt), specielt i Diernæs og Krekær.
1406. 13. majKristense, datter af Knud Porse, hendes søn Aksel Mogensen og hendes svigersøn Henneke Nielsen sælger forskelligt gods i Skåne og Halland til hr. Abraham Brodersen.
1406. 13. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern tildømmer efter kendelse af kongens retterting Danmarks krone Hedegård, Nibe gods og Klæstruplund.
1406. 13. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderne Peder Nielsen af Ågård, Erik Nielsen og Elav Elavsen samt Bugge Nielsen, Henrik Nielsen og hans søster Katrine, Jens Eriksen, Niels Eriksen, Brune Erik og hans moder Susanne på kongens retterting har erkendt ingen ret at have til godset Åstrup i Vendsyssel.
1406. 13. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern tildømmer Inge Peders alt det gods på Mors og andetsteds, som tilhørte Ingeborg, Tyge Skyttes hustru.
1406. 13. majHing herredstingTingsvidnesbyrd af Hing herredsting om, at Jens Nielsen har fået vidnesbyrd om, at arvingerne efter Peder Arvidsen har pantsat to gårde i Rindum og een i No til Ester Nielsdatter for 12 mark sølv.
1406. 14. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Peder Mortensen og Jens Nielsen på rettertinget har skødet hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne alt det gods i Jylland, som de havde fra Jens Færkes hustru og hendes børn.
1406. 15. majÅlborgHr. Peder Nielsen af Ågård og hans broder hr. Erik Nielsen oplader og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel.
1406. 15. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at der på kongens retterting er afsagt kendelse om, at vandmøllen ved Sundby i Thy tilhører kronen, og at biskop Peder af Børglum for sin broders hustru, Peder Høg, Niels Strangesen og fru Ide til Asdal har tilskødet deres ret til dronning Margrete.
1406. 16. majBorgmestre og rådmænd i Præstø indrømmer hr. Erik Bydelsbak fritagelse i hans og hans hustrus levetid for byret (byskat) af en gård i byen, som han har købt af Hans Lund.
1406. 17. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at væbnerne Peder Høg og Niels Krabbe på kongens retterting har overgivet al deres ret til Tranders til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.
1406. 17. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget på dronning Margretes vegne har ladet et brev af hr. Esger, søn af Jens Færke, læse, hvorefter dennes arvegods i Danmark tilhørte dronning Margrete, og han tildømmer derefter dronningen godset.
1406. 17. majÅlborgHr. Elav Elavsen og Katrine, enke efter Strange Pedersen, samt hendes brødre, Bugge og Henrik Nielsen, skøder og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel med tilliggende gods.
1406. 17. majÅlborgPeder Mortensen og Jens Nielsen af Visborg sælger og skøder alt, hvad de havde fået af Færkes gods, til kong Erik og dronning Margrete.
1406. 17. majÅlborgDomsbrev at Estrup hovgård tilfalder Johan Skarpenberg efter hans oldefar Niels Bugge.
1406. 18. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Peder Mortensen og de andre arvinger efter ridderen hr. Niels Myg på kongens retterting har skødet Krekær og deres ret til Diernæs til dronning Margrete.
1406. 18. majÅlborgJohan von der Mersche meddeler rådmændene i Thorn, at han otte dage efter afrejsen fra Weichsel er ankommet til Dragør, og redegør for sine vanskeligheder med at få dronning Margrete i tale, hvorefter han endelig har sendt Henrik Keffeling til hende med et brev med anmodning om at aftale et mødested.
1406. [f. 19. maj]Brev, at Folmer Jakobsen, Hans og Predbjørn Podebusk skøder alt deres gods i Ejdrup til hr. Kristian Vendelbo.
1406. 19. majBrev, at hr. Kristian Vendelbo skøder biskop Lave af Viborg Ejdrup som bod for skade, han har forvoldt bispedømmet.
1406. 19. majÅlborgPeder Høg og Niels Krabbe oplader og skøder på deres egne og deres arvingers vegne, specielt Peder Høgs datter Sofie, forskelligt (opregnet) jordegods i Nørre og Sønder Tranders til kong Erik og dronning Margrete og kronen.
1406. 19. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at fru Inger, enke efter Mikkel Krabbe, på rettertinget har skødet al sin ret i Tranders til dronning Margrete.
1406. 20. majLübeckJohan up dem Grave, kaldet Fye, og hans søn Gerold erkender at have oppebåret 22 ½ mark lybsk på sin søn Konrads vegne, der var død i Ystad.
1406. [Omkr.] 20. majLübeckJohan Schonenberg og Lydeke Nyestad erkender at have oppebåret 67½ mark lybsk af Henrik von Minden på Konrad up dem Graves vegne, død i Ystad.
1406. 24. majÅlborgKong Erik af 7. af Pommern erklærer, at der på kongens retterting er afsagt kendelse om, at Povl Globs gods med rette er hjemfaldet til kronen.
1406. 24. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern tildømmer hr. Tyge Basse Vodskov.
1406. 24. majStøvring herredstingTingsvidne at Niels Jonsen, kannik i Århus og forstander for Helligåndshuset godtgjorde, at der i de sidste 40 år ikke er svaret leding af Helligåndshusets gårde i Rolsted.
1406. 25. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at arvingerne efter Jens Brandsen på kongens retterting har skødet al deres ret til dennes gods i Middelsom herred til dronning Margrete.
1406. 25. majNiels Strangesen erkender at have modtaget den befæstede gård Hillerslev i Thy af dronning Margrete på det vilkår straks at tilbagegive den, når dronningen eller kongen kræver det, og endvidere at have lånt dronningen 1100 lybske mark, som skal tilbagebetales, når han gives varsel 12 uger i forvejen, eller når det behager hende.
1406. 25. majDomnauHøjmesteren for den tyske orden meddeler staden Visby som svar på dens brev, at han ikke officielt er blevet underrettet om kong Albrechts afståelse af øen og byen til dronning Margrete og ikke ønsker at afstå den, og beder dem om at opføre én eller to borge til forsvar, da han ikke ved, om han er i krig eller lever i fred med dronningen.
1406. 26. majÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Peder Mortensen på kongens retterting har overdraget dronning Margrete gennem ridderen hr. Peder Nielsen af Ågård alt det gods i Hellum og Hindsted herreder, som var tilfaldet ham efter Inge Færkes og Færke.
1406. 30. majVidne at afdøde Inge Færke på Hellum herredsting havde skødet alt sit gods i Hellum og Hindsted herreder til Jens Nielsen af Visborg, der senere sammesteds skødede det til Peder Mortensen.
1406. 2. juniJens Andersen af Estrup indstifter et kapel for jomfru Maria og sankt Katerine i Roskilde domkirke.
1406. 2. juniBiskop Peder af Roskilde forener præbenden Rota med det kapel, som ridderen hr. Jens Andersen af Estrup har indstiftet i Roskilde domkirke, og overdrager den på ny til kanniken hr. Lars Nielsen.
1406. 5. juniÅlborgHr. Mogens Munk kvitterer dronning Margrete for modtagelsen af 700 lødige mark, for hvilke han havde Galten herred i pant, og tilbagegiver hende herredet med alle breve og rettigheder.
1406. 8. juniBåhusEsger Jensen Færke, præst, stadfæster Peder Mortensens og Jens Nielsen af Visborgs skøde til kong Erik og dronning Margrete på hans faders, Jens Færkes gods, hvilket han sammen med sin moder og broder havde overladt til de nævnte, Peder Mortensen og Jens Nielsen.
1406. 12. juniRandersKong Erik 7. af Pommern pålægger arvingerne efter Niels Slet inden ti dage at hjemle provst og kapitel ved domkirken i Viborg alt det gods i Sejlflod, som de havde forpligtet sig til.
1406. 12. juniRandersDronning Margrete anmoder højmesteren for den tyske orden om at tilkendegive, om han er villig til at flytte de forhandlinger, der skulle finde sted i Kalmar, til Øresund, da man nu venter kongen af Englands datter hver dag.
1406. 12. juniRandersDronning Margrete anmoder Johan v.d. Dolle, kommendator i Roggenhausen, og Johan v.d. Mersche om at fremme hendes, hendes søns og de tre rigers sag hos højmesteren for den tyske orden og opfordrer dem til også at deltage i de kommende forhandlinger.
1406. 12. juniVidne at afdøde Inge Færkes på Hellum herredsting have skødet alt sit gods i Hellum og Hindsted herreder til Jens Nielsen af Visborg, der senere sammesteds skødede det til Peder Mortensen, som igen oplod det til dronning Margrete.
[1406. Omkr. 12. juni]Dronning Margrete meddeler de vendiske stæder, at hr. Johan v. d. Dolle og hr. Johan v. d. Mersche, rådmand i Thorn, på højmesteren for den tyske ordens vegne har tilkendegivet, at denne ønsker forhandlinger i Kalmar som aftalt, hvortil de i fællesskab skal indbyde stæderne, men at hun gerne ser, at forhandlingerne kunne foregå i Øresund, hvortil kong Erik 7. af Pommern og rigsråderne ventes i løbet af kort tid.
1406. 12. juniRandersDronning Margrete sender borgmestre og rådmænd i Thorn, Elbing, Danzig og Dirschau kopier af sine breve til højmesteren og de vendiske stæder og beder dem varetage de tre rigers ve og vel.
1406. [e. 12. juni]Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.
[1406]. 14. juniHertug Wilhelm af Bayern, greve af Holland, overdrager Peter Dyrexsoen fra Zierikzee fogediet på byens fed i Skåne.
1406. 17. juniHr. Bent Piik og hans stedsøn Peder Tuesen skifter arven efter dennes fader Tue Pedersen og dennes søster Kristine.
1406. 22. juniWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger John Elyngham, serjeant-at-arms, at beslaglægge 14 skibe i havnene i London og Lynn og langs grevskabet Norfolks kyst med henblik på dronning Filippas rejse til Danmark, og at hyre de fornødne skippere og søfolk.
1406. 23. juni[Malmø]Peder Nielsen Verre, bymand i Malmø, pantsætter en del af sin gård til Jakob Jensen.
1406. [24.-28. juni]Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude, udsendt til højmesteren af dronning Margrete.
[1406] 25. juniMarienburgHøjmesteren for den tyske orden sender borgmestre og rådmænd i Thorn dronning Margretes breve til ham og til hansestæderne samt de vendiske stæder og beder dem meddele deres stilling til indholdet, førend han svarer dronningen.
1406. 26. juniUdbetaling af £2 til John Elyngeham, serjeant-at-arms, for at sørge for skibslejlighed til dronning Filippas rejse til Danmark.
1406. 26. juniUdbetaling af £350 19s 8d til William Loveney tilligemed en yderligere udbetaling af £80 for udgifter i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark.
1406. 27. juniRådmændene i Thorn besvarer højmesteren for den tyske ordens brev (cf. nr. 391) og anbefaler, at forhandlingerne med dronning Margrete holdes i Kalmar.
1406. 28. juniMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han gerne vil sende udsendinge til forhandlingerne i Kalmar.
1406. 2. juliAnders Albertsen kvitterer sin svoger ridderen hr. Jon Lille for 100 mark lybsk af de 200 mark lybsk, som denne skyldte ham for købet af Tovskov.
1406. 4. juliMarienburgHøjmesteren for den tyske orden beder dronning Margrete om at lade forhandlingerne afholde i Kalmar som planlagt og beklager, at han ikke personligt kan deltage.
1406. 4. juli1406. 4. juli, Reg. Dan. *4012, Indbyggerne i Burg på Femern beder grev Henrik af Holsten om at lade dem blive ved den lybske ret, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Femern.
1406. [5.-25. juli]Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude fra Danmark.
1406. 8. juliHertford borgenKong Henrik 4. anmoder Privy Council om at bevilge hans fætter Richard, hertug af York, som skal ledsage kongens datter Filippa til Danmark, en passende underholdning.
1406. 9. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. stadfæster biskop Peder af Roskildes indstiftelse af et kapel i Roskilde domkirke.
1406. 10. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. eftergiver alle, der besøger det af biskop Peder af Roskilde indstiftede kapel i domkirken, mens han holder messe, en del af den dem pålagte kirkebod.
[1406]. 10. juliRichard Clifford, keeper of the Wardrobe hos dronning Filippa, erkender at have modtaget £33 6s 8d, d.v.s. 50 mark, af dronningens skatmester William Loveney.
1406. 10. juliDipl. Norv. XIX 866 nr. 675, se nr. 444.
1406. 13. juliProvst, dekan og hele kapitlet i Lund udlejer kapitlets gods i Sularp til hr. Jens Povlsen, ærkedegn sammesteds.
1406. 14. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. pålægger officialen i Roskilde ved provision at overdrage Peder Troelsen, evig vikar ved kirken i Lund, det kanonikat og den præbende ved kirken i Roskilde, der var ledige ved Peder Madsens død, og som biskop Peder af Roskilde derefter havde overdraget ham.
1406. 15. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at betale hendes ledsager Henry Lord Scrope of Masham 40 shillings daglig.
1406. 15. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale Richard af York 5 mark om dagen, når han ledsager dronningen.
1406. 15. juliStuhmHøjmesteren for den tyske orden anmoder borgmestre og rådmænd i Thorn om at sende Albrecht Rode, borgmester sammesteds, som udsending til forhandlingerne med dronning Margrete.
1406. 16. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. stadfæster biskop Peder af Roskildes indstiftelse af et kanonikat og en præbende samt et kantordømme ved Vor Frue kirke i København.
[1406]. 16. juliWestminsterDronning Filippas hofdame lady Waterton erkender at have modtaget 1000 perler til broderier på dronningens dragter af garderobemester Richard Clifford.
[1406]. 17. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger John Hogge, skipper på "le Cristofre" af Newcastle upon Tyne, at tilbageholde og forhyre 30 søfolk til dronning Filippas overfart.
1406. 18. juliHartvig Tralow, væbner, i Stærrede sælger sin brydegård i Bjerge til væbneren Peder Grubbe i Vedskølle.
[1406]. 18. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale dronningens hofdamer Catherine Waterton, dronningens hofmesterinde, og Anne Lisle £60 hver nu og £40 hver i Lynn inden afrejsen.
1406. 19. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. tillader Jakob Klemensen, dekan ved Vor Frue kirke i København, der tillige besidder kanonikat og præbende ved kirken i Roskilde, i syv år at oppebære indtægterne af dekanatet, kanonikatet og præbenden uden at residere.
1406. 19. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Piacenza og Odense at sørge for, at Jakob Klemensen, dekan ved Vor Frue kirke i København, i syv år oppebærer indtægterne af sine embeder uden at residere.
[1406]. 20. juliHenry Lord Scrope af Masham erkender at have modtaget £182 af dronning Filippas skatmester William Loveney for at ledsage dronningen til Danmark.
1406. 21. juliBorgen i TønderErik Krummedige, ridder, drost i hertugdømmet Slesvig, erklærer, at dronning Margrete på tinge efter dansk ret har skødet gårdene Grödersby og Pagerö, som hun havde erhvervet af Hartvig og Hans Pogwisch og Hartvig Sehested, til domkirken sankt Peder i Slesvigs bygningsfond og dens forstander Henrik v. See, domprovst sammesteds.
[1406]. 21. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale hendes ledsager biskoppen af Bath og Wells 5 mark daglig.
[1406]. 21. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale £20 til baronen af Wemme, der ledsager dronningen til Danmark.
1406. 21. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale 100 mark til dronningens kammerherre Walter Hungerford.
1406. 22. juliKong Henrik 4. af England pålægger med samtykke af rådet sin leder af hofholdningen at sørge for, at udrustningen til det skib, som dronning Filippa skal benytte til rejsen til Danmark, overlades til William Loveney, Filippas skatmester.
[1406]. 22. juliWestminsterKong Henrik 4. af England udnævner William Loveney, væbner, til skatmester for dronning Filippa og hendes følge under deres rejse til Danmark, og for følget under dets tilbagerejse til England.
1406. 22. juliWestminsterKong Henrik 4. af England udnævner Ralph Ramesey, væbner, til comptroller of the pipe for dronning Filippa og hendes følge under deres rejse til Danmark og under følgets tilbagerejse til England.
[e. 1406. 22. juli]Fortegnelse over krigsudrustning på skibe hvormed dronning Filippas rejse til Danmark foretages.
[1406.] 22. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale Jacob Boydeker fra Stettin, der skal sejle til Danmark i dronning Filippas følge, en sum svarende til udførselstolden af et stykke klæde, som Jacob Boydeker har modtaget til delvis erstatning for nogle tab, der er påført ham af kongens vasaller.
[1406]. 23. juliLondonThomas Molyngton, baron af Wemme, erkender at have modtaget £20 af dronning Filippas skatmester William Loveney.
[e. 1406. 23. juli]Kong Henrik 4. af England klager til kong Erik 7. af Pommern over nogle hanseatiske købmænd, som i Norge tog engelske fiskere ulovligt til fange og henrettede flere.
1406. 24. juliJohan af Bayern, electus i Lüttich og herre til Voorne, overdrager staden Brielles fogderi i Skåne til Henk Harmansson den yngre, og befaler alle skånefarere fra Brielle og Voorne kun at bo på stadens fed og at udvise lydighed over for fornævnte Heynric Harmannssoen.
1406. 24. juliBjörnöErik Ummereise, ridder, skifter arv med sin svoger hr. Povl Breide.
1406. 24. juliBjörnöRidderen Erik Ummereise redegør for gods som endnu er uskiftet mellem ham og Povl Breide.
[1406]. 24. juli og 1. augustLondonLady Anne Lisle, hofdame hos dronning Filippa, erkender at have modtaget først £60 og siden £40 af dronningens skatmester William Loveney for at ledsage dronningen til Danmark.
1406. 25. juliDanzig giver Johan Brakel anbefalingsbrev til Malmø angående arvegods efter Thomas Terlinger.
1406. 26. juliWestminsterKong Henrik 4. af England giver Henry Bowet, biskop af Bath og Wells, Richard af York, Henry Fitzhugh og Henry Lord Scrope af Masham fuldmagt til at forhandle på sine vegne med "Isabella, dronning af Danmark, Sverige og Norge", og kong Erik om Filippas medgift og om forbund mellem rigerne.
[1406]. 26. juliLondonWalter Hungerford, der ledsager dronning Filippa, erkender at have modtaget £66 13s 4d, dvs. 100 mark, af dronningens skatmester William Loveney.
[1406]. 26. juliLondonHenry Bowet, biskop af Bath og Wells, der ledsager dronning Filippa til Danmark, erkender at have modtaget £303 6s 8d af dronningens skatmester William Loveney.
[1406]. 26. juliWestminsterKong Henrik 4. af England giver beskyttelsesbreve til Richard Clifford, custodian of the Wardrobe for dronning Filippa, og hans tjenere, Hugo Nettilham, Richard Ragge og John Wawe.
1406. 26. juliRibeKong Erik 7. af Pommern erklærer, at otte mænd har aflagt vidnesbyrd om, at de på Skast herredsting har hørt, at Henneke Limbek havde forpligtet sig til at erstatte det gods, som han havde overdraget til det af ham indstiftede alter i Ribe domkirke, men som nu var tildømt kongen, med jævngodt gods i Sønderjylland.
[1406]. 27. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale 50 mark til dronningens garderobemester Richard Clifford og 100s, dvs. 7½ mark, til dronningens ledsager serjeant-at-arms John Peraunt.
[1406]. 27. juliWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale John Peraunt, serjeant-at-arms, £5 for at ledsage dronning Filippa til Danmark.
1406. 28. juliS. Pietro i RomPave Innocens 7. pålægger abbederne i Vor Frue kloster uden for Stades mure og i Reinfeld samt provsten i Vidå at påse, at pave Bonifacius 9.s bulle til nonneklostret i Itzehoe af 1399 29. maj, hvis ordlyd anføres, selv om hverken original eller det pågældende pavelige registerbind har kunnet fremlægges til kontrol, om dets særstilling under interdikt overholdes.
[1406. 28. juli]Udbetaling af £248 10s 6d til Richard Clifford for udgifter i forbindelse med dronning Filippas giftermål.
1406. 30. juliRibeKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Niels Eriksen og hans hustru Sofie på rettertinget har skødet al deres ret til godset Tranders til dronning Margrete.
1406. 31. juliRibeHertuginde Elisabeth erklærer, at dronning Margrete på hendes råd har købt Grödersby og Pagerö af Pogwischerne og Sehestederne og skænket til domkirken i Slesvig.
1406. 31. juliRibeFolmer Jakobsen, Erik Krummedige, drost i Sønderjylland, Niels Iversen, Peder Nielsen til Ågård, Johan Skarpenberg og Erik Nielsen, riddere, erklærer som medlovere, at dronning Margrete og biskop Johan af Slesvig har sluttet overenskomst, hvorved biskoppen overlader dronningen Svavsted i 6 år mod en årlig afgift på 300 mark lybsk.
1406. 31. juliWestminsterDronning Filippas garderobemester, Richard Clifford, kvitterer dronningens skatmester, William Loveney for modtagelse af gods til dronningens rejse.
1406. 1. augustHartvig, Reimer og Poppe Sehested sælger deres andel i Grödersby, Pagerö, Ekenis, Faulück og Dollerup til dronning Margrete.
[1406]. 2. augustLondonDronning Filippas skatmester, William Loveney, erkender at have modtaget en række sølvsager til dronningen.
1406. 3. augustHans Øverkamp kvitterer Jens Findsson for 76 skippund kobber og 22 læster jern på dronning Margretes vegne.
1406. 3. augustChristburgKonrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden bemyndiger grev Johan af Seyn, kommendator i Balga, Friedrich von Wallenrode, kommendator i Mewe, Albrecht Rode, borgmester i Thorn, til at forhandle med dronning Margrete om Gotland og Visby.
1406. 3. augustWestminsterKong Henrik 4. af England giver generalfuldmagt til Richard Clifford, custodian of the Wardrobe for dronning Filippa.
1406. 4. augustMalmø rådhusRådmændene i Malmø meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck, at Johan Kiel, hvem Tideke Wippenford hos dem har anklaget for at have lejet en bod af Oluf Gollenstede, er uskyldig, da boden var udlejet til Tideke v. Segen.
1406. 4. augustRibeDronning Margrete skænker landsbyen Grödersby samt gods i Faulück, Rabenkirchen, Dollerup, Boltoft, Kiesby, Pagerö og Ekenis til Slesvig domkirkes bygningsfond mod afholdelse af tre ugentlige messer samt en årtid for hendes forfædre og efter hendes død for hende selv.
1406. 6. augustRibeNiels Eriksen og hans hustru Sofie Pedersdatter lover at fuldbyrde det skøde, hvormed Sofies fader Peder Høg og Jens Mikkelsen Krabbe har skødet og opladt dronning Margrete og kong Erik deres mulige ret til forskelligt gods i Sønder- og Nørre Tranders m.m., og giver afkald på alle krav på dette gods.
1406. 8. augustLynnLady Catherine Waterton, dronning Filippas hofmesterinde, erkender at have modtaget £100 af dronningens skatmester William Loveney.
1406. 8. augustWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester, William Loveney, at udlevere det modtagne sølvtøj til dronningen.
1406. [f. 10. august]Adelheid, enke efter Klaus Pilleke, foretager arveskifte med den afdødes brødre Jakob, Heinrich og Peter Pilleke, hvorved der bl.a. tillægges dem en kræmmerbod i Skanør.
1406. Omkr. 10. augustMarquard Hoppe køber fire bodesteder i Falsterbo af Martin Ram.
1406. Omkr. 10. augustTilseke, Marquard Hoppes hustru, arver et bodested i Falsterbo ved sin broder Heinrich Rams død.
1406. 11. augustWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester, William Loveney, at udbetale £20 til dronningens garderobemester Richard Clifford.
1406. 14. augustLundenæsKong Erik 7. af Pommern tildømmer efter kendelse på rettertinget kronen og Danmarks konger alle forstrande i Danmark.
1406. 14. augustLundenæsKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Niels, kaldet Lange Krag, på rettertinget har skødet dronning Margrete de tre gårde i Ånum, han havde fravundet fru Elisabeth, enke efter Jon Jakobsen.
1406. 14. augustLundenæsKong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Peder af Hodde, og hr. Troels, kannik og kantor i Ribe, på rettertinget henholdsvis har solgt grundstykker og enge ved Nørholm, Udmarksenge, i Oderstorp, i Hoddevig og gården Kviksbæk til dronning Margrete.
1406. 14. augustLundenæsKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Esger Degn og 14 andre på rettertinget har skødet enge og grundstykker i og ved Nørholm samt deres ret til det grundstykke, hvorpå Nørholm ligger, til dronning Margrete.
1406. 14. augustLundenæsKong Erik 7. af Pommern tildømmer Danmarks krone Odersholm, Kalsgård samt møllested og laksegård.
1406. 14. augustWilhelm Egbertsen, kræmmer, får anbefalingsbrev af Danzig til Åhus angående arvegodset efter hans broder Henrik Egbertsen.
[1406]. 16. augustWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale £100 til ridderne Piers de Bukton og John de Bukton for at ledsage dronningen til Danmark.
1406. 20. augustLundenæsSusanne, Godskalk Nielsens enke, og hendes sønner Jens Eriksen af Landtind, Niels Eriksen af Skarregaard og Brune Erik samt hendes svigersøn Stig Munk afhænder og skøder til dronning Margrete og kronen den ret, de på egne vegne og efter Godskalk Nielsen og dennes og Susannes afdøde søn Niels Godskalksen måtte have til Åstrup i Vendsyssel.
1406. 20. augustLundenæsPeder af Hodde, præst i Tistrup, og Niels Jensen, kirkeværge, erkender, at de med samtykke af biskop Eskil af Ribe og provst Otto af Vardesyssel har opladt og skødet til dronning Margrete de mulige rettigheder, Hodde og Tistrup kirker havde i de volde, som Nørholm nu står på, med forskellige tilliggender samt i det gods, som afdøde hr. Jon Jakobsen og fru Elisabeth hidtil havde haft i deres besiddelse.
1406. 20. augustLundenæsÆrkedegnen Jens Helt, kantoren Troels og hele kapitlet i Ribe oplader og skøder til dronning Margrete Ribe domkirkes mulige ret til den jord, hvor borgen Nørholm ligger, og omliggende agre og enge med mølle og å, samt endvidere domkirkens ret til gården Kviksbæk.
[1406]. 21. augustLynnRidderne Piers de Bukton dronning Filippas hushovmester, og John de Bukton erkender at have modtaget £100 af dronningens skatmester William Loveney.
1406. 22. augustLundenæsKong Erik 7. af Pommern tildømmer Kristian Pedersen gods i Lønne, Arnager og Hovstrup.
1406. 23. augustHolstebroKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Bjørn Svendsen af Blegind på rettertinget har skødet Uregård til dronning Margrete.
1406. 27. augustKing's LynnBorgmester og borgerskab i Kings' Lynn giver John Brown fuldmagt til at forhandle med kong Erik 7. af Pommern om forskellige privilegier og friheder for engelske købmænd, og anmoder i den anledning de købmænd fra Kings' Lynn, som plejer at besøge de nævnte riger og egne i Preussen og Hansaen, om at være ham behjælpelig.
[1406. 28.-30. august]Højmesteren for den tyske orden klager til dronning Margrete over, at skipperen Johan, hvis skib var sprunget læk i Mønstersund i Norge, er blevet frataget sine varer af dronningens fogeder i Grøtsbacka og Varberg, da han havde udlosset dem for bedre at kunne tætne sit skib, da de blev erklæret for skibbrudent gods.
1406. 30. augustHolstebroHr. Bjørn Svendsen meddeler bryden på gården Ure i Tistrup sogn, at han har vundet ham tilbage fra Esger Thomsen og nu sammen med gården har opladet og skødet ham til dronning Margrete og beder ham derfor adlyde hende og svare afgift til hende.
1406. 30. augustRoskildeJens Mortensen af Lundby erklærer at have lejet Roskilde sankt Clara klosters brydegård i Lundby for livstid samt et år derefter til sine arvinger mod en årlig afgift på tre pund korn.
1406. 31. augustSkiveKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Torkil Myg og hans hustru Bodil og hendes søster Mette på rettertinget har skødet godset Vig til ridderen Mogens Munk på dronning Margretes vegne.
1406. 1. septemberEsbern Keldsen forliger sig med Rolef Knobel om drabet på sin broder.
1406. 2. septemberÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Munk af Hedegård på rettertinget har skødet al den ret, han har erhvervet i Keld Keldsens arvegods i Nørrejylland, til dronning Margrete.
1406. 3. septemberÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Mogens Villadsen og hans hustru Gro på rettertinget har skødet dronning Margrete hovedgården Skårup samt gods i Fårtoft, Torsted, Malle og Sennels.
[1406]. 3. septemberLeicesterKong Henrik 4. af England giver Henry Norris, yeoman i kongens kammer, et beskyttelsesbrev af et halvt års varighed, mens denne opholder sig i dronning Filippas følge i kongens ærinde.
1406. 4. septemberÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Folmer Jakobsen, ridder, på rettertinget har skødet Højstrup til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.
1406. 5. septemberÅlborgHr. Folmer Jakobsen oplader og skøder gården Højstrup i Stevns herred til dronning Margrete, skønt han tidligere havde pantsat hende den for 1000 lødige mark, og pantet var uindløseligt i hendes levetid.
1406. 5. septemberÅlborgHr. Mogens Munks genbrev til kong Erik og dronning Margrete på slottet og den faste borg Bygholm med tilliggende len samt Endelave og Horsens by.
1406. 5. septemberÅlborgHr. Mogens Munks genbrev til kong Erik og dronning Margrete på slottene og de faste borge Kolding og Rosborg med tilliggende len og byerne Kolding og Vejle med løfte om at holde dem til jomfru Katrines og Danmarks riges hånd, hvis både kongen og dronningen skulle dø
1406. 6. septemberÅlborgHr. Mogens Munk skøder og oplader Møllegård i Hornum herred tilbage med møllen, Gamlevads mølle og en gård i Astrup samt en landbo til dronning Margrete og giver samtidig afkald på al ret til Boring i Bygholm len.
1406. 6. septemberÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har skødet Møllegård, Gamlevads mølle og en gård samt al sin ret i Boring til dronning Margrete.
1406. 6. septemberÅlborgStig Munk og Niels Krabbe erkender at have modtaget 100 lødige mark af hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne til Niels Eriksen, husfoged på Ribe, og hans hustru Sofie for deres mulige rettighed i Sønder og Nørre Tranders.
1406. 6. septemberÅlborgHr. Bjørn Svendsen afhænder og skøder Uregård i Tistrup sogn i Vardesyssel til dronning Margrete.
1406. 6. septemberViborgTorkil Myg, hans hustru Bodil Gundesdatter og dennes søster Mette Gundesdatter afhænder og skøder deres mulige rettigheder i gården Vig i Thy med tilhørende gods bl.a. fem gårde kaldet Sigtrygs gods, til dronning Margrete og hendes efterkommere. Desuden oplader og skøder nævnte Mette sine mulige rettigheder i Brøndum og Rolstrup samt Povl Globs gods.
1406. 7. septemberÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har skødet gods i Vester Bølle, Knudstrup, Torup, Øster-Bølle og Årslev til dronning Margrete.
1406. 7. septemberÅlborgHr. Jens Nielsen af Aunsbjerg afhænder og skøder Odsgård i Middelsom herred, som Jens Brandsen og hans søster samt denne svigersønner tidligere ejede, til dronning Margrete.
1406. 9. septemberÅlborgJens Hval afhænder og skøder forskelligt, opregnet gods i Vendsyssel til dronning Margrete.
1406. 10. septemberRibeHr. Peder Nielsen af Ågård kvitterer hr. Svend Udsen for de 200 lybske mark, som han havde betalt denne på Tordrup, før end han vidste, at kronen havde ret til gården.
1406. 10. septemberÅlborgKong Erik 7. af Pommern tilstår Margrete Jensdatter to gårde i Ulstrup og tre landbosteder i Vinge fritaget for leding og al kongelig tynge.
1406. 11. septemberÅlborgKong Erik 7. af Pommern indskriver de bønder, der ikke på rettertinget har godtgjort deres frihed, under ledingen og pålægger dem at udrede den inne, stud og leding samt andre kongelige byrder, som de skylder for flere år.
1406. 11. septemberÅlborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Jens Hval på rettertinget har skødet gods i Hæsselbæk, Bindslev, Skibsby, Tolstrup, Harritslev, Bagterp og Hæstrup til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.
1406. 11. septemberÅlborgPeder Mortensen, Palle Kirt og Tage Nielsen erkender, at dronning Margrete med rette har indløst det gods, de havde i pant af Mogens Villadsen og hans hustru Gro, Geverd Berlins datter og Jakob Kirt, samt Geverd Berlin, hvilket er forskelligt gods i Hillerslev og Hundborg herreder.
1406. 11. septemberÅlborgMogens Villadsen, hans hustru Gro, datter af Geverd Berlin og hendes frænder afhænder og skøder forskelligt gods i Hundborg og Hillerslev herreder til dronning Margrete.
1406. 14. septemberLübeckJens Blome kvitterer på dronning Margretes vegne Hildebrand van Arebogens testamentseksekutorer for 800 rhinske gylden, som denne havde haft i varetægt på Johan Strasburgs vegne.
1406. 17. septemberRandersBorgmestre, rådmænd og menige indbyggere i Randers bevidner, at fru Elene, længe før hun døde, havde skødet en gård i Randers til kronen.
1406. 17. septemberRandersKeld Mikkelsen, Maren Ebbesdatter, enke efter Bjørn Eriksen, hendes søster Cecilie og Elene Jensdatter, enke efter Peder Fynbo afhænder og oplader til dronning Margrete forskelligt gods i Rinds og Lysgårds herreder, hvilket er deres arvegods efter Knud Hågensen af Bølle og fru Bodil, deres søn Hågen Knudsen samt Keld Keldsen.
1406. 17. septemberRandersKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Kjeld Mikkelsen, Maren og Cecilie Ebbesdatter samt Ellen Jensdatter på rettertinget har skødet alt det gods i Vester Bølle og iøvrigt i Nørrejylland, som de havde arvet efter Knud Hågensen, til dronning Margrete.
1406. 17. septemberJohan Pyneckholm i Wittow skænker Johanitterklostret i Antvorskov alt sit gods i Luettkenwitz, dog således at Tobias, rådmand i Stralsund, skal have det i sit værn, så længe han lever.
1406. 17. septemberRandersSacheus More skøder, hvad han måtte have af gods i Vesterbølle og Torup, til dronning Margrete på det kongelige retterting.
1406. 20. septemberTingsvidne om Fløjstrup kirkejord.
1406. 22. septemberJakob Villesen af Kjeldkær oplader og skøder til dronning Margrete den rettighed, som han og hans hustru Gisla, Hartvig Sesteds datter, måtte have i den faste gård og by Grødersby med alle tilliggender, som de Pogewischer havde solgt til dronningen, til hvem Hartvig Sested og hans børn også havde afhændet deres niendedel.
1406. 27. septemberRomKardinalkollegiets kammermester Henrik, kardinalpræst af sankt Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påske om et år med resten.
1406. 27. septemberOptegnelse om, at en del af ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.
1406. 29. septemberPræsten Jens Jakobsen af Ørslev erkender for livstid at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Bjerre mod en årlig afgift af to pund rug eller mel, to pund byg eller malt samt en gris eller to flæskesider.
1406. 30. septemberKalundborgEvert Moltke af Helsinge pantsætter Tolstrup gård og by til Knud Godskalksen.
1406. 1. oktoberS. Pietro i RomPave Innocens 7. udnævner biskop Johan af Slesvig til det apostolske kammers kollektor i Danmarks rige og tilbagekalder alle tidligere udnævnelser.
1406. 4. oktoberKalundborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Folmer Jakobsen på rettertinget har stadfæstet sin tidligere skødning af godset Højstrup og tilhørende gårde til dronning Margrete.
1406. 4. oktoberSofie, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, og hele konventet sammesteds, erklærer at have oppebåret 200 mark lybsk af Sakse Odgersen og hans hustru Elisabeth Ivansdatter på den betingelse, at disse får rådighed over klostrets gods i Gershøj på livstid og efter deres død bliver begravet i klostrets kirke.
1406. 4. oktober1406. 4. oktober, Reg. Dan. nr. *4040, cf. nr. 512.
1406. 5. oktoberKalundborgHr. Folmer Jakobsen bekræfter salget af gården Højstrup i Stevns herred med alt tilliggende opregnet gods, som han tidligere havde pantsat til dronning Margrete. Han stadfæster det skøde, han har udstedt på retterting i Ålborg, og da han ikke selv kan være til stede, beder han landsdommeren Jens Gyrstinge om på landstinget at skøde Højstrup til dronning Margrete eller hendes repræsentant.
1406. 5. oktoberLundenæsKong Erik 7. af Pommern tildømmer Danmarks krone det gods i Vig, som Torkil Myg ikke inden den fastsatte frist havde dokumenteret sin ejendomsret til.
1406. 5. oktoberKalundborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Jens Andersen af Estrup på rettertinget har skødet dronning Margrete al sin ret til Vilsted, Vilstedgård og Vilstedfang.
1406. 5. oktoberS. Pietro i RomPave Innocens 7. anmoder alle gejstlige og verdslige myndigheder i de lande, som hans udsending Ludovico Baglioni fra Perugia, der sendes til Tysklands lande samt rigerne Böhmen, Danmark, Sverige, Norge og Polen og adskillige andre lande i verden for at udføre pavens og det apostoliske kammers hverv, rejser igennem, at tage vel imod ham og være ham behjælpelig.
1406. 5. oktoberS. Pietro i RomPave Innocens 7. giver sin udsending Ludovico Baglioni fra Perugia, som han sender til Tysklands lande samt til rigerne Böhmen, Danmark, Sverige, Norge og Polen af hensyn til sine og det apostoliske kammers sager, fuldmagt til hos kollektorer og underkollektorer at indkræve, hvad de har indsamlet, og give dem kvittering herfor.
1406. 6. oktoberRingstedLandsdommer Jens Gyrstinge og 8 navngivne mænd vidner, at hr. Folmer Jakobsen tidligere på rettertinget har skødet gården Højstrup i Stevns med alt tilliggende gods til dronning Margrete, og at Jens Gyrstinge nu på hr. Folmer Jakobsens anmodning på hans vegne her på landstinget har skødet Højstrup til Klaus Skinkel på dronning Margretes vegne.
1406. 7. oktoberS. Pietro i RomPave Innocens 7. pålægger provsten ved kirken i Lübeck at indskærpe kollektorer og underkollektorer at aflægge regnskab og indbetale, hvad de har indsamlet, til hans udsending Ludovico Baglioni fra Perugia.
1406. 11. oktoberSkanørHenrik Kelner og Hans Øverkamp bemyndiger Eberhard Øverkamp og Herman Enbek til på dronning Margretes vegne at modtage og kvittere for 105 læster osmundsjern fra Jens Findsson.
1406. [15. oktober - 29. november]DeventerOptegnelse om udgifter for staden Deventer til Albrecht Ghiessing, der har været i Skåne.
1406. 22. oktoberRibe domkirkePeder Jensen, kannik og official i Ribe, erklærer, at Edel, enke efter Erik Jonsen af Seem, væbner, for retten har erkendt at have solgt alt det gods i Emmerlev sogn, som Tord Andersen havde i pant fra hendes ægtefælle, til magister Otto, kannik i Ribe.
1406. [o. 26. oktober]Opgørelse over dragter m.m. til dronning Filippa og hendes ledsagere på rejsen til brylluppet i Danmark.
1406. 27. oktoberStralsundTestamente af Radike Winter, borger i Stralsund.
1406. 29. oktoberUdbetaling af £829 16s 7d til William Loveney for udgifter i forbindelse med dronning Filippas giftermål.
[1406]. 2. novemberLundFortegnelse over de sølvsager, som William Loveney har udleveret til Jens Due og Peder Lykke m.fl. til dronning Filippa.
1406. 5. novemberStockholmErik Jakobsen, husfoged på borgen Stockholm, to rådmænd og to borgere i Stockholm erklærer, at Herman Enbek har oppebåret 76 skippund kobber, 22 læster og 105 læster jern af Jöns Finsson, foged i Dalerne, som denne skulle levere på dronning Margretes vegne.
1406. 6. novemberLundDronning Margrete beklager over for højmesteren for den tyske orden, at forhandlingerne i Kalmar om Gotland og Visby ikke gav resultater og foreslår nye forhandlinger følgende sommer i Øresund, hvori den engelske konge muligvis også kunne deltage.
1406. 6. novemberLundDronning Margrete sender borgmestre og rådmænd i Thorn, Elbing og Danzig en kopi af sit brev til højmesteren for den tyske orden om Gotland og Visby og opfordrer dem til at deltage i de kommende forhandlinger.
1406. 10. novemberBiskop Peder af Roskilde henlægger med samtykke af kapitlet kanonikatet og præbenden Everdboldam til det af ham indstiftede Allehelgens og sankt Sigfreds kapel.
1406. 11. novemberOverenskomst mellem Ruprecht, romersk konge, og hans søn hertug Johan af Bayern på den ene side og kong Erik 7. af Pommern og hans søster Katrine på den anden side om ægteskab mellem hertug Johan og Katerine
1406. 11. novemberJens Josefsen Most i Stora Jordberga mageskifter gods i Harjagers herred til hr. Niels Jensen Svarteskåning og Bengt Turesen til gengæld for gods i Vemmenhög herred.
1406. 11. novemberJens Jakobsen i Radsted skøder og sælger til hr. Folmer Jakobsen i Tvede al sin rettighed i gården Asserstrup på Lolland, som han havde arvet efter sin broder Anders Jakobsen og sin fader Jakob Pedersen.
1406. 18. novemberHerman van Vitzen, væbner, kvitterer fru Taleke, enke efter Brand Podebusk samt Hans og Predbjørn Podebusk for alle krav.
1406. 19. novemberLundFru Elisabeth, Hr. Albert Andersens enke, beder hr. Jon Lille om at overgive det pantebrev, han har fået af hende, til dronning Margrete, der vil indløse brevet og udbetale ham pengene.
1406. 24. novemberStralsundPredbjørn v. Podebusk pantsætter gods for 2100 mark til væbneren Henrik v.d. Lancken.
1406. 25. novemberRådmændene i Danzig sender rådmændene i Thorn dronning Margretes brev af 1406 6. november og en kopi vedlagt dette samt meddeler, at hr. Nicolaus Nebrauw, hvis gods kræves beslaglagt, nu vistnok er præst i Königsberg.
[1406]. 26. novemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden sender staden Thorn en kopi af dronning Margretes brev af 1406 6. november (nr. 509) og beder rådet tage stilling til dets indhold.
1406. 27. novemberAnders Jensen af Forsinge, væbner, erkender for sin og sin hustrus levetid at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Lyngby.
1406. 30. novemberMagnus von Alen, ridder, kvitterer Lars Mortensen Skriver for trofast tjeneste.
1406. 30. novemberKristian Holck, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.
1406. 2. eller 11. decemberSølvesborgKong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Vä under sin beskyttelse og stadfæster de privilegier, de har fået af tidligere konger i Danmark.
1406. 4. decemberMarienburgHøjmesteren for den tyske orden svarer dronning Margrete på hendes sidste brev og fremhæver, at forhandlingerne i Kalmar ikke førte til resultat, fordi kong Erik 7. af Pommern ikke ville træffe endelig beslutning i dronningens fravær, men erklærer sig villig til at genoptage forhandlingerne til sommer.
1406. 8. decemberSølvesborgKong Erik 7. af Pommern meddeler alle gejstlige og verdslige myndigheder, at han har taget den blinde præst Johan Sartor von Plauen fra Schwerin stift, der ønsker at samle almisser i hans riger, under sin beskyttelse og anmoder om, at han uhindret kan udøve sin virksomhed.
1406. 15. decemberSølvesborgTure Bengtsson, ridder, erklærer, at kong Erik 7. af Pommern har forlenet ham for livstid med Faxeholm borg i Hälsingland samt Hogdal sogn, og kvitterer kongen for al gæld og skyld. - Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker da har jeg med vilje og vidende hængt mit segl under dette brev og til vidnesbyrd min broder hr. Sten Bengtssons, hr. Jens Dues og hr. Mogens Munks segl. Givet i Sølvesborg i det Herrens år 1406 onsdag i tamperdagene før Herrens fødselsdag.
1406. 22. decemberS. Pietro i RomPave Gregor 12. bemyndiger biskop Jens af Slesvig, det apostoliske kammers kollektor i Danmark, til at benytte de breve og fuldmagter, han har fået af pave Innocens 7.
[1406]. Omkr. 22. decemberJohan Sveder, borger i Århus, oplader Greteke, datter af Floreke Scalle, 100 mark i Heinrich Langes arv i Munkenesgade i Rostock og 150 mark i Wismar.
1406Københavns bytingOlde Niels (Pedersen) og hans hustru Kristine Ebbesdatter skænker hospitalet i København en gård i Herlev i Gladsakse sogn.
1406Wonsfleth, foged i Fåborg, Jens Pedersen af Løgismose, landsdommer på Fyn, Ejler Rantzau, Timme Krummedige, Markvard Skytte og Niels Hård skænker gods til hospitalet i Fåborg.
1406Tingsvidne om, at to gårde i Hundshoved og to gårde i Nortvig har været i Peder Munks værge i 40 år.
1406Tingsvidne af Ginding herredsting om, at Jens Vognsen har erklæret sig angående gods i Hasselholt i Sahl sogn, der tidligere har tilhørt Niels Maltesen.
[1406]Kong Ruprechts instruktionsskrivelse til legater, udsendte til dronning Margrete og kong Erik til efterfølgelse i forhandlingerne om indgåelse af ægteskab mellem hertug Johan af Bayern og Katrine, kong Eriks søster.
[1405-1406]Rådet i Lübecks svar på 60 borgeres klager, hvori det omtaler, at det i året 1395 har holdt orlogsskibe i Øresund mod fetaljebrødrene.
1406VardeElisabeth Jensdatter og hendes søn Jens Jonsen erkender at være blevet dømt til at nedbryde Nørholm.
1406ÅrhusRettertingsbrev, at Selling er tildømt kronen.
1406Godskalk og Jakob Godskalksen Rostrup giver afkald på hr. Jakob Begeres gods.
1406ÅrhusKong Erik 7. af Pommerens rettertingsbrev, at Godskalk Rostrup og andre arvinger efter hr. Jakob Beger giver afkaldt på deres ret til dennes gods.
[Omkr. 1406]Godskalk Rostrup oplader al sin ret i det gods, Henrik Brygger havde, til dronning Margrete.
1406Jens Leghel skøder sit gods på Forlev mark til Øm kloster.
1406Abbed Tyge i Alling kloster lover Århus kapitel lydighed.
1406 eller 1409Tønnes Vestenis skødebrev på gods i Falling og andet gods.
1406 eller 1409Endnu et skødebrev, udstedt af Tønnes Vesteni.
1406Hr. Jakob Kalf skøder alt sit gods i Levring til biskop Lave i Viborg.
1406Skøde på en gård i Skals.
1406Fru Inger Jensdatters gavebrev på gods i Hassing og Ulsted.
1406Kong Erik 7. af Pommerens brev om Ullerup.
1406Merete Andersdatter skøder alt sit gods i Kyse til dronning Margrete.
1406RibeKong Erik 7. af Pommern erklærer, at det gods, som hr. Kristian Vendelbo uretmæssigt har haft i Fussing og Bjerregrav, er tildømt Mikkel Vagn på rettertinget.
1406Folmer Jakobsen Lunge skøder hr. Klaus Krumpen alt sit gods i Skellerup.
1406Magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, skøder en gård i Køge til biskop Peder af Roskilde.
1406Sakse Odgersen og hans hustru skøder deres gods på Møn til biskop Peder af Roskilde.
1406Anne, hr. Mikkel Ruds hustru, skøder et halvt bol jord i Gladsaxe til sankt Clara kloster i Roskilde.
1406Bytingsvidne, at Præstø præstegård blev skødet til biskop Jens af Roskilde.
1406Edel Jespersdatter, pantsætter 1/3 af sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde.
1406Sakse Grubbe skøder alt sit gods i Boeslunde, Englerup og Sønderup til Antvorskov kloster.
1406Oluf Pedersen skøder en gård i Drøsselbjerg til Antvorskov kloster.
1406Niels Esbernsen Bille skøder 7 ørtug jord i Eggeslevlille til Antvorskov kloster.
1406UlkestrupJohanne, enke efter Henrik Jensen, ridder, af Kragerup oplader den ret, de har i Sibberup og Ulkestrup til Antvorskov kloster.
1406Oluf Pedersen og Jens Jakobsen lejer Antvorskov klosters gods i Bøstrup og Drøsselbjerg for deres og deres hustruers livstid.
1406Oluf Pedersen og Jens Jakobsen lejer Antvorskov klosters gods i Bøstrup og Drøsselbjerg for deres og deres hustruers livstid.
1406Niels Tuesen giver Antvorskov kloster en bod i Slagelse.
1406Hans Raslow og hustru i Luettkenwitz giver Antvorskov kloster 4 Morgen land.
1406Et brev om markskel mellem Vranarp mark og sankt Jørgens kloster i Tommerup.
1406Hr. Erik Nielsen forpligter sig til årligt at give Nørre kloster 1 tønde sild, hvis han kan inddrive godset i Hammerum herred.
1406To mænd i Ladby og een i Dalby giver Niels Henriksen Lippolt en gård i Dalby.
1406Tingsvidne af Hindsholm herredsting om skødet til Niels Henriksen Lippolt.
1406(?)Jens Jakobsen, borgmester i København, mageskifter en jord i København med biskoppen af Roskilde.
[1396. 17. juni-1439]Erik Krummedige skriver til ukendt abbed vedr. indløsning af pant.
1406Kong Erik 7. af Pommerens dom om Sahl præstegård.
1406Bytingsvidne (?) fra København.
1406Berneke Skinkel den Yngre nævnes i et brev.
[e. 1406]Hr. Mogens von Alen får Højstrup i forlening.
1406Navn fra et brev.
14061406, Rep. nr. 4869; ÆA. V 703, er rimeligvis fejl for 1460, idet Henrik var biskop af Ribe fra 1454 til 1465, jf. også ÆA. V 703 AA2, 4 og 6.
14061406, Reg. Dan. *4054, Opregning af navne på borgere i Slesvig, der har betalt bede til hertuginde Elisabeth, har ikke diploms form og udelades derfor i Dipl. Dan.
[e. 1406 ?][Efter 1406 ?], Tank, Akershusregisteret 86 nr. 1309 = Dipl. Norv. XVII 900 nr. 964 med datering [Efter 1408(?)], optegnelse om, at der på Akershus i 1622 fandtes en af biskoppen af Roskilde og en pavelig notar udfærdiget genpart af en bulle udstedt 1448 af en pave Gregor til fordel for johanniterordenen, må indholdsmæssigt henføres til et privilegiebrev af 1227 21. august, udstedt af pave Gregor 9. til hospitalsordenen, cf. Reg. Norv. I 185 nr. 568.
forrige næste