forrige næste
DatoStedNr.Regest
1407. 5. januarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med Henry, biskop af Bath og Wells, vedrørende dennes deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.
1407. 6. januarHr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup og Niels Olufsen Lunge af Falkerslev oplader og skøder alt det gods i Nørre- og Sønderjylland, som de havde arvet efter deres fader hr. Oluf Olufsen Lunge af Mosegård, til deres fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.
1407. 6. januarAbele i Radsted, Gotfred Bangs enke, sælger og skøder sin rettighed i halvdelen af Assersdrupgård til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.
1407. 6. januarAssendrupNiels Hak i Assendrup giver sin søstersøn Ove Lunge fuldmagt til at skifte gods i Jylland med fru Margrete.
[o. 1407. 6. januar]Hr. Jakob Olufsen Lunge af Stadager sælger alt sit fædrene gods i Jylland til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.
1407. 7. januarHammershusÆrkebiskop Jakob af Lund bevidner, at Maren Klausdatter, enke efter Peder Hals, og Ødbern Pedersen Hals har skødet en gård i Øster Marie sogn til Orm Herlugsen som medgift til dennes brud Katrine, datter af Peder Hals.
[1407.] 11. januarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger sherifferne i London at frigive skrædderen John Denmark, hvis han er arresteret.
1407. 16. januar eller 14. september eller 7. oktoberJens Bratse pantsætter gården Næsbækgård til Peder Hase.
[f. 1407. 18. januar]Jens Gyrstinge pantsætter gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falk.
1407. 18. januarHr. Ture Stensson og hans hustru Birgitte Abrahamsdatter oplader til hr. Abraham Brodersen alt gods i Danmark, som Birgitte havde arvet efter sin forrige mand hr. Jens Falk og efter sin søn Jens Falk, og får til gengæld Byrstad i Njuding og Åby i Värend.
1407. 18. januarHerluf Nielsen skøder sin rettighed i gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falks børn.
1407. 18. januarMors Nørre herredstingTingsvidne af Mors Nørre herredsting om, at Jens Povlsen, forstander i Dueholm kloster, fremførte vidnesbyrd om, at fru Elene, enke efter ridderen hr. Ebbe Strangesen, havde skødet gården Rolstrup til forstanderen til bod for deres og deres børns sjæle.
1407. 18. januarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger William Loveney, keeper of the Great Wardrobe, at sælge al den proviant, der blev til overs efter dronning Filippas rejse, og at fordele de indkomne midler til forskellige personer, som på kongens bud havde deltaget i nævnte rejse, for deres hermed forbundne udgifter.
[f. 1407. 21. januar]Benedikte Mogensdatters testamente.
1407. 21. januarSkifte mellem Benedikte Mogensdatters døtre Ingeborg og Elene af forskelligt gods i Frosta herred i Skåne.
1407. 22. januarJohan Skarpenberg skøder alt sit gods i Brøndum til bispebordet i Viborg.
1407. 24. januarNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til bude fra Danmark.
1407. 24. januarMarienburgHøjmesteren for den tyske orden, der erkender at have modtaget dronning Margretes brev med forslag om forhandlinger i Helsingborg senest i pinsen, beder hende have forståelse for, at han ikke giver hende et endeligt svar, fordi han først den 13. februar kan holde et møde om sagen med alle sine embedsmænd.
1407. 25. januarOm Sølvsager til Filippa og udgifter til danske ambassadører.
1407. [o.] 26. januarJohan Soltman pantsætter to boder eller grundstykker i Skanør på hjørnet af Travestrase til Konrad Koppelow for 200 mark.
[1407. Tidligst 1. februar]William Bourchier aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1407 1. februar for sine udgifter vedrørende sin deltagelse i de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.
1407. [o.] 2. februarLübeckJohan Berkhoft pantsætter en klædeskærer- og en slagterbod i Falsterbo til Johan Schiphorst, Heinrich Luttekenborg og Heinrich Krummese for 112 mark lybsk.
1407. 5. februarRidderne Bo Dyre, Staffan Ulfsson og Niels Sture stadfæster deres svigerfader, Karl Bondes testamente til Sigtuna kloster vedrørende gården Räfsta i sankt Olufs sogn i Erlinghundra herred.
1407. 7. februarHelsingborgHr. Abraham Brodersen skifter arven efter sin hustru fru Margrete med sin stedsøn Bent Piik, der får eftergivet de 100 lødige mark, for hvilke gården Rossared var pantsat, samt modtager 20 gårde og 2 møller i Fjäre herred og adskilligt løsøre.
1407. 7. februarHelsingborgHr. Bent Piik kvitteret sin stedfader hr. Abraham Brodersen og skiftet efter sin moder fru Margrete.
1407. 8. februarPå vegne af Henry, lord Scrope af Masham, aflægger Walter Slegyll, i henhold til kongeligt brev af 1407 1. februar, regnskab for Henrys deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.
1407. 10. februarBytinget i LundTingsvidne af Lunds byting om, at Niels Jensen af Väsum har skødet et grundstykke nær rådhuset i Lund til kapitlet.
1407. 13. februarIngeborg Andersdatter, enke efter Albrecht Moltke, overdrager sin og sine børns rettighed i Hillerødholm til biskop Peder af Roskilde.
1407. 16. februarKungsbackaHr. Abraham Brodersen skøder til sin stedsøn hr. Bent Piik 20 gårde og 2 møller i Fjäre herred samt tilbageleverer det pantsatte Rossared.
1407. 16. februarWestminsterKong Henrik 4. af England bemyndiger William Esturmy og John Kingston til at forhandle med hansestæderne på vegne af kongen og hans forbundsfæller, herunder særligt Erik, konge af Danmark, Norge og Sverige.
1407. 17. februarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med Richard af York for dennes deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.
1407. 18. februarS. Pietro i RomPave Gregor 12. anmoder alle gejstlige og verdslige myndigheder om at tage vel imod Antonius de Pireto, munk i og generalminister for franciskanerordenen og pavelig nuntius, som han sender til rigerne England og Danmark og Tyskland og nogle andre dele af verden, og lade ham rejse igennem deres lande uden at pålægge ham afgifter af nogen som helst art.
(1)407. 19. februarMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1407. 19. februarMarienburgHøjmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han gerne vil sende udsendinge til Øresund til forhandlinger, og anmoder om, at kong Erik vil være til stede, og at dronningen vil give det tagne gods tilbage.
1407. 20. februarBørglumBiskop Peder af Børglum, Jens, provst og hele kapitlet sammesteds erkender at have modtaget en gylden krone med kostbare stene af dronning Margrete gennem biskop Bo af Århus.
1407. 21. februar - 1408. 21. februarRegnskab, aflagt af Lübecks kæmnere, hvori under udgifter er opført: til fogeden i Skåne 47 mark.
1407. 23. februarRoskilde bytingTingsvidne af Roskilde byting om, at Katrine, enke efter Jens Tulesen, har bemyndiget Ingvar Andersen, borgmester sammesteds, til at skøde et grundstykke i sankt Olufs sogn til væbneren Karl Jensen.
[1407. 23. februar - 1413]RoskildeSivert, bymand i Roskilde, skøder på broder Thorbjørns vegne gods i Hersegade i Roskilde til Folmer Jakobsen.
1407. 26. februarRoskildeBiskop Peder af Roskilde bekender vedrørende kapitlets trætte med hr. Bjørn Olufsen om Hjortsholm, at man i nærværelse af dronning Margrete var enedes om, at mødes igen inden fjerde påskedag det følgende år og da acceptere dronningens afgørelse som endelig.
1407. 26. februarRoskildeHr. Bjørn Olufsen erklærer på samme måde som biskop Peder i foregående brev angående trætten om Hjortsholm.
1407. 28. februarItzehoe klosterAbedissen og priorinden i Itzehoe kloster udnævner prokuratorer, der skal varetage de rettigheder, som klostret har opnået ved buller udstedt af Bonifacius 9. og Innocens 7. Blandt prokuratorerne Marquard Brasche, kannik i Slesvig.
[1407. Tidligst 28. februar]På vegne af Richard, broder til hertugen af York, aflægger Baldwin Weer, i henhold til kongeligt brev af 1407 17. februar, regnskab for Richards deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.
1407. 2. martsRingstedHr. Folmer Jakobsen skøder på Sjællands landsting gården Højstrup med alle tilliggender til dronning Margretes repræsentant Klaus Skinkel, efter at han tidligere har skødet den til hende på rettertinget og ladet landsdommeren for Sjælland gøre det på landstinget.
1407. 2. martsTue Nielsen af Gäsnäs og hans hustru Sofie Jensdatter skænker en gård i Vällingetorp til Vällinge kirke
1407. 3. martsNaumBrødrene Lars og Anbjørn Garp overlader deres gård i Teghom til Torberg Kärling mod dennes gård i Låcketorp. Blandt beseglerne ridder Klaus Grubendals høvedsmand på Bohus.
1407 [3. marts]På vegne af Henry, biskop af Bath og Wells, aflægger Roger, i henhold til kongeligt brev af 1407 5. januar, regnskab for Henrys udgifter i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark.
1407. 4. martsRådmændene i staden Lübeck anmoder borgmestre og rådmænd i Preussens stæder om at bemyndige deres udsendinge til de kommende forhandlinger i Lübeck til at træffe beslutning angående den dårlige mønt, der bliver slået i Danmark.
1407. [o. 4. marts]LübeckInstruktionsskrivelse til borgernes forhandlinger, bla. angående den slette danske mønt, med rådet i Lübeck.
1407. [o. 4. marts]LübeckDet lybske råds svar på foregående nummer.
1407. 5. martsSkånes landstingLandstingsvidne, at Asser Olufsen, Gunnar Gunnarsen og Jakob Bentsen solgte og skødede alt det gods i Skåne, som de havde arvet efter Gøtmar og Bent Abrahamsen, til Peter Nielsson af Piksborg på hr. Abraham Brodersens vegne; samt at Jon Andersen, borgmester i Lund, til samme afhændede og skødede en gård i Värmö i Rönnebergs herred.
1407. 6. martsRigild Puge af Alstrup og hans hustru Sofie skænker Viborg bispestol deres gods i Højslev sogn for sjælemesser.
1407. 7. martsSynde Jakobsen og hans hustru Tove Santesdatter oplader til hr. Abraham Brodersen alt det gods, som Tove fik i morgengave af sin første mand Knud Simonsen eller arvede efter sin datter Cecilie.
1407. 8. martsHr. Folmer Jakobsen Lunge i Egede kvitterer sin broder biskop Niels af Strängnäs for 45 lødige mark for Vindbyholt.
1407. 8. martsHr. Anders Olufsen af Næsby, hans hustru Margrete og hendes broder Henneke Ahlefeld skøder deres rettighed i Krønge til dronning Margrete.
[1407. o. 9. marts]Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder Krønge hovedgård og al ret på Lolland til dronning Margrete.
[1407. o. 9. marts]Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder på rettertinget dronning Margrete alt det gods, der tilfaldt ham med hans hustru Margrete.
1407. 11. martsSlagelseBiskop Peder af Roskilde kvitterer for 40.000 mark lybsk, for hvilke han havde haft Skanør og Falsterbo i pant af dronning Margrete og kong Valdemar 4. Atterdag, og erkender at være blevet fyldestgjort for dem.
1407. 12. martsS. Pietro i RomPave Gregor 12. befaler sin kollektor i Danmark, biskop Jens af Slesvig i løbet af 14 dage efter modtagelsen af dette brev at indsende regnskab og penge fra sin indsamling, da pavestolen har hårdt brug for penge.
1407. 13. martsLaholmKristine Odda sælger til Povl Jensen det gods i Skåne og Halland, som hun arvede efter Kristine Kåre.
1407. 15. martsGerdrupPeder Snubbe i Gerdrup oplader sin del af Borup til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1407. 16. marts1407. 16. marts, Reg. Dan. nr. *4072, almuen i Kind herred meddeler kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, at den har valgt Bo Knutsson til herredshøvding efter faderen Knut Bosons død, og beder dem give deres samtykke, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
[1407.] 26. martsRomPeter von Wormditt, den tyske ordens prokurator i Rom, sender højmesteren kvitteringer for de af biskoppen af Reval betalte penge, i hvilken skrivelse han også nævner svogerskabet, som de, kongen af England og kongen af Danmark, nu er indgået i, og bad vor herre paven om, at hvis nogen på kongens vegne eller ellers kom til ham og ville fremføre noget mod ordenen, om hans nåde så ville behage ikke at gøre noget, men lade mig det vide og forsvare ordenen.
1407. o. 3. aprilLübeckDureke van Verden erkender at skylde Gerhard van dem Polle fra Ribe 106 mark lybsk.
1407. o. 3. aprilLübeckPovl Swans erkender at skylde brødrene Gerhard og Henrik van dem Polle fra Ribe 112 mark lybsk.
1407. 4. aprilRomPaven pålægger under bands straf dekanen Friedrich Deys, kollektor i Bremens og Rigas provinser og andre stifter, herunder Slesvig,1) hurtigst muligt at indsende de opkrævede penge til det apostoliske kammer.
1407. 5. aprilHolbækKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Anders Pedersen af Svanholm og Jens Pedersen af Løgismose, væbnere, på rettertinget har solgt Vilsted, Vilstedfang, Tolstrup og Vester Strett til dronning Margrete.
1407. 6. aprilHolbækBrødrene Anders Pedersen af Svanholm og Jens Pedersen af Løgismose erkender at have solgt og skødet gården og byen Vilsted i Slet herred til dronning Margrete.
1407. 9. aprilKalundborgBiskop Bo og kapitlet i Århus kvitterer dronning Margrete og kronen for indløsningen af Samsø og øen og borgen Kalø
1407. 9. aprilKalundborgBiskop Bo og kapitlet i Århus bekender, at dronning Margrete har skænket gården Linde i Støvring herred samt noget gods i Tjærby, hvilket hun har i pant af hr. Bjørn Svendsen for 100 lødige mark, til oprettelsen af et sankt Klemens alter i Århus domkirke med tilhørende gudstjeneste og en årtid for hende og hendes slægt.
1407. 9. aprilKalundborgBiskop Bo og kapitlet i Århus bekender at have oppebåret af dronning Margrete til gavn for hendes og hendes slægts sjæle 1000 lødige mark til istandsættelse og forbedring af Århus domkirke og videre 600 lødige mark til køb af jordegods, og for indtægten heraf skal kannikerne hver aften gøre en procession fra koret til vor frue alter og der synge lovsange.
[1407. o. 9. april]Biskop Bo af Århus og kapitlet sammesteds kvitterer for 4000 mark lybsk.
1407. 9. aprilVärnamoJöns Petersson i Kråketorp, Gunde Petersson og Eline Petersdotter sælger ridderen hr. Abraham Brodersen og gods i Långhult, Sölaryd og Ed for 30 mark svensk.
1407. 9. aprilDanzigArnold v. Baden meddeler kommendatoren i Elbing, at han vil rejse, så snart vejret tillader det, og redegør for en samtale med et sendebud fra dronning Margrete.
1407. 10. aprilAbraham Brodersen, ridder, skænker 15 gårde, et fæste og 2 møller til Lunds domkirke til opretholdelse af det alter for Gud og jomfru Maria, som han har indstiftet sammesteds, og til afholdelse af en evig messe.
(1)407. 10. aprilMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1407. 11. aprilMarienburgDen tyske orden svarer dronning Margrete på hendes brev til den afdøde højmester, at den stadig er villig til at deltage i forhandlinger i Øresund otte dage efter pinse, og at den har bedt Lübeck, Hamburg og Stralsund sende befuldmægtigede.
1407. 11. aprilMarienburgDen tyske orden anmoder Lübeck, Hamburg og Stralsund om at lade udsendinge deltage i de kommende forhandlinger i Øresund med dronning Margrete.
1407. 14. aprilJens Rampe, borger i Randers, skøder al sin bebyggede og øde jord i sankt Olufs sogn i Århus til hr. Jens Stigsen, evig vikar ved kirken i Århus.
1407. 15. aprilS. Pietro i RomPave Gregor 12. eftergiver alle, der besøger sankt Nikolaj kirke samt sankt Gertuds kapel i Køge på en række hellige dage eet år og 40 dage samt på ottendedagene 100 dage af den dem pålagte kirkebod.
1407. 19. aprilSlagelseKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Klaus Limbek af Tørning på rettertinget har skødet Hundsbæk til dronning Margrete.
1407. 22. aprilSlagelseBiskop Peder og kapitlet i Roskilde kvitterer dronning Margrete for de 40.000 lybske mark, for hvilke hun og hendes far, kong Valdemar, havde pantsat Skanør og Falsterbo med tilhørende markeder.
1407. 23. aprilElbingWerner v. Tettingen, stedfortrædende højmester for den tyske orden, udsender Friedrich v. Wallenrode, kommendator i Mewe, Johan v. d. Dolle, foged i Roggenhausen, Albrecht Rode og Konrad Leskow, borgmestre i Thorn og Danzig, som ordenens befuldmægtigede til forhandlingerne i Øresund.
1407. 23. aprilS. Pietro i RomPave Gregor 12. pålægger ærkebiskopperne i Köln, Trier, Salzburg, Magdeburg, Bremen, Upsala, Lund og Nidaros og deres undergivne samt alle andre munke og gejstlige i deres stifter at forhandle med den pavelige nuntius, dominikaneren Conradus, om at give pengetilskud til fornyelse af kirkens enhed.
1407. 23. aprilVidisse af biskop Peder af Roskildes brev, hvormed han kvitterer dronning Margrete for al tvist, der har været mellem Roskilde bispestol og kongedømmet.
1407. 28. april1407. 28. april, Litteræ Cantuarenses III 100 nr. 986, borgmester og oldermænd i York sværger på, at et hollandsk skib blev "bordet" i Le Sound de Norway in portui cui nomen Sandeford imponitur, udgår af Dipl. Dan. som vedrørende engelsk-norske relationer.
1407. 29. aprilLasse Hvas, væbner, erkender at have udlejet sin gård i Bejstrup til Niels Nielsen Fynbo i otte år mod en årlig afgift på tre pund korn og derefter på livstid mod en årlig afgift på seks pund korn.
1407. 30. aprilStig Andersen og hans søn Povl Stigsen bekender at have fået Vellinge birk i Middelsom herred på livstid af kong Erik og dronning Margrete.
1407. 1. majBiskop Peder af Roskilde erklærer, at ridderen hr. Hans Podebusk har indløst det gods i Skarsholm, Bjergsted og Stokkebjerg, som han havde pantsat til ham.
1407. 2. majRådmændene i staden Lübeck meddeler kommendatoren i Elbing, stedfortrædende højmester, at de ikke er i stand til at sende udsendinge til forhandlingerne i Øresund.
1407. 6. majNürnbergHertug Johan, kong Ruprechts søn, lover Kunz Heyden at tilbagebetale 600 floriner at overdrage til Danmark i landet, når vi nu efter sankt Jacobsdag kommer dertil og fuldbyrder ægteskabet, af de penge, som vi skal have som medgift for vor kære hustru, kongen af Danmarks søster. Dog således at pengene skal betales tilbage på førstkommende Frankfurter fastemesse, skulle der opstå hindringer for ægteskabets fuldbyrdelse og medgiften udeblive.
1407. 6. majRådmændene i Stralsund erklærer sig over for den stedfortrædende højmester for den tyske orden, kommendatoren i Elbing, rede til at deltage i forhandlingerne i Øresund og gør opmærksom på, at Greifswald også plejer at deltage.
1407. 9. majOpenstenBiskop Brynjulf af Skara erklærer, at han vil lægge lige så meget i værdier tilbage, som han har fjernet i guld fra kisten i sakristiet i sankt Peders kirke i Lödöse efter hr. Haralds død, og giver ridderen hr. Abraham Brodersen løfte på, at det skal stå til dronning Margretes rådighed.
1407. 9. majMalmø bytingTingsvidne af Malmø byting om, at Anders Horn, deres medborger, har skødet Hemming Olufsen, bymand sammesteds, femtedelen af den jord, som denne bebor.
[1407]. f. 10. maj85 navngivne engelske borgere beklager sig hos kong Henrik 4. af England over, at deres pårørende, der var løbet ind i en norsk havn, hvor de havde forventet at blive godt modtaget på grund af den højtærede frue, Eders meget nådige datter, nu dronning af Danmarks ægteskab, er blevet dræbt af hanseatiske Bergensfarere, og beder ham kræve hansekøbmændene til regnskab derfor.
1407. 12. majWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale 10£ til John Elmton vedrørende reparationen af et skib, der var med til at føre dronning Filippas følge til Danmark.
1407. 14. majKalundborgKong Erik 7. af Pommern pålægger Jens Tygesen, som ulovligt har forladt Bent Billes gods i Løve herred, inden 10 dage at vende tilbage dertil.
1407. e. 15. majLübeckReces af hansedagen i Lübeck.
1407. 19. majS. Pietro i RomPave Gregor 12. erklærer dominikanermunken og pønitentiaren Konrad Kruschel de Pruxia for indsamler i kirkeprovinserne Köln, Mainz, Trier, Salzburg, Uppsala, Lund, Nidaros og andre kirkeprovinser, steder og stifter i hele Tyskland og i rigerne Sverige, Danmark og Norge og i den romerske konge Ruprechts samt i hertugerne af Bayern, Braunschweig, Østrig, Geldern, Holland, Brandenburg og Sachsen og markgreverne af Meissen og Lothringens riger af hjælp til det apostoliske kammer til fremme af kirkens enhed.
1407. 25. majAsa kirkePeter Bänasson erklærer, at det gods i Värend og Njuding, som Niels Birgersson, dekan i Strängäs, og væbneren Bengt Magnusson havde givet ham i varetægt, har ridderen hr. Abraham Brodersen, frataget ham uden at betale ham den ham påtvungne købesum.
1407. 27. majBorgmestre og rådmænd i staden Lübeck erklærer, at Johan Bentlage, kong Albrechts kansler, i deres nærværelse har erkendt at have modtaget 8000 mark lybsk af Gerhard, møntmester i Næstved, i overensstemmelse med løfterne fra mødet i Flensborg.
1407. [e.] 27. majKong Albrecht af Sverige kvitterer for modtagelsen af 8000 mark lybsk.
1407. 31. majMats, kannik i Linköping og provst i Sunnerbo, skøder Rönnäs og to gårde i Vedåsa til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1407. 4. juniMagnus Nilsson, væbner, og Udder Jönsson sælger en gård i Åkarp, en gård i Ödestuga og en gård i Västhorja til ridderen hr. Abraham Brodersen for 140 mark svensk.
1407. 5. juniØrkildBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Håstrup, Brenderup, Fraugde og Allerup kirker, en del af den dem pålagte kirkebod.
1407. 8. juni[Åbo]Jens Due, hofmester, bevidner, at Ivar Nilsson og Klaes Fleming tildømmer Åbo domkirke Sillankorva gods.
1407. 8. juni[Åbo]Jens Due, hofmester, bevidner, at Ivar Nilsson og Klaes Fleming tildømmer Åbo domkirke Ervelä gods.
1407. 10. juniLübeckHansestædernes rådsudsendinge meddeler staden Treptow, at de har besluttet at udruste fredsskibe mod fetaljebrødrene i Frisland, og at der udskrives en pundtold til dækning af omkostningerne, hvorover der skal aflægges regnskab inden 25. juli. Endvidere vil man skaffe sig underretning i Brügge, i England og hos stædernes fogeder og oldermænd i Danmark, om der sker afbræk i deres privilegier.
1407. 10. juniHansestæderne meddeler Göttingen deres beslutning om udrustning af fredsskibe.
1407. 10. juniJens Due, Ivar Nilsson og Klaes Flemming erklærer, at biskop Bjørn af Åbo ikke har optaget mere end sin egen lod med sin mølledam ved Hallis Fors.
1407. 12. juniMarienburgStorkommendatoren for den tyske orden skriver til kommendatoren i Elbing om forskellige politiske forhold, som han er blevet underrettet om af kommendatoren i Gollub, herunder en alliance mellem den polske konge og dronningen af Danmark.
1407. 15. juniHelsingborgDen tyske ordens udsendinge og kong Erik 7. af Pommern slutter overenskomst om, at ordenen skal afstå Gotland med Visby til kongen mod at få 9000 engelske nobler udbetalt.
1407. 15. juniHelsingborgDen tyske ordens udsendinge tiltræder forrige nr.
[1407]. 15. juniWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger the Exchequer at afregne med dronning Filippas tidligere garderobemester vedrørende dennes udgifter til diverse klæder til dronningen.
1407. 18. juniRibe bytingTingsvidne af Ribe byting om, at Josef Jensen på tinge har bevist, at Johan Greverod har pantsat ham en toft på sankt Johannes Holm mellem Bredegade og åen, hvorfor den tildømmes ham.
1407. 18. juniHelsingborgBroder Friedrich v. Wallenrode, kommendator i Mewe, Johan v. d. Dolle, foged i Roggenhausen, Albrecht Rode, borgmester i Thorn, og Konrad Leskow, borgmester i Danzig, erklærer at have modtaget kong Albrechts brev af 1405 25. november (= DRB. IV 10 nr. 204) på visse betingelser.
1407. 18. juniHelsingborgAlbrecht Rode, borgmester i Thorn, Konrad Leskow, borgmester i Danzig, og Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, erkender, at dronning Margrete har tilbagegivet dem noget pelsværk, rav og voks på visse betingelser.
1407. 18. juniÅbyBirger Erlandsson sælger gården Silvatorp i Örs sogn i Värend til ridderen hr. Abraham Brodersen for 20 mark svensk.
1407. 23. juniGudme herredstingTingsvidne, at Svend Smed sætter to en halv bondegård i Rynkeby i pant med afgift og skatter til Nyborghus.
1407. 23. juniRibe domkirkePeder Jensen, kannik og official i Ribe, afgør den arvestrid mellem Esger Esgersen af Sneum, kannik i Ribe, og Esbern Jensen, Arnfast Pedersen, Niels Pedersen og Tyge Bast som gods i Gasse og tildømmer førstnævnte som nærmeste arving det omstridte gods.
1407. 24. juniHerman Mejer, borgmester i Wismar, kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 200 mark lybsk, som han har betalt på dronning Margretes vegne.
1407. 24. juniJens Pedersen, kaldet Lillemunk, skøder en gård i Aptrup.
1407. 26. juniKong Erik 7. af Pommern tager Bosjø kloster under sin beskyttelse.
1407. [e.] 28. juniAmsterdamReces af hansestædernes dag i Amsterdam.
1407. 29. juniSjællands landstingVidisse på Sjællands landsting af kansleren Morten m. fl.s. brev af 1289 28. januar.
1407. 29. juniSjællands landstingLandstingsvidne om Peder Grubbes skifte med hr. Erik Bydelsbak.
1407. 3. juliYstadBroder Esger, provincial for franciskanerne i ordensprovinsen Dacia, optager skomagerlavet i Oslo blandt ordenens velgørere og giver dem del i dens fromme gerninger.
1407. 5. juliMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1407. 6. juliTommarpBroder Jens, abbed, og hele konventet i Tommarp kloster opdager hr. Erik, ordensskriftefader i Vadstena kloster, og hans klosterbrødre i klostrets broderskab.
1407. 9. juliRådmændene i Thorn beder rådmændene i Danzig overgive Johan Wessel det gods, der tilhører denne samt Dietrich Hetfeld og Johan Bikoln, og som fandtes blandt det gods, der blev frigivet af dronning Margrete fra Lambert Junges skib.
1407. 10. juliKonrad Leskow i Danzig meddeler højmesteren for den tyske orden, at dronning Margretes udsendinge har i sinde at indtræffe i Danzig i morgen for at få højmesteren i tale, og anmoder om at få at vide, om det er muligt.
1407. 15. juliGurreKong Erik stadfæster dronning Margretes gavebrev på Egebjerg i Ods herred til Esrum kloster.
1407. 18. juliHeidelbergKong Ruprecht meddeler dronning Margrete, at hans søn, Johan, med det første vil rejse til Danmark.
1407. 18. juliSchaackenHøjmesteren for den tyske orden erklærer over for staden Visby, der har udtrykt ønske om at forblive under ordenen, at det er uigennemførligt, efter at kong Albrecht har overgivet Gotland til kong Erik 7. af Pommern, og tilbyder i stedet, at befuldmægtigede fra byen kan deltage i de kommende forhandlinger med kong Erik.
1407. 20. juliGræseAnders Jakobsen Stygge i Glivarp skøder Stånum til fru Ida Lavesdatter.
[1407. Omkr.] 20. juliJohan Soltman erkender at skylde Konrad Koppelow 60 mark ud over de 200 mark, for hvilke han har pantsat sine boder i Skanør til denne.
1407. 22. juliWestminsterKong Henrik 4. af England bemyndiger William Esturmy og John Kingston til at forhandle med højmesteren for den tyske orden på sine og kong Eriks vegne.
1407. 22. juliWestminsterKong Henrik 4. af England bemyndiger William Esturmy og John Kingston til at forhandle om forbund med hansestædernes udsendinge på vegne af kongen og hans forbundsfæller, herunder Erik, konge af Danmark, Norge og Sverige.
1407. 22. juliCecilie, enke efter Peder Knudsen, pantsætter sin brydegård i Rue til ridderen hr. Didrik Heest for 15 mark lybsk.
1407. 28. juliHolbækFru Kristine, datter af hr. Erik Barnimsen og gift med Gevert Bydelsbak, skøder alt sit gods i Tuse og Ars herreder til ridderen hr. Hans Podebusk.
1407. 28. juliSøster Kristine Hennekedatter, priorinde i Roskilde sankt Agnete kloster, og hele konventet sammesteds udlejer et grundstykke i sankt Mikkels sogn i Roskilde i Hersegade til skomageren Keld Jensen, borger i Roskilde, og hans hustru Bodil for livstid mod en årlig afgift af een skilling grot.
1407. 1. augustHolbækFru Taleke Podebusk, enke efter Brand Podebusk, skøder og oplader på kong Eriks retterting i Holbæk al den rettighed i Danmark og Tyskland, som hun arvede efter Brand Podebusk og deres datter Elisabeth, til herrerne Hans og Predbjørn Podebusk; desuden stadfæster hun det skøde, som de havde givet dronning Margrete på Dronningholm.
1407. [1.-31. august]Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til dronningen Margretes bude, Erik og Wulflam.
1407. 2. augustGunderslevlilleHr. Erik Thomsen i Vinstrup skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1407. 2. augustKong Ruprecht og hans søn, hertug Johan af Bayern, tilsiger jomfru Katrine en større livgeding, såfremt kong Erik og dronning Margrete forhøjer medgiften.
1407. 2. augustHeidelbergAftale om ægteskab imellem Katerine og pfalzgreve Johan.
1407. 3. augustSjællands landstingLandstingsvidne, at Oluf Pedersen skødede en ødegård i Snekkerup og to gårde i Syv til landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne.
1407. 22. augustAbraham Brodersen giver Landboarp i Håksviks sogn i Kind til sin halvsøster Kristine Toresdatter, hustru til væbneren Peder Eriksen.
1407. 23. augustRådmændene i Danzig anmoder rådmændene i Thorn om at sørge for, at et fad pelsværk, der var blandt det gods fra Lambert Junges skib, som blev tilbagegivet af dronning Margrete, og som Johan Bikoln, rådmand i Thorn, har beholdt, bliver givet tilbage til deling mellem dennes medinteressenter i handelen.
1407. 26. augustBiskop Johan af Slesvig kvitterer ridderen hr. Niels Iversen af Hevringholm for, hvad han har oppebåret, mens han var foged på Svavsted.
1407. 26. augustSkanør bytingTingsvidne af Skanør byting om, at Kønike Wegel har solgt sin bod med tilliggender i Travenstrate til Konrad Pløne, som videresælger den til Jens Hardensted, også kaldet Skriver, borgmester i Skanør.
1407. 26. augustDanzigUlrich von Jungingen, højmester for den tyske orden, klager til dronning Margrete over de tab, som en af hans undersåtter Tideman Irrgang har lidt i Danmark og beder hende være Tideman Irrgang behjælpelig.
1407. 30. augustHenrik van Krummese af Anker, væbner, sælger med samtykke af sin herre hertug Erik 4. den ældre af Sachsen (-Lauenburg) testamentseksekutorerne efter hr. Johan van Seven, (kannik i Slesvig) 32 mark årlig afgift af landsbyen Schretstaken for 400 mark lybsk på den betingelse, at der af det solgte skal oprettes et evigt vikardømme i sankt Ilians kirke i Lübeck, og under forbehold af tilbagekøbsretten i 20 år.
[1407. 31. august-oktober]Englændernes klage over greifswalderne.
1407. [31. august-oktober]HaagOverenskomst mellem kong Henrik 4. af England og hansestæderne Rostock og Wismar angående forurettelser, som disse har øvet imod englændere.
1407. SeptemberIndførelse i månedsregnskabsbogen i Zwolle om bude fra Kampen til Skåne.
1407. 8. septemberJens Brynnekesen, kantor ved kirken i Roskilde, erklærer at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters øde gods i Kamstrup for livstid.
1407. 9. septemberStralsundWulf Wulflam, borgmester i Stralsund, kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 324 mark stralsundsk, som dronning Margrete havde befalet denne at give ham i Skåne.
1407. 10. septemberSienaPave Gregor 12. pålægger biskopperne af Roskilde og Århus at modtage lydighedsed af biskop Jakob af Oslo, der er forflyttet hertil fra Bergen.
1407. 12. septemberTingsvidne, at Peder Lading skøder sin gård Fajstrup til Tvilum kloster.
1407. 19. septemberRibeBiskop Eskil og kapitlet i Ribe kvitterer dronning Margrete for den lovlige indløsning af den faste borg Lundenæs med len og købstad, hvilke hun og kong Oluf tidligere havde pantsat til biskop Jens i Ribe.
1407. 19. septemberRibeBiskop Eskil og kapitlet i Ribe kvitterer dronning Margrete for al skyld, gæld og krav, hvormed hendes fader kong Valdemar og hun selv havde været forpligtet over for Ribe bispedømme.
1407. 19. septemberRibeBiskop Eskil og kapitlet i Ribe bekender, at dronning Margrete har skænket 500 lødige mark til indstiftelsen af et vor frue alter i Ribe domkirke med daglig gudstjeneste samt årtid dagen efter Marie bebudelsesdag.
1407. 21. septemberRibeBiskop Johan af Slesvig skænker Løgum kloster sit sagefald, som kaldes helligbrøde, af dets undergivne.
140[7]. 22. septemberDronning Margrete pantsætter borgen Trøjborg samt Lø herred til biskop Eskil af Ribe for 5000 lødige mark.
1407. [Omkr. 22. september]Biskop Eskil af Ribe og kapitlets genbrev til forrige nr.
1407. 22. septemberØrkildBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Brenderup kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.
1407. [Omkr. 22. september]TrøjborgKlaus Limbek skøder Trøjborg, Skinkelsborg og Hundsbæk til dronning Margrete.
1407. [Omkr. 22. september]Klaus Limbek skøder Trøjborg til dronning Margrete.
1407. [Omkr. 22. september]Hr. Johan Skarpenberg kvitterer dronning Margrete for 4000 lybske mark for Trøjborg.
1407. [Omkr. 22. september]Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Klaus Limbek skøder Trøjborg til dronning Margrete.
1407. [Omkr. 22. september]Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Klaus Limbæk skøder Skinkelsborg til dronning Margrete.
1407. 22. septemberEn ukendt aflægger regnskab for køb og salg af købmandsvarer til Hildebrand Veckinchusen, købmand i Reval.
1407. 25. septemberGorinchemHertug Wilhelm af Bayern meddeler de af hans undersåtter, der opholder sig i Skåne eller andetsteds, at han er kommet i strid med hertugen af Geldern.
1407. [oktober]Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til kommendatoren i Mewe, til fogeden på Roggenhausen samt til storskafferen i Königsberg.
1407. 5. oktoberØrkildBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Fraugde kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.
1407. 6. oktoberØrkildBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Allerup kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.
1407. 9. oktoberRibeHenrik Welder, foged i Frankfurt am Main, meddeler byen, at han er blevet forsinket på rejsen til Danmark sammen med hertug Johan, og at han derfor har foranlediget et brev til den tysk-romerske konge for at afværge skade på byen.
1407. 9. oktoberRibeJohan, pfalzgreve og hertug af Bayern, skriver til Frankfurt på grund af Erik af Pommerns udeblivelse, der medfører fogeden Henriks forsinkelse.
1407. 12. oktoberNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for en sadel til kongen af Danmark og for dronning Margretes budes fortæring.
1407. 13. oktoberNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til udrustning af en udsending til dronningen af Danmark.
1407. 16. oktoberRibeKlaus Panker erklærer at skylde hr. Predbjørn v. Podebusk med flere 60 mark i stralsundsk mønt.
1407. 19. oktoberAbraham Brodersen, ridder, skænker Nydala kloster gods i Earyd, Alandsryd, Hillerstorp og Kävsjö
1407. 19. oktoberAbraham Brodersen, ridder, meddeler dem, som bor på det gods, som han har skænket til Nydala kloster, jf. foregående nr., at de fremtidige skal svare abbeden der og hans ombudsmænd.
1407. 21. oktoberJohan Gryzewold og Herman Rampe kvitterer hr. Erik Bydelsbak på Gerhard Sellins vegne for gods, der strandede ved Frishoghe.
1407. 30. oktoberBorgmestre og rådmænd i staden Hamburg beder borgmestre og rådmænd i Ribe om at være Radeke Wagenmann samt Lydeke og Johan Tzeven behjælpelige med at få udleveret gods, der er bjerget fra Arnd Zedikes og Tideke Juttes kogger, som sank ud for Ribes havn.
1407. 31. oktoberRavnsborgEsbern Pedersen i Ravnstrup oplader en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1407. 1. novemberBiskop Bo og kapitlet i Århus erkender, at øen og den faste borg Kalø aldrig har tilhørt Århus bispestol.
1407. 7. novemberKoldingSkipper Herman Schlochow, borger i Danzig, Morten Scheel og Peder Resenkerke, hr. Konrad Leskows svende, slutter overenskomst med hr. Predbjørn Podebusk om bjergningen af strandet gods ved Nørre Vosborg.
1407. Omkr. 11. novemberLübeckHr. Povl Breide, ridder, erkender på ridderen hr. Erik Ummereises vegne at have oppebåret 150 mark lybsk af Eberhard Nienborg, som Thomas Mutekantz skulle have betalt.
1407. 14. novemberTroels Nielsen skøder en gård i Bonderup til Jon Nielsen.
1407. 17. novemberHr. Predbjørn Podebusk indrømmer dronning Margrete at indløse Melby på Sjælland for 500 lybske mark, dog således at han eller hans arvinger kan løse det tilbage efter hendes død.
1407. 18. novemberHr. Klaus Krumpens pantebrev på Hesselbjerggård.
1407. 23. novemberHr. Jens Thomsens gældsbrev på 300 mark lybsk til Jakob Ottesen.
1407. 28. novemberTingsvidne, at Reineke Smed skøder en del af en gård i Malmø til Niels Jensen af Væsum.
1407. 29. novemberBiskop Peder af Roskilde overdrager med kapitlerne i Roskilde og Københavns samtykke slagteren Jakob Dachslap et grundstykke i Bjørnebrogade mod en årlig afgift på een skilling grot.
1407. 29. novemberHr. Niels Klementsen, abbed i Sorø kloster, mageskifter klostrets gods i Sigersted med Ringsted klosters gods i Tivelse og Hallelev.
1407. 30. novemberRibeHr. Johan Skarpenbergs genbrev til kong Erik og dronning Margrete på Skive slot og len med de fire herreder i Sallingholm samt Skive birk, som han for 5000 lybske mark har modtaget som et brugeligt pant.
1407. 30. novemberJakob Jensen, bymand i Malmø, kvitterer Jens Beier, rådmand sammesteds, for indløsningen af to boder.
1407. 30. novemberTobbung Markusson sælger sin fædrene gård i Sandsjö til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark svensk.
1407. 1. decemberTingsvidne, at Peder Pedersen, vikar i Lund, sælger en halv gård sammesteds til Harald Guldsmed.
1407. 7. decemberRiminiPave Gregor 12. pålægger biskop Nicolaus af Cammin som særligt udpeget befuldmægtiget i henhold til en ansøgning af kong Erik 7. af Pommern og nogle indbyggere i Stralsund at løse disse indbyggere fra de bandlysningsdomme, de har pådraget sig ved deltagelse i drab og ildspåsættelser i Stralsund.
1407. 7. december1407. 7. december, Reg. Dan. nr. *4114, kong Erik 7. af Pommern giver Vibrut Kortumma og hans arvinger frihed og frelse mod, at de gør riget tjeneste med harnisk og værge, vedrører interne svenske forhold og udelades derfor i Dipl. Dan.
1407. 7. december1407. 7. december, Reg. Dan. *4115, kong Erik 7. af Pommern giver Oluf Jönsson og hans arvinger frihed og frelse mod, at de gør riget tjeneste med harnisk og værge, vedrører interne svenske forhold og udelades derfor i Dipl. Dan.
1407. 7. december1407. 7. december, Reg. Dan. nr. *4116 , Kong Erik 7. af Pommern giver Påvel Karpelan og hans arvinger frihed og frelse på deres gods mod, at de gør riget tjeneste med harnisk og værge, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1407. 7. december1407. 7. december, Reg. Dan. nr. *4117, kong Erik 7. af Pommern giver Sone Sonesson og hans arvinger frihed og frelse på deres gods mod, at de gør riget tjeneste med harnisk og værge, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1407. 7. december1407. 7. december, Reg. Dan. nr. *4118, kong Erik 7. af Pommern giver Nils Tafast og hans arvinger frihed og frelse mod, at de gør riget tjeneste med harnisk og værge, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1407. 7. december1407. 7. december, Reg. Dan. nr. *4119, kong Erik 7. af Pommern giver Gunnar Trolle og hans arvinger frihed og frelse på deres gods mod, at de gør riget tjeneste med harnisk og værge, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1407. 7. december1407. 7. december, Reg. Dan. nr. *4120, kong Erik 7. af Pommern giver Erik af Kuhmis og hans arvinger frihed og frelse på deres gods mod, at de gør riget tjeneste med harnisk og værge, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1407. 7. december1407. 7. december, Reg. Dan. nr. 3222, kong Erik 7. af Pommern giver Filip Larsson og hans arvinger frihed og frelse på deres gods mod, at de gør riget tjeneste med harnisk og værge, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1407. 10. decemberSienaPave Gregor 12. pålægger biskoppen af Lübeck, provsten ved kirken sammesteds og dekanen ved Vor Frue kirke i Hamburg at overdrage Marquard Ottesen Vordendore, sognepræst i Oldenburg, det kanonikat og den præbende ved kirken i Slesvig, som var ledige efter Jens Stoltes død.
1407. 12. decemberRibeBiskop Johan af Slesvig erklærer, at dronning Margrete har betalt de 2000 mark lybsk, for hvilke ridderen hr. Niels Iversen og fem andre riddere havde stillet sikkerhed.
1407. 13. decemberHenrik van Krummesee af Anker lover hertug Erik 4. den ældre af Sachsen-Lauenburg, at han inden 6 år vil genkøbe den årlige afgift af landsbyen Schretstaken, som han havde solgt til testamentseksekutorerne efter hr. Johan v. Seven, kannik i Slesvig.
1407. 13. decemberRimini1407. 13. december, Reg. Dan. nr. *4121, se 1408. 13. december, nr. 14081213002
1407. 18. decemberKasselPfalzgrev Johan meddeler staden Frankfurt am Main sin og sin hustrus tilbagekomst, og beder om ledsagelse under resten af rejsen til Frankfurt.
1407. 29. decemberNiels Eriksen skøder til sin frænde Niels Jakobsen Lunge, biskop i Strängnäs, alt det gods i Støvring herred, som han arvede efter sin fader Erik Nielsen, og som er pantsat til biskop Peder i Roskilde for 90 lødige mark.
1407Ivar Nielsen og hans hustru Johanne skænker Helligåndshuset i København et hus i Malmø
1407MalmøFragment af et brev, udstedt i Malmø
1407Tingsvidne, at en gård i Ring har ligget til Voer kloster i 40 år.
1407, 1427 eller 1479Skøde på gods i Gesager og Årup.
1407Lavhævd på præstegården i Løsning.
1407Niels Galskyt pantsætter en halv gård i Ans.
1407Niels Pedersen Galskyt skøder sit gods i Ans til Alling kloster.
1407Godskalk Rostrup skøder Borregård til biskop Bo af Århus.
1407Godskalk Rostrup skøder biskop Bo ovennævnte gods.
1407Hr. Elav Elavsen skøder sit gods i Borre til biskop Bo af Århus.
1407Hr. Elav Elavsen skøder biskop Bo ovennævnte gods.
1407Niels Pedersen Galskyts pantebrev på et bol i Ans.
1407Jens Pedersen erkender at have lejet Antvorskov klosters gods ved Ladbro (i København)
1407Tingsvidne om, at hr. Svend Udsen ofte har budt sig i rette med hr. Anders Uffesen af Bjørnholm om retten til godset i Næstrup.
1407Anders Albrechtsen skøder gods i Hollensted til Hellig kors alter i Børglum.
1407Tingsvidne om et stykke eng til en gård i Bjergby.
1407Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen.
1407Ove Bosen indløser på biskop Peders vegne Bonde Jensens brev til Uffe Pedersen.
1407Anders Gris af Nordrup pantsætter en gård i Lille Fuglede til Zabel Kerkendorp.
1407Anders Pedersen af Svanholm skøder sit mødrene gods i Særløse til biskop Peder af Roskilde.
1407Jens Olufsen af Hillerødholm skøder sit gods i Kettinge til biskop Peder af Roskilde.
1407Karl Hansen pantsætter to gårde i Gislinge til sin broder Alexander.
1407Erik Holck pantsætter to gårde i Hørby til Zabel Kerkendorp.
1407Holbæk bytingSkødebrev mellem Niels Hansen og Hans Skytte på ½ gård i Holbæk.
1407Hr. Anders Svendsen, provst i Nørre-Halland, sælger hr. Abraham Knudsen et grundstykke i Kärreberg.
1407Oluf Pedersen giver Antvorskov kloster en gård i Drøsselbjerg.
1407Jakob Olufsen, borger i Slagelse, oplader Jens Rus en gård i Drøsselbjerg, som han havde i pant af Jens Pedersen.
1407Povl Jakobsen af Gierslev erkender at have lejet en gård sammesteds af Antvorskov kloster.
1407Jens Pedersen erkender at have lejet Antvorskov klosters gods i Kelstrup.
1407Tingsvidne om, at Ture af Tørring skøder Mariager kloster al sin ret gods i Edderup, hans forældre havde skænket.
1407Jens Andersen skænker en gård i Grydsted og en gård i Vokslev til Mariager kloster.
[f. 1407]Broder Jens Tordsen skøder Mariager kloster en gård i Ålborg.
1407Vidnesbyrd om, at abbed Ravn tilbagegiver Jens Tordsen et brev på et grundstykke i Ålborg.
1407Mogens Tygesen pantsætter sin del af en gård i Kalkerup til sin broder Peder Tygesen.
1407 eller 1408Bernhard von Vreden, der erklærer på et vist tidspunkt at have været i hr. Tord (Bondes) tjeneste, da han kom til de tyske købmænd i Sverige eller Danmark, truer de tyske købmænd i Novgorod med gengældelse for de tab, de har påført ham.
1407 eller [1507]Brev angående sammenlægningen af menighederne i Maglebrænde og Stubbekøbing.
1407Et vidne, at skylden fra Niels Olufsens gård gik til Gellerup kirke.
1407Kong Kristoffers brev, som biskop Jens i Roskilde har givet på Møn med slot, len og fiskeri.
1407Domkapitlet i Lund får ved mageskifte med Esrom kloster Gislöv.
1407Mats Nielsen giver Peder Kjeldsen Kyrning brev på gods i Färlöv sogn.
[1407 - 1408. 31. juli]William Loveney aflægger regnskab for udgifterne i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark.
[1407-1408. juli]Richard Clifford, Filippas garderobemester aflægger regnskab for udgifterne i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark.
[1407]Johan Skarpenberg sælger Tranholm gård og gods til dronning Margrete.
14071407, Reg. Dan. nr. 3223, året er fejl for 1479, datoen er 13. maj, jf. Rep. III tilføjelser p. 842 og Rep. 2. rk. nr. 4453.
14071407, ÆA. II 138, se Dipl. Dan. 4 rk. VIII nr. 520.
14071407, ÆA. IV 371 F 1, året er snarest fejl for 1447, da abbeden Jens Nielsen første gang nævnes 1444 17. juni, Rep. nr. 7430.
[1407-1412][1407-12], Reg. Dan. nr. *4123, forordningen om fiskeriet ved Skanør og Falsterbo medtages ikke i Dipl. Dan., da den ikke har diploms form.
forrige næste