forrige næste
DatoStedNr.Regest
1408. 4. januarRandersHr. Hans Podebusk beder sin "søn" (= svigersøn) hr. Folmer Jakobsen om at modtage penge for Melby af dronning Margrete i overensstemmelse med hr. Predbjørns brev.
1408. 6. januarÅrhusBiskop Bo og kapitlet i Århus erkender på ny, at øen og den faste borg Kalø aldrig har tilhørt Århus kapitel.
1408. 7. januarGunde Jonsdotter sælger sit gods i Dye, Törestorp, Hillerstorp, Slingsås, Norrebo, Poarp, Higjöl, Hohult, Allbohult, Holma og Torp samt alt andet gods undtagen Harkeryd, der er skænket til Nydala kloster, til ridderen hr. Abraham Brodersen for 400 mark svensk.
1408. 19. januarTestamente af hr. Johan Skarpenberg.
1408. 19. januarStockholmTideke Speckin og hans søn Erik sælger deres arvelod efter hustruen i Degarö til ridderen hr. Bo Dyre.
1408. 20. januarBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Svanninge kirke, en del af en dem pålagt kirkebod.
1408. 21. januarBorgmester, råd og hele byen Ribe erklærer, at Kristian Frellevsen er født af gode riddere og væbnere og ikke er borger i byen og ikke har svaret skat sammen med dem.
1408. 23. januarViborgHr. Niels Mikkelsen Krabbe oplader sit gods i Fiskbæk med mere gods i Nørlyng herred til dronning Margrete og kong Erik som bod, fordi han og hans morbror Niels Kås og flere andre havde brudt ting- og kirkefreden.
1408. 25. januarBorgmestre og råd i Ribe erklærer, at Kristian Frellevsen, der tidligere lovligt har forfulgt Jens Tygesen efter byens ret og på tinge af kongens foged og råd fået bekræftet sin ret hertil inden for byfreden, på ny på tinge har anmodet begge myndigheder om sin ret, men at kongens mand har trukket sig tilbage, hvorfor Kristian Frellevsen forgæves har bedt Jens Tygesen stille sikkerhed for at give møde for dronning Margrete.
1408. 25. januarOldermændene for smedelavet i Lübeck bevidner, at Peter Vüst har udsonet sig med deres medbroder Heine v. Leze angående den sag, der havde fundet sted i Skåne.
[1408]. 25. januarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger William Loveney at udbetale £26 til Lady Anne Lisle for de rejseudgifter hun og hendes følge har haft i forbindelse med tilbagerejsen fra Danmark efter at have fulgt dronning Filippa dertil.
1408. Omkr. 6. februarLübeckWerner Hoop erkender, at Johan Alsteker i tre år skal oppebære hans sildetran i Malmø
1408. 10. februarØrumKong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Niels Strangesen, ridder, og hans hustru Margrete på rettertinget har skødet dronning Margrete en række gårde på Mors.
[1408]. 10. februarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale Henry, udvalgt biskop af York, £100 for hans deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.
1408. 11. februarØrumHr. Niels Strangesen af Thy og hans hustru Mette Pedersdatter oplader og skøder en række bøndergårde på Mors og i Thy til dronning Margrete og kong Erik.
1408. 12. februarHr. Niels Strangesens genbrev til dronning Margrete og kong Erik om de vilkår, hvorpå han har modtaget slottene Ørum og Hillerslev i Thy i forlening.
1408. 14. februarHillerslevHr. Niels Strangesen og hans hustru Mette Pedersdatter bekender, at de har fået det gods på Mors og på Thyholm, som de havde skødet til kronen, som len på livstid af dronning Margrete og med al kongelig ret; men hvis fru Mette overlever sin mand skal hun kun beholde godset på Thyholm, til gengæld skal kong Erik og dronning Margrete ikke befatte sig med fru Mettes faders, hr. Peder Nielsens, øvrige gods i Thy.
[1408]. 18. februarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale William Bourchier, ridder, de ham tilkommende penge for deltagelse i de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.
1408. 20. februarÅgårdKong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Palle Kirt, ridder, på rettertinget har skødet dronning Margrete en række gårde i Amtoft, Arup, Sønder Arup, Øsløs og Højstrup.
1408. 22. februar1408. 22. februar, Reg. Dan. nr. *4129, se nr. 37, 1407 22. februar.
1408. 24. februarBørglum klosterHenrik Klausen Smalsted oplader og skøder al den ret, som han eller hans forældre har haft til Søndbjerg på Thyholm og andet gods i Thy, til dronning Margrete og kronen.
[1408]. 1. martsWestminsterKong Henrik 4. af England giver de engelske købmænd i Danmark, Norge og Sverige tilladelse til at vælge deres egne fogeder.
1408. 7. martsLale Svendsen af Trulstorp skøder tre gårde i Mossheddinge til ærkebiskop Jakob af Lund.
1408. 10. martsHjørringHr. Elav Elavsen oplader og skøder byen Harritslev ved Åstrup i Vendsyssel med alle tilliggender til dronning Margrete.
1408. 11. martsLuccaPave Gregor 12. giver efter ansøgning af dronning Margrete hendes udsending Herman Rynkeby, sognepræst ved Vor Frue kirke i Helsingborg, dispensation til at modtage og i fem år at beholde kantordømmet ved kirken i København sammen med sin sognekirke.
1408. 12. martsBiskop Peder af Roskilde indstifter uddelinger i Vor Frue kirke i København ved de kanoniske tider og skænker den biskoppelige sildetiende af København og Amager, to grundstykker og en gård samt skylden af 12 slagterboliger i Bjørnebrogade hertil til gengæld for afholdelsen af en årtid for alle biskopper af Roskilde.
1408. 18. martsPeder Fælling, foged på borgen København, lejer for sin og sin hustrus livstid tre bol jord i Måløv tilhørende sankt Nikolaj alter i Roskilde domkirke af hr. Jens Hemmingsen, sakristan og evig vikar sammesteds, mod en årlig afgift af to læster korn og to mark sølv.
1408. 21. martsVidne om forlig mellem Jens Pedersen af Løgismose og Jakob Abildgård.
1408. 22. marts[Roskilde]Kristian Hemmingsen, provst i Roskilde, lejer en øde gård i Særløse af Henneke Mule, borger i Roskilde, for 12 år mod en årlig afgift af 4 pund korn og en skilling grot.
1408. 23. martsNiels Hågensen skøder en gård i Allerup til biskop Bo af Århus.
1408. 25. martsPeter Petersson i Forsa, væbner, pantsætter en gård i Vränglarp, en gård i Ellbäckstorp, en gård i Lockryd, og en gård i Snärsbo til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark svensk. - Til yderligere sikkerhed og bedre forvaring om, at dette fornævnte skal forblive stadigt og urokkeligt på alle måder, da har jeg Peter Petersson fornævnte hængt mit segl under dette mit åbne brev med vilje og vidende, og jeg beder Peter Eriksson og Jakob Herlugsen, som kaldes Brimle, og Jens Allesen, væbnere, om, at de hænger deres segl herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1408 letare søndag.
1408. 28. martsNotits i staden Deventers kæmnerregnskab, hvori nævnes den danske konge.
1408. 1. aprilPave Gregor 12. udnævner Johannes Molner, ærkedegn i Parchim i Schwerin stift, til kollektor i provinserne Bremen og Riga og i Camin, Verden ac Slesuicensi ciuitatibus et diocesibus.
1408. 4. aprilReces af de preussiske stæders dag.
1408. 4. aprilStockholmAnders Ingvarsen og Erik Jakobsen, fogeder på borgen Stockholm, vidimerer Johan Styrbjörnssons brev af 1339 24. december.
1408. 10. aprilLuccaPave Gregor 12. giver ridderen Abraham Brodersen dispensation til efter sin skriftefaders skøn at nyde mælkemad på dage, hvor det er forbudt, af hensyn til sin legemlige svaghed.
1408. 10. aprilLuccaPave Gregor 12. giver ridderen Abraham Brodersen lov til at lade holde messe for sig på steder, der er lyst under interdikt, når blot han ikke selv er skyld deri.
1408. 17. aprilLundegårdÆrkebiskop Jakob af Lund bevidner, at Jon Jensen af Öslöv, væbner, har skødet en gård i Hunneberga til kapitlet i Lund til gengæld for en gård i Öslöv.
1408. 18. aprilHenneke Ågesen, bymand i Malmø, erkender at have lejet den gård i Malmø, som Ivar Nielsen og hans hustru havde testamenteret til Lunde kirkes bygningsfond, for sin og sin hustru Katrines livstid af ærkebiskop Jakob og domkirkens værger mod en årlig afgift af ti mark sølv.
1408. 21. aprilÅlborgProvst Jens og kapitlet i Børglum om, at dronning Margrete til provsten og kapitlet i Børglum har skødet og afhændet en lang række bøndergårde i Horns, Kær, Jerslev og Skovbo herreder, hvilket gods tidligere hørte under Rugtved, til oprettelse af et trinitatis alter i Børglum domkirke med daglig gudstjeneste og årtid for dronning Margrete og hendes slægt dagen efter trinitatis-søndag; samt at provsten og kapitlet i dronning Margretes nærværelse har mageskiftet dette gods med biskoppen af Børglum til bispebordet og i stedet fået gods i Vennebjerg herred i Vendsyssel.
[1408. Omkr. 21. april]Dronning Margrete skænker Børglum kloster gods.
1408. 23. aprilÅlborgHr. Palle Kirt og hans broder Jakob Kirt tilskøder dronning Margrete Amtoftgård m.m. gods i Han herred, hvilket tidligere var blevet skødet til kong Valdemar.
1408. 24. aprilWichmand Andersen, bymand i Hjørring, sælger og skøder til dronning Margrete sin rettighed i en gård i Hjørring.
1408. 26. aprilÅlborgInger, priorinde i Ålborg Vor Frue kloster, skænker en øde gård i Vilse til johanitterklostret i Dueholm mod afholdelse af en ugentlig messe til bod for Katrine Jakobsdatters sjæl.
1408. 3. majFør Vesterherred herredstingTingsvidne af Før Vesterherred herredsting om, at otte mænd har lovet stalleren Kristian Frellevsen, væbner, fuldt forlig og sone for Harald Ebbesens død, hvilken blev halshugget på foranledning af Jens Madsen.
1408. 3. majTingsvidne om, at Godskalk Porsfeld under tvang har udkøbt Mads Pallesen af Holbøl mølle, skønt det var bondegods.
1408. 4. majHenrik Smalsted kvitterer dronning Margrete for seks tønder smør.
1408. 4. majLuccaPave Gregor 12. bevilger dronning Margrete, at hun og to personer ved tre bestemte dage at besøge de ærværdige kirker i Danmark kan opnå samme fuldstændige syndsforladelse som ved hvert 33. år at besøge de kirker i Rom, som pave Urban 6. havde fastsat.
1408. 6. majReces af de preussiske stæders dag.
1408. 8. majRandersJakob Nielsen, Jon Nielsen, Jakob Hegedal og lille Åge oplader til dronning Margrete de breve på gods i Hindsted, Gislum og Års herreder, som de eller deres hustruer havde arvet efter hr. Gunnar Jakobsen, og som var udstedt af hr. Peder Larsen, hans bror og sønner.
1408. 9. majFikke von Vitzen, herredshøvding i Bobergs herred, tildømmer Vadstena kloster en gård i Låstad.
1408. 13. majSvavstedBiskop Johan af Slesvig kvitterer væbneren Kristian Frellevsen på dronning Margretes vegne for 150 mark lybsk.
[1408. 13. maj eller 1413. 21. maj]Maren Povlsdatter, enke efter Mads Trillar, anerkender over for Eskil Jakobsen, at hendes afdøde mand har skødet gods i Hammershøj, Passthorp og Lindum til dennes fader Jakob Eskilsen.
1408. 14. majPisaKardinalerne, forsamlet ved koncilet i Pisa, kundgør for kong Ruprecht, paverne Gregor 12. og Benedikt 13.s afgang. Simili modo scriptum erat omnibus regibus uidelicet Francie, Anglie, Ungarie, Polonie, Bohemie, Portugalie, Castelle, Navarre, Dacie, Swecie, Norwegie, Arragonie, Sicilie, et Ierusalem et certis reginis.
[1408. Omkr. 14. maj]PisaKardinalerne, forsamlet ved koncilet i Pisa, meddeler kong Ruprecht, at de anser pave Gregor 12. for fjende af unionsbestræbelserne og opfordrer ham til bl.a. at støtte bestræbelserne for samling af kirken og at henstille til kollektorerne ikke at sende deres indsamlede midler til kammeret. Simili modo scriptum erat omnibus regibus uidelicet Francie, Anglie, Ungarie, Polonie ..... Novarie, Dacie, Swecie, Norwegie .
1408. 18. majPeder Grubbe af Nybølle skifter med sin (sted)fader hr. Erik Bydelsbak arven efter sin søster Margrete.
1408. 20. majJohan af Bayern, electus i Lüttich og herre til Voorne, forlener staden Brielles og landet Voornes fogderi i Skåne på livstid til Henk Harmansson den yngre.
1408. 21. majLuccaPave Gregor 12. stadfæster biskop Peder af Roskildes mageskifte med sankt Laurentii kapel i Roskilde domkirke og dets henlæggelse til præbenden Osted.
1408. 21. majLuccaPave Gregor 12. stadfæster biskop Peder af Roskildes henlæggelse af det af ham indstiftede Allehelgens kapel i Roskilde domkirke til præbenden Everboldam.
1408. 21. majLuccaPave Gregor 12. stadfæster biskop Peder af Roskildes brev af 1408 12. marts.
1408. 21. majLuccaPave Gregor 12. giver biskop Peder af Roskilde lov til at gøre testamente.
1408. 21. majLuccaPave Gregor 12. giver biskop Peder af Roskilde tilladelse til at besøge den hellige grav sammen med 12 af ham udvalgte personer.
1408. 23. majUdbetaling af £20 til Filippa, dronning af Sverige og Danmark.
1408. [e. 25. maj.]Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.
1408. 27. majBüchenForbund sluttet mellem Albrecht, konge af Sverige og hertug af Mecklenburg, Erik, hertug af Sachsen, og Henrik, biskop af Osnabrück.
1408. 28. majWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale en sum penge til Nicholas Blakebourne, tidligere admiral i Nordsøen, som bl.a. har sørget for dronning Filippas rejse til Danmark.
1408. 28. majElisabeth Gammels i Hou skøder en gård i Kastbjerg til Povl Pallesen.
1408. 1. juniLuccaPave Gregor 12. giver ridderen Jakob Troelsen og hans hustru Gese lov til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1408. 2. juniKærstrupBiskop Jens af Odense udsteder genbrev om en evig messe i Odense domkirke for dronning Margrete og hendes forfædre til gengæld for, at hun har skænket Kærstrup på Tåsinge til bispebordet i Odense.
(1)408. 3. juniDanzig giver Johan Laukow anbefalingsbrev til dronning Margrete angående 336 mark lybsk for klæde, købt af Herman Schlochow.
1408. 8. juniLuccaPave Gregor 12. imødekommer ærkebiskop Jens af Uppsalas anmodning om, at biskopperne af Västerås og Skara må overgive ham palliet, som var blevet sendt til ham med hans udsending Niels Jensen, sognepræst i Toreby.
1408. 8. juniLuccaPave Gregor 12. pålægger biskopperne af Västerås og Skara at overgive ærkebiskop Jens af Uppsala palliet, som dennes udsending Niels Jensen, sognepræst i Toreby har hentet.
1408. 10. juniJakob Vilhelmsen pantsætter al sin ret i Løgismose til Jens Pedersen.
1408. e. 10. juniKlaus Bremer og Klaus Snydewind pantsætter deres skib til Gert Tidemansen for 26 mark, at betale i Skåne.
1408. 11. juniUdbetaling af £166 13s 4d, dvs. 250 mark, til Nicholaus Blakeburn, nylig kongens admiral, for bl.a. dronningen af Danmarks overfart.
[1408]. 12. juniWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger the Exchequer at afregne med dronning Filippas garderobemester Richard Clifford vedr. dennes udgifter i dette embede.
1408. 14. juniVidisse af biskoppens og kapitlet i Roskildes kvitteringsbrev til dronning Margrete.
1408. 17. juniOtto Meinerstorp, kaldet Koler, og hans sønner Timme, Henneke og Henrik Meinerstorp, Henning Meinerstorp og Henneke lover hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten evig orfejde på deres slægtning præsten hr. Nicolaus Meinerstorps vegne.
1408. 17. juniWismarBorgmestre og rådmænd i stæderne Rostock og Wismar kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete samt borgmestre og rådmænd i Ålborg for det gods, der er bjerget ved Skagen fra skipper Scherves skib.
1408. 19. juniKlaus Knudsen af Kastrup afhænder sit gods i Lille Rind i Framlev sogn til hr. Jakob Troelsen af Stensballe.
1408. 20. juniSvendborgKong Erik 7. af Pommern kundgør, at Henning og Lyder Kabold, riddere, har lovet bymændene i Svendborg fred og orfejde for Ludvig Kabolds død.
1408. 23. juniUffe Pedersen af Tørslev, væbner, pantsætter sine to brydegårde i Tørslev og Gerlev til væbneren Peder Okse for 10 mark sølv.
1408. 23. juniEkesjöKarl Holgersson, væbner, og hans hustru Inger Nielsdatter sælger deres pantegods Äng i Torpa sogn til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark.
1408. 24. juniÅrhusBiskop Bo og kapitlet i Århus erkender, at dronning Margrete har fyldestgjort dem for de 4.000 lybske mark, som de det foregående år havde lånt kong Erik til gotlandssagen.
1408. 24. juniAnne Pedersdatter, enke efter hr. Mikkel Rud, overlader sin datter Margrete, nonne i sankt Clara kloster, 2 gårde, en i Hastrup og en i Svansbjerg, Bjæverskov herred, på livstid; efter hendes død skal de tilfalde hendes brødre.
1408. 24. juniEdel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, kundgør, at hun skylder Sten Basse af Tybjerg 600 lybske mark, for hvilke hun pantsætter ham sin gård Uglerup i Tuse herred.
1408. 26. juniAnne Pedersdatter af Nordrup, enke efter Anders Gris, oplader det gods i Sørbylille, som Jens Nielsen havde pantsat til den afdøde, til Peder Jakobsen Broge, væbner.
1408. Omkr. 29. juniLübeckGreteke, enke efter Ludolf Koesfeld, sælger sammen med sine børn en klædeskærerbod i Falsterbo til brødrene Johan og Herman Brunsvig.
1408. 2. juliJens Kruse giver biskop Lave skøde på en gård i Horsens, to gårde i Askildrup m.m. gods, som han havde givet til Blenstrup kirke for en messe.
1408. 2. juliTingsvidne, at Anders Jakobsen Stygge af Glivarp skøder Stånum by og mølle til Ove Torbensen på fru Ide Lavesdatters vegne.
1408. 4. juliRoskildeBroder Peder, fordum biskop af Holár, eftergiver alle, der besøger sankt Gertruds kapel i Køge og bidrager til dets udsmykning, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
[1408] 5. juliLuccaPave Gregor 12. meddeler (kong Erik 7. af Pommern) en transsumpt af sin bulle af 5. juli 1408, hvorved han indkalder til et almindeligt koncil den kommende pinse, der skal have til formål at bringe skismaet til ende, og han opfordrer ham til at bevæge den højere gejstlighed og adelen i sit rige til at deltage i konciliet.
1408. 5. juliEdel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, sælger til dronning Margrete Skarsholm med tilliggende gods, som hun har arvet efter sin mand og efter sin datter Johanne.
1408. 5. juliSorøKong Erik 7. af Pommern erklærer, at dronning Margrete på rettertinget tilstår fru Edel, enke efter ridderen hr. Barnim Eriksen, sit gods i Audebo samt en gård i Roskilde for livstid.
1408. 5. juliMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1408. 10. juliSlagelseHr. Hans Podebusk sælger og skøder til dronning Margrete den arv, der tilfalder ham efter hans hustru fru Johanne Barnimsdatter og efter hendes slægtninge, bestående af rettigheder i Skarsholm med mere gods i Tune herred.
1408. 10. juliSlagelseHr. Hans Podebusk bekendtgør, at han har skødet og opladt sin arv og del i Skarsholm til dronning Margrete.
1408. 10. juliSlagelseKong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Hans Podebusk, ridder, på rettertinget har skødet al sin ret til Skarsholm og Skarsholm fang samt det øvrige gods, han havde arvet efter sin hustru fru Johanne, fru Kristine, enke efter hr. Torben Pedersen, og fru Gertrud, til dronning Margrete.
1408. 10. juliSlagelseHr. Folmer Jakobsen oplader dronning Margrete Melby, som hr. Predbjørn Podebusk havde givet hende fuldmagt til at indløse.
1408. 11. juliSjællands landstingTingsvidne af Sjællands landsting, at fru Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, solgte og skødede dronning Margrete sin arveret i Skarsholm, samt vidisse af skødebrevet.
1408. 13. juliVedbygårdKong Erik 7. af Pommern erklærer, at fru Kristine, enke efter hr. Gevert Bydelsbak, på rettertinget har skødet al sin ret til Skarsholm og Skarsholm fang og andet gods på Sjælland til dronning Margrete.
1408. 13. juliLundÆrkebiskop Jakob af Lund sælger alt sit gods i Norra Knästorp, Västra Bjällerup og Arendala til domkapitlet i Lund til gengæld for dettes gods i Värpinge og Brusarp.
1408. 16. juliSæbyKong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Erik Bydelsbak, ridder, og Peder Grubbe på rettertinget har skødet al deres arveret til gods i Kundby, Bennebo, Snuderup, Jyderup og Hjembæk til dronning Margrete.
1408. 16. juliSæbyPeder Grubbe og hans stedfar hr. Erik Bydelsbak oplader og afhænder alle deres arvede rettigheder i en del strøgods i Tuse herred.
1408. 18. juliSjællands landstingLandstingsvidne, at hr. Hans Podebusk solgte sin arv efter sin hustru Johanne Barnimsdatter til dronning Margrete.
1408. 18. juliSjællands landstingLandstingsvidne af landsdommeren Jens Gyrstinge og 17 andre, at Peder Grubbe og hr. Erik Bydelsbak skødede og oplod dronning Margrete deres rettigheder i forskelligt gods i Tuse herred.
1408. 19. juliKong Erik 7. af Pommern vidimerer kansleren Morten m. fl.s brev af 1289 28. januar og Jens Gyrstinge m. fl.s brev af 1407 29. juni.
1408. 20. juliJon Jonsson, væbner, erkender ved skiftet efter afdøde hr. Erland Knutsson, ridder, at have overladt ridderen hr. Abraham Brodersen alt den afdødes gods med undtagelse af Vederslöv og to gårde i Ungnanäs, som tilfalder andre arvinger.
1408. 25. juliKalundborgBiskop Peder af Roskilde bekender, at Skarsholm og Bjergsted, som fru Kristine Eriksdatter, hr. Gevert Bydelsbaks enke, havde pantsat til ham, er blevet indløst på lovlig vis.
1408. 25. juliKalundborgKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Peder Sommer på rettertinget har skødet al sin arveret til Gedsted til dronning Margrete.
1408. 25. juliKalundborgRidderen hr. Niels Jensen Bilds indførselsbrev til forskelligt gods.
1408. 27. juliRådet i Hamburg giver Tideke Raphon anbefalingsbreve til hansekøbmændene i Skåne og andre herrer sammesteds angående Marquard Godings gods.
[1408] Omkr. 27. juliJakob Brand, der agter at sejle til Skåne, henlægger 3½ mark til sin hustrus arvepart.
1408. 28. juliNiels Jensen skøder Langnos en gård i Ove.
1408. 31. juliNiels Nielsen Mus, væbner, afstår to gårde i Bode til Niels Manderup, ridder, af Barritskov og dennes hustru Bodil for deres levetid på den betingelse, at når begge parter er døde, skal gårdene arves af hans arvinger.
[o. 1408. 1. august]Niels Krabbe skøder en gård i Risum til Selde kirke.
1408. 10. augustNiels Madsen af Bussjö sælger fru Merete af Sibbarp en halv mølle i Brösarp sogn, Albo herred.
1408. 11. augustBrødrene Peder Sommer, Peder og Thomas Gedsted sælger og skøder til dronning Margrete det gods i Gedsted sogn i Rinds herred, som de havde arvet efter deres fader.
1408. 11. augustNiels Krabbe erkender over for Svend Udsen at have rejst ulovligt kæremål vedrørende en gård i Harre og en gård i Nautrup.
1408. 13. augustFru Eline, enke efter hr. Klaus Doget, erklærer, at hun på råd af dronning Margrete, som hendes mand testamentarisk havde indsat som formynder for deres børn, har solgt alt det gods i Batevitz, som den afdøde havde fra hr. Bertold van Osten for 1100 mark stralsundsk, til Wulf Wulflam.
[f. 1408. 15. august]Bernhard Fidle erkender at have lejet et stenhus af biskop, kapitel og kirkeværger i Ribe.
1408. 19. augustHr. Niels Krag og Hartvig Tun skøder deres gods i Bolund til hr. Mogens Munk.
1408. 21. augustTingsvidne om, at Palle Lind har pantsat Outrup gård til Års kirke for 36 lødige mark.
[1408. 22. august]Sjællands landstingLandstingsvidne af Sjællands landsting, at biskop Peder af Roskilde ville tiltale Bille Esbernsen efter kirkeloven og ikke fejde mod ham.
1408. 24. august1408. 24. august, D. M. Owen, The Making of King's Lynn 281 nr. 352, borgmesteren i King's Lynns brev til den tyske ordens højmester angående et tyveri af nogle ankre i Malmø, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende Marstrand i Norge.
1408. 26. augustNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til danske riddere og sendebude.
(1)408. 29. augustElbingReces af de preussiske stæders dag i Elbing.
1408. 29. augustAsbjörn Sture pantsætter gården Bentorp i Gällstad sogn til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark penge.
1408. 1. septemberViborg landstingLandstingsvidne, udstedt af Jens Thodersen m.fl. på Viborg landsting, at brødrene Peder Sommer, Peder Gedsted og Thomas Gedsted solgte deres gods i Gedsted sogn i Rinds herred til dronning Margrete.
1408. 1. septemberVadstenaKatarina Ingemundsdotter testamenterer med sin mand Halvards samtykke Nydala kloster en gård i Ryd, en gård i Stocksryd og et bolsted i Haddathorp. - For at dette skal forblive stadigt og fast som fornævnt, da beder jeg om, at de hæderlige og velbyrdige mænds segl, som er hr. Eskils, af Guds nåde biskop af Växjö, hr. Abraham Brodersen, ridders, tillige med min kære husbonde Halvards segl, hænges under dette brev.
1408. [4. september]StegeborgHr. Jens Grim kvitterer hr. Niels Svarteskåning for en andel i et åbent brev, der lød på 260 lødige mark, samt for alle sager, der har været dem imellem.
1408. 6. septemberJens Sunesen Skæg sælger gods i Nymø, Venneberga, Viby, Mjönäs og Kvistofta til hr. Aksel Pedersen.
1408. 7. septemberRibeTestamente af Ebbe Jensen, kannik i Ribe og sognepræst i Ål.
[1408. 8.-22. september]KalmarKong Erik 7. af Pommern bekræfter forliget med Den tyske Orden i Helsingborg d. 15. juni 1407, og garanterer, at han vil holde sig til dettes bestemmelser, idet de seneste stridigheder angående Gotland og Visby bilægges.
[1408. 8.-22. september][Kalmar]Kong Erik garanterer, at han vil overholde den med den tyske orden indgåede evige fred.
1408. 16. septemberHartvig Bryske, ridder, pantsætter sit gods i Næsby til biskop Peder af Roskilde for 600 mark lybsk.
1408. 17. septemberKristian Cobant, kannik i Ratzeburg, udsending fra kardinalerne i Pisa, rejser med brev til Dacie, Suecie, Norwegie regna.
1408. 22. septemberKalmarJohan van der Dolle, kommendator i Rehden, Albrecht Rode, borgmester i Thorn, og Konrad Leskow, borgmester i Danzig, erklærer, at de på vegne af den tyske orden og dens højmester har modtaget 9000 nobler af kong Erik 7. af Pommern og derefter agter at drage til Gotland for at overgive øen med Visby til kongen, og at kongen har givet højmesteren brev om evig fred, som højmesteren senere skal give genbrev på
1408. 25. septemberRibe bytingTingsvidne af Ribe byting om, at Hans Nadde, borger i Ribe, har skødet et grundstykke på volden mellem møllen og Slusebro til Tule Rigelsen, rådmand i Ribe, på fru Herluf Peders vegne.
1408. 27. septemberBorgen i KalmarKong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Ulrich v. Jungingen, højmester for den tyske orden, efter at have modtaget 9000 engelske nobler har overgivet ham Gotland med Visby, hvorved al strid mellem ordenen og Danmark, Norge og Sverige er blevet bilagt.
[1408. oktober-november]Nürnberg forærer hertug Johan af Pfalz 50 gylden.
[f. 1408. 3. oktober]Hr. Niels Krag og hans hustru fru Elene skøder Rybjerg gård med mere gods til Ribe kapitel.
1408. 3. oktoberHar sysseltingTingsvidne af Hardsyssel sysselting om, at hr. Niels Krag, ridder, og hans hustru Elene har skødet alt deres gods i Velling, Hee og Stadil sogne, herunder Rybjerggård, til Ribe kapitel.
1408. 9. oktoberFjälkestadIngeborg Keldsdatter erkender at have solgt sit gods i Råby i Fjælkestad sogn til ridderen Aksel Pedersen på dennes søns vegne.
1408. 10. oktoberBent Hemmingsen af Merløse skøder en gård i Ringsted til Sorø kloster.
1408. 14. oktoberHr. Hartvig Bryske af Tersløse pantsætter sit gods i Løve herred til hr. Sabel Kerkendorp for 400 lybske mark.
1408. 18. oktoberMiddelsom herredstingTingsvidne om den gård i Mammen, som Niels Villadsen bor i.
1408. 18. oktoberSimrishamnTule Troelsen og Ume Mogensen, borgmestre i Simrishamn, og råd og borgere sammesteds erklærer, at de har givet de købmænd, der plejer at søge og ligge i byen, lov til at bebygge de arealer, de har købt.
1408. 19. oktoberTestamente af Mikkel Ingemarsen Degn, notar i Lundegård.
1408. 21. oktoberKong Erik 7. af Pommerens rettertingsdom mellem hr. Hans Gylling, kannik i Århus, på biskop Bos vegne og hr Jens Povlsen vedrørende gods i Holbæk i Rougsø herred, hvilket tildømmes biskop Bo.
1408. 23. oktober1408. 23. oktober, også trykt Gammeldanske Diplomer IV 100, Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete slutter overenskomst med arvingerne efter den afdøde ridder hr. Sten Bengtsson om dennes panter, slotte, len og købstæder og kvitterer dem for alt regnskab, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1408. 27. oktoberStralsundGerwin Zemelowe, borger i Stralsund, sælger med samtykke af sin broder Konrads formyndere landsbyen Gnies til biskop Peder af Roskilde.
1408. 29. oktoberNyköbingKong Erik 7. af Pommern tager Munkeliv kloster under sin beskyttelse og stadfæster dets friheder.
1408. 1. novemberMarienburgHøjmester Ulrich v. Jungingen bekendtgør, at han af kong Erik 7. af Danmark, Sverige og Norge har modtaget 9000 nobler og overdraget ham Gotland og Visby.
1408. 9. novemberBiskop Peder af Roskilde kvitterer hr. Erik Bydelsbak for 1813 lybske mark, som han har oppebåret af ham på dronning Margretes vegne.
1408. 11. novemberEutinHenrik Brockdorf, væbner, sælger med samtykke af grev Henrik af Holsten og fru Elisabeth, hertuginde af Slesvig, grevinde af Holsten, Stormarn og til Schauenburg, alt sit gods i Steinrade til hr. Albrecht Rodenborg, kannik i Lübeck, hvorunder nævnes den ene skov (hvis træ skal bruges til at brænde kul), der hedder den store danske mose, der er 40 mark værd, når man fælder træet og laver kul. Og den lille danske mose er 24 mark værd.
1408. 11. novemberSegebergGrev Henrik af Holsten og Elizabeth, hertuginde af Slesvig, stadfæster Henrik Brokdorps godssalg til Albrecht Rodenborg, kannik i Lübeck, cf. nr. 14081111001
1408. 11. novemberVadstenaHenneke Hemmingsen sælger sin hustru Katrine Barnimsdatters efter Arvid Prybeca arvede gods i Halland til hr. Abraham Brodersen.
1408. 14. novemberRingsted landstingLars Olufsen og Bo Olufsen, brødre, skøder al deres arv efter broderen Asser Olufsen, bymand i Køge, til Sorø kloster.
1408. 18. novemberPantebrev på en gård i Skanderup.
1408. 20. novemberBiskop Peder af Roskilde giver værgerne for sankt Gertruds kapel i Køge tilladelse til at indsamle almisser i Stevns-, Bjæverskov-, Ramsø- og Tune herreder samt i fogediet Dragør til forbedring af kapellet.
1408. 20. novemberNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til den danske ridder Bent.
1408. 23. novemberRiminiPave Gregor 12. pålægger efter ansøgning af dronning Margrete og biskop Jakob af Oslo kantoren ved kirken i Roskilde at undersøge sidstnævntes påstand om, at kapitlet i Oslo har aftvunget ham ulovlige løfter før hans tiltræden som biskop, og i bekræftende fald løse ham fra dem.
1408. 23. novemberRiminiPave Gregor 12. pålægger efter ansøgning af dronning Margrete og biskop Jakob af Oslo kantoren ved kirken i Roskilde efter at have løst sidstnævnte fra de ham aftvungne løfter at pålægge de ham undergivne gejstlige at betale det sædvanemæssige katedraticum.
[1408]. 26. novemberWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale 82£ til Henry, lord Scrope of Masham, for dennes deltagelse i Filippas rejse til Danmark.
1408. 7. decemberRiminiPave Gregor 12. pålægger biskop Nicolaus af Kammin efter ansøgning at løse borgerne, der havde pådraget sig bandlysning og andre straffe, fra det ifaldne band.
1408. 13. decemberTingsvidne af Fjäre herredsting om, at Hågen Simonsen, Alvar, Oluf, Tolv og Torsten Isaksønner er de rette arvinger efter Svend Pedersen Krog, og at de har overladt denne deres arv til hr. Abraham Brodersen.
1408. 13. decemberRiminiPave Gregor 12. udnævner biskop Nicolaus af Kammin til indsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer i kirkeprovinserne Bremen og Riga og i stæderne og stifterne Kammin, Verden og Slesvig, eksimerede og ikke eksimerede.
1408. 21. decemberBorgen WolgastHertug Vartislav 8. af Pommern-Wolgast skænker sankt Mortens kirke i Maskenholt til Antvorskov kloster.
1408Biskop Johan af Slesvig pålægger alle sogneboer og værger for kirker og kapeller at udrede halvdelen af alle indtægter til genopbygning af kirken i Slesvig.
1408Hustru Merete i Hasslöv skænker gods i Hästveda sogn til Bosjö kloster.
1408Brevudtog af Hamsfort vedrørende Fyn.
1408Biskop Bo og kapitlet i Århus kvitterer dronning Margrete for 4000 lybske mark.
1408Hr. Niels Strangesen kvitterer dronning Margrete for 1100 lybske mark.
1408Biskoppen af Odense bekender at have Tåsinge i pant for 9000 lybske mark.
1408Biskoppen af Odense bekender at have Tåsinge i pant for 9000 lybske mark.
1408Indførelsesbrev for Mogens Mikkelsen i gods i Vissing.
1408Tingsvidne om, at befolkningen i Ry anerkender at skulle betale årlig afgift til Øm kloster.
1408Vidisse af Bent Puders testamente.
1408Thomas Vesteni pantsætter Oldrup og andet gods.
1408Skødebrev på jord i Halling mark.
1408Biskop Lave af Viborg inddrager under sin myndighed den ødejord i Vium og Hjerk sogne, som hører til Højslev.
1408Kong Erik 7. af Pommerens dombrev på gods i Musted.
1408Aksel Jakobsens (Thott?) anerkendelsesbrev på en gård i Sterup.
1408Biskop Peder af Børglum giver sit samtykke til, at provsten og kannikerne i Børglum skal have bispedømmets gods i Hundelev.
1408Hr. Niels Iversen skøder Hammelmose til Børglum kloster.
1408Mageskifte mellem biskoppen af Børglum og Børglum kloster.
1408Dronning Margrete skøder en gård i Stabæk og andet gods til Børglum kloster.
1408Lavhævd på gods i Tilsted og Tingstrup.
1408Jens Kaas skøder fire gårde i Vile sogn og en gård og et bol i Nautrup sogn til Dueholm kloster.
1408Dronning Margretes fundats på Grimstrup.
o. 1408Befaling om, at en række breve skal udleveres til kongen, biskoppen af Odense og biskop og kapitel i Roskilde med henblik på oprettelse af et kloster i Grimstrup.
1408Jens Svendsen Brims bekender at have befaling af dronning Margrete til at bygge et kloster af Grimstrup.
1408Jens Lavesen og hans brødre skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus.
1408Ebbe Larsen skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus.
1408Tingsvidne om en gård i Skelby.
1408Jens Brims meddeler klostersamfundet i Maribo, at dronning Margrete vil bygge et kloster af Grimstrup.
1408Kong Erik 7. af Pommern stadfæster hr. Jens Andersens skøde til Klaus Krumpen.
1408Jens Dannemand, borger i Kalundborg, skøder en gård sammesteds til biskop Peder af Roskilde.
1408Hr. Erik Nielsen af Tim giver biskop Peder af Roskilde fuldmagt til at indløse Tadre og Vintre møller.
1408Anders Pedersen af Svanholm pantsætter sit gods i Særløse og Ebberup til biskop Peder af Roskilde.
1408Tideke Bent af Menstrup skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til Bonde Jensen.
1408Bonde Jensen Bolsendal skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til biskop Peder af Roskilde.
1408Hr. Johan Olufsen af Søholm oplader sig gods i Magleby til biskop Peder af Roskilde.
1408Karen Jakobsdatter, enke efter Knud Jensen, pantsætter en gård i Ørsted til biskop Peder af Roskilde.
1408Erik Nielsen pantsætter sit gods i Råbylille til biskop Peder af Roskilde.
1408Hr. Jakob Kalf skøder sit gods i Jylland til biskop Peder af Roskilde.
1408Vidisse af Jakob Kalfs ovennævnte skødebrev til biskop Peder af Roskilde.
1408Bonde Jensen Bolsendal skøder gods i Jersie til biskop Peder af Roskilde.
1408Tyge Bent af Menstrup overdrager fire gårde i Jersie til biskop Peder af Roskilde.
1408Kristian Holck pantsætter sig gods i Høng til Zabel Kerkendorp.
1408Niels Andersen af Visborg skænker sit gods i Bordinglund til sankt Hans kloster i Viborg.
1408Biskop Jens af Odense erkender at have Tåsinge i pant for 9000 mark lybsk.
1408Halmstad landstingTingsvidne af Halmstad landsting om, at Peder Jensen af Dagstorp har skødet hr. Abraham Brodersen gods i Fyllinge, Röinge og Gullbranna samt Peder Stensens arv efter broderen Arvid Stensson.
1408Anund Hemmingsson pantsætter gods i Sunnerbo til hr. Abraham Brodersen.
1408Hr. Anders Uffesen bemyndiger sin hustrus frænde hr. Niels Grim til at inddrive gods fra hr. Aksel Brahe.
1408Anders Pedersen af Svanholm lejer otte ørtug land i Holmegård af prioren i Antvorskov kloster.
1408Jakob Nielsen Drage sælger Peder Taa en gård i Næsby.
1408Jakob Nielsen Drage sælger Peder Taa en gård i Næsby.
1408Oluf Larsen i Nykøbing oplader Niels Dyre af Flinterup brev på en gård i Næstved.
1408Bonde Jensen Bosendal kvitterer sin fosterfader Tideke Bent for al fædrene og mødrene arv.
1408Jens Gribsen sælger gods i Kalkerup til Peder Tygesen.
o. 1408Redegørelse for, hvorledes København blev bygget og gik fra kronen til biskoppen af Roskilde og blev tilbagekøbt for 14000 lødige mark.
1408Bengt Thomasson kvitterer Birger Trolle for sin arvelod efter dennes afdøde moder fru Katrine.
1408Erengisle Bengtsson sælger hr. Abraham Brodersen gården Skog.
1408Jakob Skenk og hans hustru Birgitte Baggesdatter oplader en gård i Glimminge samt to torpsteder i Solberga sogn til hr. Abraham Brodersen.
1408Hammer, væbner, pantsætter tre bebyggede gårde i Hvarrø og to øde gårde i Flisby sogn til hr. Abraham Brodersen.
1408Ingeborg emptyesdatter oplader alt sit gods i Östergötland til hr. Abraham Brodersen.
o. 1408Arvingerne efter Gevert Meinstorp erkender at have modtaget 47 mark sølv af prioren i Antvorskov på Hemming Ottenhuse børns vegne.
[1408-1421]Gert Hartvigsen Bryske pantsætter to gårde i Høng til sin broder hr. Ivan Bryske.
[1408-1421]Gert Hartvigsen Bryske sælger de ovennævnte to gårde til sin broder.
(1)408Herman Gingst køber et bodested i Falsterbo af Albrecht Strelow.
1408Niels Byltzes våbenskjold, delt med oksehoved på delingslinien og tværdelt fire gange til venstre, i Niels og Otto Krags våbenbog med teksten Nielz Byltze anno 1408.
[1408?][1408?], Reg. Dan. nr. *4158, Evert Ovelacker, broder i den tyske orden, anmoder højmesteren for den tyske orden om tilladelse til at indtræde i en anden orden, da han efter at være blevet afsat som kommendator i Bremen senere er blevet uenig med ordensmesteren i Livland. Brevet er udstedt i Erik 7., konge af Sverige, Danmark og Norges gård i Kalmar, og udelades af Dipl. Dan., da Erik nævnes i egenskab af svensk konge.
[e. 1408(?)][Efter 1408 (?)], Dipl. Norv. XVII 900 nr. 964 = Tank, Akershusregisteret 86 nr. 1309 med datering [Efter 1406 (?)], optegnelse om, at der på Akershus i 1622 fandtes en af biskoppen af Roskilde og en pavelig notar udfærdiget genpart af en bulle udstedt 1448 af en pave Gregor til fordel for johanniterordenen, må indholdsmæssigt henføres til et privilegiebrev af 1227 21. august, udstedt af pave Gregor 9. til hospitalsordenen, cf. Reg. Norv. I 185 nr. 568.
1408Jakob Villadsen udlægger en stufjord til Kristian Ralle.
[1408 - 1439]Kong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes overdragelse af Grimstrup og Skemminge til brug ved oprettelsen af Maribo kloster.
[1408 - 1416]Kong Erik 7. af Pommern overdrager Grimstrup og Skemminge til brug ved oprettelsen af Maribo kloster.
forrige næste