forrige næste
DatoStedNr.Regest
1409Præsten Hösse sælger al sin ret til en gård i Ararp, to gårde i Mårdaklev og en gård i Bywgh til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1409Peder Jensen Danmark, kannik ved kirken i Lund, sælger en gård i sankt Johannes Døberens sogn i Lund til Jakob Jensen Murer, borger sammesteds.
1409. 4. januarTorkil Brahe oplader gods til ridderen Erik Stensson.
1409. f. 6. januarHviding herredstingTingsvidne af Hviding herredsting om, at Jakob Jensen af Wynærp på Skærbæk kirkegård har værget sig mod Jakob Bosen af Gasses beskyldninger.
1409. 8. januarKvittering af Torkil Brahe til ridderen Gustaf Leeksson på sølv og smedearbejder, som Henrik Dume har udlånt.
1409. 12. januarÅboAbraham Brodersen, ridder høvedsmand på Åbo, erklærer over for indbyggerne i Masko og Pyke sogne, at kong Erik og dronning Margrete har givet biskop Bjørn af Åbo disse sogne i forledning med al kongelig ret.
1409. 10. februarRådmændene i Stralsund vidimerer hertug Vartislav 8. af Pommern-Wolgasts brev af 1408 21. december.
1409. 13. februarRingstedLandstinget afgør en strid mellem Sorø kloster og hr. Erik Thomsen af Vinstrupgård om svinegræsning i forskellige skove.
[1409] 14. februarWestminsterKong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udlevere tiloversbleven proviant fra dronningens rejse til Danmark til tre ledsagere.
1409. 14. februarLübeckSkrivelse fra hansestædernes sendebude til de preussiske stæder, hvori det omtales, at dronningen af Danmark har til hensigt at forbyde brugen af al tysk mønt i Skåne.
1409. 17. februarStyrle, væbner, sælger sit gods i Öfratorp til ridderen hr. Abraham Brodersen for 24 mark.
1409. 19. februarMads Gjordsen, væbner, erklærer at skylde Henrik Smalsted, væbner, 24 mark lybsk, at betale førstkommende mortensdag i Sivert Kroks hus i Flensborg eller et andet sikkert sted.
1409. 22. februarFlintarpSvend Bonde indrømmer Povl Jensen al den ret, han arvede efter sin fader i gods i Skåne og Halland, som faderen havde arvet efter sin moster.
1409. 23. februarHr. Thomas Vesteni pantsætter otte gårde i Jylland til hr. Mogens Munk.
1409. 24. februarHenrik Nielsen, søn af den afdøde ridder hr. Niels Thomsen af Enggård, sælger sit gods i Rostrup til ridderen hr. Johan Olufsen til gengæld for dennes gods i Egense.
1409. 28. februarRibeBiskop Eskil af Ribes testamente.
1409. februarNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for varer til udsendinge fra den danske konge.
1409. o. 7. martsLübeckIvan Sassen, præst i Odense stift, indsætter Klaus Jungvrow, borger i Lübeck, til sin befuldmægtigede til at oppebære de 100 mark lybsk, som Bernhard Woltorp skylder ham.
1409. 13. martsFalsterboWerner Hoop, rådmand i Lübeck, kvitterer hr. Erik Bydelsbak for 1565 mark lybsk på dronning Margretes vegne.
1409. 17. martsAmbergPfalzgreve Johan giver sin marskal, Konrad Muracher, fuldmagt til at inddrive de 40.000 rhinske gylden i medgift for Katrine, kong Erik af Pommerns søster.
1409. 22. martsElbingReces af de preussiske stæders dag i Elbing.
1409. 2. aprilSkedalaTule Bøge og Synde Jensen tillader hr. Abraham Brodersen at indløse gården Ottarp og en mølle i Stoby sogn i (Västra) Göinge herred med fem tilliggende gårde og endnu en mølle fra hr. Aksel Pedersen.
1409. 17. aprilHr. Bjørn Olufsen erkender, at han for at kunne beholde gården Krogsbølle, skal fyldestgøre fru Cecilie, Peder Knudsens enke, derfor efter fire venners skøn.
1409. 23. aprilLödöseSvend Båd, væbner, kvitterer dronning Margrete for de 200 lødige mark, for hvilke hun havde pantsat ham gods i seks svenske sogne. - Og for at jeg fornævnte Svend Båd således skal holde og gøre alle disse fornævnte stykker og artikler på mig og min hustrus og vore arvingers vegne uden enhver svig og udflugt i alle måder, som det foran står skrevet, da har jeg fornævnte Svend Båd til yderligere sikkerhed ladet mit segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd Torkil Brahes, Hans Krøpelins, Povl Stigsens, Fikke Zisendorps, Markvard Buk, væbnere, og Tideke Scrapenmeyers, borger og byfoged i Lödöse, og Lambert Swalenbergs, borgmester i samme stads segl.
1409. 23. aprilStralsundBiskop Nicolaus af Cammin kundgør for ærkebisperne af Magdeburg, Lund og Bremen samt for bisperne af Roskilde, Slesvig, Odense og en række nordtyske bisper, at han i henhold til pave Gregor 12.s brev af 1407 7. december (jvf. nr. 190) har løst en række indbyggere i Stralsund fra de bandlysningsdomme, som de havde pådraget sig ved deltagelse i drab og ildspåsættelser.
1409. 29. aprilTingsvidne, at Thomas Pedersen sælger en gård i Lund til Høved Torstensen.
1409. f. 1. majRibeTingsvidne fra Ribe byting, at rådmand Anders Henriksen skødede Kristian Frellevsen til hans børns hånd en del gods i Ribe, hvilket var pantsat til forskellige.
1409. 3. majMöllnHansestædernes befuldmægtigede meddeler de preussiske stæder, at de har berammet et ny møde til 9. juli i Wismar, bl.a. til drøftelse af betalingsmidlerne i Skåne.
1409. 4. majPeter Hoop kvitterer på sin fader Werner Hoop hr. Erik Bydelsbak på dronning Margretes vegne for 165 mark.
1409. 12. majTempzinNotarialvidne om, at broder Vilhelm Cachipolli, ordensmester i antonitterklostret i Mårkær, har sluttet overenskomst med sin overordnede Peter Barlonis, ordensmester i antonitterklostret i Tempzin, angående den årlige afgift på 20 rhinske gylden, således at sidstnævnte lader Rügen visitere af to brødre, og at hvad de oppebærer, skal gå til dækning af afgiften.
1409. 12. majRiminiPeder, udvalgt biskop af Ribe, lover at betale servispenge.
1409. 12. majLübeckKlaus Limbek skylder Johan Stovehaveren 5½ mark lybsk.
1409. 13. majRiminiDen pavelige kammermester Antonius, kardinalbiskop af Porto, kvitterer Peder, udvalgt biskop af Ribe, for betaling af hans servispenge til det pavelige kammer.
1409. 14. majBorgen BohusGarder Toresen i Gauto Tolghø i Ryfylke, tillidsmand for arvingerne efter hr. Amund Finsens hustru fru Katrine, oplader al ret til Hæstby i Ryfylke til dronning Margrete.
[1409. 17. maj]Udbetaling af £159 13s 4d til William Bourchier, ridder, for en rejse til Danmark og Norge vedrørende de dansk-engelske forhandlinger.
1409. 18. majLödöseBroder Raimund, provincialprior for dominikanernes ordensprovins Dacia, giver skomagergildet i Oslo delagtighed i ordenens gode gerninger.
1409. 18. majVarberg landstingTingsvidne af Varberg landsting om at hr. Trotte Pedersen, så vidt man vidste, ingensinde havde haft jordegods der i landet.
1409. 18. majTestamente af Anders Svendsen, dekan i Nørre Halland.
1409. 21. majBaholm ved BohusBiskop Jakob af Oslo, Hans Krøpelin, Amund Lang og Jens Jakobsen bevidner, at dronning Margrete har givet Garder Toresen valget mellem rettergang eller mindeligt forlig om arven efter hr. Amund Finsens hustru fra Katrine, og at han valgte den sidste mulighed.
[1409.] 31. majOsloDronning Margrete svarer Ulrich v. Jungingen, højmester for den tyske orden, at hun allerede har gjort, hvad hun kunne vedrørende det skib, højmesteren har skrevet om, og at hun skriver til kapitlet i Lund og biskoppen af Roskilde om de andre anliggender.
[1409.] 31. majOsloDronning Margrete svarer borgmestre og råd i Danzig, at hun allerede har gjort, hvad hun kunne, vedrørende det skib, de har skrevet om, og at hun skriver til kapitlet i Lund og biskoppen af Roskilde om de andre anliggender, men minder samtidig om, at Konrad Letzkow ikke har sendt kvittering for det gods, han har fået på tro og love.
1409. 2. juniKatrine Hedesdatter, enke efter Niels Tagesen, overdrager provst og kannikker i Viborg en saltkedel til anskaffelse af vin og nadverbrød mod, at de årligt betaler hende seks skilling grot for livstid.
1409. 4. juniKalundborgHagbard, bymand i Kalundborg, skænker sin eng Abildgårds made ved Ubberup til franciskanerklostret i Kalundborg.
1409. [Omkr. 6. juni]Hr. Sten, abbed i Munkeliv kloster i Bergen, kvitterer på den højbårne fyrstinde fru Margrete, de danskes dronning for oppebørsel af 300 mark lybsk fra Rodger v. Dortmund af et deponeret beløb på 700 mark fra biskop Andreas af Strängnäs.
1409. 13. juniSeks præster i Skytts herred skøder en gård i Bøsarp og en ødegård i Skibarp til sankt Laurentius' kirkes bygningsfond i Lund som erstatning for betaling af Laurensøre fra præsterne i herredet til domkirken.
1409. Omkr. 15. juniLübeckJohan v. Büren og Bernhard Woltorp erkender at skylde biskop Johan af Slesvig 79 mark og 9 skilling lybsk.
1409. 17. juniÅrhusKong Erik stadfæster Odense sankt Knuds klosters privilegier.
1409. 29. juniLinköpingHåkon Askulfsson, væbner, sælger gården Glömminge til ridderen hr. Abraham Brodersen for 28 mark.
1409. [Slutningen af juni]HeidelbergKong Ruprechts hverveskrift til fyrsterne og herrerne vedrørende vor herre kongens budskab (delegation), som er kommet tilbage hertil fra hoffet at de, dels grundet omstændigheder ved det kongelige gesandtskab til pave Gregor 12., dels ved koncilet i Pisa, hvor der hverken var prælater fra Spanien, Aragonien og Portugal eller fra Napoli, Sicilien, Danmark, Sverige, Ungarn, Bøhmen og Krakow bør blive ved Gregor samt besøge dennes koncil i Friaul.
1409. 4. juliSkam herredstingPeder Andersen, foged i Skam herred, Herman, sognepræst i Klinte kirke, Ludvig Barsebek, Hartvig Breide, Andreas Nielsen, væbnere samt Mogens Andersen, Peder Dokke og Anders Jensen vidimerer at 8 navngivne mænd på Skam herredsting har bevidnet væbner Ivan Ratmansdorfs rettigheder fra gammel tid til et engareal på 16 skorer i Holmene i Klinte.
1409. 13. juliHildebrand Veckinghusen køber 40 lb. gr. af Johan Grulle.
1409. 15. juliBiskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten, og Elisabeth, hertuginde af Slesvig og grevinde af Holsten, hans søster, slutter et treårigt forlig med ærkebiskop Johan af Bremen om borgen Haseldorf.
1409. 19. juliPeder Rød pantsætter 84 læs eng til Jakob Jensen, bymand i Varde, for en gæld på 23 lybske mark og 1 skilling sterling.
1409. 20. juliRibeFogeder, sluttere og hele landet Ditmarsken slutter forbund med kong Erik 7. af Pommern, dronning Margrete og de tre nordiske riger.
1409. 20. juliRibeKong Erik 7. af Pommerns genbrev til nr. 14090720001
1409. 20. juliOlav Regnersen, præst og kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde, skøder sankt Johannes evangelistens alter i Roskilde domkirke en gård i sankt Laurenti sogn mod afholdelse af sjælemesser for sin og sine forældres sjæles frelse.
1409. 27. juliPisaPaven omtaler i et brev, rettet til ærkedegnen i Tribnitz i Schwerin stift, at hertug Bugislav af Pommern havde tilsluttet sig de kardinaler, som forlod Gregor 12. i Lucca og fremlagt sagen hos vor kæreste søn i Kristus, Erik, konge af Danmark sit (?) berømmelige barnebarn med henblik på at selve kongen skulle afskrive sig ethvert afhængighedsforhold til samme Angelo, som han var i på det tidspunkt, og tilslutte sig samme kardinaler og få ham til at virke for den nylig i Pisa oprettede kirkelige enhed.
1409. 1. augustBiskop Johan af Slesvig kvitterer dronning Margrete og Erik Bydelsbak for 100 mark lybsk, som denne har betalt hans tjener Werner Fischer, borger i Lübeck, i Skåne.
1409. 3. augustVadstenaHr. Abraham Brodersen mageskifter med Vadstena kloster, således at han oplader klostret 3 gårde i Øster götland og betaler desuden 200 tyske mark og får så til gengæld Vapnö og Tostorp i Søndre Halland.
1409. 3. augustVadstenaBiskop Brynjolf af Skara og tre svenske riddere, vidimerer Peder Sevidsens testamente af 1379 13. april.
1409. 8. augustDanzig giver Gertrud, enke efter Otto Plugers, anbefalingsbrev til Bornholm angående hendes mands gæld og gods.
1409. 10. augustDanzig giver Eberhard Stirkes og Claus Wendt anbefalingsbrev til Bornholm angående arvegodset efter Johan Wendt.
1409. 21. augustÅboBiskop Björn af Åbo, der har erfaret, at Peder Torvastesson, borger i Reval, er død, beder rådet sammesteds om at hjælpe den afdødes brødre, som længe har været udenlands og også været hos dronning Margrete, til arven efter ham, når de begge eller en af dem kommer til byen.
1409. 29. augustUpsalaDom der stadfæster Vada kirkes besiddelse af jord, som Anders Ingvarsen havde gjort krav på
1409. 30. augustUpsalaDom, at jord, som Anders Ingvarsen havde taget i Ursvik i Sverige, falder tilbage til Sankt Clara kloster ved Stockholm.
1409. 31. augustUpsalaKronen bliver på vegne af Anders Ingvarsen tildømt skatter på adskilligt jordegods i Sollentuna herred i Sverige.
1409. 31. augustUpsalaKronen bliver på vegne af Anders Ingvarsen tildømt skatter på adskilligt jordegods i Väddö i Sverige.
1409. 31. augustUpsalaKronen bliver på vegne af Anders Ingvarsen tildømt skatter på adskilligt jordegods i Vreta i Sverige.
1409. 31. augustUpsalaKronen bliver på vegne af Anders Ingvarsen tildømt skatter på adskilligt jordegods i Lövö i Sverige.
[f. 1409. 3. september]Erklæring om, at hr. Folmer Jakobsen og hr. Hans Podebusk inden mortensdag skulle føre bevis for, at der ved skiftet efter Peder Vendelbo er udredt en søsterlod til hr. Jens Falks forældre; sker det ikke, skal de udlægge hr. Abraham Brodersen tilsvarende jordegods på Sjælland.
1409. 3. septemberSvartsjöHans von Podebusk, ridder, erkender, at have sluttet forlig med hr. Abraham Brodersen, ridder, om retten til dennes døtres arv.
1409. 3. septemberSvartsjöHr. Hans Podebusks og hr. Abraham Brodersens forlig om den søsterdel i Skjern, der tilkom hr. Abrahams datterbørn, hvorved der aftales ægteskab mellem hr. Hans Podebusks søn Henning Podebusk og hr. Abrahams datterdatter, hr. Jens Falks datter Kristine.
1409. 8. septemberStralsundHertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern (-Wolgast) kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for de 500 mark stralsundsk, som de dette år skulle oppebære af tolden i Skåne.
1409. 9. septemberUpsalaDombrev, med hvilket kronen, på vegne af hr. Anders Ingvarsson, tildømmes skat af Degarö, som er kommet i hr. Bo Dyres besiddelse.
1409. 9. septemberUpsalaDombrev, med hvilket kronen på vegne af hr. Anders Ingvarsson tildømmes skat af Vester Bergby, som Benkt Svarte har fået i et bytte, som skal gå tilbage.
1409. 9. septemberOpenstenGustav Torstensson sælger alt sit gods i Kind til ridderen hr. Abraham Brodersen.
1409. 9. septemberGummetorpBirger Skalle sælger sit gods i Ödhult, Lekeryd og Foglevik til ridderen hr. Abraham Brodersen for 24 mark svensk.
1409. 9. septemberUpsalaDombrev, med hvilket kronen Anders Ingvarsen på kronens vegne tildømmes skat fra adskillige gårde i Upland, herunder ejendomme tilhørende Bo Dyre.
1409. 15. septemberKoldingKong Erik 7. af Pommern erklærer, at Anders Hopp har oppebåret fuld bod for drabet på sin fader Esger Hopp af Niels Sommer og svoret denne orfejde.
1409. [Omkr. 15. september]KoldingErik Nielsen af Bratskov sælger og skøder sin hovedgård Holmegård og alt sit øvrige gods på Fyn til hr. Predbjørn Podebusk.
1409. 18 septemberSträngnäsSvensk dombrev angående jord, som Anders Ingvarsson, foged på Stockholm, har krævet skat af.
1409. 20. septemberKatrine, marsk Eriks datter, enke efter Aksel Keldsen, skænker sin gård i Jussberg i Heda sogn til Alvastra kloster til bod for sin faders, moders, søstres og andre slægtninges sjæl.
1409. 21. septemberBorgen HindsgavlOverenskomst mellem kong Erik 7. af Pommern og grev Henrik af Holsten på egne og hertuginde Elisabeth af Slesvigs og hendes børns vegne om, at kongen skal have Flensborg i pant for 10000 mark lybsk, dog undtages, hvad grev Klaus' datter og fru Helene af Haderslev ejer, og borgen Nyhus, som er pantsat til Lars Heest, men dette sidste forhold skal bringes til ophør inden otte uger.
1409. 23. septemberSträngnäsSvensk dombrev, med hvilket ridderne Sten Bosson og Niels Erengislesson, efter at hr. Anders Ingvarsen, foged på Stockholm, på kronens vegne har bekræftet ridderen hr. Gustav Leekssons rettigheder til jord i Simondö i Mörkö sogn, stadfæster disse.
1409. 9. oktoberFlensborgGrev Henrik af Holsten og Elisabeth, hertuginde af Slesvig, pantsætter Flensborg by og borgen Nyhus til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for 11400 mark lybsk, dog med undtagelse af, hvad hertuginden af Sachsen, grev Klaus' datter, og fru Helene af Haderslev skal have.
1409. 9. oktoberFlensborgKong Erik 7. af Pommerns genbrev til forrige brev.
1409. 9. oktoberPave Aleksander 5. udnævner Niels Jakobsen, forhen biskop af Strängnäs, til biskop af Ribe.
1409. 12. oktoberPaven bekendtgør for den højere gejstlighed, at han, i lighed med pave Johannes 22. i forhold til Johannes de Poliaco, har forkastet de lignende nu fremkomne påstande om, at forskellige pavelige begunstigelser, navnlig med hensyn til skriftemålet, skulle være ugyldige og befaler dette kundgjort.
1409. 13. oktoberSkanørHenrik Quekel kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 330 mark lybsk på dronning Margretes vegne.
1409. 14. oktoberGerike Ulf sælger sin halve gård i Malmø til Peder Nielsen Exing.
1409. 25. oktoberNyborgKong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Odense under sin beskyttelse og stadfæster de privilegier, som de har fået af tidligere konger.
1409. 31. oktoberRoskildeLars Jensen, dekan i Roskilde, skænker alt sit gods i Mossheddinge til sankt Laurentii alter i Lunds domkirke.
1409. 1. novemberHertug Bugislav af Pommern skænker med fuldmagt fra vor kære brodersøn, kongen af Danmark, staden Stargard fogediet og domsmyndigheden.
1409. 1.-15. novemberKristian Ritter og Hilmer Lopow, borgmestre i Hamburg, og Albrecht Screye, rådmand sammesteds, aflægger beretning om deres forhandlinger med det nye og gamle råd i Lübeck samt hertugen af Sachsen-Lauenburg.
1409. 8. novemberTranekærKong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Svendborg under sin beskyttelse og giver dem samme privilegier, som borgerne i Odense har.
1409. 11. novemberPistoiaPave Alexander 5. pålægger biskopperne af Adria og Odense samt abbeden i Løgum kloster at overdrage Erik Dosenrode, kannik ved kirken i Slesvig, ærkedegneembedet sammesteds, der var ledig ved Konrad Weilands død.
1409. 13. novemberHöredaIndbyggerne i Solberga sogn sælger deres kirkes gods i Näs og Ormaryd til ridderen hr. Abraham Brodersen for 24 mark.
1409. 13. novemberLundJakob Pedersen, official i Lund, kvitterer på ærkebiskop Jakobs vegne for 1000 lybske mark, som dronning Margrete har ladet betale gennem hr. Erik Bydelsbak.
1409. 16. novemberRådmændene i Stralsund vidimerer et brev af fru Elene, enke efter Klaus Doget, af 1408 13. august.
1409. 17. novemberTånum birketingTingsvidne fra Tånum birketing om Gertrud Bosdatters ægteskab med Lars Pig.
1409. 18. novemberLundBytingsvidne, at Peder Smed og hans datter Kristine solgte og skødede en gård i sankt Budolfi sogn i Lund til Hemming Suder.
1409. 18. novemberSvavstedBiskop Johan af Slesvig kvitterer dronning Margrete og kong Erik og ridderen hr. Niels Iversen for 339 ½ mark lybsk, som sidstnævnte havde bragt ham.
1409. 24. novemberSlesvigHr. Erik Krummedige sælger 50 mark årlig afgift af landsbyer i Gelting og Tøstrup sogne til kapitlet i Slesvig for 500 mark.
1409. 25. novemberStockholmErik Jakobsen oplader og overdrager sin mulige ret til Annisse på Sjælland til dronning Margrete.
1409. 26. novemberBrev fra kannikerne i Linköping til Sveriges riges råder om, at gesandter alle vegne fra på nær de istis tribus regnis borealibus deltager i koncilet i Pisa.
1409. 30. november1409. 30. november, Reg. Dan. nr. 3244; Rep. nr. 5065, den bevarede original har år 1490. cf. Rep. 2. rk. nr. 6801.
1409. 3. decemberLübeckElisabeth Veckinchusen sender sin ægtefælle Hildebrand Veckinchusen en redegørelse for en række købmandsforretninger, herunder: Fremdeles så er den balle damaskklæde kommet tilbage fra Skåne, og den har jeg også sendt ham, og Dietrich Swarte, han ville der sige ham, hvad han skulle gøre.
1409. 7. decemberNykøbing eller Nyborg?Kong Erik 7. af Pommern fritager borgerne i Nysted for arbejde og skat til Ålholm og bestemmer, at alle, der bor på Ålholm gods, skal svare deres skat til byen i stedet for til slottet, samt fastsætter den skat, byen årlig skal yde til kongen. Borgerne får det stræde frit, som de har ansøgt om, samt græsgang og ildebrændsel, som de hidtil har haft.
1409. o. 13. decemberLübeckNicolaus Fyole erkender, at det fuldmagtsbrev, der er givet ham til rådmændene i Malmø, ikke skal være til skade for den afdøde Henrik Reyners hustrus medgift.
1409. o. 13. decemberLübeckJohan van der Hove erkender, at det fuldmagtsbrev, der er givet ham til rådmændene i Malmø, ikke skal være til skade for den afdøde Henrik Reyners hustrus medgift.
1409. 16. decemberPistoiaPave Aleksander 5. giver Otto, udvalgt biskop af Ribe, tilladelse til at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker.
[1409?] 17. decemberBorgmestre og råd i Reval anmoder kong Erik 7. af Pommern at hjælpe deres borgere og nogle købmænd, som er blevet overfaldet af Tord Bondes tjenere, til erstatning for deres tab.
1409. 18. decemberPistoiaPave Aleksander 5. udnævner Otto, kannik i Ribe, til biskop sammesteds efter biskop Eskils død og forkaster pave Gregor 12.s udnævnelse.
1409. 24. decemberNotits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til skomageren for levering af sko til Peder og Ulf, de danske udsendinge.
1409. 26. decemberGunderslevlillePeder Snubbe i Gerdrup skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1409Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.
1409YstadBrev fra fogeden og rådet i Ystad om skipperen Lorenz Vents strandede skib og Stig Olsens fremfærd ved strandingen.
1409Kopi af det lybske borgerskabs klagebrev over det gamle råds styrelse sendt til Danmark, i hvilket rådets politik overfor sørøveriet og de tre nordiske riger kritiseres.
1<4>09Knud Nielsen, borgmester i Grenå, oplader en fjerding jord på Grenå mark til Ebbe Henriksen.
1409Mikkel Udsen af Grenå kvitterer Ebbe Henriksen for en fjerding jord på Grenå mark.
1409Fru Elisabeth Pedersdatters, hr. Jakob Kirts hustrus, gavebrev til Øm kloster på gods i Åstrup og Grenå, jf. 14099999007
1409Tingsvidne om ovenstående gave, jf. 14099999006
1409Hr. Erik Jensen skøder en gård i Jeksen til biskop Bo af Århus.
1409Biskop Bo af Århus' skødebrev på Adslev.
1409Ivar Munk kvitterer Tyge Puder og hans arvinge for Højby.
1409Lavhævd på gods i Dommerby og Østerris.
1409Tingsvidne om Hillested og andet gods.
1409Skøde på en grund i Ennebølle til Bo Jakobsen.
1409Aksel Andersen kvitterer Maribo kloster for 105 lybske mark.
Henneke Gyncelinsen skøder sin rettighed i Tågerup til biskop Peder af Roskilde.
1409Jakob Gyncelinsen skøder sin del af det gods, han har i fællesskab med Henneke Mule, til biskop Peder af Roskilde.
1409Hr. Bjørn Olufsen skøder sin rettighed i Havegård og Egemarke til biskop Peder af Roskilde.
1409Markeskel mellem Eskilstrup og Fredsgård.
1409Hartvig Tralow skøder sin gård Storde til biskop Peder af Roskilde.
1409Nørrejylland (Viborg) landstingLandstingsvidisse af Jakob Kalfs skødebrev på sit gods i Jylland til biskop Peder af Roskilde.
1409Erik Thomsen af Vinstrup giver Antvorskov kloster en gård i Lundforlund.
1409Ivar Henriksen giver Antvorskov kloster en gård i Rejnstrup.
1409Jakob Andersen erkender for livstid at have lejet Antvorskov klosters gods i Særslev og Rumperup.
1409Magelæg mellem hr. Johan Olufsen, ridder, og Ivan Ratmansdorf om halvdelen af Jersore og gods i Torup.
1409Skam herredstingTingsvidne om Skam herredsting om Jersore.
1409Johan Olufsen pantsætter Hans Andersen sin gård i Rostrup for 10 mark.
1409Oluf Rus sælger Peder Friis en lod i en gård i Køge.
1409Oluf Rus sælger Peder Friis sin gård i Køge.
1409Anders Smed sælger Jakob Nielsen en gård i Slagelse.
1409, 1495, 1497Tre breve om, at Vissenbjerg kirkes jord skal være til præstens underhold og årlig give kirken 30 skilling.
1409Åge Jakobsen erkender ikke at have nogen ret til Næstved sankt Peders klosters gods i Hyllinge.
1409Peder Krabbe pantsætter nogle grunde i Næstved til Tideke Bent.
1409Sankt Mortens kirke sælger nogle jorder i Næstved til hr. Erik Bydelsbak.
1409Tingsvidne, at Oluf Karsemoses gods i Kalkerup blev indløst.
[1409]KoldingProtokol over forhandlinger ført mellem kong Erik og hertuginde Elisabeth af Holsten.
[1409]Klageskrift mod holstenerne.
1409Erik Nielsens købebrev på Demstrup.
1409Jakob Hansen oplader al sin fædrenearv i Malmø til hr. Abraham Brodersen.
[1409]Borgmestre og rådmænd i Hamburg beder kong Karl 6. af Frankrig om at foranledige, at hans embedsmænd overgiver det gods, der var indladet i Skåne af fire borgere fra Hamburg og bestemt for Sluys, men som blev bjerget efter skibets stranding ved Bergues, til deres befuldmægtigede Henrik Widenepipe, borger i Lübeck.
[1409]Borgmestre og rådmænd i Hamburg anmoder seneschallen i Ponthieu og øvrige kgl. embedsmænd i Abbeville og Tuch om at tilbagegive strandet gods fra Skåne tilhørende fire borgere i Hamburg.
[1409-1412]Borgmestre og rådmænd i Hamburg beder borgmestre og rådmænd i Rostock om at udlevere det gods tilhørende Dietrich Simpsam, borger i Hamburg, som dennes tjener Herman Johanson efter befaling havde ført til Skåne, hvorfra han skulle have været rejst videre til Trave, men i stedet kom til Warnow under et uvejr, hvorefter han blev syg og døde.
1409KampenEn forordning om regnskabsaflæggelse omtaler købmænd fra Skåne.
[1409-1414]Henning Podebusk pantsætter forskelligt gods på Sjælland til hr. Aksel Pedersen.
[1409]Hr. Hans Podebusk pantsætter en grund i Slagelse til hr. Abraham Brodersen for 100 lybske mark.
1409Werner Güstrow og Bernhard Stolte lover, at Johan Güstrow skal bringe det anbefalingsbrev fra Danzig angående Klaus Bandows efterladte gods tilbage, som han har taget med til Danmark.
1409Thomas Bulle sværger orfejde i anledning af, at der var blevet kastet folk over bord mellem Skåne og her.
1409Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for varer til udsendinge fra den danske konge.
1409Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for varer til udsendinge fra den danske konge.
1409Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for fortæring til danskeren Peder.
1409Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til beklædning til danskeren Ulf.
14091409, Reg. Dan. nr. *4174, datum er 1438 19. december, cf. Rep. nr. 6980s.
14091409, ÆA. III 257 A 29, året er snarest fejl for 1459, cf. ÆA. III 261 A 83 og 271 A 229.
14091409. ÆA. IV 368 A 5, året fejl for 1419. Orig. med datum 24. juli er bevaret, cf. Rep. nr. 5794.
14091409, SRD. IV 370, er en trykfejl for registraturens 1509.
1409Jens Mikkelsen, konfessor i Maribo, udsteder indulgensbrev.
forrige næste