forrige næste
DatoStedNr.Regest
1410. 1. januarThornIndførelse i Thorns pundtoldregnskab om et sendebud til Danmark.
1410. 2. januarLars Hvas pantsætter en gård i Aptrup.
1410. 7. januarRadike Berckentin, borger i Malmø, sælger sin gård i Malmø til Sorø kloster.
1410. 15. januarRadike Berckentin skøder sin gård i Malmø til Sorø kloster.
1410. 16. januarRoskildeKong Erik 7. af Pommern vidimerer på rettertinget Niels Absalonsens brev af 1289 13. februar.
1410. 20. januarHeidelbergDen romerske konge, Ruprecht, erklærer over for det nye råd i Lübeck, at han misbilliger dets optræden i striden med det fordrevne gamle råd, skønt han har begunstiget det på mange måder og bekendtgjorde dette mere end en gang over for kongerne af England og Danmark og andre fyrster, gestlige og verdslige, herrer og stæder, og bad dem være det nye råd behjælpelige på al måde, som de tidligere havde været over for det gamle råd.
1410. 23. januarMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1410. 27. januarStadfæstelse på to gårde i Sønder- og Nørre Knudstrup.
1410. 28. januarVadstenaAnna Gerhardsdatter, forhen hr. Åge Ingvarsens hustru, likviderer brevet, som hendes søn hr. Peder Åkesson havde fået af hr. Erik Karlsson. Skrevet i Vadstena i Herrens 1410nde år på nærmeste tirsdag op til festen for den hellige jomfru Marias renselse.
1410. 1. februarÖrebroKong Erik 7. af Pommern giver hr. Bo Dyre Askers sogn i Närke med al kongelig ret på livstid til gengæld for den tjeneste, han har ydet kongen og dronning Margrete, og efter hans død skal det genindløses fra hans arvinger for 1200 svenske mark.
1410. 1. februarÖrebroKong Erik 7. af Pommern tager på forbøn af dronning Margrete Julita kloster under sin beskyttelse.
1410. 2. februarÖrebroKong Erik 7. af Pommern stadfæster, at dronning Margrete har givet Anders Ingvarsen Estuna, Lohärads og Väddö sogne for livstid med al kongelig ret til gengæld for den tjeneste, han har ydet hende, og efter hans død skal de genindløses fra arvingerne for 1200 mark svensk.
1410. 4. februarFru Maren, hr. Jens Mikkelsens datter, skænker sin hovedgård Lundegård og alt sit øvrige gods på Fur til Viborg domkapitel.
1410. 5. februarBodil, priorinde i Bosjö kloster, og klostersamfundet sammesteds optager Jens Pedersen Pydlare som broder i klosteret.
1410. 7. februarLars Hvas sælger sin gård i Bejstrup sogn til hr. Palle Kirt, ridder, for 17 mark sølv.
1410. 12. februarDeventerOptegnelse i Deventer bys regnskab om udgifter til Andries, sendebud fra dronningen af Danmark.
1410. 12. februarDeventerOptegnelse om sendebud fra dronningen af Danmark i Deventer bys regnskab.
1410. 12. februarÖrebroKong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes oprettelse af et præbende ved domkirken i Stockholm.
1410. 14. februarHågen Hågensen skøder Aksel Pedersen en halv gård i Fjälkinge.
1410. 15. februarAxevallaAbraham Brodersen, ridder, oplader sin gård i Torpa i Amnehärads sogn til Henneke Bækman.
1410. 16. februarLübeckDorothea Lüneburg og Herman Landvoged, biskop Johan af Slesvigs befuldmægtigede, erkender at være blevet forligt i en sag mellem hende og bispen på Konrad Weilands vegne, ærkedegn i Slesvig.
1410. 16. februarJohan Pagentze, tømrer, oplader en række grundstykker og ejendomme i Stralsund til sin datter Gheseke og hendes ægtefælle Heinrich Werneri som hendes arv, herunder et hus i Mühlenstrasse nærmest ved hr. Predbjørn Podebusks hus.
1410. 20. februarPræsten hr. Lars Povlsen skænker en gård i Lund til sin årtid.
1410. 20. februarLars Povlsen, vikar i Lunds, testamente.
1410. 22. februarJens Lunge i Falkerslev kvitterer sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge for seks lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 24 lødige mark til 30 lødige mark.
1410. 22. februarAnders Jensen af Særslev kvitterer Sankt Gertrudsgildet i Kalundborg for 30 lødige mark.
1410. 27. februarMarienburgReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1410. 3. martsStralsundKlaus van Vitzen kvitterer rådet i Stralsund for 600 mark.
1410. 6. martsSlet herredstingTingsvidne afgivet på Slet herredsting, at Fader og Jakob Neb dømtes til at bo på deres arvegods i Outrup.
1410. 10.-15. martsVidnebrev på en gård i Lund, som Peder Brag eller Oluf Krag solgte til Svend Skinder.
1410. 12. martsHelsingørKong Erik 7. af Pommern stadfæster de privilegier, som er givet Ribe af tidligere konger.
1410. 15. martsKong Erik 7. af Pommern, der med samtykke af ærkebiskop Jakob af Lund har købt en gård i Södra Säby af hr. Folkvin, kannik og provst i Lund, bemyndiger denne til gengæld til at generhverve en gård i Härslöv og en øde toft i Karup og fritager det for al kongelig tyngde.
1410. 16. martsNotits i pundtoldregnskabet for 1410 om udgift til et sendebud til Danmark.
1410. 22. martsSkåne landstingSvend Pedersen Muse af Härslöv sælger en gård sammesteds til hr. Folkvin, provst i Lund, og forpligter sig til at skøde ham den på Rönnebergs herredsting.
1410. 25. martsRoskildePredbjørn Podebusk, ridder, pantsætter al den ret, han havde erhvervet af søstrene Eufemia, Grevinde af Naugard, og Elisabeth, døtre af Henning Podebusk den Yngre, til grevskabet og godset Streu til biskop Peder af Roskilde for 4000 mark lybsk.
1410. 25. martsHelsingborgKong Erik. 7. af Pommern tager borgerne i Skanør under sin beskyttelse og stadfæster de rettigheder, de har fået af tidligere konger, med hensyn til græsning på Knæ og tilliggende marker.
1410. 25. martsHertug Erik af Sachsen-Lauenburg og hans brødre Bernhard og Otto indstifter yderligere et vikardømme til ære for den almægtige Gud og Vor Frue i kirken i Ratzeburg i det kapel, som Erik, hertug af Sachsen og så videre, vor bedstefader, der døde i Danmark, salig ihukommelse, havde indstiftet, og hvor hans fader hertug Erik og hans bedstemoder tidligere havde indstiftet et evigt vikardømme.
1410. 26. martsRoskildePredbjørn Podebusk, ridder, beder herrerne Anders Jakobsen, Klaus Grubendal, Fikke Smeger, Erik Thomsen, Henrik Då og Peder Nielsen af Vollerup samt Hartvig Tralow og Alard Zarnin om at hænge deres segl under hans brev af 1410 25. marts, nr. 14100326001
1410. 26. marts1410. 26. marts, Reg. Dan. nr. *4181, nu også trykt Hanserec. V 524 nr. 669, Riga til Reval med anmodning om at skrive til Visby om handelen på Novgorod, udelades i Dipl. Dan.
1410. 28. martsElbingReces af de preussiske stæders dag i Elbing.
1410. 29. martsNæstvedHr. Evert Moltke i Veksø pantsætter Strids mølle til hr. Anders Jakobsen Lunge.
1410. 30. martsSvend Skobe pantsætter to gårde i Aldrup og andet gods.
1410. 4. april1410. 4. april, Reg. Dan. nr. *4182, indbyggerne i Jämtland erklærer at ville betale 600 mark til domprovst Jens Nielssen på Upsala domkirkes og dronning Margretes vegne, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1410. 5. aprilSkåne landstingTingsvidne af Skåne landsting om, at Johanne Arvidsdatter, enke efter væbneren Peder Torstensen af Trelleborg, har indsat væbneren Jens Josefsen af Jordberga som sin værge og derefter med hans samtykke skødet tre gårde i Aspö og en gård i Södra Åby til Lunds kirkes bygningsfond.
[1410. Omkr. 13. april]LübeckNicolaus Blidestorp og Nicolaus Voghe lejer nogle lokaliteter nær Skanør og Falsterbo for 19 læster sildetran årligt på visse betingelser.
1410. 13. aprilVisbyHenrik Zomerman fra Reval kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete samt Jens Eriksen, deres foged på Gotland, for udlevering af bjerget gods fra en stranding på Gotland.
1410. 17. aprilLundegårdÆrkebiskop Jakob af Lunds testamente.
1410. 20. aprilHamburgReces af hansedagen i Hamburg.
1410. Omkr. 20 aprilHansestædernes udsendinge beder kong Erik 7. af Pommern om at vise sig nådig mod grev Henrik af Holsten og den afdøde hertug Gerhard 6. af Slesvigs børn.
1410. Omkr. 20 aprilHansestædernes rådsudsendinge beder kong Erik 7. af Pommern høre velvilligt på, hvad deres til ham udsendte befuldmægtigede vil forelægge ham om de skader og tab, hansestæderne har lidt i hans riger.
1410. Omkr. 20 aprilHansestædernes rådsudsendinge, der gennem hr. Klaus Voge, borgmester i Stralsund, har erfaret, at Stralsund og Greifswald agter at sende befuldmægtigede med hertug Vartislav 8. til kong Erik 7. af Pommern, beder de to byer om, at deres udsendinge også må forhandle med kongen om mønten og overgreb mod hansekøbmændene på hansestædernes vegne.
[1410. omkr. 20. april]Foranlediget af de store skader, som sørøverne har forvoldt stæderne og købmændene, meddeler de i Hamburg forsamlede rådssendebud de fra dette møde fraværende hansestæder, at hvis nogen sørøvere noget sted skulle udruste et skib, det være sig i Nord- eller Østersøen, så vil vi forstærke vort forsvar imod dem, dobbelt så godt som de lybske stæder.
1410. Omkr. 23. aprilSankt Eriks gildet i Næstved sælger noget jord, der støder op til Mads Karlsens gård sammesteds, til denne.
1410. 25. aprilSkanørSognepræsten og rådet i Skanør lader på kongens fogeds opfordring de ældste mænd vidne om grænserne for kongens jord på Skanør.
1410. 26. aprilAringsåsEringisle Plata i Mo og hans hustru Kristine Torkilsdatter sælger deres gods i Hönsjö til ærlig og velbyrdig ridder hr. Abraham Brodersen, høvedsmand på Varberg, for 60 mark svensk.
1410. 27. april[Lübeck]Notarialinstrument, at Heinrich Koneman, kannik i Lübeck, har gjort testamente, hvori han bla. testamenterer klostret Preetz 330 mark lybsk, som fru Elisabeth, hertuginde af Slesvig, skylder mig.
1410. 28. aprilBolognaOtto, udvalgt biskop af Ribe, lover at betale servispenge.
1410. 28. april - 23. juniOptegnelse om biskop Otto Bosen i Ribes betaling af servispenge.
[1410.] 29. april[1410.] 29. april, Reg. Dan. nr. *4185, se [1398] 14. maj, Dipl. Dan. 4. rk. VI nr. 583, udelades som omhandlende udelukkende livlandske forhold.
1410. 1. majLundPeder, udvalgt ærkebiskop af Lund, stadfæster domkapitlets privilegier.
1410. 1. majNyköpingAnders Ingvarsen medbesegler et brev om Bengt Königsmarks overdragelse af ejendom i Sverige til sin søster og svoger.
1410. 2. majFranciskanerklosteret i LundNotarialvidne om, at hr. Jens Andersen, kannik i Roskilde, har indsat hr. Jens Nielsen, kannik i Lund som sin befuldmægtigede angående opnåelse og godtagelse af den præbende ved kirken i Lund, der bliver ledig, når magister Peder Mikkelsen er blevet indviet som ærkebiskop.
1410. 3. majRødding herredstingTingsvidne af Rødding herredsting om, at Jens Eriksen af Langtind gjorde Grumme og dennes søn Niels Grummesen bod, fordi han havde været medskyldig i, at Grumme mistede sin hånd og fod.
1410. 6. majLindholm?Sivert Krag kvitterer hr. Erik Bydelsbak for betalingen af 100 lybske mark, som dronning Margrete var ham skyldig.
1410. 6. majJens Mogensen Nist, væbner, pantsætter alt sit gods i Nørholm til provsten og kapitlet i Viborg for 30 mark sølv.
1410. 8. majBrødrene Fikke og Radike Kerkendorp sælger det gods i Danmark, som de har arvet efter deres broder Zabel Kerkendorp, til biskop Peder i Roskilde.
Omkr. 1410. 11. majReg. Dan * 3927, Omkr. 1410. 11. maj, høvedsmanden på Viborg skriver til fogeden i Narva, idet han omtaler, at hr. Thord Bonde er taget til kongen, udelades i Dipl. Dan. som verørende interne svensk-finske forhold.
1410. 15. majBorgen GottorpHertuginde Elisabeth af Slesvig skænker og annekterer Øsby kirke til kollegiatkapitlet i Haderslev.
1410. 18. majHelsingborg slotKong Erik 7. af Pommern tager Sankt Jørgens hospital i Åhus under sin beskyttelse.
1410. 20. majMarienburgHøjmesteren for Den tyske Orden skriver til forskellige fyrster for at søge støtte i kampen mod den polske konge og den litauuiske hertug. På bagsiden kopi af brevene, som er skrevet til disse efterskrevne herrer..... i Danmark kongen og dronningen.
1410. 21. majÖrestenPovl Jensen i Väristorp mageskifter til hr. Niels Svarteskåning gods Vemmenhögs herred, Skåne og Himle herred, Nørre Halland mod gods i Höks herred i Sønder Halland.
1410. 25. majBolognaPave Johannes 23. pålægger biskoppen af Linköping at sørge for overholdelse af reglerne for valg til provinsminister for franciskanerbrødrene i Danmark, Norge og Sverige.
1410. 25. majBolognaPave Johannes 23. stadfæster den tilladelse til at gøre testamente, som hans forgænger 1409 12. august havde givet Johan Rikkersen, kannik i Lübeck, Du, der, som du forsikrede, var underindsamler af frugter og indkomster, der skyldtes det apostoliske kammer i stæderne og stifterne Bremen, Slesvig og Verden.
1410. 25. majSognevidne om et bol tilhørende Torup kirke.
[1410. 25. maj-1412. 28. oktober]Pave Johannes 23. pålægger biskopperne af Slesvig, Ribe og Viborg at undersøge kong Erik Plovpennings levned og de beretninger om mirakler ved hans grav, som dronning Margrete har underrettet ham om, med henblik på optagelse af ham blandt kirkens helgener.
1410. 26. maj[Helsingborg]Vidisse af kong Erik på 2 gårde i Färs herred. Indgår i en dom af kong Hans.
1410. 5. juniGaetaPave Gregor 12., der har udsendt ærkebiskop Johan af Riga som apostolisk legat til Tyskland og andre lande, udvider dennes legationsområde til også at omfatte rigerne Bøhmen, Polen, Danmark, Sverige og Norge samt kirkeprovinserne Prag, Gnesen, Lund og Uppsala
1410. 7. juniFyns landstingHenrik Nielsen af Sandager overdrager to gårde i Slevstrup i Skam herred til Skamby kirke for sjælemesser.
1410. 14. juniRoskildeBiskop Peder af Roskilde skænker Gavnø kloster Svinø til gengæld for andet gods.
[1410.] 14. juniGottorpHertuginde Elisabet af Slesvigs fejdebrev til kong Erik.
1410. [f. 15. juni]Bertold Gollwitz skylder Engelbert Hagelsten 192 mark lybsk, at betale i Falsterbo den 8. september.
1410. 16. juniWillem Grulle kvitterer kong Erik for 350 nobeler, som han modtog for 60 læster rug.
1410. 17. juniMarstrandHr. Jens Grim får Pederstrup og Krønge på livstid af kronen.
1410. 17. juniNiels Jensen, væbner i Herlev, pantsætter en gård for fem mark sølv til Torsten Venstermand.
1410. 19. juniRidderen Åge Laxmand medbesegler Märta Gunnolfsdotters gavebrev til nonneklosteret i Kalmar.
1410. 24. juniCecilie Larsdatter, enke efter Jens Jonsen af Solbjerg, lejer sit gods i Egemarke i Skippinge herred til Anders Jensen af Vallekilde for 10 år.
1410. 1. juliDronning Margrete overdrager den afdøde Niels Svarteskånings gods, der før var Sabels og dennes hustru Kristines, i Västergötland til dennes søn, Sorte Jens.
1410. 6. juliHenrik, biskop af Osnabrück, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg og Henrik hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg danner forbund med grev Adolf af Schauenburg rettet mod kongen af Danmark.
1410. 15. juliMogens Pedersen af Holbæk og hans hustru Elene skænker deres gård i Holbæk til Sorø kloster.
1410. 18. juliNiels Olufsen Lunge i Falkerslev skylder sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge ti lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 30 lødige mark til 40 lødige mark.
1410. 18. juliBolognaPaven erklærer en proces, kong Ruprecht havde ført mod rådet i Lübeck, ugyldig, og giver biskopperne i Volaterra og Ratzebug samt skatmesteren i Slesvig domkirke til opgave at sørge for brevets efterlevelse.
1410. 22. juliWismarReces fra hansedagen i Wismar.
1410. 26. juliNeumarktHertug Johan af Bayern kvitterer kong Erik for 20.000 rhinske gylden, som er halvdelen af medgiften på 40.000 gylden, som hører til Katerines medgift.
1410. 27. juliHiddenseeBroder Johannes, biskop af Laodicea og stedfortræder for biskop Peder af Roskilde, erklærer at have indviet kirken i Hiddensee, et alter i dormitoriet og forskelligt kirkeligt inventar og eftergiver alle, der besøger kirken i from hensigt, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1410. 28. juliOptegnelse om, at paven udnævner Peder Mikkelsen (Kruse) til ærkebiskop i Lund.
1410. 28. juliBolognaPaven udnævner Peder Mikkelsen (Kruse), som i forvejen var valgt af kapitlet, til ærkebiskop i Lund.
1410. 28. juliBolognaPaven byder kapitlet i Lund udvise lydighed over for den udvalgte ærkebiskop
1410. 28. juliBolognaPaven pålægger gejstligheden i Lunde stift og by at udvise lydighed over for den udvalgte ærkebisp Peder
1410. 28. juliBolognaPaven opfordrer befolkningen i Lunde stift og by at udvise velvilje over for den udvalgte ærkebisp
1410. 28. juliBolognaPaven pålægger Lunde kirkes vasaller at udvise lydighed over for den udvalgte ærkebisp Peder
1410. 28. juliBolognaPaven byder alle Lunde kirkes lydbiskopper at udvise lydighed over for den udvalgte ærkebiskop Peder
1410. 28. juliBolognaPaven skriver til kong Erik, og beder ham værne om den udvalgte ærkebisp Peder
1410. 28. juliBolognaPave Johannes 23. tilsiger aflad til dem, som på visse tider besøger domkirken i Lund.
1410. 28. juliBolognaPaven giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger Herrens Legems alter i Lunds domkirke.
1410. 28. juliBolognaPaven giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger Nicolai kirke i Bosjö kloster i Skåne.
1410. 1. augustRoskildeHedenrik Konradsen, fordum borger i Roskilde, pantsætter en gård i Allehelgens sogn i Roskilde til Jakob Pedersen, rådmand i Roskilde, for seks mark sølv.
1410. 8. augustOptegnelse om, at paven tilbagekalder udnævnelsen af Otto Boesen til biskop i Ribe og stadfæster Peder Lykke som biskop.
1410. 8. augustBolognaPaven tilbagekalder udnævnelsen af Otto Boesen, provst i Vardesyssel, til biskop i Ribe, og udnævner den tidligere af Gregor 12. udnævnte Peder Lykke til biskop samt befaler denne at aflægge bispeeden til biskopperne i Slesvig og Viborg.
1410. 8. augustBolognaPaven skriver til kapitlet i Ribe angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop.
1410. 8. augustBolognaPaven skriver til gejstligheden i Ribe stift angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop.
1410. 8. augustBolognaPaven skriver til indbyggerne i Ribe by og stift angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop.
1410. 8. augustBolognaPaven skriver til ærkebiskoppen i Lund angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop i Ribe.
1410. 14. augustSønderborgKlaus von Thienen, høvedsmand på Nordborg, oplader slottet til kong Erik 7. af Pommern mod at denne inden mortensdag betaler de 1100 lybske mark, som slottet var ham pantsat for af hertuginde Elisabeth.
1410. 19. augustLödöseEsger Gris, sognepræst i Lerum, oplader og skøder alt sit gods i Danmark til dronning Margrete.
1410. 21. augustLavhævd på Viborg bispedømmes gods i Hindsted herred.
f. 27. augustPeder Eriksen, Svend Toresen og Jens Allesen kvitterer dronning Margrete for 400 lødige mark.
1410. 27. augustHenrik Guldsmed sælger en klædehandlerbod i Skanør til kapitlet i Lund.
[1410. 27. august, senest]Bo Tullesen sælger en gård, et stenhus og et træhus i Roskilde til Abraham Brodersen.
1410. 28. augustKøbenhavnBiskop Peder af Roskilde anerkender de af pave Clemens 5. udstedte privilegier for cistersienserordenen.
[1410. 29. august-1412. 29. august]Johan Skarpenberg skøder dronning Margrete det gods, han forhen havde pantsat biskop Lave i Viborg.
1410. 4. septemberRoskildeEdel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnum Eriksen, kvitterer dronning Margrete for betalingen af Skarsholm med mere gods, både for de tidligere modtagne beløb og for de 400 lybske mark, som skal betales til sankt Mortens dag
1410. 4. septemberRoskildeEdel Jakobsdatter beder biskop Peder i Roskilde og 6 andre gode mænd om at besegle det brev, hvormed hun har kvitteret dronning Margrete for betalingen for Skarresholm.
1410. 14. septemberSlesvigDet gøres bekendt for alle, at grev Henrik af Holsten og Elizabeth hertuginde af Slesvig og grevinde af Holsten på biskop Johannes af Lübecks vegne vidimerer to breve, og endvidere giver afkald på indtægter fra tre holstenske landbebyggelser, som Markvard van Siggem har mageskiftet til kapitlet i Lübeck. Givet og handlet i Slesvig by i Herrens 1410nde år på dagen for det hellige kors' opløftelse. Vidner var herrerne Erik Krummedig, Detlev Rixtorp og Lars Heest.
[f. 1410. 16. september]Kong Eriks klagepunkter mod hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten
1410. 16. septemberFlensborgForlig imellem kong Erik 7. af Pommern på den ene side og hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten på den anden side, hvorved afgørelsen af deres stridigheder udlægges til mægling i Flensborg 14 dage efter Sankt Mikkelsdag.
1410. 17. septemberMalmøVilhelm Doget kvitterer for modtagelsen af 31 engelske nobler, som Anders Mortensen, borgmester i Malmø, har tilbagebetalt ham på dronning Margretes vegne.
1410. 20. septemberHertuginde Elisabeth af Slesvig og Henrik, biskop af Osnabrück og greve af Holsten og Stormarn, lover at overholde de af hertug Henrik af Braunschweig og Lüneburg og hertug Johan af Mecklenburg foranledigede aftaler med Erik af Pommern. Ti navngivne riddere lover for deres herre og frue at overholde aftalerne, og medbesegler brevet.
1410. 23. septemberThomas Lange, kannik i Ribe, donerer penge til jomfru Marias alter i Ribe domkirke.
1410. 28. septemberRådet i Stralsund bevidner en dom angående skipperen Johan Petersson, som var i Skåne med en fragt, som skulle sejles til Reval. I Skåne befandt vor foged, hr. Arnold Poleman, sig. Ham sendte vi besked om, at der var sørøvere på søen og at han skulle sørge for, at vore borgere og hansekøbmændene slap uskadt fra dem. På grund af sørøverne, der lå på søen til skade for hansekøbmændene, og af hensyn til vore borgere prøvede hr. Arnold at få denne skipper til at sejle til Stralsund. Det ville de købmænd, der havde hyret skipperen, ikke gå med til. Det endte med, at hr. Arnold og førnævnte købmænd af denne årsag bragte sagen for de almindelige fogeder i Skåne, hvor sagen fik en retslig afgørelse, således at skipperen skulle sejle til Stralsund.
1410. 28. septemberWalter van Woytyn, borger i Brügge, kvitterer dronning Margrete for 145 nobler, som han har fået udbetalt for det gods, der blev beslaglagt ved Norges kyst.
1410. 1. oktoberHr. Erik Thomsen af Vinstrup og hans hustru Inger Pedersdatter skænker skoven Hjemdal ore til Sorø kloster.
1410. 3. oktoberNyborgKong Erik 7. af Pommern giver Jakob Jensen kaldet Portner til evig besiddelse den jord, han bor på sydøst for Nyborghus.
1410. 4. oktoberSkipperne Storborn, Alf van Greverorde og Johan Schuring takker staden Bremen for tilbageerobringen og bevogtningen af gods tilhørende dem fra fetaljebrødrene på vegne af vor nådige herre, kongen af Danmark og rådet i Stockholm, idet skipperne får udleveret deres gods, og erklærer, vi skal give dem det i forvaring på vegne af vor førnævnte nådige herre kongen og staden Stockholm, således at de til evige tider skal forblive fri for retskrav angående det samme gods, og de får deres kogge frit tilbage med fetalje, takkel og tov, som den var, da vor førnævnte nådige herre kongen lod den tage fra skipperen Poleman i Øresund.
1410. 12. oktoberGottorpVidisse af traktat fra 1392. 12 juli mellem dronning Margrete og grev Klaus af Holsten og dennes brødre.
1410. 15. oktoberRingstedVidne af Sjællands landsting, at biskop Peder af Roskilde afhænder og skøder Falkendal i Sømme herred og sin ret til Knabstrup i Merløse herred til landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne.
1410. 3. novemberNyborg slotKong Erik af Pommern udsteder privilegier til Nyborg.
1410. 10. novemberFlensborgTideman Sten, rådmand i Lübeck, likviderer brevet, af hvilket det fremgik, at kong Erik skyldte ham 5000 rhinske gylden.
1410. 11. novemberFlensborgTraktat mellem kong Erik og hertuginde Elisabet af Slesvig og grev Henrik af Holsten.
1410. 11. novemberFlensborgKong Erik frisiger borgere, rådmænd og købmænd i Bremen for det gods, som blev erobret ved Stockholm.
1410. 11. novemberFlensborgKlaus Limbek erkender at have lånt 1000 mark af dronning Margrete.
1410. 11. novemberSønderherreds ting på MorsTingsvidne, at Inge Torkilsdatter har skødet en mølle til Dueholm kloster på Mors.
1410. 16. novemberFlensborgErik 7. af Pommern bekendtgør at være Lene, som havde været Henrik van Aneveldes hustru, skyldig for 1000 lybske mark, som skal betales tilbage til fastelavn i Stralsund i hr. Arnt Polemans hus.
1410. 17. novemberHr. Evert Moltke af Veksø pantsætter sit gods i Atterup i Bavelse sogn i Tybjerg herred til landsdommeren Jens Gyrstinge for en gæld på 20 lødige mark.
1410. 23. novemberBolognaPave Johannes 23. giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger sankt Mikkels kirke ("Paternosterkirken") i Lunde stift. Brevet gælder for 10 år.
1410. 25. novemberHenrik Powisk og Klaus van der Wische lover at betale 200 mark penninge til Reimer Sehested og Sivert Sehested.
1410. 25. novemberFlensborgBrev fra kong Albrecht m. fl. til højmesteren angående fred om Gotland.
1410. e. 25. novemberJohan Luttke og Albert Grifenbergh har lovet at holde borgmestrene i Stralsund skadesløse for en arveafgift betalt i nærvær af fogeden og borgmestrene i Rönneby.
1410. 26. novemberÆrkebiskop Peder Mikkelsen (Kruse) af Lund lover at betale servispenge til kammeret og kollegiet gennem sin prokurator ærkedegnen i Lund Jens Povlsen.
1410. 26. novemberGaietePaven overdrager af egen tilskyndelse kantoren Leo Sutman i Dorpat kannonikat og større præbende samt dekanatet sammesteds mod opgivelse af kantoriet og meddeler bla. dette til biskoppen af Roskilde.
1410. 28. novemberOptegnelse om ærkebiskop Peder Mikkelsens (Kruse) betaling af servispenge.
1410. 30. novemberNiels Pedersen Griis pantsætter Peder Jensen, guldsmed i Kalundborg, fem ørtug skyldjord i Kærby i Ars herred.
1410. 4. decemberOptegnelse om, at Anders Geriksen, kannik i Lund og Roskilde på Andreas af Strängnäs vegne lover at udrede commune servitium på 266 guldfloriner og 5 minuta servitia samt på 187 floriner og 30 solidi romersk mønt og minuta servitia for dennes forgænger, biskop Gjurderus.
1410. e. 6. decemberJohan v. Alen køber halvdelen af en arvelod i Frankenstrasse i Stralsund af hr. Magnus van Alen, ridder.
1410. 12. decemberÅrhusHr. Hans Podebusk kvitterer dronning Margrete for 1200 lybske mark, hvoraf han har haft Sønderlyng herred i pant for de 1000 mark.
1410Hamborg skriver til Lyneborg angående værdien af danske penge.
[1410. Senest 13. december]Hamburg skriver til Lüneburg angående værdien af danske penge.
1410Ærkebiskop Jakob Gertsen skænker gods til biskopsbordet i Lund, og pantsætter Elleholm slot til Aksel Pedersen.
1410Jon Viffertsen lader sin hustru sidde i uskiftet bo.
1410Tingsvidne om to gårde i Handest sogn.
1410Niels Hegedals skødebrev på gods i Hald herred.
1410Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Steges privilegier.
1410Hr. Jens Lavesen sælger og skøder gods i Säby til kong Erik 7. af Pommern.
1410Provst Folkvin i Lund sælger en gård i Sønder Sæby til kong Erik 7. af Pommern.
1410VarbergHr. Abraham Brodersens testamente.
1410Kong Erik under dronning Margrete indløsningen af Pederstrup.
1410Hr. Peder Walkendorfs hustru kvitterer hr. Jens Rud på dronning Margretes vegne for 300 lødige mark.
1410Klaus Krumpens skøde på en gård i Gedved.
1410Sivert Ribbing, kannik i Århus, skøder alt sit gods til biskop Bo af Århus.
1410Erik Nielsen af Bratskov pantsætter Falleskov til borgmester og råd i Viborg.
1410Vor Frue kloster i Ålborg mageskifter en gård i Rind til biskop Lave i Viborg for hans livstid mod at få en gård i Sønder-Tranders.
1410Peder Kemp, prior i Ålborg, skøder to gårde i Bonderup til biskop Lave.
1410Pantebrev på gods i Høbjerg.
1410Biskop Lave af Viborg mageskifter en gård i Rind til Vor Frue kloster i Ålborg for en gård i Sønder Tranders.
1410Tingsvidne, at en gård Bierrig i Vestervig sogn altid har tilhørt Vestervig kloster.
1410Niels Kalf skænker gods i Helligsø til Vestervig kloster.
1410Sjællands landstingLandstingsvidne, at landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne skøder Paddeborg (nu Sparresholm) til biskop Peder af Roskilde.
1410Mageskifte mellem biskop Peder af Roskilde og abbed Mads i Næstved Sankt Peders kloster af gods i Flakkebjerg og Hammer herreder.
1410Keld Jensen skøder en gård i Skælskør til biskop Peder af Roskilde.
1410Sognevidne om markskel mellem Nyrup og Holme.
1410Oluf Grubendal skøder gods i Sasserup til fru Elisabeth, enke efter hr. Bjørn.
1410Landstinget i HalmstadErik Møller oplader en arv til Abraham Brodersen.
1410Hr. Jens Grim forlenes med Pederstrup og Krønge.
1410Peder Nielsen skænker jord til hospitalet i Antvorskov.
1410Olde Nielsen skøder jord til Antvorskov kloster.
1410Olde Nielsens hustru stadfæste Olde Nielsens skødebrev på to gårde i Hemmeshøj.
1410Jens Mortensen oplader gods til Bo Lille.
1410Ivan Ratmansdorf oplader gods til Johan Olsen.
1410Otto Skinkel mageskifter gods med Johan Olsen.
1410Anders Josefsen Smed sælger en gård til Jakob Nielsen.
1410Niels Brund sælger jord til Jakob Skæv.
1410Mageskifte imellem Næstved Sankt Peders kloster og Roskilde domkirke.
1410Hr. Folmer Jakobsen forpagter gods i Ønslev af Næstved Sankt Peders kloster.
1410Jakob Klementsen sælger sin jord i Brogade i Næstved til Tideke Bent.
1410Hans Sappi pantsætter en gård ved åen i Næstved til Bo Bryde.
1410Niels Pedersen Aborre i Udby sælger en halv gård i Næstved til Mogens Smed.
1410Bodil Eriksdatter, enke efter Lars Jensen, stadfæster, at hendes mand havde skænket en gård i Råby til Næstved Sankt Peders kloster.
1410Henrik Wille sælger sin gård i Sankt Mortens sogn i Næstved til hr. Erik Bydelsbak.
1410[Odense]Tingsvidne om Odense magistrats brev og skriftlige tilladelse af 1280 (cf. DRB. 2. rk. II nr. 425, 1280) på fægang i Lykkemarken for Sankt Hans klosters kreaturer.
1410Et tingsvidne og et gejstligt vidne om salg af jord til forstanderne for Sankt Gertruds gilde i Odense.
1410Jens Vendelbos brev på gods i Råby.
1410Lavhævd på Demstrup lund.
1410Vidisse angående arv.
1410Anbefalingsbrev til en vis Katrine fra Lars Hvid, præst i Skänninge, om at hjælpe hende på vej til sin slægtning i Östergötland, indtil Morten, hendes retmæssige ægtemand, som var draget til Skåne, kom tilbage.
1410-1418Ærkebiskop Peder, biskop Peder af Roskilde og herrerne Tord Bonde og Ivar Nielsen vidimerer hr. Knut Bossons brev af 23. februar 1401.
14101410 Reg. Dan* 4202 udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
[1410]Ordensmesteren i Livland til komtur, borgmester og råd i Reval, at sejlads gennem Øresund til Zwin er forbudt efter opfordring fra Lübecks stadsskriver.
[1410-1411]Erik Thomsen, ridder, oplader og afstår rettigheden i en til ham af fru Kirsten Frost pantsat gård til Antvorskov kloster.
[1410, senest]Kong Erik overdrager indløsningsretten til Pederstrup til dronning Margrete.
1410empty.
forrige næste