forrige næste
DatoStedNr.Regest
1411. 3. januarElisabeth, hertuginde af Sachsen, gør vitterligt for råd og borgmestre i Flensborg, at dronning Margrete har kompenseret hende for afgift og ret i denne by, og befaler, at afgiften årligt tilfalder dronning Margrete, så længe som aftalt.
1411. 3. januarElisabeth, hertuginde af Sachsen, befaler borgerne i Åbenrå at adlyde dronning Margrete.
1411. 13. januarÅrhusHertuginde Elisabet af Sachsen kvitterer på vegne af Henrik Gartow dronning Margrete for 100 mark lybsk.
1411. Omkr. 13. januarLübeckHenrik Koesfeld erkender at skylde præsten hr. Ivan Sassen 44 mark lybsk.
1411. 16. januarHelsingborg slotKong Erik giver fogeden i Åbo, Klaus Lydekesson, fuldmagt at skifte kronens almindinger i Finland. Givet på Helsingborg slot i det Herrens år 1411 på pave og martyr Marcellus' dag under vort segl.
1411. 20. januarNeuhausHertug Erik og hertuginde Elisabeth af Sachsen pantsætter byen og slottet Åbenrå med tilliggende len i birkerne Varnæs, Søderup og Alslev, sognene Kværn og Stenbjerg i Angel, deres rettighed i staden Flensborg samt Sønder-Rangstrups herred, Rise herred og det halve af Barsø til dronning Margrete i en 5-års periode for 3000 mark lybsk.
1411. 20. januarKong Eriks og dronning Margretes revers til hertug Erik af Sachsen og hertuginde Elisabeth, grev Klaus' datter, af Holsten, i anledning af pantsættelsen af Åbenrå, Flensborg m.m.
1411. 23. januarBolognaOptegnelse om, at paven skænker ærkebiskop Peder Mikkelsen i Lund palliet.
1411. 23. januarBolognaPaven sender ærkebiskop af Lund Peder Mikkelsen palliet ved hans sendebud ærkedegnen Jens Povlsen.
1411. 23. januarBolognaPaven befaler biskopperne i Roskilde og Växjö at iføre ærkebiskoppen i Lund palliet og modtage hans ed.
1411. 22. februarAnders Thygesen (= Anders Jakobsen Stygge) og hustru Kristine Eskilsdatter skøder hr. Aksel Pedersen, ridder fra Härlöv tre gårde i Göinge herred.
1411. 4. martsDueholmJens Jakobsen skænker Dueholm kloster en gård i Sønder Lyby i Salling til frelse for sin afdøde hustru, Inger Mikkelsdatters sjæl.
1411. 4. martsBolognaPaven reserverer biskop Peder Jensen i Roskilde retten til at besætte 5 kanonikater og større præbender samt en dignitet i stiftet.
1411. 17. martsJens Eriksen af Sundstrup lejede jord på Sundstrup mark tillige med møllen af biskop Lave af Viborg.
1411. 22. martsHalmstadArnold Osendorp kvitterer for 23½ læster smør.
1411. Omkr. 22. martsLübeckNicolaus Bussowe, borger i Rostock, erkender at skylde Engelke Hagelstene 216 mark stralsundsk.
1411. 24. martsKoldingForlig mellem kong Erik og hertuginde Elisabeth af Slesvig samt grev Henrik af Holsten hvorved kongen tilstedes at beholde Nyhus slot, Flensborg samt Wikes- og Husby-herreder i 5 år fra næstkommende sankt Hansdag som pant. Dronning Margrete tilstedes at beholde Lille Tønder slot med fogderiet, dvs. Tønder herred m.v. Bispen af Slesvig erholder Svavsted og Stubbe, og hertuginden og greven får Als, Ærø og Sundeved m.v.
1411. 24. martsFuldmagt udstedt af kapitlet i Lund til ærkedegnen Jens Povlsen.
1411. 25. martsKoldingTraktat mellem kong Erik, hertuginde Elisabeth af Slesvig og hendes børn, samt grev Henrik af Holsten om en 5-årig fred.
1411. 26. martsBrev fra den tyske ordens befuldmægtigede i Rom, Peter, som indledningsvis meddeler at man har meddelt mig at kongen af Danmark skulle have skrevet til paven før biskoppen af Braunsberg.
1411. 26. martsBolognaPave Johannes 23. giver abbeden i Neuenkamp Kloster i Schwerin stift ret til at straffe de slesvigske adelsmænd, som havde fængslet biskop Hans af Slesvig, om fornødent med interdikt, som han skal forkynde i Stralsund.
1411. 26. martsBolognaPaven overdrager abbeden i Neuenkamp kloster i Schwerin stift, om fornødent med interdikt, som han skal forkynde i Stralsund, at sørge for, at den våbenstilstand, som ved dronning Margretes anstrengelser er bleven sluttet mellem kong Erik og "oprørerne" i Slesvig, ikke bliver brudt.
1411. 27. martsKoldingBiskop Johan af Slesvig og adskillige ridderes og væbneres vidnesbyrd om, at hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten samt biskoppen af Osnabrück havde indrømmet kong Erik og dronning Margrete at beholde Nyhus slot med Flensborg, Vis- og Husby-herreder i en 5-årig periode fra næstkommende sankt Hansdag, samt Tønder slot med fogderiet, Tønder-, Slogs-, Højer-, Horsbøl-, Bøking-, Viriks-, Beltring-, Pelworm-, og Før Østerherred, Sild, Ejdersted, Everskøb og Udholm i så lang tid, som brevene anviser.
1411. 27. martsNykøbing FalsterArveskifte efter hr. Aksel Mogensen af Krenkerup.
1411. 27. martsArveskifte efter hr. Aksel Mogensen af Krenkerup.
[1411. 27. marts, tidligst]Ingvar Andersen, borgmester i Roskilde, oplader Folmer Jakobsens børn og arvinger pantegods hidrørende fra Hans Podebusk i Allerslev.
[1411. 27. marts, tidligst]Clara Klosters kvitterer Hans Podebusk for betaling af gæld på 18 lybske mark.
[1411. 27. marts, tidligst]Clara Kloster kvitterer Folmer Jakobsens enke for 48 lybske mark.
1411. Omkr. 29. martsLübeckNicolaus Voghe erkender at skylde Walter Heyse og Wilhelm Schoneweder 672½ mark lybsk.
1411. 1. aprilBiskop Peder af Roskilde overdrager efter samråd med kapitlerne i Roskilde og København en grund i Bjørnebrogade i København til Jens Brun og hustru.
1411. Omkr. 3. aprilLübeckRådmændene i Lübeck giver anbefalingsbrev til rådet i Flensborg angående noget gods.
1411. 6. aprilKoldingKlaus von Vitzen erkender at have lånt 1000 lybske mark af dronning Margrete.
[1411. 7. april]DanzigRådmændene i Danzig meddeler rådmændene i Thorn, at man agter at deltage i forsamlingen i Marienwerder, såfremt man ikke er forhindret heri, samt at man til forfølgelse af sørøvere har udrustet et krigsskib og en krejert sammen med små skibe, der tjener dertil med mere end 250 bevæbnede mænd at forfølge tyvene og røverne imellem her og Skagen, da det er blevet os bekendt, at røverne vil ligge og vente på den flamske flåde.
1411. 16. aprilDe flanderske stæder sender de preussiske en afskrift af deres brev af samme dato til de forskellige korporationer, heriblandt Skånefarerne.
1411. 19. aprilStockholmAnders Sigbjörnsson, præst i Stockholm, sælger en gård i Södermanland til ridderen Lars Ulfsson. Til fasthed og vidnesbyrd..... beder jeg ærlig mand mand Bo Dyre hænge sit segl for dette brev.
1411. 23. aprilÜxcüllDen livlandske ordensmester meddeler højmesteren for den tyske orden, at han ikke er i stand til at imødekomme en anmodning om økonomisk støtte og meddeler endvidere at vi har sande forlydender, at kongen af Danmark vil være vores fjende på grund af landene Harrien og Wierland. Hvis der skulle komme nogle skibe, som bringer tidender herom, beder vi om, at I uden tøven vil lade disse tilkomme os.
1411. 25. aprilHr. Tage Henriksen skøder og oplader til biskop Peder af Roskilde al rettighed og arv i Hørby i Tuse herred, som han fik med sin hustru Elisabeth, og som denne havde fået efter hr. Zabel Kerkendorp.
1411. 1. majNyköpingBengt Köningsmark aftræder gods til sin søster Katarina Hemmingsdotter og broderparten af, hvad de måte arve i Sverige. Til yderligere forvisning, skelnen og forvarelse om dette, da beder jeg om ærlige og velbyrdige mænds segl sammen med mit eget, som er... Anders Ingvarsen, høvedsmand på Stockholm... Givet i Nyköping i det Herrens år 1411 på selve Filip og Jakobs dag.
1411. 1. majNiels Jensen, væbner, erkender at være Torsten Venstermand skyldig 9 mark sølv, for hvilke han har givet en gård i Mørkhøj i pant indtil den for løsning af gælden fastsatte termin.
1411. 10. majKrenkerupHr. Oluf Akselsen får Krenkerup og hr. Mogens Akselsen en gård i Musse herred som arv efter hr. Aksel Mogensen Gøye.
1411. 16. majHr. Nicolaus von Lippe og Johan Knop mægler forlig mellem Bernard Stolte og Herman Kone om betalingen af 36 mark, således at sidstnævnte skal føre bevis med brev fra Dragør eller København om, at han gar betalt pengene til Bernhard Stoltes befuldmægtigede hr. Bertold van der Oost fra Batevitz.
[1411. e. 16. maj - f. 17. juli]Peter Wust og Jacob Muskow godkender arvegods, der skal indkræves i Danmark.
1411. 19. majRomPaven befaler biskoppen af Schwerin at give fyrst Balthasar af Werle og Hedvig, forhen hertug Gerhard af Slesvigs datter, som skønt beslægtede i tredje grad havde indgået ægteskab, absolution herfor og erklære ægteskabet for gyldigt.
1411. 29. majRomPaven reserverer et beneficium i Lund, som dog ikke må være et kanonikat og præbende ved domkirken, for præsten Åge Nielsen fra Lunde stift.
[1411. o. 29. maj]LübeckMarquard Bichel i Grammersdorf kvitterer biskop Jens af Odense for ethvert krav vedrørende arvegodset efter præsten Johan Dovendigen.
1411. 30. maj1411. 30. maj, Reg. Dan. nr. *4212, Johan von Dulmen, biskop i Lübeck stadfæster en af testamenteksekutorerne efter Johannes Seve, domherre i Slesvig, udgår af Dipl. Dan. som vedrørende interne tyske forhold.
1411. 1. juniS. Pietro i RomPaven udnævner ærkedegn Jens Povlsen til nuntius og kollektor i Danmark.
1411. 1. juniS. Pietro i RomPaven befaler sin nuntius og kollektor, ærkedegn Jens Povlsen i Lund at opkræve en 3-års tiende af alle gejstlige indtægter i Danmark til kampen mod den kætterske kong Ladislaus af Neapel.
1411. 1. juniS. Pietro i RomPaven befaler sin nuntius og kollektor i Danmark, ærkedegn Jens Povlsen i Lund at opkræve et års indtægter af de ledige embeder.
1411. 2. juniNiels Hermansen, borger i Malmø, pantsætter sin gård sammesteds til ridderen Niels Svendsen i Ellinge.
1411. 12. juniS. Pietro i RomPaven udnævner ærkedegnene i Slesvig, Ribe og Århus til værneherrer for Vestervig Kloster for en 10-års periode.
1411. 12. juniS. Pietro i RomPaven befaler biskopperne i Ciudad Rodrigo, Lübeck og Ribe at overdrage kanniken Jens Pedersen i Vestervig provstiet sammesteds, hvortil konventet havde valgt ham.
1411. 15. juniTingsvidne, at Povl Pallesen i Hou lovligt har tilsvoret sig noget jord.
1411. 15. juniHerrengrebinHøjmesteren henvender sig til biskop Peder af Roskilde angående frigivelse af et skib fra Danzig, som biskoppen har beslaglagt grundet sine stridigheder med byen.
1411. 18. juniMiddelsom herredstingTingsvidne om en toft mellem Krogsgård og Lars Worms gård.
1411. 24. juniHr. Erik Thomsen i Vinstrup skøder 1/6 gård i Nørre Jellinge til hr. Peder Nielsen i Vollerup.
1411. 24. juniÅge Jakobsen sælger seks skilling skyldjord i Kvislemark i Øster Flakkebjerg herred til ridderen Peder Nielsen for 16 mark sølv.
[1411. f. 26. juni]De på Bergen handlende købmænd fra Kings Lynn klager til Henrik 4. af England over overgreb begåede af hanseatiske købmænd: For det første, at da de engelske købmænd i kraft af de til dem fra gammel tid - det var i det 14. år i nu afdøde kong Richards regeringstid - tilståede privilegier, friheder og rettigheder af kongen af Danmark, Norge og Sverige med henblik på deres handel levede og boede i Bergen, kom der en tid derefter bevæbnede personer med tilknytning til Hansaen, som begik overgreb mod de engelske købmænd i en sådan grad, at de vægrede sig ved at blive i byen men sejlede hjem indtil tiden, hvor kongen af Danmark af hensy til den for ham af de førnævnte engelske handelsmænd fremførte klage i denne sag sendte nogle af sine embedsmænd og tjenere til til Bergen for at give oprejsning til de omtalte engelske købmænd mod dem fra Hanseforbundet og til at gøre ret og udøve retfærdighed til et sådant omfang, at disse kunne bestyre deres handel godt og fredeligt i henseende til de friheders og retigheders udformning, som var dem tilstået af førnævnte konge af Danmark, således som det blev beskrevet, frie fra angreb, ødelæggelse eller skade fra dem fra Hansestæderne eller fra nogen anden i deres navn.
1411. 29. juniS. Pietro i RomPaven skriver til biskopperne af Ratzeburg, Slesvig og Verden og gør dem til værneherrer for biskop Johannes i Lübeck for en 5-års periode.
1411. 2. juliAksel Pedersens skødebrev på gods i Villands herred.
1411. 3. juliPræmonstratenserabbeden Peter giver abbeden i Bäckaskog Kloster lov til at vælge en konfessor for en periode på 7 år.
1411. o. 10. juliLübeckLydeke Flensborg erkender at skylde Johan Stenbeke, der før boede i Flensborg, og Henning Brand på børnenes vegne efter Peder Fadersen, der bor i Ribe, og hans første hustru 127 mark lybsk og pantsætter sit hus i Korsgade derfor.
1411. 13. juliS. Pietro i RomPaven giver ridderen Anders Jakobsen Lunge fra Roskilde stift og hans hustru lov til at lade læse messe på steder, som er underlagt interdikt.
1411. 15. juliReces af hansestædernes dag i Lübeck.
1411. 15. juliHanseudsendingene i Lübeck indbyder hansestæderne til et nyt møde i Lübeck 8. september (= efterfølgende nr.)
1411. 15. juliHansestædernes udsendinge meddeler rådet i Danzig og i de andre preussiske stæder, at de bl.a. har forhandlet angående mange fortrædeligheder og besværligheder for den tyske hanses købmand ved Skåne, således som de højlydt og heftigt beklager.
1411. 20. juliStockholmJon Bengtsson og dennes hustru og søn sælger gods i Garn sogn og Nätuna sogn til indsigtsfuld mand Erik Jakobsen og hans arvinger. Endvidere har førskrevne Erik købt gods i Forsasogn i Söderby. Givet Stockholm, under Herrens 1411. år på dagen for jomfruen Sankt Margrete.
1411. 21. juliRidderen Lave Urne har solgt sit gods i Harsyssel til ærkedegn og kapitel ved domkirken i Ribe.
[1411. e. 21. juli]LübeckSkrivelse fra medlemmerne af det gamle råd i Lübeck, Jordan Pleskow, Regner v. Calven og Henrik Rapesulver til kong Sigismund; heri nævnes en tidligere stilstand, som er mæglet af den strålende ophøjede fyrstinde, fru Margarete, dronning af Danmark mellem kong Ruprecht og byen
[1411. f. 26. juli]LübeckForlig foranlediget af grev Gerhard af Holsten og dennes bror mellem hertuginde Elisabeth og biskop Johan af Slesvig, som havde åbnet sine slotte og befæstninger for den danske konge i den nyligt overståede krig
[1411. f. 26. juli]Voldgiftsdom mellem hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Heinrich af Holsten og Slesvig domkapitel af Henrik von See, Niels Batterveld, Erik Krummedige og Otto von Knop angående de forvoldte skader i den nyligt overståede krig
1411. 26. juliGottorpHertuginde Elisabet af Slesvig og grev Henrik af Slesvig kundgør, at de accepterer voldgiftskendelsen (cf. foregående nr.)
1411. 28. juliWillem van der Linden kvitterer for modtagelsen af 192 mark lybsk, som han har oppebåret af dronning Margrete.
1411. 28. juliLundÆrkebiskop Peder af Lund stadfæster de til provst, dekan og kapitel ved Lundekirken tidligere udstedte privilegier.
1411. 29. juliGunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf, pantsætter til Lave Kristensen, kaldet Rød, en hovedgård og 3 andre gårde i Tønning sogn i Tyrsting herred for 200 lybske mark.
1411. 29. juliVyborgTord Röriksson Bonde erkender, at et angreb i Narva for tre år siden er sket på hans befaling.
1411. 31. juliRibePræst Jens Nielsen af Vilslevs gavebrev, i hvilket han skøder en gård til sakristanen ved domkirken i Ribe, Niels Pedersen.
1411. 3. augustVadstenaBiskop Johannes af Laodicea meddeler 40 dages aflad som vikar i pavelige anliggender for ærkebiskop Peder af Lund til dem, som besøger eller hjælper Vadstena kloster.
1411. 12. augustVisegradKong Sigismund udnævner Simon Danmark til herold, og giver ham lejdebrev.
1411. 13. augustHind herredstingTingsvidne af Hind herred om hr. Lave Urnes skøde til Ribe domkirke på gods i Velling og Stadil sogne samt på Holmsland.
1411. 14. augustMarienburgHøjmesteren for den tyske orden, Henrik von Plauen beder kong Erik af Danmark formane ærkebiskoppen af Lund til, i overensstemmelse med hans forgængers påbud, at betale den gæld, han gennem længere tid har skyldt de preussiske købmænd, samt at lade disse nyde deres rettigheder i Skåne og på Bornholm.
1411. 15. augustJens Nielsen sælger en halv toft i Rejnstrup øst for kirkens gård kaldet Kirkestavn til Åstred Svendsen.
1411. 20. augustRomPaven giver biskop Peder Lykke i Ribe tilladelse til at lade kirkegårde rense og indvie på ny ved en præst; brevet gælder for tre år.
1411. 23. augustS. Pietro i RomPaven bemyndiger sin nuntius Ludovico Baglioni, som han sender til Tyskland, Böhmen, Danmark, Sverige og Norge, til at opkræve hos kollektorer og subkollektorer de penge, de havde indsamlet, særlig Peterspengene fra Sverige, og derefter sende dem til kurien.
1411. 23. augustS. Pietro i RomPaven oversender forrige nr. til biskoppen i Lübeck og pålægger ham at sørge for, at kollektorerne og subkollektorerne snarest muligt indbetaler de indsamlede penge til Ludovico Baglioni.
1411. 23. augustMarienburgDe preussiske stæders reces i Marienburg.
1411. 28. august1411. 28. august, Reg. Dan. nr. *4216 udgår., Kong Erik af Pommerns åbne brev om skove og udmarker i Tavesteland, udgår af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
1411. 1. septemberS. Pietro i RomPave Johannes 23. udsteder pas for Ludovico Baglioni, hvem han sender til Tyskland og til rigerne Böhmen, Danmark, Sverige, Norge og Polen samt enkelte andre steder angående sine og det apostoliske kammers sager, og anbefaler ham til alle gejstlige myndigheder.
1411. 2. septemberVisbyKong Erik, der har ladet bygge et slot i Visby på Gotland, bekræfter stadens privilegier, og bestemmer retsforholdet mellem stad og slot.
1411. 10. septemberRomPaven befaler biskopperne i Slesvig og Viborg at modtage bispeeden af biskop Peder Lykke i Ribe.
1411. 10. septemberRomPaven pålægger biskopperne af Ratzeburg og Slesvig samt provsten i Eutin at lade ridderen Henning Romgismarks enke Hermegard optage som nonne i benediktinerklostret i Preetz.
1411. [Tidligst 11. september]VisbyAlbrecht Dodorf meddeler højmester Henrik von Plauen angående forhandlinger i Kalmar om et forlig mellem kong Erik og de pommerske fyrster og stæder og angående dronning Margretes byggeforetagender i Flensborg.
1411. 16. septemberFalsterboBiskop Johannes af Laodicea eftergiver 40 dages kirkebod til folk, der bidrager til genopbygningen af den brandhærgede helligåndskirke i Malmø
1411. 22. septemberWestminsterKong Henrik 4. af England meddeler rådmændene i Bergen i Norge, at deres købmænd, som var tilbageholdt i Boston, nu er frigivet og opfordrer dem til at frigive de engelske købmænd, der tilbageholdes i Bergen.
1411. 23. septemberRomBiskop Peder Lykke i Ribe lover at betale servispenge til det pavelige kammer og kardinalkollegiet.
1411. 26. septemberGrimstrupKong Eriks skødebrev på gods i Kyse, Vallensved, Stubberup, Øllerup, Lund, Thorstrup, Menstrup, Hyllinge, Øverup, Førslev, Høve og Lindholm.
1411. 29. septemberJens Jensen i Vindinge pantsætter en gård i Ting-Jellinge til hr. Peder Nielsen i Vollerup.
1411. 29. septemberLübeckReces vedtaget af rådene i Lübeck, Hamburg og Lüneburg om fælles møntfod.
1411. 30. septemberSkanørBiskop Johannes af Laodicea, stedfortræder for ærkebiskop Peder af Lund, erklærer at have indviet to billeder af Vor Frue og Sankt Nicolaus i Rostocks kirke i Skanør og eftergiver alle, der tilbeder dem, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1411. 4. oktoberKristine, priorinde i Roskilde og hele konventet sammesteds erklærer at have oppebåret den leje, som biskop Peder af Ribe havde været dem skyldig indtil denne dag for gods i Svogerslev.
1411. 12. oktoberNotits om drukneulykke under sejlads fra Falsterbo til Stralsund.
1411. 18. oktober[Lübeck]De preussiske udsendinge beklager overfor højmester Henrik v. Plauen resultatet af mødet med kongen af Polen; Stralsund vil ikke deltage i forhandlinger i Lübeck, men siges sammen med de pommerske stæder at have sluttet forbund med kong Erik.
1411. 28. oktoberKøbenhavnKong Erik lover hertug Ulrich af Mecklenburg, der har forpligtet sig til hans og dronning Margretes tjeneste, 500 mark stralsundsk årlig.
1411. 31. oktoberHelsingborgKong Erik pantsætter alt sit gods i Glimåkra sogn i Göinge herred til hr. Trued Has.
1411. 31. oktoberVadstenaInge Ingesson pantsætter en gård i Göstrings herred, Sverige, til Vadstena kloster for 60 mark penge i tysk, gotlandsk, sjællandsk og engelsk møntfod, som skal udredes sådan at tre hvide tyske penge gælder for én øre, fire gotlandske penge gælder for én øre og fire engelske, som før nævnt, for én øre.
1411. 1. novemberVordingborgHertug Vartislav af Stettin anerkender Predbjørn Podebusks salg af gods ved Streu på Rügen til biskop Peder af Roskilde og tilsiger sin beskyttelse så længe godset hører under biskoppen eller dennes efterfølgere.
1411. 1. novemberWismarHanseudsendingene i Wismar meddeler Hansestæderne, at der er indløbet adskillige klager fra de hanseatiske købmænd og stæder, om hvordan den samme købmand i mange lande er blevet forurettet svært og smerteligt på trods af deres privilegier med strandhugst, med dårlig mønt og mange andre sager; og hvordan han fremdeles bliver skadet på liv og gods både til vands og til lands af alle og enhver i England, i Skåne og andre steder på trods af deres privilegier på alle mådert, så at vi frygter, der ikke kan foranstaltes nogen forholdsregler eller forordninger herimod, og at Hansen vil gå til grunde, hvilket dog vil være til fordærvelig skade overalt, så vi bliver nødt til at forsøge, om vi kan afvende det. Derfor anmoder man indstændigt hansestæderne om at deltage i et kommende møde i Lüneburg d. 10. april angående disse forhold.
1411. 6. novemberS. Pietro i RomPaven udnævner sognepræsten i Skagen, Jens Hennekesen Rynkeby, til nuntius i Danmark, Sverige og Norge og overdrager ham til at prædike korstog mod kong Ladislaus af Neapel og modpaven Gregor 12. samt overgive udbyttet til Ludovico Baglioni.
1411. 6. novemberS. Pietro i RomPaven anbefaler sin nuntius, Jens Hennikesen Rynkeby, til alle biskopperne i Danmark, Sverige og Norge.
1411. 6. novemberS. Pietro i RomPaven anbefaler sin nuntius, Jens Hennikesen Rynkeby, til alle de verdslige stormænd i Danmark, Sverige og Norge.
1411. 7. novemberVordingborgHertug Ulrich af Stargard og Rostock tilsiger kong Erik og dronning Margrete sin hjælp i form af 100 bevæbnede mænd, for hvilke kongen og dronningen skal betale 500 lødige mark i kvartalet.
1411. 7. novemberVordingborgHertug Vartislav af Stettin tilsiger kong Erik og dronning Margrete sin hjælp i form af 10 bevæbnede mænd, for hvilke kongen og dronningen skal betale 500 lødige mark i kvartalet.
1411. 7. novemberVordingborgHertugerne Otto og Kasimir af Stettin tilsiger kong Erik og dronning Margrete deres hjælp i form af 100 bevæbnede mænd, for hvilke kongen og dronningen skal betale 500 lødige mark i kvartalet.
[1411. 7. november][Vordingborg]Hertug Johan d. Yngre af Mecklenburg tilsiger kong Erik og dronning Margrete sin hjælp i form af 100 bevæbnede mænd, for hvilke kongen og dronningen skal betale 500 lødige mark i kvartalet.
[1411. e. 7. november][Vordingborg]Hertug Johan af Mecklenburg erkender at skylde dronning Margrete 500 lødige mark
1411. 9. novemberVordingborgHertug Vartislav af Stettin tilsiger dronning Margrete og kong Erik sin støtte og låner 4000 mark stralsundsk.
1411. 9. novemberVordingborgHertug Vartislav af Stettin erkender at skylde 500 lødige mark til dronning Margrete, som kan vælge at lade sig betale tilbage med 100 bevæbnede mænds tjeneste i et kvartal.
1411. 9. novemberVidnebrev om Henrik Ledmanns salg af et stykke jord i Lund til Jens Rudbæk.
1411. 10. novemberHr. Henrik Daa pantsætter Jens Andersen gods i Ods og Volborg herreder for en gæld på 10 lødige mark.
[1411. 10. november-1428][Ringsted]Peder Tå lejer gods af abbeden og konventet i [Ringsted]
1411. 13. novemberBiskop Jakob af Gardar bevilger tilladelse til at kirkevielsesdagen for Sankt Michaels sognekirke i Slangerup, som hidtil har været fejret på Sankt Briccius' dag, for fremtiden højtideligholdes den førstkommende søndag efter allehelgensdag.
1411. 18. novemberSöderbyUlf Staffansson giver sin hustru Birgitta Jonsdatter morgengave i Näsby, Nälsta og Ringsjö i Ytterselö sogn, Selebo herred. Blandt beseglerne er hr. Anders Jakobsen, kannik i Slesvig.
1411. 25. novemberNiels Almarsen, sognepræst i Store Heddinge bekendtgør, at hr. Jens Olufsen (Bjørn), ridder, har oprettet en evig vikarie sammesteds til frelse for sin egen, sin hustrus, sine forældre og slægtninges sjæle.
1411. 30. novemberHr. Aksel Andersen mageskifter med Hans Krøpelin på dennes hustrus fru Katrines, hans broders enkes vegne, således at han skal have alt pantegods, der kunne tilkomme hende.
1411. 30. novemberHr. Aksel Andersen tilkendegiver, at, hvis hr. Hans Krag har efterladt sig gods udover det opregnede, så skal det deles mellem ham og Niels Krags datter fru Katrine, Hans Krøpelins hustru.
1411. 30. novemberKlaus og Otto Snafs pantebrev til Godskalk Tinhuus (Skinkel) på Bjolderup m.m.
[1411. 2. december - 1412. 30. januar]Johannes Crevet, Gottschalk Rubus' befuldmægtigede, fastsætter for Arnold Poleman d. Yngre prisen på førnævnte Gottschalks faste bod i Skåne med alle tilliggelser til 84 mark; hvad der overstiger denne sum, forbeholdes Gottschalk og dennes arvinge.
1411. 5. decemberDe preussiske stæders reces i Wormditt.
1411. 8. decemberKalundborgBiskop Peder og kapitlet i Roskilde modtager 16.337½ lybske mark af dronning Margrete til uddeling blandt fattige kirker og klostre samt fattige og værgeløse mennesker, desuden til pilgrimsrejser, til lys ved forskellige altre og endelig til opførelse af et kapel i Sankt Lucius kirke i Roskilde.
1411. 8. decemberKalundborgAbbederne Salomon af Esrom og Niels af Sorø samt søster Kristine Jensdatter, priorinde i Vor Frue kloster i Roskilde, erkender at have modtaget 6000 lybske mark af dronning Margrete og forpligter sig i tilfælde af dronningens død til inden et år at anvende pengene i overensstemmelse med de trufne aftaler.
1411. 8. decemberKalundborgAbbed Salomon af Esrom og abbed Niels af Sorø kvitterer dronning Margrete for modtagelsen af 2000 lybske mark, som skal uddeles til pilgrimsrejser.
1411. 8. decemberKalundborgAbbed Peder og klostersamfundet i Ringsted kloster erkender at de har tilbagegivet dronning Margrete 1000 nobler og i stedet modtaget 2000 lybske mark i rede penge, hvoraf klosterets bygningsfond skal have de 1500, bl.a. til tækning af klosterkirken, og til gengæld herfor skal der afholdes årtid for dronning Margrete og hendes slægt. For de resterende 500 lybske mark skal 9 værdigt trængende personer hjælpes til deres daglige brød.
1411. 8. decemberBiskop Jakob af Gardar, biskop Peder af Roskildes vikar for gejstlige anliggender, lover indulgens i 40 dage til besøgende af Keldby kirke på Møn.
1411. 10. decemberLübeckNotarialinstrument af offentlig notar Henrik Stove, med hvilket Tilse Sperling, enke efter Henrik Sperling i Lübeck, overdrager Niels Søbo, kannik sammensteds, retten til at inddrage en trediedel af en række navngivne debitorers udeståender.
1411. 12. decemberEt pavebrev til fordel for biskop Johan af Slesvig (cf.nr. 14110326001)
1411. 15. decemberHr. Anders Jakobsen Lunge og hans hustru Ingeborg Nielsdatter oplader gods i Sigerslev og Lille Heddinge til dronning Margrete.
1411. 17. decemberRoskilde kapitel bekendtgør, at dronning Margrete med biskop Peders samtykke har indstiftet et alter og en årtid i Roskilde domkirke til sjælebod for hr. Abraham Brodersen, og til opretholdelsen heraf har hun skænket forskelligt gods i Stevns og Tune herreder samt 300 lybske mark.
[1411.] 20. decemberWestminsterKong Henrik 4. af England eftergiver Henry Bowet, ærkebiskop af York, al gæld til kronen som tak for dennes arbejde for kongen og hans rige bla. i Danmark.
1411. 26. decemberStockholmJohan Bengtsson i Linxhamar pantsætter til den omsigtsfulde mand Erik Jakobsen og hans arvinger jord i Sverige. Givet i Stockholm i det Herrens år 1411, dagen efter Vor Herre Jesu Kristus' fødsel.
1411. [mellem 25. maj og 24. december]Pave Johannes 23. stadfæster biskop Peder af Roskildes gaver til Gavnø kloster.
1411Malmø BytingTingsvidne om skifte mellem Hemming Olufsen, hans søn, Niels Henningsen og Anders og Lars Pedersen, hvorved det tillades Henning Olufsen at blive boende i udelt hus og får udelte jorde.
1411Jens Lavesen skænker gods til Staby kirke.
1411Abbeden og klostersamfundet i Sorø kvitterer dronning Margrete dels for 2000 lybske mark dels for betalingen for Køge.
1411Kapitlet i Roskilde oplader Sigerslev til dronning Margrete.
1411Bonde Pedersen skøder en gård i Elsted til Sankt Søren i Ry.
1411Jens Terkelsen af Hessel pantsætter gods med vornede til Peder Nielsen i Høbjerg.
1411Registratur af skødebrev på gods i Hads herred.
1411Tingsvidne om den skyld, der betales af Krunderup.
1411Kong Erik 7. af Pommerns brev til dronning Margrete på Kyse.
1411Indførselsbrev for dronning Margrete i Kyse.
1411Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at Maren, Lyder Rantzaus hustru, skødede sin rettighed i Kyse til dronning Margrete.
1411Peder Torstensen Bæger og Karen Ilvidsdatter skøder deres gods i Jylland og på Fyn til biskop Peder af Roskilde.
1411Niels Jensen pantsætter jord til Synde Bentsen.
1411Henning Pedersen pantsætter jord til Synde for 29 lødige mark.
1411Henning Pedersen sælger og pantsætter jord til Synde.
1411Synde skænker gods til Antvorskov kloster.
1411Henning Pedersen sælger jord til Synde.
1411Synde Bentsen sælger jord til Antvorskov kloster.
1411Mogens Jensen sælger jord til Niels Jensen.
1411Skam herredstingTingsvidne angående en vej.
1411Skam herredstingTingsvidne af Skam herredsting.
1411Antvorskov kloster skøder plads til en kålgård.
1411Bonde Pedersens skøde til Sankt Severin i Rye.
1411Niels Povlsen oplader jord til Nørre kloster.
1411Jens Rud skænker gods til Næstved Sankt Peders kloster mod en årlig årtid.
1411Hans Sappi pantsætter for anden gang en gård ved åen i Næstved til Bo Bryde.
1411Jens Gribsen i Køberup skøder sin gård i Vridsløse til Næstved Sankt Peders kloster mod at få tre gårde i Rislev og tre i Luderup i forpagtning på livstid.
1411Sjællands landstingJens Gribsen skøder ovennævnte gård til Næstved Sankt Peders kloster på Sjællands landsting.
1411Mogens Tygesen sælger al sin ret til noget jord i Kalkerup til sin broder Peder Tygesen.
1411En indførsel i liste over Københavns borgmestre.
1411-14171411-1417. 25. august. Reg. Dan *4228, biskop Knud og kapitlet i Linköping sender et brev til ærkebiskoppen i Upsala, hvori de forsvarer sig imod de af borgerne på Gotland fremsatte beskyldninger, udgår af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.
forrige næste