forrige næste
DatoStedNr.Regest
1412. 4. januarHerman Schrydde løser fem riddere og en væbner fra det løfte, de havde givet til denne på grev Henrik af Holstens vegne.
1412. 16. januarGråbrødre kloster i OdenseDom, at det gods, som fru Seined afstod hr. Niels Kruse af Skovsbo, tilfalder ridderen hr. Bild, indtil man med åbne breve kan bevise, at godset tilhører fru Seined.
1412. 23. januarSan Pietro i RomPave Johannes 23. udsteder pas for sin nuntius Jens Hennikesen Rynkeby til de tre nordiske lande.
1412. 23. januarRoskildeHr. Peder Nielsen af Vollerup forpligter sig til at give 12 mark sølv i årlig afgift af det gods i Bavelse og Stigsnæs m. fl. steder, som han har til leje af Sankt Clara kloster for sin og sin hustrus livstid.
1412. 25. januarBiskop Peder af Roskilde skøder ved mageskifte sin gård i Udstrup, Merløse herred, til ærkedegn i Roskilde Niels Billes præbende som kompensation for en gård i Sigerstrup.
1412. 26. januarLundDronning Margrete indstifter en evig messe og en årtid i Lunds domkirke til frelse for hr. Abraham Brodersens sjæl, således som hun havde lovet ham til gengæld for de penge, hun skyldte ham.
1412. [26. januar]Genbrev til nr. 14120126001
1412. 26. januarÅrhusOluf Jensen kvitterer dannemændene i Århus for 50 mark lybsk af deres årlige skat.
1412. 31. januarLundAnders Martinssons med fleres gældsbrev til Albrecht Lippe, borger i Lübeck.
1412. 1. februarKøbenhavnJakob Klementsen, dekan i København, bortforpagter en dekanatet tilhørende grund til Konrad Garver for fire skilling grot at betale årligt på sankt mortensdag.
1412. 3. februarKristian Frellevsen oplader to åbne breve, som hertug Henrik af Slesvig har beseglet, til Henneke Limbek.
1412. 11. februarBiskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Ølsemagle og to i Kirke-Skensved til Kristine, Ove Steegs enke, for en gæld på 36 lødige mark.
1412. 13. februarLundÆrkebiskop Peder af Lund vidner om gods givet af Folkvin, provst i Lund, i gave til det af provsten indstiftede Kristi legems alter sammesteds.
1412. 17. februarMogens Bryning pantsætter en gård i Jølby til Niels Tagesen for en gæld på seks lødige mark.
1412. 19. februarDorothea, enke efter Tyge Grubbe af Tersløse, sælger med sin søn Niels Grubbes samtykke al den ret til Børby, som hun havde fået efter fru Maren, Bo Paris' hustru, til biskop Peder i Roskilde.
1412. 28. februarRomPaven opfordrer kong Erik til at hjælpe med at bilægge striden om bispestolen i Strängnäs, hvori domprovsten i Uppsala, Anders, havde indtrængt sig.
1412. 1. martsLübeckNotarialinstrument, at to borgere i Lübeck og en der bosiddende enke overdrager den i Ribe stift fungerende præst Niels Søbo deres tilgodehavender fra debitorer i Lemvig, Varde og Holstebro.
1412. 1. martsPaven giver magister Johan v. Bortzow, kannik i Lübeck, tilladelse til at holde gudstjeneste på steder, der er under interdikt.
1412. 2. martsLagmand Klaus Fleming dømmer i nærvær af ærlig mand hr. Jens Due og flere gode mænd bønder for ulovligt fiskeri i Lammais vig.
1412. 5. martsSlesvig domkirkeNotarialvidne af Johannes Struts, gejstlig i Bremen stift, Henrik von See, domprovst i Slesvig, dømmer alle sogneboer i Haddeby sogn i Slesvig stift til at betale tiende til sognepræsten, biskoppen, eller til domkapitlet på dennes vegne, og til sognekirkens bygningsfond efter nogle i dommen nærmere fastsatte regler. Endvidere pålægger han de nævnte sogneboer inden 14 dage at fyldestgøre domkapitlet for de tiender, som med urette er holdt tilbage i tre år.
1412. 12. martsHenrik Jakobsen pantsætter en gård i Radsted til hr. Oluf Akselsen af Krenkerup.
1412. 20. martsHertug Erik af Sachsen kvitterer Albrecht v. d. Lippe for 100 lødige mark, som denne har udredt på kong Eriks vegne som betaling for hertugens tjeneste.
1412. 20. martsHertug Erik af Saksen og hertuginde Elisabeth kvitterer Albrecht von der Lippe, der på dronning Margretes vegne har betalt en restgæld på 800 mark lybsk.
1412. 23. martsSølvesborgDronning Margrete og kong Erik anmoder de fra Hansestædernes i Lyneborg forsamlede sendebude om at have tillid til den af dem udsendte kapellan, hr. Herman.
1412. 24. martsHohensteinReces af de preussiske stæders dag i Hohenstein.
1412. 27. martsStettinRådmændene i Stettin meddeler samme i Reval angående Stettiner-borgeren Hans Dukers salg af et skib, som denne havde solgt til Lorenz og Mikkel Lassen i København, at skibet er genoverdaget Hans Duker.
1412. 3. aprilBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Dalum kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.
1412. 4. aprilHåkon Skytte i Ubbetorp, som har modtaget gården Attarp af Birger Andersson, fordi han på vegne af hr. Abraham har betalt bod til Niels Petersson, overfører panteretten på gården Attarp til Niels Petersson.
1412. 10. aprilLüneburgReces af Hansedagen i Lüneburg.
1412. 10. aprilAnders Troelsen, væbner, sælger alt sit gods i Alslev by og på Alslev mark til abbed og konvent i Løgum kloster.
1412 10. aprilStralsundBorgmestre og rådmænd i Stralsund løser landsbyerne Hagen og Zirkow ved Streu til Biskop Peder af Roskilde for 400 mark sundensisk, som således slås af den sum på 5000 mark sundensisk, som Predbjørn Podebusk havde tilsagt for køb af gods, der indbefattede disse to landsbyer.
1412. 12. aprilBiskop Johan af Lübeck transsumerer ved notarialvidne af Johannes Schabbe pave Bonifacius 9.s brev af 1398 8. maj (cf. Dipl. Dan. 4. rk. VI 489 nr. 580), i hvilket han udnævner biskoppen i Slesvig, abbeden i sankt Michaelis kloster i Lüneburg og provsten ved kirken i Ratzeburg til værneherrer for de evige vikarer, kaldet sankt Georgsgildebrødre, ved kirkerne i Lübeck.
1412. 13. aprilHenrik Virs pantsætter tre boder i Falsterbo til Herman Ram, Johan Torkel og Didrik Boysing for 48 mark.
1412. 16. aprilRomPaven bekræfter Gavnø kloster i besiddelsen af øen Svinø, som biskop Peder af Roskilde havde skænket klostret.
1412. 18. aprilMalmø bytingHenneke af Ølsen og Tale, enke efter Radike Berckentin, skøder for tredie gang Skagemands gård i Malmø til Sorø kloster.
1412. 26. aprilGärdslöfÆrkebiskop Peder af Lund udsteder frelsebrev for Peder Bosen.
1412. 1. majKlaus Krummedige pantsætter al sin rettighed i Stensgård på Fyn til hr. Bjørn Olufsen.
1412. 2. majElbingHøjmesteren for den tyske orden, Konrad v. Jungingen meddeler dronning Margrete, at han grundet sine tab i den sidste krig og den ustabile fred ikke kan efterkomme hendes ønske om at sende en kanon og noget krudt.
1412. 8. majReg. Dan. nr 3263, 1412. 8. maj, kong Erik udsteder frelsebrev til Oluf Nilsson af Germundaby, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne finske forhold.
1412. 10. majKalmarGotlands indbyggere indgår forlig med kong Erik vedrørende øens afgifter til kongen.
1412. 11. majOldermændene for det tyske gilde i Åhus får en ottendedel af Johan Sternbergs arv i Fährstrasse i Stralsund i pant for de 8 mark afgift, han skal yde for 100 mark, som gildet har sammen med ham.
1412. 16. majWestminsterKong Henrik 4. af England vidimerer sit brev af 1411 22. september til rådmændene i Bergen i Norge, hvori han meddeler dem, at deres købmænd, som var tilbageholdt i Boston, nu er frigivet og opfordrer dem til at frigive de engelske købmænd, der tilbageholdes i Bergen.
1412. 21. majAnders Jensen, kaldet Brun, i Næstebølle, pantsætter hr. Fin Ågesen i Løjtved en øde jord i Pederstrup i Longelse sogn for 10 lybske mark.
1412. 23. majSulzbachHertug Johan af Bayern kvitterer kong Erik for 20000 gylden som den sidste halvpart af dennes søsters Katrines medgift, og lover hende derfor en livgeding af 4000 gylden efter sin død.
1412. 29. majBorgholmKong Erik 7. af Pommern giver Jens Jakobsen af Lund frelsebrev.
1412. 31. majBiskop Peder af Roskilde giver Gavnø kloster en række gaver med kapitlets samtykke.
1412. 4. juniÅge Bodelsens skødebrev på gods i Vemmerlöv.
1412. 8. juniReces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
1412. 12. juniStralsundRidderne Predbjørn Podebusk, Wedeke Buggenhagen og Fikke v. Vitzen kundgør en med 10 navngivne skippere indgået overenskomst angående chartringen af deres skibe til kong Erik og dronning Margrete.
1412. 15. juniFlensborgByen Flensborgs beretning til dronning Margrete om en injuriesag mellem Konrad Martens og Jesper Stubbestorp, der havde kaldt hin en forræder.
1412. 24. juniCecilie Jensdatter i Gunderslev, enke efter Henneke Grubendal, kvitterer hr. Ove Hase for 20 lødige mark, for hvilke Henneke Grubendal havde haft gods i Holbo herred i pant.
1412. 15. juliBiskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Seden kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.
1413. 25. juliGedserKong Erik af Pommern giver Lüneburgs borgere ret til at handle på sine riger, da de ikke støtter deres landeherrer, hertug Bernhard og hertug Henrik.
1412. 29. juliHenneke, prior i Sebber kloster, gør mageskifte med biskop Lave i Viborg om en gård i Skørbæk.
1412. 6. septemberMalmøBorgmestre og rådmænd i Malmø tildeler byens rebvindere lavsartikler.
1412. 8. septemberSvend Udsen pantsætter alt sit gods på Langeland, som han har arvet sammen med sin hustru Kristine Andersdatter, til hr. Fin Ågesen for 300 lybske mark.
1412. 10. septemberDen tyske købmand i Brügge bevidner, at de varer, som Everd v. Meghen havde sejlet til Skåne for at de skulle sejles videre til Livland var købt kontant og ikke på kredit.
1412. 12. septemberVidne, at Klaus Selins enke Agnete sælger en stenbod i Malmø til præsten Vinold Brokman.
1412. 12. septemberTingsvidne om den i nr. 14120912001 omtalte handel.
1412. 21. septemberHelsingborgJens Vestensen sælger og skøder to gårde i Grødby i Ivetofta sogn, Villands herred, til hr. Aksel Pedersen af Härlöv.
1412. 30. september1412. 30. september, Reg. Dan. nr. *4240, se 1411. 30. september, jf. 14110930001
1412. 5. oktoberFlensborgHertug Ulrich af Mecklenburgs voldgiftskendelse i stridighederne mellem kong Erik og dronning Margrete på den ene side, og hertug Henrik af Braunschweig og hans søster hertuginde Elisabeth på den anden side angående en treårig fred.
1412. 7. oktoberFlensborgHertug Ulrich af Mecklenburg erklærer, at dronning Margrete på sin søns vegne mødte og bød sig til rette, da han mæglede ved Flensborg, men ikke hertug Henrik af Braunschweig eller dennes onkel.
1412. 11. oktoberRønneÆrkebiskop Peder af Lund stadfæster og udvider de af hans forgængere til greifswaldske købmænd givne privilegier, jf. Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 442; ibid. II nr. 35.
1412. 24. oktoberFlensborgBorgmestre, rådmænd og alle menige indbyggere i Flensborg hylder kong Erik og dronning Margrete.
1412. 25. oktoberVordingborgHenrik Vos, ridder, kvitterer for den betaling, han har modtaget for sin tjeneste for kong Erik og Dronning Margrete af Danmark, og tilsiger yderligere tjeneste.
[1412. Omkr. 25. oktober]Iver Jul og hans hustru Berta, datter af Timme Limbek, skøder og afhænder deres gård nord for Flensborg by til dronning Margrete.
1412. 25. oktoberVordingborgFikke Stralendorp, væbner, kvitterer for den betaling, han har modtaget for sin tjeneste for kong Erik og dronning Margrete af Danmark, og tilsiger yderligere tjeneste.
[1412.] 28. oktoberRep. nr. U548 [1412.] 28. oktober, Las Hansszen skænker en mark i mønt til hospitalet ved Åhusby, skal sandsynligvis være 1512. 28. oktober, cf. Reg. Dan. *9852.
1412. 31. oktoberHelsingborg slotKong Erik erkender at han har overdraget Hans Grüter, borger i Lübeck, en del af sin søster Katrines medgift, som han endnu skyldte sin svoger, hertug Johan af Bayern, pfalzgreve ved Rhinen.
1412. 31. oktoberRoskildeAnne Pedersdatter, hr. Mikkel Ruds enke, lejer en gård i Roskilde af Sankt Clara kloster for en årlig afgift af én mark sølv.
1412. 3. novemberOptegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg for en læst sild fra Skåne.
1412. 6. novemberRomPave Johannes 23. giver kong Erik lov til at udpege en skriftefader, der kan give visse gejstlige personer dispensation til at spise kød ved kongens bord.
1412. 6. novemberHemming Bønnesæk, borger i Malmø, sælger sin medborger Johan van Köln en bod i Malmø
1412. 11. novemberJohan af Mecklenburg kvitterer for modtagelsen af 500 mark, som kong Erik var ham skyldig.
[1412]. 16. novemberWestminsterKong Henrik 4. af England belønner flere navngivne personer, heriblandt Henrik, lord Fitz Hugh, som belønnes for sit arbejde i Danmark for Filippas ægteskab
1412. 23. novemberAbbed Niels og konventet ved Sorø kloster erklærer at have udlejet sit gods i Halland til hr. Svend Sture.
1412. 23. november*Walter v. Zutphen sælger en bod i Dragør til Albrecht Hagemester for 14 mark.
1412. 25. novemberOptegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg for transport af skånske sild.
1412. 27. novemberTimme Gollwitz skylder Henning von Werberg 50 mark stralsundsk, halvdelen at betale i Skåne til mikkelsdag, resten til den efterfølgende påske.
1412. 13. decemberFragment af brev indeholdende en ekskommunikation.
1412Erik Mikkelsen skøder sin broder Kristian Mikkelsen en gård i Fjelstrup.
1412Vindinge herredstingTingsvidne af Vindinge herredsting om, at hr. Jens Sjundesen, provst i Assens og præst i Nyborg, har fået vidnesbyrd af otte mænd om, at ridderen hr. Zabel Kerkendorp har givet gods på Fyn til Vor Frue kirke i Nyborg.
1412Grundet de farer, der er forbundet med rejse såvel til lands som til vands, tillader Cistercienserordenens generalkapitel ordenens abbeder i Danmark, Sverige og Norge at udnævne en befuldmægtiget til hvert skudår at bringe generalkapitlet deres kontributioner.
1412FlensborgKong Erik 7. af Pommern giver hr. Ture Stensson ret til at arve hr. Abraham Brodersen.
1412Kong Erik 7. af Pommern tillader engelske købmænd at ligge i Landskrona.
1412Jens Mikkelsen oplader sin ret til en gård i Låsby til Øm kloster.
1412Tingsvidne om to gårde i Lundum.
1412Hr. Jens Nielsen af Aunsbjergs skødebrev på gården Ris og et bol i Iller.
1412Ivar Ræv skøder to gårde i Ulbjerg til Niels Smed.
1412Skødebrev på Skyldal.
1412Peder Borres skøde på Tolbøl.
1412Ærkedegnen Niels Bille mageskifter en gård i Sørup til biskop Peder af Roskilde for en gård i Åstrup.
1412Hertug Ulrich af Stargard skylder biskop Peder af Roskilde 1000 stralsundske mark.
1412Abbeden af Æbelholt kloster skøder gods i Boeslunde til biskop Peder af Roskilde.
1412Herman von Ørtz af Ellinge og Jens Madsen i Holløse mageskifter Pilegård til biskop Peder af Roskilde.
1412Kong Erik 7. af Pommern pantsætter Næsbyhoved len med byerne Odense og Kerteminde til biskop Peder af Roskilde.
1412Kristine Olufsdatter i Holbæk skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde.
1412Troels Pedersen skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde.
1412Dronning Margrete tildømmer Maren, Torsten Venstermands enke, gods i Østrup.
1412Kristine Olufsdatter skøder sin gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde.
1412Jens Gyrstinge skænker sin gård i Førslev til Antvorskov kloster.
1412Jens Gyrstinge sælger på Antvorskov klosters vegne det ovennævnte gods i Førslev til Peder Klementsen.
1412Jakob Bosen af Oreby pantsætter Askegård til Sankt Peders alter i Ørslev kirke.
1412Lydeke Skinkel af Egeskov skøder en gård i Katterød, en i Seden og en i Øster Skerninge til Predbjørn.
1412Kort Lowe, rådmand i Greifswald, skænker gods i Remetze på Rügen til Sankt Hans kloster sammesteds.
1412Forstanderen ved Sankt Gertruds kapel i Nyborg forpligter sig til at holde en lampe evigt brændende.
1412Biskop Jens af Odense lejer Antvorskov klosters gods i Ormestrup.
1412Oluf Rus sælger en gård i Køge til Peder Friis.
1412Hr. Anders Jakobsen oplader sin rettighed i Stødbygård til Jens Jakobsen.
1412Merete Arentsdatter skøder gods i Kyse til dronning Margrete.
1412Hr. Valdemar Albertsen skøder en gård i Karlby til Nørre Kloster.
1412Mariager klosters lavhævdsbrev på Tørslev mølle og mølledam.
1412Jens Nielsens skøder en tredjedel bol i Nøddenæs til Nørre Kloster.
1412Hans Sappi pantsætter en åbod i Næstved til Jakob Olufsen.
1412Hans Sappi pantsætter en hel gård med stenhus til Jakob Olufsen.
1412Niels Slippe, bymand i Køge, og hans hustru Kristine sælger en gård i Køge til Sorø kloster.
[1412-1439]PärnauPärnau meddeler Reval, at kongen (Erik) af Danmark har skrevet, at ingen skal sejle ud for ikke at lide skade.
forrige næste