Tekst og udgave
forrige næste

Tekst efter A

[1r] |Thet skal allæ mæn wedherlikt wære nærwærendhæ oc komæschuldendæ at Iæk Cristinæ her Æffert Møltikæs ridderes aff Wixsiø æfterleuæ. kennes meth thettæ myt opne breff at jæk meth godh williæ hauer wnt een hederlik man oc wælboren her Anders Iæyepsøn Lwngæ riddere myn kæræ swager jnatløsæ alt myt gotz e hwar hælst thet ligger i Iutland oc e hwar thet til pant stor Swo som ær Aardorp oc Aardorppe fang oc all thesse gotzæs til liggæ oc alt annet myt gotz bode myt møthernæ oc arffuæ gotz som jæk ærfdhæ æfther Iens Langædalæ myn kære mothersyster søn meth allæ thessæ for gotzæs til liggelsæ ænktæ vnden taghet meth swo dont welkor at for her Anderz myn kære swager skal allæ thessæ gotz i sin wære haffuæ som han for inløst oc scal opbære orligæ fruct oc landgyldhæ aff the fordhæ gotz oc ænktæ afsla i houetgialden ♦

oc skal han the for gotz brykæ æfter siit nyttæ meth breff oc welkor som the breff vt wisæ ♦

han jnløsær oc som han nyttæligest kan Swo længgæ jæk æller mynæ rættæ arwingæ thennæ for her Anders æller hans arwingæ swo mangæ peningæ oc i so don mynt som for her Anders the for gotz in meth løsær igen gyffuer ♦

Gyffuer jæk forde her Anders fwlkomen makt in atkræfuæ oc in atdelæ allæ andræ mynæ gotz e hwar the hælst liggæ i Iutland e hwar han kan sporiæ the mech til horæ bode møthernæ oc ærffuæ gotz som æy til pant sto men allers e hore donæ mathe the for gotz ære mech aff kompnæ meth vrættæ twangh wælde æller oc lææn æller oc i andræ mothe ♦

oc e hwat gotz forde her Anders for jndelt thøm scal han hauæ i sin brwkende wære oc ther aff opbære orligæ fruct oc landgyldæ Swo længæ jæk æller mynæ arwingæ the forde gotz som in ordhæ deltæ aff for her Anders æller hans arwingæ thøm igen kræffuæ oc tha schulæ the mech æller mynæ arwingæ frij oc vbewornæ igen komæ ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum nobilium videlicet domini Bondonis Duwe militis Aghonis Iacobi Lwngæ Iohannis Iacobi de Tilitzæ Andree Folkerssøn Ottonis Kabel et Iohannis Mathie armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini millesimo quadringentesimo tredecimo dominica invocavit [1v] |

Det skal være vitterligt for alle nulevende og kommende, at jeg Kristine, enke efter hr. Evert Moltke ridder af Veksø, med dette mit åbne brev anerkender, at jeg med god vilje har undt en hæderlig mand og velbyrdig herre, Anders Jepsen Lunge, ridder, min kære svoger at indløse alt mit gods, hvor det nu end ligger i Jylland, og hvor det end står til pant, som er Årdrup og Årdrup fang og alt, hvad der ligger til dette gods, og alt mit andet gods, både mit mødrene og arvegods, som jeg arvede efter Jens Langedal, min kære mostersøn, med alt, der ligger til alt dette førnævnte gods uden nogen undtagelser med sådant vilkår, at førnævnte hr. Anders, min kære svoger, skal have alt dette gods i sin værge, som han får indløst og skal årligt oppebære afkast og landgilde af det førnævnte gods og intet afslå i hovedstolen.

Og han skal bruge det førnævnte gods til sin nytte med brev og vilkår, som de breve udviser.

Han indløser også, som han kan mest nyttigt, så længe jeg eller mine rette arvinger giver denne førnævnte hr. Anders eller hans arvinger igen så mange penge og i sådan mønt, som førnævnte Anders det førnævnte gods indløser med.

Jeg giver førnævnte hr. Anders fuldmagt at indkræve og at inddrive alt mit andet gods, hvor det end ligger i Jylland eller hvor han end kan opspørge både det mødrene og arvegods, som hører til mig, som ikke står til pant, men som ellers er mig tabt på en eller anden måde ved uret tvang, vælde eller også lån eller på anden måde.

Og det gods, som førnævnte hr. Anders får inddrevet, det skal han have i sin brugelige besiddelse og deraf oppebære årlig afkast og landgilde, indtil jeg eller mine arvinger igen kræver det førnævnte gods, som blev inddrevet af førnævnte hr. Anders eller hans arvinger, og så skal det komme mig eller mine arvinger frit og uomtvistet igen.

Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Bonde Due, ridder, Ove Jakobsen Lunge, Jens Jakobsen af Tillitse, Anders Folkersen, Otto Kabel og Jens Mattiasen, væbnere.

Givet i det Herrens år 1413 på Invocavit søndag.