forrige næste
DatoStedNr.Regest
1416. 1. januarRigaDen livlandske ordensmester skriver til Michael Küchmeister, højmester for Den Tyske Orden. Den livlandske ordensmester skriver blandt andet, at en adelsmand fra Harrien ved navn Herman Litel, der fornylig var hos kong Erik 7. af Pommern, under en middag i Roskilde med Peder Jensen Lodehat, biskop i Roskilde, har fået at vide af biskoppen, at kong Erik har fået et nyt råd. Peder Jensen Lodehat skulle endvidere have sagt, at det var bedre, om kong Erik havde beholdt sit gamle råd. Således burde kong Erik ifølge Peder Jensen Lodehat ikke angribe hansestæderne, men derimod Harrien og Wirland.
1416. 2. januarKalundborgPeder (Jensen (Lodehat)), biskop i Roskilde, Navne (Jensen (Gyrsting)), biskop i Västerås, Hans, greve af Naugard og herre til Eberstein, m.fl. bevidner, at de 2. januar 1416 har set et brev udstedt 26. februar 1364 i Rødby på Lolland af Adolf 7., greve af Holsten-Plön, i hvilket grev Adolf erklærer at have modtaget landet Femern som len af kong Valdemar 4. Atterdag, og at han er forpligtet til at tjene kongen og riget med 50 hjelme samt bistå disse i forholdet til andre fyrster og til hansestæderne.
1416. 6. januarHr. Aksel Andersen erklærer at være kommet overens med Sten Basse om et skifte på deres hustruers vegne.
1416. 7. januar[Slagelse]Jesper Klausen pantsætter en gård i Slagelse ved Kalsted Led til Sakse Ødgersen for en gæld på seks mark penninge med det vilkår, at han hvert år skal give Sakse Ødgersen 1 lødig mark i leje af den samme gård.
1416. 13. januarHornum herredViffert Jonsen vedgår at have overgivet en sag til afgørelse ved voldgift. Han og fire af hans venner skal sammen med modparterne i voldgiftssagen og deres fire venner møde op på Vebbestrup kirkegård, hvor sagen skal afgøres med hr. Bonde Due, ridder, som opmand. Hvis hr. Bonde eller nogen af de otte gode mænd af en eller anden grund ikke kan være til stede på det givne tidspunkt, skal en stedfortræder udnævnes. Og hvad voldgiftsmændene siger til forlig, eller hvilken afgørelse hr. Bonde træffer om sagen, hvis voldgiftsmændene ikke kan blive enige med hinanden, binder Viffert Jonsen sig til at holde uden modsigelse.
1416. 18. januarDanzigMichael Küchmeister (v. Sternberg), højmester for Den Tyske Orden, skriver til sine udsendinge ved koncilet i Konstanz vedrørende truslen fra kong Erik 7. af Pommern. Højmesteren meddeler, at kong Erik 7. af Pommern har indledt en krig mod Lübeck, indgået et forbund med kong Vladislav 2. af Polen og hertug Witold af Litauen og nu truer Den Tyske Orden. Derfor anmoder højmesteren sine udsendinge om at opfordre den romerske konge Sigismund til - som om af sig selv - at tilskynde kong Erik til at være venligtsindet mod Den Tyske Orden. Opfordingen til kong Sigismund skal ifølge højmesteren fremsættes af udsendingene på en venlig måde og ikke i form af en klage over kong Erik. I det hele taget må kong Erik ikke få fornemmelse af, at højmesteren står bag dette forehavende.
1416. 23. januarSlagelse herredstingTingsvidne af Slagelse herredsting om trætte mellem hr. Evert Jacobsen og Niels Jensen Sosadel om gods i Slagelse herred.
1416. 27. januarKnud Andersen (Panter) på Svanholm skøder den andel i Strids Mølle, som tilhørte hans hustru Cecilie Evertsdatter (Moltke), til hr. Anders Jakobsen Lunge i Egede, ridder.
1416. 30. januarÅrhus bytingTingsvidne om at Anders Pedersen har skødet halvdelen af en gård, halvdelen af en brønd og en stenkælder til Jens Assersen.
1416. 3. februarWismarRådet i Wismar skriver til rådet i Lübeck angående nogle sørøvere, som hr. Ivan Bryske har fanget.
1416. 9. februarHelsingørKong Erik giver borgerne i Vadstena ret til at bytte sig til seks ottendedele jord i Kvissberg og Huvudstad i Vadstena (Skt. Pers) sogn, som har en gunstig beliggenhed og som nu indehaves af kronens skattebønder. Disse skal have lige så meget jord tilbage af samme bonitet.
1416. 15. februarBrusk herredstingTingsvidne af Brusk herredsting om, at ni bønder og to bymænd for deres sjæles frelse skøder ejendom i Prædikerløkke i Harte sogn til sognepræsten i Kolding.
1416. 19. februarEghard Hake (til Rogesdorf), væbner, forsoner sig med byen Lübeck, efter at han sammen med sine medhjælpere er kommet til at røve noget lybsk gods. Dette er sket under de holstenske herrers krig mod Danmark, Sverige og Norge, da Eghard Hake på holstensk side røvede til søs fra indbyggerne i de tre riger.
1416. 25. februarLübeckDet nye råd i Lübeck underkaster sig med bevilling fra stadens borgerskab stæderne Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg, Wismar, Stettin og Greifswalds afgørelse i striden med kong Erik af Danmark.
1416. 25. februarVereslaf Bonow sælger alt sit gods i Ralswiek på Rügen til Peder (Jensen Lodehat), biskop i Roskilde, og kapitlet i Roskilde for 200 stralsundske mark.
1416. 25. februarKnud Andersen (Panter) af Svanholm, væbner, pantsætter for et lån på 100 mark sølv alt sit gods i Jørlunde i Jørlunde herred, to gårde i Sundbylille og en øde gård i Skenkelsø, til Peder Fælling, på det vilkår, at han og hans hustru Cecilie skal besidde godset på livstid, og at det først kan indløses efter deres død. Indløsningsdagen skal være hvert år til mortensdag, og i indløsningsåret følger indtægterne hovedstolen.
1416. 3. martsLübeckRådet i Lübeck underkaster sig i stridighederne med kong Erik 7. af Pommern en voldgift ved borgmestrene og rådmændene i hansestæderne Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg, Wismar, Stettin og Greifswald.
1416. 24. martsSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier altre i Orte kirke.
1416. 25. marts[Århus stift]Jens Nielsen (Løvenbalk) af Aunsbjerg, ridder, skøder godser til biskop Bo i Århus og hr. Henrik Timmesen, vikar ved Århus Domkirke, for et alter, som han lod oprette i Sankt Klemens kirke i Århus (Århus Domkirke).
1416. 28. martsNiels Påske, væbner, erkender at have lejet Århus kapitels gods i Bryrup. Han forpligter sig til at sætte godset i stand til gengæld for ikke at betale landgilde de første tre år; herefter skal landgilden ansættes til den sædvanlige størrelse for gods i samme sogn. Efter hans død går godset frit tilbage til kapitlet.
1416. 29. martsSplid (Jepsen), væbner på Bornholm, erkender at have solgt et grundstykke i Allehelgens (Nyker) sogn i Åbygård i den østlige del af Hennike Bentsens gård til Peder Bosen, væbner, for fem mark sølv og en tønde tysk øl og lover at skøde den til ham.
1416. 1. aprilSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier altre i Hårby kirke.
1416. 1. aprilDemstrupJens Pele d.Æ., væbner, fra Binderup, skøder to gårde i Udbyneder til hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne), ridder, fra Demstrup.
1416. 1. aprilKøbenhavnDe stralsundske rådsudsendinge Simon v. Urden, Johann Burow og Arnd Brandenborch beder kong Erik 7. af Pommern om at udstede et lejdebrev til udsendingene fra det nye råd i Lübeck, som hidtil er blevet forhindret i at sejle ud grundet vind og vejr.
1416. 3. aprilKalundborg slotKong Erik 7. af Pommern genbekræfter over for de stralsundske rådsudsendinge Simon v. Urden, Johann Burow og Arnd Brandenborch det frie lejde, som han tidligere har givet udsendingene fra det nye råd i Lübeck, eftersom disse udsendinge grundet vind og vejr endnu ikke har haft mulighed for at sejle ud.
1416. 5. aprilKøbenhavnHansereces: forhandlinger imellem hanseatiske rådsudsendinge på den ene side og kong Erik af Pommern og dennes råd på den anden i sagen om den af fire lübeckere angiveligt fremførte bagvaskelse af kong Erik.
1416. 6. aprilRaseborgPeter de Volme skriver til rådet i Reval. I dette brev omtaler han bl.a. vanskelighederne ved at sejle igennem Øresund samt et rygte om, at holstenerne og lübeckerne allerede har angrebet og raseret kong Erik 7. af Pommerns lande.
1416. 22. aprilKøbenhavnStralsunds rådssendebude til deres råd: kong Erik har tilbudt at indløse kong Sigismunds pantebrev, hvorved det nye råd i Lübeck var blevet anerkendt af denne.
1416. 23. aprilEvert (Arnoldsen) Moltke (af Helsinge) giver Jakob Herlugsen Brimle fuldmagt til at indløse det gods i Djurs Sønder herred, som han fik med sin hustru Ingeborg, og som han tidligere havde pantsat til Knud Godskalksen.
1416. 27. aprilKonstanzKonciliet i Konstanz pålægger biskopperne i Oslo, Åbo og Växjö at undersøge, om biskopperne Nils af Linköping og Brynolf (Algotsson) af Skara samt nonnen Ingrid, der grundlagde dominikanerklostret i Skänninge, er værdige til at blive kanoniseret; opdraget sker på foranledning af en supplik på vegne af kong Erik 7. af Pommern, ærkebiskoppen i Lund og andre nordiske gejstlige og verdslige.
1416. 29. aprilSjællands landstingTingsvidne af Sjællands landsting om hr. Evert Jakobsen Krages tilbagekøb af to gårde i Gerlev i Slagelse herred fra Jens Jensen Sosadel.
1416. 1. majKøbenhavnDe af kong Erik af Pommern løsladte lybske borgere yder garanti til de stæder, der har kautioneret for dem.
1416. 2. majKøbenhavnHansestædernes rådssendebude forpligter sig over for kong Erik til at overdrage navngivne lybske borgere til fangenskab i Lund den 24. maj eller at betale løsepenge for disse borgere 4 uger senere på Helsingborg slot.
1416. 2. majPeder Steen (Due), ridder, boende i Vellinge, skøder sin stenhusgård, liggende i Vor Frue Kirkesogn i Roskilde til Ingvar Karlsen, bymand i Roskilde.
1416. 3. majMagnus Nilsson sælger to gårde, en gård der hedder Bäckaryd i Hamneda sogn, og en gård der hedder Viggsjö i Agunnaryds sogn, til Karl Nilsson for 65 mark. Magnus har oppebåret 20 mark og fritager Karl Nilsson for otte lødige mark, som Erland Stud havde vurderet godset til.
1416. 4. majStralsundRådet i Stralsund sender vedhæftet en skrivelse fra hansestædernes sendebude, som var forsamlede i København den 19. april, og beretter, at såvel danske som holstenske krigsfolk er stået til søs.
1416. 4. majSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier Dreslette kirke og skænker aflad til samme.
1416. 4. majHalmstadKarl Nilsson pantsætter en mølle i Stenberga sogn til Karl Nilsson i Ryd mod dennes ret til Birkö og Birkö mølle. Sidstnævnte skal oppebære fem tønder mel.
1416. 4. majBrev på Gravlevgård udstedt af (Lange) Ove Ovesen (Kaas med mur).
1416. 5. majKristine Bosdatter, enke efter hr. Evert Moltke af Veksø, pantsætter sine døtres gård i Atterup (Bavelse sogn, Tybjerg herred) til sin svoger, hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, for en gæld på tretten lødige mark. Med de tretten lødige mark har hun på sine døtres vegne betalt sin svoger Knud Andersen af Svanholm.
1416. 6. majRigaRådet i Riga skriver til rådet i Dorpat, at det ikke vil lade skibe sejle igennem Øresund, førend det har modtaget oplysninger om, hvorledes forholdene er i samt hinsides Øresund.
1416. 15. majOdensebispen Jens' (Ovesen (Jernskæg)) vikar Severinus indvier et alter til Skt. Nicolaus i Brenderup kirke.
1416. 21. majSkemmingeKatrine Knudsdatter, enke efter Niels Larsen af Vårskov (nu: Vårskovgård), skænker mod sjælemesser for sig og sin mand og deres forfædre en gård i Emb i Arninge sogn, Arninge herred (senere: Lollands Sønderherred), som hun havde arvet efter sin søn Lars Nielsen, til det kloster af Birgittinerordenen, der skal oprettes i Danmark (dvs. Maribo kloster).
1416. 24. majLübeckHansereces: beretning om forhandlinger med kong Erik angående forholdsregler over for det lybske oprørsråds 4 medlemmer, der angiveligt skulle have bagtalt ham i Konstanz.
1416. 29. majBiskop Peder af Ribe tildømmer sammen med byrådet i Ribe domkapitlet sammesteds den gård, hvori kannikken Niels Søbo bor.
1416. 29. majnilKong Erik anbefaler Vadstena Kloster til prælaterne på konciliet i Konstanz.
1416. 1. juniBølling herredstingTingsvidne af Bølling herredsting om ribekanniken Anders Broks tilbud til ridderen Jens Skram om at indløse noget gods i Borris sogn, som tilhører fru Adelheid, Lave Urnes enke. Anders Brok blev tilkendt at sekvestrere summen i fjerdingskirken og efter år og dag modtage godset som ejendom.
1416. 3. juniDorpatRådet i Dorpat skriver til rådet i Reval. I nærværende brev nævner rådet i Dorpat, at de hanseatiske rådsudsendinge, som netop har været til møde i København, har sendt et brev til de livlandske stæder vedrørende handlen med Novgorod og sejladsen på floden Neva.
1416. 5. juniRigaDen livlandske ordensmester skriver til rådet i Reval. I nærværende brev opfordrer han rådet i Reval til på hans vegne at forbyde rugudførsel igennem Øresund.
1416. 12. juniKalundborgPeder Jensen, guldsmed og bymand i Kalundborg, oplader fem ørtug (skyld)jord i Kærby, Ars herred, som han har haft i pant af Niels Pedersen, til kong Erik i pant for fem lødige mark.
1416. 13. juniMarienburgMichael Küchmeister (v. Sternberg), højmester for Den Tyske Orden, meddeler den livlandske ordensmester, at han på dennes opfordring vil sende et bud til kong Erik 7. af Pommern for at erklære, at han er uskyldig i, at kong Eriks kapellan er blevet frataget nogle breve.
1416. 14. juniRevalJohannes Ochmann, biskop i Reval, meddeler den livlandske ordensmester, at kong Erik 7. af Pommern skal have sagt, at han vil angribe Livland, når han har fået et forlig i stand med holstenerne.
1416. 15. juniLübeckForlig imellem rådet og borgerskabet i Lübeck mæglet af udsendinge fra hansestæderne Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg, Wismar, Stettin og Greifswald, på den romerske konge Sigismunds befaling og for bl.a. kong Erik 7. af Pommerns skyld.
e. 1416. 16. juniLübeckDe forsamlede rådssendebude skriver til kong Erik, at de er rede til at møde ham, og at de vil tage udsendinge fra kong Sigismund med sig.
1416. 19. juniDorpatRådet i Dorpat skriver til rådet i Reval. I brevet beder rådet i Dorpat rådet i Reval om at sende et brev, som er vedhæftet nærværende brev, til rådet i Visby.
1416. 26. juniDorpatRådet i Dorpat opfordrer rådet i Reval til at advare de skippere, som vil sejle igennem Øresund, om, at Vesterhavet ikke er sikkert grundet tilstedeværelsen af engelske og genovesiske krigsskibe.
1416. 30. juniLeedsKong Sigismund takker hansestædernes rådssendebude, som netop er vendt tilbage fra kong Erik af Danmark, for deres deltagelse ved forhandlingerne mellem Lübeck og kong Erik af Danmark.
1416. 2. juliLunds bytingTingsvidne af Lunds byting om lundeborgeren Peder Andersens skødning af en gård i Lund til lundekanniken Sevid Butze.
1416. 13. juli - 1416. 28. juliSærskilt beretning om de hanseatiske rådssendebudes forhandlinger ved Lollands albue med kong Erik angående den angivelige bagtalelse af denne i Konstanz.
1416. 19. juliFarvandet ud for Lollands albueRådssendebude skriver til kong Erik og beder om et heldigt udfald af de forestående forhandlinger.
1416. 19. juliMarienburgMichael Küchmeister (v. Sternberg), højmester for Den Tyske Orden, erklærer sig over for kong Erik 7. af Pommern uskyldig i Johannes v. Dolens død samt i, at kong Eriks kapellan er blevet frataget nogle breve i Danzig.
[1416. 23. juli - 1418. 12. september]Abbedissen, generalkonfessoren og hele konventet i Vadstena kloster skriver til Maribo kloster og til Pär Jönsson. Konventet i Maribo skal tage imod Pär Jönsson som deres nye generalkonfessor; Pär Jönsson skal velvilligt tage imod sit nye embede; Anders Jakobsson skal have frit lejde til at rejse tilbage til Vadstena, når som helst han ønsker det.
1416. 27. juliFortegnelse over det, som kong Erik har bevilliget, erstattet eller udleveret af de lybske købmænds beslaglagte gods i Skåne.
1416. 28. juliBestemmelser for udsoningen, som 4 medlemmer af det nye råd skulle yde for deres bagtalelse af kong Erik i Konstanz.
1416. 28. juliAnders Jensen kaldet Brun i Næstebølle pantsætter for et lån på 20 mark lybsk en gård i Pederstrup i Longelse sogn til hr. Jens Finsen (Ulfeldt), provst i Assens (Tofte). Indtil gården bliver indløst, oppebærer hr. Jens indtægterne af gården uden modregning i hovedstolen. Indløsningsdagen skal være mikkelsdag (29. september), i indløsningsåret følger indtægten hovedstolen, og indløsningen skal varsles tre gange på Langeland Nørreherreds ting, to gange før sankthansdag (24. juni), og én gang på den derpå følgende tingdag.
1416. 10. augustOdensebispen Jens' (Ovesen (Jernskæg)) vikar Severinus indvier indvier altre i Hjadstrup kirke.
1416. 10. augustBo (Evertsen) Moltke af Hegnede skøder sin svoger hr. Anders Jakobsen Lunge i Egede, ridder, al sin ret i Strids Mølle. Såfremt hans søster fru Eline (Evertsdatter (Moltke)) lever længere end sin mand, hr. Anders, skal hun have den samme ret i møllen.
1416. 11. august - 1416. 10. septemberLübeckHansereces: beretning om kong Eriks krav på hertugdømmet Slesvig og det lybske diplomatis forsøg på at mægle imellem kongen og de holstenske grever.
1416. 14. augustSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier altre til Maria Magdalene, Catharina, Nicolaus og Laurentius i Ellested kirke.
1416. 14. augustFru Abel, enke efter Gert v. d. Herberge, kvitterer for modtagelsen af de 100 lybske mark, som hr. Reimer Sested skyldte hende. I forlængelse heraf erklærer fru Abel hr. Erik (Segebodsen) Krummedige, hr. Otto Sested, hr. Lyder Storm, hr. Siverd Sested og hr. Otto v. d. Knape samt væbneren Siverd Limbek for kvit, ledig og løs, eftersom de havde stillet garanti for Reimer Sesteds lån.
1416. 15. augustLübeckDe hanseatiske rådsudsendinge, som befinder sig i Lübeck, giver rådet i Reval oplysninger om de vanskelige handelsforhold i Norge, hvorover der allerede var blevet klaget på de hanseatiske rådsudsendinges seneste møde, som blev afholdt i København.
1416. 16. augustKøbenhavnAslak (Bolt), biskop i Bergen, eftergiver alle, der besøger Vor Frue og sankt Gertruds kirke i Køge eller rækker dens bygningsfond en hjælpende hånd, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1416. 17. augustLunds bytingTingsvidne af Lunds byting om rådmand Troels Pedersens skødning af en grund i Lund til lundekanniken Sevid Butze.
1416. 18. augustEutinReces fra Eutin.
1416. 18. augustLübeckLübecks kvittering til kong Erik for alle krav på gods, som denne havde beslaglagt i anledning af bagtalelsen i Konstanz.
1416. 23. augustVæbnerne Peter og Hans Tramme erklærer, at de har solgt deres ejendom i landsbyen Husby (Skovby sogn, Arns herred), som tidligere beboedes af Reimer i Husby, med en årlig ydelse på seks hedebyskæpper ("heitschepel") rug og seks høns til Johannes Ghuse, præst i Slesvig, for 12 1/2 lybske mark, samt at den pågældende ejendom er blevet overdraget til Johannes Ghuse på Arns herredsting i Skovby.
1416. 27. augustRigaDen livlandske ordensmester skriver til Den Tyske Ordens prokurator. I nærværende brev meddeler den livlandske ordensmester i forbindelse med nogle forhandlinger angående birgittinerklostret Mariendal ved Reval bl.a., at byen og slottet Reval tidligere har tilhørt kongeriget Danmark, men derefter er kommet til Den Tyske Orden, hvorfor rigerne Danmark, Sverige og Norge nu hader Den Tyske Orden.
1416. 1. septemberLübeckDe hanseatiske rådsudsendinge, som er forsamlet i Lübeck, samt rådet i Lübeck skriver til de livlandske stæder. I nærværende brev omtales det, at de hanseatiske rådsudsendinge under deres seneste møde i København forhandlede om et forbud mod handel med Novgorod.
1416. 1. septemberFlensborgKong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Gudmund Arvidsson for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Gudmund Arvidssons fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.
1416. 1. septemberFlensborgKong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Sven Jönsson for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Sven Jönssons fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.
1416. 1. septemberFlensborgKong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Erik Djäken for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Erik Djäkens fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.
1416. 1. septemberFlensborgKong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Olof Andersson for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Olof Anderssons fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.
1416. 1. septemberFlensborgKong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Jösse Mörk for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Jösse Mörks fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.
1416. 1. septemberFlensborgKong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Peter Bengtsson for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Peter Bengtssons fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.
1416. 7. septemberSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier altre i Allerup kirke.
[1416.] 8. septemberHolbek (Nordfriesland)Kong Erik opsiger grev Henrik den ældre af Holsten den med ham sluttede overenskomst, da han har hjulpet til at gøre kongens folk i Slesvig skade.
[1416. 8. september][Holbek] (Nordfriesland)Kong Erik sender sit fejdebrev til grev Heinrich af Holsten.
1416. 11. septemberFlensborgVidisse af kejser Sigismunds dom vedr. Slesvig, udstedt i Konstanz 14. juni 1415. Rigtigheden af afskriften bevidnes af biskopperne Bo af Århus og Peder af Ribe samt ridderne Algod Mogensen, Bent Nielsen, Ivar Nielsen, Sven Sture, Knud Odsen, Niels Gustavsen og Bent Stensen.
1416. 12. septemberFlensborgKong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Iver Fallesen (Staverskov) for tjeneste af riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Ivar Falsens fædrene og mødrene arvegods såvel som frelst gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.
1416. 16. septemberVarde sysseltingTingsvidne af Varde sysselting, at fru Katerine, Niels Tagesens enke, har skødet sin gård i Sædden i Guldager sogn til Ribe domkapitel for afholdelse af sin årtid.
[f. 1416. 21. september]Katrine Jenskone pantsætter med samtykke fra sin datter Alike Erlands sin gård i Ribe til kannik Jens Pedersen for 40 mark lødigt sølv.
1416. 21. septemberRibe domkirkeBiskop Peder af Ribe bevidner, at Alike Erlands gav sin moder Katrine Jenskone fuldmagt til at sælge, skænke eller pantsætte deres gård mellem Grønnegade og Normandsgade til kannikken Jens Pedersen.
1416. 23. septemberKonstanzkonciliet i Konstanz bekendtgør for den hele Franciskanerorden de Begunstigelser, det efter Ansøgning fra en Del Konventer i Frankrig, Burgund og Touraine har tilstaaet disse som tilhørende den strænge Observans, navnlig med Hensyn til egen Styrelse ved valgte General- og Provincialvikarer, samt træffer forskellige Bestemmelser til deres Beskyttelse mod Forurettelse af Konventualerne etc.
1416. 27. septemberVordingborgKong Erik 7. af Pommern skænker gården Kyse og Kyse fang til det kloster, som skal oprettes i Skemminge (nu: Maribo).
[e. 1416. 27. september]Vidisse af tre breve af kong Erik 7. af Pommern om gods i Grimstrup og Kyse samt om undergivne.
1416. 29. septemberKong Erik af Danmark besvarer borgmester Jordan Pleskows undskyldende skrivelse.
1416. 30. septemberAlard Zarnin skøder Arild Klementsen, kantor i København, en grund i Saltboderne i Skt. Peders sogn i København.
1416. 30. septemberBiskop Peder Lykke af Ribe og abbed Niels Klementsen af Sorø mageskifter dele af biskoppens private gods og klosterets gods på Sjælland.
1416. 9. oktoberYstadHans Hampelman erklærer, at hr. Thomas i Ystad på kong Erik 7. af Pommerns vegne har givet ham fuld erstatning, nemlig 90 lybske mark, for hans andel af det gods, som var blevet frataget lybske borgere i Ystad.
1416. 10. oktoberSkånes landstingSkånes landsting vidimerer Peder Gjarbos brev af 1335. 14. december og Uffe Pedersens brev af 1342. 31. august.
1416. 10. oktoberSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier altre i Gudbjerg kirke.
1416. 14. oktoberLundegårdPeder (Mikkelsen (Kruse)), ærkebiskop i Lund, bekræfter, at Jakob Pedersen, kannik sammesteds, har skænket gods i Malmø, Kylestorp (Äspinge sogn, Frosta herred) og Omma (Åsums sogn, Färs herred) til et alter viet til helligkors og sankt Jakob i Lund domkirke, som han selv har grundlagt, og som ligger ved sydsiden af den store trappe, nær ved korets syddør. Donationen er sket med følgende vilkår: Så længe Jakob Pedersen lever, skal han råde over godset, og efter hans død overgår det frit til domkirkens bygningsfond. Kirkeværgerne skal holde alteret med udstyr og med kapitlets samtykke udpege en egnet præst, som årligt skal modtage fem mark sølv for sin altertjeneste. Der skal holdes følgende daglige messer ved alteret: søndag skiftevis for treenigheden og for søndagen, mandag skiftevis for englene og for alle afdøde kristne, tirsdag skiftevis for helligånden og for skt. Katerine, onsdag skiftevis for skt. Jakob og skt. Nikolaj, torsdag skiftevis for skt. Jakob og skt. Laurentius, fredag for helligkors, og lørdag for Vor Frue. Efter Jakob Pedersens død skal der af indtægterne fra godset også holdes en årtid for ham med uddeling af én mark sølv til de tilstedeværende.
1416. 25. oktoberLauenburgHertug Erich af Sachsen-Lauenburg skriver til rådssendebudene, som er forsamlet i Rostock.
1416. 2. novemberSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), skænker aflad til Hundstrup kirke.
1416. 2. novemberSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), skænker aflad til Stenstrup kirke.
1416. 3. novemberVordingborgJens Nielsen, rådmand i Slagelse, Lydeke Lyneborg, borger i Slagelse, Hans Svanehals og Johan v. Weyen, borgere i Skælskør, Klaus Brun, købmand fra Skælskør samt Ludwig Lohse, købmand fra Danzig, udsteder kvittering til kong Erik 7. af Pommern for dennes betaling for 44½ tønder sild, seks skilling grot pr. tønde. Det samlede beløb på i alt 147 lybske mark og 7 skilling lybsk har de modtaget af Jens Jakobsen på kong Eriks vegne.
1416. 5. novemberRoskildeNotarialinstrument udstedt af Tyge Jensen, klerk i Roskilde stift, at Roskilde domkapitel under bispestolens vakance af frygt for at miste kirkens øvrige gods havde ladet kong Erik 7. af Pommern inddrage borgen København.
1416. 6. novemberNiels Mogensen erklærer ikke at have kendskab til, at Jeppe Krage har skødet sit gods i Gerlev til (Jens Jensen) Sosadel bortset fra en øre skyldjord og nogle penninge i skyld.
1416. 8. novemberRoskildeOverenskomst indgået mellem på den ene side kong Erik 7. af Pommern og Danmarks, Sveriges og Norges rigsråd og på den anden side domkapitlet i Roskilde, at København på begge parters vegne skal overdrages en biskop i rigets råd, indtil den nye biskop af Roskilde bliver indviet. Inden næste kyndelmisse eller senest seks uger efter, at den nye biskop har tiltrådt sit embede, skal et nævn af seks gejstlige og seks verdslige afsige kendelse, om København skal tilhøre kronen eller biskoppen.
1416. 8. novemberSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier et alter i Svanninge kirke.
1416. 12. novemberKøbenhavnKong Erik af Danmark klager til hansestædernes rådssendebude over, at han ikke har modtaget et svar fra dem, som ellers var blevet lovet ham inden for seks uger.
1416. 13. novemberKøbenhavnJens (Andersen Lodehat), udvalgt biskop i Roskilde, lover kong Erik 7. af Pommern at holde den aftale om København, som er indgået mellem kongen og Roskilde domkapitel 8. november 1416.
1416. 13. novemberRigaRådet i Riga skriver til rådet i Lübeck. I nærværende brev omtales det, at de hanseatiske rådsudsendinge under deres seneste møde i København forhandlede om et forbud mod handel med Novgorod.
1416. 18. novemberSjællands landstingTingsvidne af Sjællands landsting med dom om hr. Evert Jakobsen Krages ret til at indløse gods i Slagelse herred, der var pantsat til Jens Sosadel.
1416. 19. novemberThornDe preussiske stæder skriver til hansestædernes rådssendebude, som er forsamlet i Lübeck, og undskylder, at de ikke har kunnet deltage i forsamlingen.
1416. 22. novemberSeverinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier et alter i Sønder Broby kirke.
1416. 22. novemberSeverinus, vikar for odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), skænker aflad til Hellerup kirke (på Fyn).
1416. 25. novemberLandsdommer Jens Gyrstinge overdrager en gård i Atterup (Bavelse sogn, Tybjerg herred) til hr. Anders Jakobsen Lunge, for hvilken han fik 20 mark sølv i pant af hr. Evert Moltke.
1416. 26. novemberHaderslevHr. Hartvig Bryskes' enke Else Pedersdatters kvittering til biskop Peder i Ribe for modtagelsen af 300 lybske mark.
1416. 27. novemberVæbnerne Hans Tramme og Busch Stubberstorp erklærer, at de har solgt deres ejendom i landsbyen Husby (Skovby sogn, Arns herred) til Johannes Ghuse, præst i Slesvig, samt at de vil overdrage deres ejendom til Johannes Ghuse på Arns herredsting i Skovby, så snart der atter er fred i landet.
1416. 7. decemberKøge bytingFragment af tingsvidne af Køge byting om Margrete, enke efter Niels Smed, bymand i Køge.
1416. 8. decemberRostockHansestædernes rådssendebude skriver til kong Erik af Danmark og undskylder, at han ikke har modtaget noget svar fra dem.
1416. 14. decemberÆrkebiskop Jöns (Gerekesson) af Uppsala, biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde, biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Västerås, Trued Has og brødrene Niels og Jon Svendsen (Sparre af Ellinge), riddere, bevidner, at Henrik Gertsen (Ulfstand) og Herman von Ørs (Ulfstand) har tiltalt ærkebiskop Peder (Mikkelsen (Kruse)) angående arven fra deres bror, ærkebiskop Jakob (Gertsen (Ulfstand)). Ærkebiskop Peder svarede, at han ikke ville give dem noget af arven, og at de kunne sagsøge ham for paven.
1416.RigaRådet i Riga skriver til rådet i Dorpat. I anledning af et ved Bornholm strandet skib omtales de privilegier, som kong Erik 7. af Pommern tidligere har givet Riga med hensyn til skibbrud.
1416Knud Henriksen (Gyldenstierne) erklærer, at han ikke har nogen rettighed i Salten Langsø uden abbeden af Voer klosters samtykke og vilje.
1416Tingsvidne om lovlig varsling af indløsning af en pantsat gård i Vinding.
1416Synsbrev om, at Illerup mølledam, der hører til Øm kloster, i opstemmet tilstand lægger beslag på mere, end hvad der svarer til 50 læs enghø.
1416 el. 1466Et skødebrev på det gods i Vedslet, hvori Jens Mikkelsen i Grumstrup havde opnået lavhævd på den ret, som fru Malene havde arvet efter sine forældre.
1416 el. 1418Et pantebrev på en gård kaldet Blommegård i Sejet.
1416Viborg landstingVidisse af Viborg landsting af tre breve om fiskegårde i Sønderå, Rinds herred, og deres tilhørsforhold til Skals kirke.
1416Tingsvidne om Vestervig klosters ret til sagefald af sine tjenere.
1416Lavhævd på eng tilhørende Risager.
1416Et tingsvidne om den grøft, som hr. Peder (Bosen) Høg (til Tandrup) har ladet grave mellem Madsted og Tandrup mark.
1416Vidisse af et brev af kong Erik 7. af Pommern om de kongelige rettigheder over gods i Grimstrup og andetsteds.
1416Hr. Anders Jakobsen Lunge skænker alt sit gods i Skørringe (nu: Vester Skørringe) til Maribo kloster.
1416Margrete Klausdatter (Krumpen) skøder Maribo kloster gods i Sædinge.
1416Oluf Simonsen skøder Maribo kloster gods i Reersø.
1416Inger Everlinsdatters brev om gods i Stangerup, Østofte, Sundby, Nagelsti, Flintinge, Toreby, Hjelm og Radsted.
1416.Niels (Jonsen) Bille (til Solbjerg) kvitterer Antvorskov kloster for ti års landgilde af Årslev.
1416.Peder Torstensen Beyer afstår til Antvorskov kloster al sin ret i en gård i Førslev med et halvt bol jord, som hans moder Maren, enke efter Torsten Kare, tidligere havde skænket klostret.
1416.Jens Pedersen (Kjeldstrup-slægten) erklærer, at Antvorskov kloster har fyldestgjort ham for det gods i Kelstrup, som Peder Jakobsen havde i pant af klostret.
1416.Ivan (Emmekesen) Rathmannsdorf (Limbek) pantsætter to gårde i Stensby til hr. Gregers (Jakobsen, sognepræst i Husby i Vends herred) for otte lødige mark penninge.
1416.Jens Knudsen i Næstved erklærer at have lejet en gård, der ligger sydøst for Næstved Skt. Mortens kirke, af Antvorskov kloster for to skilling grot om året.
1416.Pridbor Rotermund skænker johanniterkommenden i Maschenholz (Rügen) en ager og buskads, som ligger ved kirkegården sammesteds.
1416.Peder Bondesen skænker alt sit løsøre og sin faste ejendom til Antvorskov kloster.
[o. 1416 og senere].Syv breve om Katrine Jenskones gård i Ribe.
[1416 - 1439]Kong Erik 7. af Pommern udsteder et brev i en retsag rejst af Maribo klosters undergivne, vedrørende oldensvin.
[1416 - 1439]Vidisse af et brev udstedt af kong Erik 7. af Pommern til Maribo kloster om et mageskifte af fem gårde i Maglemer.
[Tidligst 1416]Jens Eriksen skænker Maribo kloster en gård i Lundforlund i Slagelse herred.
[Tidligst 1416]Fragment af gavebrev til Maribo kloster.
1416.Niels Esbernsen Bille lejer alt Antvorskov klosters gods i Sønderup.
1416Horns herredsting og Sjællands landstingUffe Pedersen (Skade eller Kraus) af Tørslev og hans hustru Ingerd Jensdatter skænker og skøder på Horns herredsting og Sjællands landsting Sorø kloster seks gårde i Gerlev, Tørslev, Tolstrup og Agerup for sjælemesser og gravsted i klosteret.
forrige næste