forrige næste
DatoStedNr.Regest
1418. 7. januarJens (Bondesen) Due og Sven (Nilsson) Sture, riddere, vidimerer det af ærkebiskop Peder af Lund m.fl. udstedte brev af 3. februar 1417, hvori de henskyder den endelige afgørelse af striden mellem kong Erik 7. af Pommern og biskoppen af Roskilde om København til et nævn af 12 velbårne, sandfærdige og aldrende mænd, bosiddende på Sjælland.
1418. 17. januarKonstanzPave Martin 5. bevilger en supplik af Nicolaus de Tluchaw (Człuchów?), underkammermester i Dobrzyń i Płock stift, på vegne af forskellige personer, blandt andre væbneren Herman Bonow fra Roskilde stift og hans hustru, om at de må lade læse messe ved et rejsealter, også på steder, som er underlagt interdikt, og også før daggry.
1418. 20. januarBiskop Peder af Ribe bekendtgør at hans broder Bent Bille har gjort ham fuldt regnskab for alt, hvad han på hans vegne har modtaget.
1418. 22. januarKonstanzPave Martin 5. pålægger abbeden i Dargum kloster i Cammin stift at overdrage et større præbende i Schwerin til Joachim Moltzan, kannik sammesteds, som er kollektor bl.a. i Slesvig stift.
1418. 25. januarKonstanzPave Martin 5. bevilger en supplik af prioren og brødrene i johanitterklostret i Strasbourg bl.a. om tilladelse til, at Sigge Uddsson, ærkedegn i Skara og kong Erik 7. af Pommerns ambassadør, må have et rejsealter.
1418. 26. januarBenedikte Klausdatter, priorinde i Bosjö benediktinerkloster i Lund stift, og konventet sammesteds giver hr. Aksel Pedersen (Thott) og hans hustru fru Ingeborg del i klostrets og ordenens fromme gerninger, og de lover dem at holde deres begravelse inden for femten dage fra bebudelsen om deres død.
1418. 26. januarnilPaven reserverer for kollektoren Joachim Maltzahn kanonikater og større præbender i Lübeck og Kammin og et højere embede i én af disse kirker, skønt han forud har adskillige andre embeder i Nordtyskland; nogle af disse skal han dog opgive.
1418. 27. januarKonstanzPave Martin 5. bekræfter alle Reval kapitels privilegier og friheder, tilstået kapitlet af såvel paver som af kirkens grundlæggere, de danske konger.
1418. 29. januarKonstanzPave Martin 5. reserverer efter kong Erik 7. af Pommerns anbefaling for Peder Turesen, kannik i Lund, kanonikat og præbende både i Lund og Roskilde, såvel som dignitet, personat eller officium i én af disse kirker, når blot det ikke er det højeste embede efter biskoppen. Lignende skrivelser er samtidig sendt til biskoppen i Concordia og abbederne i Herrevad kloster i Lunds stift og Sorø kloster i Roskilde stift.
1418. 30. januarEdom herreds rådmænd og menighed tilstår at have hyldet hertug Heinrich af Slesvig og svoret at være tro og lydige mod ham som deres rette arveherre og erklærer, at de vil give ham skyld og skat.
1418. 30. januarLundenberg herreds rådmænd og menighed tilstår at have hyldet hertug Heinrich af Slesvig og svoret at være tro og lydige mod ham som deres rette arveherre og erklærer, at de vil give ham skyld og skat.
1418. 30. januarKonstanzPave Martin 5. pålægger Angelus (Barbadicus), kardinalpresbyter af sankt Petrus og Marcellinus, at overdrage stillingen som præceptor i antoniterklostret i Tempzin i Schwerin stift til Guillermus Chachipolli, kannik i antoniterklostret i Vienne; når denne har opnået stillingen, skal han opgive sin stilling som præceptor i Mårkær kloster i Slesvig stift.
1418. 30. januarKonstanzPave Martin 5. pålægger provsten i Eutin i Lübeck stift at reservere et beneficium i Slesvig for Timme Båd, kannik sammesteds og sognepræst i Haddeby i samme stift. Når han har opnået beneficiet, skal Timme opgive sognekirken i Haddeby.
1418. 7. februarOptegnelse om at Sankt-Jacob-Kirche i Gingst på Rügen forenes med Grobe kloster (Pudagla) på Usedom i Cammin stift til evig tid.
1418. 7. februarKonstanzPave Martin 5. pålægger abbeden i Eldena kloster i Cammin stift at forene sognekirken Sankt-Jacob-Kirche i Gingst på Rügen i Roskilde stift samt dennes "custodia" med klostret Grobe (Pudagla) på Usedom i Cammin stift efter supplik af klostret og hertug Vartislav af Stettin, som har skænket klostret patronatsretten til kirken med den hensigt, at kirken skulle forenes med klostret. Når den nuværende sognepræst træder tilbage eller dør, skal klostret udpege en sekulær evig vikar til at varetage gudstjenesten.
[1418]. 10. februarKøbenhavnKong Erik 7. af Pommern meddeler Danzig og de andre preussiske stæder, at retsmødet mellem ham og de holstenske herrer er blevet berammet til at finde sted i Slesvig den 24. juni 1418. Kong Erik ønsker derfor, at Danzig og de andre preussiske stæder sender deres udsendinge til mødet.
[1418]. 10. februarKøbenhavnKong Erik 7. af Pommern meddeler rådet i Reval, at retsmødet mellem ham og de holstenske herrer er blevet berammet til at finde sted i Slesvig den 24. juni 1418. Kong Erik ønsker derfor, at rådet i Reval sender udsendinge til mødet.
1418. 15. februarÅrhusPeder Nielsen Læt, bymand i Århus, skøder Lars Jensen sin gård, som han havde fået i arv efter sin hustrus søster, Kirstine Mikkels, og i hvilken han havde købt sin hustrus brors del.
1418. 18. februarKonstanzPaven befaler ærkebiskoppen i Lund at skaffe Vadstena Kloster gods tilbage, som på længere eller kortere tid med urette var blevet bortforlenet.
[1418. 18. februar]BorgåHr. Claes (Pedersen) Flemming (lagman i Østerland, dvs. lederen af rettertingshandlingen i Finland), ridder, skriver til rådet i Reval. Claes Flemming meddeler, at han har modtaget en alvorlig klage over folkene i Reval fra de af kong Erik 7. af Pommerns undersåtter, som driver handel i Reval. Claes Flemming meddeler, at kong Eriks undersåtter bliver forulempet og uretfærdigt behandlet af folkene i Reval, når de vil drive handel. Endvidere meddeler Claes Flemming, at klagen er kommet bag på kong Erik, idet kongen ikke kender til andet end ære og godhed fra folkene i Revals side, samt idet kong Erik havde en forventning om, at folkene i Reval ville støtte hans undersåtter - ikke forulempe dem. Derfor henstiller Claes Flemming til, at rådet i Reval gør skaden god igen, således at der ikke opstår flere problemer grundet denne sag. Endelig meddeler Claes Flemming, at han forventer, at hr. Krister (Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg Slot) vil tage det ilde op, hvis der opstår flere problemer grundet denne sag.
1418. 19. februarRibes borgmester og rådmænd bevidner Katrine Jenskones overdragelse af tre ejendomme i Grønnegade til byen Ribe og betingelserne i forbindelse med overdragelsen.
1418. 7. martsFrellev Kristiansen (Frille) lejer et stykke jord af Vigerslev Kirke for en årlig afgift på et pund korn. I de første tre år skal Frellev Kristiansen dog ikke betale afgift til Vigerslev kirke, da jorden endnu er ubebygget. Frellev Kristiansen og dennes hustru Ude skal have jordstykket, så længe de lever. Skulle det ske, at Vigerslev kirke efter Frellev Kristiansen og dennes hustrus død ikke ønsker det pågældende stykke jord tilbage, skal en af Frellevs arvinger indtræde som lejer. Skulle det ske, at Vigerslev kirke efter Frellev Kristiansen og dennes hustrus død ønsker det pågældende stykke jord tilbage, skal kirken frit have jordstykket med alt, hvad Frellev Kristiansen har bygget på det. Brevet er til vitterlighed medbeseglet af Otto (Bernekesen) Skinkel ((Søblade) til Iversnæs og Enggård), høvedsmand på Rugård, samt af hr. Johann Bralstorp, præst i Hårslev.
1418. 9. martsDet pavelige kancellis optegnelse om at Jens Andersen (Lodehat) er blevet valgt til biskop i Roskilde og har fået bekræftelse herpå.
1418. 9. martsOptegnelse om at Jens (Andersen (Lodehat)) bliver biskop i Roskilde.
1418. 12. martsKalundborgHemming Smeth og hustru skøder en gård til Skt. Gertruds lav i Kalundborg.
1418. 12. martsAnders Uffesen (Hvide) af Bjørnholm, ridder, tillader brødrene Svenning og Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), der ved hans hjælp har fået adelig frihed af kong Erik 7. af Pommern, at føre hans moders våben.
1418. 14. martsKonstanzPave Martin 5. bevilger en supplik af Hermannus de Buren, sognepræst i Burg på Femern i Odense stift, om at få retten til og provision på kanonikat og større præbende i Schwerin, hvorom han har ført proces ved kurien med nu afdøde Hartwicus Plessen, skønt Hermannus i forvejen har flere nordtyske embeder.
1418. 15. martsMorsø Nørreherreds tingTingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om Nis Jessens sædegård i Tødsø, som blev solgt af Jes Ovesen i Frøslev til Thorkil Mogensen, der gav den til Mikkel Pedersen i medgift for sin datter.
1418. 23. martsKonstanzPave Martin 5. bevilger en supplik af prioren og konventet i Antvorskov kloster om at få bekræftelse på inkorporationen af Vor Frue kirke og Skt. Ibs kapel (i dag Vor Frelsers kirke) i Horsens i Århus stift, som oprindelig blev foretaget af kong Valdemar 4. Atterdag 67 år tidligere.
[14]18. 25. martsLübeckHansestædernes rådsudsendinge og rådet i Lübeck indbyder de livlandske stæders råd til et møde i Lübeck, som vil blive afholdt tre uger før sankthans. På dette møde skal de livlandske stæder bl.a. redegøre for, hvorfor de i strid med Lübecks og Visbys ordrer har tilladt folk at rejse til Rusland, hvilket har været til stor skade for hanseforbundet. Desuden skal der på mødet forhandles om det møde, som skal afholdes sankthansdag mellem kong Erik 7. af Pommern og de holstenske herrer. Endelig indskærper hansestædernes rådsudsendinge og rådet i Lübeck over for de livlandske stæder, at de skal huske at give deres udsendinge fuldmagter med til mødet, samt at de under alle omstændigheder skal være til stede under mødet mellem kong Erik og de holstenske herrer på sankthansdag, såfremt de er forhindrede i at være til stede under det møde, som skal holdes tre uger før sankthans.
[1418.] 4. aprilLundKong Erik 7. af Pommern skriver til ordensmesteren i Livland. Kong Erik meddeler, at hans høvedsmænd i Finland har fortalt ham, at hans undersåtter, som plejer at drive handel i Reval, er blevet beskadiget, forulempet og forurettet af folkene i Reval. Endvidere skriver kong Erik, at han er blevet meget ked af at høre om dette, idet han aldrig tidligere har modtaget sådanne klager over folkene i Reval, og idet ordensmesteren i Livland og folkene i Reval aldrig har budt kong Erik andet end kærlighed og venskab. Derfor ønsker kong Erik, at ordensmesteren skal sørge for, at folkene i Reval yder kong Eriks undersåtter retfærdighed.
1418. 7. aprilKonstanzPave Martin 5. bevilger en supplik af Gerlacus Sasse, klerk fra Bremen stift, om at få provision på helligtrekongers alter i Slesvig domkirke, ledigt efter den tidligere indehaver Fedder (Frederik) Jakobsens død.
1418. 7. aprilKonstanzPave Martin 5. bevilger tre supplikker af kong Erik 7. af Pommern. Den første om at bekræfte hans indstiftelse af birgittinerklostrene i Maribo, at tage dem under pavestolens og skt. Peters beskyttelse og at give dem de samme privilegier som de andre klostre af samme orden. Den anden om at bevilge 7 års og 280 dages aflad til alle, der besøger et af birgittinerklostrene Vadstena i Linköping stift, Mariendal i Reval stift, Marienwold i Ratzeburg stift og Maribo i Odense stift og deltager i gudstjenester på helligdagene for klostrenes patroner og på de sædvanlige højtider. Den tredje om at den samme aflad må gælde for besøgende i kapellet for Kristi legeme og apostlene Peter og Paulus i Linköping domkirke.
1418. 7. aprilKonstanzPave Martin 5. pålægger, efter supplik af kong Erik 7. af Pommern, biskoppen i Odense at stadfæste grundlæggelsen af klostrene i Maribo, som er blevet grundlagt af kongen med samtykke af biskoppen i Odense og Hans Kesing, sognepræst i Skimminge, idet kongen inddrog sognekirken i Skimminge og lod bygge klosterbygninger og gav klostrene patronatsret, kirken og forskellige besiddelser.
1418. 7. aprilKonstanzPave Martin 5. giver Jakob Larsen, klerk fra Viborg stift, syndsforladelse for i over et år at have været i besiddelse af sognekirken i Sollentuna og den dermed annekterede sognekirke i Ed i Uppsala stift uden at lade sig præstevie; dog skal han opgive kirkerne.
1418. 4. aprilKonstanzPave Martin 5. pålægger biskoppen i Ciudad-Rodrigo og provsterne i Lund og Västerås at overdrage kirken i Sollentuna i Uppsala stift til Jakob Larsen, klerk fra Viborg stift, skønt han har pavelig provision på et kanonikat med ventebrev på præbende i Uppsala.
[f. 1418. 7. april]Koncept til første punkt af DD 1418. 7. apr., nr. 14180407002.
[f. 1418. 7. april]Koncept til første punkt af DD 1418. 7. apr., nr. 14180407002.
1418. 10. aprilHr. Jakob (Andersen) Lunge i Stadager skøder sin fader hr. Anders Jakobsen Lunge i Egede en gård i Skørpinge mod betaling.
1418. 20. aprilKonstanzPave Martin 5. erklærer den af Johannes (Dominici), kardinallegat for Angelus Corario, dengang kendt som pave Gregor 12., foretagne forflyttelse af Johan (Skondelev), biskop i Slesvig, fra Slesvig til Cammin, foretaget under foregivelse af, at bispestolen stod tom efter den tidligere biskop Nicolaus (von Schippenbeils) død, for ugyldig; bispestolen var nemlig allerede besat af Magnus (von Sachsen-Lauenburg), som pave Johannes 23. efter afdøde pave Alexander 5.s bestemmelse havde indsat efter at have afsat biskop Nicolaus.
1418. 23. aprilÆbelholt klosterPrior, subprior, sakristan og hele konventet i Æbelholt kloster bekendtgør, at de efter abbed Bent Esbernsens død har valgt broder Mads Mortensen, præst, som ny abbed, og at denne har taget imod valget. Samtidig anmoder de dem, som det tilkommer, om at bekræfte valget.
1418. 25. aprilVeddigePeder Tuesen, abbed i Ås kloster, og konventet samme sted erklærer at skylde Anders Knudsen 40 lødige mark for en gård kaldet Freadal i Ölmevalla sogn. Anders Knudsen skal beholde gården, indtil pengene er betalt, hvorefter han skal overgive den til klostret.
1418. 26. aprilLille herredstingTingsvidne af Lille herredsting om, at en gård i Lille herred tilhører Skt. Magnus alter i Roskilde og ikke kongen.
1418. 30. aprilRoskildeFru Elsebe (Henningsdatter) Podebusk udsteder en kvittering til Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, for godt regnskab af hendes gods i Jylland, som Peder (Jensen (Lodehat)), biskop i Roskilde, i sin tid og efter ham biskop Jens har haft i varetægt.
1418. 30. aprilKonstanzLudovicus Alamandi, stedfortræder for den pavelige kammermester Franciscus (de Conzieu), pålægger to kanniker i Lübeck samt biskoppen i Roskilde og Jens Poulsen, ærkedegn i Lund, at undersøge nogle tvivlsomme punkter i de regnskaber, som Lodovico di Baglioni, pavelig kollektor i de tre riger, har aflagt.
1418. 1. majElav Jensen giver hr. Lars (Larsen) Hvas (den yngre af Ormstrup) og arvingerne efter hr. Elav Elavsen (Bild) afkald for alle sager og breve, som var imellem dem, med undtagelse af de breve, der vedrører Hvinningdal, en gård i Røgen og Kraruplund.
1418. 5. majOdenseBorkard Limbek og hustru Anne Arnvidsdatter skøder gods i Bårse herred til biskop Peder i Ribe.
1418. 7. majFyns landstingTingsvidne af Fyns landsting om et mageskifte mellem Borkard Limbek og hans hustru Anne Arnvidsdatter.
1418. 7. majKonstanzPave Martin 5. pålægger efter supplik af bl.a. kong Erik 7. af Pommern og ærkebiskopperne af Uppsala, Lund og Nidaros biskopperne i Oslo, Åbo og Växjö at foranstalte undersøgelser af undergerninger foretaget af biskop Nils i Linköping, biskop Brynolf (Algotsson) i Skara og nonnen Ingrid i Skenninge samt af disses liv, og paven bekræfter samtidig Konstanzkonciliets bestemmelse i samme anledning.
1418. 7. majKonstanzPave Martin 5. bevilger en supplik af kong Erik 7. af Pommern om bekræftelse af birgittinerordenens regel og om at få det overdraget til ærkebiskoppen i Uppsala og biskoppen i Linköping at verificere dokumenterne i Vadstena om Birgittas kanonisation og derefter bekræfte kanonisationen.
1418. 9. majKonstanzPave Martin 5. pålægger biskopperne i Ribe og Odense at modtage troskabseden af Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, på vegne af paven. Biskop Jens skal derefter sende eden til paven skriftligt og beseglet.
1418. 12. majThistedRetten i Thisted henviser en strid mellem hr. Anders Jakobsen [Lunge] og hr. Niels Strangesen [Bild] om et pants gyldighed til kongens og hans råds afgørelse.
1418. 13. majThistedNiels Strangesen (Bild) af Nordentoft, ridder, bekendtgør ikke at have nogen ret til Årup eller Årup mølle eller til noget af det gods, der ligger i Thy, som Jens Pedersen Langdal havde pantsat til hr. Kristian Vendelbos tidligere foged på Søborg, Jens Pedersen. Hvis Niels Strangesen imidlertid havde nogen ret dertil, overlader han den nu til hr. Anders Jakobsen Lunge.
[1418.] 14. majLinköpingKong Erik 7. af Pommern opfordrer rådet i Reval til ikke at understøtte russerne med tilførsler og fornødenheder.
[1418.] 21. majLübeckRådet i Lübeck skriver til rådet i Reval. Rådet i Lübeck meddeler, at det efter rådet i Revals ønske har skrevet til kong Erik 7. af Pommern vedrørende hr. Krister Nilsson (Vasa), foged på Viborg slot, samt at det vil fortælle rådet i Reval, hvad kong Erik svarer. Desuden meddeler rådet i Lübeck, at det har skrevet et brev til hr. Krister, og at dette brev er vedhæftet nærværende brev. I den forbindelse ønsker rådet i Lübeck, at rådet i Reval sender det pågældende brev til hr. Krister ved dets eget sendebud, samt at rådet i Reval fortæller rådet i Lübeck, hvad hr. Krister svarer på dette brev. Endvidere indskærper rådet i Lübeck over for rådet i Reval, at det skal huske at sende udsendinge til det møde, som skal holdes i Lübeck to uger før sankthans. Det er dog i orden, hvis udsendingene kommer til selve sankthans eller lidt efter. Endelig beder rådet i Lübeck rådet i Reval minde de andre stæder i Livland om at sende udsendinge til mødet i Lübeck.
1418. 21. majRigaRådet i Riga skriver til rådet i Reval. Rådet i Riga meddeler, at det netop har modtaget en skrivelse fra rådet i Lübeck til de livlandske stæder i almindelighed og til rådet i Reval i særdeleshed. Rådet i Riga meddeler, at det har læst skrivelsen fra rådet i Lübeck, og at det nu sender skrivelsen videre til rådet i Reval sammen med nærværende brev. Endelig beder rådet i Riga rådet i Reval om at give dets rådsudsending besked på at sørge for et hus i Lübeck, hvor rådsudsendingen fra Reval og rådsudsendingene fra Riga kan spise og overnatte i fællesskab, såfremt Revals rådsudsending skulle ankomme til Lübeck før rådsudsendingene fra Riga.
1418. 23. majRigaRådet i Riga skriver til rådet i Dorpat om forhandlingerne med kong Erik 7. af Pommern angående handlen med russerne.
1418. 24. majEt lavhævdsbrev på Thomasbjerg ved Kragelund (Hids herred).
1418. 26. majFirenzeMartini Vti papæ bulla de studio generali in Dania constituendo. - Florentiæ, VII. cal Iunii, pontif. anno secundo.
1418. 30. majBernMagister Oluf Jakobsen, som er prokurator ved kurien, får kanonikat og præbende i Uppsala, skønt han forud har kantoriet i Lund, kanonikater og præbender i Lund og Roskilde og dispensation til at få og beholde to ellers uforenelige embeder.
1418. 30. majBernPave Martin 5. løser Jens Finsen (Ulfeldt), kong Eriks kapellan og kannik i Lund, for enhver skyld, han har pådraget sig ved uden tilladelse at have forenet embedet som provst i Tofte, som er forenet med sognekirken i Gamtofte, med sognekirken i Hjulby, alle i Odense stift, og han pålægger ham samtidig at opgive begge. Da Jens af kong Erik blev præsenteret til embedet som provst i Tofte, som var ledigt efter den tidligere indehaver Jens Schultes død, skønt han i forvejen besad sognekirken i Hjulby, indsatte Jens (Ovesen), biskop i Odense, ham i embedet, og han besad begge i mere end et år; dette blev bragt for pave Johannes 23., som løste ham for al skyld, han derved havde pådraget sig, og pålagde ham at opgive begge, og samme dag pålagde han Andreas (de Escobar), biskop i Ciudad Rodrigo, samt to andre, atter at indsætte ham i begge embeder, så snart han havde opgivet dem, med dispensation til at forene dem i syv år, på den betingelse at han derefter enten skulle bortbytte provstiet eller sognekirken til et embede, der var foreneligt med det andet, eller opgive sognekirken i Hjulby. Efter at begge bestemmelser var blevet eksekveret, besad Jens begge embeder i syv år, og ved slutningen af perioden fik han dispensation af Peder (Mikkelsen (Kruse)), ærkebiskop i Lund, til at forene de to embeder i yderligere syv år, skønt denne fortsættelse af dispensationen stred imod de kanoniske regler; dog har han ikke efter de første syv år modtaget indtægter fra embederne. Derfor har Jens anmodet om at paven vil træffe afgørelse i sagen.
1418. 30. majBernPave Martin 5. pålægger abbeden i Holmekloster i Odense stift, ærkedegnen i Roskilde og provsten i Odense at overdrage Jens Finsen (Ulfeldt), kannik i Lund, provstiet i Tofte og sognekirken i Hjulby, som er forenet med sognekirken i Nyborg, begge i Odense stift, så snart han ifølge pavens bestemmelse (DD 1418. 30. maj, nr. 14180530002) har opgivet dem begge, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Roskilde og Århus stifter samt hospitalet i Assens; Jens skal have tilladelse til at forene provstiet og sognekirken i 5 år, hvorefter han enten skal bortbytte provstiet eller sognekirken til et embede, der er foreneligt med det andet, eller opgive sognekirken i Hjulby.
1418. 31. majSallinge herredstingTingsvidne af Sallinge herredsting om, at Niels Pedersen er ærværdig, forstandig og fribåren.
1418. 31. majBernPaven overdrager kollektoren Joachim Maltzahn kanonikater med ventebreve på større præbender i Lübeck og Kammin og et højere embede i een af disse to kirker samt giver ham dispensation til i 10 år dermed at forene besiddelsen af flere andre embeder i Nordtyskland, når han blot opgiver sognekirken i Bard i Schwerin stift (cf. A.P. nr. 5679)
1418. 10. juniVordingborgKong Erik 7. af Pommern meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at han ønsker, at de alle deltager i mødet den 24. juni i Slesvig, således at han kan udvælge fire hansestæder, som skal optræde som voldgiftsdommere på hans vegne.
[1418]. 11. juniSlesvigHertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at hertug Heinrich af Slesvig forgæves har forsøgt at finde fire hansestæder, som kan optræde som voldgiftsdommere på hans vegne. Derfor ønsker de, at rådsudsendingene udvælger fire stæder for ham.
[1418. 11. - 19. juniLübeck]Hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Lübeck, meddeler hertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten, at de vil sende udsendinge til retsmødet den 24. juni i Slesvig, såfremt udsendingene får frit lejde af hertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten.
[1418]. 14. juni[Lübeck]Richard Lange meddeler rådet i Reval, at han den 11. juni 1418 er anløbet Trave. Den 12. juni er Hermann Bobbe fra Riga ankommet, og den 14. juni er mange udsendinge fra andre hansestæder ankommet. Der har endnu ikke fundet et møde sted, men Lange har talt med fire eller fem mænd fra Lübecks råd vedrørende hr. Krister Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot. Lange har kunnet fornemme, at folkene fra Lübeck og kong Erik 7. af Pommern alligevel ikke er så enige, som man havde troet i Reval. Uenigheden skulle skyldes kongens råd og altså ikke kongen selv. I forlængelse heraf har Jordan Pleskow fortalt Lange, at man har skrevet til kong Erik vedrørende hr. Krister Nilsson (Vasa).
1418. 14. juniRigaOrdensmesteren i Livland skriver til rådet i Reval. Ordensmesteren meddeler, at han har modtaget et brev fra kong Erik 7. af Pommern (DD 1418. 4. apr., nr. 14180404001), hvori kongen klager over, at folkene i Reval har skadet, forulempet og forurettet hans undersåtter. Ordensmesteren meddeler i den forbindelse, at han har vedlagt en afskrift af kong Eriks brev. Endvidere meddeler ordensmesteren, at han ikke tidligere har hørt om forulempelsen af kong Eriks undersåtter. Dels undrer det ham, dels er han ked af, at rådet i Reval ikke tidligere har skrevet til ham angående denne sag, for nu ved han ikke, hvad han skal skrive til kong Erik. Ordensmesteren meddeler imidlertid, at han har skrevet til kong Erik, at han vil tale med rådet i Reval for at høre, hvad sagen drejer sig om. Endvidere henstiller ordensmesteren til, at rådet i Reval yder kong Eriks undersåtter retfærdighed, såfremt det er rigtigt, at folkene i Reval har påført kong Eriks undersåtter skade. Dette skal rådet gøre for at forhindre, at folkene i Reval eller andre købmænd i Livland vil blive påført skade eller hindringer på grund af sagen. Endvidere meddeler ordensmesteren, at han har hørt, at kong Eriks undersåtters salt og andre handelsvarer har måttet ligge under åben himmel i Reval, og at kong Eriks undersåtter hverken har fået lov til selv at tage varerne eller give dem videre til andre. Dette lyder ifølge ordensmesteren som en stor uretfærdighed, idet en del af kong Eriks undersåtter ikke er medlemmer af hanseforbundet. Endelig henstiller ordensmesteren til, at rådet i Reval kommer overens med kong Eriks undersåtter, så de ikke behøver at udfærdige flere klager over folkene i Reval.
1418. 16. juniFirenzePræsten Hermannus Kule fra Kammin stift får ny provision på sognekirken i Sagarde på Rügen (cf. A.P. nr. 5691)
1418. 17. juniBonde Jakobsen (Thott) af Krageholm, væbner, overlader en gård i Lyngsjö til hr. Jens Lund (Lunds domkirke), for afholdelse af en sjælemesse årligt i Lunds kirkes kor for Niels Frendesens sjæl, mod en gård i Årsjö der tidligere havde været givet til det samme formål.
[1418. 19. juniItzehoe]Grev Heinrich af Holsten giver hansestædernes rådsudsendinge frit lejde til mødet 24. juni 1418 i Slesvig.
1418. 20. juniLübeckHeinrich v. Tellechten og Richard Lange meddeler rådet i Reval, at hansestæderne har besluttet at sende rådsudsendinge til kong Erik 7. af Pommern for at drøfte diverse misforhold.
1418. 20. juniHornum herredstingTingsvidne af Hornum herredsting om Bislev kirkes rettigheder til bl.a. en sø og en eng.
[1418]. 21. juni[Lübeck]Richard Lange meddeler rådet i Reval, at de fleste af hansestæderne er ankommet, og at de har forhandlet i fem dage, hovedsagelig vedrørende striden mellem de holstenske herrer og kong Erik 7. af Pommern. Desuden er kejserens udsendinge ankommet. De har haft mange drøftelser med hansestæderne, men man er ikke kommet til nogen afgørelse, og kejserens udsendinge vil blot have penge. Hansestæderne har svaret kejserens udsendinge, at spørgsmålet om pengene vil blive taget op igen, når hansestæderne er vendt tilbage fra mødet 24. juni i Slesvig vedrørende striden mellem holstenerne og kong Erik. Lange er dog overbevist om, at hansestæderne ikke vil give kejserens udsendinge penge eller andet gods. Endvidere meddeler Lange, at folkene fra Lübeck og Hamburg endnu ligger ud for Friesland. De har erobret en bark fra fetaljebrødrene, og fetaljebrødrene tør ikke komme frem. Hansestæderne vil også drøfte sagen om fetaljebrødrene, når de kommer tilbage fra mødet den 24. juni. Endvidere meddeler Lange, at han vil gøre sit bedste i sagen om hr. Krister Nilsson (Vasa) (høvedsmand på Viborg) på mødet i Slesvig. Endelig meddeles det, hvorledes et skib, som var sejlet fra Elben med meget gods fra Novgorod, er blevet kapret ud for flodmundingen Zwin i Flandern af folk fra Pikardiet. Der er derfor blevet skrevet til hertugen af Burgund, eftersom kapringen er foregået i hans område. Hertugen af Burgund opholder sig for tiden i Paris, men man håber, at han på tilbagevejen vil komme forbi Pikardiet for at hjælpe i sagen.
1418. 22. juniSjællands landstingTingsvidne af Sjællands landsting om Niels Pedersens skødning af alt sit gods i Ølsemagle til kapitlet i København.
1418. 23. juniTingsvidne om, at (Jens Pedersen) Lillemunk (af Tungelund) skøder en gård i Aptrup (Houlbjerg herred) til Tvilum kloster.
1418. 23. juniTue Nielsen (Vind?), ridder, pantsætter Anders Asmundsen, værkmester, et øde bol i Birket og en gård i Magletving for otte lødige mark.
1418. 24. juniGottorpHertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten udnævner væbneren Hartwig v. Bülow til opmand i striden mellem dem og kong Erik 7. af Pommern om hertugdømmet Slesvig i stedet for hertug Bernhard af Braunschweig, idet denne er blevet syg.
[1418]. 26. juni[Lübeck]Rådet i Lübeck meddeler hansestædernes rådsudsendinge, som deltager i forhandlingerne mellem kong Erik 7. af Pommern og de holstenske herrer i Slesvig, at rådet efter rådsudsendingenes ønske har opfordret de andre hanseatiske rådsudsendinge, som i mellemtiden er ankommet til Lübeck, til at tage til Slesvig for at deltage i forhandlingerne. Rådet i Lübeck opfordrer i den forbindelse hansestædernes rådsudsendinge i Slesvig til selv at skrive til de andre rådsudsendinge for at få at vide, om disse vil deltage i forhandlingerne eller ej.
1418. 28. juniJelling sysseltingTingsvidne af Jelling sysselting om fru Ingeborg Strios skifte med sine stedbørn.
1418. 28. juniSallinge herredstingVidisse af Sallinge herredsting af tingsvidne af Sallinge herredsting af 1330. 1. oktober.
1418. 29. juniRevalRådet i Reval skriver til hr. Krister (Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot). Rådet meddeler, at det har modtaget hr. Kristers brev, hvori han skriver, at rådet skal lade kong Erik 7. af Pommerns undersåtter rejse til og fra Reval uden hindringer. Rådet svarer, at det ikke er rådets sag alene at afgøre dette spørgsmål. Derimod er det hele hanseforbundets sag, idet russerne har påført hele hanseforbundet stor skade. Derfor har hanseforbundet forbudt alle købmænd at handle med russerne. Endelig meddeler rådet, at det ikke er forbudt for kong Eriks undersåtter at fragte gods til eller fra Reval, blot godset ikke føres til russerne.
[1418. 29. juniReval]Rådet i Reval skriver til hr. Claes (Pedersen (Flemming), lagman i Østerland, dvs. lederen af rettertingshandlingen i Finland). Rådet i Reval takker for det brev, som hr. Claes har sendt til rådet indeholdende oplysninger om kong Erik 7. af Pommerns købmænds klager over de skader, som rådet har påført dem. Rådet i Reval meddeler, at det har forstået, at der er opstået konflikt mellem russerne på den ene side og hanseforbundet på den anden side, samt at det derfor er blevet forbudt hansekøbmændene at handle med russerne. Af den årsag erklærer rådet over for hr. Claes, at det skal være forbudt at føre gods fra Reval til Rusland. Endvidere gør rådet i Reval hr. Claes opmærksom på, at det ikke er forbudt at føre gods fra Reval til kong Eriks riger, såfremt man sikrer sig, at det ikke føres til Rusland. Endelig beder rådet i Reval hr. Claes om at underrette hr. Krister (Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot) om Revals regler for handlen i området.
[1418. 5. juli - 1419. 4. juli]DorpatRådet i Dorpat skriver til rådet i Reval. Rådet i Dorpat meddeler, at det har modtaget rådet i Revals brev med kong Erik 7. af Pommerns brev. I den forbindelse meddeler rådet i Dorpat, at det har sendt kong Eriks brev videre til rådet i Riga, og at det har bedt rådet i Riga om at sende en kopi af brevet til rådet i Lübeck. Rådet i Dorpat har skrevet til rådet i Riga, at det på de livlandske hansestæders vegne skal bede rådet i Lübeck om at drøfte sagen med de andre hansestæder, som ligger i nærheden af Lübeck. Desuden skal rådet i Riga bede om, at Lübeck og de andre hansestæder i nærheden af Lübeck forsøger at komme frem til den bedste løsning, således at hansestæderne og hansekøbmændene ikke kommer til at lide overlast i fremtiden. Endvidere anbefaler rådet i Dorpat, at rådet i Reval skriver et brev til kong Erik på vegne af de livlandske stæder, idet kong Eriks udsending befinder sig i Reval. Endvidere anbefaler rådet i Dorpat, at rådet i Reval skriver til kong Erik, at de livlandske hansestæder i ydmyghed har modtaget og forstået hans brev, og at alle de livlandske hansestæder er kede af, at sagen er til så stor ulejlighed for kong Erik. Endelig ønsker rådet i Dorpat, at rådet i Reval skriver, at de livlandske hansestæder har skrevet til rådet i Lübeck og de andre hansestæder i nærheden af Lübeck for at få dem til at gøre deres bedste, for at sagen kan bilægges med venskab.
[1418]. 8. juliPinnebergGrev Adolf af Schauenburg skriver til hansestædernes rådsudsendinge med ønske om, at de skal bistå hertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten, som har overholdt mødet i Slesvig 24. juni 1418, i sagen mod kong Erik 7. af Pommern, som ifølge grev Adolf ikke har overholdt mødet i Slesvig, for at kong Erik ikke skal fortsætte med at øve uret og vold mod dem.
1418. 9. juliLübeckRichard Lange meddeler rådet i Reval, hvorledes hansestæderne og de holstenske grever forgæves har ventet på kong Erik 7. af Pommern ved det møde, som var berammet til Slesvig by.
1418. 11. juliLollands albueVidnesbyrd om kong Eriks repræsentanters tilstedeværelse ved retshandlingen i Slesvig 24. juni 1418.
1418. 11. juliForstenaEsger Torbjörnsson giver to gårde i Halland, en i Faurås i Vinberg sogn og en i Okome, til sin hustru Ingrid Siggesdotter i morgengave, efter Västgötsk lov. Hvis de får børn sammen, vil morgengaven regnes som børnenes mødrene- og ikke fædrenearv.
1418. 12. juliEskil Jepsen forpligter sig til hvert år at give Jens Gunnesen en øre korn for det gods der ligger i Tjele, og som han har fået af ham, på det vilkår at samme gods tilfalder Skt. Marias Kloster i Viborg efter den sidstnævntes død.
1418. [f. 12. juli]Viborg slotKrister Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot, anmoder rådet i Lübeck om at få indbyggerne i Reval til at afstå fra den vold, som de udøver mod kong Erik 7. af Pommerns undersåtter. Indbyggerne i Reval retfærdiggør volden med, at hansestæderne ifølge dem har bestemt, at de skal gøre det.
1418. 12. juliLübeckRådet i Lübeck svarer hr. Krister Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot, at den vold, som indbyggerne i Reval har udøvet mod kong Erik 7. af Pommerns undersåtter, og som han for nylig har klaget over, er foranlediget af hansestædernes beslutning om at afbryde al handel med russerne, hvilket de også har underrettet kong Erik om.
1418. 13. juliSjællands landstingTingsvidne af Sjællands landsting om, at biskop Peder i Ribe har opbudt og indlagt penge til indløsning af gods i Skippinge herred.
[14]18. 13. juli[Lübeck]Hansestædernes rådsudsendinge meddeler grev Adolf af Schauenburg, at hertug Heinrich af Slesvig med sit råd har været hos dem, og at han dér i lighed med grev Adolf (jf. grev Adolfs brev til hansestædernes rådsudsendinge af 8. juli 1418, DD 1418. 8. jul., nr. 14180708001) har anmodet om rådsudsendingenes bistand i sagen mod kong Erik 7. af Pommern. Rådsudsendingene har svaret hertug Heinrich, at de har fået at vide, at kong Erik på samme måde har anmodet om hansestædernes bistand i sagen mod de holstenske herrer, idet kongen i modsætning til de holstenske herrer mener, at han har overholdt mødet i Slesvig 24. juni 1418. Derfor vil rådsudsendingene nu finde ud af, hvem af de to parter der i højest grad har overholdt mødet.
1418. 13. juliLübeckRådet i Lübeck og hansestædernes rådsudsendinge, som befinder sig i Lübeck, skriver til rådet i Wismar, idet de ønsker, at rådet i Wismar sender nogle andre rådsudsendinge til et møde i Lübeck i stedet for de udsendinge, som rådet i Wismar allerede har sendt til mødet med kong Erik 7. af Pommern.
1418. 14. juliGenèvePave Martin 5. skriver til Magnus, udvalgt biskop i Cammin, og udvider hans frist for at lade sig indvie til de højere gejstlige grader indtil 21. december samme år, og tillader ham at blive viet til alle gejstlige grader på én og samme dag, og af en hvilken som helst biskop han ønsker, idet han gentager, at den af Johannes (Dominici), kardinallegat for Angelus Corario, dengang kendt som pave Gregor 12., foretagne forflyttelse af Johan (Skondelev), biskop i Slesvig, fra Slesvig til Cammin, foretaget under foregivelse af, at bispestolen stod tom efter den tidligere biskop Nicolaus (von Schippenbeils) død, er ugyldig.
1418. 18. juliNæstvedKong Erik 7. af Pommern pålægger Peder Tå, Bille Esbensen, Jens Andersen af Bildsø og Hinzekin Portmand at indføre Bent Bille af Solbjerg i gods i Sønderød i Løve herred.
1418. 26. juliHr. Peder Iversen pantsætter en ødegård beliggende syd for Balle kirkes præstegård til en ukendt.
1418. 27. juliGebennis*Paven giver Helligåndsklostret i Rom bekræftelse på dets privilegier.
[1418]. 4. augustGrev Heinrich af Holsten skriver til hansestædernes rådsudsendinge, at han er forundret over, at de har skrevet til ham for at spørge, om han vil give dem sikkerhed, da de allerede ved, at grev Heinrich og hans folk altid vil give dem sikkerhed.
[1418]. 5. augustLütjenburgHertug Heinrich af Slesvig skriver til hansestædernes rådsudsendinge, at han vil holde freden med kong Erik 7. af Pommern indtil 29. september 1418, og at han indtil da ikke vil tillade nogen at skade hansekøbmændene.
1418. 9. augustÅboGregor, lektor i Stockholm, vikar i klostrene ved kysten for broder Raimund, provincialprior for dominikanerordenen i ordensprovinsen Dacia, billiger udsættelsen af regnskabsafgivelsen i forbindelse med byggeri på klosteret i Åbo.
1418. 9. augustGenèveKlerken Johannes Slore fra Verden stift får et evigt vikariat i Lüneburg, hvorom han havde ført proces ved kurien mod klerken Klaus Sachow fra Lübeck som tillige er provst i Slesvig.
1418. 15. augustAbbeden og konventet i Alling kloster mageskifter Remstrup, Remstrup fang, den grund, som borgen Silkeborg er opført på, samt deres ejendom i Bond (Gjern herred).
1418. 17. augustAnders Mortensen pantsætter en gård i Malmø til Cecilie Henriksdatter for 28 mark sølv.
1418. 18. augustRanders bytingTingsvidne af Randers byting om forliget mellem Stakkede Morten og Jesse Klementsen, bymand i Randers, og Mortens overtrædelse af det givne lejde.
1418. 20. augustForlig mellem Roma kloster på Gotland på den ene side og brødrene Claus og Hans v. Kyde, kaldet Zoye, på den anden side om begge parters besiddelser m.m. i Kolk, Kusal sogn, i Estland.
1418. 27. augustViborg landstingTingsvidne af Viborg landsting om Jakob Kirts skødning af Sønder Tvedskov og Nørre Tvedskov samt tre gårde og en ødegård i Solbjerg sogn i Hellum herred til biskop Lave af Viborg.
1418. 29. augustReinfeld klosterHeinrich 4., hertug af Slesvig, og Erich 5., hertug af Sachsen-Lauenburg, indgår et 10-årigt forbund til opretholdelse af landefreden.
[1418. 27. august]VisbyRådet i Visby lover rådet i Reval, at det vil påbegynde en efterforskning af Claus Doeck, der har drevet sørøveri, og meddeler, at det har anmodet kong Erik 7. af Pommern om det samme.
1418. 21. septemberBorgmestre og rådmænd i hansestæderne Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald udsteder fuldmagt til rådsudsendingene fra rådet i Lübeck til at modtage Tønder slot af hr. Nicolaus v. Buchwald og hr. Detlev v. Ahlefeld.
1418. 26. septemberFramlev herredstingTingsvidne af Framlev herredsting om et mageskifte mellem hr. Markvard Rostrup d. y. og Palle Bryning d. y.
1418. 2. oktoberHermannsdorfSander Machwitz, Den Tyske Ordens foged i Neumark, meddeler Michael Küchmeister (v. Sternberg), højmester for Den Tyske Orden, at kong Vladislav 2. af Polen forsøger at vinde kong Erik 7. af Pommern imod Den Tyske Orden, samt at kongen af Polen har indbudt kong Erik, som nu befinder sig i Pommern, til et hemmeligt møde. Endvidere meddeles det, at kong Erik allerede har frasagt sig det ordensbroderskab, hvorved højmesteren havde optaget kong Erik i Den Tyske Orden som halvbroder, eftersom Den Tyske Orden ifølge kong Erik griber ud efter det, som tilhører kongen.
1418. 7. oktoberPaviaDet pavelige kancellis optegnelse om at Pave Martin 5. har løst biskop Peder (Lykke) fra bispesædet i Ribe og forflyttet ham til ærkesædet i Lund, ledigt efter den tidligere ærkebiskop Peder (Mikkelsen (Kruses)) død. Samtidig har han udnævnt han Kristian Hemmingsen, provst i Roskilde, til ny biskop i Ribe.
1418. 7. oktobernilPaven udnævner Peder (Lykke) til ærkebiskop i Lund.
[1418. 7. oktober]Pave Martin 5. udnævner Kristian Hemmingsen til biskop i Ribe.
1418. 8. oktoberPadise klosterNotarialinstrument af den offentlige notar Jacobus Roblandt, klerk i Reval stift, hvorved abbeden, prioren, den tidligere prior og konventet i Padise kloster i Reval stift efter anmodning af biskoppen og kapitlet i Reval vidimerer et brev af kong Erik 4. Plovpenning af 12[41]. (?) 21. september og et brev af Valdemar 4. Atterdag af 1346. 3. januar.
1418. 12. oktoberSjællands landstingTingsvidne af Sjællands landsting om, at hr. Anders Jakobsen Lunge og hr. Jørgen Rud lovligt har opbudt penge på Ordrup i Voldborg herred og tilbyder indløsning af alle breve.
1418. 13. oktoberAbbed Niels (Klementsen) af Sorø kvitterer Hans Krøpelin for afgiften af det gods han har lejet.
1418. 13. oktoberEt tingsvidne om, at Tord Mikkelsen af Mattrup erklærer ikke at have nogen rettighed i Lars (Larsen) Hvas (den yngre af Ormstrups) gods.
1418. 22. oktoberMogens Andersen af Nees, væbner, skøder en gård i Sejerslev til Dueholm Kloster til gengæld for afholdelse af en ugentlig sjælemesse for Villum Nielsen.
1418. 26. oktoberJohan van Köln, borger i Malmø, erkender at have solgt sin medborger Reineke van Bogel en bod i Malmø og at have modtaget fuld pris herfor.
1418. 31. oktoberKristine Pedersdatter skøder gods i Lyngerup i Horns herred til Erik Jacobsen [Due]
1418. 9. novemberMantuaPave Martin 5. reserverer kanonikat og præbende i Roskilde, ledige ved Kristian Hemmingsens forfremmelse til biskop i Ribe, for Nils Ragvaldsson, skønt han forud har kanonikater og præbender i Linköping og Strängnäs og sognekirken i Björlunda og dennes annekskirke i Gryt. Lignende skrivelser er samtidig blevet sendt til biskopperne i Spoleto, Lübeck og Skara.
1418. 12. novemberMantuaPave Martin 5. bevilger en supplik af Jens Jakobsen, kannik i Lund og kong Erik 7. af Pommerns kansler, om at få provision på provstiet i Roskilde, ledigt ved Kristian Hemmingsens forfremmelse til biskop i Ribe, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Lund og Roskilde og er sognepræst ved Vor Frue Kirke i Kalundborg; alle disse embeder må han i 5 år forene med provstiet.
1418. 13. novemberMogens Andersen (af Nees), væbner, pantsætter en toft i Flade til Dueholm Kloster for en mark sølv.
1418. 13. og 26. novemberMantuaPave Martin 5. bevilger en supplik af Tyge Jensen, klerk fra Roskilde stift, om at få provision på kanonikat og præbende i Roskilde, skønt han i forvejen har provision på kanonikat og præbende i Skt. Johannes i Haug ved Würzburg. Kanonikat og præbende ventes at blive ledige ved, at den tidligere indehaver Jens Gerekesen (Lodehat) har opnået andet kanonikat og præbende sammesteds.
1418. 15. novemberMantuaPave Martin 5. pålægger abbeden i Sorø kloster at overdrage kanonikat og præbende i Roskilde til Jens Gerekesen (Lodehat), skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Roskilde og Uppsala og sognekirken i Stege; dog skal han opgive det kanonikat og præbende i Roskilde, han allerede har. Kanonikat og præbende ventes at blive ledige ved, at den hidtidige indehaver Kristian Hemmingsen er blevet udnævnt til biskop i Ribe.
1418. 15. novemberMantuaPave Martin 5. bevilger en supplik af Jens Gerekesen (Lodehat), kannik i Roskilde, om at lade Jens Madsen få provision på kanonikat og præbende i Roskilde, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Lund og et evigt vikariat i Marienkirche i Lübeck. Kanonikat og præbende ventes ledige ved, at Jens Gerekesen (Lodehat) skal opgive dem i henhold til sin provision på andet kanonikat og præbende sammesteds.
1418. 18. novemberSegeberg slotHeinrich 3., greve af Holsten, stadfæster byen Segebergs privilegier. Som vidne optræder bl.a. Adolf 8., hertug af Slesvig.
1418. 20. novemberFirenzeKontrakt mellem det pavelige kammer og huset Medici i Firenze om indbetalinger af Ludovico Baglioni fra pengeindsamlingerne i Danmark, Sverige og Norge.
1418. 23. novemberRonneburg slotSkrivelse fra Johannes (Ambundi), ærkebiskop i Riga, til Michael Küchmeister (v. Sternberg), højmester for Den Tyske Orden, hvori han omtaler, at hans skib har lidt skade ved en storm ud for Bornholm.
1418. 26. novembernilSupplik fra Tyge Jensen, se nr. 1267 (13. nov. 1418)
1418. 5. decemberKonstanzPaven anbefaler til alle, der ser dette Brev, magister Nicolaus de Leis, der drager som nuntius til Tyskland, Danmark, Norge og Sverige; brevet gælder for seks måneder.
1418. 6. decemberJens Rynkeby, prior for Dalum kloster, og Ingrid, abbedisse sammesteds, skænker gods til fru Ide Bromersdatter til at blive i dennes livslange eje.
1418. 7. decemberMantuaPave Martin 5. bevilger en supplik af Martinus Lemegow, evig vikar ved hellig kors alter i sognekirken i Kiel, om at få provision på et evigt vikariat ved helligtrekongers alter i Slesvig domkirke, ledigt efter den tidligere indehaver Fedder (Frederik) Jakobsens død.
1418. 8. decemberSandemændsbrev angående Nibe, Gelstrup og Grydsted.
1418. 9. decemberMantuaPave Martin 5. bevilger en supplik af Martinus Lemegow, evig vikar ved helligkorsalteret i sognekirken i Kiel i Bremen stift. Den hidtidige sognepræst i Landkirchen på Femern i Odense stift, som lægfolk har patronatsretten til, Johannes Keding, er efter opfordring af Johannes de Scriban, fiskalprokurator ved den romerske kurie, blevet bandlyst, men er alligevel fortsat med at holde gudstjenester. Desuden har han engang såret klerken Godfridus fra Verden, og ved et uheld fået amputeret pegefingeren på sin venstre hånd med det sværd, som Godfridus havde trukket for at forsvare sig, men alligevel er han fortsat med at holde gudstjenester til trods for sin legemsdefekt. Derfor anmoder Martinus om, at paven overlader det til en egnet person at foretage en undersøgelse, og såfremt det forholder sig som beskrevet, at give Martinus pavelig provision på den omtalte sognekirke med patronernes samtykke.
1418. 10. decembernilKong Erik takker kardinalbiskoppen af Albano, Jordanus de Ursinis for en Agnus Dei og for den hjælp, han havde ydet Vadstena klosters udsendinge i Konstanz, samt anbefaler de munke, som nu sendes til Rom, til hans velvilje.
1418. 10. decembernilKong Erik beder paven overdrage ærkebiskoppen i Uppsala og biskopperne i Linköping og Skara at vidimere originalaktstykkerne i Vadstena Kloster angående ordenens konstitutioner og sankt Birgittas kanonisation, og om, at paven derefter vil godkende vidimationerne, uden at originalerne først sendes til Rom.
1418. 10. decembernilKong Erik takker en kardinal for de modtagne falkeklokker og sporer, sender til gengæld en lille ring og beder kardinalen tage sig af Vadstena klosters udsendinge, som nu rejser til Rom.
1418. 10. decembernilDronning Filippa takker kardinalen Antonius Pancerinus af Aquileja for en Agnus Dei og for hans velvilje mod Vadstena klosters sendebud i Konstanz, samt anbefaler til ham munkene Johannes Haquini og Johannes Hildebrandsen, som nu rejser til Rom for klostret.
1418. 10. decembernilKong Erik beder en prælat i Rom anbefale til paven og kardinalen Jordanus de Ursinis de munke, som nu rejser til Rom fra Vadstena kloster.
1418. 13. decemberKristian Pedersen, borger i Lund, sælger Jens Jakobsen, dekan i Lund, en gård i sankt Clemens sogn.
1418. 13. decemberDet pavelige kancellis optegnelse om, at paven har tilstået Peder (Lykke), udvalgt ærkebiskop i Lund, palliet.
1418. 22. decemberFåborg kirkePeder Nagel, official i Sallinge herred, udsteder et sognevidne om salget af en grund nær Stegelbjerg tilhørende kirken til Anders Lavesen.
1418Anders Brun af Næstebølle, væbner, vedkender at skylde hr. Lars Finsen i Løjtved, ridder, 20 lybske mark, for hvilke han pantsætter ham sin gård i Korsebølle i Tranekær sogn. På det vilkår at han hvert år før jul skal give Lars Finsen et pund korn og en skæppe smør. Hvis gælden ikke bliver betalt, har Lars Finsen ret til at tage gården i sin varetægt. Når Anders Brun vil løse gården, skal han give Lars Finsen besked på to ting før skt. Hans dag og et efter, hvorefter gården på den derefter kommende mikkelsdag kan blive indløst.
1418Omtale af Bonde Jakobsen (Thott) af Krageholm, ridder, i Skåne.
1418.Værdiansættelse af fremmede, heriblandt også danske mønter, i byen Lübeck.
[o. 1418?]Mogens Andersen (af Nees), væbner, skøder Dueholm Kloster en gård i Skranderup for sin moders indtræden i klostret.
1418.Brev om et mageskifte af gods i Strøby.
1418KøbenhavnHr. Anders Mortensen (Pep) er blevet brændt for at forfalske et brev fra kong Erik 7. af Pommern, og brevet er blevet sønderskåret.
1418Mogens Mikkelsen overdrager al ret til sit gods i Nørre Vissing til hr. Jens Mogensen (Lang), kannik i Århus.
1418En ukendt person pantsætter to gårde og et møllested i Gesager samt en gård i Årup til Knud Sten for 24 mark sølv.
1418Lars Akselsen og hans hustru Tove skøder en halv gård og en gård i Tange samt en halv gård i Ans til Niels Tordsen. Niels Pedersen Galskyt skøder i samme brev en halv gård i Tange til Niels Tordsen.
1418Gjern herredstingEt synsbrev af Gjern herredsting om markskel mellem Skorup mark og Vejerslev mark og en stadfæstelse af, at Skorup mark har været i Alling klosters besiddelse i mere end 60 år.
1418Jellingsyssels tingTingsvidne af Jellingsyssels ting om, at hr. Svend Udsen, ridder, vedkender sig indløsning af det gods, som han har pantsat til Niels Lavesen.
1418Et skøde på en gård i Mammen.
1418Et skøde på Boller Krat m.m.
1418.Adkomstbrev på en gård i Lønstrup, der var skænket til kirken og præsten i Mårup.
1418.Hr. Jens (Eriksen) Skram skøder Søgård i Sperring til Børglum bispestol.
1418Biskop Peder (Larsen Friis) i Børglum skøder Kragesig til Børglum kloster.
[1418?]Et tingsvidne at hr. Eskild Nielsen (Banner af Lyngholm) har overdraget Madsted til Vestervig kloster.
1418Et sandemandsbrev om Madsted markskel.
1418Tingsvidne om fru Bodils skødning af sit gods i Elsø til Dueholm Kloster.
1418Jakob Eriksens gavebrev på gods i Slemminge.
1418Konrad (Konradsen) Reberg overdrager Maribo kloster en gård i Fuglebæk i Østofte sogn.
1418Borgmestre og råd i Århus lejer jord i byen til Peder Pedersen.
1418Bo Kås’ skøde på en gård i Skallerup i Udby sogn i Bårse herred.
1418Fru Kirsten Andersdatters brev på en gård i Skødstrup i (Øster) Lisbjerg herred.
1418Hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne) overdrager Maribo kloster en gård i Vedby (nu: Nørre Vedby).
1418Hr. Klaus (Esbernsen) Krumpen køber gods i Nørrejylland af Knud Friis.
1418Peder Larsen skænker to gårde i Havløkke til Maribo kloster.
1418.Peder (Larsen) Rårise, væbner, pantsætter sin gård i Førslev, der årligt yder to pund korn, til Evert (Jakobsen) Halvegge (to halve vægger) for 30 mark sølv.
1418.Niels (Jonsen (Bille)), ærkedegn i Roskilde, vidimerer hertug Otto Barn af Braunschweig-Lüneburgs brev fra 22. juni 1241, hvori han skøder Antvorskov kloster en gård i Ramsø med andet gods, syv ørtug jord i Borup og en øre jord i Salløv.
1418.Hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup) pantsætter gods i Rågelund, Holev, Radstrup og Marslev med en årlig afgift på 3½ læster korn til Hartvig (Lorentsen) Heest for 200 stædermark, 200 mark hvide penninge og 400 mark, der er gangbare på Fyn.
1418.Peder Klausen erklærer at have lejet en gård i Skanør af Antvorskov kloster mod en årlig leje på tre skilling grot.
1418Niels Neg og Jens Larsen af Krøjerup skøder og overdrager en gård i Dyrlev til Bent Neg.
1418Forlig imellem abbeden af Næstved Skt. Peder kloster og Anders Persen vedrørende landgilde af en gård i Holme.
1418Jakob Uffesen skøder gods til Næstved Skt. Peder kloster.
1418Jakob Uffesen kvitterer Næstved Skt. Peder kloster for betaling.
1418Rigens kanslers vidisse på fru Elisabeths testamente af 1314 og hendes søn Niels Tuesens skødebrev på gods til Næstved Skt. Peder kloster af 1322.
1418Mathilde, Jakob Uffesens hustru, oplader rettighed til Næstved Skt. Peder kloster.
1418Det kongelige retterting vidimerer Peder Finkenows indstiftelse af Skt. Olavs alter i Næstved Skt. Peder kloster.
1418Jens Andersen (Basse (Nye)) af Bildsø giver afkald på sin arveret til et landbosted i Tømmerup, som faderen Anders Nielsen havde skænket Sorø kloster for et gravsted for sig og sin hustru Helene (Manderup), og lejer gården af klosteret for en årlig afgift.
[f. 1418. 20. januar].Kristian (Frellevsen) Frille skøder et hus på Meldam i Ribe til Ribe kapitel.
1418Niels (Ingemarsen) Grubbe og Oluf (Ingemarsen) Grubbe erklærer at have gods i Tjebberup, Ørslev og Olstrup i forlening på livstid af Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde. Efter deres død skal godset vende tilbage til biskoppen.
1418Niels (Ingemarsen) Grubbe og Oluf (Ingemarsen) Grubbe skøder gods i Vallekilde, Særslev og Skippinge til Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde.
1418Vidisse af Niels (Ingemarsen) Grubbes og Oluf (Ingemarsen) Grubbes skødebrev fra 1418 til Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde på gods i Vallekilde, Særslev og Skippinge.
forrige næste