forrige næste
DatoStedNr.Regest
1429. 9. januarBiskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Odense indvier hovedalteret i Fraugde kirke.
1429. 13. januarHerman Hermansen Trændekop, bymand i København, sælger og skøder en gård, som han har arvet efter sin far og som ligger i Tyskemannegade (nuv. Vimmelskaftet) i Vor Frue sogn, København, til Tale og Birgitte, Hans Godstens døtre.
1429. 23. januarRingstedKong Erik 7. af Pommern udsteder et åbent beskærmelsesbrev for Strängnäs domkirke, hr. Thomas, udvalgt biskop, og kapitlet i Strängnäs samt for de kirker, klostre og gejstlige, som befinder sig i Strängnäs stift.
1429. 24. januarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. bevilger en supplik af Johannes Weghener, klerk fra Bremen stift, om at få provision på et evigt vikariat i sognekirken i Mildsted i Slesvig stift, ledigt ved den tidligere indehaver Bartholomeus Markvardsens resignation; samtidig opgiver Johannes enhver ret til andre beneficier.
1429. 31. januarDet pavelige kancellis optegnelse om at Nicolaus Wolf er blevet udnævnt til biskop i Slesvig efter den tidligere biskop Henricus (von Sees) frivillige resignation.
1429. 31. januarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. udnævner Nicolaus (Wulf), ærkedegn i Slesvig, til biskop i Slesvig, efter at den tidligere biskop Henricus (von See) gennem sin prokurator Nicolaus Hamborg, kannik i Hamborg, frivilligt har indgivet sin resignation til Jordanus (Orsini), kardinalbiskop i Albano. Samtidig er lignende skrivelser adresseret til kapitlet i Slesvig, gejstligheden i Slesvig stift, menigheden sammesteds, alle Slesvig domkirkes undergivne, ærkebiskoppen i Lund og kong Erik 7. af Pommern.
1429. 4. februarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. reserverer kanonikat og præbende i Lübeck for Thomas Rode, skolemester ved Nikolajkirken i Magdeburg; de ventes at blive ledige ved, at den hidtidige indehaver Nicolaus Wulff er blevet udnævnt til biskop i Slesvig.
1429. 5. februarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. reserverer embedet som ærkedegn i Slesvig for Bartholomeus Markvardsen, kannik i Slesvig, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Slesvig, et evigt vikariat i sognekirken i Mildsted og provision på kanonikat og præbende i Haderslev, som han imidlertid ikke er i besiddelse af; når han har opnået embedet som ærkedegn, skal han imidlertid opgive det evige vikariat. Embedet ventes at blive ledigt ved, at den hidtidige indehaver Nicolaus (Wulff) er blevet valgt til biskop sammesteds. Lignende skrivelser er blevet sendt til biskoppen i Adria, abbeden i Ryd kloster i Slesvig stift og dekanen i Lübeck.
1429. 5. februarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. bevilger en supplik af Hinricus Scriptoris, klerk fra Slesvig stift, om at få provision på et evigt vikariat i sognekirken i Mildsted i Slesvig stift til trods for Hinricus' illegitime fødsel som søn af en præst og en ugift kvinde; vikariatet er ledigt ved at Bartholomeus Markvardsen har opnået embedet som ærkedegn i Slesvig.
1429. 11. februarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. bevilger en supplik af Johannes Slore, evig vikar i Bremen og pønitentiarskriver, om at få provision på kanonikat og præbende i Slesvig, skønt han i forvejen har evige vikariater i Bremen og i kirken St. Johannis i Lüneburg i Verden stift og ventebrev på et yderligere embede; ved samme lejlighed frasiger han sig enhver ret, han måtte have til noget andet embede. Kanonikat og præbende ventes at blive ledige ved, at den hidtidige indehaver Nicolaus (Wulff) er blevet udnævnt til biskop sammesteds,
1429. 14. februarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. bevilger en supplik af Hinricus Scriptoris, klerk fra Slesvig stift, om at få dispensation for sin alder, idet han glemte at oplyse, at han kun var 21 år gammel, da han søgte om provision på et evigt vikariat i sognekirken i Mildsted i Slesvig stift (DD 1429. 5. feb., nr. 14290205002); desuden om at få pavebrev om supplikkerne.
1429. 16. februarRom, det pavelige skatkammerDet pavelige kancellis optegnelse om at Nicolaus (Wulf), udvalgt biskop i Slesvig, har lovet at betale servispenge til det pavelige kammer og til kardinalkollegiet, samt de fem mindre afgifter; halvdelen af pengene skal betales inden for 8 måneder, den anden halvdel inden for de næstfølgende 8 måneder.
1429. 17. februarHarre herredstingTingsvidne af Harre herredsting om, at hr. Niels (Mikkelsen) Krabbe (af Østergaard) og hans forældre i mere end 70 år med adelig skattefrihed har haft gården Over Sønderup i Harre sogn i retmæssig besiddelse.
1429. 17. februarRom, Santi ApostoliMunken Jens Ottosen duker, som i 9 år havde været i franciskanerklostret i Ystad, men derefter var forflyttet til klostret i Osnabrück, hvor guardianen og brødrene ikke vil optage ham i deres konvent fordi han var uægte født, får tilladelse til at blive i dette kloster, så han ikke kan fjernes derfra.
1429. 21. februarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. bevilger en supplik af Johannes Makenisse, klerk fra Roskilde stift, om ny provision på kanonikat og præbende samt embedet som skatmester i Güstrow i Cammin stift, som er ledige ved den tidligere indehaver Petrus Bussowes død, og som Johannes Makenisse har ført proces om ved kurien med Johannes Goltsmyt og derved er blevet tildømt.
1429. 25. februarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. bevilger en supplik af Nicolaus (Wulf), udvalgt biskop i Slesvig, som har aflagt troskabseden over for Alfonsus (Carrillo de Albornoz), kardinal(diakon) i Sant'Eustachio, om at få tilladelse til at lade sig indvie til de højere gejstlige grader af en hvilken som helst biskop, på søndage og helligdage, under forudsætning af, at han ellers vil være forhindret, og at der bliver udfærdiget en bulle.
1429. 7. martsLundPeder (Lykke (Bille)), ærkebiskop i Lund, mageskifter en gård i Västra Mölleberga i Bara herred med domkapitlet for gods i Löddeköping, som ærkebiskop Niels (Jensen (Bild)) testamenterede kapitlet for en årtid; årtiden skal nu afholdes for indtægterne af gården i Västra Mölleberga.
1429. 8. martsRom, Santi ApostoliPave Martin 5. bevilger en supplik af bl.a. Georgius Brunswick, klerk fra Schwerin stift og evig vikar i Roskilde, om tilladelse til at blive indviet til de gejstlige grader af en hvilken som helst biskop ved kurien.
1429. 11. martsRom, Santi ApostoliPave Martin 5. bevilger to supplikker af hhv. Georgius Brunswik, klerk fra Schwerin stift og evig vikar i Skt. Ibs kirke i Roskilde, og Johannes Zemmelow, klerk fra samme stift og sognepræst i Landow på Rügen i Roskilde stift, om at få tilladelse til at lade sig indvie til de højere gejstlige grader af en biskop ved kurien på søn- og helligdage, skønt det er uden for de lovformelige tidspunkter; udførelsen overdrages til biskoppen af Orense.
1429. 17. martsKalundborgKong Erik overdrager gods på Lolland til Herman vamme Hagen som livsvarigt pant som følge af dennes ydede tjeneste.
1429. 30. martsKalundborg slotKong Erik 7. af Pommern skriver til ærkebiskop Nicolaus af Bremen. Kong Erik meddeler, at han netop har modtaget ærkebiskop Nicolaus' brev, hvori ærkebiskoppen skriver, at borgerne i Wismar på skændig vis har slået ærkebiskoppens embedsmand Heinrich v. Haren, rådmand i Wismar, ihjel på grund af falske rygter om ham. I forlængelse heraf meddeler kong Erik, at han intet har at gøre med denne skændige handling. Endvidere beder kong Erik ærkebiskop Nicolaus huske på den aftale, som han har beseglet og forpligtet sig til at holde vedrørende de holstenske herrer, nemlig at ærkebiskop Nicolaus skal sørge for, at de holstenske herrer overholder det, som den romerske konge har afgjort i sagen mellem kong Erik og de holstenske herrer. Ærkebiskop Nicolaus skal således sørge for, at de holstenske herrer tilbageleverer Sønderjylland og Gottorp slot til kong Erik, idet den romerske konge har afgjort dette ved retten.
1429. 1. aprilRomAntonius (Casini), kardinalkollegiets skatmester, kvitterer Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, for betaling af en del af hans servispenge til kardinalkollegiet; betalingen beløber sig til 50 guldfloriner, overdraget af Cosimo og Lorenzo de' Medici.
1429. 1. aprilRomDet pavelige kancellis optegnelse om at Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, har betalt en del af sine servispenge til kardinalkollegiet, beløbende sig til 50 guldfloriner; pengene skal fordeles mellem 15 kardinaler.
1429. 4. aprilNiels Nielsen i Sørup skøder på Gravlev kirkes vegne Lars Svendsen den jord, som gamle Roar ejede.
1429. 9. aprilDet pavelige kancellis optegnelse om at Henricus Scriptoris er blevet fritaget for at betale annater af et evigt vikariat i sognekirken i Mildsted i Slesvig stift.
1429. 9. aprilDet pavelige kancellis optegnelse om at Bartholomeus Markvardsen er blevet fritaget for at betale annater af embedet som ærkedegn i Slesvig.
1429. 9. aprilDet pavelige kancellis optegnelse om at Johannes Slore er blevet fritaget for at betale annater af kanonikat og præbende i Slesvig.
1429. 10. aprilDe slesvigske hertuger Adolf og Gerhard forlener Conrad uppe der Lucht med en årlig rente på 30 lybske mark for tro tjeneste. Den årlige rente skal han have udbetalt af rådet i Slesvig.
1429. 30. aprilDet pavelige kancellis optegnelse om at Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, har betalt 50 guldfloriner som del af sine servispenge til det pavelige kammer, modtaget af Oddo, pavelig skatmester.
1429. 13. majRom, Santi ApostoliPaven befaler ærkebiskoppen i Uppsala at overdrage provstiet i Västerås til klerken Jens Iversen (Lange) fra Aarhus stift.
1429. 18. majKøbenhavnKirsten (Pedersdatter), Ove Stegs enke, og Peder (Ovesen) Steg, kannik i Roskilde, samt Konrad Massow og Jens Olufsen skøder på deres koners vegne deres gård i Køge med al dens tilliggende til kong Erik.
1429. 23. maj[Malmø]Skødebrev om, at Strange Jakobsen, rådmand i Malmø, har solgt følgende jord i Lund, som han har arvet efter sin slægtning Agnes, enke efter Troels, til Borkvard Ulf, bymand i Lund: jord, der ligger syd for Skt. Mortens gade i Vor Frue sogn, og den tredje gård, der ligger vest for Skt. Mortens port, som kaldes borgeled (dvs. købstadsled). Strange Jakobsen forpligter sig selv og sine arvinger over for Borkvard Ulf og hans arvinger til at fri og hjemle jorden fra enhvers tiltale og til evigt eje.
1429. 26. majNiels Jakobsen (Algudsen) i Nedergård og Henrik Nielsen (Hvidtfeldt) i Vedtofte har skødet og solgt en gård i Pusseløkke til Cecilie Jensdatter.
1429. 26. majRom, Santi ApostoliPaven giver aflad til dem, der på Kristi legemsfest besøger kirkerne.
1429. 28. majJens Lauersen og Henrik Blik, væbnere, tilskøder Otto Nielsen (Rosenkrantz) af Hevringholm det gods i Allelev på Djursland, som deres hustruer - Ingeborg Nielsdatter og hendes datter Kirstine Jakobsdatter - arvede efter Anders Esgersen. Udover godset i Allelev tilskøder de også et øde byggested i Fævejle og en eng i Grenåholme.
1429. 2. juniÅlstrupKong Erik 7. af Pommern pålægger på rettertinget arvingerne efter hr. Anders Jepsen Lunge inden ti dage at give Bent Bille den afgrøde af Brøderup Møller og en gård i Sjolte, som de tidligere med tre lovdagsbreve er pålagt at give.
1429. 5. juni[Bornholm]Hans Bentsen i Bodilsker sogn og Bo Petersen i Pedersker sogn, væbnere, skøder en gård kaldet Stengården (nu: Stensgård) i Ibsker sogn nord for Nexø til Åge Nielsen (Sparre), landsfoged på Bornholm.
1429. 11. juniNykøbing FalsterÆrkebiskop Peder Lykke (Bille), biskop Knut (Bosson (Natt och Dag)) af Linköping, biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde, biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Odense, biskop Christian (Hemmingsen (Liljesparre)), biskop Sigge (Udsson (Vinstorp)) af Skara, biskop Oluf (Jacobsen (Knob)) af Västerås, biskop Christian af Ösel, biskop Nils (Ragvaldsson) af Växjö og biskop Severinus Tranquilliensis skænker aflad til Orte kirke.
1429. 11. juniRom, Santi ApostoliPaven reserverer provstiet i Strengnäs for kanniken Birgerus Birgeri sammesteds, som er anbefalet dertil af dronning Filippa.
1429. 11. juniRom, Santi ApostoliPave Martin 5. pålægger ærkedegnen i Roskilde at overdrage kanonikat og præbende i Strängnäs til Lars Olofsson, dekan i Västerås, på foranledning af, at kong Erik 7. af Pommern har ansøgt om embedet på vegne af Lars.
1429. 13. juniSvendborgPræsten Poul, biskoppens official i Svendborg, vidimerer, sammen med seks andre gejstlige og en armbrøstmager på borgen Ørkil, Erik 7. af Pommerns privilegier for Svendborg af 1409. 8. november.
1429. 14. juniRom, Santi ApostoliPave Martin 5. bevilger en supplik af Markvard Lydersen, munk i Ryd kloster i Slesvig stift, dels om tilladelse til at leve som eremit under samme ordensregel, cistercienserordenen, og til at udvælge en skriftefader af en hvilken som helst grad, som kan meddele ham syndsforladelse, så ofte som det er nødvendigt, dels om at blive løst fra enhver forpligtelse til at holde gudstjeneste og til at forvalte klostret. Ansøgningen er dels begrundet med Markvards ønske om at leve som eremit, dels med den politiske situation: Området omkring Ryd kloster er kommet i en fremmed fyrstes besiddelse, og denne har tidligere flyttet Markvard til Knardrup kloster i Roskilde stift og gjort ham til abbed dér, men kongens mænds modvilje mod Markvard fik ham til at frygte for sit liv, hvorfor han flyttede tilbage til Ryd kloster, og nu ønsker han at fjerne enhver mistanke fra begge sider ved at flytte bort.
1429. 20. juniOtto v. d. Hoya, provst ved Mariæ Kirke i Hamburg, stadfæster Markvard Breides oprettelse af et nyt vikarie i sognekirken i Rendsborg, hvortil er henlagt landsbyen Nübbel i Rampen sogn i Slesvig stift.
1429. 21. juniGalten herredstingTingsvidne af Galten herredsting om, at Tord Terkelsen, Peder Friis og Asser Mikkelsen tidligere havde skødet tre søsterdele i Risgård til Jens Hvid i Borup.
1429. 24. juniTorben Jensen (Sparre), Sølve (Nielsen (Sparre)) og Jens Pedersen af Kelstrup sammen med Ingvar Andersen og Hans Madsen, borgmestre i Roskilde, Peder Mortensen (Sparre) af Viby, Evert Jakobsen (Krage), kannik i Roskilde, og andre gode mænd medvirkede ved et skifte mellem Kirstine, enke efter Jens, og Anders Eskildsen, hendes mands broder, som var værge for Jens Eskildsens efterladte barn. De to parter blev forligt mht. gård, gods, hytter, indbo og andet. Kirstine betalte Anders Eskildsen med hytter, en bryggepande, en sølvskål og en stor gryde.
1429. 24. juniNiels Klementsen, abbed i Sorø kloster, Torben Jensen (Sparre) og Aleksander samt Peder Mortensen (Sparre), Ingver Andersen, Jens Klementsen og hr. Evert Jakobsen (Krage), kannik i Roskilde, medvirkede ved et skifte mellem Kirstine, enke efter Jens, og Anders Eskildsen, hendes mands bror, som var værge for Jens Eskildsens efterladte barn, som skulle arve efter sin fader. De to parter blev forligt, således at Anders på barnets vegne fik en grund i Vindersgade i Roskilde, som da var sået med byg, et hus af syv bjælkerum, to gryder, en kande og to hynder.
1429. 25. juniHr. Jørgen (Mikkelsen) Rud, ridder, mageskifter med kong Erik 7. af Pommern følgende gods i Ringsted herred: Skjoldenæs og en vandmølle, Lindebjerg, Højbjerg, to gårde i Tåstrup, en gård i Høed og otte gårde i Valsølille mod til gengæld at få følgende gods i Løve herred: Vedby og Krageskov, Gedeved og Stumpeskov, Nørager, Hesselbjerg og fem gårde i Herslev.
1429. 25. juniKong Erik 7. af Pommern mageskifter med hr. Jørgen (Mikkelsen) Rud, ridder, følgende gods i Løve herred: Vedby og Krageskov, Gedeved og Stumpeskov, Nørager, Hesselbjerg og fem gårde i Herslev mod til gengæld at få følgende gods i Ringsted herred: Skjoldenæs og en vandmølle, Lindebjerg, Højbjerg, to gårde i Tåstrup, en gård i Høed og otte gårde i Valsølille.
1429. 29. juniKøbenhavnKong Erik 7. af Pommern pålægger på rettertinget arvingerne efter hr. Anders Jepsen Lunge inden fem dage at give Bent Bille den afgrøde af Brøderup Møller og en gård i Sjolte, som de tidligere med tre lovdagsbreve er pålagt at give.
1429. 1. juliKøbenhavnVidnesbyrd udstedt af Christian Kuband, biskop på Øsel, og højmesteren for Den Tyske Ordens udsendinge, Johann Pommersheim, komtur af Schlochau, og Borchard v. Güntersberg, om forhandlingerne i Nykøbing på Falster mellem kong Erik 7. af Pommerns udsendinge på den ene side og udsendinge fra hansestæderne Lübeck, Hamburg, Wismar, Stralsund og Rostock på den anden side. Det berettes, at kong Eriks udsendinge foreslog, at kong Sigismund skulle være opmand, hvortil hansestædernes udsendinge svarede, at de ikke ønskede kong Sigismund som opmand, da dette ifølge dem ikke var retmæssigt. Dertil svarede kong Eriks udsendinge, at de ville lade hertug Wilhelm af Braunschweig afgøre, om det var retmæssigt at udnævne kong Sigismund til opmand. Derefter nævnte hansestædernes udsendinge fire fyrster, og de foreslog da, at kong Sigismund skulle vælge en af disse fire fyrster som opmand i sagen. Hertil svarede kong Eriks udsendinge, at kong Sigismund nu allerede var foreslået som voldgiftsmand, hvorfor man ikke kunne foreslå nye voldgiftdommere i stedet for ham. Derefter foreslog hansestædernes udsendinge, at man valgte paven til opmand. Dette blev afvist af kong Erik på grund af sagens verdslige karakter. Da kong Eriks udsendinge og hansestædernes udsendinge ikke kunne blive enige, foreslog hansestædernes udsendinge at lade hertug Wilhelm og dennes rådgivere samt Øselbiskoppen og højmesteren for Den Tyske Ordens to udsendinge afgøre, hvem der skulle være opmand i sagen. Hertil blev der på kong Eriks vegne svaret, at kong Erik var villig til at mødes med hansestædernes udsendinge igen, når hansestædernes udsendinge havde drøftet sagen med deres respektive råd.
1429. 6. juliSjællands landstingTingsvidne af Sjællands landsting om mageskiftet mellem kong Erik og hr. Jørgen Rud. Jørgen Rud skødede følgende gods i Ringsted Herred til kong Erik: Skjoldenæs med dets fang inkl. en vandmølle, Næs med dets fang, Lindebjerg med dets fang, Højbjerg med dets fang, to gårde i Tåstrup (Jystrup Sogn), der begge giver en tønde smør som afgift, en gård i Høed, der giver 3 pund smør, og otte gårde i Valsølille, der yder smør og korn for 14½ pund korn. Kong Erik skødede følgende gods i Løve Herred til Jørgen Rud: Vedby med dets fang inkl. Krageskov, ødemarken Gedeved med dets fang inkl. Stumpeskov, Nørager med dets fang (Sæby Sogn), Hesselbjerg med dets fang (Reerslev Sogn) og 5 gårde i Herslev (Finderup Sogn).
1429. 9. juliKøbenhavnKong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Bent Bille gods i Sjolte og Brøderup Møller og pålægger Ove Lunge at tilbagegive denne den afgrøde, som hr. Anders Jepsen Lunge havde oppebåret af det.
1429. 11. juliKøbenhavnKong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget for fjerde gang Bent Bille en gård i Karleby i Volborg herred.
1429. 13. eller 20. juli[Bornholm]Niels Mogensen i Vestermarie sogn, væbner, sælger og skøder en gård, kaldet Pæregården i Østerlarsker sogn (nu: Pæregård, Østerlarsker sogn), til Åge Nielsen (Sparre), høvedsmand på Bornholm.
1429. 15. juliHertug Wilhelm og hertug Heinrich lover byerne Lübeck, Lüneburg og Hamburg en hjælp på 300 lanser i krigen mod kong Erik for 20.000 mark lybsk.
1429. 16. juliPeder Henriksen (Prip) sælger og skøder pantsat gods i Nørre herred til hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) af Tim på det vilkår, at skødemodtageren selv skal indfri gården fra Kristian (Jensen) Ville (Skram).
1429. 18. juliHviding herredstingTingsvidne af Hviding herredsting om en sjælegave. Hr. Jens Lavesen af Højer (i påskriften: af Emmerlev), præst, skøder på Ribe kapitels vegne hr. Iver Thordsen, ærkedegn i Ribe, en gård, som hedder Søndergård, i Kærbølling i Rejsby sogn under den forudsætning, at kapitlet skal holde hans årtid med messe og vigilier og bede for hans og hans forældres sjæle.
1429. [Tidligst 20. juli]Sjællands landstingMikkel Jørgensen Rud skøder på Sjællands landsting Sorø kloster de to gårde i Tingerup, som faderen, hr. Jørgen Mikkelsen Rud af Vedby, havde testamenteret klostret for sjælemesser for sig selv og sine forfædre.
1429. 25. juliChristian Pallesen, væbner, sælger sit gods i Wanderup til Johan Snelling, forstander for Helligåndshuset i Flensborg.
1429. 28. juliKøge bytingTingsvidne af Køge byting om, at Kristine [Pedersdatter], enke efter Åge Steg, og Konrad Massow og Jens Olufsen [Væbner] har skødet en gård til kong Erik.
1429. 2. augustFerentinoKlerken Johannes Dedendorp fra Bremen stift får det overdraget til auditøren Geminianis de Prato, for hvem han har ført proces ved kurien med Slesvigkanniken Henrik Calverwisch om sognekirken i Wildesdorp i Verden stift, at give ham provision på embedet (cf. nr. 5779)
1429. 4. augustVadstenaUlf Staffansson sælger Bengt Uddsson sin mødrene arv i Kviiinge og Färlövs sogne i Skåne og erklærer at have modtaget betaling derfor.
1429. 11. augustVarbergLydeke Skriver og Nisse Bengtsson, borgere i Varberg, erklærer over for hr. Aksel Pedersen (Thott), ridder og høvedsmand på Varberg slot, at de har stillet garanti med et beløb på 70 rhinske gylden for Hans Robrink, som er kong Erik 7. af Pommerns fange. Aksel Pedersen har nemlig tilladt Hans Robrink at foretage en rejse til Tyskland, under forudsætning af at han vender tilbage til Varberg inden Sankt Olufs dag. Såfremt Hans Robrink ikke vender tilbage, forpligter Lydeke Skriver og Nisse Bengtsson sig til at betale Aksel Pedersen 70 rinske gylden i bøde.
1429. 24. augustFru Elisabeth (Jensdatter (Rosenkrantz)) af Nørholm, enke efter Jon (Jakobsen (Lange med tre roser)), skænker Maribo kloster gods i Vøjstrup.
1429. 26. augustDet pavelige kancellis optegnelse om at pave Martin 5. har udnævnt Herman Rynkeby, provst i Odense, til biskop i Viborg efter den tidligere biskop Lave (Stigsen (Globs)) død.
1429. 26. augustFerentinoPave Martin 5. udnævner Herman Rynkeby, provst i Odense, til biskop i Viborg efter den tidligere biskop Lave (Stigsen (Globs)) død. Ved samme lejlighed er lignende skrivelser blevet sendt til kapitlet i Viborg, gejstligheden i Viborg by og stift, menigheden i Viborg by og stift, samt alle domkirkens undergivne, ærkebiskoppen i Lund og kong Erik 7. af Pommern.
1429. 8. septemberNiels Thomsen af Ødis og hustru Else Lavesdatter skænker en sjælegave bestående af to otting jord på Oksbøl og Fredsted Mark til Vor Frue kirke i Haderslev. Til gengæld skal de for livstid afgiftsfrit have brugsretten til trekvart otting jord i Ødis Mark tilhørende Vor Frue kirke. Efter deres død skal deres arvinger have brugsretten mod en årlig afgift på en ørtug korn. Indtil Vor Frue kirke lovligt får jorden i Fredsted i fri besiddelse, skal Niels Thomsen og hans arvinger hvert år give kirken en ørtug rug.
[1429]. 14. septemberRouenKong Henrik 6. af Frankrig og England klager til kong Erik over, at nogle engelske købmænds folk er blevet dræbte og udplyndret i Finmarken, og forlanger sagen undersøgt og pådømt af dommere.
1429. 21. septemberOverenskomst mellem brødrene hr. Jens (Mikkelsen) Rud, hr. Jørgen (Mikkelsen) Rud og Vilhelm (Mikkelsen) Rud, riddere, om et skifte af deres mødrene- og fædrenearv forskellige steder på Sjælland.
1429. 22. septemberHenrik Eriksen (Rosenkrantz), væbner, lejer gods i Sahls sogn, Ginding herred, af Ribe domkapitel.
1429. 24. septemberGenazzanoPave Martin 5. bevilger en supplik af Marquardus von Stiten, klerk fra Lübeck, om at få provision på kanonikat og større præbende samt provstiet i Odense, som normalt besættes ved valg og omfatter sjælesorg, og som ventes at blive ledigt ved den hidtidige indehaver Herman (Rynkebys) udnævnelse til biskop i Viborg, selvom Odense domkirkes statutter siges at fordre, at man skal gå fra et mindre til et mellemstort præbende, fra et mellemstort til et større præbende, samt at ingen kan opnå en dignitet dér uden i forvejen at have været kannik med større præbende sammesteds for et bestemt tidsrum.
1429. 17. oktoberRom, Santi ApostoliPaven giver biskop Herman (Rynkeby) i Viborg tilladelse til at lade sig indvie af en hvilkensomhelst biskop.
1429. 28. oktoberRom, Santi ApostoliPave Martin 5. giver Nicolaus Sachow, provst i Slesvig, lov til at bytte sit embede til et andet inden for et tidsrum af to år.
1429. 31. oktoberHr. Anders Svendsen (Udsen) skøder sit gods i Gullev, Nøddelund og Bøgeskov (Houlbjerg herred) til biskop Ulrik Stygge af Århus.
1429. 1. novemberPeder Bentsen skøder alt sit gods i Torning sogn til Thomas Vilde.
1429. 11. novemberNiels Eriksen (Due (Glob)) i Årslev, væbner, erkender at skylde hr. Peder Andersen Gris, væbner, 24 mark sølv i gode Næstved-sterlinger; gælden skal indløses til næstkommende mortensdag (11. november), og hvis ikke han til den tid har indløst gælden, pantsætter han gods i Gørlev (Løve herred).
1429. 13. novemberStockholmHans Kröpelin, høvedsmand i Stockholm, skriver til rådet i Danzig vedrørende de skibe og det gods tilhørende borgere fra Danzig, som er blevet beslaglagt i Stockholm. Hans Kröpelin meddeler, at han først den 18. oktober er vendt hjem fra et besøg hos kong Erik 7. af Pommern, hvorfor han ikke tidligere har fået oplysninger om de beslaglagte skibe og det beslaglagte gods. Endvidere meddeler Hans Kröpelin, at de pågældende skibe og det pågældende gods ved hans hjemkomst ikke længere befandt sig i Stockholm. Endvidere meddeler han, at han endnu ikke har kunnet få oplyst, om der er blevet handlet med de pågældende skibe eller det pågældende gods i Stockholm. Endelig meddeler Hans Kröpelin, at de pågældende skibe og det pågældende gods blev taget af en hob løse folk, som kom fra mange forskellige lande. Størsteparten heraf blev, da de ville sejle til Øresund med skibene og godset, fanget af folk fra hansestæderne og slået ihjel. Som kompensation for de tab, som borgerne fra Danzig måtte have lidt, sender Hans Kröpelin nogle fade osmundjern til Danzig, idet han forsikrer rådet i Danzig om, at borgerne i Danzig meget gerne må føre gods fra Danzig til Stockholm.
1429. 16. novemberLyder Esbernsen (Emmiksen) og Emmike Esbernsen (Emmiksen) skøder Spangsbjerg gård og en vandmølle til Ingeborg, enke efter Jakob Jensen af Varde
1429. 21. novemberRom, det pavelige skatkammerDet pavelige kancellis optegnelse om at Herman Rynkeby, biskop i Viborg, gennem sin prokurator Tyge Jensen, kannik i Roskilde, lover at betale halvdelen af sine servispenge til det pavelige kammer og kardinalkollegiet, takseret til 33 ⅓ guldfloriner, inden for seks måneder, den anden halvdel inden for de derpå følgende seks måneder.
1429. 2. decemberRom, Santi ApostoliOddo, pavelig skatmester, kvitterer Herman (Rynkeby), biskop i Viborg, for betaling af en del af hans servispenge til det pavelige kammer og en af de mindre afgifter, i alt 8 guldfloriner, 16 solidi og 8 denarer, betalt gennem biskoppens prokurator Tyge Jensen, kannik i Roskilde, og modtaget af Antonius de Piscia, kammerets forvalter.
1429. 2. decemberRomDet pavelige kancellis optegnelse om, at Herman (Rynkeby), biskop i Viborg, har betalt en del af sine servispenge til det pavelige kammer, i alt 8 guldfloriner, 16 solidi og 8 denarer, betalt gennem Tyge Jensen og modtaget af Antonius (de Piscia), kammerets forvalter, på vegne af Oddo, pavelig skatmester.
1429. 13. decemberSegebergHertug Adolf af Slesvig stadfæster, at Bertold Rønnow og Henneke Kreyge Rønnow har solgt landsbyerne Lebatz og Borne til Ahrensbök kloster for 500 lybske mark. Bertold Rønnow modtager endvidere 100 lybske mark.
1429. 22. decemberRomDet pavelige kancellis optegnelse om, at Herman (Rynkeby), biskop i Viborg, har betalt en del af sine servispenge til kardinalkollegiet, i alt 8 guldfloriner, 16 solidi og 8 denarer; pengene skal fordeles mellem 14 kardinaler.
1429De slesvigske hertuger Adolf og Gerhard forlener Claus Keding med en årlig rente på 50 mark af indtægten af vandmøllen ved Husum for tro tjeneste.
[1429.]De slesvigske hertuger Gerhard og Adolf overdrager til Banneke Calliesen for livstid de godser, som Henning og Claus Kock, borgere i Flensborg, ejer i Faretoft, i Risum Mose og i Kær herred, dog med forbehold for det tilfælde, at Henning og Claus Kock igen skulle komme i hertugernes nåde.
1429Sjællands landstingHr. Jørgen (Mikkelsen (Rud)) skøder på Sjællands landsting Skjoldenæsholm og Skjoldenæs fang med alle tilliggender til kong Erik 7. af Pommern.
1429Biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde lejer for livstid til Henrik Brostrup hovedgården i Toksværd og en mølle sammesteds, tillige med bispetienden af Toksværd sogn mod en leje på 20 pund korn. Efter Henrik Brostrups død skal hans enke beholde godset, sålænge hun er ugift.
1429Et skødebrev på en gård i Elbæk (Voer herred).
1429Hads herredstingEt tingsvidne af Hads herredsting om, at ingen anden end biskoppen af Århus har lod eller del i Odder mark.
1429Jens Nielsen (Løvenbalk) af Aunsbjerg skøder Børglum kloster en ødegård i Musted.
1429.Lars Siggesen pantsætter sin gård i Flakkebjerg med en årlig afgift på fire pund korn til Palle Jensen for 40 mark.
1429.Gerhard Esbernsen af Vollerslev sælger sin gård i Gimlinge til Antvorskov kloster.
1429.Jens Pedersen (Present) af Vollerup pantsætter en gård i Tjæreby til sin broder Bent (Pedersen (Present)), prior i Antvorskov kloster, for 100 mark penge.
1429.[Fyns] landstingTingsvidne af Fyns landsting om, at hr. Sten (Tygesen (Basse)) hvert år havde tilbudt hr. Bjørn Olufsen (Bjørn) indløsning af det gods, som denne havde i pant af hr. Aksel Andersen (Mule (af Kjærstrup)), men som hr. Aksel havde givet hr. Sten fuldmagt til at indløse.
1429.Bekræftelse af, at hr. Sten (Tygesen) Basse var blevet indført i forskelligt gods i Åsum herred og Bjerge herred.
1429.Hr. Hans Sterre sælger Peder Hansen en gård i Køge.
1429Simon Henriksen (Prip) og Hans (eller Jens) Henriksen (Prip) skøder gods i Kyse til Maribo kloster.
1429Kong Erik 7. af Pommerns brev om gods i Kyse.
1429Mads Frandsen skøder Maribo kloster to skovdele i Toreby skov (Ryde sogn, Lollands Sønderherred).
1429Fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) skøder tre gårde på Haderslev Næs i Halk sogn (Haderslev herred) til Maribo kloster.
1429Lyder (Lydersen) Kabel testamenterer en gård i Skelstrup til Maribo kloster.
1429Et brev om, at et skovområde kaldet Tavlbord er enemærke under Alling kloster.
1429Houlbjerg herredstingEt synsbrev af Houlbjerg herredsting om, at Munkehave og to skovområder ved Langvad hører til Alling kloster.
1429Houlbjerg herredstingEt tingsvidne af Houlbjerg herredsting om, at der er rejst kæremål om Alling klosters adkomst til skovområdet Munkehave.
1429Jytte Pedersdatter skøder alt sit jordegods i Rindelev, Hjelmslev herred, til Ring kloster.
1429Peder Kabbe skøder alt sit gods i Rindelev mark til Ring kloster.
1429Forleningsbrev af provst og kapitel i Vestervig kloster.
1429Tingsvidne om provst Niels af Vestervigs indløsning af Skelsgård og Langgård.
1429Hr. Eskild Nielsen (Banner (Høg)) giver afkald på Madsted m.m., som han har haft i forlening af Vestervig kloster.
1429Viborg landstingTingsvidne af Viborg landsting om Peder Krabbes skødning af sin hustrus gods i Fabjerg sogn til Viborg Sankt Hans kloster.
1429Et mageskifte af en gård i Måstrup.
1429Erik Nielsen (Rotfeld) af Bratskov skøder en gård i Sønder Vrå til Vrejlev kloster.
1429Et brev vedrørende en vej, som kaldes Kyllingesti.
1429Tingsvidne om, at Asser Andersen, Mikkel Pind og Mikkel Tygesen opgav deres krav på den nordligste grund i Jeksen, som tilhørte brødrene Niels og Thor Mikkelsen.
1429Tingsvidne om, at Øm kloster og Tørring by har lidt uret ved, at Alling har brugt Tørring mark til græsning i modstrid med et markskel mellem Tørring og Alling.
1429Tingsvidne om, at Skivegård, der lå, hvor Rodskov senere blev bygget (Øster Lisbjerg herred), var Palle Lille af Attrups retmæssige arv og ikke tidligere var blevet afhændet til ham på samme ting.
1429Et gavebrev på en gård og et bol i Bleld.
1429Abbed Niels Klementsen i Sorø kloster indløser for 60 mark sølv det til Knud Andersen af Svanholm pantsatte, men af Uffe Pedersen og Ingerd Jensdatter i 1416 til klostret skænkede gods i Gerlev, Tørslev, Tolstrup og Agerup.
[o. 1429]Peder Krabbe skøder gods i Fabjerg sogn til Viborg Sankt Hans kloster.
forrige næste