forrige næste
DatoStedNr.Regest
1431. 3. januarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. tillader Jens Pedersen, ærkedegn i Roskilde, at vælge en skriftefader, som kan meddele ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1431. 12. januarBenedikte Kristiansdatter i Kovstrup erklærer at have givet til Sønderhå kirke og præstebord en gård i Jestrup, der yder tre pund korn årligt, på det vilkår at kirken hvert år til evig tid skal oppebære halvandet pund korn, og sognepræsten skal holde fire præster og fire fattigfolk for de halvandet pund korn af de tre, som han skal have til sit bord.
1431. 12. januarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. pålægger, efter supplik af konfessoren og brødrene i Maribo kloster, biskoppen i Roskilde at undersøge indholdet i supplikken, hvoraf det fremgår, at den ritus, man bruger ved domkirken i Odense, ikke egner sig for birgittinerne, idet domkapitlet dér tilhører benediktinerordenen; derfor har de anmodet om tilladelse til at rette sig efter den ritus, man bruger ved Lunds domkirke, skønt birgittinernes regel foreskriver, at de skal følge deres stifts domkirkes ritus. Såfremt det viser sig at forholde sig som beskrevet, skal biskoppen med pavelig myndighed give Maribo kloster tilladelsen.
1431. 15. januarKøge bytingTingsvidne om, at Troels Krog, bymand i Køge, skøder sin gård med al dens tilliggende til Egbert. Gården er 16 sjællandske alen i bredde og længde og ligger i Køge lige syd for Velands gård. Troels Krog garanterer Egbert og hans arvinger evigt eje af gården, fri for enhvers tiltale.
1431. 15. januarRom, Santi ApostoliOddo, pavelig skatmester, kvitterer Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, for betaling af en del af hans servispenge til det pavelige kammer, modtaget på vegne af kammeret af Antonius de Piscia fra Firenze, kammerets forvalter; betalingen fandt sted 1429. 30. april.
1431. 18. januarRom, Santi ApostoliPave Martin 5. pålægger abbeden i benediktinerklostret Skt. Michael i Hildesheim at overdrage embedet som ærkedegn i Alfeld i Hildesheim stift til Henricus Langleghen, kannik i Hildesheim. Embedet er ledigt ved den tidligere indehaver Johannes Valkes frivillige resignation, foretaget gennem hans prokurator Johannes Slore, kannik i Slesvig.
1431. 24. januarJens Henriksen Prip sælger Niels ((også kaldt Jens) Esbernsen) Krumpen halvdelen af Albækgård.
1431. 25. januarHalmstadLars Nielsen, præst i Enslöv og oldermand i Kalentegildet i Halmstad, på vegne af kleresiet, og Jens Assersen, landstingssaghører i Sønder Halland og oldermand i det samme gilde, på vegne af menigheden med flere gildebrødre skifter med Peder Lykke (Bille), ærkebiskop i Lund, en gård i Grinnaryd i Abild sogn i Årstads herred mod en gård i Knebilstorp i Söndrums sogn i Halmstads herred.
1431. 6. februarHertug Filip 3. af Burgund sender en erklæring fra indbyggerne i Brouwershaven til Peder Oxe (til Asserbo), kong Erik 7. af Pommerns foged i Helsingør, om, at de er uskyldige i drabet på Peder Oxes tjener, som er sket i deres by. I den forbindelse beder hertug Filip Peder Oxe om at beskytte købmændene fra Brouwershaven som hidtil, idet han bemærker, at han som hidtil også vil beskytte kong Eriks undersåtter, som befinder sig i Holland og Zeeland.
1431. 14. februarDe slesvigske hertuger Adolf og Gerhard forlener deres mand og tjener Claus v. Koden med gården Melvedgård og landsbyen Melved i Svenstrup sogn på Als for en toårig periode.
[14]31. 16. februarLübeckRådet i Lübeck indbyder rådet i Wismar til hansemødet 27. februar 1431 i Lübeck, eftersom både Lübecks og Wismars udsendinge nu er vendt tilbage fra forhandlingsmødet i Danmark.
1431. 19. februarÅhusTingsvidne af Åhus slot om en strid om et pantebrev mellem Niels Jensen (Galen) af Hammar og Jakob Akselsen (Thott). Niels fortalte, at Oluf, Jakobs tidligere tjener, havde sagt på Villand herredsting, at Niels havde tæsket ham om natten og taget Jakobs segl fra ham. Derudover havde Oluf sagt, at Niels selv havde beseglet det brev, som han havde på det pantegods, han havde fået af Jakob. Derefter fortalte Samsing og Magnus, to af Jakobs andre tjenere, at der var en strid mellem Jakob og hans svende, som begyndte efter Niels var gået i seng. Desuden sagde de, at det var Samsing, ikke Oluf, som var i besiddelse af Jakobs segl den nat. Om morgenen fik Jakob sit segl igen og ifølge dem var det ham, der beseglede det pantebrev, som Niels nu har.
1431. 27. februarNiels og Anders (Andersen) Petz, brødre, lader hr. Esge (Jensen) Brok af Gammel Estrup købe en øde mark, der kaldes Borup mark og som Henrik (Pedersen) Prips arvinger har i pant af deres mor, fru Mette af Rosenholm.
1431. 2. martsRoskildeLars Nielsen, dekan i Roskilde, og kapitlet sammesteds udlejer deres gård i Svinninge i Odsherred med alle tilliggender, som er tildelt Jens Øndarsens årtid, til Peder Fæling og hans hustru Cecilie på livstid på følgende vilkår: De skal bygge og vedligeholde gården og løse to pund korn hvert år til Mariæ renselse. Hvis betalingen udebliver, har dekanen og kapitlet ret til at ophæve aftalen. Når Peder Fæling og hans hustru er afgået ved døden, vender gården tilbae til dekanen og kapitlet.
1431. 4. martsDe slesvigske hertuger Adolf og Gerhard bekræfter, at indbyggerne i Øster og Vester Husum har forpligtet sig til at give præsten i Mildsted 20 lybske mark om året under straf af dobbelt betaling, hvis summen ikke betales til rette tid. Dette sker, idet indbyggerne i Øster og Vester Husum agter at bygge et kapel til ære for Sankt Lambert.
1431. 4. martsDe slesvigske hertuger Adolf og Gerhard erklærer, at de skylder Hartvig Reventlow 1400 lybske mark. Endvidere udnævner hertugerne Hartvig Reventlow til regnskabsfoged over Tønder slot med tilliggende herreder.
1431. 11. martsRom, S. PietroPave Eugenius 4. pålægger efter beslutning af pave Martin 5. (DD 1427. 14. jul., nr. 14270714001) biskoppen i Viborg efter foregående undersøgelse at bekræfte guardianen og brødrene i franciskanerklostret i Flensborg i besiddelsen af et kapel i Klusris, som kong Erik 7. af Pommern havde skænket dem, og at give tilladelse med pavelig autoritet til at opføre et kloster ved det.
1431. 11. martsRomPave Eugenius 4. pålægger efter beslutning af den afdøde pave Martin 5. abbeden i Essenbæk kloster at bekræfte, at Erik Larsen (Blå), ærkedegn i Århus, og domkapitlet samme sted har overdraget en stenbygget kannikegård med alle dens tilliggender til Kristian Pedersen, kannik i Århus, til fri besiddelse på livstid. Gården var tidligere beboet af Jens Mogensen, kannik i Århus.
1431. 12. martsDe slesvigske hertuger Adolf og Gerhard erklærer, at de skylder væbner Otto Hartvigsen Pogwisch (til Bissee) 1700 mark penninge, som skal betales næstkommende mortensdag. Såfremt betalingen ikke finder sted, lover de slesvigske hertuger at pantsætte byen Eckernförde, møllerne i Borreby samt bønderne i Svans til Otto Hartvigsen Pogwisch.
1431. 12. martsStuhmReces fra de preussiske stæders møde i Stuhm. På dette møde aftales det, at de preussiske stæder skal arbejde henimod, at såvel hansestæderne som de preussiske stæder fortsat skal kunne nyde deres frihed og gamle privilegier i Danmark.
1431. 24. martsDanzigRådet i Danzig meddeler rådet i Lübeck, at de hanseatiske udsendinge, som har været til møde med kong Erik 7. af Pommern i Danmark, grundet en storm på havet har søgt tilflugt i Danzig. Under de hanseatiske udsendinges ophold i Danzig har de forhandlet med de preussiske stæder om opretholdelsen af hansestædernes privilegier i Danmark, Sverige og Norge. Endvidere meddeler rådet i Danzig, at det er villigt til at sende udsendinge til et hansemøde i Lübeck.
1431. 24. martsDanzigRådet i Danzig meddeler rådet i Thorn, at højmesteren for Den Tyske Orden er villig til at gøre sit til opretholdelsen af hansestædernes privilegier i Danmark.
1431. 26. martsRomKlerken Marquardus de Stiten fra Lübeck stift, som er prokurator ved kurien, får kanonikat og præbende i Lübeck.
1431. 27. martsRomPave Eugenius 4. opfordrer kong Erik 7. af Pommern til at sørge for, at hans fætter hertug Bugislav 9. af Pommern giver de borge, som dennes far hertug Bugislav 8. havde beslaglagt, tilbage til deres rette ejer, biskoppen og kirken i Cammin.
1431. 29. martsRomPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Jacobus Kotze, klerk fra Odense stift, om provision på kanonikat og præbende i Skt. Alexanders kirke i Wildeshausen.
1431. 8. aprilPeder Nielsen Hård skøder Niels Jensen Hvid af Borup sin andel i Eskemose i Hinge.
1431. 9. aprilRomPave Eugenius 4. imødekommer en ansøgning af Niels Pedersen, præst, om at måtte forene sit hidtidige præbende i Ribe, som kaldes de janua, med det præbende, som han efter den tidligere indehaver Hartvig Eplijcks frivillige resignation havde fået overdraget af biskop Kristian af Ribe. Niels Pedersen havde frasagt sig det førstnævnte præbende, da han tvivlede på om disse præbender lovligt kunne forenes. Da det imidlertid ikke vil stride mod domkirkens statutter at besidde dem begge, og hans tidligere præbende er ledigt, har han anmodet paven om at providere ham med dette.
1431. 10. aprilRomPave Eugenius 4. imødekommer en ansøgning af Niels Pedersen, præst og evig vikar ved Skt. Jakobs alter i Ribe domkirke, om at overdrage ham kanonikat og præbende, som kaldes de janua, skønt flere andre har besiddet det, hvilke imidlertid er trådt tilbage på biskop Kristians opfordring, og han giver ham lov til at forene det med det vikariat som han i forvejen har.
1431. 13. aprilNürnbergDen romerske konge Sigismund meddeler Paul v. Rusdorf, højmester for Den Tyske Orden, at han sender ham kopier af de skrivelser, som han netop har sendt til kong Erik 7. af Pommern, holstenerne og hansestæderne. Endvidere sender den romerske konge en fuldmagt for Paul v. Rusdorf som mægler og beder ham at anvende al flid for i det mindste at opnå en længere våbenstilstand.
1431. 15. aprilKøbenhavnJens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, stadfæster en gave fra sin forgænger Peder (Jensen (Lodehat)) til Eggert Schulte, borger i København, da gavebrevet herom var gået tabt ved en brand. Gaven bestod af en gård ved stranden i København og var givet for den tjeneste, som Eggert Schulte havde ydet biskop Peder og den hellige kirke.
1431. 16. aprilNürnbergDen romerske konge Sigismund opfordrer de slesvigske hertuger Adolf og Gerhard til at modtage mægling af Den Tyske Ordens højmester, Paul v. Rusdorf, bl.a. af hensyn til den skade, som krigen mellem dem og kong Erik 7. af Pommern forårsager ved alle foretagender over for kætterne i Bøhmen. Endvidere meddeler den romerske konge, at han har sendt lignende breve til kong Erik og til hansestæderne.
1431. 24. aprilKøbenhavnPeder (Lykke (Bille)), ærkebiskop i Lund, giver sin køgemester Anders Pedersen to gårde i Fosie i tillæg til biskopstienden samme sted og beder kapitlet i Lund at give dets samtykke dertil og hænge dets segl under brevet.
1431. 25. aprilKøbenhavnPeder (Lykke (Bille)), ærkebiskop i Lund, beder kapitlet i Lund om at tillade Erik Pedersen (Thott) at modtage det præbende, som ærkebiskoppen havde tildelt ham.
1431. 25. aprilThomas (Pedersen) Jul, væbner, skøder til Eggert (Kristiansen) Frille, høvedsmand på Oregård, al sin skov i Vråskov og på Bårdesø mark, foruden den mængde skov, som en vorned i Krogsbølle har brug for til gærdsel og brændsel, og han bekendtgør at have oppebåret fuld værdi derfor. Såfremt Thomas Jul vil pante eller sælge gods i Krogsbølle og i Bårdesø, skal Eggert Frille have førsteret hertil.
1431. 25. aprilLübeckRådet i Lübeck meddeler rådet i Wismar, at både Lübecks og Hamburgs skibe er klar til at sejle til Sønderborg. Rådet anmoder fremdeles Wismar om at sende skibe hertil. Endvidere meddeler rådet i Lübeck, at alle fanger er blevet sat i tårnet, og at der er kommet efterretning om, at de slesvigske hertuger har håb om at indtage fæstningen og bjerget ved Flensborg.
1431. 8. majLübeckRådet i Lübeck indbyder rådet i Wismar til et møde i anledning af den romerske konges mæglingsforsøg i striden mellem holstenerne, hansestæderne og kong Erik 7. af Pommern.
1431. 18. maj eller 15. juniRom, San PietroPave Eugenius 4. pålægger efter ansøgning af franciskanerordenen i Danmark biskoppen i Viborg at undersøge et brev af pave Alexander 4. udstedt 2. februar 1257, som skal befinde sig i Danmark, og i hvilket han forbød de øvrige gejstlige i Danmark at aftvinge franciskanermunkene en andel af de gaver, de modtog testamentarisk eller på anden måde under påskud af at opkræve den kanoniske andel. Såfremt han finder, at brevet er ægte, skal han bekræfte og stadfæste det.
1431. 27. majAdolf 8. og Gerhard 7., hertuger af Slesvig, bekræfter, at indbyggerne i Øster Husum og Vester Husum på tinget i Husum den 17. maj 1431 over for fogeden Heinrich Rixtorp har forpligtet sig til at give sognepræsten i Mildsted 20 lybske mark om året for det kapel, som de vil bygge i Husum.
1431. 2. juniKøbenhavnBiskop Jens af Roskilde bevidner, at hr. Niels Isaksen, hr. Vestes prokurator, tilbød at underkaste sig rettens afgørelse om det gods i Emislöv, som hr. Abraham Brodersen i sin tid gav til det af ham stiftede Vor Frue alter i Lund domkirke; men modparten, Oluf Akselsen, udbad sig en en frist på otte dage til at fremskaffe sin faders adkomstbrev på godset.
1431. 2. juniLundPeder (Lykke (Bille)), ærkebiskop af Lund, kvitterer Åge Nielsen (Sparre), høvedsmand på Hammershus og over Bornholm, for regnskabet over alle indtægter og udgifter (vedrørende lenet) oppebåret og afholdt til dags dato.
1431. 2. juniRoskildeMorten Hartvigsen, bymand i Køge, udlejer på vegne af sin niece Katrine Henriksdatter og hendes børn deres gård i Roskilde til Jens Klementsen, rådmand i Roskilde, for 12 år mod en årlig landgilde på tre skilling grot til betaling ved påske. Jens Klementsen skal betale gårdens byskatter og vedligeholdelsesomkostninger uden afkortning i landgilden. Evt. nybygninger skal holdes inden for rimelighedens grænser, men omkostningerne skal godtgøres ham, inden ejendommen vender tilbage til Katrine Henriksdatter og hendes børn.
1431. 9. juniRomPaven giver Helligåndsklostret i Rom ret til at udsende bud til at indsamle, hvad der skænkes klostret, da der nu er mange, der falskelig indsamler penge i dettes navn, og giver disse sendebud lov til at vælge en skriftefader, der kan give dem syndsforladelse i dødsøjeblikket.
1431. 11. juniRomFranciscus (Condulmarus), pavelig protonotar og vicekammermester, kvitterer Herman (Rynkeby), biskop i Viborg, for rettidig betaling af resten af hans servispenge til det pavelige kammer (8 guldfloriner, 16 solidi, 8 denarer), modtaget på vegne af kammeret af Antonius de Piscia, skatkammerets forvalter, betalt gennem Cosimo og Lorenzo de' Medici.
1431. 16. juniRomPave Eugenius 4. pålægger biskoppen i Viborg at overdrage værdigheden som abbed i Essenbæk kloster, ledig ved abbed Jens' død, til Mikkel Jensen, munk samme sted, såfremt han selv eller en stedfortræder finder Mikkel værdig hertil.
1431. 16. juniRomPave Eugenius 4. pålægger biskoppen i Alet, abbeden i Essenbæk kloster og dekanen i Lund at overdrage sognekirken Vor Frue i Randers til Peder Munk, evig vikar ved Skt. Nikolajs alter i samme kirke. Kirken er ledig ved den tidligere indehaver Peder (Andersen) Lyngs frivillige resignation, og kong Erik, der har patronatsretten, har allerede gennem biskop Ulrik i Århus indført Peder Munk i embedet, men siden er der opstået tvivl om overdragelsens gyldighed.
1431. 16. juniRomPave Eugenius 4. pålægger biskoppen i Alet, provsten i Viborg og ærkedegnen i Rostock at overdrage kanonikatet og præbendet Egå i Århus (ledige ved den tidligere indehaver Jens Knudsens død), og sognekirken i Hjortshøj (ledig ved den tidligere indehaver Sibrandts død), til Kristian Pedersen, præst i Århus, som er blevet ordineret til embederne af biskop Ulrik i Århus, men siden er kommet i tvivl om overdragelsens gyldighed.
1431. 17. juniRoskildeJens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, udsteder en kvittering til Anders Jensen af Store Havelse for fremlæggelse af et godt regnskab på gården Selsø, på hvilken den sidstnævnte var foged.
1431. 19. juniRomPave Eugenius 4. pålægger biskoppen i Adria, kantoren i Ribe og ærkedegnen i Rostock at overdrage provstiet i Århus, ledigt ved den tidligere indehaver Oluf Pedersens frivillige resignation, til Anders Svendsen Udsen, kannik samme sted, skønt han allerede har kanonikat og præbende samme sted. Biskop Ulrik i Århus har allerede indført ham i embedet, men siden er der opstået tvivl om overdragelsens gyldighed.
1431. 20. juniÅlstrupErik 7. af Pommern pålægger på rettertinget Stig Pors af Øllingsø inden fem dage at fyldestgøre Maribo kloster for det gods i Rødby, som Poul Stigsen havde givet det.
1431. 23. juniMikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, skøder gården Datterbarnshave i Tødsø, en otting jord i Bjørndrup og en otting jord i Tødsø sogn til sin broder Svenning Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, for 20 lødige mark sølv.
1431. 24. juniGyde Anders' (Ingversdatter), enke efter Anders (Andersen) Skjold af Herslev, skænker som sjælegave til sankt Agnete kloster i Roskilde en fjerding jord i Herslev, som Anders Skjold havde købt af Peder Nielsen af Lundby.
1431. 25. juniNæstvedAdkomstbrev af Næstved byting om ejendomsretten til et stykke jord ved Skovkloster. Abbed Niels Ravn i Skovkloster efterlyste på Næstved byting, om nogen kendte noget til, hvorvidt en tidligere abbed i Skovkloster havde forlenet den jord, som nu kaldes Husvolden, til Peter Arildsen, den tidligere prior i Sortebrødre Kloster, og til hr. Valdemar Bydelsbak. Niels Ravn ville også gerne vide, om førnævnte jord var klostrets rette jord, og om den tilhørte den udmarksjord, som bymændene i Næstved lejede af klostret. Tolv mænd undersøgte sagen og vidnede, at de havde kunnet konstatere, at abbeden i Skovkloster havde forlenet jorden til de to førnævnte mænd. Derudover vidnede tolv mænd, at "Husvolden" ganske rigtigt var klostrets rette egen jord og tilhørte den udmarksjord, som bymændene havde til leje.
1431. 25. juniStavangerBiskop Audun meddeler, at han har løst Bergsvein Nikulassön fra det band, denne var ifaldet i en proces med pavens prokurator Johannes Borsow.
1431. juniDet pavelige kancellis optegnelse om at Herman (Rynkeby), biskop i Viborg, har betalt seglafgiften for kvittering for rettidig betaling af sine servispenge.
1431. juniDet pavelige kancellis optegnelse om at Herman (Rynkeby), biskop i Viborg, har betalt det pavelige kammer 1 guldflorin for endelig kvittering.
1431. 2. juliMalmøTingsvidne af Malmø byting, om at Hans Pedersen Spaldener, væbner, af Klogerup skødede sin gård til Trued Nielsen (Due) af Skabersjö. Denne gård og alt dens tilliggende (inkl. jord og hus) ligger øst for Evert Suders gård og nord for Skt. Peders gade. Hans Pedersen Spaldener erkendte at have modtaget fuld betaling for den.
1431. 4. juliRomDet pavelige kancellis optegnelse om at Mikkel Jensen, abbed i Essenbæk kloster, fritages for at betale annater.
1431. 5. juliHamburgRådet i Hamburg erklærer over for rådet i Lübeck, at Hamburg vil rette sig efter den i Lübeck trufne aftale, så snart Hamburg får efterretning om, at kong Erik 7. af Pommern er gået i land.
1431. 7. juliKøbenhavnBo Stensson (Natt och Dag), ridder, i Bergunda erklærer at skylde hr. Anders Nielsen (Jernskæg), ridder, i Dronningholm og dennes hustru Margrete Hennekesdatter (Bækman) 40 lybske mark i hvide engelske. For denne sum pantsætter han dem to gårde i Roestorp i Svarttorp sogn ved Rumlaborg samt alle andre gårde, som han ejer i dette sogn. Indtil pantet bliver indfriet, hvilket skal ske ved mortensdag, skal Anders Nielsen og hans hustru årligt oppebære alle indtægter af de nævnte gårde uden modregning i gældens hovedstol.
1431. 10. juliPaven giver ridderen Eske Jensen Brok til Gl. Estrup og hans hustru lov til at have rejsealter.
1431. 11. juliRomFranciscus Condulmario, pavelig protonotar og vicekammermester, kvitterer Ulrik Stygge, biskop i Århus for at have opfyldt sin pligt til at besøge kurien hvert tredje år ved sin prokurator Kristian Pedersen, kannik i Århus.
1431. 12. juliDe slesvigske hertuger Adolf og Gerhard beder rådet i Lübeck om tilsendelse af hjælp, da kong Erik 7. af Pommerns hær ligger ved Haderslev, og da den kongelige flåde kun venter på vind for at undsætte Flensborg.
1431. 15. juli[Stralsund]En ukendt person advarer rådet i Riga mod kong Erik 7. af Pommern, hvis flåde er i søen og siges at ligge ved Gedser. Man ved dog ikke med sikkerhed, hvor den danske flåde er på vej hen.
1431. 17. juliRoskildeKirsten Pedersdatter, enke efter Ove Steeg, og hendes søn Peder (Ovesen) Steeg, kannik i Roskilde, indstifter til deres egne, deres forfædre og deres slægtninges sjæles frelse et evigt vikariat til ære for treenigheden, jomfru Maria og apostlen Bartholomæus ved et allerede opført alter i Vor Frue kapel i Roskilde domkirke og skænker gods hertil i Volborg og Faxe herreder; det sker med Kirstens datter Mettes, dennes mand Konrad Massows og hendes anden datter Helenes samtykke, og disse gøres delagtige i de gudstjenester, der skal afholdes ved alteret. De bestemmer desuden, at vikaren skal afholde tre ugentlige messer ved altret, og at kannikkerne efter deres død skal holde årtid i koret for to skilling grot både for Kirsten og Peder, hver på deres respektive dødsdag. Desuden indstiller de præsten Jakob Hemmingsen til det evige vikariat og bestemmer, at kollationsretten fremover tilhører domkapitlet, patronatsretten dem selv og deres arvinger.
1431. 19. juliRomPave Eugenius 4. giver Arnold (Klementsen), udvalgt biskop i Bergen, tilladelse til at beholde sine hidtidige embeder, dekanatet i Linköping og kanonikat og præbende i Roskilde, i tre år efter at være blevet indviet til biskop og til i den periode at oppebære alle tre embeders indtægter, idet bispedømmets indtægter er meget lave.
1431. 23. juliKøbenhavns bytingJakob Jensen Skrædder, byfoged i København, og seks andre vidimerer Erik af Pommerns brev af 1428. 29. august, hvori han overdrager sin og kronens ret i en gård i København til Eggert Schulte, samt Roskildebispen Jens Andersen Lodehats bekræftelse af 1431. 15. april om samme sag.
1431. 23. juliRomPave Eugenius 4. reserverer kanonikat og større præbende i Roskilde, som bliver ledige ved den hidtidige indehaver Arnold Klementsens udnævnelse til biskop i Bergen, for Lars Olufsen, kannik i Roskilde, skønt han i forvejen har kanonikat og mindre præbende sammesteds; disse skal han dog opgive. Samtidig er lignende skrivelser adresseret til biskoppen i Alet, abbeden i Sorø kloster og ærkedegnen i Rostock.
1431. 23. juliRomPaven befaler biskoppen i Alet, abbeden i Essenbæk kloster og provsten i Viborg at sørge for, at arvingerne efter præsten Gregers Sparresen får nogle ejendele, som provsten Niels Tuvesen i Vestervig kloster havde frataget ham, tilbage i overensstemmelse med flere pavelige auditørers derom afsagte dom.
1431. 25. juliRomPave Eugenius 4. imødekommer en ansøgning af Erik Larsen (Lunov), præst og kannik i Århus, om at få pavelig provision på embedet som ærkedegn i Århus, som han fik overdraget efter den tidligere indehaver Peder Gyllings død, men som det hævdes er reserveret til pavelig provision, selvom han i forvejen har kanonikater og præbender i Århus og Roskilde. Endvidere imødekommer paven en ansøgning af den samme Erik om dispensation til i tre år frit at forene ærkediakonatet med et evigt vikariat i Århus, som han er blevet præsenteret til af kong Erik 7. af Pommern, som har patronatsretten.
1431. 26. juliRomPave Eugenius 4. pålægger biskoppen i Alet, ærkedegnen i Rostock og kantoren i Ribe at overdrage kanonikatet og præbendet Tved i Århus til Anders Svendsen Udsen, domprovst i Århus, skønt han allerede har domprovstiet tillige med kanonikat og præbende i Århus. Kanonikatet og præbendet er ledige efter den tidligere indehaver Oluf Pedersens frivillige resignation fra sine embeder, og Anders har allerede fået dem overdraget af biskop Ulrik og ukæret opnået besiddelsen af dem, men er siden kommet i tvivl om overdragelsens og provisionens gyldighed.
1431. 26. juliRomPave Eugenius 4. overdrager Gherardus Grotekop, kannik i Lübeck, kanonikat og præbende sammesteds. Blandt eksekutorerne er biskoppen i Slesvig.
1431. 29. juliRomPaven reserverer kanonikat og mindre præbende i Roskilde for Anders Svendsen (Udsen), skønt han forud har provsti, kanonikatt og præbende med sognekirken i Tved i Aarhus stift.
1431. 1. augustMariboKong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Tommarps Kloster en gård i Gaddaröd.
1431. 3. augustRigaRådet i Riga oversender rådet i Reval en transsumpt af et brev af 15. juli 1431 fra en ukendt person til rådet i Riga og indskærper den deri indeholdte advarsel om, at kong Erik 7. af Pommerns flåde er i søen. Rådet i Riga har allerede modtaget oplysningerne om, at kong Eriks flåde skulle have gjort skade i Det Wismarske Dyb.
1431. 3. augustLübeckKomturen af Danzig fortæller højmesteren for Den Tyske Orden om forhandlingerne med de krigsførende parter samt om krigens gang. Komturen af Danzig beretter bl.a., at jyderne har undveget en kamp med holstenerne, og at Erik Krummedige ikke har kunnet undsætte Flensborg.
1431. 15. augustKøbenhavnKong Erik 7. af Pommerns lejdebrev for udsendingene til det fredsmøde i Nykøbing Falster, som højmesteren for Den Tyske Ordens udsendinge har arrangeret.
1431. 17. augustRomDet pavelige kancellis optegnelse om at Lars Olufsen har lovet at betale annater af kanonikat og større præbende i Roskilde.
1431. 18. augustNykøbing FalsterWalther v. Kirskorf, Den Tyske Ordens komtur i Danzig, udsteder et fribrev til skipperne Hancke Budde og Johann v. Mauwe. Dette fribrev samt det lejdebrev, som de har fået af kong Erik 7. af Pommern, skal sikre skipperne på de rejser, som Walther v. Kirskorf nu vil sende dem ud på.
1431. 24. augustDet pavelige kancellis optegnelse om at Arnold (Klementsen), udvalgt biskop i Bergen, gennem sin prokurator Jens Skomager, klerk fra Odense stift, har lovet at betale servispenge til det pavelige kammer og kardinalkollegiet.
1431. 27. augustRomDet pavelige skatkammer kvitterer Kristian Hemmingsen, biskop i Ribe, for betaling af en del af hans servispenge til det apostoliske kammer (15 floriner), betalt gennem Cosimo og Lorenzo de’ Medici på vegne af Laurens Olufsen, kannik i Roskilde. Samtidig løses Oluf Jakobsen, kannik i Roskilde, fra bandlysning, straffen for mened, samt andre straffe, som han har gjort sig hjemfalden til ved ikke at have indløst servispengene til den fastsatte termin. Desuden udsættes fristen for betaling af resten til ni måneder efter udstedelsen af dette brev.
1431. 27. augustRomLucidus de Comitis, kardinaldegn i S. Maria in Cosmedin, kvitterer biskop Kristian Hemmingsen i Ribe for betaling af en del af hans servispenge til kardinalkollegiet (15 floriner) gennem Laurens Olufsen. Samtidig udsættes fristen for betaling af resten til ni måneder efter udstedelsen af dette brev.
1431. 31. augustWalther v. Kirskorf, Den Tyske Ordens komtur i Danzig, Hans v. Baysen, ridder, og Borchard v. Güntersberg, befuldmægtigede for Den Tyske Ordens højmester, Paul v. Rusdorf, kundgør, at de efter den romerske konge Sigismunds befaling har forsøgt at mægle imellem kong Erik 7. af Pommern på den ene side og de slesvigske hertuger Adolf og Gerhard samt hansestæderne Lübeck, Lüneburg og Wismar på den anden side. Endvidere meddeles det, at der skal holdes et forligsmøde mellem parterne i Nykøbing Falster.
1431. 1. septemberIvar Tordsen, ærkedegn, og Ribe domkapitel udlejer på livstid til hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne) af Tim, ridder, forskelligt gods i Hind herred: Rybjerggård med mølle, møllested og mere gods, som kapitlet havde købt af hr. Niels (Svendsen) Krag (af Jylland), og kapitlets gods i Hee og Stadil sogne med undtagelse af Opstrupgård.
1431. 2. septemberDe slesvigske hertuger Adolf og Gerhard overdrager deres slot og by Flensborg med møllen og fogediet samt Ny herred og Husby herred og alt andet tilliggende til deres lensmænd Heinrich Rixstorp, ridder, og Henning v. d. Hagen, væbner, med forpligtelse til ikke at afsætte dem.
1431. 2. september[Lübeck]Borgmestre og rådmænd i Lübeck udsteder et lejdebrev for Lübecks udsendinge til fredsmødet i Nykøbing Falster. Heri pålægges alle hæderlige folk, såvel danske som tyske, at understøtte og hjælpe Lübecks udsendinge for fredens skyld.
1431. 4. septemberKoldingBiskop Audun af Stavanger optages i minoriterordenens broderskab i Danmark.
1431. 5. september[Rostock]Rådet i Rostock udsteder over for rådet i Lübeck et lejdebrev for de holstenske og hanseatiske udsendinge, som nu befinder sig i Nykøbing Falster, såfremt disse grundet vind og vejr måtte være nødsaget til at sejle til Rostock.
1431. 5. septemberRomPaven befaler biskoppen i Alet, abbeden i Esrom kloster og ærkedegnen i Rostock at sætte Mogens Gotesen i besiddelse af et kanonikat i Lund, som paven havde tildelt ham efter Hans Vilhelmsens død, men hvori Oluf Daa og Poul Brun havde indtrængt sig med ærkebiskoppens og kaiptlets samtykke. To pavelige auditører havde undersøgt sagen, afgjort den til Mogens' fordel og dømt hans modparter til at betale sagens omkostninger.
1431. 10. septemberBrüggeHanseforbundets oldermænd i Brügge meddeler rådet i Lübeck, at herren af Veer har erklæret sig for en åben fjende af de hansestæder, der er i krig med kong Erik 7. af Pommern.
1431. 19. septemberRomKong Erik får det overdraget nogle biskopper "i nærheden" at forandre Glenstrup kloster og Marieklostret i Randers fra benediktiner- til kartheuserklostre.
1431. 23. septemberRoskildeJens Mortensen, roskildebiskoppens official, Evert Jakobsen, Jens Vele, Ingmar Tuesen, kannikker i Roskilde, Tue Porse, byfoged, Ingvar Karlsen, borgmester, og Peder Sveje, bymand sammesteds, bevidner, at hr. Hans Hennikesen, evig vikar i Roskilde, foreviste dem en gammel jordebog med optegnelse af det gods, som Peder Nielsen (Jernskæg) af Skjoldenæs havde skænket til Skt. Lucius' alter i Roskilde domkirke.
1431. 25. septemberGedserVåbenhvile på fem år imellem kong Erik 7. af Pommern på den ene side og de holstenske grever Adolf og Gerhard samt hansestæderne Lübeck, Hamburg, Wismar og Lüneburg på den anden side. Våbenhvilen er indgået under mægling af højmesteren for Den Tyske Ordens befuldmægtigede Walther v. Kirskorf, komptur i Danzig, Hans v. Baysen, ridder, og Borchard v. Güntersberg. Våbenhvilen er indgået af kong Eriks udsendinge samt udsendinge fra Holsten og hansestæderne under forbehold for hhv. kong Eriks og de holstenske herrers endelige ratifikation af våbenhvilen.
1431. 26. septemberBiskop Jens (Jakobsen) af Oslo og ridderne Aksel Pedersen (Thott), Bengt Stensson (Natt och Dag) og Esge Brok underretter Den Tyske Ordens udsendinge om, at kong Erik 7. af Pommern atter har givet sit samtykke til, at hansestæderne kan nyde deres privilegier i de tre riger over de næste fem år, således som det allerede tidligere er blevet bekræftet af kongen.
1431. 29. septemberLundBrødrene Trued Jensen (Due), kannik i Lund, og Gregers Jensen (Due) forpagter alle domkirkens bygningsfonds ejendomme i Mossheddinge af bygningsfondens prokurator, ærkedegn Jens Povlsen, for en årlig afgift på seks skilling grot. Det stilles som betingelse, at de genopbygger og vedligeholder ejendommene.
1431. 29. septemberRomPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Frode og Wilbern Attensen og Herlet Larsen, lægmænd fra Slesvig stift, om at få absolution og blive løst af interdikt, som er tilfaldet dem for drabet på en præst. De pågreb engang en præst og en franciskanermunk, der havde stjålet noget inventar i sognekirken på deres ø, og bragte dem over vandet til Husum, hvor de førte franciskanermunken for hans overordnede, men på grund af fjendtlige hærstyrker var de ikke i stand til at bringe præsten for biskoppen eller dennes official, hvorfor de mente, at han kunne stilles for den sekulære ret, hvor han blev dømt til døden. Da præsten forsøgte at flygte, faldt han i vandet og druknede. Ansøgerne er ikke i stand til personligt at besøge kurien, dels på grund af krigen, dels fordi der er behov for deres arbejdskraft til at beskytte landet imod oversvømmelser ved at bygge diger.
1431. 9. oktoberRomFranciscus (Condulmer), pavelig vicekammermester, kvitterer Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, for indtil 1429. 30. april at have betalt 38 guldfloriner, 23 solidi og 1 denar som en del af hans servispenge til det pavelige kammer og for én af de mindre afgifter, og desuden for yderligere betaling af 50 guldfloriner til det pavelige kammer på udstedelsesdatoen, modtaget af Daniel (de Rampi), biskop i Poreč, pavelig skatmester, og overdraget af Cosimo og Lorenzo de' Medici; endvidere udsættes fristen for betaling af resten af hans servispenge til to år efter udstedelsen af dette brev.
1431. 9. oktoberRomFranciscus (Condulmer), pavelig vicekammermester, bevidner, at Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, har opfyldt sin pligt til at besøge kurien hvert fjerde år ved sin prokurator, magister Marquardus von Stiten.
1431. 10. oktoberRomLucidus (de Comitis), kardinaldiakon i Santa Maria in Cosmedin og kardinalkollegiets kammermester, kvitterer Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, for betaling af 50 guldfloriner som en del af hans servispenge til kardinalkollegiet, betalt gennem biskoppens tjener Johannes Weghener.
1431. 10. oktoberRomDet pavelige kancellis optegnelse om at Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, har betalt 50 guldfloriner som en del af sine servispenge til kardinalkollegiet; pengene skal fordeles mellem 15 kardinaler.
1431. 16. oktoberRomPave Eugenius 4. bevilger en supplik om tilladelse til at karmeliterklostret (i Helsingør) må nyde alle karmeliterordenens privilegier.
1431. 18. oktoberNørholmFru Elisabeth (Jensdatter (Rosenkrantz)), enke efter hr. Jon Jakobsen (Lange med tre roser), skænker sit arvegods efter sin moster fru Kirstine (Timmesdatter (Krummedige)) af Sandholt til Maribo kloster, med undtagelse af det gods, som hun tidligere har givet Rikman van der Lanken og stadig tillader ham at have. Fru Elisabeth opfordrer alle til at hjælpe klostret med at opnå besiddelse af godset, der forholdes det med magt. Hendes søn hr. Timme Jonsen (Lange med tre roser) havde tidligere pantsat det nævnte gods til hendes broder Erik Jensen (Rosenkrantz) for 100 mark sølv i kongens engelske sterlinge, men hr. Timme har meddelt hende, at han allerede har befalet Mads Andersen at indløse pantet. Fru Elisabeth afviser rygterne om sin død og beder fru Lucie (af Vedtofte) lade klostret nyde godsgaven i fred, da den også er givet for dennes ægtemands sjæl, ligesom for fru Elisabeths og hendes forfædres sjæle.
1431. 18. oktoberIndbyggerne i landsbyerne Øster Husum og Vester Husum forpligter sig i anledning af opførelsen af et kapel til at give sognepræsten i Mildsted en årlig rente på 20 lybske mark.
1431. 18. oktoberRomKlerken Johannes Wegener fra Bremen stift får det overdraget til auditøren Petrus Nardi for hvem der har været ført proces om et evig vikariat i Petri kirke i Lübeck, hvis ingen af de to, der fører processen, havde ret til embedet, da at give ham provision derpå, uanset at han allerede har et kapel i Kampe i Slesvig stift.
1431. 25. oktoberRomPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Edvard, sognepræst i Pelvorm i Slesvig stift, om dispensation til at udøve præsteembedet resten af hans levetid og om at modtage syndsforladelse; 26 år forinden var hans tjenestepige blevet voldført af en lægmand, og mens Edvard og nogle af hans venner, som også var lægfolk, bragte hende tilbage, dræbte en af lægfolkene tjenestepigens far uden Edvards medviden; denne fik af biskoppen syndsforladelse for sin medskyldighed i drabet, men misforstod nogle punkter i vilkårene, herunder at det blev ham forbudt at udøve præsteembedet, hvorfor han i den forløbne tid fortsatte sit embede som præst; da han er blevet bekendt med sin fejl, er han selv draget til Rom og har anmodet om dispensation til at fortsætte med at udøve sit embede og om syndsforladelse.
1431. oktoberDet pavelige kancellis optegnelse om at Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, har betalt seglafgift, 4 guldfloriner og 1 obol, modtaget af Alfonsus (de Camporegali).
1431. 9. novemberJens Nielsen, som kaldes Bransvig af Åkarp, erkender at skylde Klaus Nielsen, væbner, ti lødige mark, for hvilke han pantsætter ham sin gård i Galtabäck i Himle herred i Nørrehalland. Løsningsdagen skal være på sankt Thomas' dag før jul (21. december), og når godset indløses, skal det års landgilde følge hovedstolen.
1431. 18. novemberFlensborgDitlev v. Ahlefeld, drost i Sønderjylland, underkender en dom, som er blevet afsagt af Syvherredernes råd i en sag vedrørende manddrab på en kirkegård. Syvherredernes råd havde taget dobbelt mandebod, hvilket det ikke havde ret til ifølge landets lov. Medlemmerne af Syvherredernes råd straffes desuden på deres hovedlod, dog således at deres ære og rygte forbliver ubesmittet af straf, eftersom de har dømt uret af uvidenhed.
1431. 2. decemberJakob Pedersen i Gislöv skænker Tommarp kloster en eng ved Gnalöv på det vilkår, at der afholdes sjælemesser for ham selv, hans forældre og hustru.
1431. 7. decemberRådet i Lübeck meddeler Walther v. Kirskorf, Den Tyske Ordens komtur i Danzig, at de holstenske grever og hansestæderne er villige til at indgå våbenhvile med kong Erik 7. af Pommern, og at der forberedes et fredsmøde i Vordingborg.
1431. 10. decemberGavnøKong Erik den 7. af Pommern befaler Peder Oxe m.fl. at indføre hr. Sten Basse i Butterup, som på det kongelige retterting fire gange er ham tildømt på Cecilie Billes vegne.
1431. 10. decemberRomBiskop Jens Jakobsen i Oslo visiterer kurien ved sin prokurator Tyge Jensen, kannik i Roskilde.
1431. 23. decemberRomPave Eugenius 4. reserverer kanonikat og præbende i Roskilde, som hører til "de femten præbender" og ventes ledige ved Jens Pedersen (Jernskægs) udnævnelse til biskop sammesteds, for Jens Tygesen, kannik sammesteds, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Roskilde og Haderslev, sognekirken i Skælskør og et evigt vikariat ved Skt. Laurentius' alter i Århus domkirke; dog skal han opgive kanonikat og præbende i Roskilde. Samtidig er lignende skrivelser adresseret til biskoppen i Adria og dekanerne i København, Güstrow, Roskilde og Cammin.
1431. 23. decemberRomPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Jens Mortensen, kannik i Roskilde, om at få provision på provstiet i Roskilde, ledigt enten ved Johannes de Bortzows død ved kurien eller ved Jens Pedersen (Jernskægs) udnævnelse til biskop sammesteds, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Roskilde og Ribe.
1431. 23. decemberLaholmAsser Pedersen giver hr. Broder Svendsen, ridder, fuldmagt til af hr. Ture Stensens arvinger at oppebære de penge, denne skyldte hans afdøde broder Lasse Pedersen.
1431.Den romerske konge Sigismunds fortegnelse over fyrster, biskopper o.l., som skal bidrage med soldater til felttoget mod kætterne i Bøhmen. I denne fortegnelse er anført, at biskoppen af Slesvig Claus Wulf skal bidrage med fem soldater.
1431Oluf Nielsen i Elbæk skænker en gård til Århus domkirke.
1431Ingerd Hermansdatter (Pennow) af Højgård skøder alle sine rettigheder i Tyrstrup herred til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.
1431.Kong Erik 7. af Pommern pålægger på det kongelige retterting fire ridemænd at indføre prioren for Antvorskov kloster i dettes gods i Fårdrup.
1431.Anne (Arvidsdatter), enke efter Borkvard (Ottesen) Limbek, overdrager hr. Sten (Tygesen) Basse et brev på tre gårde i Holev og én i Marslev.
1431.Borgmestre og indbyggere i Nyborg erklærer at have tildelt hr. Sten (Tygesen) Basse og dennes hustru, fru Helen (Jensdatter (Bjørn)) borgerskab i byen og overladt dem en af byens gårde mod en årlig afgift på to mark.
1431.Borgmestre og indbyggere i Nyborg bevilger hr. Sten (Tygesen) Basse frihed for skat og afgift af hans gård i byen, samt halvdelen af den jord, som byen havde købt af Jens Jakobsen, mod til gengæld at modtage hr. Stens jord i Nørregade.
1431.Bertold Quatz pantsætter sin gård ved stranden i Vor Frue kirkesogn i København til Didrik Kumhar.
1431.Karl Nielsen (Griis (af Slagelse)), væbner, sælger Bo Jensen sin bod, der ligger syd for Sankt Mikkels kirkegård.
1431Anders (Olufsen (Gøye)) Staverskov skænker noget ødegods i Pårup til Maribo kloster.
1431Fru Elisabeth Jensdatter (Rosenkrantz) skøder Maribo kloster gods i Vøjstrup i Sallinge herred.
1431Tingsvidne om gods i Skelby.
1431Tingsvidne om, at hr. Tue Nielsen var ved sin fornufts fulde brug, da han skænkede sit gods til Maribo kloster.
1431Niels Jensens brev på nogle jordlodder i Skemminge.
1431Kirsten, datter af Ejler (Grimmildsen) Pallendorp, skøder al sin ret i Horslundegård til Anders Asmundsen.
1431Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Maribo klosters besiddelse af jord i Elev.
1431Hids herredstingEt tingsvidne af Hids herredsting om, at Serup kirke har adkomst til et enemærke i den vestre del af Søgård skov og hvert 11. træ i hele skoven.
1431Lysgård herredstingEt tingsvidne af Lysgård herredsting om, at et stykke jord og en eng mellem Bøgedal og Ans mark har været i Alling klosters besiddelse upåtalt og ukæret i 40 år.
1431Ose Andersdatter sælger og skøder Dueholm Kloster en del af afgifterne af to gårde.
1431Jerslev herredstingEt tingsvidne af Jerslev herredsting om, at Hundslund kloster ejer to gårde i Nørre Landvad i Hellevad sogn.
1431Mogens Villadsen skøder sin anpart i Refsgård til Vestervig kloster.
1431Sandemandstov om markskel mellem Høgsted, Åbenterp og Rønnebjerg.
1431Sandemandstov om markskel mellem Åbenterp og Guldager.
1431Et sandemandstov om markskel i "Thiiekiier" mellem Guldager, Høgsted og Haverholm.
1431En vidisse af et brev om Vrejlev klosters gods i Tollestrup.
1431Tingsvidne om, at en gård i Mårslet var Niels Madsens retmæssige arv og ejendom, og at der ikke betaltes skat og landgilde af den.
1431Tingsvidne om, at en gård i Mårslet, som bebos af Stefan Selle, retmæssigt har tilhørt bedstefaderen til Niels Madsen i Lading.
1431Tingsvidne om, at Niels Madsen med urette ikke har haft rådighed over en gård i Mårslet, som bebos af Stefan Selle.
1431[Næstved]Aftale imellem Næstved Skt. Peder kloster og sortebrødrene i Næstved om udvidelse af sortebrødrenes jorder i Næstved.
1431Hr. Henneke Olsen oplader og skøder gods i Næstved til Næstved Skt. Peder kloster.
1431[Næstved]Et vidnesbyrd om, at Søndre kapel ved Skt. Peders kirke hører under Næstved Skt. Peder kloster.
1431-1447Pave Eugenius 4. (1431-47) ophæver et brev givet til en munk vedrørende et hospital inden for klosterets (Odense Skt. Knuds kloster) indhegning.
[o. 1431?]Kong Erik 7. af Pommern udsteder et brev om det gods, som hr. Tue Nielsen skænkede til Maribo kloster.
forrige næste