forrige næste
DatoStedNr.Regest
1438. 1. januarBad WilsnackAdolf 8.s råder hr. Didrik Blome, hr. Johann v. Ahlefeldt (til Lehmkulen og Wittmold), hr. Otto Slüter, kansler, og Hinrik v. Bokholt aftaler med markgrev Friedrich 2. af Brandenburg en sammenkomst mellem denne og Adolf 8., hertug af Slesvig, den 30. marts 1438 i Salzwedel.
1438. 3. januarBolognaPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Simon Techel, klerk fra Roskilde stift, om en måneds udsættelse med udstedelsen af provisionsbrevet på Skt. Jakobs kirke i Greifswald i Cammin stift.
1438. 4. januarSakristiet i Lund domkirkeDen offentlige notar Peder Iversen vidimerer efter anmodning fra Hans Laxmand, ærkebiskop i Lund, den skriftlige aftale, som Thorlav Olufsen, provst i Bergen, har indgået med Hans Laxmand, ærkebiskop i Lund, om, at ærkebiskoppen, hans efterfølgere og hans bispesæde skal holdes skadesløse for alle afgifter til det pavelige skatkammer i forbindelse med Thorlavs udnævnelse til biskop i Viborg, som er sket med ærkebiskoppens autoritet, og han bevidner, at aftalen er blevet læst op i nærværelse af kapitlet, Peder Iversen selv og 4 vidner.
1438. 10. januarBolognaPave Eugenius 4. pålægger prioren i Dalum kloster at undersøge sagsforholdet i en supplik af prioren og kapitlet i Odense, hvoraf det fremgår, at Odenses gamle hospitals grund og øvrige gods tilhører domkirkens kapitelsbord; af den grund vil det være til stor skade for kirken og kapitelsbordet, hvis dette gods bliver tilstået det nye hospital i Odense, som Peder Jensen, præst sammesteds, har fået bevilget af paven (DD 1437. 24. apr. nr. 14370424001), og derfor har de anmodet om, at paven vil træffe afgørelse. Såfremt prioren i Dalum kloster efter at have stævnet sagens parter finder, at klagen er berettiget, skal han kassere den del af det tidligere pavebrev, der er til skade for kirken og kapitelsbordet, og såfremt brevet er blevet eksekveret, skal han annullere udførelsen og bringe det gamle hospitals grund og gods tilbage til prioren, kapitlet, kirken og kapitelsbordet.
1438. 10. januarBolognaPave Eugenius 4. pålægger abbeden i Holme kloster i Odense stift at undersøge indholdet af en supplik af prioren og kapitlet i Odense, hvoraf det fremgår, at ærkebiskop Peder af Lund engang tog Odensekirkens gejstlige under sin beskyttelse og bekræftede alle kirkens privilegier; nu har prioren og kapitlet anmodet om pavelig bekræftelse herpå. Såfremt abbeden efter at have foretaget undersøgelse finder, at det forholder sig som beskrevet, skal han med pavelig autoritet bekræfte ærkebiskoppens beskyttelse, bekræftelse og alt, hvad der er fulgt deraf.
1438. 10. januarBolognaPave Eugenius 4. bevilger en supplik af prioren og kapitlet i Odense om pavelig bekræftelse på, at tidligere ærkebiskop i Lund Mogens (Nielsen) tog Odense domkirke og dens personer under sin beskyttelse, bekræftede alle kirkens hidtidige privilegier og forbød enhver at krænke kirkens rettigheder under trussel om bandlysning.
1438. 13. januarKøbenhavns bytingTingsvidne af Københavns byting om, at Jens Tygesen, bymand i København, på vegne af Jakob And, bymand i Køge, har skødet en jord og grund i Vestergade, der kaldes Smedegade, til Mogens Smed, bymand i København.
1438. 18. januarBolognaPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Conradus fra Kiel, kannik i Slesvig og licentiat i kanonisk ret, om dispensation til at modtage og beholde to med hinanden uforenelige embeder med ret til at bytte dem til andre; dog skal dispensationen kun gælde for fem år.
1438. 6. februarKøbenhavnMarina Widers, enke efter Jens Wider, giver Helligtrekongers alter i Vor Frue Kirke i København et stykke jord ved Skt. Pedersstræde, mod at der i kirkens højkor skal holdes årlige sjælemesser over hendes afdøde mand og hende selv.
1438. 8. februarTingsvidne af Hjerm herredsting om, at fru Inger Nielsdatter, enke efter Peter (Nielsen) Qvie, havde skødet Niels Eriksen (Gyldenstjerne) af Landting gods i Hjerm og Hind herred.
1438. 11. februarHusumDe fem sogne Garding, Katrineherd, Tetenbøl, Poppenbøl og Østerhever lader i Husum i Adolf 8.s nærværelse 24 hæderlige frisere dømme i striden mellem de førnævnte sogne angående diget i Østerhever.
1438. 14. februarHr. Erik Jensen (Løvenbalk) til Aunsbjerg overdrager en gård i Funder til en ukendt modtager.
1438. 14. februarEt pantebrev på en gård i Mausing, Hids herred, og på Sepstrup mark, Sønderby skov og Hjortsballe mark i Them sogn, Vrads herred.
1438. 20. februarBraunschweigPetrus Lamandi, johanniterordenens generalskatmester, kvitterer broder Benedikt, leder af det danske ballivat, for 280 rhinske gylden.
1438. 20. februarFerraraPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Simon Techel, klerk fra Roskilde stift, om endnu en måneds udsættelse med udstedelsen af provisionsbrevet på Skt. Jakobs kirke i Greifswald i Cammin stift.
1438. 22. februarRibe bytingArvingerne efter Kristian Frillesen erklærer hinanden kvit efter skiftet.
1438. 24. februarVidnesbyrd aflagt i Viborg af en række verdslige og gejstlige personer om, at hr. Morten Spurv, provst i Viborg, i biskop Laves tid var rejst til Rom, hvor han fik udvirket sekularitet for kannikerne i Viborg, da de regelbundne kanniker var uddøde på nær to.
1438. februarRibe domkirkeBiskop Christian af Ribe bevidner, at Eggert Christensen Frille, væbner, har solgt hovedgården Vedstedgård og tre mindre gårde, som var tilfaldet ham som fædrenearv, til domkapitlet i Ribe og skødet godset til ærkedegnens hånd.
1438. 2. martsFlensborgBiskop Nicolaus (Wulf) af Slesvig erklærer, at Adolf 8., hertug af Slesvig, har pantsat en del gods i Gammelbygård, Gammelby, Vinderød, Fladsby og Satrupholm i Angel til biskoppen af Slesvig og Slesvig stift. Dette gods ejedes tidligere af væbneren Anders Iversen (Rosenkrantz) på vegne af dennes hustru, som var datter af Claus Krumkop ((Krummedige) til Satrupholm). Endvidere erklærer biskop Nicolaus, at hertug Adolf og dennes arvinger har ret til at indløse det pantsatte gods for 1400 lybske mark på et bestemt tidspunkt og på et bestemt sted enten i byerne Slesvig eller Flensborg eller i landet Holsten.
1438. 11. martsFerraraPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Conradus Cordes, kannik i Slesvig og licentiat i kanonisk ret, om at få udstedt pavebrev på sin pavelige provision på kanonikat og præbende i Lübeck med den tilføjelse, at han i forvejen har sognekirken i Lebrade samt evige vikariater uden sjælesorg i Oldenborg, Rendsborg og Flemhude.
1438. 11. martsFerraraPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Martinus Dalmari, klerk fra Roskilde stift, om at få det ventebrev, som han fik tildelt 11. marts 1437, udstrakt til at gælde for to beneficier, idet han ikke venter at kunne få tilstrækkelig indtægt af ét beneficium.
1438. 11. martsFerraraPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Johannes Wyse, klerk fra Cammin stift, om at få provision på kanonikat og præbende i Cammin. Embedet er ledigt ved den tidligere indehaver Erasmus Wollyns frivillige resignation, foretaget ved kurien i nærværelse af den offentlige notar Michael Makenisse, klerk fra Roskilde stift.
1438. 12. martsKøbelevLars Koppen i Købelev, bonde, skøder Jens Andersen i Vindebygård al sin jord, ager og eng i Vindeby fang for vederlag. Undtaget i overdragelsen er skoven og Salteengen.
1438. 13. martsKøbenhavnFru Ingeborg (Ovesdatter Hase (Bild)), enke efter Niels Gagge, sælger med samtykke af sin søn Mikkel (Jørgensen) Rud en fjerdedel af Ordrup hovedgård med alt tilliggende i Ordrup, Nyrup, Såby (nu: Vester Såby) samt en mølle i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen (Thott), som havde dette gods i pant for 125 mark lybsk.
1438. 18. martsFjends herredstingEn tidligere ejer af Nørhedenæs og Kurgård, Niels Godskesen, havde besiddet disse med rette og havde aldrig skødet eller bortsolgt dem på tinget.
1438. 21. martsFerraraPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Martinus Dalmari, klerk fra Roskilde stift, om at få udfærdiget ventebrev, som han fik bevilget 11. marts året forinden, med den forandring, at det også skal gælde et embede med sjælesorg, når han har nået den lovlige alder.
1438. 25. martsMorten Jensen (Gyrstinge) af Kragerup, ridder, erklærer at have modtaget indløsning af den pantesum på 500 mark, for hvilken han havde hovedgården Krenkerup med tilliggende i pant af hr. Matthias (Johansen) Moltke og Evert (Johansen) Moltke (af Bavelse), og giver Mogens Gøye gods og adkomstbreve tilbage.
1438. 5. aprilFerraraPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Nicolaus de Bucken, klerk fra Bremen stift, om at få udvidet et tidligere udstedt ventebrev gældende i Bremen stift til også at gælde kanonikater og præbender i Slesvig domkirke.
1438. 5. aprilFerraraPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Jakob Olufsen, kannik i Oslo, om at udstede pavebrev om hans provision på dekanatet i Roskilde; han er valgt af kapitlet og har fået pavelig provision, men har ikke overholdt fristen for udstedelse af pavebrev på seks måneder.
1438. 24. aprilEggert (Christiernsen) Frille (til Sandholt) anmoder Adolf 8., hertug af Slesvig, om at bevidne, at han under sit ophold hos hertugen i Flensborg ikke har drevet forræderiske forhandlinger med hertugen, således som det ellers siges om ham af de folk, som havde taget ham til fange.
1438. 4. majAdolf 8., hertug af Slesvig, bevidner, at Eggert (Christiernsen) Frille (til Sandholt) under sit sidste ophold hos ham i Flensborg kun har anmodet ham om at få sit gods i hertugdømmet Slesvig tilbage. I forlængelse heraf erklærer Adolf 8., at han i overensstemmelse med den aftale, som er blevet indgået mellem ham og kong Erik 7. af Pommern, dvs. Vordingborgfreden af 15.-17. juli 1435, er parat til at tilbagelevere alt, hvad andre har ret til, såfremt man leverer det tilbage til ham, som han har ret til. Endelig erklærer Adolf 8., at Eggert Frille i det hele taget viste sig som en from og hæderlig mand.
1438. 5. majNicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, bevidner, at Eggert (Christiernsen) Frille (til Sandholt) under sit sidste ophold i Flensborg har forhandlet med Adolf 8., hertug af Slesvig, om sine sønderjyske godsers tilbagegivelse. Endvidere erklærer biskop Nicolaus, at han ikke er bekendt med, at Eggert Frille skulle have haft noget andet hverv hos hertugen eller hertugens råd imod kong Erik 7. af Pommern.
1438. 8. majFerraraPave Eugenius 4. bevilger en supplik af Simon Techel, klerk fra Roskilde stift, om at overdrage det til den pavelige auditør Geminianus de Prato at overdrage Skt. Jakobs kirke i Greifswald i Cammin stift til Simon Techel og give ham ny provision derpå, såfremt den verserende proces ved kurien om kirken mellem Simon Techel, Johannes Nyenkerke, Bernardus Droghe og Henricus Padisen ikke falder ud til nogens fordel.
1438. 21. majJakob Andersen overdrager to gårde og andet gods i Granslev til en ukendt modtager.
1438. 4. juniÅlstrupKong Erik den 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting for tredje gang Sten Basse en hovedgård i Årslev.
1438. 5. juniSallinge herredstingTingsvidne af Sallinge herredsting om, at Kirkeholm tilhører Sønder Broby kirke.
1438. 7. juniChristian (Hemmingsen), biskop i Ribe, grundlægger et alter for skt. Lucius under det store tårn i Ribe domkirke og skænker det en del gods, imod at der efter hans død skal holdes en årtid for ham og hans forfædre på hans dødsdag.
1438. 18. juniEt ejendomsbrev på Holm i Vellev skovs enemærke.
1438. 23. juniTingsvidne af Hads herredsting om, at Lave Dus, som tjener hos Niels Stensson (Natt och Dag) i Sverige, er født i ægteskab.
1438. 24. juniBorgmester, foged, rådmænd og indbyggere i Horsens vidner om, at Lave Dus, der tjener hos Niels Stensson (Natt och Dag) i Sverige, er født i ægteskab.
1438. 1. juliMorsø Nørreherreds tingTingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om sandemandsed om markskel mellem Vettels', Bjørndrups, Tødsøs, Vodstrups og Rolstrups marker, og om lavhævd på et kær, en have og seks agre ved Rolstrup, to øde bol og to øde gårdsteder i Ulfs byggested samt Porshave som klostrets rette enemærke.
1438. 5. juliFerraraKlerken Joar Eskilsen fra Oslo stift får ret til skønt uægte født at befordres til højere gejstlige værdigheder i de tre nordiske riger og forene indtil 5 embeder. Det oplyses, at han i flere år har studeret "in artibus" og nu vil studere kanonisk ret.
1438. 6. juliHørsholmJens Pedersen af Husum, Jens Sigersen af Hørsholm, Jens Svendsen af Sandbjerg, og Jens Mikkelsen, hr. Jens Grims svend, erklærer, at Cecilie Olufs i Hørsholm – adspurgt af Jakob Klementsen af Brønshøj – svarede, at hendes afdøde mand Oluf Jensen aldrig havde været værge for sin broders børn, eller på deres vegne oppebåret gods eller penge. Han har heller ikke haft den gård, der ligger syd for rådhuset og vest for Vor Frue kirke i København – eller nogen gård i eller uden for byen – i retmæssig besiddelse på vegne af sin broders børn.
1438. 9. juliKalmarSveriges rigsråd svarer det danske rigsråd på dets på kong Erik 7. af Pommerns vegne fremsatte anmodninger og forslag i henhold til den i Kalmar sluttede overenskomst.
1438. 13. eller 20. juliAdolf 8., hertug af Slesvig, stadfæster en overenskomst mellem sognefolkene på begge sider af floden Wilster angående sluser og diger.
1438. 15. juliKalmarDet svenske rigsråd meddeler Paul v. Rusdorf, højmester for Den Tyske Orden, at kong Erik 7. af Pommern ikke er kommet til det berammede møde i Kalmar. Derimod har kong Erik sendt Hans Laxmand, ærkebiskop i Lund, samt ridderne hr. Erik (Segebodsen) Krummedige (til Rundtoft), hr. Morten Jensen (Gyrstinge (til Kragerup og Hastrup)) og væbneren Niels Jensen (Galen) af Hammer, hvis forslag imidlertid ikke var i overensstemmelse med Sveriges privilegier.
1438. 21. juliFerraraKlerken Joar Eskilsen fra Oslo stift får fornyet ret til skønt uægte født at kunne befordres til højere gejstlige værdigheder i de tre nordiske riger, da en pavelig forordning har givet disse en undtagelsesstilling.
1438. 22. juliKöne Muntenbrog, bymand i Landskrona, sælger med sin hustru Dorotheas samtykke sin gård i Landskrona til Steffen Jensen, guldsmed i Lund.
1438. 22. juliHans (Klausen?) Grubendal pantsætter en gård i Nørre Jernløse til fru Kirstine (Jensdatter (Krumpen)) til Vollerup, enke efter hr. Peder Nielsen (Present), for 53 nye Arnhem-gylden.
1438. 28. juliRibeNiels Jensen (Øster Lindet-slægten) skøder en gård i Emmerlev sogn til kapitlet i Ribe.
1438. 17. augustLave (Kristensen) Rød (Høg) giver og skøder Dueholm Kloster to gårde i Sundby og Lynggård i Tødsø sogn som sjælegave for sig og sine forfædre.
1438. 5. septemberFerraraPaven pålægger en dansk biskop at stadfæste kong Eriks grundlæggelse af Maribo kloster, dets forening med sognekirken i Skimminge, dets besiddelser, som kongen og dronning Margrete havde skænket det, samt alle klostrets rettigheder og privilegier.
1438. 6. septemberFerraraPave Eugenius 4. giver, efter deres supplik herom, generalkonfessoren og brødrene i Maribo kloster tilladelse til at afholde nadver samt at høre skriftemål og give syndsforladelse til dem, der besøger klostret og dets annekskirke Skimminge; på grund af klostrets afsides beliggenhed på en ø må de også give syndsforladelse i tilfælde, der ellers er reserveret biskoppen.
1438. 6. septembernilLitteras tomi ii, no. 1519 etiam repperimus Reg. Lat. 359 fol. 139v - 140r (cum taxa: A.L. de Adria). Linea 11 legendum est: domino (non 'divino')
1438. 9. septemberJens (Andersen) Kanne (til Gjandrup) skøder en enemærkeskov kaldet Deling og et møllested til en ukendt modtager.
1438. 22. septemberKong Erik fritages for at betale annater for en pavelig bekræftelse på oprettelsen af (et kloster i Vadstena?)
1438. 24. septemberFerraraPave Eugenius 4. bevilger en supplik af abbedissen og nonnerne samt generalkonfessoren og brødrene i Maribo kloster om tilladelse til, at deres generalkonfessor og andre præsteviede brødre kan: 1) tilstå munkene og nonnerne fuld syndsforladelse og absolution for ekskommunikationsdomme og andre straffe én gang i livet, også i tilfælde, som ellers er reserveret pavestolen, og pålægge dem bod herfor; 2) give dispensation for irregularitet og inhabilitet af enhver art, dog undtaget i tilfælde af drab, bigami og lemlæstelse; 3) tilstå aflad for enhver straf eller dom, som er pådraget i uvidenhed, inklusive fejringen af gudstjeneste under en sådan dom, også i tilfælde, som ellers er reserveret biskoppen; 4) tilstå fuld syndsforladelse i deres dødsøjeblik med apostolisk autoritet. Desuden om at munkene og nonnerne i de uger, hvor de efter deres ordensregel skal faste, skal pålægges at fremsige syv bodssalmer, hvilket generalkonfessoren skønsmæssigt efter den enkelte munk eller nonnes tilstand kan forandre til andre fromme gerninger. Desuden tilstås det, at tilladelsen er gyldig uden udfærdigelse af pavebulle.
1438. 26. septemberPlönNotarialinstrument, hvorved biskop Johannes Schele af Lübeck meddeler hertug Adolf af Slesvig hans forlening med grevskabet Holsten.
1438. 29. septemberAdolf 8., hertug af Slesvig, forbyder afholdelsen af markeder om søndagen i sine lande. Derimod skal alle markeder afholdes om lørdagen.
1438. 2. oktoberAdolf 8., hertug af Slesvig, tilstår indbyggerne i to landsbyer i Eutin sogn at bruge holstensk ret i stedet for hollandsk ret.
1438. 14. oktoberBispegården i SlesvigBiskop Nicolaus af Slesvig vidimerer fredsslutningen mellem landet Ditmarsken og grev Gerhard 3. af Holsten af 21. juli 1323, ditmarskernes forsvarsforbund med grev Gerhard 1. af Holsten af 10. januar 1283, gavebrevet af 14. november 1298, hvori Giselbert, ærkebiskop af Bremen, skænker grev Heinrich 1. af Holsten alt det ved Ejderen liggende ditmarske gods, som han har købt af hr. Otto af Plön, ridder; og fredsslutningen mellem landet Ditmarsken og greverne Johann 3., Heinrich 2., og Klaus af Holsten af 4. juli 1345.
1438. [17. eller 24. oktober]OdensePoul Nielsen, generalofficial for biskoppen af Odense, tildømmer sognepræsten og kirken i Ringe tienden af den jord, som indbyggerne i Lørup i Ryslinge sogn dyrker i Ringe sogn, tillige med halvdelen af tienden af det kvæg, de om sommeren lader græsse i Ringe sogn.
1438. 18. oktoberKorsørBiskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde, biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Odense, biskop Christian af Ribe, biskop Ulrik (Stygge) af Århus, biskop Gert (Gyldenstjerne) af Børglum og biskop Torlav af Viborg skænker aflad til Skt. Jodokus' alter i Odense Skt. Knuds kirke.
1438. 27. oktoberKorsørDet danske rigsråd skriver til hertug Kristoffer af Bayern. Rigsrådet indbyder Kristoffer til at begive sig til Danmark og overtage styrelsen af Danmarks rige pga. kong Erik 7. af Pommerns misregimente. Rigsrådet anmoder hertug Kristoffer om at svare så hurtigt som muligt.
1438. 2. novemberGörlitzAlbrecht (2.), romersk konge, bekræfter hertug Adolf af Slesvigs forlening med grevskabet Holsten og Stormarn.
1438. 2. novemberIngeborg Nielsdatter (Dyre), enke efter Niels Pedersen Stemp, skøder fru Kirstine Jensdatter (Krumpen) til Vollerup, enke efter hr. Peder Nielsen (Present), en gård i Ting Jellinge, som fru Kirstines mand tidligere havde i pant af Ingeborgs fader, Niels Jensen Sosadel (Dyre), for 100 mark.
1438. 9. novemberÅlstrupKong Erik 7. af Pommern giver på rettertinget hr. Sten (Tygesen) Basse låsebrev på dennes gods i Bullerup og Kærby (nu: Over Kærby) i Drigstrup sogn, Ladby og Kirsinge i Kølstrup sogn i Bjerge herred; samt i Radstrup, Holev og Klarskovgård (Marslev sogn i Bjerge herred), som denne havde købt af hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup), og tillige på hans gods i Rågelund (Åsum sogn i Åsum herred).
1438. 15. novemberNeumarktChristoffer af Bayern skriver til det svenske rigsråd.
1438. 29. novemberFyns landstingTingsvidne af Fyns landsting om indledningen af en voldgiftssag mellem hr. Hans Klausen, sognepræst i Ringe, og Jens Elling af Ryslinge.
1438. 19. decemberFerraraPrioren Hagen Friis i Dalby får bevilget, at der må blive udnævnt dommere, der kan genindsætte ham i embedet, hvis det ved forudgående undersøgelse viser sig, at domprovsten Peder Akselsen (Thott) er gået ulovlig frem mod ham. Denne havde nemlig fået lov til at bemægtige sig prioratet, hvis det viste sig, at en række graverende beskyldninger mod Hagen Friis var sande, men havde i stedet trængt sig ind i dette uden lovlig undersøgelse.
1438. 20. decemberChristian (Hemmingsen), biskop i Ribe, mageskifter en grund i Ribe vest for domkirken, der tilhører bispebordet, med gods i Seem sogn, som han tidligere har skænket til det af ham selv oprettede skt. Lucius' alter i domkirken, og indstifter en daglig messe for sig selv, sine forfædre, alterets nuværende vikar Niels Bomgard og dennes forfædre.
1438. 20. decemberNiels Bomgard, sognepræst i Seem, skænker til det af biskop Christian (Hemmingsen) af Ribe grundlagte skt. Lucius' alter i Ribe domkirke alle de bygninger, han har bygget og i fremtiden vil bygge på alterets grund vest for domkirken, hvor han selv bor, med det vilkår, at vikaren ved alteret skal bevare hans og hans forfædres erindring ved hver messe.
1438. 31. decemberFerraraHagen Friis får nu provision på prioratet i Dalby kloster. Han oplyser, at dette i 1428 blev ledigt ved Knud Jensens resignation, og at dernæst ærkebiskop Peder Lykke efter klostrets valg stadfæstede ham, der i forvejen var kannik der, som prior. I denne stilling havde han skaffet klostret nogle afhændede ejendomme tilbage. 2. december 1437 (nr. 1802) havde paven, i tillid til nogle falske anklager fra provsten Peder Akselsen (Thott) i Lund, overdraget ærkebiskoppen og kantoren i Lund samt abbeden i Allehelgensklostret ved Lund at undersøge disse anklager og, hvis de var sande, overdrage Peder Akselsen prioratet (indtægt 25 mark). Hagen Friis, der i kong Eriks ærinde var på vejen til Rom, erfarede dette i Nürnberg. Han forestiller nu paven, at han er kongens kapellan, og at han ikke sin alder (60 år) bør tvinges til at tigge; desuden har Peder Akselsen, der i forvejen besidder mange præbender, indtrængt sig i prioratet uden undersøgelse. Udnævnelsen af Peder Akselsen kasseres derfor. Det oplyses, at Hagen Friis i forvejen har ret til provstiet i Vestervig (indtægt 20 mark)
1438.Adolf 8., hertug af Slesvig, tilstår Jesse Bonsen Paysen den frie besiddelse af det gods, som han har købt af hr. Henrik Rixtorp, og som tidligere har tilhørt Jesse Lagesen i Øster Snadebøl, dog med undtagelse af hoveri, mod ydelsen af en halv tønde smør årligt i Flensborg eller Tønder og af den tjeneste, som alle fæstere i Kær herred giver.
1438FirenzePaven meddeler kong Erik, at han på grund af pesten i Ferrara har måttet flytte koncilet til tilvejebringelsen af unionen med grækerne til Firenze, hvortil han samme dag er ankommen. Han opfordrer derfor kongen til at sende sine udsendinge til Firenze
1438.Domkapitlet i Slesvig overdrager rettigheden til at indløse Gammelbygård og andre ejendomme i Angel til fyrsterne af Holsten.
1438.Provsten og domkapitlet i Slesvig overdrager deres rettighed til 50 mark årlig rente af seks landsbyer til hertug Adolf af Slesvig imod 50 mark årlig rente, som rådet i Flensborg skal betale til dem.
1438.Adolf 8., hertug af Slesvig, giver domkapitlet i Slesvig 59 mark i årlig rente af byen Flensborg imod de seks landsbyer Pommerby, Solby, Dyttebøl, Fuglsang, Stoltebøl og Skørdrup i Angel, som Erik (Segebodsen) Krummedige (til Rundtoft) tidligere havde overdraget til domkapitlet.
1438.Adolf 8., hertug af Slesvig, tilstår Nesse Nommensen i Vester Snadebøl frihed for alle afgifter, som ikke alle fæstere giver. Af hans gods i Øster Snadebøl skal han give en årlig smørafgift.
[1438]Hans Laxmand, ærkebiskop i Lund, skriver til konciliet i Basel. Idet der i Danmark er et stift ledet af en norsk biskop, og i Norge et stift ledet af en dansk biskop, og begge disse er sat ud af stand til at varetage deres embeder på grund af det fjendskab, der er opstået imellem det danske og det norske folk, har de to biskopper i nærværelse af det danske rigsråd og rådsherrer indtrængende bedt ærkebiskoppen i Lund om på deres vegne at bede om tilladelse til at bytte stifter, således at de hver især kan virke i deres fædreland og blandt mere venligt stemte folk.
1438Aftale om Porsmose mellem Grib (Jensen (Jernskæg, Frøslevlinjen)) af Olstrup og Peder Andersen (Griis af Nordrup) af Holme.
1438Et skødebrev på Blaksholm og på Ingerd Hemmingsdatters rettigheder i Assendrup mark.
1438Et skødebrev på en gård i Sondrup i Hundslund sogn, udstedt til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.
1438Henrik Sandberg skøder alle sin rettigheder i nogle gårde i Hundslund sogn til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.
1438.Jakob (Nielsen) Basse af Nielstrup skøder biskop Gert (Pedersen (Gyldenstierne)) af Børglum Sønderlevgård med mere gods i Vennebjerg herred og Jerlev herred.
1438Tingsvidne, at Jens Laursen af Vadbæk giver sig og sin hustru ind i Børglum kloster med Vadbæk og andet gods.
1438Tingsvidne, at der var fremført klage over ulovligt fiskeri i Gerndrup.
1438Torben Nielsen skøder sin part i en kælder i Aalborg til Børglum kloster, jf. nr. 14309999027
1438Jens Olsen, præst i Ystad, skænker et portrum til Tommarp klosters gård sammesteds.
[1438?].Biskop Oluf (?) overlader sit fædrene og mødrene arvegods til sine søskendebørn.
1438.Peder Henningsen, borger i Korsør, pantsætter sin gård sammesteds til hr. Oluf Eriksen, byens sognepræst, for seks lødige mark og en skilling grot.
1438Kong Erik 7. af Pommerns brev om jord i Håred.
1438Fru Ingeborg Jensdatter skænker Maribo kloster gods.
1438Henning Falster skænker Maribo kloster en gård i Sønder Ørslev til gengæld for gravsted i klostret.
1438Vidisse af et gavebreve til Maribo kloster på Gyllingnæs og mere gods udstedt af fru Mette (eller Margrete), enke efter hr. Jakob (Erlandsen) Kalf.
1438Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting en gård i Skelby til Hans Frobøse.
1438Fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) skøder gods i Grejs til Maribo kloster.
1438Niels Jakobsens breve på Hanaffstofft (nu ukendt lokalitet) og jord og skov i Svenstrup i Langelands Nørreherred.
1438(Lange) Ove Ovesen (Kaas med mur) skøder Lerbæk gård og gods til biskoppen af Århus (Ulrik Stygge).
1438Vidisse af et brev udstedt af Erik Jensen (Løvenbalk), hvori han pantsatte gods i Faksinge og andet gods til Iver (Nielsen) Krabbe.
1438Skødebrev til til Tønne Kristoffersen på gods i Fussing (nu: Over Fussing) i Bjerregrav sogn (nu: Øster Bjerregrav sogn), Sønderlyng herred.
1438Fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) skænker Maribo kloster gods i Bjerregrav (nu: Øster Bjerregrav) og andetsteds.
1438Fru Else Kristiansdatter (Vendelbo) til Støvringgård overdrager Alling kloster det gods i Lemming sogn, som hun tidligere havde skødet til klosteret.
1438Kong Erik 7. af Pommern stadfæster på rettertinget Vestervig klosters besiddelse af jord i Ålborg, som var skødet det af Henrik Tuesen.
1438Et skøde på en del af Mårup skov.
1438Fru Else Christensdatter (Vendelbo af Støvring) pantsætter Mogens Gris alt sit gods i Ejstrup.
1438Peder Krabbe og Erik Iversen skøder gods i Kovstrup til hr. Klement Besk, forstander i Viborg Sankt Hans kloster.
1438Tingsvidne om, at to agre, den ene ved Bukkebjerg og den anden ved Tåning have, retmæssigt tilhører Voer kloster.
1438Prioren i Antvorskov kloster bemyndiger konventsbrødre i Horsens til at skøde forskelligt gods til Øm kloster, nemlig to gårde i Voer herred, en i Gangsted og en Elbæk, samt en bod i Borgergade i Horsens. Skødningen skal ske på det vilkår, at Sankt Hans kloster i Horsens får Øm klosters ager og eng beliggende ved Hansted bro imellem Bygholm mark og Horsens mark.
1438Tingsvidne om, at Simon Jensen i Galten har forpagtet Rivegårds jord af Øm kloster for en årlig afgift.
1438Biskop Jens (Pedersen Jernskæg) af Roskilde udsteder en stadfæstelse.
1438Biskop Jens (Pedersen Jernskæg) af Roskilde lægger Gunderslev kirke under Næstved Skt. Peder kloster.
1438[Næstved]Kirstine, Asser Skånings enke, skøder og oplader al sin rettighed i en gård i Næstved til Næstved Skt. Peder kloster.
1438[Næstved]Kirstine, Asser Skånings enke, erklærer, at den skødning, som hendes søn hr. Oluf gjorde til Næstved Skt. Peder kloster, var sket med hendes samtykke.
1438Jens Olsen fuldbyrder sin datters Kirstines skødning til Næstved Skt. Peder kloster.
1438Mogens Tygesen (Ravensberg) stadfæster og fuldbyrder skødning af gods i Kalkerup og Dysted til Næstved Skt. Peder kloster.
forrige næste