forrige næste
DatoStedNr.Regest
1448. 13. januarNotits i Acta Pont. VII 355:
1448. 15. martsRomPaven udnævner dekanen i Verden Otto Berlin til kollektor i Bremen og Riga provinser og Kammin, Verden, hildesheim og Slesvig stifter.
1448. 23. martsRomOptegnelse om, at dekanen i Verden Otto Berlin antages til at være kollektor bl.a. i Slesvig stift og aflægger ed.
1448. 30. martsRomKollektoren Otto Berlin får tilladelse til at gøre testamente og bytte to af sine beneficier med andre (cf. nr. 2000)
1448. 8. majRoskilde bytingTingsvidne af Roskilde byting om roskildeborgeren Tyge Andersens skødning af sin gård i sankt Mikkels sogn i Roskilde til væbneren Anders Jensen i Havelse.
1448. 1. juniRomPaven udnævner biskop Marcellus i Skalholt til pavelig nuntius og kollektor i de nordiske riger og befaler ham hvert andet år at aflægge regnskab til det pavelige kammer.
1448. 1. juniRomPaven giver sin nuntius og kollektor biskop Marcellus i Skalholt tilladelse til at give de lægmænd absolution, der har dræbt hans formand (Jens Gerekesen Lodehat).
1448. 1. juniRomPaven giver sin nuntius biskop Marcellus tilladelse til inden for sin legations område at give 10 verdslige og gejstlige personer der har lagt voldelig hånd på præster uden dog at dræbe dem, absolution.
1448. 1. juniRomPaven giver biskop Marcellus tilladelse til inden for sin legations område at give 10 adelige par lov til at indgå ægteskab selv om de er beslægtede i tredie eller fjerde grad.
1448. 1. juniRomPaven giver biskop Marcellus tilladelse til inden for sin legations område at give 10 personer, der er uægte fødte, lov til trods denne mangel at blive præsteviede og forene to beneficier samt ombytte disse.
1448. 1. juniRomPaven giver biskop Marcellus tilladelse til inden for sin legations område at give 10 personer, der lider af legemsfejl, som dog ikke er for iøjnefaldende, lov til at blive præsteviede og opnå ét beneficium.
1448. 1. juniRomPaven giver biskop Marcellus tilladelse til inden for sin legations område at give 10 gejstlige personer lov til, når de er fyldt det 22. år, at blive præsteviede og opnå ét beneficium.
1448. 1. juniRomPaven bemyndiger biskop Marcellus til inden for sin legations område at tillade 10 gejstlige personer, der har aflagt løfte om pilgrimsrejser, afholdenhed og lignende, at vælge skriftefædre, som kan ombytte disse med andre fromme handlinger.
1448. 1. juniRomPaven bemyndiger biskop Marcellus til at udnævne 10 ugifte personer, der ikke er præster, til notarer.
1448. 12. juniRomPaven udsteder pas og anbefalingsskrivelse for sin nuntius og kollektor i Norden, biskop Marcellus i Skalholt, og et følge på indtil 15 personer.
1448. 29. juniRomPaven stadfæster Eugen 4.s bulle af 16. januar 1447 (nr. 1883) om bekæmpelsen af visse vildfarende meninger angående skriftemålet.
1448. 11. juliRomPaven befaler sin nuntius og kollektor i Norden, biskop Marcellus i Skalholt at påse, at de pengesummer og kostbarheder, der er testamenterede til Peterskirken i Rom, inddrives hos dem der sidder inde med dem.
1448. 15. juliRomOptegnelse om, at biskop Marcellus i Skalholt antages som kollektor i de nordiske riger og aflægger ed som sådan.
1448. 17. juliRibe domkirkeBiskop Christian af Ribe bevidner et mageskifte mellem Ribe domkapitel og Knud Pedersen, vikar ved Skt. Lucius' alter, af henholdsvis en toft i Skt. Clemens sogn og en del af toften ved kannikken Niels Pedersens stenhus.
1448. 5. septemberRomÆrkedegnen Jens Iversen (Lange) i Aarhus får lov til med ærkedegnestillingen at forene et andet ellers dermed uforeneligt embede, skønt han forud har kanonikater og præbender i Lund, Ribe og Viborg; brevet skal dog kun gælde for 5 år.
1448. 5. septemberRomPaven indsætter biskoppen i Utrecht, abbeden i Sankt Lüdgers Kloster i Werda i Köln stift og dekanen i Münster til værneherrer for biskop Marcellus i Skalholt.
1448. 15. novemberRibe domkirkePeder Jakobsen, viceofficial for biskoppen i Ribe, bevidner, at Oluf Jakobsen, rådmand i Ribe, for sig og sin søn afstod alle rettigheder til det gods, der var tilfaldet dem som arv efter Niels Mortensen, og som denne tidligere havde skødet til domkapitlet mod afholdelse af en årtid for den af ham dræbte Jens Madsen. Oluf Jakobsen skødede og stadfæstede tillige den godsgave, som Niels Mortensen havde givet domkapitlet for afholdelse af en årtid for sig og sin broder.
1448. 17. decemberRomKlerken Bent Topsen fra Slesvig stift får kanonikat og præbende samt kantoriet ved Frue Kirke i København.
1448. 17. decemberRomKong Christierns »familiaris«, klerken Johannes Bacenest fra Bremen stift, som er til stede ved kurien, får et evigt vikariat i Roskilde domkirke.
1448. 17. decemberRomSupplik, se bullen nr. 1919.
1448. 30. decemberRomOluf Jensen får bevilget, at brevet af 17. december 1448 om hans udnævnelse til provst i Roskilde må blive udstedt på ny med nogle tilføjelser.
1448. 30. decemberRomPaven befaler motu proprio biskoppen i Osor og dekanerne i Lübeck og København at overdrage uppsalakanniken Birgerus Magni fra Stockholm kanonikat og præbende i Roskilde.
1448. 30. decemberRomPræsten Oluf Basse fra Roskilde stift får et kanonikat og mellemstort præbende i Roskilde, skønt han forud har et evigt vikariat ved Frue Kirke i København og ikke har haft noget mindre præbende i Roskilde.
1448. 30. decemberRomÆrkedegen Conrad Conradsen (Cord Cordes) i Slesvig får tilladelse til at lægge provstiet i Vidå ind under ærkedegneembedet.
1448. 5. augustRomPaven pålægger biskoppen, dekanen, kapitlet og gejstligheden i stiftet Münster at lade biskop Marcellus i Skalholt fremdeles beholde det vikariat, han hidtil har haft i Münster, og som nu er overdraget klerken Daniel Kepker fra Lüttich stift, da Marcellus ikke foreløbig kan komme til sit stift, dels på grund af dettes store afstand til Rom, dels på grund af den uro i Norden, der er en følge af, at der ingen konge er.
[1448 - 1458]Kardinalerne Bessarion, Dominicus (de Capranica), Latinus (de Ursinis) og Petrus (Barbus) giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger helligåndshuset i Randers.
1448Provsten af Børglum mageskifter sig til gods i bl.a. Vittrup, jf. nr. 14489999031 og 14489999032
1448Biskop Gert (Pedersen Gyldenstjerne) af Børglum mageskifter med provsten af Børglum, således at provsten skal have bispedømmets gods i Børglum sogn, herunder en gård i Vittrup, jf. nr. 14489999030 og 14489999032
1448Bispestolen mageskifter gods i Børglum sogn, herunder en gård i Vittrup, med Børglum kloster, jf. nr. 14489999030 og 14489999031
1448Prioren i Dueholm kloster skøder en gård i Alstrup til Viborg Sankt Hans kloster.
1448Et mageskiftebrev på gods i Kovstrup.
1448Sankt Mogens kirke og Sankt Ibs kirke mageskifter nogle agre i Viborg mark.
1448Et tingsvidne om, at Vrejlev klosters prior havde opfordret enhver til at fremlægge deres adkomstbevis på engen ved Jerslev bro, hvis de havde bedre dokumentation, end han selv havde.
1448Et tingsvidne om, at Yde i Grønnerup har engen syd for Jerslev bro i retmæssig besiddelse af provst Jon af Børglum, Vrejlev klosters prior.
[1448 - 1481]Kong Christian 1. stadfæster, at ingen må stævne Vestervig klosters tjenere for andre end kongen og provsten i Vestervig.
forrige næste