Selskabets forord

Diplomatarium Danicum er et af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs største og ældste udgivelsesprojekter. Her udgives alle bevarede retsstiftende dokumenter (diplomer) fra dansk middelalder. Det ældste dokument stammer fra året 789, og foreløbig dækker Diplomatarium Danicum hele perioden frem til 1439. Det drejer sig om i alt ca. 21.300 tekster skrevet på latin, nedertysk og gammeldansk. Langt størstedelen er ledsaget af oversættelser til moderne dansk, mens en mindre gruppe, fra perioden 1413-1439, ikke foreligger oversat, men i stedet er forsynet med fyldige parafraser.

Arbejdet tog sin begyndelse i 1932, og seks år senere udkom det første bind. Frem til og med 1999 udkom diplomerne i trykt form, i alt 35 bind, hvortil kom 35 bind oversættelser. Da var man nået frem til året 1399. Siden år 2000 er diplomerne ikke længere blevet udgivet på tryk, men udelukkende digitalt. Det drejer sig altså om teksterne fra perioden 1400-1439.

I løbet af årene 2021-2023 er det imidlertid gennem en koncentreret indsats lykkedes redaktionsgruppen at konvertere alle diplomerne i de trykte bind til digital form – og vel at mærke ikke blot som indskannede pdf-filer, men i (let) opmærkede xml-filer der muliggør videre udforskning. Hele Diplomatarium Danicum inkl. oversættelser er nu tilgængeligt i denne samlede online-udgave.

Helt siden udgivelsen af de første bind har Diplomatarium Danicum været en uomgængelig ressource for forskning i politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i dansk middelalder. Med denne samlede digitale udgave vil alle – forskere, studerende og andre middelalderinteresserede – få betydelig nemmere adgang til Diplomatariets ressourcer end hidtil, og en fuld digitalisering af Diplomatarium Danicum har da også længe været efterspurgt blandt forskere og studerende både i Danmark og i udlandet.

Det er imidlertid ikke kun et spørgsmål om tilgængelighed. Nok så væsentligt er det at den digitale udgave af Diplomatarium Danicum gør det muligt at få et overblik over det store materiale og få svar på forskningsspørgsmål som ville være vanskelige at forfølge med kun en trykt udgave til rådighed. Dertil kommer at der med online-udgaven er skabt nye muligheder for at etablere samarbejder med tilsvarende udgivelser i udlandet.

I sin nuværende form går Diplomatarium Danicum som nævnt frem til 1439. Det er håbet at det fremover vil blive muligt at videreføre arbejdet således at også det omfattende materiale fra resten af 1400-tallet – ideelt set helt frem til reformationen i 1536 – kan blive udgivet. Det vil styrke forskningen i senmiddelalderens historie betragteligt.

Et humanistisk udgivelsesprojekt som Diplomatarium Danicum må tage tid. Ikke bare er materialet kæmpestort, det kræver også både omhu, lærdom og skarpsindighed. Vi er taknemmelige for at Carlsbergfondet har haft forståelse for disse vilkår og påtaget sig at bekoste udgivelsesarbejdet i alle årene fra 1932 til 2021. Ligeledes vil vi gerne takke A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for i årene 2021-2023 at have bekostet digitaliseringen af det omfattende materiale.

September 2023

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Johnny Kondrup, formand

Simon Skovgaard Boeck · Eva Skafte Jensen · Camilla Zacho Larsen · Erik Skyum-Nielsen · Helle Vogt

Karen Skovgaard-Petersen, direktør