Tekstredegørelse
Pelle Erobreren 1. Barndom

Bogbeskrivelse

Pelle Erobrerens 1. bind udkom februar 1906, kostede 3 kr. og omfatter 8 + 304 sider. 1 Pelle Erobreren. 2 blank. 3 M. Andersen Nexø – Pelle Erobreren. Roman. Folkeudgave. Forlagsmærke (vignet). København og Kristiania. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag – Forlagets Bogtrykkeri. 1906. 4 Oplag 2500 Eksemplarer. 5 Til Mesteren Henrik Pontoppidan. 6 blank. 7-8 forordet »Til Læseren«. Pagineringen begynder ved kapitel I. Tekst s. 1-304. Omslaget er gråblåt, titel i rødt, øvrige tekst i mørkeblåt. Længste linje 86 mm. Bindets højde 21,5 cm.

Tekstrettelser

Til grund for denne udgave ligger 1. udgave.

I tilfælde af tvivl om en formulering i 1. udg. er trykmanuskriptet (i det flg.: tm.) og 4. udg. (1933) altid konsulteret, idet Nexø personligt læste korrektur også på 4. udg. Betydende forskelle imellem formuleringerne – f.eks. den senere tilføjelse af undertitlen Barndom til bind I – er da markeret i noteapparatet og/eller i afsnittet Tekstrettelser.

Det har efter uafhængige korrekturlæsninger af nærværende udgave foretaget af hhv. bibliotekar René Herring og editionsfilolog, cand.mag. Finn Gredal Jensen vist sig, at der findes to deloplag – i det flg. kaldet A og B – af 1. udg. af bind I, begge trykt i 1906, og at der i sin tid åbenbart er foretaget en ekstra korrekturlæsning, inden B blev trykt. De rettelser, der herved fremkom i forhold til A, er, hvis ikke andet er angivet, alle i overensstemmelse med såvel tm. som 4. udg. og er alle fulgt, men er dog anført nedenfor som tekstrettelser.

Det har endvidere – ligeledes efter René Herrings og Finn Gredal Jensens korrekturlæsninger vist sig, at der findes to deloplag i det flg. kaldet X og Y – af 1. udg. af bind III, Den store Kamp, begge trykt i 1909. Også her er der foretaget rettelser, men ikke så systematisk som i tilfældet med bind I’s deloplag A og B, hvor der forefandtes i alt 20 ekstra korrekturrettelser spredt ud over bogens første 8 ark (s. 1‑128 i bind I’s 1. udg.). Der er i bind III kun fundet 5 rettelser X > Y, alle inden for blot 3 sider af det samme ark (s. 227‑229 i 1. udgaves 15. ark, s. 721‑723 i nærværende udg.). Man kan forestille sig, at i hvert fald de sidstnævnte rettelser skyldes en vågen sætter eller trykker – mest sandsynligt den såkaldte revisionslæser (trykkeriets interne korrekturlæser) – som under trykkeprocessen er blevet opmærksom på nogle afvigelser i forhold til tm. på det pågældende ark. Mærkværdigvis har der samtidig med disse korrektioner på en af de samme sider indsneget sig en enkelt gedigen trykfejl i deloplag Y, »udbrød« (X) > »udhrød« (Y), som naturligvis her er rettet tilbage, mens de øvrige rettelser alle er fulgt. Alle 6 afvigelser er anført nedenfor som tekstrettelser.

Da de øvrige 5 rettelser X > Y (med en enkelt mulig undtagelse, der er tvivlsom i tm.) er i overensstemmelse med såvel tm. som 4. udg., har jeg valgt at betragte X som førstetrykket og Y som det korrigerede andettryk – trods forekomsten af den nævnte markante trykfejl i Y.

Nexøs særlige ortografi og tegnsætning, forskellige stavemåder af samme ord (f.eks. »Kørne« – »Køerne«, »afsted« – »af Sted«, »Butiken« – »Butikken«, »Tusend« – »Tusind« – »tusind« – »tusend«) samt den skiftende brug af accent grave og accent aigu er, også hvor den ikke er konsekvent, respekteret. I de tilfælde, hvor der forekommer forskellige stavemåder af samme ord meget tæt på hinanden, f.eks. inden for samme afsnit, er der dog – efter kontrol af tm. og 4. udg. – foretaget ganske enkelte konsekvensrettelser. Disse er ligeledes anført nedenfor.

Tm. beror på KB, Ny Kgl. Saml. 2855,2°.

Nedenstående tekstrettelser er, hvis ikke andet er angivet, alle i overensstemmelse med både trykmanuskriptet (tm.) og 4. udg. Der er desuden foretaget 82 stiltiende rettelser af åbenlyse trykfejl (f.eks. »skuffet var han« < »skuffet var ham«), manglende citationstegn, udfaldne typer o.lign.

Titelbl. A1 Barndom indførtes på ryggen af omslaget i 2. udg. (1914) og på titelbladet fra og med 3. udg. (1919)
1 A2 et ondt Vejr et ondt Vej (rettet i B)
1 A3 Jærnstang. De Jærnstang, De (rettet i B)
1 A4 mens han skraalede mens hun skraalede (rettet i B)
1 A5 den store Gaard, og famlede den store Gaard og famlede (rettet i B)
1 A6 skrub ned skrup ned (rettet i B)
2 A7 med denne stadige men denne stadige (rettet i B)
2 A8 en Gave af Gud en Gave fra Gud (rettet i B)
3 A9 fjendlig fjendtlig (rettet i B, i tm.: fjendlig, i 4. udg.: fjendtlig)
3 A10 Men Pelle havde Men Pelle har (rettet i B)
3 A11 at lege med et lege med (rettet i B)
3 A12 Stengaardsbonden gik Stengaardsbonden gaar (rettet i B)
3 A13 en Hvirvel, det saakaldte en Hvirvel, og det saakaldte (rettet i B)
3 A14 daarlig til Bens. Men sikken daarlig til Bens, Men sikken (rettet i B)
3 A15 bitterlig bitterligt (rettet i B)
3 A16 stansede han, stod ret op stansede han stod ret op
3 A17 en god Slurk Brændevin en god slurk Brændevin (rettet i B)
3 A18 kan jeg vel tro kan jeg tro (rettet i B)
3 A19 »Aah han ser ikke det »Aa, han ser ikke det (rettet i B)
3 A20 saa det skal du ikke græde for saa del skal du ikke græde for (rettet i B)
3 A21 for haarde ved dig for haard ved dig (rettet i B)
7 A22 Gustav blev ved at krævte Gustav blev ved krævte
7 A23 nærmste Nabo næmste Nabo (i tm.: nærmste Nabo, i 4. udg.: nærmeste Nabo)
8 A24 ind. Han ind Han (rettet i B)
10 A25 Piger. – Paa Stengaarden Piger – Paa Stengaarden (i tm.: punktum, i 4. udg.: punktum og tankestreg)
10 A26 for det er ikke ansét for det er ikke annasét
13 A27 Samvittigheden »Samvittigheden (konsekvensrettelse, skønt således også i tm. og 4. udg.)
21 A28 nærmste Nabo næmste Nabo (i tm.: næmste Nabo, i 4. udg.: nærmeste Nabo)
22 A29 til at bære til bære
22 A30 ud i Gaarden ud Gaarden