af Christiern Pedersen (1515)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen   Tekst og udgave
forrige næste

Anden søndag effter paaske

Epistola i petri ii Charissimi cristus passus est pro nobis

| DEnne hellige Epistell som lessis i dag i den hellige kircke paa søndagenss vegne Den screff den verdige apostel Sancte Pæder i sit første sendinge breff i det andet capittell Och lyder hwn saa paa danske

CRistus Ihesus er pint och plawed for vor salig hedz skyld Oc gaff eder alle got exempell oc effterlignelse At i skulle effter følge hanss fodspor met ydmeghed dygdelighed oc eth got leffnid Han giorde aldrig ingen synd Der vor aldrig fwndet swig eller falskhed i hanss mwnd eller tale Naar han vor bandet oc bespottet Da bandede han icke dem igen som det giorde Men han bad gaat for dem Der han vor pint till døde paa det hellige korss Da trwede han icke dem som hannem korss feste oc plawede Men han bad for deriss salighed Han gaff sig veluillige i dommerenss vold det er pilati hender som hannem dømede wretferdelige till døde Han bar alle vaare synder paa sit verdighe legeme der han hengde paa det hellige korss At wii som døde waare for waare synder skyld Leffue skulle met Ihesu cristo formedelst huess blod wii vaare helbrede giorde oc rensede aff alle vaare synder I waare tilforn som faar der vild fare for vden hyrde Men nw ere i omwende till ederss rette hyrde som er Cristus Ihesus som beware vill ederss siele fra alt onth.

Euan. Iohan. x. In illo tempore Ego sum pastor bonus

SAncte Hanss apostel oc ewangelista scriffuer den verdige lest i sit x ca. som læsiss i dag i den hellige kircke Oc lyder hwn saa paa vort maall

VOr herre sagde en gong til sine apostler Ieg er en god hyrde En god hyrde voger sin siel for sine faar Den som er leyder till at tage dem ware oc icke er ræt hyrde till dem oc faarene høre hannem icke selff til han flyer fra faarene oc giffuer dem offuer naar han seer wlffuen tager aff dem och skylyer hiorden ath Thii han vor leyder och hagde inthet meth faarene Ieg er en god hyrde och kender mine faar Och myne faar kende mig Gwd fader kender mig oc ieg kender gwd fader Och ieg vdsetter min siell for mine faar Ieg haffuer oc andre faar som icke ære aff denne hiord Dem skall ieg oc saffne till hobe och de skulle høre min røst Saa skall det bliffue en hiord och en hyrde.

Udtydningen oc glosen her paa

| SAncte Hanss bescriffuer i denne hellighe læst aff wor herriss mund huorlediss en god hyrde haffuer sig emod sine faar Oc sammelediss huorlediss den som leyder er at tage vare paa dem haffuer sig emod dem Thii ath en god hyrde skal haffue saa stor vilge till sine faar ath han er redebon till ath dø for dem om det giordiss behoff Textus Ego sum pastor bonus Uor herre sagde ieg er en god hyrde En god hyrde han wower sit liff velwillige for sine faar Dette fuldkommede Ihesus cristus der han vdgaff sin verdige siell longe fredag paa kaarsset for menniskenss salighed som Sancte Hanss scriffuer i sin første epistell i det iiii capittell sigendiss Cristus animam suam pro nobis posuit Cristus Ihesus vdgaff sin siell for vor skyld Oc wii skulle vdgiffue waare siele for waare brødre det er for vor ieffn cristen Textus Mercenarius autem Den som er leyd till faarene Her met maa merckiss nogen kirckenss prelate som paa sit embediss vegne all eniste acther oc skøder den renthe stat oc ære som han skal haffue oc en føge ting eller inthet acther sine fattige vndersaattiss salighed oc gaffn Her om der taler sanctus Augustinus saa sigendiss Sunt in ecclesia quidam prepositi non dominum querentes etc. Der er somme Prouester oc Prelater i den hellige kirke Som spørge icke meget effter vor herre Men mer effter deriss renthe oc den heder oc ære som de begere at menniskene skulle gøre dem Saadan en prelate han er leyd til faarene thi han mener at de høre en anden til Textus Uidit lupum venientem Han seer en vlff komme Det er en kettere eller et andet ont menniske som lerer almwen falsk lerdom eller et ont leffnid oc der met forderffuer dem Han giffuer faarene offuer det er sine vndersotte Och flyer bort Det er at han icke stonder fast emod saadan kettery och ond lerdom Oc lerer styrcker och vnderuiser sin almwe som er hanss hiord huorledis han fly skall fra saadan vild farelse eller synd Textus Et lupus rapit Vlffuen tager faarene oc skilyer dem at Det er saadan en kettere eller ont menniske drager enfoldig almwe till vildfarelse aff den rette tro oc till anden synd Oc skylyer dem at fra den hellige kircke oc den cristelige tro Textus Mercenarius fugit Den som vor leyd till dem han flyer fra dem oc gør dem ingen bystand huercken met raad eller lerdom Thii han acther icke mere en at han kan faa vlden twoet och melken aff faarene det er renthen och gaffnet aff gotzet Men han skøder inthet huor det gonger dem till deriss sieliss salighed thi han acther dem inthet Textus Ego sum pastor bonus Uor herre siger igen ieg er en god hyrde Som han vilde sige ieg haffuer møde vmage oc omhu faar mine faar Oc ieg kender mine faar Det er han elsker gode cristne menniske som stadelige tro oc haabiss til hannem thii at han vill at de alle frelsiss skulle Oc mine faar kende mig Det er at gode retferdige menniske kende oc besynde de velgerninger som gud dem giort haffuer ligeruiss som gud fader elsker mig oc ieg elsker han nem Ieg vdsetter min siel for mine faar Her offuer siger Sanctus Thomas ath wor herre obenbarer her ath han leed den sware død och pine for menniskenss salighedz skyld oc vdgaff sin hellige siel paa kaarsset for dem Nicolaus | de lyra siger at Ihesus cristus offrede gud fader sin siell longe fredag for men niskenss salighed Textus Et alias oues habeo Vor herre sagde Ieg haffuer och andre faar som icke ere aff denne hiord Der menthe han hedningerne met som icke vaare aff iøde templen som kallediss sinagoga Oc dem skal ieg samble till disse Huilked oc skede formedelst apostleness predicken och lærdom. Vor herre sagde de skulle høre min røst Det skede som Nicolaus de lira scriffuer Thii at den tiid iøderne forsmaade oc bort kaste den hellige tro Da anam mede hedningerne hende ydmygelige och gwdelige den tiid apostlene predickede hende for dem Textus Et fiat vnum ouile Det skall bliffue en hiord Det er at iøderne oc hedningerne skulle komme vnder den hellige cristelige kircke oc den rette tro Saa skall der bliffue en hyrde det er Cristus ihesus som er sand gud oc mand oc styrer oc regnerer till euig tiid amen.

CRistus Ihesus som er den sande hyrde han føder sine faar som er alle cristne menniske met trende honde føde Først met vnderstondelse Ath de vnderstonde skwlde hanss hellige vilge oc budord oc andet som dem gørss behoff til deriss sielss salighed Her om taler Dauid i psalteren oc siger Dominus regit me Vor herre ihesus cristus som er en god hyrde han styrer oc regerer mig Oc han gaff mig vnderstondelse oc visdom till at forstonde hanss hellige ord met I Anden maade oplyuser han deriss hierte oc sind til at besinde oc offuer tencke den euige salighed oc glæde som er i hiemmelen oc hwn metter dem aandelige i deriss siell Om denne føde scriffuiss Esaie xxxii ca. Sanctus Augustinus scriffuer at Iomfru Maria vor idelige i aandelige tancker och beskuelser ath offuer tenckte de ting som i hiemmelen ære oc sette sit hob aldeliss til gud at han hende føde skulde baade aandelige och legemelige I Tredie maade leder han dem till den ewindelighe føde och salighed der som de skulle haffue løst och glæde for vden ende Som han selff siger gennem Prophetenss mwnd som der stonder Eze. xxiii ca. In pascuis vberrimis pascam oues meas Ieg skal føde mine faar i alder grøde fuldest eng oc marck Det er i hiemmerigiss rige som all godhed och sødme er.

UOr herriss faar skulle vere merckte met Trende honde tegen Oc der met kender han dem fra andre Først met ydmyghedz oc fattigdomss tegen Her om taler Sanctus Lucas i sit andet capittel sigendiss om vor herriss barndom Inuenietis infantem pannis inuolutum I skulle finde et barn i krubben som swøbt er i klude At han lod sig legge i krwbben der meth merckiss hanss store ydmyghed Thi han hagde al ting selff skafft baade hiem mel oc iord Han ydmygde sig alligewell at alle menniske skulle der aff tage got exempell oc effterligning Han vor swøbt i klude der met merckiss hanss store fattig dom Der met gaff han oss alle god effter syn at wii inthet acthe skwlle denne forfengelige verdenss rigdom Andet tegen er milhed oc barmhertighed. Alle de iertegen som Ihesus giorde her paa iorden de vaare fulde met milhed oc miskundhed Thii han gaff halte blinde døffue och andre siwge menniske | deriss helbrede oc swndhed Han opreysde døde Han mettede fem twsinde mend met fem brød oc ii fiske Oc for denne milhed han giorde mod menniskene da effter fulde hannem mange som Sancte Hanss scriffuer i sit vi ca. Det giorde han oss till god lerdom Thii skulle wii alle vere milde och barmhertige mod vor fattige ieffn cristen At han oss der met kende kand Tredie tegen er Ath de skulle bere det hellighe korss stedsse i deriss hierte ligeruiss som vor herre det bar paa hanss skuldre longe fredag Det er ath de skulle idelighe i hwkomme hanss verdige pine oc korss festelse och hanss suare død Oc gøre reth penitentz for deriss synder Da kender Cristus Ihesus deriss hyrde dem och leder dem till den ewighe salighed effter døden Meth dette penitenssiss korss skwlle alle cristne menniske tegne dem Thii wor herre sagde selff som Sanctus Mattheus scriffuer i sit xvi capittel Qui vult venire post me Hwo som vil komme effter mig han skall bere penitentziss korss oc effter følge mig

HEr motte nogen spørge hworlediss Cristus kendiss aff sine faar som ere alle gode menniske Her suariss til at hand kendiss formedelst den kerlighed och stadige tro som gode menniske haffue till hannem Her om scriffuer Sancte Hanss i sit xi capittell At Sancte Peder sagde till wor herre wii hørde saage oc kende at du est sandelige Cristus Ihesus gwdz leffuende søn Saa skulle oc wii alle fuldkommelige tro at han er vor gud skabere oc frelsere thii skulle wii elske hannem aff alt vort hierte offuer all ting som til er

ALle Prelater som til ere sigiss at vere hyrder Det er alle Bisper Abbeder Priere Andre kirckenss Prelater oc alle sogne prester kalliss hyrder Oc de mwe ligness ved Iacob om huilken der scriffuiss i det gamble testamen te som vor en hyrde som der stonder genesis xxi ca. Hanss naffn det vd leggiss at det skall mercke en kempe Der met vnderstondiss Huer Prelate som till er at han skall mandelige stride oc stonde mod menniskenss och serdeliss mod sine egne vndersottiss synder Alder mest mod løwen som er høfferdighed Oc siden mod biørnen som er wkyskhed Ligerwiss som Dauid giorde der han vor en faare hyrde oc i hiell slo løwen och biørnen som der stonder i Regum xvii ca. Sammelediss vnderstondiss och hwer Prelate meth Moysen som och wor en faare hyrde som der stonder Exodi iii ca. Han wor funden i vandet effter han wor fød Saa skall oc hwer Prelate findiss oc optagiss aff vandet som mercker den hellige scrifft Det er ath han skall were lærder och forfaren i den hellighe scrifft ath han vid hwad han lære och kende skall sin almwe och vndersaatte Och sige dem gwdz vilge och vise dem den rette vey til hiemmerigiss rige Diid ath komme och der ath bliffue Det vnde oss gud fader søn oc den helliand som er en sand gud och benedidet till ewig tiid Amen

Et iertegen om en riddere som sagde at han skulle klip
pe sine faar som vor hanss tienere oc vndersaatte

| VI læse eth iertegen at der wor en riddere som hagde gandske erlige faareldre huilke som vaare meget milde oc miskundelige mod deriss tienere och andre fattige folk Oc tienthe och fryctede den alsommectiste gud i hiemmerige Der samme hanss faareldre døde vaare da bleff han gandske vmild och streng mod sine fattighe tienere oc plawede och beskatte dem offuer maade saa mange aff dem bleffue stackarle Somme hanss venner som gudfryctige vaare Oc andre gode menniske prester oc mwncke straffede hannem for han dem saa wloglige beskattede Och spwrde hwor faare han dem saa forderffuede Han swarede det er mine faar ieg skal klippe dem oc haffue gaffn aff dem Dog vilde gud forbarme sig offuer hannem oc drage hannem aff denne vmilhed oc fordømelsiss vey formedelst hanss gode faareldriss skyld som gudelige oc retferdige vaare Thii vdsende han en engild som tog och førde hannem till eth degligt palatz oc lod hannem see aller degligste menniske som kledde vaare i skynnende gyldene kledebone som swnge aller degliste oc alsom løsteligste sang Han hørde oc alsom deligste wrge leeg trompe leeg harpe leeg oc alle honde anden sød leeg som nogen man høre kunde Thi vilde han ind gonget i samme palatz Den som stod for dørren han skød hannem bort och sagde Vilde du dierffuiss til at ind gonge i dette skinnende oc ærefulde palatz met dine blodige kleder Ridderen saa paa sig selff Da saa han at hanss kleder vaare offuer stenckte fra øuerst oc till nederst met blod Engelen sagde till hannem Dette er dine fattige tieneriss arbeyde oc blodige swed och vloglige beskatninger som du twingde dem wretfærdelige oc vloglige aff for vden all miskundhed Uilt du ingonge i dette deglige palatz da skalt du aff legge disse blodige kleder Han kom til sig igen Oc giorde strax sit scrifftemaal oc igen gaff alt det gotz som han hagde taget fra nogen met wretthe oc wor siden mild oc barmhertig mod sine vndersotte oc tienere och ende syn leffned erlige oc skellige oc kom till dette palatz som er hiemmerige som han førre saa i huilked han haffuer den ewighe glæde Den vnde oss alle gud fader søn oc den helliand