af Christiern Pedersen (1515)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen   Tekst og udgave
forrige næste

Ottende søndag effter hellig trefoldighedz søndag

Epistola ad ro. viii Fratres Debitores sumus non carni

| DEnne Epistell screff den verdighe Apostell Sancte Pouild i sit ottende capittell till de gode cristne menniske som bode i rom Och lyder hwn saa paa wort maall.

KEre brødre oc søster wi ære alle plictige den ver dige helliand oc vor egen samwittighed Oc icke wort legeme til at leffue effter legemenss begerelse och wdygdh Leffue i her i verden effter legemet da skulle i dø ewindelige Men effterfølge i ederss rette samwittighed oc fly legemenss wbequemmelige løste oc begerelse Da skulle i fonge det euige liff i det hiemmelske rige De menniske som effter følge gudz vilge oc regeriss aff hannem de ære gwdz børn Thii de tiene oc rædiss hannem saa kerlige som et gaat barn elsker oc ræ diss sine faareldre baade fader oc moder I haffue icke anammed igen den tieniste som vaar i det gamble testamente hwn vaar suar grwm och pinactelig paa legemet mod dem som brød mod logen Men i haffue anammed den helliand till eder saa ati ere gudz børn Och effter den helliandz vnderwiselse robe wii nw til den hiemmelske gud oc kalde hannem fader Den helliand oplyuser vaare vnderstondelser at wii nw selffue kwnde kende at wii ære gudz børn Ere wi hanss børn da ære wii och hanss arffuinge till den hiemmelske ere och rigdom Och Ihesu Cristi medarffuinge

Euan. Mat. vii. In illo tempore dixit ihesus discipulos Attendite a falsis prophetis

LEsten som læsiss i dagh i den hellighe kircke den scriffuer den verdige apostel oc ewangelista Sanctus Mattheus i sit vii capittell Och lyder hwn saa paa vort twngemaall

UOcter eder vel for de falske propheter som komme till ether vdi simpell oc ydmyg kledebon wdwertiss oc syness wskyldige som lomb Men de ere induertiss som glubende wlffue I skulle kende dem aff deriss gerninger Man plocker icke vinber aff tornebuske Och ey helder figen aff tidzell Hwert gaat træ giffuer god frwct Oc hwert ont træ giffuer ond fruct Eth træ som gaat er aff nature det kand icke bære ond fruct Icke kand helder deth træ som naturlighe onth er aff sin egen nature bere god frwct Hwert træ som icke bær god fruct deth skall aff huggiss och kastiss paa ilden Thi mwe i mercke oc kende saadanne menniske aff deriss gerninger oc løn De komme icke alle till hiemmerige som sige till mig herre herre Men huer som gør min faderss vilge som er i hiemmelen Han skall ingonge i hiemmerigiss rige

Udtydningen oc glosen her paa

| VOr herre lærer oss alle cristne menniske i denne hellighe læst Textus. Attendite. I skulle vell taghe eder vare fra falske profeter Det er fra onde cristne menniske som holde dem bedre vduertiss en de ere indwertiss oc vederkende gud met mwn den oc icke met gerningen Han kender oss serdeliss at wi skulle tage oss vel vare for øgne skalke som komme till oss i simpell kledebon i valmell eller i andeth grofft klæde Och syness vdwertiss milde som lom oc holde dem gudelige Men indwertiss ere de som glubende wlffue Fulde met falskhed suig oc bedragelse Begerendiss verdenss priss oc ære at huer skall holde aff dem oc loffue dem Textus A fructibus eorum etc. I skulle kende dem aff deriss fruct Det er aff deriss gerninger Thii at suodanne onde oc falske menniske de kunde icke lenge dølye deriss falske hierte oc skalckhed at man ey mercker det i nogen aff deriss gerninger Ligerwiss som ild kand icke lenge skyuliss eller bewariss ath man ey fornemmer noget aff røgen Textus Nunquid de spinis. Man plocker icke vinber aff tornebwske Deth er man finder icke retferdige oc gode gerninger aff onde menniske Icke plocker man helder figen aff tiidzell Det er man fornemmer icke at saadanne phariseer elske gud ind wertiss i deriss hierte eller gøre nogre gwdelige hiemmelige gerninger Textus. Omnis arbor bona Huert træ som gaat er det ber god fruct Det er huert got menniske det øffuer sig i gode gerninger Origenes siger At et gaat menniske maa rettelige ligniss ved et gaat træ thii han haffuer en god vilge at gøre alt det som gaat er oc han ligniss ved bullend Han haffuer gode erlige oc gudelige tancker de ligniss ved røderne Han taler sande oc høffuiske ord de ligniss ved bladene han gør gode gerninger effter sin formue. de ligniss ved fructen Textus Arbor que non Huert træ som icke bær fruct det skal aff huggiss Det er huert ont menniske som icke øffuer sig i gode gerninger Han skal skylyess paa gudz strenge dom fra de gode menniske oc kastiss i den brendene heluediss ild som aldrig fonger ende Crisostomus siger at det er twende suare piner den første er at han skal aff huggiss det er skyliess fra alle gudz helgene oc den ewindelige glæde Den anden er ath han skal kastiss i den suare ild oc pine som diefflene skulle plaffue hannem till euig tid Textus Ex fructibus etc. I skulle kende dem aff deriss fruct Det er naar i komme paa gudz strenge dom da skulle i klarlige see oc kende suodanne øgne skalke oc andre falske cristne menniske som holde dem nw bedre en de ære. deriss gerninger skulle da obenbariss at alle dem see skulle I skulle oc da kende huordanne de vaare her i verden aff den fruct oc løn som de fonge da Textus Non omnis qui dicit Icke skal huer komme till hiemmerigiss sagde ihesus som kaller mig herre Det er den som siger All eniste met mwnden ath han tror paa vor herre. oc icke fuldkommer det met sine gerninger och hierte Men den som gør gud faderss vilge som er i hiem melen han skal komme till hiemmerige Det er den som tror fuldkommelige paa gud met eth stadigt hierte Oc vederkender hannem met sine ord oc tale oc øffuer sig i gode gerninger leffuendiss retferdelige effter de x vor heriss bud ord Han skall indgonge i den ewighe hiemmerigiss glæde AMEN

| OWer disse ordh her stonder i læsten ath huert gaath træ bær god fruct skall huer mercke Ath eth gaat menniske kand forlade sin godhed och bliffue ont der haffue wi exempell aff Thi vor herriss apostel iudas vor først god och gaff 1god fruct aff sig men han bleff siden ond oc gaff ond fruct aff sig den tiidh han faarradde sin gud oc skabere Saa kand oc eth ont menniske omwendiss oc bære god fruct Der haffue wii exempel aff om Sancta Maria magdalena som før gaff ond fruct aff sig met mange suare dødelige synder hwn bedreff Oc hwn gaff siden god frwct aff sig effter hun hagde giort plict oc bod faar sine synder oc fonget gudz venskaff Thii skulle alle som vide met dem selffue ath de icke gøre god fruct aff dem fly till gud i hiemmerige som ingen forsmaar oc gøre plict oc bod for deriss synder ath de mwe bære god fruct At de icke skulle kastiss i den ewindelige helffuediss ild effter døden Fra hwilken gwd beskerme oss alle sammen AMEN

Eth Iertegen om gudz mildhed mod syndere

UI læse at det vor en iomfru som forkaste sin iomfrw dom och lod ligge met sig Siden angrede henne aff alt sit hierte at hun sin gud fortørned hagde Thii giorde hun gandske suar plict oc bod der faare oc gick for iomfru mariess altere Oc bad ydmygelige met grædende thaare til iomfru mariam at hun vilde bede for hende till sin benedide søn at han vilde forlade hende sine synder Barnid som iomfru maria hagde i sin fagn gick neder aff altered oc sagde till hende Dine synder ere dig forladne Hun suarede huorlediss skall ieg det tro Barned suarede Ieg er din gud oc skabere oc ieg vil frelse dig Ieg haffuer en gong ledet død oc pine faar dig Oc før ieg ville tillade ath du eller noget cristet menniske fordømiss skulde som haffuer anger och rwelse faar sine synder Da vilde ieg helder lade pine oc plaffue mig til døde igen Hwi skulde iegh icke da forlade dig eller nogen anden syne synder som begerer naade och miskund aff mig och angrer sine synder oc haffuer fuldkommelig act och vilge till at bedre sig Ieg kom faardii till verden at ieg vilde kalde syndige menniske till plict och bod och frelse menniskenss køn som fortabet vor for adamss och ewess synder Her maa hwer mercke gwdz store milhed som han deler meth alle syndige menniske som acthe at bedre deriss leffnid AMEN