af Christiern Pedersen (1515)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen   Tekst og udgave
forrige næste

Tiende søndag effter helligtrefoldighedz søndag

Epistola i ad corin. xii Fratres scitis quoniam cum gentes

DEnne Epistel screff den verdige apostel Sancte Pouild oc stonder hwn i det xii capittell i det første breff som han sende til dem som bode i en stad hed corinthus Oc lyder hwn saa paa danske

KEre brødre i vide vel at den tiid i vaare hednin ge daa baade i til aff gude som giorde waare aff stocke oc stene oc kwnde huercken tale eller høre fordi at dieffuelen ledde eder da som eth andet wskelligt creatwr Thii giffuer ieg eder nw til kende at inthet menniske som haffuer den helliand met sig taler nogen tiid det som haanligt oc forsmædeligt er om vor herre ihesum cristum Engen kand oc sige Cristus ihesus och vederkende hannem ath were sin rette herre. skabere. oc frelsere vden met den helliandz hielp oc naade. Den helliandz gaffuer ere atskillige i huert menniske Dog er det en aand som giffuer samme gaffuer Der er oc atskillelige aandelige embede i den hellige kirke dog er det en herre som dem skicked haffuer Menniskene kunde oc gøre atskillelige vnderlige gerninger Dog er det en gwd som lærer dem det altsammen oc hwer serdeliss Alle som fonge den helliandz gaffuer atskillelige de fonge dem all cristendommen till nyttelighed Somme giffuiss en besynderlig gaffue aff den helliand At de haffue en dyb oc klog vnderstondelse oc en fornymstig och viiss twnge At de kunde tale oc sige aff de høgtidelige oc vbegribelige ting som ære offuer denne verden i guddommen oc engle nature Andre haffue saadan gaffue aff den samme aand at de kwnde predicke oc lære simpell almue den hellighe cristelige tro oc giffue dem till kende met enfoldelig tale de artickle oc ord som nøttørtelige ære til den euige salighed Somme giffuiss en stadig tro i deriss hier te til gud Aff den samme aand Somme giffuiss saadan gaffue aff den samme aand at de kunde helbrede gøre syuge menniske. somme kunde oc gøre vnderlige iertegen som vmueligt er at ske kunde naturlige Somme haffue saadan naade aff denne samme aand at de visselige spaa oc sige kunde de ting som komme skulle Somme haffue mact aff den helliand at vd driffue alt dieffuelskaff aff menniskene Som me kwnde sandelige sige huilke menniske der haffuer den helliandz naade Oc huilke der opfulde ere aff dieffuelen som konstig er at bedrage mennisken Somme kwnde tale mange atskillelige twngemaall Somme kwnde wdtyde den hellige| scrifft naar hwn er swar at forstonde Alle disse forscreffne gaffuer och naader giffuer all eniste ind oc den samme verdige helliand Som skiffter och deler dem blant alle menniske som hannem teckiss effter sin gwddommelighe vilge.

Euan. Luce. xix. In illo tempore Cum appropinquaret ihesus.

LEsten som læsiss i dagh i den hellighe kircke den scriffuer den verdige ewangelista Sanctus Lucas i sit nittende capittell Och lyder hwn saa paa danske

PAlme søndag der wor herre Ihesus cristus kom hart till Iherusalem oc saa staden da græd han offuer han nem oc sagde O iherusalem viste du huad dig faare stonder saa vell som ieg da græde du oc. En dog at du haffuer nw stor løksalighed rigdom och fred oc huad dig teckiss Men det er nw skywlt faar dine øgen saa du deth icke vist De dage skulle komme besynderlige offuer dig i huilke dine fiende oc w venner skulle bestolde dig paa alle sider Oc twinge dig rent om kring at ingen skall komme ind eller wd aff dig De skulle sla dig ned til iorden och alle de menniske som bo i dig De skulle sla sten fra sten i dig saa ingen skal bliffue paa en anden Thii at du icke vilt kende at verdenss frelsere søger dig nw personlige Siden gick han i templen Oc vd ieyde de som der køpte oc solde sigendiss till dem der stonder screffuit Esaie lvi c. Mit hwss det er et bøne hwss Men i haffue nw giort det til en røffuere kule. der effter bleff han daglige i templen oc lerde almuen

Udtydningen oc glosen her paa

DEr vor herre kom til Iherusalem Palme søndag da gred han offuer staden Nicolaus de lyra siger at han det giorde for den store medynck han hagde offuer hannem først faar de store syn der som de bedreffue i hannem Siden faar den store heffn som skulle komme offuer dem met ynckeligt mord hwnger och tørst oc mange andre plaffuer Her skall hwer merke at vor herre græd iiii gonghe Først der han bleff fødder som der stonder Sapiencie viii Primam vocem similem omnibus emisi plorans Uor herre sagde Iegh græd der ieg wor fødder som alle menniske gøre Anden gong der han reysde lazarum op aff døde tredie gong Nw offuer iherusalem Fierde gong in hanss pinelse som Sancte Pouild scriffuer ad hebreos v ca. Textus Si cognonisses Nicolaus de gorra siger ath vor herre sagde till Iherusalem Uiste du det| ieg ved. at du skulde saa ynckelige neder slass oc omwendiss da græde dw saa vell som ieg en dog at du est nw glad i din løcksalighed Der de romerske høffdinger titus och vespasianus siden komme faar staden Da belagde de hannem paa alle sider serdeliss met iii suare wolde oc borger ath ingen kunde føre eller gøre dem nogen hielp eller trøst met kaast eller spisning Iosephus scriffuer at de hagde saa stor hwnger samme tiid at qwinderne ode deriss egne børn Textus Et ad terram De skulle sla dig ned till iorden Det skede oc Thii den tiid de hagde vondet staden da sloge de mwren ned oc alle tornene Som hwer man som diid kommer en nw kende maa thii den hellige graff stonder nw mit i staden som før stod langt vden for byen De i hiell sloge samme tid mange vtalige mend og qwinder vnge oc gamble store oc smaa De som de toge til fonge dem solde de haanlig xxx faar en penning ligeruiss som de tilforn køpte vor herre faar xxx penninge. Textus Et ingressus templum. Uor herre gick strax i templen Cristomus siger at han det giorde oss alle till eth gaat eksempel At naar wii komme i nogen stad eller by Da skulle wii først gonge i kircken och loffue gud i hiemmerige oc bede hannem om sin naade før en wii gøre noget andeth Han vd dreff dem som solde oc køpte i templen Thii at presterne i templen hagde skicked iii kramboder i vobn hwseth for deriss gerighedz skyld ath huilken som icke hagde det han skulde offre ath han der skulde fonge det falt Sammelediss hagde de och skicked der penninge vedslere ath hwilken som icke hagde penninghe ath han skulde fonge dem till laanss paa aager Deriss bord styrthe vor herre oc om oc ieyde dem vd met de andre Her maatte nogen spørge huor faare de icke stode mod hannem Her til suarer Nicolaus de lyra oc siger At der gick saa stort skin aff hanss ansict at det forfærede dem alle sammen at de icke torde stonde mod hannem Ligerwiss som han meth sine ord forferede dem sker torsdag at afften i vrtegaarden der de skulde gribe hannem At de alle fulde til iorden i det han sagde hwem lede i effter det er ieg Textus Domus mea Uor herre sagde Mit hwss det er eth bøne hwss Der met gaff han till kende ath han wor sand gud Thii at kircken er alsom eniste skicked till ath tiene gud i oc icke til ad bruge købmanskaff vdi Men i haffue giort henne til en røffuere kule Thi at de icke actede huorlediss de skulle der tiene gudh. men huorlediss de fonge kwnde deriss ieffn cristenss gotz och penninge met falskhed oc swig Siden lerde vor herre dem daglighe i templen Sanctus Gregorius siger at vor herre predickede for onde oc gode giffuendiss alle predicke fedre der meth gaat exempell at de diss ligest gøre skwlle Hworlediss vor herre indred i iherusalem det findiss paa første aduentz søndag fo. i. Sammelediss Palme søndag folio cvi. Thii gørss det icke behoff nw at scriffue der om ydermere.

Eth Iertegen om hunger

| UI finde i en bog kalliss scolastica historia om den store hwnger som vor i iherusalem der han vor belagd Der vor en fribaaren qwinde samme tiid i staden som hed maria fra huil ken røffuere oc skalcke toge alt det hwn hagde saa ner som et lidet spæt barn Der hwn icke hagde mere dii at opfostre det met da sagde hwn till det mit alder keriste barn Ieg haffuer saa lenge fød dig som det mig mweligt wor aff all min formwe Nw nødiss du faar min suare hwnger skyld at føde mig igen Saa høg hwn samme barn i tw och sød det halffdelen Disse forneffnde røffuere lucthede den søde røg aff samme kød Dii komme de til hende igen oc truede hende ved sit liff at hun skulde vise dem samme kød som hwn da sødet hagde eller de skulde strax myrde hende Hwn lod dem see at det vor halff delen aff henniss eniste barn och hwn det sødet hagde for sin store hwnger och armod skyld Da bleffue de forferede och ginge fra hende Der vor saa stor hwnger i samme stad der Titus hannem be lagt hagde i ii aar At faareldrene toge maden met mact aff deriss børnss hender oc mwnd Børnene toge oc maden aff deriss faareldriss mwnd och hender met wold Mange ode hwnde oc katte røtter och mwss och alle andre wskellige diur som de købte for store penninge sammelediss ode de sko oc skotwenge oc andet lær oc skind nelde røder oc dwe møg oc sloge huer anden i hiel faare mad