af Christiern Pedersen (1515)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen   Tekst og udgave
forrige næste

Tyuende søndag effter hellig trefoldigheds søndag

Epistola ad ephe. v. cap. Fratres Uidete quomodo caute

DEnne epistell screff den verdige apostell Sancte Pouild til dem som bode i en stad hed ephesis oc stonder hwn i deth fempte capittell Och lyder hwn saa paa danske

KEre brødre i skulle grandgibelighe offuer see ind wertiss i ederss vnderstondelse oc vduertiss i ederss sind hworlediss i vislige och waarlige leffue oc omgongiss skulle i denne vaadelige verden Ati icke leffue som daarer men som vise oc fornymstige menniske Værer nw idelege och arbeyder aff eder største mact i gode gerninger ati mwe fonge den aandelige føde Gode gerninger ære dyre thii at de icke bedriffuiss aff saa mange som onde Thii forsømer icke ederss tiidh fordi ati haffue gode gerninger behoff saa manghe i selffue oc andre met eder gøre kunde I skulle icke vere vfornymstige men vise och vide hwad gudz vilge er ati aldeliss der effther leffue kwnde I skulle icke dricke eder drwckne aff vin eller anden drick Thii der aff fødiss siwgdom oc wkyskhed Men i skulle opfyldiss met den helliand talendiss oc lærendiss andre och eder selffue indbyrdiss ath loffue oc tacke den alsommectiste gud met sang oc| læsning for alle hanss welgerninger oc gaffuer som han eder giffuit haffuer formedelst sin benedide søn ihesum cristum Uærer hwer anden tienstactighe och ydmyge Undersaaterne mod prelaterne Oc prelaterne mod tienerne i en kerlighed och Ihesu cristi rædsle som er vor frelsere AMEN

Euan. Mat. xxii. In illo tempore Loquebatur ihesus principibus

LEsten som læsiss i dagh i den hellighe kircke den scriffuer den hellighe ewangelista Sanctus Mattheus i sit xxii capittel Och lyder hwn saa paa vort maall.

UOr herre ihesus talede till de ypperste prelater oc phariseer som waare i iøde kircken sigendiss Hiemmerigiss rige maa ligniss vedh en konge som giorde sin sønss bryllep Han vdsende sine swene ath kalde dem ind som bwdne waare De vilde icke komme Siden vdsende han andre sine swene oc sagde siger dem at ieg haffuer red min kaast oc slacted mine øxen oc fwgle oc all ting er rede kommer till bryllepped Men de forsømede at komme oc fore anderstediss bort somme till deriss byer oc iordegotz somme effter deriss købmanskaff De andre grebe hanss tienere och giorde dem stor forsmedelse oc sloge dem siden i hiell Da kongen dette hørde bleff han meget vred oc vdsende en stor hærr oc lod i hiel sla disse mandrabere oc op brende den stad de bode i Siden sagde kongen till sine tienere Bryllepped er rede. men de som budne waare de waare icke verdige til ath komme Thii vdgonger paa alle veye och sty oc indkalder alle de i finde kwnde till bryllepped Hanss swene ginge vd och indkallede alle som de finde kwnde baade onde och gode ath hwset bleff fwlt Kongen gick ind at see dem som komne waare och fand blant dem en som icke hagde bryllepss klæder paa thii sagde han till hannem Uen hwi gickst dw her indh men dw icke hagde bryllepss klæder Han tagde Da sagde kongen til sine swene binder hender oc føder paa hannem oc kaster han nem i det vdwertiss ewige mørck Der som er graad och tender gnidsle. mange ære kallede Faa ere de som vdwalde ære.

Udtydningen oc glosen her paa

DEr wor herre wor xxxiii aar gammild Da sagde han iøde presterniss prelater och høffdinge denne forscreffne effterligning som stonder i denne hellighe læst Textus Simile. Hiemmerigiss rige Det er den hellighe kircke som er alle cristne men niskiss samfwnd. maa ligniss vedh en konge som giorde sin sønss bryllep Deth er Gwd fader i hiemmerige han sammen| føyede mandommen met gwddommen i iomfrw mariess kyske och alder reniste liff aff huilked cristus ihesus vdgik som en brudgom der gonger deylige prydet aff sit brude hwss Textus Et misit. Han vdsende sine swene Det vor Propheterne oc Patriarckerne som predickede oc lærde iøderne at de skulde fuldkommelige tro at Ihesus komme skulle till verden at anamme mandom oc frelse all verden Textus Et nolebant De vilde icke komme Det er de vilde icke tro paa det profeterne spaat screffuit oc sagt hagde Han vdsende andre swene Det vor hanss hellige apostle som han sende i alle de stæder han komme skulle som Sanctus Lucas scriffuer i sit x cap. Han bad dem sige ath han hagde beredet maaltidet Nicolaus de lyra siger at han der met mente den hellige kirkiss sacramente oc den hellige tro oc gudz lerdom som er sielenss mad och føde han bespiser alle cristne menniske met sit hellige kød och blod som det anamme for vden dødelig synd Textus Tauri mei Met hanss øxen mente han de hellige forfedre i det gamble testamente Met fwglene mente han gode hellige mend i det ny testamente Han lod dem sige at alting vor rede Det er alt deth som hør til menniskenss salighed det er nw rede Kommer til bryllepss Der er til den euige salighed Met ederss stadige tro oc miskundelige gerninger Textus Illi autem De forsømede at komme thii at de icke elste gud Somme ginge bort i deriss by oc gotz Det er de som acthe inthet andet en werdenss forgengelige gotz och rigdom Somme fore effter deriss købmanskaff Der er de som forsøme gudz tieniste Och idelige besinde ath offuertencke hworlediss de kwnde bliffue rige Textus Reliqui. De andre fangede och grebe hanss tienere och giorde dem stor forsmedelse Det skede effter vor herriss opfarelse till hiemmelss Da grebe iøderne hanss apostle och hustruge oc sloge dem somme aff liffuede de meth atskillelige plaffuer och piner Textus Rex autem. Der kongen dette hørde da bleff han vred Det skede den tiid vor herre lod den suare obenbarlige heffn komme offuer iherusalem xlii aar effter sin død Der titus oc vespasianus met de rommerskiss mact tuingede dem saa suarlige at de ode deriss egne børn och wskellige creatur mwss oc røtter Textus Perdidit illos. Kongen lod i hiel sla disse mandrabere Det vor disse iøder som tilforn i hielsloge hanss disciple dem sloge de rommerske i hiel oc somme grebe de At de waare x hwndrede twsinde som slagne oc grebne vaare som Iosephus scriffuer Textus Et ciuitatem Han lod brende deriss stad Det skede samme tiid thii at de brende da iherusalem oc den store dyrebare tempel som salomon før bygde Siden sagde kongen till sine swene at brylleppet vor rede Det vor at hiemmerige wor obet oc bered till alle cristne menniske formedelst Ihesu cristi suare død oc pine. men de som vaare indbudne de vaare icke verdige till at komme till det Der meth menthe han iøderne som icke vilde tro paa hannem Textus Ite ergo Gon ger vd paa alle veye oc sty Der met mente han til hedningerne som ingen log hagde oc inthet viste aff hanss budord at leffue effter Til dem skulle apostlene gonge oc predicke oc lære den hellige cristelige tro som de och giorde Textus. Et quoscumque Inbiuder alle de i finde kunde til bryllepped Der vor at alle som| anamme ville den cristelige tro de skulle bliffue salige och komme till hiemmerige De ginge vd Det vor aff iøde land oc til hedningene De kallede till hobe alle som de finde kwnde Det vor alle hedninge oc syndige menniske som ville gøre plict oc bod for deriss synder Brylleppet bleff opfylt Nicolaus de lyra siger Ath det er ath den hellige tro bleff vdspred oc lærd offuer all verden Textus. Intrauit rex Kongen kom ath se dem som komne vaare Det sker naar han kommer paa den yderste strenge dom Oc seer der nogen side som icke haffuer bryllepss klæder paa deth er nogen som haffuer troen vden kerlighed Da siger han Uen Han kalder hannem ven fordi han skapte menniskenss nature effter sit eget ansict siger Nicolaus de gorra Han siger hwi gickst du her ind vden bryllepss kleder det er gode gerninger Sanctus Ieronimus siger ath de x wor herriss budord de ere bryllepss klæder som alle skulle haffue oc de inde holdiss i disse twende at huer skall elske gwd oc sin ieffn cristen Textus Obmutuit Han tagde oc suarede inthet Nicolaus de lyra siger At mennisken tiger paa den yderste domme dag oc suarer inthet thii hanss egen conscientz oc samwittighed straffer huer induertiss saa suarlige ath han bliffuer aldeliss dwme Textus. Tunc dixit rex Kongen sagde till tienerne Det er gud siger till englene som skulle gøre retwished binder hender oc føder paa hannem Det er at mennisken kan da ingen god gerning gøre oc ey helder foruerffue naade eller komme til salighed Kaster hannem ned i det vduertiss mørk det kaldiss saa for der er ewin deligt mørck oc inthet hob til gudz miskundhed eller naade som Beda siger I helffwede er ingen mindskelse paa pinen och ingen kand frelsiss deden Der er swck grad tender gnidsle som Sancte hanss scriffuer i sit xxiiii capittell Ath de kastiss aff det alder koldeste vand sne och froest i den gloende heluediss ildh At samme ild er euig der om scriffuer Esaias i sit siste capittel sigendiss Ignis eorum non extinguetur Helffuediss ild skall aldrig wdslyckiss Sanctus Gregorius siger At ingen kan optencke nogen pine eller plaffue at hwn ey findiss i heluede textus Multi sunt vocati Mange ere kallede Det er til den hellige cristelige tro Men faa ere vdualde Det er til den ewindelige glede oc salighed

Et Iertegen om helffuediss atskillelige pine

VI læse ath det wor to stalbrødre de loffuede hwer anden ath hwilken først døde aff dem han skulle igen komme inden xv dage effter sin død om det vaare mweligt oc sige den anden huad skickelse han vaare vdi Den først døde obenbarede sig en nat faar den anden i alsom græseligste skickelse oc sagde O min ven dw skalt vide ath ieg er ewindelighe fordømet faar min høfferdighed oc wkyskhed skyld Mine hender ere bundne paa mig i helffuediss pine saa ære de och paa alle andre som fortørne gud i hiemmerige| met deriss tagelse i det de tage vhøffueskelige oc wbluelige paa dem selff eller paa andre menniske her i verden mine føder ere bwndne. saa ere de oc paa alle andre som brwgede deriss føder til dantzen springen oc høfferdig gong eller ginge met dem til nogen den sted som de bedreffue synder paa Thii forbande wii alle sammen ware hender sigendiss ve vorder eder ewindelige ath i haffue skild oss ved hiemmerigiss glede formedelst ederss syndige tagelse Sammelediss bande wii føderne sigendiss forbannede vere i til ewig tiid som bare vare legeme till nogen den sted som wii syndede paa Ath wii nw der faare lide skwlle denne grwme heluediss pine som aldrig fonger ende Siden bande wii waare øgen sigendiss Ue vorde eder som aldrig nogen tiid græde for waare synder. men i vaare altiid redebon til at see vbluelige paa verdenss forfengelighed thii skulle i nw ewindelige græde i denne grwme pine Siden bande wii wore hierte sigendiss Ue worde eder som glæddiss aff høfferdighed. wkyskhed. druckenskaff rigdom. visdom. fornymstighed. velde. mact. awind. nidskaff eller aff nogen anden dødelig synd Thii ati skulle nw sørge der faare ewindelige Siden bande wii alle waare lemmer hwer fra anden met hwilke wii nogen tiid syndet haffue Tencker her paa som nw leffue oc twinger ederss lemmer i gudz tieniste at det icke saa gonger eder naar i dø der met forswand sielen for hannem